Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013"

Transkript

1 Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Resultat, Sammanfattning/Slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S LERUM Tel.: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post:

2 Innehåll 1 Inledning Upplägg och genomförande Resultat Andelen som utnyttjat möjligheten med provåkarkort? Bilinnehav i hushållen Ansåg informatörerna att respondenterna tog till sig informationen? Förändrat transportbeteende? Inledning Cyklar och går man mer? Åker man mer kollektivt? Intresset för eco-driving och bilpool? Andelen som kan tänka sig att minska sitt bilkörande? Har den årliga körsträckan med bil förändrats? Kommunvisa resultat Uppskattad bilkörning per år Tillämpar man eco-driving? Intresset för bilpool Kollektiv resande Effekter Inledning CO2-besparing Minskad energianvändning Sammanfattning Skattning av Dialogens bidrag Dialog med hushållen Nya vägvanor

3 1 INLEDNING Inom Västsvenska paketet genomförs en rad olika infrastruktursatsningar för att bland annat ge kortare restider, större pålitlighet, högre kapacitet och turtäthet. Förutom detta kommer hela resan att underlättas genom utbyggda knutpunkter för kollektivtrafiken, fler cykelparkeringar, större framkomlighet för cyklister och förbättrad information om tider och störningar till resenärerna. Enbart infrastruktursatsningar är dock inte tillräckliga. För att uppnå Västsvenska paketets mål om att Västsverige med Göteborg som kärna ska vara en attraktiv, hållbar och växande region, nu och i framtiden så krävs en förändring av resvanor. Inom Västsvenska paketet finns ett uppdrag som kallas Nya Vägvanor och som har följande målsättning: Skapa förståelse för hur vi ska leva och röra oss i Göteborgsregionen 2025 Skapa insikt om färdmedelsval och positiva attityder till kollektivtrafik, cykel och gång Förändra beteenden (minska bilberoendet) och genom Västtrafik få invånare ombord på kollektivtrafiken. Alternativ att börja cykla och gå. Telefondialog med hushåll, eller så kallad direktbearbetning, har visat sig ha goda möjligheter att förändra resvanor med resultat i form av minskat bilresande och minskade koldioxidutsläpp som följd. Ett exempel är projektet Dialog med Hushållen som genomfördes av Göteborgsregionens kommunalförbund GR med Klimp-medel från Naturvårdsverket under åren då cirka hushåll kontaktades i tio kommuner i Göteborgsregionen. Syftet var att via telefondialog tillsammans med utskickad information minska antalet bilresor. Resultatet visade att projektet Dialog med Hushållen lyckats minska respondenternas genomsnittliga bilkörning med 111 mil på ett år, samtidigt som den obearbetade jämförelsegruppens bilkörning var oförändrad. Den minskade bilkörningen ger en motsvarande koldioxidminskning på ton. I kombination med aktuella satsningar inom ramen för Västsvenska paketet genomfördes en ny telefondialog med hushåll under 2013 i regionen i syfte att få fler att aktivt välja färdsätt, cykel gång eller buss. Projektet genomfördes i nära samverkan mellan Göteborg stad, Göteborgsregionens kommunalförbund GR och Västtrafik. Projektets syfte och mål: Projektet syftar till att genom en provåkarkortskampanj, kvalitativa intervjuer per telefon, samt utskick av informationsmaterial påverka de utvalda hushållen till att välja fler gröna resor framför bilresor. Målen är att: -Öka antalet arbetsresor med kollektivtrafik, gång och cykel -Minska antalet arbetsresor med bil Målgruppen är bilister (20-64 år) som bor i Göteborg och kommunerna som ligger i pendlingsstråk in mot Göteborg (Ale, Lilla Edet, Trollhättan, Bollebygd, Borås, Härryda, Mölndal, Lerum, Partille och Kungälv) och vars förutsättningar att resa kollektivt eller med cykel förbättras genom satsningar som sker i stråket. Dialog med hushållen Nya vägvanor

4 2 UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE Tanken bakom ett projekt som detta är att genom individanpassad information påverka inställningen/attityden för att på sikt ge ett hållbart transportbeteende. Dialogen har genomförts med personer som har ansökt om och fått provåkarkort från Västtrafik. Syfte har varit att ställa frågor om respondentens resvanor samt ge råd i syfte att påverka de utvalda hushållen att välja fler hållbara resor framför bilresor, det vill säga välja Nya Vägvanor (kollektivtrafik, gång, cykel och samåkning). IMAs informatörer har utbildats både genom uppdragsgivarens försorg samt internt på IMA. Under samtalen har kartläggande frågor ställts som beskriver transportbeteendet. Dessa beskrivande frågor ställdes igen efter ca 6 månader till ett slumpmässigt urval av ca personer (som tidigare ingått i dialogen) för att se om och i vilken utsträckning transportbeteendet förändrats. Uppföljningen genomfördes under september månad Totalt fanns ett bruttourval av hushåll efter de pendlingsstråk som finns definierade. Bland dessa genomfördes dialogsamtal i 11 kommuner (Göteborg, Ale, Lilla Edet, Trollhättan, Bollebygd, Borås, Härryda, Mölndal, Lerum, Partille och Kungälv). Respondenterna har fått personlig reserådgivning och tips på hur man kan resa hållbart i vardagen. Dialogen genomfördes under feb-april Svarfrekvensen var ca 70 %. Samtalen har genomförts på telefon med IMAs egen personal. För registrering av svar etc. har datorstöd använts. Samtalen har genomförts alla veckans dagar på eftermiddagar under vardagar och dagtid under helger. Dialog med hushållen Nya vägvanor

5 Samtalen har lagts upp så att beroende på hur respondenten svarar har detta använts som insteg i en efterföljande dialog. Dialogen har genomförts efter varje individs förutsättningar och den information som lämnats anpassat därefter. Informatören har haft möjlighet att lämna information under samtalet, gett instruktioner och länkar, samt skickat broschyrer digitalt. Dialogen har genomförts med personer boende utmed pendelstråken in mot Göteborg och med en kommunvis fördelning enligt nedan. Kontaktuppgifter har tagits fram av uppdragsgivaren. Okänd 273 Ale 907 Bollebygd 122 Borås 1309 Göteborg 9793 Härryda 844 Kungälv 884 Lerum 1059 Lilla Edet 241 Mölndal 1827 Partille 1163 Trollhättan 1209 Summa Dialog med hushållen Nya vägvanor

6 3 RESULTAT 3.1 ANDELEN SOM UTNYTTJAT MÖJLIGHETEN MED PROVÅKARKORT? Dialogen utfördes med personer eller hushåll som fått erbjudandet om provåkarkort, figur 1. Som framgår är det en stor andel som utnyttjat sitt provåkarkort. Figur 1 Dialog med hushållen Nya vägvanor

7 3.2 BILINNEHAV I HUSHÅLLEN Så gott som all hushåll har minst en bil i hushållet, figur 2. Över 40 % av hushållen har två bilar eller fler. Figur 2 Dialog med hushållen Nya vägvanor

8 3.3 ANSÅG INFORMATÖRERNA ATT RESPONDENTERNA TOG TILL SIG INFORMATIONEN? Helt subjektivt bedömdes varje avslutad dialog, utifrån informatörens egen bedömning, om man ansåg att respondenten tagit till sig information och lärt sig något nytt. I över hälften av dialogsamtalen görs bedömningen att man nått fram och tagit respondenten ett steg vidare kunskapsmässigt. Bedömningen kan ju vara färgad av självskattingen men kan ändå tjäna som ett intressant resultat när vi nu går in och tittar på faktiska förändringar i beteendet. Figur 3 Dialog med hushållen Nya vägvanor

9 3.4 FÖRÄNDRAT TRANSPORTBETEENDE? INLEDNING Vid den uppföljning som gjordes ställdes ett antal frågor rörande transportbeteendet med ett slumpmässigt urval av dem som ingått i dialogen. Uppföljningen genomfördes efter ca 6 månader. De uppföljande frågorna var identiska med dem ställdes i dialogen och därför direkt jämförbara CYKLAR OCH GÅR MAN MER? En betydande andel anger att de cyklar eller går relativt regelbundet, till arbete/skola eller motsvarande, se figur 4 och 5. Inga stora förändringar har skett när det gäller fördelningen av hur ofta man cyklar respektive går om man jämför den första dialogen med uppföljningen 6 månader senare. Frågan gällde inte de fall man använde sig av cykel eller att gång av rekreationsskäl eller liknade. För att komma i fråga så gällde det att sträckan skulle vara en del av transporten som normalt skulle kunna göras med bil eller motsvarande. Figur 4 Dialog med hushållen Nya vägvanor

10 Figur 5 Dialog med hushållen Nya vägvanor

11 3.4.3 ÅKER MAN MER KOLLEKTIVT? I figur 6 nedan finns en indikation att så skulle vara fallet. De som tidigare åkte sällan kan ha ökat sitt åkande och blivit mer frekventa kollektivresenärer. De som tidigare åkte mindre frekvent har inte ökat sitt resande med kollektivtrafiken. Svaren har inte enbart gällt arbetsrelaterade resor utan speglar det totala resandet med kollektivtrafik. Figur 6 Dialog med hushållen Nya vägvanor

12 Oavsett ifall man redan åker kollektivt eller inte så är det en betydligt lägre andel som vid uppföljningen kan tänka sig att börja eller att öka sitt kollektiva resande i jämförelse med den första dialogen då de precis fått sitt provåkarkort, figur 7. Detta kan ju ha sin grund i att man redan ändrat sitt resebeteende och nu inte ser anledning att förändra det ytterligare. Figur 7 Dialog med hushållen Nya vägvanor

13 3.5 INTRESSET FÖR ECO-DRIVING OCH BILPOOL? Andelen som anger att de tillämpar Eco Driving är i princip konstant, figur 8. Den självskattning som respondenten här gör kan vara osäker då man kan tendera att överskatta sin egen insats. Om man utgår från att ca 2/3 anger att de tillämpar Eco Driving så lär det dock troligtvis vara så att en ganska stor andel som också kör miljövänligt i praktiken. Figur 8 Dialog med hushållen Nya vägvanor

14 När det gäller intresset för bilpool så ser det ut som att fler har tagit ställning av dem som tidigare ingick i gruppen Vet ej. Ganska jämnt fördelade mellan dem som är intresserade och dem som inte är det, figur 9. Vid uppföljningen så var det 15 % som angav att de är intresserade av att gå med i bilpool, jämfört med ca 12 % under första dialogtillfället. Figur 9 Dialog med hushållen Nya vägvanor

15 3.6 ANDELEN SOM KAN TÄNKA SIG ATT MINSKA SITT BILKÖRANDE? Bland dem som idag kör bil finns en betydande andel, ca 50 % vid uppföljningen under hösten 2013, som kan tänka sig att minska sitt bilkörande, figur 10. Detta är en ganska ordentlig minsking från den första dialogen under våren 2013 motsvarande andel var nära 70 %. På samma sätt som vid kollektivresandet så kan det vara så att man redan gjort förändringar i sitt resande och därigenom så minskar viljan att göra något ytterligare. Figur 10 Dialog med hushållen Nya vägvanor

16 3.7 HAR DEN ÅRLIGA KÖRSTRÄCKAN MED BIL FÖRÄNDRATS? I slutändan så finns förhoppningen om att man i mindre utsträckning använder sig av bil för att transportera sig. Ett mått på detta är den årliga körsträcka man anger vid samtalen. Minskningen är betydande vilket framgår i figur 11 nedan. Nu är det vanskligt att tolka denna förändring som 100 % avhängig Dialogen då det kan finnas andra saker som påverkat. Dialogen våren 2013 påbörjades strax efter att trängselskatten infördes i Göteborg vilket med stor säkerhet har en viss inverkan. I tidigare dialoger som IMA genomfört så har effekten legat på ca mils minskning på årsbasis och per person. I diagrammet framgår att minskningen från dialogen i våren 2013 till uppföljningen hösten 2013 ligger på hela 230 mil. Med den erfarenheten skulle man kunna göra antagandet att hälften av minskningen beror på trängselskatten och hälften på den genomförda Dialogen. Erfarenheten säger också att den minskade bilkörningen inte alltid ersätts med andra resor utan uteblir helt. Det kan bero på att man t.ex. arbetar hemma i större utsträckning, samåker, gör bättre planering av sitt resande osv. Figur 11 Dialog med hushållen Nya vägvanor

17 4 KOMMUNVISA RESULTAT Vid den uppföljning som gjordes intervjuades totalt ca 2000 personer. För Lilla Edet och Bollebygd blev antalet genomförda intervjuer få vilket gör att resultaten vid jämförelserna skall göras med stor försiktighet. 4.1 UPPSKATTAD BILKÖRNING PER ÅR Överlag kan man se att minskningen av bilkörandet är utbredd, figur 12. Den enda kommun där antal uppskattade mil per år är konstant är i Ale. Lilla Edets kraftiga minskning skall med tanke på det fåtal som ingått i uppföljning ses med en viss försiktighet. Figur 12 Dialog med hushållen Nya vägvanor

18 4.2 TILLÄMPAR MAN ECO-DRIVING? Definitionen i de enskilda fallen kan diskuteras men vid en jämförelse så kan man utgå från att den är densamma, figur 13. Möjligen har en ökning skett av andelen som uppfattar att de tillämpar Eco driving. En ökning kan konstateras i Ale och Mölndal. Figur 13 Dialog med hushållen Nya vägvanor

19 4.3 INTRESSET FÖR BILPOOL Vid samtalen hade informatörerna möjlighet och kunskap att väl beskriva hur bilpool fungerar etc. Detta kan vara en anledning till att intresset för bilpool har ökat i Bollebygd, Borås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille, när man jämför resultatet från dialogen under våren 2013 med uppföljningen som genomfördes under hösten samma år. Det verkar dock finnas fortsatt behov av mer kunskap kring vad bilpool är, var de finns och om det är en bra lösning för hushållet. Figur 14 Dialog med hushållen Nya vägvanor

20 4.4 KOLLEKTIV RESANDE Nedan redovias samtliga resultat för de kommuner som ingått i undersökningen. Generellt så kan man konstatera att med ett undantag så har andelen som reser kollektivt ökat, se figur Detta är inte så förvånande då det tidigare i rapporten visat sig att på totalnivå så har andelen ökat. Det kan vara värt att nämna i sammanhanget att det minskade bilkörandet inte nödvändigtvis behöver ersättas fullt ut med andra transportsätt. Det är mycket troligt att en del transporter försvinner då man kanske arbetar hemifrån viss tid, samåker eller samordnararbetsresor med handling osv. Några kommunvisa iakttagelser: Ale Mycket stor ökning av andelen högfrekventa resenärer. Förflyttat uppåt från alla nivåer. Bollebygd Svårt att uttala sig om med tanke på få respondenter. Möjlig ökning av gruppen som åker någon gång per vecka. Borås Stor ökning av högfrekventa resenärer. Förflyttat uppåt från alla nivåer. Göteborg De som tidigare åkte en gång per vecka åker nu mer frekvent. Inte vunnit de som åker sällan eller aldrig. Härryda Stor ökning av högfrekventa resenärer. Förflyttat uppåt från alla nivåer. Kungälv Stor ökning av högfrekventa resenärer. Förflyttat uppåt från alla nivåer. Lerum Ökning av högfrekventa resenärer. Lilla Edet Svårt att uttala sig om med tanke på få respondenter. Indikerar en förflyttning av en ökad frekvens av kollektivt resande. Mölndal En förflyttning från sällan-resenärer till något mer frekvent resande. Partille En förflyttning från sällan-resenärer till mer frekvent resande. Trollhättan Väldigt splittrat. Liten ökning av frekvent resande samtidigt som sällan-resenärer har ökat. Dialog med hushållen Nya vägvanor

21 Figur 15 Figur 16 Dialog med hushållen Nya vägvanor

22 Figur 17 Figur 18 Dialog med hushållen Nya vägvanor

23 Figur 19 Figur 20 Dialog med hushållen Nya vägvanor

24 Figur 21 Figur 22 Dialog med hushållen Nya vägvanor

25 Figur 23 Figur 24 Dialog med hushållen Nya vägvanor

26 Figur 25 Dialog med hushållen Nya vägvanor

27 5 EFFEKTER 5.1 INLEDNING Om man nu utgår från syftet att få ner bilresandet så kan man konstatera att en betydande effekt nåtts. Som nämnts ovan finns andra faktorer som med stor sannolikhet påverkat. I de beräkningar som görs nedan tas hela minskingen med då det kan vara intressant att se den totala minskningen på miljön för alla insatser på den grupp resenärer som avses. I slutet görs dock en skattning av den effekt som Dialogen bidragit med. I uppskattningen görs vissa antaganden. Att de i bortfallet inte har samma beteende och förändring som de som deltagit i dialogen. Detta för att dessa enbart har tagit del av det postala utskicket och inte i själva Dialogen. Siffror när det gäller bränsleförbrukning osv. är de värden som bl.a. Energimyndigheten använder och som förväntas ligga till grund för beräkningar. T.ex. har det antagits att det finns två vuxna (i verkligheten ca 1,6) personer i varje hushåll där båda har likartat förändrat transportbeteende. För att få full jämförbarhet görs beräkningarna här på samma sätt. Hänsyn tas inte till andra åtgärder och annan inverkan som kan ha påverkat ett förändrat transportbeteende. 5.2 CO2-BESPARING Som utgångspunkt används det totala antalet besparade mil bilkörning. Antalet minskade mil i medeltal per person ingående i Dialogen= 230 mil. Det totala antalet dialogsamtal under hösten 2013= st. Med antagandet om två vuxna personer per hushåll och med likartat förändrat transportbeteende blir den besparade bilkörningen i mil: 2 x x 230mil= 9,04 miljoner mil. Med antagandet att en bil i medel drar 0,87 liter bränsle per mil (utan hänsyn till dieselbränsle) blir detta 9,04 miljoner mil x 0,87= 7,9 miljoner liter bensin. Med antagandet att varje liter bensin som förbränns skapar 2,36 kg CO2 så fås den totala mängden besparad CO2, 2,36 x 7,9 miljoner= ton CO2. Dialog med hushållen Nya vägvanor

28 5.3 MINSKAD ENERGIANVÄNDNING Den minskade energianvändningen bygger på antagandet att varje liter bensin motsvarar 8,94 kwh. Med 7,9 miljoner liter bensin fås den totala energibesparingen fås 8,94 x 7,9= MWh. 5.4 SAMMANFATTNING Resultat Minskade antal mil bilkörning Minskad energianvändning Minskade CO2-utsläpp mil MWh ton 5.5 SKATTNING AV DIALOGENS BIDRAG Tidigare dialoger har gett 110 resp. 150 mils minskad bilkörning vilket enkelt räknat blir 130 mil i medeltal. Med denna erfarenhet från tidigare dialoger kan antagandet göras att ca 56 % av besparingarna utgörs av effekten från Dialogen. Resultat Minskade antal mil bilkörning Minskad energianvändning Minskade CO2-utsläpp mil MWh ton Dialog med hushållen Nya vägvanor

Ny anställning nya vägvanor- en dialog med nyanställda Ett projekt inom ramen för Nya vägvanor, Västsvenska paketet

Ny anställning nya vägvanor- en dialog med nyanställda Ett projekt inom ramen för Nya vägvanor, Västsvenska paketet Ny anställning nya vägvanor- en dialog med nyanställda Ett projekt inom ramen för Nya vägvanor, Västsvenska paketet 2014-06-26 Göteborgsregionens kommunalförbund GR Lisa Ström Målgruppen för rapporten

Läs mer

Dialog med bilister ger nya vägvanor

Dialog med bilister ger nya vägvanor Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Nyhetsbrev april 2014 Har du nyheter, tips och goda exempel i arbetet för ett mer hållbart resande? Kontakta Lisa Ström, 031 335 53 12 Dialog med bilister

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Effekter av Sunfleet bilpool

Effekter av Sunfleet bilpool Rapport 2014:84, Version 1.1 Effekter av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning, trafikarbete och emissioner Dokumentinformation Titel: Effekt av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning,

Läs mer

Ny anställning Kommentarer per kommun

Ny anställning Kommentarer per kommun Ny anställning Kommentarer per kommun Ale kommun Ha lånecyklar för kortare sträckor. Bättre kollektivtrafik mellan Lerum o Ale Att arbetsgivaren betalar en del av kostnaden för kollektivtrafiken. Subventionera

Läs mer

Dialog med Hushållen. Slutrapport. Projektledare: Marielle Fredriksson, Västtrafik 2011-08-15

Dialog med Hushållen. Slutrapport. Projektledare: Marielle Fredriksson, Västtrafik 2011-08-15 Dialog med Hushållen Slutrapport Projektledare: Marielle Fredriksson, Västtrafik 2011-08-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 Bakgrund... 4 Organisation... 4 Syfte och mål... 5

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Testresenär elbilspool i Norrliden, Kalmar

Testresenär elbilspool i Norrliden, Kalmar Testresenär elbilspool i Norrliden, Kalmar Fokusområde nr 4: Alternativ till egen bil Projektledare: Johan Raustorp Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra Sjögatan 17 392 32 Kalmar Tel 0470-76 55

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

PARKERINGSKÖP Köpa parkering i stället för att bygga i egen regi Parkeringslösning till en lägre kostnad Samlade anläggningar inga fasta platser ökat samnyttjande Umeå har arbetat med parkeringsköp sedan

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola

Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola Problem och syfte Resandet har ökat och med det koldioxidutsläppet som bidrar till växthuseffekten.

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från IKEA Kalmar April 2007 och maj 2008 Växjö juni 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning. Anställdas resor till och

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

testcyklisterna om att byta från bil till cykel

testcyklisterna om att byta från bil till cykel testcyklisterna om att byta från bil till cykel Trampa igång Innehåll 3 Om projektet Testcyklisterna 4 Resultat och erfarenheter av att ställa om från bil till cykel 5 En väg till bättre hälsa 6 Det behövs

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Faurecia Exhaust Systems i Torsås April 2007 och maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1

Läs mer

Kampanjrapport. Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27

Kampanjrapport. Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27 Kampanjrapport Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27 Innehåll 2 Bakgrund sida 3 4 Tidsaxel sida 5 Översikt utskick sida 6 12 OBS-mätning (telefonundersökning) sida 13 17 Svarshantering sida 18 22 Uppföljning

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Göteborgs Stads bilpool

Göteborgs Stads bilpool 2007-06-11 Göteborgs Stads bilpool kostnadsutvärdering Sommaren år 2004 startades en gemensam bilpool för sex centrala förvaltningar inom Göteborgs stad: Trafikkontoret, Stadskansliet, Stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda

Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda Ärende: KS2012/818 Antagen av förvaltningsledningen 2012-04-16 ADRESS TELEFON Nämndhuset 442 81 Kungälv 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Uppdaterat faktaunderlag inför Workshop 1 för Stråk 6

Uppdaterat faktaunderlag inför Workshop 1 för Stråk 6 14 UPPDRAG VGR_ÅTG-plan stråk 2 & 6 UPPDRAGSNUMMER 7000587000 UPPDRAGSLEDARE Peter Blomquist UPPRÄTTAD AV Peter Blomquist DATUM Uppdaterat faktaunderlag inför Workshop 1 för Stråk 6 Befolkning Befolkningstillväxten

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

WWFs globala program Climate Savers involverar. Det ligger i luften. Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN

WWFs globala program Climate Savers involverar. Det ligger i luften. Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN Det ligger i luften ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF Volvo Anläggningsmaskiner och Volvo Bussar ansluter sig till Volvokoncernens samarbete med WWFs program Climate

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Utredning av färdtjänsten

Utredning av färdtjänsten 13-3-1 1 (16) Utredning av färdtjänsten Bakgrund Socialnämnden beslutade 12-11-, 122 att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en utredning av färdtjänsten. Utredningen skulle innehålla en prisjämförelse

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

Förutsättningar för ett ökat resande med kollektivtrafiken i Göteborgsregionen

Förutsättningar för ett ökat resande med kollektivtrafiken i Göteborgsregionen Förutsättningar för ett ökat resande med kollektivtrafiken i Göteborgsregionen September 2007 Innehåll Inledning 3 Potentialen finns hos bilisterna 5 Vad styr färdmedelsvalet? 7 Åtgärderna måste utgå ifrån

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 SYFTE... 4 MÅLGRUPP... 4 GENOMFÖRANDE... 4 BAKGRUNDSVARIABLER... 5 RESULTAT...

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Påverka nyinflyttades resvanor

Påverka nyinflyttades resvanor Påverka nyinflyttades resvanor En handbok om informationsprojekt för nyinflyttade ER 2015:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax:

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Testresenärer till och från Scania

Testresenärer till och från Scania Testresenärer till och från Scania Fokusområde nr1: Kommun med stor inpendling Projektledare: Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra Sjögatan 17 392 32 Kalmar Tel 0470-76 55 60 Email:

Läs mer

Bilaga B. Gemensam Klimp-ansökan för kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Bilaga B. Gemensam Klimp-ansökan för kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund Bilaga B Gemensam Klimp-ansökan för kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund Gemensam Klimp-ansökan för kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund Ett formellt regionalt klimatinvesteringsprogram

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Kommunens ansvar för klimatet

Kommunens ansvar för klimatet Kommunens ansvar för klimatet En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se Förord Fram till den 18 december är världens ledare samlade i vårt grannland för att förhandla fram ett

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll

Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll Andreas Nilsson Göteborgs Universitet Psykologiska Institutionen Projektet Att främja miljövänligt beteende genom feedback:

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu

Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu Travel planning? Varför då? ...därför att energiomställningen redan är här Besparingspotential i 53 CERO-analyser:

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Summering för kvalitetsredovisning 2013 2013-08-22 www.sustainable-approach.se Hållbarhetsanalys 2013 Under 2013 tog miljöarbetet på Myrsjöskolan ett stort steg framåt. I

Läs mer

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen 1 Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen Resultat och effekter under perioden 2012-2014 Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se 2 1.

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Bättre luft. Mindre buller. Klimat

Bättre luft. Mindre buller. Klimat Klimat Bättre luft Mindre buller Tyst sida avsteg från bullerriktvärden Områden med stadskaraktär, kvartersstruktur och god kollektivtrafik 65 db(a) bullrig sida - < 50 db(a) tyst sida 1 Koldioxidminskning

Läs mer

Koncept för elcykelpooler för VGR

Koncept för elcykelpooler för VGR Koncept för elcykelpooler för VGR Projektbeskrivning Pilotprojektet CykelDelaren syftar till att etablera en cykelpool med elcyklar för allmänheten i de deltagande kommunerna i Västra Götaland. Regionen

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

TOTALT 5036700. BUDGET Modulär cykelparkering som ett skalbart sätt att utveckla cykelparkering Borås Stad

TOTALT 5036700. BUDGET Modulär cykelparkering som ett skalbart sätt att utveckla cykelparkering Borås Stad BUDGET Modulär cykelparkering som ett skalbart sätt att utveckla cykelparkering Borås Stad Åtgärd Kostnad Moduler 1300000 Inredning 800000 VA 55000 Återställningsarbeten VA 55000 nät 60000 Återställningsarbeten

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat Innehåll Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Årskurs

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar För en förening som bedriver verksamhet på både senior och ungdomsnivå är ofta rese- och transportkostnader en stor del av verksamhetsbudgeten.

Läs mer

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem.

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Page1 ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Genom poängsystemet så vill vi motivera fler personer till att välja mer miljövänliga alternativ som att åka kollektivt istället för att

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer