Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Västernorrland

2

3 3 Distriktsordförande och Utbildningschef om verksamhetsåret års verksamhet och räkenskaper redovisas årsvis och är föremål för diskussion och beslut vid distriktsstämman som genomförs vartannat år. Nästa distriktsstämma genomförs våren Vi kan konstatera att 2010 varit ett, å många sätt tufft år. Distriktets ekonomiska förutsättningar har varit ansträngda, där flera insatser ändå bidragit till att underskottet kunde komma begränsas till en mer hanterlig nivå. Att samtliga distriktets kommuner hanterar SISU Västernorrland på ett korrekt sätt utifrån vår verksamhets omfattning och inriktning känns bra. Landstinget Västernorrland däremot, är nu ett av två landsting i landet som inte ger stöd till SISU Idrottsutbildarna. Beklagligt och uppseendeväckande. Vi konstaterar att utbildningsverksamheten har ökat i samma eller högre takt än landet i övrigt. Mest glädjande är att vi nu når fler föreningar än någonsin med utbildningsverksamhet. Uppdragen och projektverksamheten har också ökat under året. Här är kravet att det ska vara verksamhet i samverkan med/ få effekter i förbund eller föreningar. Styrelsens ambition är och har varit att även fortsatt vara representerad med konsulenter på fler platser i distriktet. Det är och blir även fortsättningsvis en viktig förutsättning för att kunna möta förbund och föreningars behov. Vi har aktivt tagit ställning för vad som är kvalitet i verksamheten och lever efter de spelregler förbundet SISU Idrottsutbildarna fastställt. Under året har vi närmat oss SDF på ett nytt sätt, där utgångspunkten varit att vi tillsammans kan erbjuda föreningarna ännu bättre möjligheter till utveckling. Detta arbete är uppskattat och kommer att utvecklas vidare. Samverkan med Västernorrlands Idrottsförbund har startat om när det gäller frågan om kanslisamverkan. En process som är i sin linda men som ändå går framåt. Förutsättningar att denna gång komma framåt i frågan är större än någonsin. Avslutningsvis vill styrelsen framföra ett tack till vår personal som gjort och gör ett gott jobb. Leif Bolin Distriktsordförande Lars Ekengren Utbildningschef

4 4 Stärka idrottens ledarutveckling För att stärka ledarutvecklingen i distriktet har vi satsat på utbildningar både för aktivitets- och organisationsledare. Idrottens föreningslära (IFL) är samlingsnamnet på det som har att göra med föreningskunskap, föreningsjuridik och föreningsrätt. Här ingår också utveckling av föreningens organisation och verksamhet. Idrottens föreningslära är uppdelad i tre steg: grund, fortsättning och fördjupning. Under 2010 genomförde vi 14 olika utbildningar inom Idrottens föreningslära. För aktivitetsledare har vi under 2010 genomfört 2 utbildningar Plattformen som är en grundläggande barn- och ungdomsledarutbildning. Vi har också satsat på Unga ledare som syftar till att stärka idrottens ledarutveckling. Läs mer om det under Idrottslyftet- Unga ledare. Under året genomförde vi även processarbeten med 50 olika idrottsföreningar i distriktet. Det var olika långtgående processer som syftade till verksamhetsutveckling. Stärka arbetet med idrottens värdegrund FOKUSERADE OMRÅDEN Under 2010 startade SISU Idrottsutbildarna på svensk idrotts uppdrag den nationella utbildningssatsningen Värdefullt med fokus på värderingar inom idrotten. Satsningen vänder sig till aktiva, föräldrar, ledare och förtroendevalda. I Västernorrland har vi jobbat med frågorna inom alla grupper. 45 föreningar har arbetat med värderingsfrågor för aktiva barn och ungdomar, i både det vi kallar Aktiv Föreläsning och Domarbesöket. Vi har haft 14 föräldrautbildningar och 17 processer där vi jobbat med policyfrågor i olika idrottsföreningar. Stärka samarbetet med Specialdistriktsförbunden (SDF) Tillsammans är det viktigaste nyckelordet i arbetet med att utveckla samarbetet mellan SISU Idrottsutbildarna och SDF under Tillsammans har vi samma målgrupp, d.v.s. föreningarna i respektive idrott. Tillsammans kan vi hjälpas åt att stödja föreningarna i deras arbete och utveckling. De frågor vi har utvecklat vårt samarbete med är; förenings- och förbundsutveckling, ledar- och aktivutbildning, värdegrundsfrågor och framtagande av policydokument. Vi har under året startat/ fördjupat samarbetet med följande förbund; Ångermanlands Fotbollförbund och Medelpads Fotbollförbund, Ångermanlands Ishockeyförbund, Ångermanlands Skidförbund och Medelpads Skidförbund, Mittsvenska Ridsportförbundet, Ångermanlands Orienteringsförbund och Medelpads Orienteringsförbund, Västernorrland/ Jämtland Handbollförbund, Västernorrlands Innebandyförbund, Gymnastikförbundet Mitt, Nedre Norra Budo och Kampsportförbund, samt Ångermanlands Friidrottsförbund och Medelpads Friidrottsförbund.

5 5 VERKSAMHETENS UTVECKLING Vi kan konstatera att merparten av den statsbidragsberättigade verksamheten ökar i paritet med eller mer än landet totalt. Distriktets prioritering att nå fler föreningar med utbildningsverksamhet har fått effekt. Sett över de sista tre åren har vi fördubblat föreningar med statsbidragsberättigad utbildningsverksamhet. Motsvarande ökning i landet är 25%. Vår utgångspunkt för att prioritera fler föreningar är det fysiska mötet med föreningen. Där har vi vår bästa möjlighet att berätta om våra möjligheter till att stödja utvecklingen. Vi har ökat antal arrangemang med 23,5% och antal deltagare med 20,4%. Motsvarande siffror i landet totalt är 10,7% resp. 12,1%. Det totala antalet utbildningstimmar i verksamhetsformerna lärgrupp, kurs och utvecklingsarbete har ökat med 10,1% och i landet med 11,1%. Andelen ledarutbildning är fortsatt mycket låg, ca. 25% av vår totala utbildningsverksamhet. När det gäller föreläsningar och kulturprogram har vi minskat den totala verksamheten från en mycket högnivå. Vi har ändå en fortsatt stor andel av SISU Idrottsutbildarnas totala föreläsnings- och kulturverksamhet. Den s.k. gränsöverskridande kursverksamheten har ökat både vad gäller utbud, genomförda utbildningar och antalet deltagare. I den statsbidragsberättigade utbildningsverksamheten är ridsport, fotboll och ishockey de största idrotterna. Idrotter där utbildningsverksamheten ökar markant mellan 2009 och 2010 är framförallt skolidrott, orientering, danssport, friidrott, bilsport och brottning. Vi har haft verksamhet i distriktets samtliga kommuner. En markant verksamhetsökning kan noteras i Ånge kommun. Vi kan sammanfattningsvis konstatera att verksamheten utvecklas positivt. Vår potential är fortfarande hög. Vår utmaning är fortfarande att nå fler föreningar, öka andelen ledarutbildning och att öka vår totala statsbidragsberättigade verksamhet Föreningar med utbildningsverksamhet

6 6 PROJEKT och UPPDRAG Vi Deltar, Ung i förening och samhälle Ung i förening och samhälle är ett 2- årigt projekt som vi genomför med medel från Allmänna arvsfonden. Syftet är att involvera ungdomar för att hitta bättre sätt att jobba med demokrati och delaktighet för ungdomar i föreningslivet. Fokusområden är allas rätt att vara med och demokrati och delaktighet. Projektet riktar sig till äldre ungdomar som vill utveckla sitt ledarskap och ta fram metoder och/ eller material som riktar sig till yngre ungdomar. Under 2010 har vi haft träffar med ungdomar och en grupp på 7 ungdomar i åldern år har under ett veckoslut fördjupat sig i frågorna. Aktivitetsboxen Med stöd från SISU Riks har vi fått möjlighet att arbeta särskilt med pedagogisk utveckling. Vår idé har varit att utveckla vårt erbjudande till föreningarnas idrottsskolor. Resultatet blev Aktivitetsboxen, ett eget producerat arbetsmaterial med ett tjugotal olika samarbets- och problemlösningsövningar. Fokus ligger inte bara på själva övningarna utan även på det reflekterande samtalet som leds av utföraren/ ledaren. Övningarna och de reflekterande samtalen kan anpassas utifrån gruppens ålder och nivå. Aktivitetsboxen är en flexibel aktivitet som passar olika målgrupper, alltifrån barn till vuxna. Medelpads Fotbollförbund Vi har fortsatt haft uppdraget av Medelpads Fotbollsförbund med huvudinriktning föreningsutveckling och idrottslyftet. Vår ansvarige har varit Gunnar Wallberg. Inom ramen för Norrlandsfönstret/ trestegsraketen har 11 föreningar deltagit i den processinriktade aktiviteten. Behovsanalys med fortsatt eget arbete i föreningen, ledarutbildningar, policyarbeten, föreläsningar, idrottens föreningslära, organisation och verksamhetsplaner är exempel på verksamheter som har bedrivits. I föreningsutvecklingssatsningen ingår tre processkvällar, tematräningsutbildning, målvaktsutbildning, spelarutbildningsplaner, erfarenhetsutbytesträffar och föreläsningar. Domarbesöket är en aktivitet som vänder sig till spelare, tränare och föräldrar och det har genomförts i 5 föreningar där domaren har mött både lag och föräldragrupper. Innehållet har fokuserats på hur man blir domare, vad domaren gör före match, vilken attityd vi har mot varandra på planen o.s.v. Inom ramen för MFF:s Idrottslyft har 17 föreningar sökt stöd för aktiviteter. Inriktning har bl.a. varit ledarutbildningar, rekrytering av ledare, idrottens föreningslära, föreningsutveckling, fotbollskolor, integration, föreläsningar i olika ämnen och inkluderad fotboll. Medelpads FF har under 2010 fortsatt sin satsning på förbundsutveckling, där SISU Idrottsutbildarna har lett processen. Ekonomisk redovisning VIF På uppdrag av Västernorrlands Idrottsförbund har SISU Västernorrland svarat för del av den ekonomiska redovisningen åt förbundet. Vår ansvarige har varit Anna Edin.

7 7 Norrlandsprojektet- friidrott SISU Idrottsutbildarna har på uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet fortsatt svarat för genomförandet av Norrlandsprojektet, som nu är inne på sitt tredje år. Det är UC Norrland, utvecklingscentrum gemensamt för de 5 nordligaste distrikten som har initierat projektet. Efter att fokuserat på att stärka den sammanhållande friidrottsorganisationen UC, samt stärka utbildningsnätverket och få igång en kraftull utbildningsverksamhet har nu projektet övergått till mer direkt föreningsutveckling. Friidrottens eget idrottslyft och SISU:s verksamhetsformer är viktiga katalysatorer. Målet under det tredje året har varit att nå ut till så många av friidrottsklubbarna som möjligt och etablera att dessa använder SISU:s verksamhetsformer. Antalet föreningar som jobbar med SISU Idrottsutbildarna har i hela Norrland nu stigit från 9 till 34. För Västernorrland från 0 till 7. Vår Per Jutterström har varit projektledare för Norrlandsprojektet Idrottslyftet/ ledarförsörjning Engagerande och kunniga idrottsledare är helt avgörande för möjligheterna att utveckla en idrott där alla kan vara med. Med särskilda medel genom Riksidrottsförbundet har vi kunnat stöttat idrottsföreningar i arbetet med att rekrytera, utveckla och behålla ledare inom föreningen. Såväl aktivitets- som organisationsledare. Detta arbete ska utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill. Under 2010 har vi gjort 122 överenskommelser med 94 föreningar och fördelat totalt kronor. Unga Ledare Vår satsning Unga ledare- inom ramen för Idrottslyftet- syftar till att hjälpa idrottsföreningar att stimulera ungdomar, år att bli ledare. Det handlar dock inte bara om att rekrytera och stimulera, vi måste samtidigt skapa bra förutsättningar så att de känner trygghet och trivs med sina uppdrag. Därför inriktas arbetet främst på att utveckla den stödjande miljön i föreningar och förbund. Unga ledare omfattar alla slags ledare såsom tränare, instruktörer och förtroendevalda i styrelser och arbetsgrupper och vänder sig till idrottsföreningar (styrelser) och ungdomar (16-25 år) men även specialidrottsförbund. Under 2010 har vi fördelat kr till 22 idrottsföreningar. Bidragsadministration Sundsvalls Kommun På uppdrag av Sundsvalls kommuns kultur- och fritidsförvaltning har SISU Västernorrland skött handläggningen av föreningsbidragen under den tid rekrytering av ny handläggare pågått. Vårt uppdrag har pågått från och med och har i omfattning motsvarat 50% tjänstgöringsgrad. Från distriktet är det Anna Edin som har varit ansvarig för uppdraget.

8 8 UTBILDNINGSVERKSAMHET per IDROTT Här redovisar vi den totala statsbidragsberättigade utbildningsverksamheten per medlemsorganisation/ idrott. Med Huvud- IF under kolumnen Idrott avser vi verksamhet som bedrivs av en flersektionsförening utan direkt koppling till en specialidrott. Det vanligaste här är en styrelseaktivitet. Med SISU under kolumnen Idrott avser vi verksamhet där SISU Västernorrland är inbjudare och genomförare. Här finns exempelvis utbildningar med deltagare från flera föreningar. I redovisningen av Utbildningstimmar totalt har föreläsningarna räknas om med faktor 5 per arrangemang och med faktor 3 per kulturprogram, i enlighet med beräkningsunderlaget för statsbidrag. Antal utbildningstimmar Antal arrangemang Ubildn.timmar Idrott Lärgrupp Kurs Utv.arbete Föreläsn./ Kultur totalt Bridge Huvud-IF SISU Am. fotboll Badminton Bandy Bangolf Basket Bilsport Bordtennis Boule Bowling Boxning Brottning Budo Bågskytte Curling Cykel Danssport Dart Draghund Dövidrott

9 9 UTBILDNINGSVERKSAMHET per IDROTT Antal utbildningstimmar Antal arrangemang Utbildn.timmar Idrott Lärgrupp Kurs Utv.arbete Föreläsn./ Kultur totalt Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Handboll Handikapp Innebandy Ishockey Judo Kanot Konståkning Korpen Motorcykel Orientering Pistolskytte Ridsport Segling Simning Skidor Skidskytte Skolidrott Skridsko Sportdykn Sportskytte Taekwon-do Tennis Tyngdlyftn Volleyboll Övrigt TOTALT

10 10 UTBILDNINGSVERKSAMHET per KOMMUN Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Lärgrupp Arr Utb.tim Deltagare Kurser Arr Utb.tim Deltagare Utv.arbete Arr Utb.tim Deltagare Föreläsning och kultur Arr Utb.tim Deltagare Totalt utb.tim Timrå Ånge Örnsköldsvik Totalt i distriktet Lärgrupp Arr Utb.tim Deltagare Kurser Arr Utb.tim Deltagare Utv.arbete Arr Utb.tim Deltagare Föreläsning och kultur Arr Utb.tim Deltagare Totalt utb.tim

11 11 ORGANISATION FÖRTROENDEVALDA Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen har genomfört 7 styrelsesammanträden under Styrelsen består av Leif Bolin, ordförande, Ann- Christin Munther, vice ordförande, Kristina Girhagen, Anita Björk, Sven- Erik Forsgren, Sören Sjöberg och Pär Eriksson. Revisorer Auktoriserade revisorer har varit Göran Ohlsson med Lars Nordenö som ersättare. Lekmannarevisorer har varit Sven- Arne Staflund med Lars Hallén som ersättare. Valberedning Walter Rönmark, sammankallande, Hans Backlund, Marie Lundstedt och Maria Jansson med Pär Hellström som adjungerad. Representation Norrlandskonferens 23-24/ 4 Anita Björk Distriktsordförandekonferens 7-9/ 5 Ann-Christin Munther Leif Bolin som FS- representant 12/ 11 Ann-Christin Munther Leif Bolin som FS- representant Riksidrottsforum 12-14/ 11 Ann-Christin Munther Leif Bolin som FS- representant Distriktsstyrelsen 2010 från vänster: Sven-Erik Forsgren, Anita Björk, Sören Sjöberg, Pär Eriksson, Leif Bolin, ordförande, Ann Christin Munther, vice ordförande och Kristina Girhagen.

12 12 PERSONAL OCH KONTOR Utbildningschef Lars Ekengren Verksamhetsledare Gunnar Wallberg Lena Berglund Projektledare Per Jutterström Administrativ personal Lillemor Åslin Anna Edin Distriktskontoret i Sundsvall 33% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad, i kombination med utbildningskonsulenttjänst 100% tjänstgöringsgrad, i kombination med utbildningskonsulenttjänst 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad Utbildningskonsulenter Gunnar Wallberg Lena Berglund Magnus Forsberg Lokalkontor- Sundsvall, Timrå, Ånge 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad, föräldraledig 37% totalt under året Utbildningskonsulent Andreas Johansson Härnösand 100% tjänstgörningsgrad, föräldraledig 18% totalt under året Utbildningskonsulent Janne Hellström Kramfors/ Sollefteå 100% tjänstgöringsgrad Örnsköldsvik Utbildningskonsulent Andreas Jonsson 100% tjänstgöringsgrad t.o.m

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 VERKSAMHETSINRIKTNING Reviderad efter distriktsstämman FOKUSERADE OMRÅDEN Stärka idrottens ledarutveckling, genom att: genomföra en bred utbildningssatsning för förtroendevalda på alla nivåer. erbjuda utbildning för aktiva för att stärka den idrottsliga utvecklingen, samt skapa en grund för framtida ledaruppdrag. Stärka arbetet med idrottens värdegrund, svensk idrott- världens bästa, genom att: stimulera till ideologisk diskussion och debatt. erbjuda utbildningsaktiviteter för aktiva idrottsutövare och ledare. Stärka samarbetet SISU Idrottsutbildarna - SDF, genom att: erbjuda administrativt stöd för SDF:s utbildningsverksamhet. BASVERKSAMHET Vi vill med verksamhetsformerna lärgrupp, kurs, föreläsning och utvecklingsarbete erbjuda idrottsföreningar i hela distriktet möjlighet till lättillgänglig(a), studier-, bildnings- och utbildningsverksamhet. Ambitionen är att nå minst 75% av de föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet med någon utbildningsverksamhet. Vi vill prioritera deltagandet i ledarutbildning. Vi vill fortsätta utveckla föreläsningsverksamheten för att framför allt nå barn och ungdomar med, för idrotten, angelägna frågor. Mål Att 2011 slutredovisa utbildningstimmar i statsbidragsberättigad utbildningsverksamhet i 300 idrottsföreningar. Utvärdering Verksamheten i SISU Idrottsutbildarna ska utvärderas enligt ett särskilt utvärderingsprogram. Styrelsearbetet Styrelsens arbete ska vara inriktat på långsiktighet. Särskild vikt ska läggas på kontaktarbetet med distriktets kommuner och landstinget Västernorrland. Frågan om fördjupad samverkan med SDF ska drivas. Styrelsens ambition är att under aktuell period få till en fördjupad samverkan med Västernorrlands Idrottsförbund i linje med flertalet av övriga idrottsdistrikt. Styrelsens sammanträden ska vara behovsstyrda, väl förberedda och genomföras omväxlande, kväll/ över ett dygn. Ekonomiska förutsättningar 2010 och 2011 Statsbidraget har minskat genomfört med tidigare period. Landstinget Västernorrland slutade att ge SISU Idrottsutbildarna bidrag från och med När det gäller länets kommuner finns acceptabla överenskommelser som säkrar ett lokalt stöd. Distriktets ambition att öka verksamheten ordentligt kommer att kosta. Det innebär att subventionen av statsbidragsberättigad utbildningsverksamhet måste minska något till en nivå som är i nivå med landet i övrigt. Styrelsens ambition är att säkerställa de kommunala stöden på en nivå som är 25% högre än Att åter få Landstinget Västernorrland att ge SISU Idrottsutbildarna regionalt stöd. Att 2011 bibehålla ekonomisk resurs för statsbidragsberättigad utbildningsverksamhet på 2010 års nivå, d.v.s. 15kronor per utbildningstimme och ett tillägg på 10 kronor per utbildningstimme i ledarutbildning. Det egna kapitalet ska motsvara högst 50% soliditet. Svens

28 SISU Västernorrland Idrottens Hus Box Sundsvall Telefon: E- post:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU idrottsutbildarnas verksamhetsidé, värdegrund och vision: Att vara en eftertraktad resurs SOM stimulerar lärande stärker engagemang utvecklar

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen

SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Verksamhetsberättelse 2010-2011 0 Innehåll Ordföranden har ordet 2 Verksamhetsberättelse 3 Mål och resultat 5 Idrott för barn 0-12 år 6 Idrott för ungdom 13-20

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges.

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges. Årsberättelse 2009 Innehåll 3-4 Styrelsens berättelse 5 Våra möten med SDF:n 6-10 Våra fem prioriterade verksamhetsområden 11 Kanslibemanning 12 Förvaltningsberättelse 20 Revisionsberättelse 22-24 Bidrag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin

JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin - 1 - Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande/chef har ordet 3 Styrelsens berättelse 4-23 Årsredovisning Förvaltningsberättelse

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande)

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande) SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 2 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 AU har ordet Varje gång du öppnar tidningen, slår på dator, tv eller radio kan du se att idrotten

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Foto: Stockholms Idrottsförbund Verksamhetsberättelse 2011 MED ÅRSREDOVISNING SISU Idrottsutbildarna Stockholm VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 1 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten

Läs mer

Ordförande har ordet - 2 -

Ordförande har ordet - 2 - Ungdomsledarstipendiet Vision 2010, stipendiater 2008 Therese Larsson, Örnsköldsviks Gymnastikklubb, Mahmoud Gharib, Sund IF Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande har ordet 2 Styrelsens berättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2012. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2012. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll Styrelsens inledning 3 Idé och organisation 4 Föreningen - en gårdsbutik 6 Studiedistriktets verksamhet

Läs mer

Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet

Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande/chef har ordet 2 Styrelsens berättelse 3-18 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 19-20 Resultaträkning

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

V e r k samhetsberättelse 2004

V e r k samhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 MED ÅRSREDOVISNING Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska

Läs mer

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Möt oss hösten 2015 sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Kalendarium Augusti 25 Sista dagen att söka LOK-stöd 29-30 Plattformen i Norberg

Läs mer

Verksamhets berättelse MED ÅRSREDOVISNING

Verksamhets berättelse MED ÅRSREDOVISNING Verksamhets berättelse 2003 MED ÅRSREDOVISNING Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska

Läs mer

Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år

Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år STOCKHOLM JANUARI 2012 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord 4 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Organisation 7 Administration

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG 2015 INNEHÅLL Idrotten gillar utbildning... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Projektmöjligheter... 6 Kontakta oss... 8 Utbildning på

Läs mer

Verksamhetsberättelse. 2014 Gästriklands Idrottsförbund

Verksamhetsberättelse. 2014 Gästriklands Idrottsförbund Verksamhetsberättelse 2014 Gästriklands Idrottsförbund Det här är Gästriklands Idrottsförbund STYRELSEN. Övre raden från vänster: Nils Simonsson, Carin Engblom, Guido Ripke. Nedre raden från vänster: Bo

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG 2013 SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG INNEHÅLL Idrotten vill utbilda... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Utvecklingsmöjligheter projekt i Småland... 6 Kontakta oss...

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordföranden har ordet...2-3 Styrelse och personal...4 Idrottsservice...5-7 Jubileumsåret...8 Idrottsgala...9 Motionsidrott...10-11

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 1. Verksamhetsberättelse. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2012 1. Verksamhetsberättelse. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 1 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 2 Verksamhetsberättelse 2012 Foto omslaget: Kurt Engström Verksamhetsberättelse 2012 3 Ordförande har ordet Undertecknad har sedan

Läs mer