Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda"

Transkript

1 Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda Ärende: KS2012/818 Antagen av förvaltningsledningen ADRESS TELEFON Nämndhuset Kungälv vx FAX E-POST HEMSIDA

2 2(12) Innehåll Varför en handlingsplan för hållbart resande?... 3 Bakgrund... 3 Tjänsteresor... 4 Arbetsresor... 4 Handlingsplan Bilaga 1: Åtgärdsbank Bilaga 2: Handlingsplan... 11

3 3(12) Varför en handlingsplan för hållbart resande? Syftet med handlingsplanen är att öka förutsättningarna för kommunens anställda att göra hållbara resor till och från arbetet samt i tjänsten. Med hållbara resor avses resor som utförs på ett kostnadseffektivt, trafiksäkert, miljömässigt och från en hälsosynpunkt bra sätt. Det finns en tydlig koppling mellan tjänsteresor och resor till och från jobbet i och med att den som inte använder sin privata bil i tjänsten inte heller är bunden att ta bilen till arbetet. Dessutom kan medvetenhet och erfarenhet av olika färdmedel i arbetet leda till att även det privata resandet förändras. Därför behandlar denna handlingsplan både resor i tjänsten och resor till och från arbetet. Denna handlingsplan är framtagen på uppdrag av kommunchefen. Bakgrund Hösten 2009 genomfördes en resvaneundersökning bland kommunens anställda som en av åtgärderna i Kungälvs kommuns energiplan. Resultatet av resvaneundersökningen, som ligger till grund för denna handlingsplan, visar att de anställda är medvetna och har kunskap om hållbara resealternativ och därmed är mentalt förberedda på att välja hållbara färdmedel. 1 För att en förändring ska ske krävs dock åtgärder för att underlätta möjligheterna att välja ett mer hållbart resande. Därför är en av nyckelfaktorerna i detta arbete att skapa goda förutsättningar i form av teknik och infrastruktur som underlättar ett mer flexibelt resande. En annan framgångsfaktor för att styra mot ett hållbart resande är ekonomiska styrmedel som gör det lönsamt att göra rätt och kostsamt att göra fel. Att påverka attityder är en sak, att påverka beteenden en annan. Att enkätsvaren anger att fler skulle åka mindre bil om bättre förutsättningar fanns, betyder inte att resvanorna i slutändan kommer att förändras. Det är därför viktigt att kommunen arbetar långsiktigt med att påverka både attityder och beteenden. Vinsterna med att skapa ett mer hållbart resande är många: Miljö Transportsektorn är den största källan till växthusgasutsläpp i Kungälv och står för 73 procent av den samlade mängden växthusgaser. Den största delen av utsläppen härstammar från persontransporter. Transporter ger även upphov till buller, luftföroreningar och trängsel. Hälsa En undersökning visar att den som åker bil till jobbet löper 50 procent större risk att drabbas av hjärtinfarkt än den som cyklar, går eller åker kollektivt procent av de svarande i resvaneundersökningen tycker att de får för lite motion. Ekonomi Arbetsgivaren betalar för resorna som sker i tjänsten och har därför stor rådighet över dem samt även incitament till att effektivisera resorna. 1 Resultatet av undersökningen finns sammanställt i en rapport av Sweco (se bilaga). 2 WHO:s MONICA-studie i Västerbotten visar att färdsättet tydligt påverkar risken för hjärtinfarkt.

4 4(12) Arbetsmiljö Tjänsteresor är en del av arbetsdagen och arbetsgivaren har ansvar för att de sker på ett trafiksäkert och ar-betsmiljömässigt bra sätt. Tjänsteresor Tjänsteresor sker under arbetstiden. Det finns en resepolicy för Kungälvs kommuns anställda som reglerar resor i tjänsten. Enligt policyn ska gång, cykel och kollektivtrafik väljas framför bil på tjänsteresorna. Vidare ska poolbil eller enhetsknuten bil väljas framför privat och samåkning ska eftersträvas. Resvaneundersökningen vittnar om att resepolicyn inte är tillräckligt känd och inte efterföljs i tillräckligt hög grad. För att resepolicyn ska efterföljas krävs implementering i organisationen, tydlig styrning från chefer och förändring av vanor och attityder. En framgångsfaktor är att kommunen har full rådighet över tjänsteresorna som sker i organisationen. Arbetsresor Arbetsresor sker till och från jobbet. 72 procent av de svarande i resvaneundersökningen anser att arbetsgivaren bör bry sig om hur dessa resor görs. Det starkaste nyttoargumentet för medarbetare (och chefer) är förbättrad hälsa tack vare mer vardagsmotion, vilket framför allt är viktigt för dem som har ett stillasittande arbete. Det finns en potential att föra över arbetsresor från bil till cykel, gång eller kollektivtrafik. Det vanligaste sättet för de anställda att ta sig till arbetet är att åka bil. 56 procent kör ensam i bil och ytterligare 7 procent samåker. 76 procent av dagens bilister skulle kunna tänka sig att mer sällan ta bilen till jobbet. 35 procent av de svarande i resvaneundersökningen bor inom 5 km från sin arbetsplats, vilket är ett rimligt gång- och cykelavstånd. Av dessa är det en tredjedel som alltid kör ensam i bil. Att inte behöva bilen i tjänsten ger en möjlighet för fler att inte heller köra bil till arbetet.

5 5(12) Handlingsplan Nedan följer en handlingsplan med 12 åtgärder för att skapa förutsättningar för ett hållbart resande samt för att förändra vanor och attityder. Tabellen visar prioriteringsordningen för åtgärderna. Åtgärder Cykelservice till anställda 2. Rutiner för tjänsteresor med kollektivtrafik 3. Tydlig styrning av milersättning 4. Samåkning 5. Information om hållbara tjänsteresor till kommunanställda 6. Rutiner för hantering av cykelpooler och enhetscyklar 7. Resfria möten 8. Cykelställ och ombyte på arbetsplatser 9. Cykelutmaningen 10. Mobility management vid byte av arbetsplats 11. Personalparkering 12. Planering av resor inom larmverksamheten

6 6(12) 1 Cykelservice till kommunanställda Åtgärden innebär att årligen erbjuda cykelservice nära arbetsplatsen till ett förmånligt pris för kommunens anställda. Målgrupp: Alla anställda i närheten av Nämndhuset, Mimers hus och Rollsbo Ansvarig: Miljö- och energiplanerare Tidplan: Årligen i april, men med start september 2012 Kostnadsuppskattning: Arbetstid 2 Rutiner för tjänsteresor med kollektivtrafik Åtgärden innebär att det skapas enhetliga rutiner för hur anställda i Kungälvs kommun ges möjlighet att genomföra resor i tjänsten med kollektivtrafiken. Enhetschefer utser person på varje enheten som ansvarar för utlåning av Västtrafiks kontoladdningskort samt att dessa är laddade. Rutin tas fram för hur redovisning av resor gjorda på kontoladdningskorten ska ske. Målgrupp: Alla kommunanställda Ansvarig: Enhetschefer, infrastruktur- och kollektivtrafikplanerare Tidplan: 2012 Kostnadsuppskattning: Arbetstid 3 Tydlig styrning av milersättning Åtgärden innebär att enhetschefer får i uppdrag att vara restriktiva i utbetalning av milersättning när det finns möjlighet att använda bilpool/enhetsknuten bil eller resa med kollektivtrafik. Åtgärden innebär även att uppdatera resepolicyn med denna information. Målgrupp: Alla som har tillgång till bilpool/enhetsknuten bil eller kollektivtrafik Ansvarig: Enhetschefer, miljö- och energiplanerare Tidplan: 2012 och fortlöpande Kostnadsuppskattning: Arbetstid 4 Samåkning En utökad samåkning leder till minskade trafikköer och behov av parkeringsplatser vid arbetsplatsen. Samåkning innebär ekonomiska besparingar då kostnader för parkering, bränsle och eventuell trängselskatt (införs i Göteborg 2013) minskar. På intranätet finns en samåkningstjänst. Denna kan användas både för resor till och från arbetet samt i tjänsten. För att fler ska börja samåka med kollegor krävs tydlig styrning/uppmuntran från ledningsnivå. Åtgärden innebär att marknadsföra och förankra samåkningstjänsten och att aktivt uppmuntra anställda att samåka när det är möjligt. Målgrupp: Alla anställda Ansvarig: Chefer, miljö- och energiplanerare Tidplan: 2012 och fortlöpande Kostnadsuppskattning: Arbetstid och tryckkostnader

7 7(12) 5 Information om hållbara tjänsteresor till kommunanställda Åtgärden innebär att alla kommunanställda ska ha kännedom om följande punkter gällande hållbara tjänsteresor: Kommunens resepolicy Rutiner för tjänsteresor med kollektivtrafik Promenader vid korta tjänsteärenden Rutiner för utbetalning av milersättning Samåkningstjänst på intranätet Anpassning av möten till kollektivtrafiken Informera om möjligheten till flexibla arbetsplatser Målgrupp: Alla kommunanställda Ansvarig: Miljö- och energiplanerare samt infrastruktur- kollektivtrafikplanerare tar fram material och informerar sektorschefer. Enhetschefer informerar de anställda. Tidplan: 2012 och löpande vid nyanställningar Kostnadsuppskattning: Arbetstid samt tryckkostnader 6 Rutiner för hantering av cykelpooler För att anställda ska kunna och vilja cykla i tjänsten är det viktigt att cyklar finns tillgängliga och att de är väl fungerande. Åtgärden innebär att se över rutinerna för service och reparationer på poolcyklarna samt hur finansering av både inköp och underhåll ska ske. Idag belastas Transportcentralen av kostnaderna för cykelpooler i Nämndhuset och Rollsbo samt på Trollhättevägen och Filaregatan. Rutinerna för skötseln av cyklarna är otillräckliga vilket medför opumpade/punkterade däck, trasiga och otvättade cyklar. Problem förekommer även med stulna cyklar då de inte är försäkrade. Målgrupp: Alla kommunanställda Ansvarig: Transportcentralen, miljö- och energiplanerare Tidplan: 2012 Kostnadsuppskattning: Beror på hur rutinerna utformas. Kostnad för service, borttappade nycklar och byte av lås var 2011 ca kr för 15 cyklar. Därtill kommer arbetstid för tvätt och transport till service. Totalt uppskattades kostnaderna för cykelpoolerna till ca kr. 7 Resfria möten Med resfria möten menas möten på distans i realtid med hjälp av telefon, video eller Internet. Resfria möten är tidseffektiva och ett bra komplement i de anställdas möteskultur. De mest ekonomiska alternativen är telefon och webbmöten. Webbmöten/videokonferens kan antingen genomföras bara med hjälp av en dator eller arrangeras genom att ett mötesrum avsätts för att flera ska kunna delta i ett möte samtidigt med andra mötesdeltagare på distans. För den som vill genomföra ett webbmöte/en videokonferens från egna lokaler ska det finnas utrustning att låna och rådgivning att få från IT-service. Steg 1 innebär att i ett första steg undersöka potentialen för resfria möten i organisationen och analysera tekniska förutsättningar samt vilka resurser som krävs.

8 8(12) Steg 2 är att införskaffa lämplig utrustning/tjänst samt etablera styrmedel och rutiner för resfria möten. När utrustning är införskaffad bör ansvariga för bokning etc. utses och personalen behöver information och utbildning för att sprida användningen i organisationen. Målgrupp: Kommunanställda; främsta målgrupp de som arbetar i Nämndhuset, Mimers Hus och Rollsbo. Ansvarig: Medborgarservice, projektledare sektorschef Tidplan: Steg , steg Kostnadsuppskattning: Framkommer av steg 1 8 Cykelställ och ombyte på arbetsplatser Åtgärden innebär att säkra cykelställ med tak nära ingången på alla arbetsplatser. I steg 1 görs en behovsinventering och i steg 2 uppförs cykelgarage där behoven är störst samt att göra befintliga duschoch ombytesutrymmen tillgängliga för personal som cyklar till jobbet. Den arbetsplats som flest uppgav saknar bra cykelparkeringar var Nämndhuset. Ytterbyskolan var den arbetsplats där flest uppgav att det skulle behöva bättre möjligheter duscha och byta om. Målgrupp: Alla anställda Ansvarig: Infrastruktur- och kollektivtrafikplanerare, FM Service, Chefer på berörda arbetsplatser Tidplan: Steg , steg Kostnadsuppskattning: Framkommer av steg 1

9 9(12) 9 Cykelutmaningen Åtgärden innebär att Kungälvs kommun, i likhet med många kommuner i Göteborgsområdet, skriver ett samarbetsavtal med Cykelutmaningen. Kommunen betalar då anmälningsavgifterna centralt och får en anpassning av hemsida, informationsmaterial, mm, så att de anställda endast behöver anmäla sig. Målgrupp: Alla anställda Ansvarig: Personal och folkhälsosamordnare Tidplan: Årligen. Cykelutmaningen pågår april oktober Kostnadsuppskattning: Ca kr/år 10 Mobility management vid byte av arbetsplats Det är ett gyllene tillfälle att påverka resvanor i den förändring som byte av fysisk arbetsplats innebär. Åtgärden innebär information om GC-vägar, kollektivtrafikförbindelser, samåkningstjänst, mm. till de anställda som flyttar till en ny arbetsplats. Åtgärden blir aktuell vid inflyttningen i nya Nämndhuset. Målgrupp: Anställda som flyttar in i nya Nämndhuset Ansvarig: Miljö- och energiplanerare samt infrastruktur- och kollektivtrafikplanerare tar fram material. Berörda chefer ansvarar för att informera personal. Tidplan: Kostnadsuppskattning: Arbetstid och tryckkostnader 11 Personalparkering Stöd för cykling, gång och kollektivtrafik bör kompletteras med en restriktivitet kring personalparkering vid arbetsplatsen. Motiven är inte enbart miljön, bilköer och onödiga kostnader utan i hög grad även personalens hälsa. Låga eller inga parkeringskostnader uppmuntrar till att välja bilen och för att undvika detta bör full kommersiell kostnad av anställda som parkerar på kommunens p-platser tas ut. Subventionerad parkering av privat bil är en skattepliktig förmån. Gratis p-platser ska undvikas även i de fall det är möjligt utan förmånsbeskattning. Att låta personal betala för sin p-plats långa perioder bör även det undvikas viljan att välja alternativa färdsätt minskar då man betalt för sin p-plats. Det finns idag inget enhetligt system för avgifter på personalparkeringar i Kungälvs kommun. Åtgärden innebär att göra en inventering av parkeringar för kommunens anställda med avseende på antal och placering. Därefter ta fram ett förslag på nivåer på parkeringsavgifter på personalparkeringar som är i enlighet med nuvarande parkeringspolicy för Kungälvs kommun. Åtgärden är särskilt aktuell inför inflyttningen i nya Nämndhuset. Målgrupp: Kommunanställda i samtliga sektorer Ansvarig: UPU, Kommunchef, Miljö- och energiplanerare samt med stöd parkeringsansvarig Tidplan: Kostnadsuppskattning: Arbetstid för att göra inventeringen. Därefter intäkt i form av parkeringsavgifter. 12 Planering av resor inom larmverksamheten Åtgärden innebär att se över larmverksamheten. I dagsläget sker många resmil bara för att hämta och lämna nycklar i de olika verksamheterna. Ett alternativ är att larmverksamheten arbetar med nyckelfria lås, vilket skulle innebära mindre resor för både larm- och hemtjänstpersonal.

10 Målgrupp: Larm- och hemtjänstpersonal Ansvarig: Sektor Vård och Äldreomsorg/verksamhetschef hemtjänst Tidplan: Kostnadsuppskattning: (Verksamheten står för kostnaden) 10(12)

11 11(12) Bilaga 1: Åtgärdsbank Nedanstående åtgärder är inte tidsatta utan bedöms vara lämpliga att genomföra då handlingsplanens åtgärder är utförda. Åtgärdsbank 13. Klimatkompensering 14. Visualisering av realtidsinformation 15. Sparsam körning 16. Kampanj/Utmaning för kollektivtrafikanter 17. Testresenär Kungälv 18. Kollektivtrafikresan som personalförmån 13 Klimatkompensering Flertalet kommuner har infört varianter av klimatkompensering där tjänsteresor koldioxidbeskattas, bl.a. Västerås, Åre, Örebro och Göteborg. Pengarna används för att miljöanpassa tjänsteresor, exempelvis finansiera sparsam körning och bekosta cykelparkeringar. Inom kommunnätverket Hållbar Utveckling Väst är ett projekt på gång med syftet att titta närmare på hur kommunerna i Västra Götaland skulle kunna arbeta med klimatkompensering. Kungälvs kommun ska med hjälp av kommunnätverket utreda hur ett klimatkompenseringssystem i Kungälvs kommun skulle kunna se ut. Målgrupp: Kommunanställda i samtliga sektorer Ansvarig: Miljö- och energiplanerare Kostnadsuppskattning: Arbetstid för utredning (Åtgärden innebär en omfördelning av resurser). 14 Visualisering av realtidsinformation Åtgärden innebär att information ska spridas via kommunens intranät om hur man som anställd kan lägga upp realtidsinfo på datorns skrivbord. Åtgärden innebär även att realtidsskärmar monteras upp i entrén på större kommunala arbetsplatser, i första hand Nämndhuset och Mimers Hus. Målgrupp: Kommunanställda på större kommunala arbetsplatser. Ansvarig: Infrastruktur- och kollektivtrafikplanerare, FM Service Kostnadsuppskattning: Kostnad för TV-skärm i allmänt utrymme är år 2011 ca kr inklusive installationskostnad. 15 Sparsam körning Åtgärden innebär att genomföra utbildning i sparsam körning. Genom att förbättra sitt körsätt kan medelbilisten minska sin bränsleförbrukning långsiktigt med 5-8 procent. 3 Även slitage på bilarna, exempelvis däck och bromsar minskas. Detta innebär att utbildning i sparsam körning för kommunens anställda dels medför att miljöpåverkan från kommunens transporter kan minskas och dels 3

12 12(12) möjliggör ekonomiska besparingar. Det finns olika typer av utbildningar att välja mellan: traditionell körutbildning, där de deltagarna får personlig körtid, eller simulatorutbildning som görs på arbetsplatsen i egen takt. Fördelarna med simulatorutbildning är att den är lättare att genomföra för anställda som har svårighet att komma ifrån under sin arbetstid. Detta alternativ är också billigare än traditionell körutbildning och medför mindre miljöpåverkan. Målgrupp: Kungälvs kommuns anställda Ansvarig: Sektorschefer, miljö- och energiplanerare Kostnadsuppskattning: För simulatorutbildning är priset hos Gatubolaget i Göteborg ca 665 kr/person, förutsatt att minst 200 personer genomför utbildningen. Fram till 2014 finns möjlighet att finansiera delar av åtgärden med hjälp av energieffektiviseringsstödet från Energimyndigheten 16 Kampanj/utmaning för kollektivtrafikanter Åtgärden syftar till att införa ett tävlingsmoment på samma sätt som t.ex. kampanjen Cykelutmaningen gör för cyklister. Kampanjer bidrar till att det ges tillfälle att diskutera varför de anställdas resvanor ser ut på ett visst sätt. Kommunen kan antingen anmäla sig till en befintlig kampanj eller starta upp en egen kampanj. Målgrupp: Alla anställda Ansvarig: Infrastruktur- och kollektivtrafikplanerare Kostnadsuppskattning: ca kr Testresenär Kungälv Åtgärden innebär att kommunen delar ut gratis provåkarkort till anställda som idag kör bil till arbetet, men som har en reell möjlighet att använda kollektivtrafiken. Den som får provåkarkort förbinder sig till att åka kollektivt under en testperiod och insatsen följs upp på olika sätt. Målgrupp: Anställda som har fungerande kollektiva förbindelser mellan arbete och bostad och som idag kör bil. Ansvarig: Infrastruktur- och kollektivtrafikplanerare Kostnadsuppskattning: ca kr för 25 testresenärer. 17 Kollektivtrafikresan som personalförmån Det finns en möjlighet att som arbetsgivare subventionera anställdas månadskort i kollektivtrafiken (detta görs bl.a. av Trafikkontoret i Göteborgs stad). Åtgärden innebär att en mer omfattande utredning görs om vad detta skulle innebära för kostnader för Kungälvs kommun, men även om åtgärden skulle få önskvärd effekt och därmed vara motiverad. Målgrupp: Alla anställda Ansvarig: Infrastruktur- och kollektivtrafikplanerare, personalenhet. Kostnadsuppskattning: Kostnaden för organisationen blir från kr upp till per person och år.

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-12 4 KS 409/16 Uppdaterade riktlinjer för resor Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Typ av styrdokument Policy Beslutsinstans Kommunfullmäktige Fastställd 23 maj 2018 Diarienummer KS 2017/555

Typ av styrdokument Policy Beslutsinstans Kommunfullmäktige Fastställd 23 maj 2018 Diarienummer KS 2017/555 POLICY Resepolicy Typ av styrdokument Policy Beslutsinstans Kommunfullmäktige Fastställd 23 maj 2018 Diarienummer KS 2017/555 Giltighetstid Gäller tills vidare Dokumentet gäller för Samtliga nämnder och

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Tio. Kontaktinformation Pernilla Söderquist Kommunikatör projekt Tid för Tåg 070-190 29 12 pernilla.soderquist@ljusdal.se

Tio. Kontaktinformation Pernilla Söderquist Kommunikatör projekt Tid för Tåg 070-190 29 12 pernilla.soderquist@ljusdal.se Tala med oss Vill ert företag förbättra era medarbetares hälsa samtidigt som ni minskar resekostnaderna och stärker ert miljöarbete? Det kan ni göra genom kostnadsfri rådgivning. Projektet Bästa Resan

Läs mer

Mötes- och resepolicy

Mötes- och resepolicy Mötes- och resepolicy Ks/2019:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Mötes- och resepolicy Fastställt av kommunstyrelsen 2019-09-11 204 jonkoping.se 2 Syfte Ett hållbart transportsystem

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Trafikkontoret i Göteborg. Fotograf: Klas Eriksson

Trafikkontoret i Göteborg. Fotograf: Klas Eriksson Trafikkontoret i Göteborg Fotograf: Klas Eriksson Resepolicy Resepolicyn syftar till att successivt styra användningen av personresor i tjänsten, samt att påverka personalens resor till och från arbetet,

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Vårt arbete. Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are. Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö

Vårt arbete. Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are. Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö Vårt arbete Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö Mölndal cirka 2 200 medarbetare och ca 300 entreprenörer och konsulter Varför valde

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapport nr 1:06 Trafikkontoret Avdelning Trafikant Issn nr 1103-1530 Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapporten baseras på resvaneundersökningar genomförda på arbetsplatser

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR JANUARI 2016 MOBILITY MANAGEMENT Mobility Management () är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder

Läs mer

Tio tips för lägre kostnader och friskare medarbetare

Tio tips för lägre kostnader och friskare medarbetare Tio tips för lägre kostnader och friskare medarbetare Tio tips för lägre kostnader och friskare medarbetare Så kan du miljöanpassa arbetsplatsens resor och transporter 1. AKTUELLA TIDTABELLER Den som aldrig

Läs mer

Gör inte som alla andra

Gör inte som alla andra Gör inte som alla andra Två gånger om dagen, på exakt samma tid, sätter vi oss i varsin bil och ger oss ut i trafiken. Resultatet är en trång och stökig stad. Och flockmentaliteten är inte bara negativ

Läs mer

Resepolicy för Gävle kommunkoncern

Resepolicy för Gävle kommunkoncern Dnr 12KS470 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Citera gärna ur skriften

Läs mer

Bättre luft. Mindre buller. Klimat

Bättre luft. Mindre buller. Klimat Klimat Bättre luft Mindre buller Tyst sida avsteg från bullerriktvärden Områden med stadskaraktär, kvartersstruktur och god kollektivtrafik 65 db(a) bullrig sida - < 50 db(a) tyst sida 1 Koldioxidminskning

Läs mer

SLUTRAPPORT RESVANEUNDERSÖKNING 2017

SLUTRAPPORT RESVANEUNDERSÖKNING 2017 SLUTRAPPORT RESVANEUNDERSÖKNING 2017 Resvaneundersökning för anställda i Eslövs kommun, frågorna gäller resor till, från och i arbetet. Resultatet ligger till grund för kommunens fortsatta arbete med resor

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva

Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva Två delar: För att identifiera effektiva och lönsamma åtgärder för personalens resor till, från och i arbetet gör vi en enkel kartläggning. De grundar sig på

Läs mer

EN POPULÄRVERSION AV RESEVANE UNDERSÖKNING 2018 LINNÉUNIVERSITETETS STUDENTER, VÄXJÖ RESEVANEUNDERSÖKNING LINNÉUNIVERSITETET 2018

EN POPULÄRVERSION AV RESEVANE UNDERSÖKNING 2018 LINNÉUNIVERSITETETS STUDENTER, VÄXJÖ RESEVANEUNDERSÖKNING LINNÉUNIVERSITETET 2018 S E E R R D R U U? H EN POPULÄRVERSION AV RESEVANE UNDERSÖKNING 2018 LINNÉUNIVERSITETETS STUDENTER, VÄXJÖ 1 RESEVANEUNDERSÖKNING LINNÉUNIVERSITETET 2018 2 270 SVARADE 13 % RESEVANEUNDERSÖKNING BLAND LINNÉUNIVERSITETETS

Läs mer

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Mobility management ett modernt sätt att planera Med mobility management vill Huddinge kommun underlätta hållbara transporter och minska bilanvändningen

Läs mer

EN POPULÄRVERSION AV RESEVANE UNDERSÖKNING 2018 LINNÉUNIVERSITETET, VÄXJÖ RESEVANEUNDERSÖKNING LINNÉUNIVERSITETET 2018

EN POPULÄRVERSION AV RESEVANE UNDERSÖKNING 2018 LINNÉUNIVERSITETET, VÄXJÖ RESEVANEUNDERSÖKNING LINNÉUNIVERSITETET 2018 S E E R R D R U U? H EN POPULÄRVERSION AV RESEVANE UNDERSÖKNING 2018 LINNÉUNIVERSITETET, VÄXJÖ 1 RESEVANEUNDERSÖKNING LINNÉUNIVERSITETET 2018 610 SVARADE 61 % RESEVANEUNDERSÖKNING BLAND LINNÉUNIVERSITETETS

Läs mer

Energikartläggning av transporter och resor

Energikartläggning av transporter och resor Datum 1 (15) 2017-08-11 Energikartläggning av transporter och resor EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (15) Innehåll 1 Inledning 3 2 Kartläggning av transporter och resor 4 2.1 Olika typer av kartläggningar...

Läs mer

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Tjänsteutlåtande 2012-06-13 Anders Nilfjord Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0160 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Förslag till beslut

Läs mer

Bästa cykelstället. jonkoping.se

Bästa cykelstället. jonkoping.se Bästa cykelstället. jonkoping.se Bästa cykelstället. Vilken arbetsplats är bäst att ta cykeln till och från? Vi tror att om det är enkelt att ta cykeln, då kommer fler att cykla. Därför vill vi premiera

Läs mer

Backcasting. 2. Kartläggning. 1. Målformulering. 3. Åtgärder

Backcasting. 2. Kartläggning. 1. Målformulering. 3. Åtgärder Backcasting 2. Kartläggning 3. Åtgärder 1. Målformulering Utsläppsnivåer Reskostnader Resvanor Attityder/preferenser Rese/Miljö-policies Arbetsförutsättningar Tillgång till färdmedel Bostadsort/resväg

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

2009-09-09 Vägverket 1. Hej!

2009-09-09 Vägverket 1. Hej! Vägverket 1 Hej! Vägverket 2 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Vägverket 3 Behovet av att förändra resandet ökar Klimatpåverkan, trängsel etc. Resursutnyttjande, ekonomi etc. Socialt,

Läs mer

Verksamhetsplan. för resor och möten. Diarienummer: Ks2017/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan. för resor och möten. Diarienummer: Ks2017/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen Diarienummer: Ks2017/0223.003 Verksamhetsplan för resor och möten Gäller från: 2018-02-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen 2018-01-16 23 Utarbetad av: Miljöstrategen med flera

Läs mer

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin!

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin! Cykelutmaningen är ett verktyg för er som vill uppnå era miljöoch friskvårdsmål. En rolig lagtävling där deltagarna samlar poäng till laget genom att gå, cykla och åka kollektivt till och från jobbet.

Läs mer

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Mobility Management i Byggskedet Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Halmstads Resecentrum etapp 2 Etapp 2: 2016-17 Rapport om Mobility management (MM) Trafikverket

Läs mer

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet?

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? A R B E T S G I V A R T I P S Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? Vad vinner arbetsgivaren på att verka för att fler anställda cyklar till och från arbetsplatsen?

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Riktlinje för tjänsteresor. Antagen av Kommunstyrelsen KK19/575

Riktlinje för tjänsteresor. Antagen av Kommunstyrelsen KK19/575 Riktlinje för tjänsteresor 2019-09-23 KK19/575 Riktlinjer KK19/575 2/6 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för tjänsteresor - syfte... 3 2 Definitioner... 3 3 Koppling till andra styrdokument... 3 4 Ansvar...

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Vår resepolicy i praktiken

Vår resepolicy i praktiken Vår resepolicy i praktiken Det här dokumentet vänder sig till dig som undrar varför en resepolicy behövs, vad den tillför och hur den införs. På Trafikkontoret i Göteborg har vi en resepolicy för att kunna

Läs mer

Omvärldsbevakning hur regleras körning med egen bil i tjänsten i policys och riktlinjer hos några utvalda kommuner

Omvärldsbevakning hur regleras körning med egen bil i tjänsten i policys och riktlinjer hos några utvalda kommuner Omvärldsbevakning hur regleras körning med egen bil i tjänsten i policys och riktlinjer hos några utvalda kommuner Genomgången nedan har koncentrerats till ett urval av ca 5 kommuner som har bedömts vara

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

Förslag till remissvar över förslag till riktlinje

Förslag till remissvar över förslag till riktlinje Handläggare: Datum: Diarienummer: Anders Ahlström 2016-02-04 RÄN-2016-0052 Räddningsnämnden Förslag till remissvar över förslag till riktlinje Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Riktlinjer för resor i tjänsten

Riktlinjer för resor i tjänsten Riktlinjer för resor i tjänsten Dokumenttyp: Riktlinjer Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2016-04-26 20 DNR: KS000954/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Revidering av styrdokument Riktlinjer för resor

Revidering av styrdokument Riktlinjer för resor Datum 2019-05-31 Dnr 2019-002210 Sida 1(2) Peter Krahl Rydberg, 033-35 30 11 peter.krahl.rydberg@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Revidering av styrdokument Riktlinjer för resor Förslag till beslut:

Läs mer

Innehåll. Resepolicy Båstads Kommun Omfattning och avgränsning Syfte Mål Ansvar Riktlinjer Miljö...

Innehåll. Resepolicy Båstads Kommun Omfattning och avgränsning Syfte Mål Ansvar Riktlinjer Miljö... Innehåll Resepolicy Båstads Kommun... 2 Omfattning och avgränsning... 2 Syfte... 2 Mål... 2 Ansvar... 2 Riktlinjer... 3 Miljö... 3 Säkerhet... 3 Resurseffektivitet... 3 Förhållningssätt... 3 Resor inom

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Hållbart resande Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se Innehåll Varför hållbart resande? Vad menas med ett hållbart resande? Hur kan man jobba med hållbart resande? Vilka är vinsterna? Hållbart resande och

Läs mer

Rese- och transportpolicy

Rese- och transportpolicy KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Avdelningschef Per-Gunnar Fransson 2007-02-26 1 (9) Rese- och transportpolicy Rese- och Transportpolicy 2 Beskrivning

Läs mer

2009-05-11 Vägverket 1. Hej och välkommen!

2009-05-11 Vägverket 1. Hej och välkommen! Vägverket 1 Hej och välkommen! Vägverket 2 Fredric Norefjäll fredric@norefjall.se Vägverket 3 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Vägverket 4 Behovet att förändra och kontrollera resandet

Läs mer

Resa i tjänsten. Här är snabbversionen av Eslövs kommuns riktlinjer för resor i tjänsten.

Resa i tjänsten. Här är snabbversionen av Eslövs kommuns riktlinjer för resor i tjänsten. Resa i tjänsten Här är snabbversionen av Eslövs kommuns riktlinjer för resor i tjänsten. Kräver ditt möte att du reser? Kan ni istället använda Skype? Skype finns installerat på alla datorer. Testa chattfunktionen

Läs mer

Riktlinje för persontransport i tjänst

Riktlinje för persontransport i tjänst Riktlinje för persontransport i tjänst Ett normerande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2018-05-28 Riktlinje för persontransporter i tjänst Kommunfullmäktige 2018-05-28 2 (6) Riktlinje för

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Riktlinjer för resor och fordon

Riktlinjer för resor och fordon Riktlinjer för resor och fordon Finspångs kommun 2018-08-30 Versionsnummer 1.0 F I N S P Å N G S K O M M U N Riktlinjer för resor och fordon Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-850 00 Fax 0122-850

Läs mer

Ny anställning Kommentarer per kommun

Ny anställning Kommentarer per kommun Ny anställning Kommentarer per kommun Ale kommun Ha lånecyklar för kortare sträckor. Bättre kollektivtrafik mellan Lerum o Ale Att arbetsgivaren betalar en del av kostnaden för kollektivtrafiken. Subventionera

Läs mer

Klimatsmarta resor och transporter

Klimatsmarta resor och transporter Klimatsmarta resor och transporter KLIMATSMARTA RESOR OCH TRANSPORTER 1 2 KLIMATSMARTA RESOR OCH TRANSPORTER Innehåll Råd och tips 5 Hållbara resor i tjänsten 6 Hållbar fordonsflotta 8 Hållbara resor till

Läs mer

Mötes- och resepolicy

Mötes- och resepolicy 2012 Mötes- och resepolicy Med tillhörande riktlinjer Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-18, 55 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Mötes- och resepolicy... 4 Ansvar... 4 Utvärdering och uppföljning... Fel!

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

Resande i tjänsten. Sammanfattning. Bakgrund. Förutsättningar. Arbetsresor och tjänsteresor inom SÄS. Innehållsförteckning

Resande i tjänsten. Sammanfattning. Bakgrund. Förutsättningar. Arbetsresor och tjänsteresor inom SÄS. Innehållsförteckning 2017-11-08 16317 1 (5) Sammanfattning Riktlinjen reglerar arbets- och tjänsteresor för samtliga medarbetare som har sin anställning inom SÄS geografiska förvaltningsområde. Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Varför Hur upprättar man man en en kommunal rese- och mötespolicy? 1 2011-02-15

Varför Hur upprättar man man en en kommunal rese- och mötespolicy? 1 2011-02-15 Varför Hur upprättar man man en en kommunal rese- och mötespolicy? 1 2011-02-15 Policy ange riktning och ambitionsnivå Vad är en resepolicy? Styrning, kontroll och uppföljning, så att resandet ligger i

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER

HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Tove Zellman, Region Skåne Vilka utmaningar

Läs mer

Arbetsgivarinformation: Trafikkontorets webbaserade resvaneundersökning. Vad det är. Om enkäten och genomförandet

Arbetsgivarinformation: Trafikkontorets webbaserade resvaneundersökning. Vad det är. Om enkäten och genomförandet Arbetsgivarinformation: Trafikkontorets webbaserade resvaneundersökning Vad det är Arbetsgivare som ser över hur medarbetarna reser till, från och i arbetet har mycket att vinna i form av lägre resekostnader,

Läs mer

Cykelundersökning 2016: Vad Göteborgarna tycker om att cykla i Göteborg

Cykelundersökning 2016: Vad Göteborgarna tycker om att cykla i Göteborg Cykelundersökning 201: Vad Göteborgarna tycker om att cykla i Göteborg Sammanfattning 201 var andelen som cyklade procent, vilket är något högre än föregående år. Cykelandelen skiljer åt mellan olika områden

Läs mer

Trafikverket Resvanor Partille Kommun 2017

Trafikverket Resvanor Partille Kommun 2017 Trafikverket Resvanor Partille Kommun 217 1 Sammanfattning Bakgrundsvariabler: Det är något fler män än kvinnor som svarat på undersökningen och ungefär hälften av respondenterna är mellan 45-64 år. Cirka

Läs mer

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor Per Hansson Maria Håkansson Hannele Johansson Transporter & Bränslen Regionalt Mobilitetskontor 2005 2008 2008 2012 arbetar med information, rådgivning och utbildning kring miljöanpassade transporter för

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Datum Motion av Johan Lundqvist (MP) om cykelförmåner för kommunens medarbetare

Datum Motion av Johan Lundqvist (MP) om cykelförmåner för kommunens medarbetare KS 21 10 OKT 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Persson Lars-Sture Datum 2012-09-18 Diarienummer KSN-2011-0513 Kommunstyrelsen Motion av Johan Lundqvist (MP) om cykelförmåner för kommunens

Läs mer

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Antagna av Kommunstyrelsen 2016-10-26 KS 238. Riktlinjer gällande för samtliga anställda

Läs mer

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP)

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/121.194 Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 7 (14) Sammanträdesdatum 2012-05-15 134 Dnr 2009/154 Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun INLEDNING Förslag till resepolicy

Läs mer

Policy och riktlinjer för resor i tjänsten. Policy för resor i tjänsten

Policy och riktlinjer för resor i tjänsten. Policy för resor i tjänsten Bilaga 4, Förslag till beslut Policy och riktlinje för resor i tjänsten Policy och riktlinjer för resor i tjänsten Policy för resor i tjänsten Policyn innebär att de minst klimatpåverkande färdmedlen ska

Läs mer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer

Bjurholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11. Mötes och resepolicy. Med tillhörande riktlinjer 2012 Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 32, 2012-06-11 Mötes och resepolicy Med tillhörande riktlinjer Innehåll Inledning... 3 Mötes- och resepolicy... 4 Ansvar... 4 Uppföljning och revidering...

Läs mer

Förstudie hållbart resande

Förstudie hållbart resande Förstudie hållbart resande Resande i vår region Transporterna står för 37 procent av de totala utsläppen i regionen. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och många skulle kunna

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för resor i tjänsten

RIKTLINJER. Riktlinjer för resor i tjänsten RIKTLINJER Riktlinjer för resor i tjänsten 1 Styrdokument Handlingstyp: Riktlinjer för resor i tjänsten Diarienummer: KS/2017:297 Beslutas av: Kommunstyrelsen Fastställelsedatum: 2018-04-16 87 Dokumentansvarig:

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Regionstab. Riktlinjer för tjänsteresor och möten

Regionstab. Riktlinjer för tjänsteresor och möten Riktlinjer för tjänsteresor och möten 20190115 Dokumentnamn: Riktlinjer för tjänsteresor och möten Revision: 01 Dokumenttyp: Styrande dokument Detta dokument gäller för: Region Blekinge Dokumentansvarig:

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 4 Diariekod: 146 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Larissa Karimson (MP) om att alla offentliganstäilda i Sollentuna

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Resvaneundersökning i Kristianstad rapport

Resvaneundersökning i Kristianstad rapport Resvaneundersökning i Kristianstad rapport 2018-03-27 Inledning Undersökningen ingår som ett moment i projektet Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne. Syftet var bland annat att undersöka om det finns

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

HELA KOMMUNENS F R A M TI D S P A RTI

HELA KOMMUNENS F R A M TI D S P A RTI > Socialdemokraterna Motion: Falkenberg-cykelstaden HELA KOMMUNENS F R A M TI D S P A RTI 2014 bildades föreningen Svenska cykelstäder. Den består idag av Sveriges 21 ledande kommuner inom vardagscykling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-04-11 67 KS 103/18 Riktlinje för intern klimatväxling Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen En stadsövergripande

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Grön Resplan. Vi jobbar för ett klimatsmart Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Grön Resplan. Vi jobbar för ett klimatsmart Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Grön Resplan Vi jobbar för ett klimatsmart Linköping Linköpings kommun linkoping.se 2 Grön resplan Linköpings kommun Kommunfullmäktige i Linköping har beslutat att Linköping ska vara en koldioxidneutral

Läs mer

En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser

En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser Cykelutmaningen är en rolig lagtävling som uppmuntrar fler att använda arbetsrelaterade resor till regelbunden vardagsmotion, och samtidigt göra en insats

Läs mer