Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Västernorrland

2

3 3 Distriktsordförande och Utbildningschef om verksamhetsåret års verksamhet och räkenskaper redovisas årsvis och är föremål för diskussion och beslut vid distriktsstämman som genomförs vartannat år. Nästa distriktsstämma genomförs våren Vi kan konstatera att 2010 varit ett, å många sätt tufft år. Distriktets ekonomiska förutsättningar har varit ansträngda, där flera insatser ändå bidragit till att underskottet kunde komma begränsas till en mer hanterlig nivå. Att samtliga distriktets kommuner hanterar SISU Västernorrland på ett korrekt sätt utifrån vår verksamhets omfattning och inriktning känns bra. Landstinget Västernorrland däremot, är nu ett av två landsting i landet som inte ger stöd till SISU Idrottsutbildarna. Beklagligt och uppseendeväckande. Vi konstaterar att utbildningsverksamheten har ökat i samma eller högre takt än landet i övrigt. Mest glädjande är att vi nu når fler föreningar än någonsin med utbildningsverksamhet. Uppdragen och projektverksamheten har också ökat under året. Här är kravet att det ska vara verksamhet i samverkan med/ få effekter i förbund eller föreningar. Styrelsens ambition är och har varit att även fortsatt vara representerad med konsulenter på fler platser i distriktet. Det är och blir även fortsättningsvis en viktig förutsättning för att kunna möta förbund och föreningars behov. Vi har aktivt tagit ställning för vad som är kvalitet i verksamheten och lever efter de spelregler förbundet SISU Idrottsutbildarna fastställt. Under året har vi närmat oss SDF på ett nytt sätt, där utgångspunkten varit att vi tillsammans kan erbjuda föreningarna ännu bättre möjligheter till utveckling. Detta arbete är uppskattat och kommer att utvecklas vidare. Samverkan med Västernorrlands Idrottsförbund har startat om när det gäller frågan om kanslisamverkan. En process som är i sin linda men som ändå går framåt. Förutsättningar att denna gång komma framåt i frågan är större än någonsin. Avslutningsvis vill styrelsen framföra ett tack till vår personal som gjort och gör ett gott jobb. Leif Bolin Distriktsordförande Lars Ekengren Utbildningschef

4 4 Stärka idrottens ledarutveckling För att stärka ledarutvecklingen i distriktet har vi satsat på utbildningar både för aktivitets- och organisationsledare. Idrottens föreningslära (IFL) är samlingsnamnet på det som har att göra med föreningskunskap, föreningsjuridik och föreningsrätt. Här ingår också utveckling av föreningens organisation och verksamhet. Idrottens föreningslära är uppdelad i tre steg: grund, fortsättning och fördjupning. Under 2010 genomförde vi 14 olika utbildningar inom Idrottens föreningslära. För aktivitetsledare har vi under 2010 genomfört 2 utbildningar Plattformen som är en grundläggande barn- och ungdomsledarutbildning. Vi har också satsat på Unga ledare som syftar till att stärka idrottens ledarutveckling. Läs mer om det under Idrottslyftet- Unga ledare. Under året genomförde vi även processarbeten med 50 olika idrottsföreningar i distriktet. Det var olika långtgående processer som syftade till verksamhetsutveckling. Stärka arbetet med idrottens värdegrund FOKUSERADE OMRÅDEN Under 2010 startade SISU Idrottsutbildarna på svensk idrotts uppdrag den nationella utbildningssatsningen Värdefullt med fokus på värderingar inom idrotten. Satsningen vänder sig till aktiva, föräldrar, ledare och förtroendevalda. I Västernorrland har vi jobbat med frågorna inom alla grupper. 45 föreningar har arbetat med värderingsfrågor för aktiva barn och ungdomar, i både det vi kallar Aktiv Föreläsning och Domarbesöket. Vi har haft 14 föräldrautbildningar och 17 processer där vi jobbat med policyfrågor i olika idrottsföreningar. Stärka samarbetet med Specialdistriktsförbunden (SDF) Tillsammans är det viktigaste nyckelordet i arbetet med att utveckla samarbetet mellan SISU Idrottsutbildarna och SDF under Tillsammans har vi samma målgrupp, d.v.s. föreningarna i respektive idrott. Tillsammans kan vi hjälpas åt att stödja föreningarna i deras arbete och utveckling. De frågor vi har utvecklat vårt samarbete med är; förenings- och förbundsutveckling, ledar- och aktivutbildning, värdegrundsfrågor och framtagande av policydokument. Vi har under året startat/ fördjupat samarbetet med följande förbund; Ångermanlands Fotbollförbund och Medelpads Fotbollförbund, Ångermanlands Ishockeyförbund, Ångermanlands Skidförbund och Medelpads Skidförbund, Mittsvenska Ridsportförbundet, Ångermanlands Orienteringsförbund och Medelpads Orienteringsförbund, Västernorrland/ Jämtland Handbollförbund, Västernorrlands Innebandyförbund, Gymnastikförbundet Mitt, Nedre Norra Budo och Kampsportförbund, samt Ångermanlands Friidrottsförbund och Medelpads Friidrottsförbund.

5 5 VERKSAMHETENS UTVECKLING Vi kan konstatera att merparten av den statsbidragsberättigade verksamheten ökar i paritet med eller mer än landet totalt. Distriktets prioritering att nå fler föreningar med utbildningsverksamhet har fått effekt. Sett över de sista tre åren har vi fördubblat föreningar med statsbidragsberättigad utbildningsverksamhet. Motsvarande ökning i landet är 25%. Vår utgångspunkt för att prioritera fler föreningar är det fysiska mötet med föreningen. Där har vi vår bästa möjlighet att berätta om våra möjligheter till att stödja utvecklingen. Vi har ökat antal arrangemang med 23,5% och antal deltagare med 20,4%. Motsvarande siffror i landet totalt är 10,7% resp. 12,1%. Det totala antalet utbildningstimmar i verksamhetsformerna lärgrupp, kurs och utvecklingsarbete har ökat med 10,1% och i landet med 11,1%. Andelen ledarutbildning är fortsatt mycket låg, ca. 25% av vår totala utbildningsverksamhet. När det gäller föreläsningar och kulturprogram har vi minskat den totala verksamheten från en mycket högnivå. Vi har ändå en fortsatt stor andel av SISU Idrottsutbildarnas totala föreläsnings- och kulturverksamhet. Den s.k. gränsöverskridande kursverksamheten har ökat både vad gäller utbud, genomförda utbildningar och antalet deltagare. I den statsbidragsberättigade utbildningsverksamheten är ridsport, fotboll och ishockey de största idrotterna. Idrotter där utbildningsverksamheten ökar markant mellan 2009 och 2010 är framförallt skolidrott, orientering, danssport, friidrott, bilsport och brottning. Vi har haft verksamhet i distriktets samtliga kommuner. En markant verksamhetsökning kan noteras i Ånge kommun. Vi kan sammanfattningsvis konstatera att verksamheten utvecklas positivt. Vår potential är fortfarande hög. Vår utmaning är fortfarande att nå fler föreningar, öka andelen ledarutbildning och att öka vår totala statsbidragsberättigade verksamhet Föreningar med utbildningsverksamhet

6 6 PROJEKT och UPPDRAG Vi Deltar, Ung i förening och samhälle Ung i förening och samhälle är ett 2- årigt projekt som vi genomför med medel från Allmänna arvsfonden. Syftet är att involvera ungdomar för att hitta bättre sätt att jobba med demokrati och delaktighet för ungdomar i föreningslivet. Fokusområden är allas rätt att vara med och demokrati och delaktighet. Projektet riktar sig till äldre ungdomar som vill utveckla sitt ledarskap och ta fram metoder och/ eller material som riktar sig till yngre ungdomar. Under 2010 har vi haft träffar med ungdomar och en grupp på 7 ungdomar i åldern år har under ett veckoslut fördjupat sig i frågorna. Aktivitetsboxen Med stöd från SISU Riks har vi fått möjlighet att arbeta särskilt med pedagogisk utveckling. Vår idé har varit att utveckla vårt erbjudande till föreningarnas idrottsskolor. Resultatet blev Aktivitetsboxen, ett eget producerat arbetsmaterial med ett tjugotal olika samarbets- och problemlösningsövningar. Fokus ligger inte bara på själva övningarna utan även på det reflekterande samtalet som leds av utföraren/ ledaren. Övningarna och de reflekterande samtalen kan anpassas utifrån gruppens ålder och nivå. Aktivitetsboxen är en flexibel aktivitet som passar olika målgrupper, alltifrån barn till vuxna. Medelpads Fotbollförbund Vi har fortsatt haft uppdraget av Medelpads Fotbollsförbund med huvudinriktning föreningsutveckling och idrottslyftet. Vår ansvarige har varit Gunnar Wallberg. Inom ramen för Norrlandsfönstret/ trestegsraketen har 11 föreningar deltagit i den processinriktade aktiviteten. Behovsanalys med fortsatt eget arbete i föreningen, ledarutbildningar, policyarbeten, föreläsningar, idrottens föreningslära, organisation och verksamhetsplaner är exempel på verksamheter som har bedrivits. I föreningsutvecklingssatsningen ingår tre processkvällar, tematräningsutbildning, målvaktsutbildning, spelarutbildningsplaner, erfarenhetsutbytesträffar och föreläsningar. Domarbesöket är en aktivitet som vänder sig till spelare, tränare och föräldrar och det har genomförts i 5 föreningar där domaren har mött både lag och föräldragrupper. Innehållet har fokuserats på hur man blir domare, vad domaren gör före match, vilken attityd vi har mot varandra på planen o.s.v. Inom ramen för MFF:s Idrottslyft har 17 föreningar sökt stöd för aktiviteter. Inriktning har bl.a. varit ledarutbildningar, rekrytering av ledare, idrottens föreningslära, föreningsutveckling, fotbollskolor, integration, föreläsningar i olika ämnen och inkluderad fotboll. Medelpads FF har under 2010 fortsatt sin satsning på förbundsutveckling, där SISU Idrottsutbildarna har lett processen. Ekonomisk redovisning VIF På uppdrag av Västernorrlands Idrottsförbund har SISU Västernorrland svarat för del av den ekonomiska redovisningen åt förbundet. Vår ansvarige har varit Anna Edin.

7 7 Norrlandsprojektet- friidrott SISU Idrottsutbildarna har på uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet fortsatt svarat för genomförandet av Norrlandsprojektet, som nu är inne på sitt tredje år. Det är UC Norrland, utvecklingscentrum gemensamt för de 5 nordligaste distrikten som har initierat projektet. Efter att fokuserat på att stärka den sammanhållande friidrottsorganisationen UC, samt stärka utbildningsnätverket och få igång en kraftull utbildningsverksamhet har nu projektet övergått till mer direkt föreningsutveckling. Friidrottens eget idrottslyft och SISU:s verksamhetsformer är viktiga katalysatorer. Målet under det tredje året har varit att nå ut till så många av friidrottsklubbarna som möjligt och etablera att dessa använder SISU:s verksamhetsformer. Antalet föreningar som jobbar med SISU Idrottsutbildarna har i hela Norrland nu stigit från 9 till 34. För Västernorrland från 0 till 7. Vår Per Jutterström har varit projektledare för Norrlandsprojektet Idrottslyftet/ ledarförsörjning Engagerande och kunniga idrottsledare är helt avgörande för möjligheterna att utveckla en idrott där alla kan vara med. Med särskilda medel genom Riksidrottsförbundet har vi kunnat stöttat idrottsföreningar i arbetet med att rekrytera, utveckla och behålla ledare inom föreningen. Såväl aktivitets- som organisationsledare. Detta arbete ska utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill. Under 2010 har vi gjort 122 överenskommelser med 94 föreningar och fördelat totalt kronor. Unga Ledare Vår satsning Unga ledare- inom ramen för Idrottslyftet- syftar till att hjälpa idrottsföreningar att stimulera ungdomar, år att bli ledare. Det handlar dock inte bara om att rekrytera och stimulera, vi måste samtidigt skapa bra förutsättningar så att de känner trygghet och trivs med sina uppdrag. Därför inriktas arbetet främst på att utveckla den stödjande miljön i föreningar och förbund. Unga ledare omfattar alla slags ledare såsom tränare, instruktörer och förtroendevalda i styrelser och arbetsgrupper och vänder sig till idrottsföreningar (styrelser) och ungdomar (16-25 år) men även specialidrottsförbund. Under 2010 har vi fördelat kr till 22 idrottsföreningar. Bidragsadministration Sundsvalls Kommun På uppdrag av Sundsvalls kommuns kultur- och fritidsförvaltning har SISU Västernorrland skött handläggningen av föreningsbidragen under den tid rekrytering av ny handläggare pågått. Vårt uppdrag har pågått från och med och har i omfattning motsvarat 50% tjänstgöringsgrad. Från distriktet är det Anna Edin som har varit ansvarig för uppdraget.

8 8 UTBILDNINGSVERKSAMHET per IDROTT Här redovisar vi den totala statsbidragsberättigade utbildningsverksamheten per medlemsorganisation/ idrott. Med Huvud- IF under kolumnen Idrott avser vi verksamhet som bedrivs av en flersektionsförening utan direkt koppling till en specialidrott. Det vanligaste här är en styrelseaktivitet. Med SISU under kolumnen Idrott avser vi verksamhet där SISU Västernorrland är inbjudare och genomförare. Här finns exempelvis utbildningar med deltagare från flera föreningar. I redovisningen av Utbildningstimmar totalt har föreläsningarna räknas om med faktor 5 per arrangemang och med faktor 3 per kulturprogram, i enlighet med beräkningsunderlaget för statsbidrag. Antal utbildningstimmar Antal arrangemang Ubildn.timmar Idrott Lärgrupp Kurs Utv.arbete Föreläsn./ Kultur totalt Bridge Huvud-IF SISU Am. fotboll Badminton Bandy Bangolf Basket Bilsport Bordtennis Boule Bowling Boxning Brottning Budo Bågskytte Curling Cykel Danssport Dart Draghund Dövidrott

9 9 UTBILDNINGSVERKSAMHET per IDROTT Antal utbildningstimmar Antal arrangemang Utbildn.timmar Idrott Lärgrupp Kurs Utv.arbete Föreläsn./ Kultur totalt Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Handboll Handikapp Innebandy Ishockey Judo Kanot Konståkning Korpen Motorcykel Orientering Pistolskytte Ridsport Segling Simning Skidor Skidskytte Skolidrott Skridsko Sportdykn Sportskytte Taekwon-do Tennis Tyngdlyftn Volleyboll Övrigt TOTALT

10 10 UTBILDNINGSVERKSAMHET per KOMMUN Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Lärgrupp Arr Utb.tim Deltagare Kurser Arr Utb.tim Deltagare Utv.arbete Arr Utb.tim Deltagare Föreläsning och kultur Arr Utb.tim Deltagare Totalt utb.tim Timrå Ånge Örnsköldsvik Totalt i distriktet Lärgrupp Arr Utb.tim Deltagare Kurser Arr Utb.tim Deltagare Utv.arbete Arr Utb.tim Deltagare Föreläsning och kultur Arr Utb.tim Deltagare Totalt utb.tim

11 11 ORGANISATION FÖRTROENDEVALDA Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen har genomfört 7 styrelsesammanträden under Styrelsen består av Leif Bolin, ordförande, Ann- Christin Munther, vice ordförande, Kristina Girhagen, Anita Björk, Sven- Erik Forsgren, Sören Sjöberg och Pär Eriksson. Revisorer Auktoriserade revisorer har varit Göran Ohlsson med Lars Nordenö som ersättare. Lekmannarevisorer har varit Sven- Arne Staflund med Lars Hallén som ersättare. Valberedning Walter Rönmark, sammankallande, Hans Backlund, Marie Lundstedt och Maria Jansson med Pär Hellström som adjungerad. Representation Norrlandskonferens 23-24/ 4 Anita Björk Distriktsordförandekonferens 7-9/ 5 Ann-Christin Munther Leif Bolin som FS- representant 12/ 11 Ann-Christin Munther Leif Bolin som FS- representant Riksidrottsforum 12-14/ 11 Ann-Christin Munther Leif Bolin som FS- representant Distriktsstyrelsen 2010 från vänster: Sven-Erik Forsgren, Anita Björk, Sören Sjöberg, Pär Eriksson, Leif Bolin, ordförande, Ann Christin Munther, vice ordförande och Kristina Girhagen.

12 12 PERSONAL OCH KONTOR Utbildningschef Lars Ekengren Verksamhetsledare Gunnar Wallberg Lena Berglund Projektledare Per Jutterström Administrativ personal Lillemor Åslin Anna Edin Distriktskontoret i Sundsvall 33% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad, i kombination med utbildningskonsulenttjänst 100% tjänstgöringsgrad, i kombination med utbildningskonsulenttjänst 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad Utbildningskonsulenter Gunnar Wallberg Lena Berglund Magnus Forsberg Lokalkontor- Sundsvall, Timrå, Ånge 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad, föräldraledig 37% totalt under året Utbildningskonsulent Andreas Johansson Härnösand 100% tjänstgörningsgrad, föräldraledig 18% totalt under året Utbildningskonsulent Janne Hellström Kramfors/ Sollefteå 100% tjänstgöringsgrad Örnsköldsvik Utbildningskonsulent Andreas Jonsson 100% tjänstgöringsgrad t.o.m

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 VERKSAMHETSINRIKTNING Reviderad efter distriktsstämman FOKUSERADE OMRÅDEN Stärka idrottens ledarutveckling, genom att: genomföra en bred utbildningssatsning för förtroendevalda på alla nivåer. erbjuda utbildning för aktiva för att stärka den idrottsliga utvecklingen, samt skapa en grund för framtida ledaruppdrag. Stärka arbetet med idrottens värdegrund, svensk idrott- världens bästa, genom att: stimulera till ideologisk diskussion och debatt. erbjuda utbildningsaktiviteter för aktiva idrottsutövare och ledare. Stärka samarbetet SISU Idrottsutbildarna - SDF, genom att: erbjuda administrativt stöd för SDF:s utbildningsverksamhet. BASVERKSAMHET Vi vill med verksamhetsformerna lärgrupp, kurs, föreläsning och utvecklingsarbete erbjuda idrottsföreningar i hela distriktet möjlighet till lättillgänglig(a), studier-, bildnings- och utbildningsverksamhet. Ambitionen är att nå minst 75% av de föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet med någon utbildningsverksamhet. Vi vill prioritera deltagandet i ledarutbildning. Vi vill fortsätta utveckla föreläsningsverksamheten för att framför allt nå barn och ungdomar med, för idrotten, angelägna frågor. Mål Att 2011 slutredovisa utbildningstimmar i statsbidragsberättigad utbildningsverksamhet i 300 idrottsföreningar. Utvärdering Verksamheten i SISU Idrottsutbildarna ska utvärderas enligt ett särskilt utvärderingsprogram. Styrelsearbetet Styrelsens arbete ska vara inriktat på långsiktighet. Särskild vikt ska läggas på kontaktarbetet med distriktets kommuner och landstinget Västernorrland. Frågan om fördjupad samverkan med SDF ska drivas. Styrelsens ambition är att under aktuell period få till en fördjupad samverkan med Västernorrlands Idrottsförbund i linje med flertalet av övriga idrottsdistrikt. Styrelsens sammanträden ska vara behovsstyrda, väl förberedda och genomföras omväxlande, kväll/ över ett dygn. Ekonomiska förutsättningar 2010 och 2011 Statsbidraget har minskat genomfört med tidigare period. Landstinget Västernorrland slutade att ge SISU Idrottsutbildarna bidrag från och med När det gäller länets kommuner finns acceptabla överenskommelser som säkrar ett lokalt stöd. Distriktets ambition att öka verksamheten ordentligt kommer att kosta. Det innebär att subventionen av statsbidragsberättigad utbildningsverksamhet måste minska något till en nivå som är i nivå med landet i övrigt. Styrelsens ambition är att säkerställa de kommunala stöden på en nivå som är 25% högre än Att åter få Landstinget Västernorrland att ge SISU Idrottsutbildarna regionalt stöd. Att 2011 bibehålla ekonomisk resurs för statsbidragsberättigad utbildningsverksamhet på 2010 års nivå, d.v.s. 15kronor per utbildningstimme och ett tillägg på 10 kronor per utbildningstimme i ledarutbildning. Det egna kapitalet ska motsvara högst 50% soliditet. Svens

28 SISU Västernorrland Idrottens Hus Box Sundsvall Telefon: E- post:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU idrottsutbildarnas verksamhetsidé, värdegrund och vision: Att vara en eftertraktad resurs SOM stimulerar lärande stärker engagemang utvecklar

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2013 Gruppövning på aktiva föreläsningar 2013 2 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2013 Arbetet med kanslisamordningen

Läs mer

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Föredragningslista Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Hallands årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Stämman öppnas 2. Fastställande

Läs mer

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA INNEHÅLL Föredragningslista 2 Röstlängd 3-4 VIF-styrelsens förslag till stadgeändringar 5 PROGRAM 17.30 Kaffe, registrering 18.30 Öppning av stämmorna Förhandlingar

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

UTBILDNINGAR VÅREN 2012

UTBILDNINGAR VÅREN 2012 UTBILDNINGAR VÅREN 2012 Foto : Björn Brännström www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm Vi är där när idrotten lär Vi är Stockholmsidrottens utbildningsorganisation. Det innebär att vi på olika sätt hjälper

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 1 Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

Kurskatalog SISU Idrottsutbildarna Västernorrland - 2 -

Kurskatalog SISU Idrottsutbildarna Västernorrland - 2 - - 2 - Innehållsförteckning Allmänt om utbildningarna sid. 4 Aktivitetsledare sid. 5-12 Plattformen Grundtränarutbildningen Idrottsskador och dess behandling Grundläggande massagekurs Grundläggande tejpkurs

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015

Verksamhetsinriktning 2015 Verksamhetsinriktning 2015 Särskild föräldrasatsning 2015 Den verksamhetsinriktning som nu föreligger inför året 2015 har fått en nyare utformning. SISU Riks och RF arbetar för en mer integrerad verksamhetsinriktning.

Läs mer

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Verksamhetsplan Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014 Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Södermanlands Handikappidrottsförbund är Svenska Handikappidrottsförbundets

Läs mer

Administration Nedan beskrivna tjänster erbjuder Smålandsidrotten idag. Kryssa i ja/nej beroende på hur ditt SDF:s behov ser ut i framtiden.

Administration Nedan beskrivna tjänster erbjuder Smålandsidrotten idag. Kryssa i ja/nej beroende på hur ditt SDF:s behov ser ut i framtiden. SDF-enkät 2012 Total 36 inkomna svar Gymnastikförbundet Sydost Götalands Dartförbund Korpen Småland Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund Småland-Blekinge Danssportförbund Småland-Blekinge FSF Småland-Blekinge

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Idrottsberedningen

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Idrottsberedningen Plats och tid Nya Kommunhuset, Sammanträdesrum Yxningen, Åtvidaberg, kl.18.00 19.55 Beslutande Kjell Myrén, Ordförande Arne Holmgren, Vice ordförande Birgitta Elwing, från kl. 18.15 Rolf Olsson Ulf Öqvist

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN BOLLEBYGD 2013 Innehåll Inledning... 3 Kontakta oss... 4 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 5 Konsulentens roll... 6 Verksamhetsidé...

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Solveig Lundström, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Studieförbundet Sisu idrottsutbildarna halland. Verksamhetsberättelse 2010. med årsredovisning

Studieförbundet Sisu idrottsutbildarna halland. Verksamhetsberättelse 2010. med årsredovisning Studieförbundet Sisu idrottsutbildarna halland Verksamhetsberättelse 2010 med årsredovisning Innehåll Styrelsens inledning... 3 Idé och organisation... 5 En resa under 25 år...7 Studiedistriktets verksamhet...

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Inriktning för Svensk fotbolls föreningsutveckling 2009-2010

Inriktning för Svensk fotbolls föreningsutveckling 2009-2010 PM Föreningsutveckling SvFF:s Medlemskommitté (MK) ansvarar bl a för föreningsutveckling och ledarförsörjning. Inriktningen när det gäller MK s utvecklingsarbete inom detta område handlar enbart om frågor

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN SKÖVDE 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6 Värdegrund...

Läs mer

Idrottsval och specialisering

Idrottsval och specialisering Idrottsval och specialisering Om våra toppidrottares vägar till landslaget RF:s elitidrottskonferens Göteborg, 11-12/5, 2015 PG Fahlström Per Gerrevall, Mats Glemne & Susanne Linnér Linnéuniversitetet.

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Vägarna till landslaget

Vägarna till landslaget Vägarna till landslaget Idrottsval och specialisering bland svenska elitidrottare Forum Idrott hela livet Örebro, 12-14/10, 2015 PG Fahlström Per Gerrevall, Mats Glemne & Susanne Linnér Linnéuniversitetet.

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET REGLER OCH VILLKOR 2015:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VIKTIGA DATUM... 3 Villkor för stödberättigade föreningar... 4 Kultur-

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse. årsredovisning

Verksamhetsberättelse. årsredovisning Verksamhetsberättelse och årsredovisning Sisu idrottsutbildarna I Örebro län 2014 Välkommen Välkommen till SISU Idrottsutbildarna i Örebro läns stämma. Vår stämma utgör en del av det tillsammans med Örebro

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go!

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go! V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016 Go, Sthlm go! Vision Stockholm ska bli det otvivelaktigt ledande ishockeydistriktet! Att vara ledande innebär så mycket mer

Läs mer

Förbered dig genom att inventera gruppen (styrelseuppdrag, antal år inom idrott och annan relevant info).

Förbered dig genom att inventera gruppen (styrelseuppdrag, antal år inom idrott och annan relevant info). Föreningsutveckling Plattformen Plattformen är grundförutsättningarna för att en förening eller ett lag ska fungera och nå utveckling. Det innefattar faktorer så som organisation, miljö, kultur, ekonomi,

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

ADMINISTRATION OCH IT Eget-Administration och IT IdrottOnline. ARRANGEMANG Arrangemang Eget-Arrangemang En cup En tävling

ADMINISTRATION OCH IT Eget-Administration och IT IdrottOnline. ARRANGEMANG Arrangemang Eget-Arrangemang En cup En tävling Kategorier och Studiematerial 131204 Viktig information! De som ligger härunder är de som finns som val i Utbildningsmodulen. Längst ner ligger de som är idrottsspecifika studieplaner att kunna välja på.

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Våren 2015

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Våren 2015 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Våren 2015 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet KULTUR & FRITID ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Ansökan lämnas till Kultur & Fritid, Box 41,221 00 Lund, senast 1 mars. FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens officiella adress Sökande förening Telefon

Läs mer

Vi är där när idrotten lär!

Vi är där när idrotten lär! Möt oss hösten 2012 Utbildningskatalog Västmanland Vi är där när idrotten lär! Vi är där när idrotten lär! SISU Idrottsutbildarna är idrottens studieförbund. Vi erbjuder utbildning som stärker och utvecklar

Läs mer

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling Handboll för alla IK Bolton IK Bolton erbjuder handboll som är glädjefylld och tillgodoser barns, ungdomars och seniorers vilja att utvecklas som handbollsspelare, vilket bidrar till att ge alla medverkande

Läs mer

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande)

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande) SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 2 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 AU har ordet Varje gång du öppnar tidningen, slår på dator, tv eller radio kan du se att idrotten

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LIDKÖPING 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november!

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november! Vill du bli ledare inom idrotten? Är du mellan 14-20 år och intresserad av att bli ledare eller organisationsledare* och tycker det är kul att träffa andra ungdomar! I höst kör vi igång med en ny omgång

Läs mer

JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin

JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin - 1 - Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande/chef har ordet 3 Styrelsens berättelse 4-23 Årsredovisning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

Föreningsinformation. Umeå Fritid Vi skapar möjligheter. Augusti 2005 Nr 5 Ansvarig utgivare: Kjell Thelberg

Föreningsinformation. Umeå Fritid Vi skapar möjligheter. Augusti 2005 Nr 5 Ansvarig utgivare: Kjell Thelberg Föreningsinformation Augusti 2005 Nr 5 Ansvarig utgivare: Kjell Thelberg Vision 2010-träffar leder till subventionerade ledarutbildning för unga Som ni redan vet har Umeå Fritid med politiker från Fritidsnämnden

Läs mer

BIDRAGSBIBEL FÖR GOLF BIDRAGSBIBEL FÖR GOLF

BIDRAGSBIBEL FÖR GOLF BIDRAGSBIBEL FÖR GOLF 1 Innehåll Statligt lokalt aktivitetsstöd... 4 Utbildningsstöd... 5 Idrottslyftet-mer och fler 2007-2011... 10 RF Anläggningsbidrag... 21 Fonder/Stiftelser/Stipendier... 22 Länkar... 23 Kontaktuppgifter...

Läs mer

Sundsvall Dragons SM-Guld 2009

Sundsvall Dragons SM-Guld 2009 Sundsvall Dragons SM-Guld 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande har ordet 2 Styrelsens berättelse 3-24 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 25-27 Resultaträkning 28 Balansräkning 29-30 Tilläggsupplysningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Förord Sverige är idag ett mångkulturellt land. Cirka tio procent av Sveriges befolkning, eller 950 000, är födda utomlands. Ytterligare åtta procent,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 1 Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5 14 Förvaltningsberättelse sid 6 7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning sid

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen.

Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. Inledning För Svenska Spel är idrottens utveckling en hjärtefråga.

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Ordförande har ordet - 2 -

Ordförande har ordet - 2 - Ungdomsledarstipendiet Vision 2010, stipendiater 2008 Therese Larsson, Örnsköldsviks Gymnastikklubb, Mahmoud Gharib, Sund IF Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande har ordet 2 Styrelsens berättelse

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges.

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges. Årsberättelse 2009 Innehåll 3-4 Styrelsens berättelse 5 Våra möten med SDF:n 6-10 Våra fem prioriterade verksamhetsområden 11 Kanslibemanning 12 Förvaltningsberättelse 20 Revisionsberättelse 22-24 Bidrag

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013 Reviderad 2012-01-27 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP...

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1953 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-7 - Förtroendevalda 1 - Medlemsföreningar 2 - SSIF-Spel/Riksmästerskap och övriga arrangemang 2 - Sammankomster 3 - Konferenser 4 - Utmärkelser

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Mötet genomfördes på Idrottens Hus i Stockholm, lokal Rosen. Mötesdeltagare: Annica Landström Walther (ordförande) Bo Andersson Leif Söderling Hans Wirén

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUND Våren 2011

UTBILDNINGSKATALOG. SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUND Våren 2011 UTBILDNINGSKATALOG SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUND Våren 2011 10-14 år DEL 1 Tid: DEL 1, 26-27 mars 2011, kl. 09.00-16.00. Pris: 2000 kr. Bidrag för alla deltagare som gått både del 1och del 2 betalas ut via

Läs mer

Gymnastikförbundet. Maria Ståhl (Gymnastik)

Gymnastikförbundet. Maria Ståhl (Gymnastik) 2011 Gymnastikförbundet Maria Ståhl (Gymnastik) [SAMMANSTÄLLNING AV GYMNASTIKFÖRENINGARS SYN PÅ UTBILDNINGSVERKSAMHETEN 2011] En enkät skickades ut via Questback till Gymnastikförbundets medlemsföreningar

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

Protokoll nr: 3/2010. för sammanträde med SISU-styrelsen. Datum: 15 april 2010. Tid: kl. 17.00-19.30. Paragrafer: 1-12

Protokoll nr: 3/2010. för sammanträde med SISU-styrelsen. Datum: 15 april 2010. Tid: kl. 17.00-19.30. Paragrafer: 1-12 Protokoll nr: 3/2010 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 15 april 2010 Tid: kl. 17.00-19.30 Lokal: Idrottens Hus Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Patrik Gahm,

Läs mer

I d r o t t s l y f t e t å r 6 Ett kunskapslyft för Förening, spelare och tränare

I d r o t t s l y f t e t å r 6 Ett kunskapslyft för Förening, spelare och tränare I d r o t t s l y f t e t å r 6 Ett kunskapslyft för Förening, spelare och tränare V. 2.1 Fotbollsutveckling Dalsland är en satsning för att erbjuda möjligheter till en varaktig och utvecklande verksamhet

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet

Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande/chef har ordet 2 Styrelsens berättelse 3-18 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 19-20 Resultaträkning

Läs mer

V E R K S A H E T S B E R Ä T T E L S E

V E R K S A H E T S B E R Ä T T E L S E V E R K S A H E T S B E R Ä T T E L S E Innehåll verksamheter Idrotter i 89 Sörmländska föreningar 3 30 idrottsgrenar 3 Utbildning och utveckling via SISU Idrottsutbildarna 4 Utvecklingsprojekt 4 Föreningsutveckling

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND. Foto: Lena Fredén

UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND. Foto: Lena Fredén Foto: Lena Fredén UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND Höstens utbildningsutbud hos SISU Idro LEDARSKAP OCH TRÄNARSKAP Plattformen/Plattformen Unga

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm

Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm Deltagande: FS ledamöter: Förhinder: Pia Zätterström (ordf.), Leif Bolin, Margareta Israelsson, Johan Kannerberg,

Läs mer

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Civilförsvarsförbundet i Jönköpings län Innehållsförteckning Självskyddsutbildning sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 4 Energiinformation sid. 5 Medlemsvård,

Läs mer

Tid Onsdag den 23 februari 2005

Tid Onsdag den 23 februari 2005 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Jane Andersson from 4, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Bilaga till SSF:s stadgar Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Ångermanlands Skid-förbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Skidförbundets

Läs mer

Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning

Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ledarbrist beskrivs ofta som en ödesfråga. Flera projekt

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND Idrottens föreningslära GRUND riktlinjer avseende utbildningsmål, medel och kommunikation Idrottens föreningslära är för alla organisationsledare vad körkortet är för alla bilister och är samlingsnamnet

Läs mer