Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda"

Transkript

1 Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda Ärende: KS2012/818 Antagen av förvaltningsledningen ADRESS TELEFON Nämndhuset Kungälv vx FAX E-POST HEMSIDA

2 2(12) Innehåll Varför en handlingsplan för hållbart resande?... 3 Bakgrund... 3 Tjänsteresor... 4 Arbetsresor... 4 Handlingsplan Bilaga 1: Åtgärdsbank Bilaga 2: Handlingsplan... 11

3 3(12) Varför en handlingsplan för hållbart resande? Syftet med handlingsplanen är att öka förutsättningarna för kommunens anställda att göra hållbara resor till och från arbetet samt i tjänsten. Med hållbara resor avses resor som utförs på ett kostnadseffektivt, trafiksäkert, miljömässigt och från en hälsosynpunkt bra sätt. Det finns en tydlig koppling mellan tjänsteresor och resor till och från jobbet i och med att den som inte använder sin privata bil i tjänsten inte heller är bunden att ta bilen till arbetet. Dessutom kan medvetenhet och erfarenhet av olika färdmedel i arbetet leda till att även det privata resandet förändras. Därför behandlar denna handlingsplan både resor i tjänsten och resor till och från arbetet. Denna handlingsplan är framtagen på uppdrag av kommunchefen. Bakgrund Hösten 2009 genomfördes en resvaneundersökning bland kommunens anställda som en av åtgärderna i Kungälvs kommuns energiplan. Resultatet av resvaneundersökningen, som ligger till grund för denna handlingsplan, visar att de anställda är medvetna och har kunskap om hållbara resealternativ och därmed är mentalt förberedda på att välja hållbara färdmedel. 1 För att en förändring ska ske krävs dock åtgärder för att underlätta möjligheterna att välja ett mer hållbart resande. Därför är en av nyckelfaktorerna i detta arbete att skapa goda förutsättningar i form av teknik och infrastruktur som underlättar ett mer flexibelt resande. En annan framgångsfaktor för att styra mot ett hållbart resande är ekonomiska styrmedel som gör det lönsamt att göra rätt och kostsamt att göra fel. Att påverka attityder är en sak, att påverka beteenden en annan. Att enkätsvaren anger att fler skulle åka mindre bil om bättre förutsättningar fanns, betyder inte att resvanorna i slutändan kommer att förändras. Det är därför viktigt att kommunen arbetar långsiktigt med att påverka både attityder och beteenden. Vinsterna med att skapa ett mer hållbart resande är många: Miljö Transportsektorn är den största källan till växthusgasutsläpp i Kungälv och står för 73 procent av den samlade mängden växthusgaser. Den största delen av utsläppen härstammar från persontransporter. Transporter ger även upphov till buller, luftföroreningar och trängsel. Hälsa En undersökning visar att den som åker bil till jobbet löper 50 procent större risk att drabbas av hjärtinfarkt än den som cyklar, går eller åker kollektivt procent av de svarande i resvaneundersökningen tycker att de får för lite motion. Ekonomi Arbetsgivaren betalar för resorna som sker i tjänsten och har därför stor rådighet över dem samt även incitament till att effektivisera resorna. 1 Resultatet av undersökningen finns sammanställt i en rapport av Sweco (se bilaga). 2 WHO:s MONICA-studie i Västerbotten visar att färdsättet tydligt påverkar risken för hjärtinfarkt.

4 4(12) Arbetsmiljö Tjänsteresor är en del av arbetsdagen och arbetsgivaren har ansvar för att de sker på ett trafiksäkert och ar-betsmiljömässigt bra sätt. Tjänsteresor Tjänsteresor sker under arbetstiden. Det finns en resepolicy för Kungälvs kommuns anställda som reglerar resor i tjänsten. Enligt policyn ska gång, cykel och kollektivtrafik väljas framför bil på tjänsteresorna. Vidare ska poolbil eller enhetsknuten bil väljas framför privat och samåkning ska eftersträvas. Resvaneundersökningen vittnar om att resepolicyn inte är tillräckligt känd och inte efterföljs i tillräckligt hög grad. För att resepolicyn ska efterföljas krävs implementering i organisationen, tydlig styrning från chefer och förändring av vanor och attityder. En framgångsfaktor är att kommunen har full rådighet över tjänsteresorna som sker i organisationen. Arbetsresor Arbetsresor sker till och från jobbet. 72 procent av de svarande i resvaneundersökningen anser att arbetsgivaren bör bry sig om hur dessa resor görs. Det starkaste nyttoargumentet för medarbetare (och chefer) är förbättrad hälsa tack vare mer vardagsmotion, vilket framför allt är viktigt för dem som har ett stillasittande arbete. Det finns en potential att föra över arbetsresor från bil till cykel, gång eller kollektivtrafik. Det vanligaste sättet för de anställda att ta sig till arbetet är att åka bil. 56 procent kör ensam i bil och ytterligare 7 procent samåker. 76 procent av dagens bilister skulle kunna tänka sig att mer sällan ta bilen till jobbet. 35 procent av de svarande i resvaneundersökningen bor inom 5 km från sin arbetsplats, vilket är ett rimligt gång- och cykelavstånd. Av dessa är det en tredjedel som alltid kör ensam i bil. Att inte behöva bilen i tjänsten ger en möjlighet för fler att inte heller köra bil till arbetet.

5 5(12) Handlingsplan Nedan följer en handlingsplan med 12 åtgärder för att skapa förutsättningar för ett hållbart resande samt för att förändra vanor och attityder. Tabellen visar prioriteringsordningen för åtgärderna. Åtgärder Cykelservice till anställda 2. Rutiner för tjänsteresor med kollektivtrafik 3. Tydlig styrning av milersättning 4. Samåkning 5. Information om hållbara tjänsteresor till kommunanställda 6. Rutiner för hantering av cykelpooler och enhetscyklar 7. Resfria möten 8. Cykelställ och ombyte på arbetsplatser 9. Cykelutmaningen 10. Mobility management vid byte av arbetsplats 11. Personalparkering 12. Planering av resor inom larmverksamheten

6 6(12) 1 Cykelservice till kommunanställda Åtgärden innebär att årligen erbjuda cykelservice nära arbetsplatsen till ett förmånligt pris för kommunens anställda. Målgrupp: Alla anställda i närheten av Nämndhuset, Mimers hus och Rollsbo Ansvarig: Miljö- och energiplanerare Tidplan: Årligen i april, men med start september 2012 Kostnadsuppskattning: Arbetstid 2 Rutiner för tjänsteresor med kollektivtrafik Åtgärden innebär att det skapas enhetliga rutiner för hur anställda i Kungälvs kommun ges möjlighet att genomföra resor i tjänsten med kollektivtrafiken. Enhetschefer utser person på varje enheten som ansvarar för utlåning av Västtrafiks kontoladdningskort samt att dessa är laddade. Rutin tas fram för hur redovisning av resor gjorda på kontoladdningskorten ska ske. Målgrupp: Alla kommunanställda Ansvarig: Enhetschefer, infrastruktur- och kollektivtrafikplanerare Tidplan: 2012 Kostnadsuppskattning: Arbetstid 3 Tydlig styrning av milersättning Åtgärden innebär att enhetschefer får i uppdrag att vara restriktiva i utbetalning av milersättning när det finns möjlighet att använda bilpool/enhetsknuten bil eller resa med kollektivtrafik. Åtgärden innebär även att uppdatera resepolicyn med denna information. Målgrupp: Alla som har tillgång till bilpool/enhetsknuten bil eller kollektivtrafik Ansvarig: Enhetschefer, miljö- och energiplanerare Tidplan: 2012 och fortlöpande Kostnadsuppskattning: Arbetstid 4 Samåkning En utökad samåkning leder till minskade trafikköer och behov av parkeringsplatser vid arbetsplatsen. Samåkning innebär ekonomiska besparingar då kostnader för parkering, bränsle och eventuell trängselskatt (införs i Göteborg 2013) minskar. På intranätet finns en samåkningstjänst. Denna kan användas både för resor till och från arbetet samt i tjänsten. För att fler ska börja samåka med kollegor krävs tydlig styrning/uppmuntran från ledningsnivå. Åtgärden innebär att marknadsföra och förankra samåkningstjänsten och att aktivt uppmuntra anställda att samåka när det är möjligt. Målgrupp: Alla anställda Ansvarig: Chefer, miljö- och energiplanerare Tidplan: 2012 och fortlöpande Kostnadsuppskattning: Arbetstid och tryckkostnader

7 7(12) 5 Information om hållbara tjänsteresor till kommunanställda Åtgärden innebär att alla kommunanställda ska ha kännedom om följande punkter gällande hållbara tjänsteresor: Kommunens resepolicy Rutiner för tjänsteresor med kollektivtrafik Promenader vid korta tjänsteärenden Rutiner för utbetalning av milersättning Samåkningstjänst på intranätet Anpassning av möten till kollektivtrafiken Informera om möjligheten till flexibla arbetsplatser Målgrupp: Alla kommunanställda Ansvarig: Miljö- och energiplanerare samt infrastruktur- kollektivtrafikplanerare tar fram material och informerar sektorschefer. Enhetschefer informerar de anställda. Tidplan: 2012 och löpande vid nyanställningar Kostnadsuppskattning: Arbetstid samt tryckkostnader 6 Rutiner för hantering av cykelpooler För att anställda ska kunna och vilja cykla i tjänsten är det viktigt att cyklar finns tillgängliga och att de är väl fungerande. Åtgärden innebär att se över rutinerna för service och reparationer på poolcyklarna samt hur finansering av både inköp och underhåll ska ske. Idag belastas Transportcentralen av kostnaderna för cykelpooler i Nämndhuset och Rollsbo samt på Trollhättevägen och Filaregatan. Rutinerna för skötseln av cyklarna är otillräckliga vilket medför opumpade/punkterade däck, trasiga och otvättade cyklar. Problem förekommer även med stulna cyklar då de inte är försäkrade. Målgrupp: Alla kommunanställda Ansvarig: Transportcentralen, miljö- och energiplanerare Tidplan: 2012 Kostnadsuppskattning: Beror på hur rutinerna utformas. Kostnad för service, borttappade nycklar och byte av lås var 2011 ca kr för 15 cyklar. Därtill kommer arbetstid för tvätt och transport till service. Totalt uppskattades kostnaderna för cykelpoolerna till ca kr. 7 Resfria möten Med resfria möten menas möten på distans i realtid med hjälp av telefon, video eller Internet. Resfria möten är tidseffektiva och ett bra komplement i de anställdas möteskultur. De mest ekonomiska alternativen är telefon och webbmöten. Webbmöten/videokonferens kan antingen genomföras bara med hjälp av en dator eller arrangeras genom att ett mötesrum avsätts för att flera ska kunna delta i ett möte samtidigt med andra mötesdeltagare på distans. För den som vill genomföra ett webbmöte/en videokonferens från egna lokaler ska det finnas utrustning att låna och rådgivning att få från IT-service. Steg 1 innebär att i ett första steg undersöka potentialen för resfria möten i organisationen och analysera tekniska förutsättningar samt vilka resurser som krävs.

8 8(12) Steg 2 är att införskaffa lämplig utrustning/tjänst samt etablera styrmedel och rutiner för resfria möten. När utrustning är införskaffad bör ansvariga för bokning etc. utses och personalen behöver information och utbildning för att sprida användningen i organisationen. Målgrupp: Kommunanställda; främsta målgrupp de som arbetar i Nämndhuset, Mimers Hus och Rollsbo. Ansvarig: Medborgarservice, projektledare sektorschef Tidplan: Steg , steg Kostnadsuppskattning: Framkommer av steg 1 8 Cykelställ och ombyte på arbetsplatser Åtgärden innebär att säkra cykelställ med tak nära ingången på alla arbetsplatser. I steg 1 görs en behovsinventering och i steg 2 uppförs cykelgarage där behoven är störst samt att göra befintliga duschoch ombytesutrymmen tillgängliga för personal som cyklar till jobbet. Den arbetsplats som flest uppgav saknar bra cykelparkeringar var Nämndhuset. Ytterbyskolan var den arbetsplats där flest uppgav att det skulle behöva bättre möjligheter duscha och byta om. Målgrupp: Alla anställda Ansvarig: Infrastruktur- och kollektivtrafikplanerare, FM Service, Chefer på berörda arbetsplatser Tidplan: Steg , steg Kostnadsuppskattning: Framkommer av steg 1

9 9(12) 9 Cykelutmaningen Åtgärden innebär att Kungälvs kommun, i likhet med många kommuner i Göteborgsområdet, skriver ett samarbetsavtal med Cykelutmaningen. Kommunen betalar då anmälningsavgifterna centralt och får en anpassning av hemsida, informationsmaterial, mm, så att de anställda endast behöver anmäla sig. Målgrupp: Alla anställda Ansvarig: Personal och folkhälsosamordnare Tidplan: Årligen. Cykelutmaningen pågår april oktober Kostnadsuppskattning: Ca kr/år 10 Mobility management vid byte av arbetsplats Det är ett gyllene tillfälle att påverka resvanor i den förändring som byte av fysisk arbetsplats innebär. Åtgärden innebär information om GC-vägar, kollektivtrafikförbindelser, samåkningstjänst, mm. till de anställda som flyttar till en ny arbetsplats. Åtgärden blir aktuell vid inflyttningen i nya Nämndhuset. Målgrupp: Anställda som flyttar in i nya Nämndhuset Ansvarig: Miljö- och energiplanerare samt infrastruktur- och kollektivtrafikplanerare tar fram material. Berörda chefer ansvarar för att informera personal. Tidplan: Kostnadsuppskattning: Arbetstid och tryckkostnader 11 Personalparkering Stöd för cykling, gång och kollektivtrafik bör kompletteras med en restriktivitet kring personalparkering vid arbetsplatsen. Motiven är inte enbart miljön, bilköer och onödiga kostnader utan i hög grad även personalens hälsa. Låga eller inga parkeringskostnader uppmuntrar till att välja bilen och för att undvika detta bör full kommersiell kostnad av anställda som parkerar på kommunens p-platser tas ut. Subventionerad parkering av privat bil är en skattepliktig förmån. Gratis p-platser ska undvikas även i de fall det är möjligt utan förmånsbeskattning. Att låta personal betala för sin p-plats långa perioder bör även det undvikas viljan att välja alternativa färdsätt minskar då man betalt för sin p-plats. Det finns idag inget enhetligt system för avgifter på personalparkeringar i Kungälvs kommun. Åtgärden innebär att göra en inventering av parkeringar för kommunens anställda med avseende på antal och placering. Därefter ta fram ett förslag på nivåer på parkeringsavgifter på personalparkeringar som är i enlighet med nuvarande parkeringspolicy för Kungälvs kommun. Åtgärden är särskilt aktuell inför inflyttningen i nya Nämndhuset. Målgrupp: Kommunanställda i samtliga sektorer Ansvarig: UPU, Kommunchef, Miljö- och energiplanerare samt med stöd parkeringsansvarig Tidplan: Kostnadsuppskattning: Arbetstid för att göra inventeringen. Därefter intäkt i form av parkeringsavgifter. 12 Planering av resor inom larmverksamheten Åtgärden innebär att se över larmverksamheten. I dagsläget sker många resmil bara för att hämta och lämna nycklar i de olika verksamheterna. Ett alternativ är att larmverksamheten arbetar med nyckelfria lås, vilket skulle innebära mindre resor för både larm- och hemtjänstpersonal.

10 Målgrupp: Larm- och hemtjänstpersonal Ansvarig: Sektor Vård och Äldreomsorg/verksamhetschef hemtjänst Tidplan: Kostnadsuppskattning: (Verksamheten står för kostnaden) 10(12)

11 11(12) Bilaga 1: Åtgärdsbank Nedanstående åtgärder är inte tidsatta utan bedöms vara lämpliga att genomföra då handlingsplanens åtgärder är utförda. Åtgärdsbank 13. Klimatkompensering 14. Visualisering av realtidsinformation 15. Sparsam körning 16. Kampanj/Utmaning för kollektivtrafikanter 17. Testresenär Kungälv 18. Kollektivtrafikresan som personalförmån 13 Klimatkompensering Flertalet kommuner har infört varianter av klimatkompensering där tjänsteresor koldioxidbeskattas, bl.a. Västerås, Åre, Örebro och Göteborg. Pengarna används för att miljöanpassa tjänsteresor, exempelvis finansiera sparsam körning och bekosta cykelparkeringar. Inom kommunnätverket Hållbar Utveckling Väst är ett projekt på gång med syftet att titta närmare på hur kommunerna i Västra Götaland skulle kunna arbeta med klimatkompensering. Kungälvs kommun ska med hjälp av kommunnätverket utreda hur ett klimatkompenseringssystem i Kungälvs kommun skulle kunna se ut. Målgrupp: Kommunanställda i samtliga sektorer Ansvarig: Miljö- och energiplanerare Kostnadsuppskattning: Arbetstid för utredning (Åtgärden innebär en omfördelning av resurser). 14 Visualisering av realtidsinformation Åtgärden innebär att information ska spridas via kommunens intranät om hur man som anställd kan lägga upp realtidsinfo på datorns skrivbord. Åtgärden innebär även att realtidsskärmar monteras upp i entrén på större kommunala arbetsplatser, i första hand Nämndhuset och Mimers Hus. Målgrupp: Kommunanställda på större kommunala arbetsplatser. Ansvarig: Infrastruktur- och kollektivtrafikplanerare, FM Service Kostnadsuppskattning: Kostnad för TV-skärm i allmänt utrymme är år 2011 ca kr inklusive installationskostnad. 15 Sparsam körning Åtgärden innebär att genomföra utbildning i sparsam körning. Genom att förbättra sitt körsätt kan medelbilisten minska sin bränsleförbrukning långsiktigt med 5-8 procent. 3 Även slitage på bilarna, exempelvis däck och bromsar minskas. Detta innebär att utbildning i sparsam körning för kommunens anställda dels medför att miljöpåverkan från kommunens transporter kan minskas och dels 3

12 12(12) möjliggör ekonomiska besparingar. Det finns olika typer av utbildningar att välja mellan: traditionell körutbildning, där de deltagarna får personlig körtid, eller simulatorutbildning som görs på arbetsplatsen i egen takt. Fördelarna med simulatorutbildning är att den är lättare att genomföra för anställda som har svårighet att komma ifrån under sin arbetstid. Detta alternativ är också billigare än traditionell körutbildning och medför mindre miljöpåverkan. Målgrupp: Kungälvs kommuns anställda Ansvarig: Sektorschefer, miljö- och energiplanerare Kostnadsuppskattning: För simulatorutbildning är priset hos Gatubolaget i Göteborg ca 665 kr/person, förutsatt att minst 200 personer genomför utbildningen. Fram till 2014 finns möjlighet att finansiera delar av åtgärden med hjälp av energieffektiviseringsstödet från Energimyndigheten 16 Kampanj/utmaning för kollektivtrafikanter Åtgärden syftar till att införa ett tävlingsmoment på samma sätt som t.ex. kampanjen Cykelutmaningen gör för cyklister. Kampanjer bidrar till att det ges tillfälle att diskutera varför de anställdas resvanor ser ut på ett visst sätt. Kommunen kan antingen anmäla sig till en befintlig kampanj eller starta upp en egen kampanj. Målgrupp: Alla anställda Ansvarig: Infrastruktur- och kollektivtrafikplanerare Kostnadsuppskattning: ca kr Testresenär Kungälv Åtgärden innebär att kommunen delar ut gratis provåkarkort till anställda som idag kör bil till arbetet, men som har en reell möjlighet att använda kollektivtrafiken. Den som får provåkarkort förbinder sig till att åka kollektivt under en testperiod och insatsen följs upp på olika sätt. Målgrupp: Anställda som har fungerande kollektiva förbindelser mellan arbete och bostad och som idag kör bil. Ansvarig: Infrastruktur- och kollektivtrafikplanerare Kostnadsuppskattning: ca kr för 25 testresenärer. 17 Kollektivtrafikresan som personalförmån Det finns en möjlighet att som arbetsgivare subventionera anställdas månadskort i kollektivtrafiken (detta görs bl.a. av Trafikkontoret i Göteborgs stad). Åtgärden innebär att en mer omfattande utredning görs om vad detta skulle innebära för kostnader för Kungälvs kommun, men även om åtgärden skulle få önskvärd effekt och därmed vara motiverad. Målgrupp: Alla anställda Ansvarig: Infrastruktur- och kollektivtrafikplanerare, personalenhet. Kostnadsuppskattning: Kostnaden för organisationen blir från kr upp till per person och år.

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Tio. Kontaktinformation Pernilla Söderquist Kommunikatör projekt Tid för Tåg 070-190 29 12 pernilla.soderquist@ljusdal.se

Tio. Kontaktinformation Pernilla Söderquist Kommunikatör projekt Tid för Tåg 070-190 29 12 pernilla.soderquist@ljusdal.se Tala med oss Vill ert företag förbättra era medarbetares hälsa samtidigt som ni minskar resekostnaderna och stärker ert miljöarbete? Det kan ni göra genom kostnadsfri rådgivning. Projektet Bästa Resan

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Resepolicy för Gävle kommunkoncern

Resepolicy för Gävle kommunkoncern Dnr 12KS470 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Citera gärna ur skriften

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Bättre luft. Mindre buller. Klimat

Bättre luft. Mindre buller. Klimat Klimat Bättre luft Mindre buller Tyst sida avsteg från bullerriktvärden Områden med stadskaraktär, kvartersstruktur och god kollektivtrafik 65 db(a) bullrig sida - < 50 db(a) tyst sida 1 Koldioxidminskning

Läs mer

Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva

Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva Två delar: För att identifiera effektiva och lönsamma åtgärder för personalens resor till, från och i arbetet gör vi en enkel kartläggning. De grundar sig på

Läs mer

Ny anställning Kommentarer per kommun

Ny anställning Kommentarer per kommun Ny anställning Kommentarer per kommun Ale kommun Ha lånecyklar för kortare sträckor. Bättre kollektivtrafik mellan Lerum o Ale Att arbetsgivaren betalar en del av kostnaden för kollektivtrafiken. Subventionera

Läs mer

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin!

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin! Cykelutmaningen är ett verktyg för er som vill uppnå era miljöoch friskvårdsmål. En rolig lagtävling där deltagarna samlar poäng till laget genom att gå, cykla och åka kollektivt till och från jobbet.

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Mötes- och resepolicy

Mötes- och resepolicy 2012 Mötes- och resepolicy Med tillhörande riktlinjer Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-18, 55 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Mötes- och resepolicy... 4 Ansvar... 4 Utvärdering och uppföljning... Fel!

Läs mer

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet?

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? A R B E T S G I V A R T I P S Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? Vad vinner arbetsgivaren på att verka för att fler anställda cyklar till och från arbetsplatsen?

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer 2012 Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11 Mötes och resepolicy Med tillhörande riktlinjer Innehåll Inledning... 3 Mötes- och resepolicy... 4 Ansvar... 4 Uppföljning och revidering...

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 7 (14) Sammanträdesdatum 2012-05-15 134 Dnr 2009/154 Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun INLEDNING Förslag till resepolicy

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Fastställda av kommunstyrelsen 2005-04-04 67 Reviderade och fastställda av kommunstyrelsen 2008-10-06 270 Allmänt Riktlinjerna gäller

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Uppföljningsrapport 2012 för Hållbara transporter ryggraden i den hållbara staden, Jönköpings kommun

Uppföljningsrapport 2012 för Hållbara transporter ryggraden i den hållbara staden, Jönköpings kommun Uppföljningsrapport 2012 för Hållbara transporter ryggraden i den hållbara staden, Jönköpings kommun Projektbeskrivning Trafikanalysutredningar I Stadsbyggnadsvisionens övergripande och strategiska arbete

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Mötes- och resepolicy remiss

Mötes- och resepolicy remiss TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jane Wågsäter 2014-10-09 KS 2014/0726 0480-450162 Kommunstyrelsens arbetsutskott Mötes- och resepolicy remiss Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser

En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser Cykelutmaningen är en rolig lagtävling som uppmuntrar fler att använda arbetsrelaterade resor till regelbunden vardagsmotion, och samtidigt göra en insats

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

Bilpoolsutredning för Piteå kommun samt en nulägesbild av de kommunanställdas resvanor i tjänsten och till och från arbetet. Sweco Infrastructure AB

Bilpoolsutredning för Piteå kommun samt en nulägesbild av de kommunanställdas resvanor i tjänsten och till och från arbetet. Sweco Infrastructure AB Piteå kommun Bilpoolsutredning Piteå kommun Uppdragsnummer 2454359 Bilpoolsutredning för Piteå kommun samt en nulägesbild av de kommunanställdas resvanor i tjänsten och till och från arbetet Placering

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Din kompletta guide för tjänsteresor

Din kompletta guide för tjänsteresor Din kompletta guide för tjänsteresor Din kompletta guide för tjänsteresor Kommer du att göra resor i tjänsten? Vi har satt ihop det viktigaste du behöver för att se till att ditt resande blir både hållbart

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Ny anställning nya vägvanor- en dialog med nyanställda Ett projekt inom ramen för Nya vägvanor, Västsvenska paketet

Ny anställning nya vägvanor- en dialog med nyanställda Ett projekt inom ramen för Nya vägvanor, Västsvenska paketet Ny anställning nya vägvanor- en dialog med nyanställda Ett projekt inom ramen för Nya vägvanor, Västsvenska paketet 2014-06-26 Göteborgsregionens kommunalförbund GR Lisa Ström Målgruppen för rapporten

Läs mer

PITEÅ KOMMUNS ANVISNINGAR FÖR RESOR OCH TRANSPORTER

PITEÅ KOMMUNS ANVISNINGAR FÖR RESOR OCH TRANSPORTER PITEÅ KOMMUNS ANVISNINGAR FÖR RESOR OCH TRANSPORTER Dokumentnamn Dokumenttyp Faälld/upprättad Beslutsinans Piteå kommuns anvisningar för Anvisningar 2011-01-01 Kommunchef resor och transporter Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda!

Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda! Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda! Fyra fristående tävlingsperioder! En avgift för hela året! VGR

Läs mer

HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER

HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Tove Zellman, Region Skåne Vilka utmaningar

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern 2014-08-05 1 (11) Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern - Ny efter KSAU-{6ED458CC-AEAC-4945-8533-

Läs mer

Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor Effektivare tjänsteresor - Hur gör man? - Till vilken nytta? Pernilla Hyllenius, Trivector Traffic Nuläge Önskat läge Recept: Systematiskt arbetssätt Förankring Nuläge Utvärdering Policy & Mål Uppföljning

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

PARKERINGSKÖP Köpa parkering i stället för att bygga i egen regi Parkeringslösning till en lägre kostnad Samlade anläggningar inga fasta platser ökat samnyttjande Umeå har arbetat med parkeringsköp sedan

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Rese- policy. Falköpings kommun

Rese- policy. Falköpings kommun Rese- policy Falköpings kommun 1 2 Till resepolicyn hör följande dokument 1. Regler för tjänsteresor i Falköpings kommun 2. Råd och tillämpning av resepolicyn 3. Minikrav på bilar som används i tjänsten

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Faurecia Exhaust Systems i Torsås April 2007 och maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1

Läs mer

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Resultat, Sammanfattning/Slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-02-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 4 Diariekod: 146 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Larissa Karimson (MP) om att alla offentliganstäilda i Sollentuna

Läs mer

Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken

Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken September

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Detta dokument Rese- och transportpolicy Dnr KS 2014/191 Ersätter tidigare dokument Kommunens resepolicy dnr KF 105/2008 Rese- och transportpolicy tillämpning

Läs mer

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen 1 Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen Resultat och effekter under perioden 2012-2014 Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se 2 1.

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Hur ser bilanvändningen ut i er kommun? Vad kännetecknar en kommunal tjänstebilpool?

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anders Alin POLICY Antagen av Fullmäktige Paragraf 60 1(5) Rese- och trafiksäkerhetspolicy för 2 Omfattning Denna policy gäller samtliga medarbetare i Bengtsfors koncern. Policyn

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar För en förening som bedriver verksamhet på både senior och ungdomsnivå är ofta rese- och transportkostnader en stor del av verksamhetsbudgeten.

Läs mer

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING.

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. KanEnergi erbjuder kompetent analys, ledning och rådgivning, med utgångspunkt i ekonomi, teknik, marknad och hållbar utveckling.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

Mobility Management i Tyresö. SWEPOMM-konferensen 20 november 2014

Mobility Management i Tyresö. SWEPOMM-konferensen 20 november 2014 Mobility Management i Tyresö SWEPOMM-konferensen 20 november 2014 Vi som ska tala är Hedda Ericsson Miljöstrateg Tyresö kommun Jennie Bäckman Analytiker stadsplanering Metodansvarig 1. Mobility Management

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

Föränding av resevanor

Föränding av resevanor Föränding av resevanor NVF Transport i städer Reykjavik 22. september 2014 Albert Skarphéðinsson Travel Demand Management (TDM)/ Gröna transportpolicier Myndigheterna Mannvits gröna transportpolicy 6 år

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

10 år av samarbete om hållbara resvanor i Mölndal

10 år av samarbete om hållbara resvanor i Mölndal 10 år av samarbete om hållbara resvanor i Mölndal Tyréns Marielle Fredriksson Jesper Johansson Lisa Sakshaug Kvalitativa intervjuer 7 företag 3 offentliga aktörer projektledare Rapport - GR:s hemsida mitten

Läs mer

Vad kan vi göra? Vad gör andra?

Vad kan vi göra? Vad gör andra? Vad kan vi göra? Vad gör andra? Nätverksskapande Kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte Utrymmesbrist Begränsa transportsektorns klimatpåverkan Effektivare fordon, fartyg, flygplan Ökad andel förnybar

Läs mer

Res rätt och vinn tid Temadag om effektivt och hållbart resande, 30 nov-06

Res rätt och vinn tid Temadag om effektivt och hållbart resande, 30 nov-06 Bild 1 Res rätt och vinn tid Temadag om effektivt och hållbart resande, 30 nov-06 Bild 2 Miljömål 2004-06: Minska miljöpåverkan vid tjänsteresor, resor till och från arbetet samt övriga transporter Resultat:

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar

Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar Ärendet I motionen föreslås att Stockholms läns landsting

Läs mer

EDA KOMMUN RESEPOLICY 2008-10-23

EDA KOMMUN RESEPOLICY 2008-10-23 EDA KOMMUN RESEPOLICY 2008-10-23 Innehållsförteckning 1.0 Inledning... 3 2.0 Allmänt om tjänsteresor... 3 3.0 Kriterier för val av färdmedel... 3 3.1 Tåg... 4 3.2 Flyg... 4 3.3 Buss... 4 3.4 Bil... 4 3.5

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering Färre mil och mer tid med bättre planering Det körs många mil med bil i kommunal verksamhet. Särskilt gäller detta inom socialförvaltningen eller motsvarande. I detta avsnitt beskrivs hur man kan effektivisera

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Aktivitetstips för att inspirera

Aktivitetstips för att inspirera 1(6) Aktivitetstips för att inspirera Nedan följer exempel på aktiviteter som är sorterade under olika ansvars- och intresseområden för myndigheter, företag och föreningar. Likartade tips kan återkomma

Läs mer

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Kort om Riksbyggen Bygger fastigheter med bostadsrätt Skapar bostadsrättsföreningar Förvaltar fastigheterna åt bostadsrättsföreningarna Antal anställda ca 2

Läs mer

Vilka är Be Green Umeå?

Vilka är Be Green Umeå? Vilka är Be Green Umeå? 1 oktober - 2010-31 mars -2015 Trafikverket, Umeåregionen, Region Västerbotten, Umeå Airport, Umeå Energi, UPAB, Umeva, Bostaden AB, UBC Bakgrund Umeå har dålig luft, många kör

Läs mer

Hållbart resande i praktiken

Hållbart resande i praktiken Hållbart resande i praktiken Trafik och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Björn Wendle, Lund 11 maj 2011 Idéskrift om Hållbart Resande Del av den Den Goda Staden, på initiativ av Temagrupp Hållbart

Läs mer