Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013"

Transkript

1 Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Resultat, Sammanfattning/Slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S LERUM Tel.: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post:

2 Innehåll 1 Inledning Upplägg och genomförande Resultat Andelen som utnyttjat möjligheten med provåkarkort? Bilinnehav i hushållen Ansåg informatörerna att respondenterna tog till sig informationen? Förändrat transportbeteende? Inledning Cyklar och går man mer? Åker man mer kollektivt? Intresset för eco-driving och bilpool? Andelen som kan tänka sig att minska sitt bilkörande? Har den årliga körsträckan med bil förändrats? Kommunvisa resultat Uppskattad bilkörning per år Tillämpar man eco-driving? Intresset för bilpool Kollektiv resande Effekter Inledning CO2-besparing Minskad energianvändning Sammanfattning Skattning av Dialogens bidrag Dialog med hushållen Nya vägvanor

3 1 INLEDNING Inom Västsvenska paketet genomförs en rad olika infrastruktursatsningar för att bland annat ge kortare restider, större pålitlighet, högre kapacitet och turtäthet. Förutom detta kommer hela resan att underlättas genom utbyggda knutpunkter för kollektivtrafiken, fler cykelparkeringar, större framkomlighet för cyklister och förbättrad information om tider och störningar till resenärerna. Enbart infrastruktursatsningar är dock inte tillräckliga. För att uppnå Västsvenska paketets mål om att Västsverige med Göteborg som kärna ska vara en attraktiv, hållbar och växande region, nu och i framtiden så krävs en förändring av resvanor. Inom Västsvenska paketet finns ett uppdrag som kallas Nya Vägvanor och som har följande målsättning: Skapa förståelse för hur vi ska leva och röra oss i Göteborgsregionen 2025 Skapa insikt om färdmedelsval och positiva attityder till kollektivtrafik, cykel och gång Förändra beteenden (minska bilberoendet) och genom Västtrafik få invånare ombord på kollektivtrafiken. Alternativ att börja cykla och gå. Telefondialog med hushåll, eller så kallad direktbearbetning, har visat sig ha goda möjligheter att förändra resvanor med resultat i form av minskat bilresande och minskade koldioxidutsläpp som följd. Ett exempel är projektet Dialog med Hushållen som genomfördes av Göteborgsregionens kommunalförbund GR med Klimp-medel från Naturvårdsverket under åren då cirka hushåll kontaktades i tio kommuner i Göteborgsregionen. Syftet var att via telefondialog tillsammans med utskickad information minska antalet bilresor. Resultatet visade att projektet Dialog med Hushållen lyckats minska respondenternas genomsnittliga bilkörning med 111 mil på ett år, samtidigt som den obearbetade jämförelsegruppens bilkörning var oförändrad. Den minskade bilkörningen ger en motsvarande koldioxidminskning på ton. I kombination med aktuella satsningar inom ramen för Västsvenska paketet genomfördes en ny telefondialog med hushåll under 2013 i regionen i syfte att få fler att aktivt välja färdsätt, cykel gång eller buss. Projektet genomfördes i nära samverkan mellan Göteborg stad, Göteborgsregionens kommunalförbund GR och Västtrafik. Projektets syfte och mål: Projektet syftar till att genom en provåkarkortskampanj, kvalitativa intervjuer per telefon, samt utskick av informationsmaterial påverka de utvalda hushållen till att välja fler gröna resor framför bilresor. Målen är att: -Öka antalet arbetsresor med kollektivtrafik, gång och cykel -Minska antalet arbetsresor med bil Målgruppen är bilister (20-64 år) som bor i Göteborg och kommunerna som ligger i pendlingsstråk in mot Göteborg (Ale, Lilla Edet, Trollhättan, Bollebygd, Borås, Härryda, Mölndal, Lerum, Partille och Kungälv) och vars förutsättningar att resa kollektivt eller med cykel förbättras genom satsningar som sker i stråket. Dialog med hushållen Nya vägvanor

4 2 UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE Tanken bakom ett projekt som detta är att genom individanpassad information påverka inställningen/attityden för att på sikt ge ett hållbart transportbeteende. Dialogen har genomförts med personer som har ansökt om och fått provåkarkort från Västtrafik. Syfte har varit att ställa frågor om respondentens resvanor samt ge råd i syfte att påverka de utvalda hushållen att välja fler hållbara resor framför bilresor, det vill säga välja Nya Vägvanor (kollektivtrafik, gång, cykel och samåkning). IMAs informatörer har utbildats både genom uppdragsgivarens försorg samt internt på IMA. Under samtalen har kartläggande frågor ställts som beskriver transportbeteendet. Dessa beskrivande frågor ställdes igen efter ca 6 månader till ett slumpmässigt urval av ca personer (som tidigare ingått i dialogen) för att se om och i vilken utsträckning transportbeteendet förändrats. Uppföljningen genomfördes under september månad Totalt fanns ett bruttourval av hushåll efter de pendlingsstråk som finns definierade. Bland dessa genomfördes dialogsamtal i 11 kommuner (Göteborg, Ale, Lilla Edet, Trollhättan, Bollebygd, Borås, Härryda, Mölndal, Lerum, Partille och Kungälv). Respondenterna har fått personlig reserådgivning och tips på hur man kan resa hållbart i vardagen. Dialogen genomfördes under feb-april Svarfrekvensen var ca 70 %. Samtalen har genomförts på telefon med IMAs egen personal. För registrering av svar etc. har datorstöd använts. Samtalen har genomförts alla veckans dagar på eftermiddagar under vardagar och dagtid under helger. Dialog med hushållen Nya vägvanor

5 Samtalen har lagts upp så att beroende på hur respondenten svarar har detta använts som insteg i en efterföljande dialog. Dialogen har genomförts efter varje individs förutsättningar och den information som lämnats anpassat därefter. Informatören har haft möjlighet att lämna information under samtalet, gett instruktioner och länkar, samt skickat broschyrer digitalt. Dialogen har genomförts med personer boende utmed pendelstråken in mot Göteborg och med en kommunvis fördelning enligt nedan. Kontaktuppgifter har tagits fram av uppdragsgivaren. Okänd 273 Ale 907 Bollebygd 122 Borås 1309 Göteborg 9793 Härryda 844 Kungälv 884 Lerum 1059 Lilla Edet 241 Mölndal 1827 Partille 1163 Trollhättan 1209 Summa Dialog med hushållen Nya vägvanor

6 3 RESULTAT 3.1 ANDELEN SOM UTNYTTJAT MÖJLIGHETEN MED PROVÅKARKORT? Dialogen utfördes med personer eller hushåll som fått erbjudandet om provåkarkort, figur 1. Som framgår är det en stor andel som utnyttjat sitt provåkarkort. Figur 1 Dialog med hushållen Nya vägvanor

7 3.2 BILINNEHAV I HUSHÅLLEN Så gott som all hushåll har minst en bil i hushållet, figur 2. Över 40 % av hushållen har två bilar eller fler. Figur 2 Dialog med hushållen Nya vägvanor

8 3.3 ANSÅG INFORMATÖRERNA ATT RESPONDENTERNA TOG TILL SIG INFORMATIONEN? Helt subjektivt bedömdes varje avslutad dialog, utifrån informatörens egen bedömning, om man ansåg att respondenten tagit till sig information och lärt sig något nytt. I över hälften av dialogsamtalen görs bedömningen att man nått fram och tagit respondenten ett steg vidare kunskapsmässigt. Bedömningen kan ju vara färgad av självskattingen men kan ändå tjäna som ett intressant resultat när vi nu går in och tittar på faktiska förändringar i beteendet. Figur 3 Dialog med hushållen Nya vägvanor

9 3.4 FÖRÄNDRAT TRANSPORTBETEENDE? INLEDNING Vid den uppföljning som gjordes ställdes ett antal frågor rörande transportbeteendet med ett slumpmässigt urval av dem som ingått i dialogen. Uppföljningen genomfördes efter ca 6 månader. De uppföljande frågorna var identiska med dem ställdes i dialogen och därför direkt jämförbara CYKLAR OCH GÅR MAN MER? En betydande andel anger att de cyklar eller går relativt regelbundet, till arbete/skola eller motsvarande, se figur 4 och 5. Inga stora förändringar har skett när det gäller fördelningen av hur ofta man cyklar respektive går om man jämför den första dialogen med uppföljningen 6 månader senare. Frågan gällde inte de fall man använde sig av cykel eller att gång av rekreationsskäl eller liknade. För att komma i fråga så gällde det att sträckan skulle vara en del av transporten som normalt skulle kunna göras med bil eller motsvarande. Figur 4 Dialog med hushållen Nya vägvanor

10 Figur 5 Dialog med hushållen Nya vägvanor

11 3.4.3 ÅKER MAN MER KOLLEKTIVT? I figur 6 nedan finns en indikation att så skulle vara fallet. De som tidigare åkte sällan kan ha ökat sitt åkande och blivit mer frekventa kollektivresenärer. De som tidigare åkte mindre frekvent har inte ökat sitt resande med kollektivtrafiken. Svaren har inte enbart gällt arbetsrelaterade resor utan speglar det totala resandet med kollektivtrafik. Figur 6 Dialog med hushållen Nya vägvanor

12 Oavsett ifall man redan åker kollektivt eller inte så är det en betydligt lägre andel som vid uppföljningen kan tänka sig att börja eller att öka sitt kollektiva resande i jämförelse med den första dialogen då de precis fått sitt provåkarkort, figur 7. Detta kan ju ha sin grund i att man redan ändrat sitt resebeteende och nu inte ser anledning att förändra det ytterligare. Figur 7 Dialog med hushållen Nya vägvanor

13 3.5 INTRESSET FÖR ECO-DRIVING OCH BILPOOL? Andelen som anger att de tillämpar Eco Driving är i princip konstant, figur 8. Den självskattning som respondenten här gör kan vara osäker då man kan tendera att överskatta sin egen insats. Om man utgår från att ca 2/3 anger att de tillämpar Eco Driving så lär det dock troligtvis vara så att en ganska stor andel som också kör miljövänligt i praktiken. Figur 8 Dialog med hushållen Nya vägvanor

14 När det gäller intresset för bilpool så ser det ut som att fler har tagit ställning av dem som tidigare ingick i gruppen Vet ej. Ganska jämnt fördelade mellan dem som är intresserade och dem som inte är det, figur 9. Vid uppföljningen så var det 15 % som angav att de är intresserade av att gå med i bilpool, jämfört med ca 12 % under första dialogtillfället. Figur 9 Dialog med hushållen Nya vägvanor

15 3.6 ANDELEN SOM KAN TÄNKA SIG ATT MINSKA SITT BILKÖRANDE? Bland dem som idag kör bil finns en betydande andel, ca 50 % vid uppföljningen under hösten 2013, som kan tänka sig att minska sitt bilkörande, figur 10. Detta är en ganska ordentlig minsking från den första dialogen under våren 2013 motsvarande andel var nära 70 %. På samma sätt som vid kollektivresandet så kan det vara så att man redan gjort förändringar i sitt resande och därigenom så minskar viljan att göra något ytterligare. Figur 10 Dialog med hushållen Nya vägvanor

16 3.7 HAR DEN ÅRLIGA KÖRSTRÄCKAN MED BIL FÖRÄNDRATS? I slutändan så finns förhoppningen om att man i mindre utsträckning använder sig av bil för att transportera sig. Ett mått på detta är den årliga körsträcka man anger vid samtalen. Minskningen är betydande vilket framgår i figur 11 nedan. Nu är det vanskligt att tolka denna förändring som 100 % avhängig Dialogen då det kan finnas andra saker som påverkat. Dialogen våren 2013 påbörjades strax efter att trängselskatten infördes i Göteborg vilket med stor säkerhet har en viss inverkan. I tidigare dialoger som IMA genomfört så har effekten legat på ca mils minskning på årsbasis och per person. I diagrammet framgår att minskningen från dialogen i våren 2013 till uppföljningen hösten 2013 ligger på hela 230 mil. Med den erfarenheten skulle man kunna göra antagandet att hälften av minskningen beror på trängselskatten och hälften på den genomförda Dialogen. Erfarenheten säger också att den minskade bilkörningen inte alltid ersätts med andra resor utan uteblir helt. Det kan bero på att man t.ex. arbetar hemma i större utsträckning, samåker, gör bättre planering av sitt resande osv. Figur 11 Dialog med hushållen Nya vägvanor

17 4 KOMMUNVISA RESULTAT Vid den uppföljning som gjordes intervjuades totalt ca 2000 personer. För Lilla Edet och Bollebygd blev antalet genomförda intervjuer få vilket gör att resultaten vid jämförelserna skall göras med stor försiktighet. 4.1 UPPSKATTAD BILKÖRNING PER ÅR Överlag kan man se att minskningen av bilkörandet är utbredd, figur 12. Den enda kommun där antal uppskattade mil per år är konstant är i Ale. Lilla Edets kraftiga minskning skall med tanke på det fåtal som ingått i uppföljning ses med en viss försiktighet. Figur 12 Dialog med hushållen Nya vägvanor

18 4.2 TILLÄMPAR MAN ECO-DRIVING? Definitionen i de enskilda fallen kan diskuteras men vid en jämförelse så kan man utgå från att den är densamma, figur 13. Möjligen har en ökning skett av andelen som uppfattar att de tillämpar Eco driving. En ökning kan konstateras i Ale och Mölndal. Figur 13 Dialog med hushållen Nya vägvanor

19 4.3 INTRESSET FÖR BILPOOL Vid samtalen hade informatörerna möjlighet och kunskap att väl beskriva hur bilpool fungerar etc. Detta kan vara en anledning till att intresset för bilpool har ökat i Bollebygd, Borås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille, när man jämför resultatet från dialogen under våren 2013 med uppföljningen som genomfördes under hösten samma år. Det verkar dock finnas fortsatt behov av mer kunskap kring vad bilpool är, var de finns och om det är en bra lösning för hushållet. Figur 14 Dialog med hushållen Nya vägvanor

20 4.4 KOLLEKTIV RESANDE Nedan redovias samtliga resultat för de kommuner som ingått i undersökningen. Generellt så kan man konstatera att med ett undantag så har andelen som reser kollektivt ökat, se figur Detta är inte så förvånande då det tidigare i rapporten visat sig att på totalnivå så har andelen ökat. Det kan vara värt att nämna i sammanhanget att det minskade bilkörandet inte nödvändigtvis behöver ersättas fullt ut med andra transportsätt. Det är mycket troligt att en del transporter försvinner då man kanske arbetar hemifrån viss tid, samåker eller samordnararbetsresor med handling osv. Några kommunvisa iakttagelser: Ale Mycket stor ökning av andelen högfrekventa resenärer. Förflyttat uppåt från alla nivåer. Bollebygd Svårt att uttala sig om med tanke på få respondenter. Möjlig ökning av gruppen som åker någon gång per vecka. Borås Stor ökning av högfrekventa resenärer. Förflyttat uppåt från alla nivåer. Göteborg De som tidigare åkte en gång per vecka åker nu mer frekvent. Inte vunnit de som åker sällan eller aldrig. Härryda Stor ökning av högfrekventa resenärer. Förflyttat uppåt från alla nivåer. Kungälv Stor ökning av högfrekventa resenärer. Förflyttat uppåt från alla nivåer. Lerum Ökning av högfrekventa resenärer. Lilla Edet Svårt att uttala sig om med tanke på få respondenter. Indikerar en förflyttning av en ökad frekvens av kollektivt resande. Mölndal En förflyttning från sällan-resenärer till något mer frekvent resande. Partille En förflyttning från sällan-resenärer till mer frekvent resande. Trollhättan Väldigt splittrat. Liten ökning av frekvent resande samtidigt som sällan-resenärer har ökat. Dialog med hushållen Nya vägvanor

21 Figur 15 Figur 16 Dialog med hushållen Nya vägvanor

22 Figur 17 Figur 18 Dialog med hushållen Nya vägvanor

23 Figur 19 Figur 20 Dialog med hushållen Nya vägvanor

24 Figur 21 Figur 22 Dialog med hushållen Nya vägvanor

25 Figur 23 Figur 24 Dialog med hushållen Nya vägvanor

26 Figur 25 Dialog med hushållen Nya vägvanor

27 5 EFFEKTER 5.1 INLEDNING Om man nu utgår från syftet att få ner bilresandet så kan man konstatera att en betydande effekt nåtts. Som nämnts ovan finns andra faktorer som med stor sannolikhet påverkat. I de beräkningar som görs nedan tas hela minskingen med då det kan vara intressant att se den totala minskningen på miljön för alla insatser på den grupp resenärer som avses. I slutet görs dock en skattning av den effekt som Dialogen bidragit med. I uppskattningen görs vissa antaganden. Att de i bortfallet inte har samma beteende och förändring som de som deltagit i dialogen. Detta för att dessa enbart har tagit del av det postala utskicket och inte i själva Dialogen. Siffror när det gäller bränsleförbrukning osv. är de värden som bl.a. Energimyndigheten använder och som förväntas ligga till grund för beräkningar. T.ex. har det antagits att det finns två vuxna (i verkligheten ca 1,6) personer i varje hushåll där båda har likartat förändrat transportbeteende. För att få full jämförbarhet görs beräkningarna här på samma sätt. Hänsyn tas inte till andra åtgärder och annan inverkan som kan ha påverkat ett förändrat transportbeteende. 5.2 CO2-BESPARING Som utgångspunkt används det totala antalet besparade mil bilkörning. Antalet minskade mil i medeltal per person ingående i Dialogen= 230 mil. Det totala antalet dialogsamtal under hösten 2013= st. Med antagandet om två vuxna personer per hushåll och med likartat förändrat transportbeteende blir den besparade bilkörningen i mil: 2 x x 230mil= 9,04 miljoner mil. Med antagandet att en bil i medel drar 0,87 liter bränsle per mil (utan hänsyn till dieselbränsle) blir detta 9,04 miljoner mil x 0,87= 7,9 miljoner liter bensin. Med antagandet att varje liter bensin som förbränns skapar 2,36 kg CO2 så fås den totala mängden besparad CO2, 2,36 x 7,9 miljoner= ton CO2. Dialog med hushållen Nya vägvanor

28 5.3 MINSKAD ENERGIANVÄNDNING Den minskade energianvändningen bygger på antagandet att varje liter bensin motsvarar 8,94 kwh. Med 7,9 miljoner liter bensin fås den totala energibesparingen fås 8,94 x 7,9= MWh. 5.4 SAMMANFATTNING Resultat Minskade antal mil bilkörning Minskad energianvändning Minskade CO2-utsläpp mil MWh ton 5.5 SKATTNING AV DIALOGENS BIDRAG Tidigare dialoger har gett 110 resp. 150 mils minskad bilkörning vilket enkelt räknat blir 130 mil i medeltal. Med denna erfarenhet från tidigare dialoger kan antagandet göras att ca 56 % av besparingarna utgörs av effekten från Dialogen. Resultat Minskade antal mil bilkörning Minskad energianvändning Minskade CO2-utsläpp mil MWh ton Dialog med hushållen Nya vägvanor

Ny anställning nya vägvanor- en dialog med nyanställda Ett projekt inom ramen för Nya vägvanor, Västsvenska paketet

Ny anställning nya vägvanor- en dialog med nyanställda Ett projekt inom ramen för Nya vägvanor, Västsvenska paketet Ny anställning nya vägvanor- en dialog med nyanställda Ett projekt inom ramen för Nya vägvanor, Västsvenska paketet 2014-06-26 Göteborgsregionens kommunalförbund GR Lisa Ström Målgruppen för rapporten

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

Test av dialog med hushåll 2015

Test av dialog med hushåll 2015 Test av dialog med hushåll 2015 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2016-01-06 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

Ny adress nya vägvanor Ett projekt inom ramen för Västsvenska paketet med delfinansiering av Energimyndigheten

Ny adress nya vägvanor Ett projekt inom ramen för Västsvenska paketet med delfinansiering av Energimyndigheten Ny adress nya vägvanor Ett projekt inom ramen för Västsvenska paketet med delfinansiering av Energimyndigheten 2013-04-30 Göteborgsregionens kommunalförbund GR Lisa Ström Målgruppen för slutrapporten är

Läs mer

Dialog med bilister ger nya vägvanor

Dialog med bilister ger nya vägvanor Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Nyhetsbrev april 2014 Har du nyheter, tips och goda exempel i arbetet för ett mer hållbart resande? Kontakta Lisa Ström, 031 335 53 12 Dialog med bilister

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Trängselskatten har effekt Bilresandet över trängselskattesnittet har minskat

Läs mer

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapport nr 1:06 Trafikkontoret Avdelning Trafikant Issn nr 1103-1530 Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapporten baseras på resvaneundersökningar genomförda på arbetsplatser

Läs mer

Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg

Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Senast reviderad 2013-11-26 slutversion Dokumenttitel: Förändrade resvanor, Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Utförande

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en attraktiv, hållbar och växande region. Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Resvanor i Göteborgsregionen MAJ 2007

Resvanor i Göteborgsregionen MAJ 2007 Resvanor i Göteborgsregionen MAJ 2007 Resvaneundersökningen Resvaneundersökningen, RVU har genomförts i samverkan mellan Göteborgs Stad Trafikkontoret, Vägverket och Västtrafik. Det är en undersökning

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Effekter av Sunfleet bilpool

Effekter av Sunfleet bilpool Rapport 2014:84, Version 1.1 Effekter av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning, trafikarbete och emissioner Dokumentinformation Titel: Effekt av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning,

Läs mer

Ny anställning Kommentarer per kommun

Ny anställning Kommentarer per kommun Ny anställning Kommentarer per kommun Ale kommun Ha lånecyklar för kortare sträckor. Bättre kollektivtrafik mellan Lerum o Ale Att arbetsgivaren betalar en del av kostnaden för kollektivtrafiken. Subventionera

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Dialog med Hushållen. Slutrapport. Projektledare: Marielle Fredriksson, Västtrafik 2011-08-15

Dialog med Hushållen. Slutrapport. Projektledare: Marielle Fredriksson, Västtrafik 2011-08-15 Dialog med Hushållen Slutrapport Projektledare: Marielle Fredriksson, Västtrafik 2011-08-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 Bakgrund... 4 Organisation... 4 Syfte och mål... 5

Läs mer

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 23 Struktur hos nyckeltal och index Index som visar grad av måluppfyllelse Övergripande nyckeltal Detaljerade nyckeltal som

Läs mer

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Hållbart resande Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se Innehåll Varför hållbart resande? Vad menas med ett hållbart resande? Hur kan man jobba med hållbart resande? Vilka är vinsterna? Hållbart resande och

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari Västsvenska paketet Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari I Göteborg och dess omgivning mäts trafikflöden och restider kontinuerligt både för biltrafiken och för kollektivtrafiken.

Läs mer

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Kunskaps- och attitydundersökning Stockholmsförsöket dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Telefonintervjuer med 1 6 länsbor i åldern 18-74 år 2 maj 23 maj 26 1 Om undersökningen

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Innehåll i frågeunderlag vid Dialog med Hushållen

Innehåll i frågeunderlag vid Dialog med Hushållen Innehåll i frågeunderlag vid Dialog med Hushållen Informatören presenterar sig och berättar att hon/han ringer för X-kommuns räkning. Säkerställer att respondenten är över 18 år. 1. Informatören inleder

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Statusläge Studiebesök 20120906 Sida 1 Vem står bakom? Västsvenska paketet beslutades i november 2009 genom ett avtal mellan Trafikverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Resvane- undersökning 2011

Resvane- undersökning 2011 Resvaneundersökning 2011 Dokumenttitel: Resvaneundersökning, 2011 Utförande part: Göteborgs Stad Trafikkontoret Kontaktperson: Ingela Lundgren Sandberg Västsvenska paketet en väg mot nya resvanor Syftet

Läs mer

Kampanjrapport. Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27

Kampanjrapport. Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27 Kampanjrapport Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27 Innehåll 2 Bakgrund sida 3 4 Tidsaxel sida 5 Översikt utskick sida 6 12 OBS-mätning (telefonundersökning) sida 13 17 Svarshantering sida 18 22 Uppföljning

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Borås-Göteborg. Företag. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör

Borås-Göteborg. Företag. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör Borås-Göteborg Företag Avtalsnummer: TRV 213/4576 Datum: 216-12-2 Markör Sammanfattning Kännedom Kännedomen har ökat sedan förra mätningen (214). Drygt åtta av tio (82%) känner till projektet vilket är

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Betydelsen av målgruppsanalys. Susan Lorentzen, Trivector Information susan.lorentzen@trivector.se

Betydelsen av målgruppsanalys. Susan Lorentzen, Trivector Information susan.lorentzen@trivector.se Betydelsen av målgruppsanalys Susan Lorentzen, Trivector Information susan.lorentzen@trivector.se Vad ger en målgruppsanalys? Bilden av den du ska kommunicera med blir tydligare. Det blir enklare att påverka

Läs mer

Backcasting. 2. Kartläggning. 1. Målformulering. 3. Åtgärder

Backcasting. 2. Kartläggning. 1. Målformulering. 3. Åtgärder Backcasting 2. Kartläggning 3. Åtgärder 1. Målformulering Utsläppsnivåer Reskostnader Resvanor Attityder/preferenser Rese/Miljö-policies Arbetsförutsättningar Tillgång till färdmedel Bostadsort/resväg

Läs mer

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871 ALE KOMMUN FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2010 011. Arbetslös, otillräcklig ersättning 840 329 012. Arbetslös, väntar på ersättning 92 805 013. Arbetslös, ingen ersättning 1 113 313 014. Arbetslös, flyktingar i introduktion

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

PARKERINGSKÖP Köpa parkering i stället för att bygga i egen regi Parkeringslösning till en lägre kostnad Samlade anläggningar inga fasta platser ökat samnyttjande Umeå har arbetat med parkeringsköp sedan

Läs mer

Förstudie hållbart resande

Förstudie hållbart resande Förstudie hållbart resande Resande i vår region Transporterna står för 37 procent av de totala utsläppen i regionen. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och många skulle kunna

Läs mer

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011 Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet Göteborg och Västsverige ska vara en attraktiv, hållbar och växande region nu och i framtiden För att skapa god

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

Sammanställning av GR-kommunernas färdtjänstregler

Sammanställning av GR-kommunernas färdtjänstregler KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran nsson 2007-04-19 Styrgruppen för det sociala området Sammanställning av GR-kommunernas färdtjänstregler Styrgruppen beslutade vid sitt möte 3 april att göra en uppdatering

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Vårt arbete. Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are. Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö

Vårt arbete. Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are. Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö Vårt arbete Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö Mölndal cirka 2 200 medarbetare och ca 300 entreprenörer och konsulter Varför valde

Läs mer

TNS Sifo. Uppföljande konverteringsstudie 2015 Hur öka andelen cyklister? Av Christina Karlsson

TNS Sifo. Uppföljande konverteringsstudie 2015 Hur öka andelen cyklister? Av Christina Karlsson Uppföljande konverteringsstudie 0 Hur öka andelen cyklister? Av Christina Karlsson christina.karlsson@tns-sifo.se 0709 69 66 Nov 6, 0 Innehåll Introduktion Bakgrund Trafikkontorets uppdrag är att erbjuda

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket?

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? 2006:25 Arbetsresor från Mälardalen Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? KORT SAMMANFATTNING Under mars månad 2006 passerade i genomsnitt ungefär

Läs mer

Testresenärer på Öresundståget

Testresenärer på Öresundståget Testresenärer på Öresundståget Fokusområde nr 2: Pendlingsresor med tåg mellan Kalmar och Växjö Projektledare: Hannele Johansson Testperiod: 214-3-3 214-3-28 Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra

Läs mer

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND FÄRDTJÄNST STENUNGSUND 1 juni 2013 och tills vidare 660483-113 Kristinehamn Dals-Ed Åmål Gullspång Laxå Askersund Mariestad Färgelanda Munkedal Vänersborg Lysekil Grästorp Trollhättan Essunga Lilla Edet

Läs mer

Trafikvanor och -attityder. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:7 ]

Trafikvanor och -attityder. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:7 ] Trafikvanor och -attityder Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:7 ] Innehåll Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 2 Tabell 1 Hur brukar du ta dig till arbetet/skolan?

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Faurecia Exhaust Systems i Torsås April 2007 och maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND FÄRDTJÄNST STENUNGSUND 1 juni 2013 och tills vidare 660483-113 Kristinehamn Dals-Ed Åmål Gullspång Laxå Askersund Mariestad Färgelanda Munkedal Vänersborg Lysekil Grästorp Trollhättan Essunga Lilla Edet

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03 Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03 MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN Göteborg SWECO VBB AB Trafikplanering Peter Blomquist Uppdragsnummer 2391535 SWECO VBB Gullbergs

Läs mer

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga Målgruppsanalys Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och kraftigt ökad andel kollektivt resande. Projektledare:

Läs mer

Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola

Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola Problem och syfte Resandet har ökat och med det koldioxidutsläppet som bidrar till växthuseffekten.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Mobility Management i Byggskedet Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Halmstads Resecentrum etapp 2 Etapp 2: 2016-17 Rapport om Mobility management (MM) Trafikverket

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från IKEA Kalmar April 2007 och maj 2008 Växjö juni 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning. Anställdas resor till och

Läs mer

På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning

På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning Handläggare RAPPORT Datum Björn Strimfors 2014-11-10 På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning Projekt- och exploateringsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen Infrastructure Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen 19 mars 2013 Medfinansieringsbelopp för kommuner i Skaraborgs kommunförbund samt Vårgårda Kommunerna i Skaraborgs kommunförbund är uppdelade

Läs mer

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor Per Hansson Maria Håkansson Hannele Johansson Transporter & Bränslen Regionalt Mobilitetskontor 2005 2008 2008 2012 arbetar med information, rådgivning och utbildning kring miljöanpassade transporter för

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Göteborgs Stads bilpool

Göteborgs Stads bilpool 2007-06-11 Göteborgs Stads bilpool kostnadsutvärdering Sommaren år 2004 startades en gemensam bilpool för sex centrala förvaltningar inom Göteborgs stad: Trafikkontoret, Stadskansliet, Stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning

Regional attityd- och resvaneundersökning Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Sundsvall 2009-09-09 Nobody s Unpredictable Genomförande Metod Postal undersökning som genomfördes under

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske du har märkt att det är mycket som händer

Läs mer

testcyklisterna om att byta från bil till cykel

testcyklisterna om att byta från bil till cykel testcyklisterna om att byta från bil till cykel Trampa igång Innehåll 3 Om projektet Testcyklisterna 4 Resultat och erfarenheter av att ställa om från bil till cykel 5 En väg till bättre hälsa 6 Det behövs

Läs mer

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet HANDLING 2015-08-14 Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna är från maj 2015. Öppet maj 15 Skolverkets siffror Andel i regionen Andel i riket Antal

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Resvaneundersökning. Datum

Resvaneundersökning. Datum Resvaneundersökning 2014 Datum 2015-10-19 Dokumenttitel: Resvaneundersökning, 2014 Utförande part: Göteborgs Stad Trafikkontoret Kontaktperson: Ingela Lundgren Sandberg Västsvenska paketet en väg mot nya

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En expansiv region med en växande befolkning Allt fler väljer att bo och leva i och redan 2017 beräknas här finnas över en miljon invånare. Befolkningen är relativt

Läs mer