Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Västernorrland

2

3 3 Distriktsordförande och Utbildningschef om verksamhetsåret års verksamhet och räkenskaper redovisas årsvis och är föremål för diskussion och beslut vid distriktsstämman som genomförs vartannat år. Nästa distriktsstämma genomförs våren Vi kan konstatera att 2010 varit ett, å många sätt tufft år. Distriktets ekonomiska förutsättningar har varit ansträngda, där flera insatser ändå bidragit till att underskottet kunde komma begränsas till en mer hanterlig nivå. Att samtliga distriktets kommuner hanterar SISU Västernorrland på ett korrekt sätt utifrån vår verksamhets omfattning och inriktning känns bra. Landstinget Västernorrland däremot, är nu ett av två landsting i landet som inte ger stöd till SISU Idrottsutbildarna. Beklagligt och uppseendeväckande. Vi konstaterar att utbildningsverksamheten har ökat i samma eller högre takt än landet i övrigt. Mest glädjande är att vi nu når fler föreningar än någonsin med utbildningsverksamhet. Uppdragen och projektverksamheten har också ökat under året. Här är kravet att det ska vara verksamhet i samverkan med/ få effekter i förbund eller föreningar. Styrelsens ambition är och har varit att även fortsatt vara representerad med konsulenter på fler platser i distriktet. Det är och blir även fortsättningsvis en viktig förutsättning för att kunna möta förbund och föreningars behov. Vi har aktivt tagit ställning för vad som är kvalitet i verksamheten och lever efter de spelregler förbundet SISU Idrottsutbildarna fastställt. Under året har vi närmat oss SDF på ett nytt sätt, där utgångspunkten varit att vi tillsammans kan erbjuda föreningarna ännu bättre möjligheter till utveckling. Detta arbete är uppskattat och kommer att utvecklas vidare. Samverkan med Västernorrlands Idrottsförbund har startat om när det gäller frågan om kanslisamverkan. En process som är i sin linda men som ändå går framåt. Förutsättningar att denna gång komma framåt i frågan är större än någonsin. Avslutningsvis vill styrelsen framföra ett tack till vår personal som gjort och gör ett gott jobb. Leif Bolin Distriktsordförande Lars Ekengren Utbildningschef

4 4 Stärka idrottens ledarutveckling För att stärka ledarutvecklingen i distriktet har vi satsat på utbildningar både för aktivitets- och organisationsledare. Idrottens föreningslära (IFL) är samlingsnamnet på det som har att göra med föreningskunskap, föreningsjuridik och föreningsrätt. Här ingår också utveckling av föreningens organisation och verksamhet. Idrottens föreningslära är uppdelad i tre steg: grund, fortsättning och fördjupning. Under 2010 genomförde vi 14 olika utbildningar inom Idrottens föreningslära. För aktivitetsledare har vi under 2010 genomfört 2 utbildningar Plattformen som är en grundläggande barn- och ungdomsledarutbildning. Vi har också satsat på Unga ledare som syftar till att stärka idrottens ledarutveckling. Läs mer om det under Idrottslyftet- Unga ledare. Under året genomförde vi även processarbeten med 50 olika idrottsföreningar i distriktet. Det var olika långtgående processer som syftade till verksamhetsutveckling. Stärka arbetet med idrottens värdegrund FOKUSERADE OMRÅDEN Under 2010 startade SISU Idrottsutbildarna på svensk idrotts uppdrag den nationella utbildningssatsningen Värdefullt med fokus på värderingar inom idrotten. Satsningen vänder sig till aktiva, föräldrar, ledare och förtroendevalda. I Västernorrland har vi jobbat med frågorna inom alla grupper. 45 föreningar har arbetat med värderingsfrågor för aktiva barn och ungdomar, i både det vi kallar Aktiv Föreläsning och Domarbesöket. Vi har haft 14 föräldrautbildningar och 17 processer där vi jobbat med policyfrågor i olika idrottsföreningar. Stärka samarbetet med Specialdistriktsförbunden (SDF) Tillsammans är det viktigaste nyckelordet i arbetet med att utveckla samarbetet mellan SISU Idrottsutbildarna och SDF under Tillsammans har vi samma målgrupp, d.v.s. föreningarna i respektive idrott. Tillsammans kan vi hjälpas åt att stödja föreningarna i deras arbete och utveckling. De frågor vi har utvecklat vårt samarbete med är; förenings- och förbundsutveckling, ledar- och aktivutbildning, värdegrundsfrågor och framtagande av policydokument. Vi har under året startat/ fördjupat samarbetet med följande förbund; Ångermanlands Fotbollförbund och Medelpads Fotbollförbund, Ångermanlands Ishockeyförbund, Ångermanlands Skidförbund och Medelpads Skidförbund, Mittsvenska Ridsportförbundet, Ångermanlands Orienteringsförbund och Medelpads Orienteringsförbund, Västernorrland/ Jämtland Handbollförbund, Västernorrlands Innebandyförbund, Gymnastikförbundet Mitt, Nedre Norra Budo och Kampsportförbund, samt Ångermanlands Friidrottsförbund och Medelpads Friidrottsförbund.

5 5 VERKSAMHETENS UTVECKLING Vi kan konstatera att merparten av den statsbidragsberättigade verksamheten ökar i paritet med eller mer än landet totalt. Distriktets prioritering att nå fler föreningar med utbildningsverksamhet har fått effekt. Sett över de sista tre åren har vi fördubblat föreningar med statsbidragsberättigad utbildningsverksamhet. Motsvarande ökning i landet är 25%. Vår utgångspunkt för att prioritera fler föreningar är det fysiska mötet med föreningen. Där har vi vår bästa möjlighet att berätta om våra möjligheter till att stödja utvecklingen. Vi har ökat antal arrangemang med 23,5% och antal deltagare med 20,4%. Motsvarande siffror i landet totalt är 10,7% resp. 12,1%. Det totala antalet utbildningstimmar i verksamhetsformerna lärgrupp, kurs och utvecklingsarbete har ökat med 10,1% och i landet med 11,1%. Andelen ledarutbildning är fortsatt mycket låg, ca. 25% av vår totala utbildningsverksamhet. När det gäller föreläsningar och kulturprogram har vi minskat den totala verksamheten från en mycket högnivå. Vi har ändå en fortsatt stor andel av SISU Idrottsutbildarnas totala föreläsnings- och kulturverksamhet. Den s.k. gränsöverskridande kursverksamheten har ökat både vad gäller utbud, genomförda utbildningar och antalet deltagare. I den statsbidragsberättigade utbildningsverksamheten är ridsport, fotboll och ishockey de största idrotterna. Idrotter där utbildningsverksamheten ökar markant mellan 2009 och 2010 är framförallt skolidrott, orientering, danssport, friidrott, bilsport och brottning. Vi har haft verksamhet i distriktets samtliga kommuner. En markant verksamhetsökning kan noteras i Ånge kommun. Vi kan sammanfattningsvis konstatera att verksamheten utvecklas positivt. Vår potential är fortfarande hög. Vår utmaning är fortfarande att nå fler föreningar, öka andelen ledarutbildning och att öka vår totala statsbidragsberättigade verksamhet Föreningar med utbildningsverksamhet

6 6 PROJEKT och UPPDRAG Vi Deltar, Ung i förening och samhälle Ung i förening och samhälle är ett 2- årigt projekt som vi genomför med medel från Allmänna arvsfonden. Syftet är att involvera ungdomar för att hitta bättre sätt att jobba med demokrati och delaktighet för ungdomar i föreningslivet. Fokusområden är allas rätt att vara med och demokrati och delaktighet. Projektet riktar sig till äldre ungdomar som vill utveckla sitt ledarskap och ta fram metoder och/ eller material som riktar sig till yngre ungdomar. Under 2010 har vi haft träffar med ungdomar och en grupp på 7 ungdomar i åldern år har under ett veckoslut fördjupat sig i frågorna. Aktivitetsboxen Med stöd från SISU Riks har vi fått möjlighet att arbeta särskilt med pedagogisk utveckling. Vår idé har varit att utveckla vårt erbjudande till föreningarnas idrottsskolor. Resultatet blev Aktivitetsboxen, ett eget producerat arbetsmaterial med ett tjugotal olika samarbets- och problemlösningsövningar. Fokus ligger inte bara på själva övningarna utan även på det reflekterande samtalet som leds av utföraren/ ledaren. Övningarna och de reflekterande samtalen kan anpassas utifrån gruppens ålder och nivå. Aktivitetsboxen är en flexibel aktivitet som passar olika målgrupper, alltifrån barn till vuxna. Medelpads Fotbollförbund Vi har fortsatt haft uppdraget av Medelpads Fotbollsförbund med huvudinriktning föreningsutveckling och idrottslyftet. Vår ansvarige har varit Gunnar Wallberg. Inom ramen för Norrlandsfönstret/ trestegsraketen har 11 föreningar deltagit i den processinriktade aktiviteten. Behovsanalys med fortsatt eget arbete i föreningen, ledarutbildningar, policyarbeten, föreläsningar, idrottens föreningslära, organisation och verksamhetsplaner är exempel på verksamheter som har bedrivits. I föreningsutvecklingssatsningen ingår tre processkvällar, tematräningsutbildning, målvaktsutbildning, spelarutbildningsplaner, erfarenhetsutbytesträffar och föreläsningar. Domarbesöket är en aktivitet som vänder sig till spelare, tränare och föräldrar och det har genomförts i 5 föreningar där domaren har mött både lag och föräldragrupper. Innehållet har fokuserats på hur man blir domare, vad domaren gör före match, vilken attityd vi har mot varandra på planen o.s.v. Inom ramen för MFF:s Idrottslyft har 17 föreningar sökt stöd för aktiviteter. Inriktning har bl.a. varit ledarutbildningar, rekrytering av ledare, idrottens föreningslära, föreningsutveckling, fotbollskolor, integration, föreläsningar i olika ämnen och inkluderad fotboll. Medelpads FF har under 2010 fortsatt sin satsning på förbundsutveckling, där SISU Idrottsutbildarna har lett processen. Ekonomisk redovisning VIF På uppdrag av Västernorrlands Idrottsförbund har SISU Västernorrland svarat för del av den ekonomiska redovisningen åt förbundet. Vår ansvarige har varit Anna Edin.

7 7 Norrlandsprojektet- friidrott SISU Idrottsutbildarna har på uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet fortsatt svarat för genomförandet av Norrlandsprojektet, som nu är inne på sitt tredje år. Det är UC Norrland, utvecklingscentrum gemensamt för de 5 nordligaste distrikten som har initierat projektet. Efter att fokuserat på att stärka den sammanhållande friidrottsorganisationen UC, samt stärka utbildningsnätverket och få igång en kraftull utbildningsverksamhet har nu projektet övergått till mer direkt föreningsutveckling. Friidrottens eget idrottslyft och SISU:s verksamhetsformer är viktiga katalysatorer. Målet under det tredje året har varit att nå ut till så många av friidrottsklubbarna som möjligt och etablera att dessa använder SISU:s verksamhetsformer. Antalet föreningar som jobbar med SISU Idrottsutbildarna har i hela Norrland nu stigit från 9 till 34. För Västernorrland från 0 till 7. Vår Per Jutterström har varit projektledare för Norrlandsprojektet Idrottslyftet/ ledarförsörjning Engagerande och kunniga idrottsledare är helt avgörande för möjligheterna att utveckla en idrott där alla kan vara med. Med särskilda medel genom Riksidrottsförbundet har vi kunnat stöttat idrottsföreningar i arbetet med att rekrytera, utveckla och behålla ledare inom föreningen. Såväl aktivitets- som organisationsledare. Detta arbete ska utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill. Under 2010 har vi gjort 122 överenskommelser med 94 föreningar och fördelat totalt kronor. Unga Ledare Vår satsning Unga ledare- inom ramen för Idrottslyftet- syftar till att hjälpa idrottsföreningar att stimulera ungdomar, år att bli ledare. Det handlar dock inte bara om att rekrytera och stimulera, vi måste samtidigt skapa bra förutsättningar så att de känner trygghet och trivs med sina uppdrag. Därför inriktas arbetet främst på att utveckla den stödjande miljön i föreningar och förbund. Unga ledare omfattar alla slags ledare såsom tränare, instruktörer och förtroendevalda i styrelser och arbetsgrupper och vänder sig till idrottsföreningar (styrelser) och ungdomar (16-25 år) men även specialidrottsförbund. Under 2010 har vi fördelat kr till 22 idrottsföreningar. Bidragsadministration Sundsvalls Kommun På uppdrag av Sundsvalls kommuns kultur- och fritidsförvaltning har SISU Västernorrland skött handläggningen av föreningsbidragen under den tid rekrytering av ny handläggare pågått. Vårt uppdrag har pågått från och med och har i omfattning motsvarat 50% tjänstgöringsgrad. Från distriktet är det Anna Edin som har varit ansvarig för uppdraget.

8 8 UTBILDNINGSVERKSAMHET per IDROTT Här redovisar vi den totala statsbidragsberättigade utbildningsverksamheten per medlemsorganisation/ idrott. Med Huvud- IF under kolumnen Idrott avser vi verksamhet som bedrivs av en flersektionsförening utan direkt koppling till en specialidrott. Det vanligaste här är en styrelseaktivitet. Med SISU under kolumnen Idrott avser vi verksamhet där SISU Västernorrland är inbjudare och genomförare. Här finns exempelvis utbildningar med deltagare från flera föreningar. I redovisningen av Utbildningstimmar totalt har föreläsningarna räknas om med faktor 5 per arrangemang och med faktor 3 per kulturprogram, i enlighet med beräkningsunderlaget för statsbidrag. Antal utbildningstimmar Antal arrangemang Ubildn.timmar Idrott Lärgrupp Kurs Utv.arbete Föreläsn./ Kultur totalt Bridge Huvud-IF SISU Am. fotboll Badminton Bandy Bangolf Basket Bilsport Bordtennis Boule Bowling Boxning Brottning Budo Bågskytte Curling Cykel Danssport Dart Draghund Dövidrott

9 9 UTBILDNINGSVERKSAMHET per IDROTT Antal utbildningstimmar Antal arrangemang Utbildn.timmar Idrott Lärgrupp Kurs Utv.arbete Föreläsn./ Kultur totalt Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Handboll Handikapp Innebandy Ishockey Judo Kanot Konståkning Korpen Motorcykel Orientering Pistolskytte Ridsport Segling Simning Skidor Skidskytte Skolidrott Skridsko Sportdykn Sportskytte Taekwon-do Tennis Tyngdlyftn Volleyboll Övrigt TOTALT

10 10 UTBILDNINGSVERKSAMHET per KOMMUN Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Lärgrupp Arr Utb.tim Deltagare Kurser Arr Utb.tim Deltagare Utv.arbete Arr Utb.tim Deltagare Föreläsning och kultur Arr Utb.tim Deltagare Totalt utb.tim Timrå Ånge Örnsköldsvik Totalt i distriktet Lärgrupp Arr Utb.tim Deltagare Kurser Arr Utb.tim Deltagare Utv.arbete Arr Utb.tim Deltagare Föreläsning och kultur Arr Utb.tim Deltagare Totalt utb.tim

11 11 ORGANISATION FÖRTROENDEVALDA Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen har genomfört 7 styrelsesammanträden under Styrelsen består av Leif Bolin, ordförande, Ann- Christin Munther, vice ordförande, Kristina Girhagen, Anita Björk, Sven- Erik Forsgren, Sören Sjöberg och Pär Eriksson. Revisorer Auktoriserade revisorer har varit Göran Ohlsson med Lars Nordenö som ersättare. Lekmannarevisorer har varit Sven- Arne Staflund med Lars Hallén som ersättare. Valberedning Walter Rönmark, sammankallande, Hans Backlund, Marie Lundstedt och Maria Jansson med Pär Hellström som adjungerad. Representation Norrlandskonferens 23-24/ 4 Anita Björk Distriktsordförandekonferens 7-9/ 5 Ann-Christin Munther Leif Bolin som FS- representant 12/ 11 Ann-Christin Munther Leif Bolin som FS- representant Riksidrottsforum 12-14/ 11 Ann-Christin Munther Leif Bolin som FS- representant Distriktsstyrelsen 2010 från vänster: Sven-Erik Forsgren, Anita Björk, Sören Sjöberg, Pär Eriksson, Leif Bolin, ordförande, Ann Christin Munther, vice ordförande och Kristina Girhagen.

12 12 PERSONAL OCH KONTOR Utbildningschef Lars Ekengren Verksamhetsledare Gunnar Wallberg Lena Berglund Projektledare Per Jutterström Administrativ personal Lillemor Åslin Anna Edin Distriktskontoret i Sundsvall 33% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad, i kombination med utbildningskonsulenttjänst 100% tjänstgöringsgrad, i kombination med utbildningskonsulenttjänst 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad Utbildningskonsulenter Gunnar Wallberg Lena Berglund Magnus Forsberg Lokalkontor- Sundsvall, Timrå, Ånge 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad, föräldraledig 37% totalt under året Utbildningskonsulent Andreas Johansson Härnösand 100% tjänstgörningsgrad, föräldraledig 18% totalt under året Utbildningskonsulent Janne Hellström Kramfors/ Sollefteå 100% tjänstgöringsgrad Örnsköldsvik Utbildningskonsulent Andreas Jonsson 100% tjänstgöringsgrad t.o.m

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 VERKSAMHETSINRIKTNING Reviderad efter distriktsstämman FOKUSERADE OMRÅDEN Stärka idrottens ledarutveckling, genom att: genomföra en bred utbildningssatsning för förtroendevalda på alla nivåer. erbjuda utbildning för aktiva för att stärka den idrottsliga utvecklingen, samt skapa en grund för framtida ledaruppdrag. Stärka arbetet med idrottens värdegrund, svensk idrott- världens bästa, genom att: stimulera till ideologisk diskussion och debatt. erbjuda utbildningsaktiviteter för aktiva idrottsutövare och ledare. Stärka samarbetet SISU Idrottsutbildarna - SDF, genom att: erbjuda administrativt stöd för SDF:s utbildningsverksamhet. BASVERKSAMHET Vi vill med verksamhetsformerna lärgrupp, kurs, föreläsning och utvecklingsarbete erbjuda idrottsföreningar i hela distriktet möjlighet till lättillgänglig(a), studier-, bildnings- och utbildningsverksamhet. Ambitionen är att nå minst 75% av de föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet med någon utbildningsverksamhet. Vi vill prioritera deltagandet i ledarutbildning. Vi vill fortsätta utveckla föreläsningsverksamheten för att framför allt nå barn och ungdomar med, för idrotten, angelägna frågor. Mål Att 2011 slutredovisa utbildningstimmar i statsbidragsberättigad utbildningsverksamhet i 300 idrottsföreningar. Utvärdering Verksamheten i SISU Idrottsutbildarna ska utvärderas enligt ett särskilt utvärderingsprogram. Styrelsearbetet Styrelsens arbete ska vara inriktat på långsiktighet. Särskild vikt ska läggas på kontaktarbetet med distriktets kommuner och landstinget Västernorrland. Frågan om fördjupad samverkan med SDF ska drivas. Styrelsens ambition är att under aktuell period få till en fördjupad samverkan med Västernorrlands Idrottsförbund i linje med flertalet av övriga idrottsdistrikt. Styrelsens sammanträden ska vara behovsstyrda, väl förberedda och genomföras omväxlande, kväll/ över ett dygn. Ekonomiska förutsättningar 2010 och 2011 Statsbidraget har minskat genomfört med tidigare period. Landstinget Västernorrland slutade att ge SISU Idrottsutbildarna bidrag från och med När det gäller länets kommuner finns acceptabla överenskommelser som säkrar ett lokalt stöd. Distriktets ambition att öka verksamheten ordentligt kommer att kosta. Det innebär att subventionen av statsbidragsberättigad utbildningsverksamhet måste minska något till en nivå som är i nivå med landet i övrigt. Styrelsens ambition är att säkerställa de kommunala stöden på en nivå som är 25% högre än Att åter få Landstinget Västernorrland att ge SISU Idrottsutbildarna regionalt stöd. Att 2011 bibehålla ekonomisk resurs för statsbidragsberättigad utbildningsverksamhet på 2010 års nivå, d.v.s. 15kronor per utbildningstimme och ett tillägg på 10 kronor per utbildningstimme i ledarutbildning. Det egna kapitalet ska motsvara högst 50% soliditet. Svens

28 SISU Västernorrland Idrottens Hus Box Sundsvall Telefon: E- post:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU idrottsutbildarnas verksamhetsidé, värdegrund och vision: Att vara en eftertraktad resurs SOM stimulerar lärande stärker engagemang utvecklar

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2010 2011 2 Distriktsordförande och Utbildningschef om verksamhetsåret 2011 Vi kan konstatera att både 2010 och 2011 varit tuffa år. Distriktets

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2013 Gruppövning på aktiva föreläsningar 2013 2 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2013 Arbetet med kanslisamordningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012. Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012. Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012 Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal 2 Distriktsordförande och Distriktidrottschef om verksamhetsåret

Läs mer

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Idrotten i siffror ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-, musik-, danseller

Läs mer

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Verksamhetsberättelse 2015 Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Foto sid: 3: Arne Forsell, Bildbyrån 8: Johanna Lundberg, Bildbyrån 10: Lennart Månsson och Arne Forsell, Bildbyrån 11: Joel Marklund,

Läs mer

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Föredragningslista Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Hallands årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Stämman öppnas 2. Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2014

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2014 Foto: Thommy Sjölund Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2014 Utegym i Husum - Idrott hela livet 1 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2014 Arbetet med kanslisamordningen

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli.

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli. IDROTTEN I SIFFROR IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 7* SF 2 föreningar DF SDF Cirka 3 miljoner

Läs mer

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA INNEHÅLL Föredragningslista 2 Röstlängd 3-4 VIF-styrelsens förslag till stadgeändringar 5 PROGRAM 17.30 Kaffe, registrering 18.30 Öppning av stämmorna Förhandlingar

Läs mer

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel VI UTBILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN! Hälsinglands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Hälsingland har som uppgift att utveckla, inspirera och stödja all idrott i distriktet. En stödjande organisation

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Eskilstuna kommun har vi använt oss av olika källor.

Läs mer

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Verksamhetsinriktning för SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Hälsingeguldet 2012 tilldelas den alpine åkaren André Myhrer

Hälsingeguldet 2012 tilldelas den alpine åkaren André Myhrer HÄLSINGEGULDET 2012 Hälsingeguldet 2012 tilldelas den alpine åkaren André Myhrer Tre segrar i världscupen och två andraplatser, totalseger i slalomcupen och SM-guld. Ingen idrottare i Hälsingland kunde

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisningar Innehåll 2014 ett turbulent år Idrotten fortsätter att beröra Uppgift och organisation RF 70 SF 20 000 föreningar DF SDF ca 3,2 miljoner medlemmar Styrelsens

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Pengar till klubben verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Presentation: Namn Din roll på klubben Vilken klubb kommer du ifrån Golfspelare nuläge Nuläge - Juniorer

Läs mer

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på  under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007 STATISTIK IDROTTEN I SIFFROR Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på www.rf.se under rubriken Statistik. Idrotten i samhället Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015

Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015 Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015 Föredragningslista Hallands Idrottsförbunds årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Årsstämman öppnas 2. Fastställande av röstlängd

Läs mer

UTBILDNINGAR VÅREN 2012

UTBILDNINGAR VÅREN 2012 UTBILDNINGAR VÅREN 2012 Foto : Björn Brännström www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm Vi är där när idrotten lär Vi är Stockholmsidrottens utbildningsorganisation. Det innebär att vi på olika sätt hjälper

Läs mer

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n Kvinnor och män inom idrotten 2005 - statistik från Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2006:5 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

n n n n n % % % % 60 %

n n n n n % % % % 60 % % 6 % 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt Föräldra- Annan Ej medlem förbund förening förening kooperativ org. organisation samfund parti kooperativ n n n

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 1 Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och

Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och Sundsvall Arena AB. Syftet med Medelpads Idrottsgala är

Läs mer

Inriktnings-pm. Svensk fotbolls föreningsutveckling Svenska Fotbollförbundet

Inriktnings-pm. Svensk fotbolls föreningsutveckling Svenska Fotbollförbundet Inriktnings-pm Svensk fotbolls föreningsutveckling 2011 2013 Svenska Fotbollförbundet Inriktnings-pm Svensk fotbolls föreningsutveckling 2011 2013 Den här skrivningen belyser vilka arbetsområden och mål

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Förtroendemannaorganisation... 4 Medlemsorganisationer... 4 Verksamhetsredovisning... 5-9 Statistik... 8-9 Några goda exempel från

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2014-2015 med årsredovisning 1 Innehållsförteckning sid Ordförande har ordet 3 Distriktidrottschefen om verksamheten 4 Vilka är vi 5 Uppgift och organisation 6 SISU idrottens eget

Läs mer

Kurskatalog SISU Idrottsutbildarna Västernorrland - 2 -

Kurskatalog SISU Idrottsutbildarna Västernorrland - 2 - - 2 - Innehållsförteckning Allmänt om utbildningarna sid. 4 Aktivitetsledare sid. 5-12 Plattformen Grundtränarutbildningen Idrottsskador och dess behandling Grundläggande massagekurs Grundläggande tejpkurs

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Utvecklingsplan för Sörmländsk fotboll version

Utvecklingsplan för Sörmländsk fotboll version Utvecklingsplan för Sörmländsk fotboll 2013-2017 version 2014-02-13 Innehållsförteckning 1. Vad vill vi?... 2 2. Vilka områden ska vi arbeta inom?... 3 3. Hur ska vi arbeta?... 3 4. Stöd för utveckling...

Läs mer

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014 UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014 I denna utbildningsplan finner du datum och info om innehållet i Västernorrlands Innebandyförbunds och SISU Idrottsutbildarnas utbildningar. Fullständig inbjudan

Läs mer

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Kalmar 2016-11-30 Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Två organisationer under ett paraply Organisationen Smålandsidrottens verksamhetsidé: Smålandsidrotten ska inspirera

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Mål- och verksamhetsplan 2016 Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Bild saknas Boccia Bordtennis Bänkpress Elhockey Floorhockey Fotboll Friidrott löpning Friidrott rullstol Goalball Innebandy Judo Kälkhockey

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT Den svenska barn- och ungdomsidrotten vill bli bäst i värden. Detta ska uppnås genom att skapa trygga och säkra idrottsmiljöer där alla får samma möjligheter att utvecklas. Idrottsträningen ska bedrivas

Läs mer

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2013

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2013 UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2013 I denna utbildningsplan finner du datum och info om innehållet i Västernorrlands Innebandyförbunds och SISU Idrottsutbildarnas utbildningar. Fullständig inbjudan

Läs mer

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter?

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? Ung livsstil December 2015 Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? - En resultatredovisning bland mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever i Stockholms

Läs mer

1 Stämman öppnas Parentation I inledningen hedras idrottsledare och aktiva i Halland som gått bort sedan förra stämman med en tyst minut.

1 Stämman öppnas Parentation I inledningen hedras idrottsledare och aktiva i Halland som gått bort sedan förra stämman med en tyst minut. Protokoll årsstämma 2013 Protokoll fört vid årsstämma för Hallands Idrottsförbund, Hotel Tylösand, Halmstad lördagen den 6 april 2013 klockan 10.00. Närvarande utöver röstberättigade ombud: Carl Fredrik

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

Idrott som förändrar världen

Idrott som förändrar världen Idrott som förändrar världen Special Olympics sporrar och stimulerar För barn och unga med utvecklingsstörning kan det vara svårt att hitta en meningsfull fritid. I många fall leder det till isolering,

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige 2014 Svenska Budo & Kampsportförbundet - Analys intresse Kampsport i Sverige Innehållsförteckning Sidnummer Innehållsförteckning 2 Bakgrund/Metod 3 Innan du läser rapporten 4 Generellt sportintresse 5-6

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling Presentation Innehåll Idrotten Vill SvFFs mål och strategidokument 2013-2017 Samverkansprojekt SöFF SISU SöFFs utvecklingsplan 2013-2017 Hjälp för utveckling Skattning av din förening Filmklipp Svensk

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Idrottsberedningen

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Idrottsberedningen Plats och tid Nya Kommunhuset, Sammanträdesrum Yxningen, Åtvidaberg, kl.18.00 19.55 Beslutande Kjell Myrén, Ordförande Arne Holmgren, Vice ordförande Birgitta Elwing, från kl. 18.15 Rolf Olsson Ulf Öqvist

Läs mer

Genusfördelning inom 20 idrotter i Malmö 2002-2008. Utifrån LOK-stödet

Genusfördelning inom 20 idrotter i Malmö 2002-2008. Utifrån LOK-stödet Genusfördelning inom 2 idrotter i Malmö - Utifrån LOK-stödet Urval och indelning Vi har valt ut 2 av ca 45 olika idrotter som har varit aktiva inom Malmö Stad under perioden - och registrerats inom RF:s

Läs mer

Idrottslyftet. år 4. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. år 4. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 4 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 4! 1/7 2010 30/6 2011 En organisationsledare är en ledare som organiserar, utvecklar

Läs mer

Verksamhets berättelse

Verksamhets berättelse Verksamhets berättelse 2010 Foto: Kerstin Ottemark Ordföranden har ordet Carin Engblom Tf Ordförande SISU idrottsutbildarna fick ett tråkigt slut på sitt verksamhetsår då vår ordförande Lars Björklund

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen en resurs för Korpen en resurs och samarbetspartner för hela Korpen Att samarbeta med är enkelt Vad gör? är en stödorganisation för svensk idrott som finns i 21 distrikt över hela landet. SISU:s konsulenter

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2016-2017 Bilder Omslagsbild: Arne Forsell, Bildbyrån Sidan 4: Joel Marklund, Bildbyrån Sidan 7: Peter Holgersson,

Läs mer

Vid stämman utdelades stipendiet Årets Utbildare 2012 till Hans Eric Bengtsson, IF Norvalla. Stämman delgavs motiveringen till utmärkelsen.

Vid stämman utdelades stipendiet Årets Utbildare 2012 till Hans Eric Bengtsson, IF Norvalla. Stämman delgavs motiveringen till utmärkelsen. Protokoll årsstämma 2013 Protokoll fört vid årsstämma för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland, Hotel Tylösand, Halmstad, lördagen den 6 april 2013 klockan 10.00. Närvarande utöver röstberättigade

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015

Verksamhetsinriktning 2015 Verksamhetsinriktning 2015 Särskild föräldrasatsning 2015 Den verksamhetsinriktning som nu föreligger inför året 2015 har fått en nyare utformning. SISU Riks och RF arbetar för en mer integrerad verksamhetsinriktning.

Läs mer

Idrottslyftet. år 3. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. år 3. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 3 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 3! 1/7 2009-30/6 2010 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Syftet med resan är att stärka föreningslivets drivande aktivitets- och organisationsledare. SISU avser att stimulera med utbildning och utvecklingsarbete där

Läs mer

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Verksamhetsplan Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014 Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Södermanlands Handikappidrottsförbund är Svenska Handikappidrottsförbundets

Läs mer

Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet

Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet Starkt stöd från SISU Idrottsutbildarna Om SISU Idrottsutbildarna Era erfarenheter av SISU Idrottsutbildarna Gränsöverskridande utbildningar Utbildningssatsning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Vi är där när idrotten lär! Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning sid

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder.

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. Idrott för barn Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. - Idrott för barn skall ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Hur

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN BOLLEBYGD 2013 Innehåll Inledning... 3 Kontakta oss... 4 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 5 Konsulentens roll... 6 Verksamhetsidé...

Läs mer

Andel (%) av befolkningen (6 80 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande*

Andel (%) av befolkningen (6 80 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* i D r o T T e n i s i f f r o r Idrott och motion Andel (%) av befolkningen (6 8 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* motion/idrott på fritiden år 216 3 % 25 2 15 1 5 < 1 ggr/mån./aldrig 1 3 ggr/mån.

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LILLA EDET 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 6 Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 6! 1/1 2013 31/12 2013 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Idrottslyftet handlar om att svensk fotboll

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2015

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2015 UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2015 2014-12-10 I denna utbildningsplan finner du information och utbildningsdatum för Svenska Innebandyförbundets och SISU Idrottsutbildarnas utbildningar i Västernorrland.

Läs mer

Protokoll nr: 4/2011. för sammanträde med SISU-styrelsen. Datum: 20 juni 2011. Tid: kl. 17.00-19.00. Boulehallen, Visborg.

Protokoll nr: 4/2011. för sammanträde med SISU-styrelsen. Datum: 20 juni 2011. Tid: kl. 17.00-19.00. Boulehallen, Visborg. Protokoll nr: 4/2011 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 20 juni 2011 Tid: kl. 17.00-19.00 Lokal: Boulehallen, Visborg Paragrafer: 1-10 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Cecilia

Läs mer

Inriktning för Svensk fotbolls föreningsutveckling 2009-2010

Inriktning för Svensk fotbolls föreningsutveckling 2009-2010 PM Föreningsutveckling SvFF:s Medlemskommitté (MK) ansvarar bl a för föreningsutveckling och ledarförsörjning. Inriktningen när det gäller MK s utvecklingsarbete inom detta område handlar enbart om frågor

Läs mer

Idrotten i siffror 68* SF SDF föreningar. Östergötland IDROTTEN I SAMHÄLLET. Norrbotten. Västernorrland. Jämtland/ Härjedalen.

Idrotten i siffror 68* SF SDF föreningar. Östergötland IDROTTEN I SAMHÄLLET. Norrbotten. Västernorrland. Jämtland/ Härjedalen. RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 28 1 Idrotten i siffror IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 68* SF

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation SDF KONFERENS 27-28 november 2015 Dokumentation IDROTTENS STRATEGIARBETE Livslångt idrottande - Svenskidrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening

Läs mer

Administration Nedan beskrivna tjänster erbjuder Smålandsidrotten idag. Kryssa i ja/nej beroende på hur ditt SDF:s behov ser ut i framtiden.

Administration Nedan beskrivna tjänster erbjuder Smålandsidrotten idag. Kryssa i ja/nej beroende på hur ditt SDF:s behov ser ut i framtiden. SDF-enkät 2012 Total 36 inkomna svar Gymnastikförbundet Sydost Götalands Dartförbund Korpen Småland Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund Småland-Blekinge Danssportförbund Småland-Blekinge FSF Småland-Blekinge

Läs mer

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Solveig Lundström, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

I vårt kursutbud finner du allt från allmän föreningskunskap till utbildning i olika specialfunktioner. Vi lyfter även värdet av

I vårt kursutbud finner du allt från allmän föreningskunskap till utbildning i olika specialfunktioner. Vi lyfter även värdet av SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Förtroendemannaorganisation... 4 Medlemsorganisationer... 5 Verksamhetsredovisning...6-8 Goda exempel... 9-13 Statistik... 14-16

Läs mer

Önskade av idrottsorganisationer som medverkade vid workshops 2012. Första år för tillämpning är 2015

Önskade av idrottsorganisationer som medverkade vid workshops 2012. Första år för tillämpning är 2015 Önskade av idrottsorganisationer som medverkade vid workshops 2012 Första år för tillämpning är 2015 Elitidrott / Breddidrott / Motionsidrott I kategorierna ingår barn, ungdomar o. vuxna med barn avses

Läs mer

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2014

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2014 UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2014 2014-08-20 I denna utbildningsplan finner du information och utbildningsdatum för Svenska Innebandyförbundets och SISU Idrottsutbildarnas utbildningar i Västernorrland.

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

Hälsingeguldet 2012 tilldelas den alpine åkaren André Myhrer

Hälsingeguldet 2012 tilldelas den alpine åkaren André Myhrer VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-2013 1 HÄLSINGEGULDET 2012 Hälsingeguldet 2012 tilldelas den alpine åkaren André Myhrer Tre segrar i världscupen och två andraplatser, totalseger i slalomcupen och SM-guld. Ingen

Läs mer

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Dagens arbete Gemensam strategi för svensk idrotts framtid 4 strategiska områden Övergripande målsättningar Verksamhetsinriktningen för

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt?

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt? SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer