Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling"

Transkript

1 Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland Kommunnätverket för hållbar utveckling

2 SAMMANFATTNING Under våren 2010 har arbetsgruppen för upphandling i Hållbar utveckling Västs Kommunnätverk för hållbar utveckling gjort en undersökning angående samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen. Arbetsgruppen gjorde intervjuer och enkätutskick till upphandlare och miljöstrateger i Västra Götaland. Totalt svarade 46 personer på undersökningen. Undersökningen har visat att det i många fall finns någon typ av samarbete även om de är informella. Där det just nu inte finns samarbete ser de tillfrågade behovet av det, men tid, resurser och politiska beslut behövs för att göra samverkan möjlig i längden. Båda professionerna tycker att ämnet är viktigt att samarbeta kring och att det vore bra med metoder och verktyg för kontinuerlig samverkan. Behovet av samverkan upplevs av båda grupperna vara speciellt viktigt inom kommunövergripande riktlinjer och på policy nivå samt i upphandlingsprocessen. Det har påpekats att arbetet under avtaslperioden kan förbättras vesäntligt. Att miljöanpassa och utveckla avtalet är något som inte sker i någon större omfattning idag, ofta på grund av kunskaps- och tidsbrist. När det kommer till kunskap om integrering av miljöfrågor i upphandlingsprocessen är den begränsad. Båda grupperna ser att en generell kunskapshöjning vore fördelaktigt och områdena de tagit upp är: Hur man kan formulera förfrågningsunderlag så att kommunen har större möjlighet att välja det miljövänliga alternativet Vilka krav som kan ställas och hur det är möjligt att få ökad tyngd på miljöaspekterna gentemot andra aspekter (viktas högre) Svårigheten med att sätta rimliga miljökrav så att leverantörerna kan leva upp till dem Hur uppföljningen av kraven skall göras och hur man arbetar med miljökraven under avtalsperioden Både upphandlare och miljöstrateger har även visat ett stort intresse för en workshop inom området och arbetsgruppen för upphandling kommer därför att anordna detta under hösten Tack Tack till arbetsgruppen för upphandling som består av: Amanda Garrett, Katarina Gip, Tommy Klang, Renée Olsåker, och Lisa Ström samt projektledarna Carolina Dolff och Therese Näsman. Tack till alla som tagit er tid att delta i intervjuer och svarat på enkäter! 2(15)

3 INNEHÅLL Sammanfattning...2 Innehåll Introduktion Bakgrund Syfte med studien genomförande Resultat och Analys Samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare idag Område för samverkan Kunskap om varandras områden Miljöstrategers kunskap om upphandling Upphandlares kunskap om miljöfrågor Integrering av miljöfrågor i upphandlingsprocessen Intresse för workshop Slutsats...13 Referenser...13 Appendix A -Enkät angående samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen...14 Appendix B -Intervjuunderlag angående samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen (15)

4 1. INTRODUKTION Den offentliga upphandlingen i Sverige uppgår till cirka 500 miljarder kr/år vilket motsvarar nästan 25 % av Sveriges BNP (Pedersen, 2008). Den offentliga sektorn har därför med sin stora köpkraft möjlighet att genom miljöanpassad offentlig upphandling påverka leverantörer mot en mer hållbar produktion (Milou, 2010). 1.1 BAKGRUND Hållbar utveckling Västs Kommunnätverk för hållbar utveckling syftar till att via samverkan mellan kommuner och andra aktörer stärka och växla upp varje medverkande kommuns arbete med hållbar utveckling. Samverkan sker genom arbetsgrupper samt genom att deltagarna tillsammans utvecklar och genomför konkreta aktiviteter. Arbetsgruppen för upphandling startade i september 2009 och består av miljöstrateger och upphandlare från 9 kommuner i Västra Götaland och Dalsland. Arbetsgruppen har diskuterat olika sätt att få upphandlingar mer miljöanpassade med till exempel hjälp av definierade kriterier och goda exempel. Arbetsgruppen kom dock fram till att de flesta följer Miljöstyrningsrådets riktlinjer. Diskussionerna återkom istället ofta till vad upphandlare respektive miljöstrateger kan förvänta sig av respektive profession i upphandlingsprocessen för att åstadkomma en mer miljöanpassad upphandling. Samverkan mellan upphandlare och miljöstrateger blev därför ett område som gruppen ville fokusera på och undersöka närmre SYFTE MED STUDIEN Syftet med studien är att öka förståelsen kring samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen, vilka roller respektive profession har och hur det är möjligt att gå vidare för att miljöanpassa den offentliga upphandlingen genom samverkan. Frågeställningar - Hur ser samverkan ut idag? - Hur stort är behovet av samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen? - Hur stor är kunskapen av att integrera miljöfrågor i upphandlingsprocessen? - Hur stort är intresset för att utveckla metoder för samarbete i upphandlingsprocessen? 1.2 GENOMFÖRANDE Arbetsgruppen valde att under maj/juni 2010 göra intervjuundersökningar med upphandlare i Västra Götaland och Dalsland samt skicka ut en enkätundersökning till miljöstrategerna. Intervjuerna gjordes per telefon och var strukturerade med öppna svar. Intervjuaren hade en frågemall att utgå ifrån men kunde fritt diskutera runt de olika frågorna med respondenten. (Appendix A Intervjuunderlag för upphandlare). En enkät med samma frågor som intervjuunderlaget, fast inriktade mot miljöstrateger, också med öppna svarsalternativ 4(15)

5 skickades till miljöstrategerna (Appendix B enkät för miljöstrateger). Då svarsalternativen var öppana har svaren delats in i olika kategorier vilka kan variera mellan miljöstrateger och upphandlare beroende på de svar vi fått in. Sammanlagt svarade 47 personer men några har inte svarat på alla frågor och andra har svarat flera alternativ. Detta gör att det totala antalet inte alltid stämmer överens med det totala antalet miljöstrateger/upphandlare som svarat. Följande kommuner valde att delta i undersökningen: Miljöstrateger (22 kommuner): Alingsås, Bengtsfors, Borås, Dals-Ed, Falköping, Färgelanda, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Mellerud, Mölndal, Skövde, Sotenäs, Tanum, Tranemo, Vänersborg och Åmål. Upphandlare (25 kommuner): Alingsås, Borås, Dals-Ed, Dalsland, Falköping, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla-Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Mellerud, Mölndal, Orust, Skövde, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Vänersborg, Åmål, Öckerö. Några av kommunerna har någon typ av gemensam inköpsfunktion men också lokala upphandlare. I de fall de har lokala upphandlare har dessa kontaktats för att svara på frågorna. 5(15)

6 2 RESULTAT OCH ANALYS 2.1 SAMVERKAN MELLAN MILJÖSTRATEGER OCH UPPHANDLARE IDAG Finns det idag någon samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i din kommun? Total svarade 67% att de har någon form av samverkan i upphandlingsprocessen. Om ja, på vilket sätt sker samverkan? Samverkan sker till största del genom att inköpare konsulterar miljöstrategen när det finns behov eller vid upphandlingar som har tydlig miljöanknytning. Dessa rör framförallt transport, avfall och livsmedel. Få kommuner har något strukturerat arbete för samverkan mellan de två grupperna och kontakterna är därför ofta informella och endast ett fåtal har utarbetade metoder för samverkan. Vissa kommuner har dock börjat sätta ihop olika typer av arbetsgrupper för frågor som rör upphandling. 6(15)

7 Om nej, tycker du det finns behov av samverkan? Av dem som svarat att de inte har någon samverkan mellan dessa professioner i kommunen tycker en majoritet att det finns ett behov av att utveckla en sådan. Ingen svarade nej på frågan, men flera anser att det vore bra att samverka men att de inte har tid eller resurser avsatta till det sådant inom ramen för sin tjänst. En av de intervjuade svarade Ja, egentligen hade det ju varit bra om miljöfrågan kom upp vid de flesta upphandlingarna men jag känner att min tid inte räcker till detta. Flera tog även upp att de behöver beslut från politikerna, en uttryckte det som: Ja det skulle vara nyttigt, men behöver beslut från politikerna. Miljöstrategerna kanske kommer med jättebra idéer men om politikerna inte är med, då är det svårt att göra något. 7(15)

8 2.2 OMRÅDE FÖR SAMVERKAN Om samarbetet delas upp i tre delar - I vilken av delarna ser du att det finns ett behov av samverkan? a) Kommunövergripande policydokument och riktlinjer som påverkar både miljö och upphandling b) Upphandlingsprocess c) Avtalsperiod 8(15)

9 Både upphandlarna och miljöstrategerna tycker att det är inom riktlinjer och policydokument samt i upphandlingsprocessen som det finns störst behov av att samverka. Flera argumenterar för att riktlinjer och policyarbete är viktigt för att få med politikerna och ha tydliga ledningsbeslut att arbeta utifrån. En uttryckte det också som att Det är viktigt att samverka i policyarbetet då det måste bli rätt från början. När det kommer till upphandlingsprocessen anses det vara viktigt att en miljöstrateg är med i tidigt skede för genomläsning av förfrågningsunderlag. Någon uttryckte att Upphandlingen är viktigast då det är där man går från ord till handling. Flera trycker också på att miljöfrågan måste ses som en naturlig del i hela upphandlingen. En som uttrycker detta sa, Om miljön skall integreras på ett bra sätt i upphandlingshänseende är det viktigt att alla delar omfattas. Punktinsatser på vissa nivåer är ofta tillfälliga lösningar som inte får effekt då vissa verksamheter inte omfattas och känner sig delaktiga. Flera tar också upp vikten av uppföljning och utvärdering. Hur gör man med uppföljningen av krav under själva avtalsperioden? Vem ska göra detta och vem har kunskapen? En annan sade att Jag tror också att det är viktigt att samarbete sker vid utvärdering av upphandlingar, dvs. har upphandlingarna verkligen skett på ett sådant sätt att miljöaspekterna beaktats?. Intressant att notera är också hur få, framförallt hos miljöstrategerna, som valt samverkan under avtalsperioden då det är där mycket påverkansarbete kan ske för att förbereda leverantörer för nästkommande upphandlingar. 2.3 KUNSKAP OM VARANDRAS OMRÅDEN MILJÖSTRATEGERS KUNSKAP OM UPPHANDLING Hur stor kunskap har du om upphandlingsprocessen och efterföljande avtalsperiod? En stor del av miljöstrategerna känner sig osäkra när det kommer till upphandlingsprocessen och anser att en generell kompetenshöjning för professionen vore bra. Några områden som tagits upp där större kunskap är önskvärt är: Hur man kan formulera förfrågningsunderlag så att kommunen har större möjlighet att välja det miljövänliga alternativet Vilka krav som kan ställas och hur det är möjligt att få ökad tyngd på miljöaspekterna gentemot andra aspekter (viktas högre) 9(15)

10 2.3.2 UPPHANDLARES KUNSKAP OM MILJÖFRÅGOR Hur stor kunskap har du av att integrera miljöfrågor i upphandlingsprocessen och efterföljande avtalsperiod? Många upphandlare säger sig ha ganska liten kunskap om miljöfrågor men tycker att det fungerar ganska bra som det är. Flera ser dock behovet av någon slags modell, verktyg eller handlingsplan att gå efter. Samverkan med andra kommuner tas också upp som en viktig del för att komma igång med arbetet och sätta press på leverantörer. Något som flera upphandlare tar upp är: Svårigheten med att sätta rimliga miljökrav så att leverantörerna kan leva upp till dem Hur uppföljningen av kraven skall genomföras samt arbetet under avtalsperioden 2.4 INTEGRERING AV MILJÖFRÅGOR I UPPHANDLINGSPROCESSEN På vilket sätt arbetar du för att integrera miljöfrågor i upphandlingsprocessen? Majoriteten av upphandlarna använder sig av Miljöstyrningsrådets kriterier för att integrera miljöfrågorna i upphandlingsprocessen. De försöker också följa utvecklingen i andra kommuner och samverka på olika sätt. Även upphandlarna poängterar resursbrist som en orsak till att man inte hinner med att integrera miljöfrågan mer än det gör i nuläget. 10(15)

11 De flesta miljöstrateger söker antingen upp upphandlarna eller blir uppsökta för att arbeta med frågorna. En del använder sig också av policydokument eller olika typer av styrdokument. Flera poängterar även bristen av avsatta resurser för att möjliggöra samverkan. 2.5 INTRESSE FÖR WORKSHOP Är du intresserad av att delta i en workshop i november 2010 arrangerad av arbetsgruppen för upphandling och HUV, angående metoder för ökad samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare? Av 42 som svarat på frågan har 26 svarat ja och totalt 34 ja/kanske vilket visar på att det finns ett intresse för en workshop. 11(15)

12 Arbetsgruppen för Upphandling och Hållbar utveckling Väst kommer därmed att arrangera en workshop på temat samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling under hösten Preliminärt datum för aktiviteten är den 4 november. Workshopen riktar sig till upphandlare och miljöstrateger samt andra intresserade inom Kommunnätverket för hållbar utveckling. Kommuner utanför Kommunnätverket är välkomna att delta på aktiviteten i mån av plats och mot en deltagaravgift. Den här studien kommer att ligga till grund för utformningen av workshopen. 12(15)

13 3 SLUTSATS Undersökningen har visat att det i många fall finns någon typ av samarbete mellan upphandlare och miljöstrateger i Västra Götaland inom ramen för offentlig upphandling, även om de till stor del är informella. Där det just nu inte finns samarbete ser båda professionerna ett behov av detta men tid, resurser och politiska beslut behövs för att en systematisk och långsiktig samverkan ska fungera. Båda grupperna tycker att ämnet är viktigt att samverka kring och att det vore bra med metoder och verktyg för kontinuerlig samverkan. Behovet av samverkan upplevs av båda grupperna vara speciellt viktigt inom kommunövergripande riktlinjer och på policy nivå samt i upphandlingsprocessen. Utvärdering av kraven är något som även båda grupperna tycker det vore bra att samverka kring. När det kommer till kunskap om integrering av miljöfrågor i upphandlingsprocessen är den begränsad hos båda professionerna. Båda grupperna anser att en generell kunskapshöjning vore fördelaktigt och områdena de tagit upp är: Hur man kan formulera förfrågningsunderlag så att kommunen har större möjlighet att välja det miljövänliga alternativet Vilka krav man kan ställa och hur man kan få ökad tyngd på miljöaspekterna gentemot andra aspekter (viktas högre) Svårigheten med att sätta rimliga miljökrav så att leverantörerna kan leva upp till dem Hur uppföljningen av kraven skall göras och hur man arbetar med miljökraven under avtalsperioden Det fanns ett stort intresse för en workshop inom området samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling och arbetsgruppen för Upphandling och Hållbar utveckling Väst kommer därför att anordna en sådan under hösten REFERENSER Ahlstedth, S., Rolfsdotter-Jansson, C., Carlsson-Green, B., Kjellman, A., (2010), Guide- Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning. Hämtad från Pedersen, K. (2008), Upphandlingens grunder- en introduction till offentlig upphandling och upphandling I försörjningssektorerna, Jure förlag, Stockholm 13(15)

14 APPENDIX A -ENKÄT ANGÅENDE SAMVERKAN MELLAN MILJÖSTRATEGER OCH UPPHANDLARE I UPPHANDLINGSPROCESSEN 1. Finns det idag någon samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i din kommun? a) Om ja, på vilket sätt sker detta? b) Om nej, tycker du att det finns ett behov av detta? 2. Om samarbetet delas upp i tre delar: a) kommunövergripande policydokument och riktlinjer som påverkar både miljö och upphandling, b) upphandlingsprocess c) avtalsperiod I vilken av delarna ser du att det finns ett behov av samverkan? Vad anser du behövs för att en sådan samverkan ska fungera? 3. Hur stor kunskap har du om upphandlingsprocessen och efterföljande avtalsperiod? Vilket stöd och kompetensutveckling behöver du? 4. På vilket sätt arbetar du för att integrera miljöfrågor i upphandlingsprocessen? 5. Är du intresserad av att delta i en workshop i november 2010 arrangerad av arbetsgruppen för upphandling och HUV, angående metoder för ökad samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare? Övriga kommentarer till samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen: 14(15)

15 APPENDIX B -INTERVJUUNDERLAG ANGÅENDE SAMVERKAN MELLAN MILJÖSTRATEGER OCH UPPHANDLARE I UPPHANDLINGSPROCESSEN Frågor 1. Finns det idag någon samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i din kommun? a) Om ja, på vilket sätt sker detta? b) Om nej, tycker du att det finns ett behov av detta? 2. Om vi delar upp samarbetet i tre delar: a) kommunövergripande policydokument och riktlinjer som påverkar både miljö och upphandling, b) upphandlingsprocess c) avtalsperiod I vilken av delarna ser du att det finns ett behov av samverkan? Vad anser du behövs för att en sådan samverkan ska fungera? 3. På vilket sätt arbetar du för att integrera miljöfrågor i upphandlingsprocessen? 4. Hur stor kunskap har du om att integrera miljöfrågor i upphandlingsprocessen och efterföljande avtalsperiod? Vilket stöd och kompetensutveckling behöver du? 5. Är du intresserad av att delta i en workshop i november 2010 arrangerad av arbetsgruppen för upphandling och HUV, angående metoder för ökad samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare? Övriga kommentarer till samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen: 15(15)

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny personal Therese Näsman, from 1 april Joakim Friedrich, from 1 april Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny webbsida Mer lättillgänglig sida med mer fokusering

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS Beslutsförslag 2014-11-21 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS 2014-440. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Telefon 020-91 90 90

Telefon 020-91 90 90 FÄRDTJÄNST/SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN - ett komplement till allmänna kommunikationer Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen Telefon 020-91 90 90 Välkommen

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Måndagen den 16 Maj 2016, kl 18.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Principer för indelning i valkretsar och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 1 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar Ärendelista Val av justerare och

Läs mer

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver?

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver? SITHS Nationell identifieringstjänst Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland KUSK Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland Projektinnehåll Syfte - Kreativt arbete med vision och strategi Mål - Identifiera framgångsfaktorer Målgrupper

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Västra Götalands RA-organisation

Västra Götalands RA-organisation Västra Götalands RA-organisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång kommun

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Gästnattsrapport Januari 2015

Gästnattsrapport Januari 2015 Gästnattsrapport Januari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för

Läs mer

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Kommun Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Bollebygd Dals-Ed Essunga Essunga Falkenberg Falköping Färgelanda Grästorp

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Företagsamheten Västra Götalands län

Företagsamheten Västra Götalands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västra Götalands län Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 Enhet Primärvård Västra Götalandsregionen Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 En reviderad Krav- och kvalitetsbok, förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962)

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva arbetsmarknader? Brist på modern struktur präglade Västsverige på 80- och 90-talen Brokig struktur.

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2010-12-13 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

Länsrapport 2015 Västra Götalands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Västra Götalands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Ale Alingsås Åmål Bengtsfors Bollebygd Borås

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

- Strategiska satsningar för innovationskraft

- Strategiska satsningar för innovationskraft - Strategiska satsningar för innovationskraft Innovationskraftsseminarium Göteborg 26 oktober 2010 1 Helena L Nilsson Enhetschef Forskning och utveckling Regional utveckling, Västra Götalandsregionen 2

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2013: 65 215 (8,1%) 35 370

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Västra Götalands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

Förteckning över övriga partier som inte är särskilt redovisade i protokoll Riksdagsval 2002

Förteckning över övriga partier som inte är särskilt redovisade i protokoll Riksdagsval 2002 Förteckning över övriga partier som inte är särskilt redovisade i protokoll Riksdagsval 2002 Ale Kirunapartiet 1 Missnöjespartiet 1 6 Norrbottenspartiet 2 NSF 1 NyDemokrati 8 Summa 50 Alingsås Ingentingpartiet

Läs mer

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Andersson, Restaurang Bryggan. Vinnare av tävlingen Västra Götalands mest företagsamma människa i Sjuhärad 2014. Västra Götalands län Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2013: 66 543 (8,3%) 37 566 män

Läs mer

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen Infrastructure Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen 19 mars 2013 Medfinansieringsbelopp för kommuner i Skaraborgs kommunförbund samt Vårgårda Kommunerna i Skaraborgs kommunförbund är uppdelade

Läs mer

Förutsättningar på bostadsmarknaden

Förutsättningar på bostadsmarknaden Förutsättningar på bostadsmarknaden Demografi i Västra Götalands län Maria Pleiborn, Göteborg 2016-08-31 Vem är jag och vad vill jag berätta? 2 Maria Pleiborn, Demograf och senior rådgivare vid WSP Analys

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Miljömålen och vattendirektivet. Jens Mentzer Miljömålssekretariatet Länsstyrelsen i Västra Götaland

Miljömålen och vattendirektivet. Jens Mentzer Miljömålssekretariatet Länsstyrelsen i Västra Götaland Miljömålen och vattendirektivet Jens Mentzer Miljömålssekretariatet Länsstyrelsen i Västra Götaland Likheter/skillnader miljöproblem Vattendirektivet Försurning Övergödning Fysisk påverkan Miljögifter

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götaland exklusive Göteborgs kommun. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Västra Götaland exklusive Göteborgs kommun. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Västra Götaland exklusive Göteborgs kommun Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ale Ale Alingsås Alingsås Åmål Åmål Bengtsfors Bengtsfors

Läs mer

Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Resultat från Väst-SOM-undersökningen 2010 Ylva Mattsson-Wallinder [SOM-rapport nr 2011:12] Information om den regionala SOMundersökningen i

Läs mer

Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Resultat från Väst-SOM-undersökningen 2010 Ylva Mattsson-Wallinder [SOM-rapport nr 2011:13] Information om den regionala SOMundersökningen

Läs mer

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND FÄRDTJÄNST STENUNGSUND 1 juni 2013 och tills vidare 660483-113 Kristinehamn Dals-Ed Åmål Gullspång Laxå Askersund Mariestad Färgelanda Munkedal Vänersborg Lysekil Grästorp Trollhättan Essunga Lilla Edet

Läs mer

Fyrbodals distrikt. Fyrbodals distrikt Västra Götalands län Hela landet *

Fyrbodals distrikt. Fyrbodals distrikt Västra Götalands län Hela landet * Antal skogsägare Kommun Män Kvinnor Alla Orust 644 371 1 015 Sotenäs 113 69 182 Munkedal 555 293 848 Tanum 767 352 1 119 Dals-Ed 435 244 679 Färgelanda 519 257 776 Bengtsfors 745 477 1 222 Mellerud 588

Läs mer

Färgelanda Gunhild Svensson Färgelanda kommun

Färgelanda Gunhild Svensson Färgelanda kommun Deltagare i Västra Götalands Språknätverk ht 2015 Ale Hanna Svensson Ale kommun hanna.svensson@ale.se Emma Arvidsson Ale kommun emma.arvidsson@ale.se Alingsås Ann Granat Alingsås Kommun ann.granat@alingsas.se

Läs mer

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND FÄRDTJÄNST STENUNGSUND 1 juni 2013 och tills vidare 660483-113 Kristinehamn Dals-Ed Åmål Gullspång Laxå Askersund Mariestad Färgelanda Munkedal Vänersborg Lysekil Grästorp Trollhättan Essunga Lilla Edet

Läs mer