Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda"

Transkript

1 Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda Ärende: KS2012/818 Antagen av förvaltningsledningen ADRESS TELEFON Nämndhuset Kungälv vx FAX E-POST HEMSIDA

2 2(12) Innehåll Varför en handlingsplan för hållbart resande?... 3 Bakgrund... 3 Tjänsteresor... 4 Arbetsresor... 4 Handlingsplan Bilaga 1: Åtgärdsbank Bilaga 2: Handlingsplan... 11

3 3(12) Varför en handlingsplan för hållbart resande? Syftet med handlingsplanen är att öka förutsättningarna för kommunens anställda att göra hållbara resor till och från arbetet samt i tjänsten. Med hållbara resor avses resor som utförs på ett kostnadseffektivt, trafiksäkert, miljömässigt och från en hälsosynpunkt bra sätt. Det finns en tydlig koppling mellan tjänsteresor och resor till och från jobbet i och med att den som inte använder sin privata bil i tjänsten inte heller är bunden att ta bilen till arbetet. Dessutom kan medvetenhet och erfarenhet av olika färdmedel i arbetet leda till att även det privata resandet förändras. Därför behandlar denna handlingsplan både resor i tjänsten och resor till och från arbetet. Denna handlingsplan är framtagen på uppdrag av kommunchefen. Bakgrund Hösten 2009 genomfördes en resvaneundersökning bland kommunens anställda som en av åtgärderna i Kungälvs kommuns energiplan. Resultatet av resvaneundersökningen, som ligger till grund för denna handlingsplan, visar att de anställda är medvetna och har kunskap om hållbara resealternativ och därmed är mentalt förberedda på att välja hållbara färdmedel. 1 För att en förändring ska ske krävs dock åtgärder för att underlätta möjligheterna att välja ett mer hållbart resande. Därför är en av nyckelfaktorerna i detta arbete att skapa goda förutsättningar i form av teknik och infrastruktur som underlättar ett mer flexibelt resande. En annan framgångsfaktor för att styra mot ett hållbart resande är ekonomiska styrmedel som gör det lönsamt att göra rätt och kostsamt att göra fel. Att påverka attityder är en sak, att påverka beteenden en annan. Att enkätsvaren anger att fler skulle åka mindre bil om bättre förutsättningar fanns, betyder inte att resvanorna i slutändan kommer att förändras. Det är därför viktigt att kommunen arbetar långsiktigt med att påverka både attityder och beteenden. Vinsterna med att skapa ett mer hållbart resande är många: Miljö Transportsektorn är den största källan till växthusgasutsläpp i Kungälv och står för 73 procent av den samlade mängden växthusgaser. Den största delen av utsläppen härstammar från persontransporter. Transporter ger även upphov till buller, luftföroreningar och trängsel. Hälsa En undersökning visar att den som åker bil till jobbet löper 50 procent större risk att drabbas av hjärtinfarkt än den som cyklar, går eller åker kollektivt procent av de svarande i resvaneundersökningen tycker att de får för lite motion. Ekonomi Arbetsgivaren betalar för resorna som sker i tjänsten och har därför stor rådighet över dem samt även incitament till att effektivisera resorna. 1 Resultatet av undersökningen finns sammanställt i en rapport av Sweco (se bilaga). 2 WHO:s MONICA-studie i Västerbotten visar att färdsättet tydligt påverkar risken för hjärtinfarkt.

4 4(12) Arbetsmiljö Tjänsteresor är en del av arbetsdagen och arbetsgivaren har ansvar för att de sker på ett trafiksäkert och ar-betsmiljömässigt bra sätt. Tjänsteresor Tjänsteresor sker under arbetstiden. Det finns en resepolicy för Kungälvs kommuns anställda som reglerar resor i tjänsten. Enligt policyn ska gång, cykel och kollektivtrafik väljas framför bil på tjänsteresorna. Vidare ska poolbil eller enhetsknuten bil väljas framför privat och samåkning ska eftersträvas. Resvaneundersökningen vittnar om att resepolicyn inte är tillräckligt känd och inte efterföljs i tillräckligt hög grad. För att resepolicyn ska efterföljas krävs implementering i organisationen, tydlig styrning från chefer och förändring av vanor och attityder. En framgångsfaktor är att kommunen har full rådighet över tjänsteresorna som sker i organisationen. Arbetsresor Arbetsresor sker till och från jobbet. 72 procent av de svarande i resvaneundersökningen anser att arbetsgivaren bör bry sig om hur dessa resor görs. Det starkaste nyttoargumentet för medarbetare (och chefer) är förbättrad hälsa tack vare mer vardagsmotion, vilket framför allt är viktigt för dem som har ett stillasittande arbete. Det finns en potential att föra över arbetsresor från bil till cykel, gång eller kollektivtrafik. Det vanligaste sättet för de anställda att ta sig till arbetet är att åka bil. 56 procent kör ensam i bil och ytterligare 7 procent samåker. 76 procent av dagens bilister skulle kunna tänka sig att mer sällan ta bilen till jobbet. 35 procent av de svarande i resvaneundersökningen bor inom 5 km från sin arbetsplats, vilket är ett rimligt gång- och cykelavstånd. Av dessa är det en tredjedel som alltid kör ensam i bil. Att inte behöva bilen i tjänsten ger en möjlighet för fler att inte heller köra bil till arbetet.

5 5(12) Handlingsplan Nedan följer en handlingsplan med 12 åtgärder för att skapa förutsättningar för ett hållbart resande samt för att förändra vanor och attityder. Tabellen visar prioriteringsordningen för åtgärderna. Åtgärder Cykelservice till anställda 2. Rutiner för tjänsteresor med kollektivtrafik 3. Tydlig styrning av milersättning 4. Samåkning 5. Information om hållbara tjänsteresor till kommunanställda 6. Rutiner för hantering av cykelpooler och enhetscyklar 7. Resfria möten 8. Cykelställ och ombyte på arbetsplatser 9. Cykelutmaningen 10. Mobility management vid byte av arbetsplats 11. Personalparkering 12. Planering av resor inom larmverksamheten

6 6(12) 1 Cykelservice till kommunanställda Åtgärden innebär att årligen erbjuda cykelservice nära arbetsplatsen till ett förmånligt pris för kommunens anställda. Målgrupp: Alla anställda i närheten av Nämndhuset, Mimers hus och Rollsbo Ansvarig: Miljö- och energiplanerare Tidplan: Årligen i april, men med start september 2012 Kostnadsuppskattning: Arbetstid 2 Rutiner för tjänsteresor med kollektivtrafik Åtgärden innebär att det skapas enhetliga rutiner för hur anställda i Kungälvs kommun ges möjlighet att genomföra resor i tjänsten med kollektivtrafiken. Enhetschefer utser person på varje enheten som ansvarar för utlåning av Västtrafiks kontoladdningskort samt att dessa är laddade. Rutin tas fram för hur redovisning av resor gjorda på kontoladdningskorten ska ske. Målgrupp: Alla kommunanställda Ansvarig: Enhetschefer, infrastruktur- och kollektivtrafikplanerare Tidplan: 2012 Kostnadsuppskattning: Arbetstid 3 Tydlig styrning av milersättning Åtgärden innebär att enhetschefer får i uppdrag att vara restriktiva i utbetalning av milersättning när det finns möjlighet att använda bilpool/enhetsknuten bil eller resa med kollektivtrafik. Åtgärden innebär även att uppdatera resepolicyn med denna information. Målgrupp: Alla som har tillgång till bilpool/enhetsknuten bil eller kollektivtrafik Ansvarig: Enhetschefer, miljö- och energiplanerare Tidplan: 2012 och fortlöpande Kostnadsuppskattning: Arbetstid 4 Samåkning En utökad samåkning leder till minskade trafikköer och behov av parkeringsplatser vid arbetsplatsen. Samåkning innebär ekonomiska besparingar då kostnader för parkering, bränsle och eventuell trängselskatt (införs i Göteborg 2013) minskar. På intranätet finns en samåkningstjänst. Denna kan användas både för resor till och från arbetet samt i tjänsten. För att fler ska börja samåka med kollegor krävs tydlig styrning/uppmuntran från ledningsnivå. Åtgärden innebär att marknadsföra och förankra samåkningstjänsten och att aktivt uppmuntra anställda att samåka när det är möjligt. Målgrupp: Alla anställda Ansvarig: Chefer, miljö- och energiplanerare Tidplan: 2012 och fortlöpande Kostnadsuppskattning: Arbetstid och tryckkostnader

7 7(12) 5 Information om hållbara tjänsteresor till kommunanställda Åtgärden innebär att alla kommunanställda ska ha kännedom om följande punkter gällande hållbara tjänsteresor: Kommunens resepolicy Rutiner för tjänsteresor med kollektivtrafik Promenader vid korta tjänsteärenden Rutiner för utbetalning av milersättning Samåkningstjänst på intranätet Anpassning av möten till kollektivtrafiken Informera om möjligheten till flexibla arbetsplatser Målgrupp: Alla kommunanställda Ansvarig: Miljö- och energiplanerare samt infrastruktur- kollektivtrafikplanerare tar fram material och informerar sektorschefer. Enhetschefer informerar de anställda. Tidplan: 2012 och löpande vid nyanställningar Kostnadsuppskattning: Arbetstid samt tryckkostnader 6 Rutiner för hantering av cykelpooler För att anställda ska kunna och vilja cykla i tjänsten är det viktigt att cyklar finns tillgängliga och att de är väl fungerande. Åtgärden innebär att se över rutinerna för service och reparationer på poolcyklarna samt hur finansering av både inköp och underhåll ska ske. Idag belastas Transportcentralen av kostnaderna för cykelpooler i Nämndhuset och Rollsbo samt på Trollhättevägen och Filaregatan. Rutinerna för skötseln av cyklarna är otillräckliga vilket medför opumpade/punkterade däck, trasiga och otvättade cyklar. Problem förekommer även med stulna cyklar då de inte är försäkrade. Målgrupp: Alla kommunanställda Ansvarig: Transportcentralen, miljö- och energiplanerare Tidplan: 2012 Kostnadsuppskattning: Beror på hur rutinerna utformas. Kostnad för service, borttappade nycklar och byte av lås var 2011 ca kr för 15 cyklar. Därtill kommer arbetstid för tvätt och transport till service. Totalt uppskattades kostnaderna för cykelpoolerna till ca kr. 7 Resfria möten Med resfria möten menas möten på distans i realtid med hjälp av telefon, video eller Internet. Resfria möten är tidseffektiva och ett bra komplement i de anställdas möteskultur. De mest ekonomiska alternativen är telefon och webbmöten. Webbmöten/videokonferens kan antingen genomföras bara med hjälp av en dator eller arrangeras genom att ett mötesrum avsätts för att flera ska kunna delta i ett möte samtidigt med andra mötesdeltagare på distans. För den som vill genomföra ett webbmöte/en videokonferens från egna lokaler ska det finnas utrustning att låna och rådgivning att få från IT-service. Steg 1 innebär att i ett första steg undersöka potentialen för resfria möten i organisationen och analysera tekniska förutsättningar samt vilka resurser som krävs.

8 8(12) Steg 2 är att införskaffa lämplig utrustning/tjänst samt etablera styrmedel och rutiner för resfria möten. När utrustning är införskaffad bör ansvariga för bokning etc. utses och personalen behöver information och utbildning för att sprida användningen i organisationen. Målgrupp: Kommunanställda; främsta målgrupp de som arbetar i Nämndhuset, Mimers Hus och Rollsbo. Ansvarig: Medborgarservice, projektledare sektorschef Tidplan: Steg , steg Kostnadsuppskattning: Framkommer av steg 1 8 Cykelställ och ombyte på arbetsplatser Åtgärden innebär att säkra cykelställ med tak nära ingången på alla arbetsplatser. I steg 1 görs en behovsinventering och i steg 2 uppförs cykelgarage där behoven är störst samt att göra befintliga duschoch ombytesutrymmen tillgängliga för personal som cyklar till jobbet. Den arbetsplats som flest uppgav saknar bra cykelparkeringar var Nämndhuset. Ytterbyskolan var den arbetsplats där flest uppgav att det skulle behöva bättre möjligheter duscha och byta om. Målgrupp: Alla anställda Ansvarig: Infrastruktur- och kollektivtrafikplanerare, FM Service, Chefer på berörda arbetsplatser Tidplan: Steg , steg Kostnadsuppskattning: Framkommer av steg 1

9 9(12) 9 Cykelutmaningen Åtgärden innebär att Kungälvs kommun, i likhet med många kommuner i Göteborgsområdet, skriver ett samarbetsavtal med Cykelutmaningen. Kommunen betalar då anmälningsavgifterna centralt och får en anpassning av hemsida, informationsmaterial, mm, så att de anställda endast behöver anmäla sig. Målgrupp: Alla anställda Ansvarig: Personal och folkhälsosamordnare Tidplan: Årligen. Cykelutmaningen pågår april oktober Kostnadsuppskattning: Ca kr/år 10 Mobility management vid byte av arbetsplats Det är ett gyllene tillfälle att påverka resvanor i den förändring som byte av fysisk arbetsplats innebär. Åtgärden innebär information om GC-vägar, kollektivtrafikförbindelser, samåkningstjänst, mm. till de anställda som flyttar till en ny arbetsplats. Åtgärden blir aktuell vid inflyttningen i nya Nämndhuset. Målgrupp: Anställda som flyttar in i nya Nämndhuset Ansvarig: Miljö- och energiplanerare samt infrastruktur- och kollektivtrafikplanerare tar fram material. Berörda chefer ansvarar för att informera personal. Tidplan: Kostnadsuppskattning: Arbetstid och tryckkostnader 11 Personalparkering Stöd för cykling, gång och kollektivtrafik bör kompletteras med en restriktivitet kring personalparkering vid arbetsplatsen. Motiven är inte enbart miljön, bilköer och onödiga kostnader utan i hög grad även personalens hälsa. Låga eller inga parkeringskostnader uppmuntrar till att välja bilen och för att undvika detta bör full kommersiell kostnad av anställda som parkerar på kommunens p-platser tas ut. Subventionerad parkering av privat bil är en skattepliktig förmån. Gratis p-platser ska undvikas även i de fall det är möjligt utan förmånsbeskattning. Att låta personal betala för sin p-plats långa perioder bör även det undvikas viljan att välja alternativa färdsätt minskar då man betalt för sin p-plats. Det finns idag inget enhetligt system för avgifter på personalparkeringar i Kungälvs kommun. Åtgärden innebär att göra en inventering av parkeringar för kommunens anställda med avseende på antal och placering. Därefter ta fram ett förslag på nivåer på parkeringsavgifter på personalparkeringar som är i enlighet med nuvarande parkeringspolicy för Kungälvs kommun. Åtgärden är särskilt aktuell inför inflyttningen i nya Nämndhuset. Målgrupp: Kommunanställda i samtliga sektorer Ansvarig: UPU, Kommunchef, Miljö- och energiplanerare samt med stöd parkeringsansvarig Tidplan: Kostnadsuppskattning: Arbetstid för att göra inventeringen. Därefter intäkt i form av parkeringsavgifter. 12 Planering av resor inom larmverksamheten Åtgärden innebär att se över larmverksamheten. I dagsläget sker många resmil bara för att hämta och lämna nycklar i de olika verksamheterna. Ett alternativ är att larmverksamheten arbetar med nyckelfria lås, vilket skulle innebära mindre resor för både larm- och hemtjänstpersonal.

10 Målgrupp: Larm- och hemtjänstpersonal Ansvarig: Sektor Vård och Äldreomsorg/verksamhetschef hemtjänst Tidplan: Kostnadsuppskattning: (Verksamheten står för kostnaden) 10(12)

11 11(12) Bilaga 1: Åtgärdsbank Nedanstående åtgärder är inte tidsatta utan bedöms vara lämpliga att genomföra då handlingsplanens åtgärder är utförda. Åtgärdsbank 13. Klimatkompensering 14. Visualisering av realtidsinformation 15. Sparsam körning 16. Kampanj/Utmaning för kollektivtrafikanter 17. Testresenär Kungälv 18. Kollektivtrafikresan som personalförmån 13 Klimatkompensering Flertalet kommuner har infört varianter av klimatkompensering där tjänsteresor koldioxidbeskattas, bl.a. Västerås, Åre, Örebro och Göteborg. Pengarna används för att miljöanpassa tjänsteresor, exempelvis finansiera sparsam körning och bekosta cykelparkeringar. Inom kommunnätverket Hållbar Utveckling Väst är ett projekt på gång med syftet att titta närmare på hur kommunerna i Västra Götaland skulle kunna arbeta med klimatkompensering. Kungälvs kommun ska med hjälp av kommunnätverket utreda hur ett klimatkompenseringssystem i Kungälvs kommun skulle kunna se ut. Målgrupp: Kommunanställda i samtliga sektorer Ansvarig: Miljö- och energiplanerare Kostnadsuppskattning: Arbetstid för utredning (Åtgärden innebär en omfördelning av resurser). 14 Visualisering av realtidsinformation Åtgärden innebär att information ska spridas via kommunens intranät om hur man som anställd kan lägga upp realtidsinfo på datorns skrivbord. Åtgärden innebär även att realtidsskärmar monteras upp i entrén på större kommunala arbetsplatser, i första hand Nämndhuset och Mimers Hus. Målgrupp: Kommunanställda på större kommunala arbetsplatser. Ansvarig: Infrastruktur- och kollektivtrafikplanerare, FM Service Kostnadsuppskattning: Kostnad för TV-skärm i allmänt utrymme är år 2011 ca kr inklusive installationskostnad. 15 Sparsam körning Åtgärden innebär att genomföra utbildning i sparsam körning. Genom att förbättra sitt körsätt kan medelbilisten minska sin bränsleförbrukning långsiktigt med 5-8 procent. 3 Även slitage på bilarna, exempelvis däck och bromsar minskas. Detta innebär att utbildning i sparsam körning för kommunens anställda dels medför att miljöpåverkan från kommunens transporter kan minskas och dels 3

12 12(12) möjliggör ekonomiska besparingar. Det finns olika typer av utbildningar att välja mellan: traditionell körutbildning, där de deltagarna får personlig körtid, eller simulatorutbildning som görs på arbetsplatsen i egen takt. Fördelarna med simulatorutbildning är att den är lättare att genomföra för anställda som har svårighet att komma ifrån under sin arbetstid. Detta alternativ är också billigare än traditionell körutbildning och medför mindre miljöpåverkan. Målgrupp: Kungälvs kommuns anställda Ansvarig: Sektorschefer, miljö- och energiplanerare Kostnadsuppskattning: För simulatorutbildning är priset hos Gatubolaget i Göteborg ca 665 kr/person, förutsatt att minst 200 personer genomför utbildningen. Fram till 2014 finns möjlighet att finansiera delar av åtgärden med hjälp av energieffektiviseringsstödet från Energimyndigheten 16 Kampanj/utmaning för kollektivtrafikanter Åtgärden syftar till att införa ett tävlingsmoment på samma sätt som t.ex. kampanjen Cykelutmaningen gör för cyklister. Kampanjer bidrar till att det ges tillfälle att diskutera varför de anställdas resvanor ser ut på ett visst sätt. Kommunen kan antingen anmäla sig till en befintlig kampanj eller starta upp en egen kampanj. Målgrupp: Alla anställda Ansvarig: Infrastruktur- och kollektivtrafikplanerare Kostnadsuppskattning: ca kr Testresenär Kungälv Åtgärden innebär att kommunen delar ut gratis provåkarkort till anställda som idag kör bil till arbetet, men som har en reell möjlighet att använda kollektivtrafiken. Den som får provåkarkort förbinder sig till att åka kollektivt under en testperiod och insatsen följs upp på olika sätt. Målgrupp: Anställda som har fungerande kollektiva förbindelser mellan arbete och bostad och som idag kör bil. Ansvarig: Infrastruktur- och kollektivtrafikplanerare Kostnadsuppskattning: ca kr för 25 testresenärer. 17 Kollektivtrafikresan som personalförmån Det finns en möjlighet att som arbetsgivare subventionera anställdas månadskort i kollektivtrafiken (detta görs bl.a. av Trafikkontoret i Göteborgs stad). Åtgärden innebär att en mer omfattande utredning görs om vad detta skulle innebära för kostnader för Kungälvs kommun, men även om åtgärden skulle få önskvärd effekt och därmed vara motiverad. Målgrupp: Alla anställda Ansvarig: Infrastruktur- och kollektivtrafikplanerare, personalenhet. Kostnadsuppskattning: Kostnaden för organisationen blir från kr upp till per person och år.

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation Publikation 2008:148 Resepolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation 1 Innehåll: Sidan Handledning för dig 3 Vad är en resepolicy? 4 Att ta fram en policy är en process

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Kommunens resor och fordonshantering. Analys och förslag

Kommunens resor och fordonshantering. Analys och förslag Kommunens resor och fordonshantering Analys och förslag Koncernledningsstaben David Larsson Juni 2010 Sammanfattning Att arbeta med kommunal verksamhet innebär bland annat att resa. Det kan vara resor

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

FÖR HÅLLBART RESANDE I JÖNKÖPINGS KOMMUN 2011-2013. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

FÖR HÅLLBART RESANDE I JÖNKÖPINGS KOMMUN 2011-2013. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen Foto: Smålandsbilder HANDLINGSPLAN N L A N FÖR HÅLLBART RESANDE I JÖNKÖPINGS KOMMUN 2011-2013 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 27 JANUARI 2011 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer 2012 Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11 Mötes och resepolicy Med tillhörande riktlinjer Innehåll Inledning... 3 Mötes- och resepolicy... 4 Ansvar... 4 Uppföljning och revidering...

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter

Effektivisering av kommunala transporter Effektivisering av kommunala transporter -en komparativ analys av 20 CERO-kommuner Rapportförfattare: Markus Robèrt, Teknisk doktor och forskare, Industriell Ekologi, KTH Nils Brandt, Lektor och forskare,

Läs mer

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Titel: Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Publikation: 2007:62 Utgivningsdatum:

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen 1 Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen Resultat och effekter under perioden 2012-2014 Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se 2 1.

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Slutrapport nummer 2003: 1 Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Metod... 5 Förväntat resultat...

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

MONTELL & PARTNERS Management Consulting

MONTELL & PARTNERS Management Consulting Egen bil i tjänsten November 2013 Presentation till Eskilstuna kommun Engelbrektsgatan 28 SE-411 37 Göteborg Sweden Phone +46 31 778 18 50 Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Omvärldsanalys 3. Eskilstuna

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer

Rätt fordon som sköts på rätt sätt

Rätt fordon som sköts på rätt sätt Rätt fordon som sköts på rätt sätt Svenska kommuner hanterar många fordon. I detta avsnitt beskrivs hur kommuner kan få bättre kontroll på sina bilar. Grunden i god fordonsekonomi handlar om följande:

Läs mer

Effektivare tjänsteresor. Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor. Effektivare tjänsteresor Dokumentation från konferensen - en konferens om att optimera tjänsteresor för bättre ekonomi och miljö Helsingborg 3 april 2008 Dokumentation från konferensen Effektivare Tjänsteresor den 3 april. Seminariet

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Nationella och regionala miljömål

Nationella och regionala miljömål Bilagor Bilaga 1 Transportpolitikens övergripande mål Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman RAPPORT Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman http://ams.se.wspgroup.com/projects/10169811/document/allmän analys och utredning/7_leverans/rapport_rvu

Läs mer

Nulägesrapport Åmåls Kommun. Inventering av tjänstefordon november/december 2006

Nulägesrapport Åmåls Kommun. Inventering av tjänstefordon november/december 2006 Nulägesrapport Åmåls Kommun Inventering av tjänstefordon november/december 2006 Anna Rangfeldt Lillemor Sanderberg Februari 2007 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE/MÅL... 4 METOD... 4 AVGRÄNSNING...

Läs mer