Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015"

Transkript

1 Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015

2 Föredragningslista Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Hallands årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl Stämman öppnas 2. Fastställande av röstlängd för stämman 3. Fråga om stämmans behöriga utlysande 4. Val av ordförande för stämman 5. Val av sekreterare för stämman 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll samt två rösträknare 7. Fastställande av föredragningslista för stämman 8. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning 9. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid 10. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning 11. Behandling av verksamhetsinriktning och de ekonomiska förutsättningarna för densamma 12. Behandling av förslag (motioner) som ingivits i den ordning som anges i 2 kap 2 samt av styrelsens förslag 13. Val av distriktsordförande tillika ordförande i distriktsstyrelsen för en tid av ett år 14. Val av tre övriga ledamöter i distriktsstyrelsen för en tid av två år 15. Beslut om att utse en auktoriserad revisor jämte personlig ersättare för en tid av ett år 16. Val av en lekmannarevisor jämte personlig ersättare för en tid av ett år 17. Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år 18. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 19. Stämman avslutas

3 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Röstlängd vid distriktsstämma 2015 Idrott Ombud Amerikansk Fotboll 1 Badminton 1 Bandy 1 Bangolf 1 Baseboll och Softboll 1 Basket 1 Biljard 1 Bilsport 1 Bordtennis 2 Boule 1 Bowling 1 Boxning 1 Brottning 1 Budo och Kampsport 1 Bågskytte 1 Casting 1 Curling 1 Cykel 1 Danssport 1 Dart 1 Draghundsport 1 Dragkamp 1 Flygsport 1 Fotboll 4 Friidrott 2 Frisbee 1 Fäktning 1 Golf 1 Gymnastik 3 Gång och Vandring 1 Handboll 1 Innebandy 2 Ishockey 1 Judo 1 Kanot 1 Karate 1 Klättring 1 Konståkning 1 Idrott Ombud Motorcykel och Snöskoter 1 Mångkamp 1 Orientering 1 Ridsport 2 Rodd 1 Rugby 1 Segling 1 Simidrott 1 Skateboard 1 Skidor 2 Skidskytte 1 Skridsko 1 Skyttesport 3 Sportdykning 1 Styrkelyft 1 Taekwondo 1 Tennis 1 Triathlon 1 Tyngdlyftning 1 Varpa 1 Vattenskidor och Wakeboard 1 Volleyboll 1 Fleridrottsförbund: Akademisk Idrott 1 Dövidrott 1 Handikappidrott 1 Korpen 2 Skolidrott 3 Totalt 853 föreningar 80 SISU övriga medlemsorganisationer Förbund Ombud Bridgeförbundet 1 Livräddningsförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Totalt antal ombud SISU stämma 83

4 Upplysning till stämman: Verksamhetsinriktning antogs vid stämman 2014 Studieförbundet och idrotten SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna, för medlemmarna. Vi jobbar med bildning och utbildning inom idrotten och verkar för att stimulera människors lärande. Kärnan i vårt arbete är alltid samtalet och mötet mellan människor. Att lära både av andra och av varandra är en nyckel till framgångsrik utveckling och idrott. Kännetecknande för alla lärandeprocesser är att kraften, motivationen och sökandet efter kunskap kommer inifrån. Vi är engagerade och finns på alla nivåer inom idrotten, vilket ger oss en unik kunskap och erfarenhet om idrottsvardagen, om vad som är på gång och vad som kan ge extra kraft till förändring. Vi är den resurs som krävs för ett utvecklingsarbete i alla föreningar. Närheten gör det enkelt att samarbeta med oss. Bildning och utbildning på hemmaplan ger möjlighet för alla att delta. Vi möter dagligen ledare, aktiva, idrottsföräldrar och funktionärer över hela länet och skapar mötesplatser där idrottsföreningens medlemmar utvecklas. SISU Idrottsutbildarna ska vara det självklara valet för alla förbund och föreningar i utvecklingsprocesser. Fler ska känna till vårt utbud och verksamhetsformer. Fler föreningar ska samverkar med oss. Fler medlemmar ska medverka i föreningens utveckling. Hur väl vi lyckas med vårt uppdrag beror till stor del på våra medarbetares engagemang, närvaro, erfarenhet och kompetens. Idrotten i framtiden Idrottsföreningen påverkas av ett flertal starka samhällstrender som ökad kommersialisering, ökad professionalisering, ökad individualisering och ett ökat krav på att synas. Vi både ska, vill och kan bidra till förståelsen av hur dessa trender på olika sätt påverkar idrottsföreningen. Bildning och utbildning, med tonvikt på delaktighet och inflytande, värderingsfrågor och föreningskunskap bidrar till att utveckla föreningen och dess medlemmar nu och i framtiden. Idrottens bildningsresa Vi tror på människans förmåga och vilja. Vi gillar mångfald och nyfikenhet. Vi uppmuntrar ifrågasättandet och sökandet. Många föreningar vittnar om mötet och relationen med SISU Idrottsutbildarna som avgörande för deras utveckling. Med rötterna i en stark folkbildningstradition vill och kan vi på många olika sätt bidra till att skapa de lärandemiljöer som bäst gagnar bildningsprocessen hos individer, grupper, föreningar och förbund. Genom bildning och utbildning bidrar vi till idrottens utveckling. Vi ska vara och uppfattas som ett modernt och attraktivt studieförbund som tillhandahåller verksamhetsformer med hög kvalitet inom ramen för de riktlinjer och förhållningssätt som finns för studieförbundet. SISU Idrottsutbildarna erbjuder ett pedagogiskt stöd när idrottsföreningen och dess medlemmar vill bilda och utbilda sig. Idrottens egen drivkraft i kombination med vår kunskap om samtalets givna plats i lärande processen är viktiga ingredienser i bildningsresan. Vår verksamhet är i huvudsak anslagsfinansierad och därför är det fortsatt viktigt att i dialoger och samtal öka kunskapen hos beslutsfattare om SISU Idrottsutbildarnas insatser inom idrotten och bidrag till samhällsnyttan. För att kunna göra mer för fler, vill vi säkerställa och öka samhällsanslagen.

5 Fokuserade områden För SISU Idrottsutbildarnas verksamhet i Halland och för ledning av verksamheten fattar distriktsstämman beslut om verksamhetsinriktning med ekonomisk plan. Verksamhetsinriktningen ska utgå från beslut vid SISU Idrottsutbildarnas förbundsstämma, stadgar samt idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill. Under perioden ska SISU Idrottsutbildarnas verksamhet i Halland fokuseras på de områden Förbundsstämman beslutat om. Utifrån dessa områden fastställer distriktsstyrelsen årliga planer för studie-, bildnings- och utbildningsverksamheten. SISU Idrottsutbildarna Halland ska under perioden verka för att utveckla idrottsföreningens organisation och kunskap om föreningslära utveckla idrottsföreningens arbete med värderingsfrågor samt omsätta och anpassa intentioner och ambitioner i idéprogrammet Idrotten vill utveckla idrottsföreningens arbete med omvärlds- och framtidsfokus inom ramen för arbetsnamnet Framtidens idrottsförening utveckla idrottsföreningens plan för ledarförsörjning för att rekrytera, behålla och utveckla dagens och morgondagens ledare utveckla idrottsföreningens verksamhet för att rekrytera, behålla och utveckla aktiva utveckla idrottsföreningens ledarkompetens inom Idrottens föreningslära, Idrottens tränarprogram och i det administrativa verksamhetssystemet IdrottOnline SISU Idrottsutbildarna Halland Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland har till uppgift att, enligt stadgar, planera, leda, samordna och utveckla studie-, bildnings- och utbildningsverksamheten inom distriktet i enlighet med Förbundsstämmans beslut och Förbundsstyrelsens (FS) givna anvisningar och riktlinjer. Basen i verksamheten är bildningsverksamhet med deltagarstyrda lärgrupper. Studieförbundet erbjuder även föreläsningar, kurser och kulturarrangemang samt medverkar i olika utvecklings- och organisationsprocesser. Samverkan med Hallands Idrottsförbund Hallands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala förbund och består av samma medlemsorganisationer som SISU Idrottsutbildarna Halland, som därutöver har ett fåtal övriga medlemsorganisationer. Hallands Idrottsförbunds roll och uppgift är att stödja, företräda och leda idrottens i distriktet. Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Halland har olika roller men kompletterar och stödjer varandra i det dagliga arbetet för idrottens utveckling. De båda organisationernas verksamhetsinriktningar är därför tätt sammankopplade och beroende av varandra för ett optimalt resultat. Samverkan med Region Halland och kommuner Region Halland och SISU Idrottsutbildarna Halland har träffat en överenskommelse om samverkan för att bilda, utbilda och utveckla idrottsrörelsen i Halland. SISU Idrottsutbildarna Halland utformar fritt sina mål och sin verksamhet. Region Hallands stöd inriktas på verksamhet som ger människor möjlighet att på verka sin livssituation och skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen. Motsvarande överenskommelser finns med kommunerna i Halland.

6 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en eftertraktad resurs för idrotten som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Vårt utbud ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Vision Vår vision och ledstjärna är - Vi är där när idrotten lär. Värdegrund Vår utgångspunkt är idrottsrörelsens gemensamma idé- och värdegrundsprogram Idrotten vill. Det är den idémässiga bas vi har som utgångspunkt i rollen som idrottens utbildningsorganisation. Vi ser lärandet som en livslång process, där vi utgår från människors olika insikter, erfarenheter och förutsättningar. Dialogen, mötet och samtalet är centralt med en prägel av att lära av andra, men också lära varandra. Vi ska i all verksamhet utgå från idrottens behov. Vi ska inspirera och stimulera till att ständigt utveckla och förbättra idrotten till form och innehåll. Vi avstår från uppdrag utanför idrotten. SISU Idrottsutbildarnas primära uppgift är att vara en resurs i medlemsorganisationernas (MO) lärande och utveckling. Den sekundära uppgiften är att vara en resurs för idrotten utanför MO. Den samhällsfinansierade folkbildningsverksamheten har hos oss en särställning, med särskilda avsikter och riktlinjer. Vår folkbildningsverksamhet utgår från idrotten och dess behov. Öppenhet, engagemang och trovärdighet ska prägla vad vi säger och vårt sätt att vara. Detta gäller i relationen och samspelet med våra uppdragsgivare, men också mellan individer och olika organisationsled inom SISU Idrottsutbildarna. Vår styrka bygger på att vi är ett samlat lag, med kraftfulla lagdelar, där vi har ett gemensamt ansvar för helheten och för att nå vår vision. Idrotten finns över hela landet, vilket innebär att förutsättningarna och behoven varierar. För oss är det viktigt med en lokal anpassning, samtidigt som vi värnar om helheten. I denna anda ska vi stötta, stimulera och stärka varandra. En avgörande framgångsfaktor är medarbetarnas kompetens och skicklighet samt ett engagerat förhållningssätt till uppdraget. Regelbunden kompetensutveckling är avgörande.

7 Styrelsens förslag till ekonomisk plan 2015 Plan Resultat Plan Intäkter Verksamhet Offentligrättsliga bidrag Statsbidrag Statsbidrag, särskild satsning Regionbidrag Kommunbidrag Kommunbidrag, särskild satsning Övriga bidrag Rörelsens intäkter Kostnader Studiematerial Konsulttjänster Lokaler Kontor Förvaltning Externa kostnader Personal Rörelsens kostnader Resultat Finansiella intäkter Av och nedskrivningar Resultat

8 Valberedningens förslag Valberedningen för SISU Idrottsutbildarna Halland har beslutat föreslå stämman följande: Val av ordförande för stämman Mats Eriksson, Varberg Val av sekreterare för stämman Olle Kristenson, Falkenberg Val av distriktsordförande tillika ordförande i distriktsstyrelsen för en tid av ett år Omval av Göte Arvidsson, Haverdal Val av tre ledamöter i distriktsstyrelsen för en tid av två år Omval av Malin Björklund, Halmstad Omval av Jonas Åberg, Halmstad Omval av Sven-Henrik Kareld, Vessigebro Beslut om att utse en auktoriserad revisor jämte personlig ersättare för en tid av ett år Utse Jan-Ove Bengtsson, LR-Revision, Falkenberg, samt utse Pär Spolén, Spolén & Partners AB, Halmstad, som ersättare. Val av en lekmannarevisor jämte personlig ersättare för en tid av ett år Omval av Lennart Kull, Falkenberg, samt omval av Lars Inge Henriksson, Kungsbacka, som personlig ersättare. Valberedningen Ingmar Eriksson Anna Lundkvist Ivar Öhrn ordförande ledamot ledamot Information till ombud avseende val av valberedning Valberedningen ska enligt stadgarna bestå av ordförande samt två övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. Ordförande i valberedningen väljs först, därefter ledamöter. Ingmar Eriksson (ordförande), Anna Lundkvist (ledamot) och Ivar Öhrn (ledamot) står till stämmans förfogande.

9 Presentation av valberedningens förslag till styrelse Valberedningen föreslår omval av Göte Arvidsson, Malin Björklund, Jonas Åberg och Sven-Henrik Kareld. Kvarstår gör Cecilia Andersson, Susanne Jansson och Ulf Järphag. Därutöver utser personalen en ledamot, nuvarande Roiene Engdahl. Göte Arvidsson, Haverdal (omval för en tid av ett år) Göte har varit med i styrelsen sedan starten av SISU Idrottsutbildarnas verksamhet Sedan 1997 har han varit ordförande med ett övergripande ansvar. Göte har även bevakning på strategiska områden som rör studier, bildning och utbildning inom idrottsrörelsen. Hemvisten i idrotten är fotboll och bordtennis i Haverdal. Sin dagliga gärning har Göte i Halmstad kommun där han arbetar som enhetschef med fritidsaktiviteter för personer med funktionshinder. Malin Björklund, Halmstad (omval för en tid av två år) Malin har studerat idrottspedagogik och arbetar idag som idrottslärare i Halmstad kommun. Idrottssprungen från fotboll i Trönninge IF och avslutade som tränare i BK Astrio damfotboll. Malin har nyligen avslutat ett uppdrag för Hallands Fotbollförbund som spelareutvecklare i flickfotboll. Malin valdes in i styrelsen vid stämman Bevakningsområde i styrelsen omfattar idrott och studier för ungdomar, främst demokratifrågor, och talangutvecklingsfrågor. Jonas Åberg, Halmstad (omval för en tid av två år) Jonas har sedan årsstämman 1997 haft ett speciellt ansvarsområde i styrelsen, nämligen att bevaka förbundets ekonomihantering. Detta ansvar kompletteras med bevakning på centrala studiesatsningar. Till vardags är Jonas intendent på Sturegymnasiet i Halmstad samt ekonomiansvarig för IMAILE, ett EU-projekt i syfte att öka elevers individuella lärande. Jonas har sin idrottsliga bakgrund i framförallt badminton och golf där han har verkat många år som både tränare och aktiv. Sven-Henrik Kareld, Vessigebro (omval för en tid av två år) Sven-Henrik, mer känd som Henke, har varit styrelseledamot i SISU Hallands distriktsförbund sedan Med bakgrund som lärare på Katrinebergs Folkhögskola nyttjas Henkes kunskaper i strategiska folkbildningsfrågor. Henke har därutöver ett ansvar för den verksamhet som bedrivs inom ramen för förbunds- och föreningsutveckling. Henke driver även ett utbildningsföretag med inriktning på medbestämmande- och arbetsmiljöfrågor. Valberedningen Ingmar Eriksson Anna Lundkvist Ivar Öhrn ordförande ledamot ledamot

10 Egna anteckningar

11

12 Adress Box 93, Halmstad Telefon Fax E-post Adress Box 93, Halmstad Telefon Fax E-post

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Blekinge 2014 2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 SISU Idrottsutbildarna består av samma specialidrottsförbund som Riksidrottsförbundet (RF), samt tre ytterligare

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2014 SISU Idrottsutbildarna Värmland. SISU Idrottsutbildarna Värmland

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2014 SISU Idrottsutbildarna Värmland. SISU Idrottsutbildarna Värmland Verksamhetsinriktning 2014 Verksamhetsinriktning 2014 SISU Idrottsutbildarna Värmland SISU Idrottsutbildarna Värmland Idrottens föreningsliv i fokus Idrottsföreningen med dess aktiva, tränare, ledare och

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna

Verksamhetsinriktning. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna la d n a h e b t at n a m m ä t ss r å l l ti g a l Förs Verksamhetsinriktning 2014 för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

EXTRA DISTRIKTSTÄMMOR 18 mars 2015 i Bollnäs

EXTRA DISTRIKTSTÄMMOR 18 mars 2015 i Bollnäs Kallelse till EXTRA DISTRIKTSTÄMMOR 18 mars 2015 i Bollnäs Gästriklands Idrottsförbund (DF) har för avsikt att tillsammans med Hälsinglands Idrottsförbund gå samman och bilda ett länsövergripande Distriktsförbund.

Läs mer

ANTAL PERSONER I ÅLDERN ÅR SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER

ANTAL PERSONER I ÅLDERN ÅR SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER Idrotten i siffror ANTAL PERSONER I ÅLDERN 16 84 ÅR SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER Facklig organisation Idrottsförening Kulturförening Pensionärsförening Politiskt parti 0 500 000 1 000 000 1

Läs mer

PM till passet. Översyn av SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsidé, värdegrund, vision och varumärkesplattform

PM till passet. Översyn av SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsidé, värdegrund, vision och varumärkesplattform PM till passet Översyn av SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsidé, värdegrund, vision och Innehållsförteckning Bakgrund 3 Vision 3 Värdegrund 4 Idrottsrörelsens mål 2025 5 Statens mål och syfte med folkbildningen

Läs mer

IDROTTEN I SIFFROR ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015. n Män n Kvinnor

IDROTTEN I SIFFROR ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015. n Män n Kvinnor IDROTTEN I SIFFROR IDROTTEN I SIFFROR ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-,

Läs mer

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Idrotten i siffror ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-, musik-, danseller

Läs mer

Idrottsrörelsen i siffror

Idrottsrörelsen i siffror 2018 Idrottsrörelsen i siffror IDROTTSRÖRELSEN I SIFFROR ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER * Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år)

Läs mer

Aktivitetsledare inom LOK-stödet

Aktivitetsledare inom LOK-stödet 2019-02-15 Aktivitetsledare DF-tillhörighet Skåne Aktivitetsledare inom LOK-stödet Denna sammanställning visar fördelningen av kvinnor och män som ledare för LOK-aktiviteter. Diagrammen bygger på LOK-stödet

Läs mer

Aktivitetsledare inom LOK-stödet

Aktivitetsledare inom LOK-stödet 2019-02-15 Aktivitetsledare DF-tillhörighet Östergötland Aktivitetsledare inom LOK-stödet Denna sammanställning visar fördelningen av kvinnor och män som ledare för LOK-aktiviteter. Diagrammen bygger på

Läs mer

Aktivitetsledare inom LOK-stödet

Aktivitetsledare inom LOK-stödet 2019-02-15 Aktivitetsledare DF-tillhörighet Alla Aktivitetsledare inom LOK-stödet Denna sammanställning visar fördelningen av kvinnor och män som ledare för LOK-aktiviteter. Diagrammen bygger på LOK-stödet

Läs mer

Aktivitetsledare inom LOK-stödet

Aktivitetsledare inom LOK-stödet 2019-02-15 Aktivitetsledare DF-tillhörighet Västra Götaland Aktivitetsledare inom LOK-stödet Denna sammanställning visar fördelningen av kvinnor och män som ledare för LOK-aktiviteter. Diagrammen bygger

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015

Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015 Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015 Föredragningslista Hallands Idrottsförbunds årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Årsstämman öppnas 2. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Ordförande och Distriktsidrottschef Uppgift och organisation Några nedslag i verksamheten Verksamheten i siffror De 10 största föreningarna De 10

Ordförande och Distriktsidrottschef Uppgift och organisation Några nedslag i verksamheten Verksamheten i siffror De 10 största föreningarna De 10 Ordförande och Distriktsidrottschef Uppgift och organisation Några nedslag i verksamheten Verksamheten i siffror De 10 största föreningarna De 10 största idrotterna Statsbidragsberättigad verksamhet per

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

1 (7) Antidopingstatistik

1 (7) Antidopingstatistik (7) Antidopingstatistik 27--8 Antal dopingprov tagna i Sverige År Utanför tävling Tävling Internationella 98 982 983 984 985 986 987 988 989 99 99 992 993 994 995 996 997 998 999 2 2 22 23 24 25 26 27

Läs mer

VIF/SISU-STÄMMORNA 25 APRIL 2018 FORMALIA

VIF/SISU-STÄMMORNA 25 APRIL 2018 FORMALIA VIF/SISU-STÄMMORNA 25 APRIL 2018 FORMALIA INNEHÅLL Föredragningslista 2 Röstlängd 3-4 Förslag till ändringar av SDF-bidraget 5 PROGRAM 17.00 Registrering, buffé 18.15 Öppning av stämmorna Förhandlingar

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015

Verksamhetsinriktning 2015 Verksamhetsinriktning 2015 Särskild föräldrasatsning 2015 Den verksamhetsinriktning som nu föreligger inför året 2015 har fått en nyare utformning. SISU Riks och RF arbetar för en mer integrerad verksamhetsinriktning.

Läs mer

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Verksamhetsberättelse 2015 Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Foto sid: 3: Arne Forsell, Bildbyrån 8: Johanna Lundberg, Bildbyrån 10: Lennart Månsson och Arne Forsell, Bildbyrån 11: Joel Marklund,

Läs mer

Vid stämman utdelades stipendiet Årets Utbildare 2012 till Hans Eric Bengtsson, IF Norvalla. Stämman delgavs motiveringen till utmärkelsen.

Vid stämman utdelades stipendiet Årets Utbildare 2012 till Hans Eric Bengtsson, IF Norvalla. Stämman delgavs motiveringen till utmärkelsen. Protokoll årsstämma 2013 Protokoll fört vid årsstämma för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland, Hotel Tylösand, Halmstad, lördagen den 6 april 2013 klockan 10.00. Närvarande utöver röstberättigade

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA INNEHÅLL Föredragningslista 2 Röstlängd 3-4 VIF-styrelsens förslag till stadgeändringar 5 PROGRAM 17.30 Kaffe, registrering 18.30 Öppning av stämmorna Förhandlingar

Läs mer

Presentationsrunda Namn och organisation

Presentationsrunda Namn och organisation 23 november 2015 Agenda Presentationsrunda namn och vad ni representerar Tomas Eriksson Strategi för Svensk Idrott 2025 RIM beslut maj 2015 Idrottslyft Integration Förändring årsmötesintervall Information

Läs mer

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Eskilstuna kommun har vi använt oss av olika källor.

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna

Verksamhetsplan Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsplan 2017 Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Östergötlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Januari 2017 3 Den svenska idrottsrörelsen samlas i en gemensam verksamhetsidé,

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2014-2015 med årsredovisning 1 Innehållsförteckning sid Ordförande har ordet 3 Distriktidrottschefen om verksamheten 4 Vilka är vi 5 Uppgift och organisation 6 SISU idrottens eget

Läs mer

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n Kvinnor och män inom idrotten 2005 - statistik från Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2006:5 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en

Läs mer

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli.

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli. IDROTTEN I SIFFROR IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 7* SF 2 föreningar DF SDF Cirka 3 miljoner

Läs mer

68* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare.

68* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Idrotten i siffror IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 68* SF DF SDF 2 föreningar Cirka 3 miljoner

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 1 Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på  under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007 STATISTIK IDROTTEN I SIFFROR Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på www.rf.se under rubriken Statistik. Idrotten i samhället Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag

Läs mer

IDROTTSLYFTET 2017 ÅTERRAPPORTERING

IDROTTSLYFTET 2017 ÅTERRAPPORTERING IDROTTSLYFTET 2017 ÅTERRAPPORTERING DEN 12 JUNI 2018 Inledning Denna rapport är framtagen av Riksidrottsförbundets enhet för Uppföljning och Utvärdering och syftar till att kortfattat beskriva arbetet

Läs mer

1 Stämman öppnas Parentation I inledningen hedras idrottsledare och aktiva i Halland som gått bort sedan förra stämman med en tyst minut.

1 Stämman öppnas Parentation I inledningen hedras idrottsledare och aktiva i Halland som gått bort sedan förra stämman med en tyst minut. Protokoll årsstämma 2013 Protokoll fört vid årsstämma för Hallands Idrottsförbund, Hotel Tylösand, Halmstad lördagen den 6 april 2013 klockan 10.00. Närvarande utöver röstberättigade ombud: Carl Fredrik

Läs mer

Stämman beslutar att fastställa röstlängden till 28 ombud som representerar 23 idrotter med 589 medlemsföreningar.

Stämman beslutar att fastställa röstlängden till 28 ombud som representerar 23 idrotter med 589 medlemsföreningar. Protokoll årsstämma 2016 Protokoll fört vid årsstämma för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna, Hotel Tylösand, Halmstad, lördagen den 9 april 2016 klockan 10.00. Närvarande utöver röstberättigade ombud:

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

Röstlängdsunderlag SISU

Röstlängdsunderlag SISU Röstlängdsunderlag SISU Förbund Ombud/Röster Amerikansk Fotboll 1 Badminton 3 Bandy 3 Bangolf 2 Baseboll och Softboll 1 Basket 4 Biljard 1 Bilsport 4 Bordtennis 4 Boule 3 Bowling 5 Boxning 3 Brottning

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Årsstämma Hallands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Halland

Årsstämma Hallands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Halland Årsstämma 2017 Hallands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Halland Till Anmälda ombud vid årsstämmor Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och övriga medlemsorganisationer (SISU) Mötesordförande Hedersledamöter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Foto: Alexander Ohlson Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Förtroendemannaorganisation... 4 Medlemsorganisationer... 5 Verksamhetsredovisning... 6-10 Statistik...

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSÅRET 2015 Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund...

Läs mer

Årsstämma Hallands Idrottsförbund Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna

Årsstämma Hallands Idrottsförbund Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Årsstämma 2016 Hallands Idrottsförbund Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Till Anmälda ombud vid årsstämmor Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och övriga medlemsorganisationer (SISU) Mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning sid

Läs mer

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Verksamhetsinriktning för SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LILLA EDET 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

UTBILDNINGAR VÅREN 2012

UTBILDNINGAR VÅREN 2012 UTBILDNINGAR VÅREN 2012 Foto : Björn Brännström www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm Vi är där när idrotten lär Vi är Stockholmsidrottens utbildningsorganisation. Det innebär att vi på olika sätt hjälper

Läs mer

Årets utbildare presentation Maria Nilsson Caprifolens Voltigeklubb, Laholm. Utdelning sker vid senare tillfälle i föreningsmiljö.

Årets utbildare presentation Maria Nilsson Caprifolens Voltigeklubb, Laholm. Utdelning sker vid senare tillfälle i föreningsmiljö. Protokoll årsstämma 2017 Protokoll fört vid årsstämma för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland, Varbergs Stadshotell. lördagen den 8 april 2017 klockan 10.00. Närvarande utöver röstberättigade

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna Väst. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning. Inför avslutande årsstämma

SISU Idrottsutbildarna Väst. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning. Inför avslutande årsstämma SISU Idrottsutbildarna Väst Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2016 Inför avslutande årsstämma Tryckoriginal: Magnus Pettersson, Jonas Neijmer/SISU Idrottsutbildarna Omslagsbild: Jubel i Angered.

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 - Fokusområden och ekonomisk plan 2014-15 - Mål 2014 1 RESURSERNA 2 RF- resp. SISU-stämman fattade 2013 beslut om Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för perioden 2014-15.

Läs mer

Parentation I inledningen hedras idrottsledare och aktiva i Halland som gått bort sedan förra stämman med en tyst minut.

Parentation I inledningen hedras idrottsledare och aktiva i Halland som gått bort sedan förra stämman med en tyst minut. Protokoll årsstämma 2015 Protokoll fört vid årsstämma för Hallands Idrottsförbund, Varbergs Stadshotell lördagen den 28 mars 2015 klockan 10.00. Närvarande utöver röstberättigade ombud: Mats Eriksson,

Läs mer

DELTAGARTILLFÄLLEN 2017

DELTAGARTILLFÄLLEN 2017 Bilaga 6 DELTAGARTILLFÄLLEN 2017 Utredning av det totala stödet till föreningar i Eskilstuna kommun 2017 För rapport svarar Utvärderingsringen Fiskaregatan 17, 302 90 Halmstad info@utvarderingsringen.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Nu startar resan mot Idrotten i Uppland inspirerar och utvecklar Svensk idrott förändras... 08

Nu startar resan mot Idrotten i Uppland inspirerar och utvecklar Svensk idrott förändras... 08 Omslagsbild: Paniz Yousefi från Fyrisfjädern BMK. Paniz tilldelades Jan Åhrbergs Ledarstipendium 2017 som delas ut av Svenska Badmintonförbundet. Paniz är den första som tilldelats det nyinstiftade stipendiet.

Läs mer

Årsstämma Hallands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Halland

Årsstämma Hallands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Halland Årsstämma 2018 Hallands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Halland Till Anmälda ombud vid årsstämmor Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och övriga medlemsorganisationer (SISU) Mötesordförande Hedersledamöter

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisningar Innehåll 2014 ett turbulent år Idrotten fortsätter att beröra Uppgift och organisation RF 70 SF 20 000 föreningar DF SDF ca 3,2 miljoner medlemmar Styrelsens

Läs mer

Stämman beslutar att fastställa röstlängden till 26 ombud som representerar 25 idrotter med 625 medlemsföreningar.

Stämman beslutar att fastställa röstlängden till 26 ombud som representerar 25 idrotter med 625 medlemsföreningar. Protokoll årsstämma 2017 Protokoll fört vid årsstämma för Hallands Idrottsförbund, Varbergs Stadshotell, lördagen den 8 april 2017 klockan 10.00. Närvarande utöver röstberättigade ombud: Christer Pallin,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Vi är där när idrotten lär! Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2013 Gruppövning på aktiva föreläsningar 2013 2 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2013 Arbetet med kanslisamordningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 207 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 207 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 207 INNEHÅLL Skåneidrotten... Verksamhetsuppföljning... 6 Skånes Idrottsförbund... 20 Styrelse... 2 Utmärkelser och förtjänsttecken...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 06 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 06 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 06 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 06 INNEHÅLL Skåneidrotten... Verksamhetsuppföljning... 6 Skånes Idrottsförbund... 0 Styrelse... Utmärkelser

Läs mer

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Kalmar 2016-11-30 Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Två organisationer under ett paraply Organisationen Smålandsidrottens verksamhetsidé: Smålandsidrotten ska inspirera

Läs mer

n n n n n % % % % 60 %

n n n n n % % % % 60 % % 6 % 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt Föräldra- Annan Ej medlem förbund förening förening kooperativ org. organisation samfund parti kooperativ n n n

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Västernorrland 3 Distriktsordförande och Utbildningschef om verksamhetsåret 2010 2010 års verksamhet och räkenskaper redovisas årsvis och är föremål för diskussion

Läs mer

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Idrottsrörelsen i siffror 2018

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Idrottsrörelsen i siffror 2018 RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Idrottsrörelsen i siffror 18 2 Idrott och motion Andel (%) av befolkningen (6 8 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* motion/idrott på fritiden år 18 3 25 15 5 < 1 ggr/mån./aldrig

Läs mer

Stadgar för RF-SISU Skåne

Stadgar för RF-SISU Skåne Stadgar för RF-SISU Skåne antagna vid extra distriktsstämma den 3 april 2019 med ikraftträdande den 1 januari 2020 logga 1 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1 UPPGIFT... 3 2 SAMMANSÄTTNING... 3 3 VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2006-2007 Verksamhetsinriktning 2006-2007 Ett gemensamt och samlat ställningstagande om verksamhetsinriktningen för de närmaste åren ger förutsättning för kraftsamling och samsyn

Läs mer

Styrelsens förslag till sammanläggning av Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm.

Styrelsens förslag till sammanläggning av Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm. Distriktsidrottsstämman 16 mars 2019 Stockholms Idrottsförbund dagordning punkt 8 SISU Idrottsutbildarna dagordning punkt 8 Styrelsens förslag till sammanläggning av Stockholms Idrottsförbund och SISU

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

IDROTTSLYFTET 2016 ÅTERRAPOPRTERING

IDROTTSLYFTET 2016 ÅTERRAPOPRTERING IDROTTSLYFTET 2016 ÅTERRAPOPRTERING DEN 25 JULI 2017 Inledning Denna rapport är framtagen av Riksidrottsförbundets enhet för Uppföljning och Utvärdering och syftar till att kortfattat beskriva arbetet

Läs mer

Verksamhetsberättelse årsbokslut

Verksamhetsberättelse årsbokslut Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2016 Inför avslutande årstämma Tryckoriginal: Ingela Gustavsson/Magnus Pettersson, Västergötlands Idrottsförbund Förstasidan: Villa Lidköpings Martin Andréasson (Foto:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Förtroendemannaorganisation... 4 Medlemsorganisationer... 4 Verksamhetsredovisning... 5-9 Statistik... 8-9 Några goda exempel från

Läs mer

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan.

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan. 13:7 Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar : att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan. 1 Kap Allmänna bestämmelser för Studieförbundet SISU Ändamål/verksamhetsidé Verksamhetsidé

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse Granskningsrapport Slutord 19

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse Granskningsrapport Slutord 19 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning 3 Styrelse, personal och representation 4 Vision - verksamhetsidé - värdegrund 5 Redovisning verksamhetsplan 6 Särskilda satsningar och uppföljnings- och utvärderingsinsatser

Läs mer

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige 2014 Svenska Budo & Kampsportförbundet - Analys intresse Kampsport i Sverige Innehållsförteckning Sidnummer Innehållsförteckning 2 Bakgrund/Metod 3 Innan du läser rapporten 4 Generellt sportintresse 5-6

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2014-2015 med årsredovisning 1 Innehållsförteckning sid Ordförande har ordet 3 Distriktidrottschefen om verksamheten 4 Vilka är vi 5 Uppgift och organisation 6 Prioriterade områden

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Stadgar Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Stadgar Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Stadgar Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Reviderade vid stämma 2016 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål, verksamhetsidé och uppgift Ändamål Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna, förkortat

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Hälsingeguldet 3. Styrelsens berättelse 4. Verksamhetens utveckling 5. Fokuserade områden 6. Basverksamhet 8. Projekt och uppdrag 9

Hälsingeguldet 3. Styrelsens berättelse 4. Verksamhetens utveckling 5. Fokuserade områden 6. Basverksamhet 8. Projekt och uppdrag 9 Hälsingeguldet 3 Styrelsens berättelse 4 Verksamhetens utveckling 5 Fokuserade områden 6 Basverksamhet 8 Projekt och uppdrag 9 Utbildningsverksamhet 11 Organisation 13 2 Hälsingeguldet 2014 tilldelas Daniel

Läs mer

Sammanläggning av distriktsförbunden och SISU-distrikten

Sammanläggning av distriktsförbunden och SISU-distrikten Sammanläggning av distriktsförbunden och SISU-distrikten Bakgrund Vid Riksidrottsmötet i Uppsala 2011 beslutades att det i varje regionalt idrottsdistrikt ska finnas ett kansli som är gemensamt för distriktsidrottsförbundet

Läs mer

Andel (%) av befolkningen (6 80 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande*

Andel (%) av befolkningen (6 80 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* i D r o T T e n i s i f f r o r Idrott och motion Andel (%) av befolkningen (6 8 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* motion/idrott på fritiden år 216 3 % 25 2 15 1 5 < 1 ggr/mån./aldrig 1 3 ggr/mån.

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN VÅRGÅRDA 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6

Läs mer

Protokoll från Stockholms Idrottsförbunds distriktsidrottsstämma 2016

Protokoll från Stockholms Idrottsförbunds distriktsidrottsstämma 2016 Protokoll från Stockholms Idrottsförbunds distriktsidrottsstämma 2016 Plats: Folkes Konferens, Huddinge Datum: 2016-03-17 Tid: 18.30-21.00 Närvarande: Enligt bilaga 1 Distriktsidrottsstämman inleds med

Läs mer

i dro t ten i s i f f r o r

i dro t ten i s i f f r o r i dro t ten i s i f f r o r Idrott och motion Andel (%) av befolkningen (6 8 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* motion/idrott på fritiden år 217 35 3 25 2 15 1 5 < 1 ggr/mån./aldrig 1 3 ggr/mån.

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN BOLLEBYGD 2013 Innehåll Inledning... 3 Kontakta oss... 4 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 5 Konsulentens roll... 6 Verksamhetsidé...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 0 INNEHÅLL Ordförande har ordet... Skånes Idrottsförbunds verksamhetsberättelse... Utmärkelser och förtjänsttecken...

Läs mer

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Idrottsrörelsen i siffror 2018

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Idrottsrörelsen i siffror 2018 RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Idrottsrörelsen i siffror 18 2 Idrott och motion Andel (%) av befolkningen (6 8 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* motion/idrott på fritiden år 18 3 25 15 1 5 < 1 ggr/mån./aldrig

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Parentation I inledningen hedras idrottsledare och aktiva i Halland som gått bort sedan förra stämman med en tyst minut.

Parentation I inledningen hedras idrottsledare och aktiva i Halland som gått bort sedan förra stämman med en tyst minut. Protokoll årsstämma 2016 Protokoll fört vid årsstämma för Hallands Idrottsförbund, Hotel Tylösand, Halmstad, lördagen den 9 april 2016 klockan 10.00. Närvarande utöver röstberättigade ombud: Carl Fredrik

Läs mer

Stadgar för SISU Västerbotten

Stadgar för SISU Västerbotten Stadgar för SISU Västerbotten Antagna vid distriktsstämman 2009-03-26 Stadgar för SISU Västerbotten 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål/Uppgift Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västerbotten (SISU

Läs mer

Stadgar för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Gotland

Stadgar för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Gotland Stadgar för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Gotland (Reviderade vid Distriktsstämman 2018) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 kap Grundläggande bestämmelser för studieförbundet SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag 13:6 Stadgeändringar utseende av revisionsbolag : att att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan; och SISU-stämman beslutar tillämpa den nya ordningen redan vid SISU-stämman 2013

Läs mer