BARN- OCH UNGDOMSIDROTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN- OCH UNGDOMSIDROTT"

Transkript

1 Den svenska barn- och ungdomsidrotten vill bli bäst i värden. Detta ska uppnås genom att skapa trygga och säkra idrottsmiljöer där alla får samma möjligheter att utvecklas. Idrottsträningen ska bedrivas av välutbildade och motiverade ledare som ser till att barnen får en allsidig träning där de får utlopp för sitt rörelsebehov, sin glädje och sin spontanitet. Alla barn och ungdomar som vill ska få möjlighet att fostras i en bra idrottsmiljö där man lär sig att respektera sina medmänniskor vare sig dom är medspelare eller motståndare, där man lär sig att vinna och tåla förluster, där man lär sig lär sig fair play och där man får uppleva en fantastisk gemenskap och kamratskap. BARN- OCH UNGDOMSIDROTT Smålandsidrotten vill: att all barn- och ungdomsidrott ska ske utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från riktlinjerna i Idrotten vill. att alla barn och ungdomar som vill ska ha möjlighet att vara med i idrotten utifrån sina förutsättningar och behov. Det här ska vi göra: Få föreningar och SDF att anpassa och bedriva sin verksamhet utifrån idrottens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten Idrotten vill. Genom olika samverkansprojekt inom Idrottslyftet rekrytera fler barn och ungdomar till idrottsrörelsen. Fortsätta satsningen på rekrytering och utbildning av ledare verksamma inom barn- och ungdomsidrotten, med särskild inriktning på aktivitetsledare/tränare, som direkt arbetar med barn och ungdomar i syfte att höja kvaliteten på barn- och ungdomsverksamheten. Arbeta för att barn- och ungdomsidrotten bedrivs utifrån barnrättsperspektivet och Barnkonventionen genom att stärka och utveckla kompetensen på området samt samverka med andra organisationer såsom Rädda Barnen. Vara drivande i att utbildningar och diskussioner skapas kring värdegrundsfrågor inom idrotten så att barn och ungdomar får fostras i en trygg och säker idrottsmiljö som präglas av fair play. Stärka föräldrarnas kunskap om och förståelse för barn- och ungdomsidrott för att förebygga föräldrapress. Utveckla, stötta och följa upp aktiviteter som syftar till att rekrytera fler barn och ungdomar till idrottsrörelsen såsom idrottsskolor, prova på-dagar och läger. Forma en arbetsmodell för hur föreningar kan arbeta med tidig integrering och mångfald inom idrotten där den primära målgruppen är ensamkommande flyktingbarn. Erbjuda utbildning till unga aktiva för att stärka deras egen utveckling, såväl personligt som idrottsligt, samt skapa en grund för framtida ledaruppdrag. Utveckla användandet av verksamhetsformen barnkultur för barn- och ungdomar i åldersgruppen 7 12 år, där verksamheten bygger på en särskild pedagogik och särskilda studiematerial. Informera och samspela med specialdistriktsförbunden och de kommunala fritidsförvaltningarna för att förbättra förutsättningarna för utveckling av barn- och ungdomsidrotten. Anpassa verksamhet och insatser utifrån den analys och kunskapsöversikt som gjorts i samband med den nya inriktningen av Idrottslyftet. Framtiden i fokus Idrottsrörelsen ställs inför en rad utmaningar både inom den egna verksamheten och i omvärlden där det handlar om förutsättningarna för att bedriva idrott. Vi vill: påverka idrottens förutsättningar att utvecklas bl a när det gäller finansiering, anläggningstillgång och den ideella föreningens status, med särskilt fokus under valåret stimulera föreningar och förbund att ta sig an de utmaningar som identifierats i projektet Framtidens IF, stärka sin attraktionskraft och bli Framtidens Idrottsförening. Vi gör det bl a genom att erbjuda processinriktat arbete med studiematerialet Framtidens IF.

2 Den fysiska aktiviteten och alla fördelar den medför, de goda matvanorna, gemenskapen och avståndstagandet till droger är några exempel på idrottens stora bidrag till folkhälsan. Det största och viktigaste är dock att idrotten i sig själv skänker glädje och en känsla av sammanhang till väldigt många människor. BREDDIDROTT OCH HÄLSA Smålandsidrotten vill: stärka idrottens hälsofrämjande roll med inriktning på att fler hittar till idrottsrörelsen och att fler fortsätter att idrotta längre upp i åldrarna. erbjuda alla människor att vara med i idrottens gemenskap utifrån sina förutsättningar idrott för alla hela livet. Det här ska vi göra: Fortsätta samarbetet med landstingen i Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län, enligt projektplanen för Idrott och folkhälsa samt planerar för en fortsättning Stödja och underlätta föreningarnas och landstingens arbete med FaR (Fysisk aktivitet på Recept). Öka kunskapen om kostens betydelse för hälsan och träningsresultaten och arbeta med kostfrågorna ur ett helhetsperspektiv i föreningsverksamheten. Stimulera föreningarna och förbund att arbeta processinriktat för att utforma policys i föreningen kring kost, hälsofrågor och ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak). Stimulera föreningar att bredda sin verksamhet bland annat genom och skapa förutsättningar för föreningar att ta emot individer med funktionsnedsättning. Stimulera föreningar att starta verksamhet för äldre och i samband med det erbjuda föreläsningar kring äldres hälsa. Samverka med kommuner och landsting kring hälsoveckor och uppmärksamhetsveckor. Svensk idrott världens bästa Vi vill: låta värdegrundsfrågorna inom idrotten få genomslag i alla våra verksamhetsområden. medverka till samsyn i olika värderingsfrågor och att de dokumenteras som en röd tråd i föreningarnas policydokument. arbeta för att föreningslivet utbildar ledare, aktiva och föräldrar kring värdegrundsfrågor via utbildningsmaterialet Värdefullt.

3 Det ideella ledarskapet i den ideella föreningen är plattformen för den svenska idrottsrörelsen. En av idrottens allra viktigaste uppgifter är att rekrytera, utveckla och behålla de ideella ledarna. Enbart i Småland finns det personer som är idrottsledare på sin fritid. IDEELLA LEDARSKAPET Smålandsidrotten vill: utveckla organisations- och arbetsformer, arbeta med demokratifrågor och stärka föreningskunskapen. arbeta med det ideella ledarskapet inom idrotten utifrån perspektivet rekrytera, utveckla och behålla ledare. Det här ska vi göra: utveckla och erbjuda gränsöverskridande/gemensam ledarutbildning. stödja föreningar och SDF i arbetet med ledarförsörjning, det vill säga rekrytering och utbildning av ledare, samt arbetet med ledarvård. stödja specialidrottsförbunden i arbetet med den specialidrottsinriktade utbildningen. särskilt satsa på kompetensutveckling för idrottens organisationsledare bland annat med utbildningskonceptet Idrottens föreningslära. förstärka rekryteringen och utbildningen av handledare, lärgruppsledare och föreläsare i vår verksamhet. fortsätta utveckla projektet Träningsläger för styrelsen - en omfattande satsning på att öka föreningskunskapen och stärka det ideella ledarskapet inom idrotten. Under fortsätter vi satsningen på grundutbildningen Plattformen och fortsättningskursen Grundtränarutbildning (GTU) samt fördjupningskursen Åldersanpassad fysisk träning (ÅFT). fortsätta satsningen på unga ledare. Framförallt riktar vi in oss på att föreningar utifrån sina egna förutsättningar ska få skapa insatser som stärker unga ledares utveckling. Arbetet utgår från ett mångfaldsperspektiv. fortsätta med en Ledarakademi för påläggskalvar i SDF - en särskild satsning på att stärka rekrytering, introduktion och utbildning av organisationsledare. genomföra riktade utbildningsinsatser för elitföreningars tränare och ledare. fortsatt utveckla och erbjuda insatser kring rekrytering och utbildning av anställda och arbetsgivare inom idrotten. Projektet Klara, färdiga, gå genomförs i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Blekinge och Skåneidrotten under Dessutom jobbar vi med arbetsmarknadsprojektet Anställd i förening i norra Kalmar län. erbjuda gemensam kompetensutveckling för anställda i SDF. utveckla pedagogik genom utnyttjandet av modern teknik, exempelvis interaktiva lösningar och sociala medier. utveckla samarbetet med universitet och högskolor. Anläggning/idrottsmiljö Vi vill: verka för fortsatta kommunala investeringar och reinvesteringar i anläggningar. följa utvecklingen av stödet till föreningsägda/-drivna anläggningar. stödja anläggningsutveckling genom att fördela resurser från RF:s bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer. aktivt arbeta med EnergiSMART förening och Uthållig idrott som ger föreningar möjlighet att utveckla sin anläggning inom energisparande åtgärder samt att göra idrottsresorna smartare.

4 ÖVRIG VERKSAMHET I KORTHET ANDT Vi arbetar för att motverka bruket av alkohol, tobak, narkotika, doping och andra droger. Insatser görs för att skapa alkoholpolicys i föreningarna och vaccinera mot doping. Det arrangeras dessutom ett flertal föreläsningar och seminarier på området. Bidragsfördelning Via Riksidrottsförbundet fördelas sammanlagt cirka 47 miljoner kronor i lokalt aktivitetsstöd till drygt föreningar per år i Småland. Dessutom fördelar vi cirka 6 miljoner i bidrag per år till specialdistriktsförbunden (SDF:en). Vi förmedlar också cirka 13 miljoner i utvecklingsstöd via Idrottslyftet. Elitidrott Vi arbetar med att skapa goda möjligheter för elitidrottare och elitledare att mötas och utvecklas. Utifrån elitföreningarnas olika behov skapar vi insatser och verksamhet som syftar till att utveckla elitidrottsmiljön. Etik/ansvar Idrotten vill förstärka respekten för rent spel och gemensamma regler inom idrottsrörelsen. Vi vill aktivt lyfta värdegrundsfrågorna inom idrotten och verka för regelefterlevnad och uppmuntra gott uppträdande såväl på idrottsarenan som utanför. Folkbildning Via vårt studieförbund SISU Idrottsutbildarna organiserar vi utbildning på hemmaplan i föreningen för ledare, aktiva, föräldrar och andra medlemmar inom en mängd olika områden, till exempel föreningskunskap, träningslära, ledarskap, idrottsskador och idrottspsykologi. Vi samordnar och stimulerar kulturarrangemang, till exempel utställningar, musik, teater och film. Förbundsutveckling Till stor del ansvarar specialförbund, specialdistriktsförbund och föreningar för att idrottens riktlinjer Idrotten vill kan genomföras. Vi finns som en resurs i deras utvecklings- och utbildningsarbete och anpassar våra insatser efter respektive SDF:s specifika behov. Föreningsutveckling Föreningsutveckling är basverksamheten där vi via kontakt med föreningsstyrelser, ledare och medlemmar stimulerar till utvecklingsarbete och utbildning inom ett flertal områden med folkbildningens arbetsmetoder som stöd. Vi genomför också cirka 2100 föreningsbesök i närmare 1000 föreningar varje år. Idrott och turism Vi arbetar i lokala nätverk för att stärka och utveckla idrottsturismen. Under kommer vi att genomföra temakvällar som ökar föreningarnas kunskap att genomföra olika typer av arrangemang där vi ingår i ett projekt som drivs av Regionförbundet i Kalmar län. Idrottspolitik Att mäta idrottens samhällsvärde är svårt. Vi måste i idrottens alla led bli bättre på att visa upp vad vi uträttar i idrottens vardagsverksamhet, och vad idrotten genererar tillbaka till samhället. Kontakter med beslutsfattare på lokal och regional nivå för att stärka idrottens förutsättningar är en prioriterad uppgift. Information/kommunikation Vi håller förbund och föreningar informerade genom vår hemsida, smalandsidrotten.se. och befinner oss också på Facebook och Twitter. Varje år ger vi ut fyra nummer av tidningen Smålandsidrotten, som bland annat sänds ut till samtliga föreningar i distriktet. Dessutom producerar vi nyhetsbrev till både föreningar och SDF. IT Vi intensivsatsar på utbildning och rådgivning kring IdrottOnline som är idrottens verktyg för kommunikation och administration. Integration och mångfald Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle. Idrotten har en fantastisk potential för att aktivt skapa integration och mångfald i samhällsgemenskapen. Detta vill vi utveckla och lyfta fram genom att starta och driva olika integrationsprojekt. Jämställdhet och likabehandling Vi arbetar aktivt med att förbättra jämställdheten inom idrotten. Vi vill arbeta med jämställdhetsintegrering som ska genomsyra all verksamhet. I vårt arbete stöttar vi SDF med projektinsatser, vi hjälper föreningar att skapa policydokument kring jämställdhet och vi arrangerar föreläsningar och utbildningar på området. Konferenser Vi arrangerar konferenser för SDF, föreningar och fritidsnämnder/ fritidsförvaltningar på aktuella teman. Kontrollverksamhet Vi följer upp verksamheten i specialdistriktsförbund och granskar årligen ett antal SDF. Vi medverkar på RF:s uppdrag i uppföljning och kontroll av lokalt aktivitetsstöd. Landsbygdsutveckling Vi arbetar med att stärka föreningslivet på landsbygden genom olika lokala projekt och satsningar. Under kommer vi att starta upp ett projekt som syftar till att hitta en modell att utveckla föreningar på landsbygden. Läger Vi samordnar och utvecklar sommaridrottsläger tillsammans med SDF i Västervik och Gislaved med sammanlagt cirka 600 deltagare. Sedan några tillbaka har vi också skapat prova på-läger där barn mellan 7-12 år får testa olika idrotter. Rådgivning Vi ger tips och råd i en rad olika idrottsfrågor, till exempel jämställdhet, skattefrågor, stadgar och miljö. Stipendier Vi fördelar stipendier och utmärkelser till föreningar, ledare och aktiva inom idrotten i vårt distrikt. Tryckeri/kopiering Vårt tryckeri erbjuder bland annat möjlighet till digitala beställningar. Vi servar många av våra SDF, med kopiering och utsändningar, och trycker cirka 1 miljon kopior per år. Utbildning Vi bedriver både gemensam och idrottsspecifik utbildning. Det gemensamma utbudet vänder sig till ledare oavsett idrottstillhörighet. Det kan handla om allt från ekonomi till idrottsskador. Specialidrotterna har ansvaret för den idrottsspecifika ledar- och funktionärsutbildningen. Vi utgör här ett stöd i planeringen och genomförandet.

5 Smålandsidrotten två organisationer under ett paraply Smålandsidrotten är ett frivilligt samverkansorgan för Smålands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Småland med gemensam styrelse (personunion), ledning och kansli. Vi ska verka som en gemensam stödorganisation med uppgift att i första hand stödja SDF och föreningar. Verksamheten inom Regionalt Elitidrottscentrum, som tidigare var en egen juridisk person, har omorganiserats och drivs nu inom ramen för Smålandsidrottens verksamhet. Smålandsidrotten ska inspirera förbund och föreningar till utveckling och ge stöd och service som är efterfrågad och av hög klass. Förbunden har sin egen specialinriktning, se nedan. Smålands Idrottsförbund ska främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten i Småland, ska ta tillvara idrottens intressen och se till att idrottens roll i samhället utvecklas, arbetar med idrottsservice, idrottspolitik och idrottsutveckling. SISU Idrottsutbildarna Småland är idrottens studieförbund och utbildningsorganisation i Småland, ska stimulera lärande, stärka engagemanget och utveckla idrottsverksamheten. Smålandsidrotten i siffror 63 specialidrotter föreningar medlemmar ledare ungdomar som idrottar varje dag 430 personer i utbildning varje dag 300 regionala kurser per år lärgrupper per år föreläsningar/kulturarrangemang per år

6 Smålandsidrottens verksamhetsinriktning

Smålandsidrotten två organisationer under ett paraply

Smålandsidrotten två organisationer under ett paraply Smålandsidrottens verksamhetsinriktning 2016-2017 Smålandsidrotten två organisationer under ett paraply Smålandsidrotten är ett frivilligt samverkansorgan för Smålands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Kalmar 2016-11-30 Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Två organisationer under ett paraply Organisationen Smålandsidrottens verksamhetsidé: Smålandsidrotten ska inspirera

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 - Fokusområden och ekonomisk plan 2014-15 - Mål 2014 1 RESURSERNA 2 RF- resp. SISU-stämman fattade 2013 beslut om Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för perioden 2014-15.

Läs mer

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel VI UTBILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN! Hälsinglands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Hälsingland har som uppgift att utveckla, inspirera och stödja all idrott i distriktet. En stödjande organisation

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna

Verksamhetsplan Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsplan 2017 Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Östergötlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Januari 2017 3 Den svenska idrottsrörelsen samlas i en gemensam verksamhetsidé,

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

Idrottslyftet. Ansvarsfördelning mellan SF och DF

Idrottslyftet. Ansvarsfördelning mellan SF och DF Idrottslyftet Ansvarsfördelning mellan SF och DF Fem utgångspunkter i Nya programmet 1. Koppling till strategiarbetet. 2. Föreningsidrottens egenvärde. 3. RF och SF ledande roll. 4. Stödorganisationer

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

Idrottslyftet

Idrottslyftet Syfte Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten Idrottslyftet

Läs mer

Verksamhetsplanering 2018 Föreningsstöd och utbildning

Verksamhetsplanering 2018 Föreningsstöd och utbildning Verksamhetsplanering 2018 Föreningsstöd och utbildning Upplands Idrottsförbunds roll stödja företräda utveckla - leda Företräda idrottsrörelsen Fördela och följa upp medel Regional intressepolitik Sammanhållande

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Blekinge 2014 2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 SISU Idrottsutbildarna består av samma specialidrottsförbund som Riksidrottsförbundet (RF), samt tre ytterligare

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN BOLLEBYGD 2013 Innehåll Inledning... 3 Kontakta oss... 4 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 5 Konsulentens roll... 6 Verksamhetsidé...

Läs mer

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt?

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt? SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap Info om lokalt aktivitetsstöd

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Idrottspolitiskt program i Blekinge

Idrottspolitiskt program i Blekinge Idrottspolitiskt program i Blekinge 2018 2022 Innehåll Innehåll Innehåll...1 Inledning...2 1. Idrottspolitiskt program Blekinge...3 1.1 Svensk idrott, idrott i Blekinge...3 1.2 Politiska utgångspunkter...4

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

Västergötlands Handikappidrottsförbund MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Västergötlands Handikappidrottsförbund MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Västergötlands Handikappidrottsförbund MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN 2017-2020 SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation och

Läs mer

SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Föreningens namn:

SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Föreningens namn: SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET namn: SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Detta är ett arbetsunderlag som ska vara

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund Banar väg för Norrbottens idrott RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap

Läs mer

Den moderna föreningen engagerar!

Den moderna föreningen engagerar! Den moderna föreningen engagerar! Ekonomi, antal medlemmar, var i landet finns de, storstad/landsbygd, åldersstrukturer osv. Hur ser er medelförening ut? Vilka variationer finns? Föreningsmiljön dit vi

Läs mer

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2018-2019 Strategisk plan i två perioder 2017 2021 Revidering Strategisk plan RIM 2021 Figur 1. Den strategiska planen delas upp i två perioder, 2018-2021 och 2022-2025. Mellan 2018 och

Läs mer

Omslagsbild. Filip Ågren, Karlstad, på hästen Cardina. Foto: Petter Arvidsson, Bildbyrån

Omslagsbild. Filip Ågren, Karlstad, på hästen Cardina. Foto: Petter Arvidsson, Bildbyrån Omslagsbild Filip Ågren, Karlstad, på hästen Cardina Foto: Petter Arvidsson, Bildbyrån 4) Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer för VIF och SISU Värmland 7) RF:s och SISU:s uppdrag VIF:s och SISU

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För Riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2018-2019 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning för att styra leda och prioritera verksamheten för Västerbottens

Läs mer

STRATEGI FÖR UPPLÄNDSK FOTBOLL

STRATEGI FÖR UPPLÄNDSK FOTBOLL STRATEGI FÖR UPPLÄNDSK FOTBOLL 2019 2023 Strategi för uppländsk fotboll 2019 2023 Vision : Fotboll Nationalsporten För alla överallt Verksamhetsområden: Fotbollsutveckling Föreningsutveckling Förbundsutveckling

Läs mer

I vårt kursutbud finner du allt från allmän föreningskunskap till utbildning i olika specialfunktioner. Vi lyfter även värdet av

I vårt kursutbud finner du allt från allmän föreningskunskap till utbildning i olika specialfunktioner. Vi lyfter även värdet av SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2018 Innehåll 03 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer för RF och SISU Idrottsutbildarna 04 Idrottsrörelsens mål 2025 06 RF:s, DF:s och SISU:s uppdrag 08 Utvecklingsresor mot

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Vision: Idrott och rörelse hela livet bättre folkhälsa!

Vision: Idrott och rörelse hela livet bättre folkhälsa! 2009-12-08 VLL 1421:1-2009 1 (6) Vision: Idrott och rörelse hela livet bättre folkhälsa! Överenskommelse mellan Västerbottens Idrottsförbund, Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västerbotten och Västerbottens

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Inledning Den svenska idrottsrörelsen, som är landets största folkrörelse är en unik kraft inte minst genom sitt arbete med verksamhet för barn och ungdomar.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2018-2019 INNEHÅLL INLEDNING & UPPDRAG... 3 VERKSAMHETSIDÈ... 4 VÄRDEGRUND... 4 VISION... 4 IDROTTSRÖRELSEN ÖVERGRIPANDE MÅL 2025... 4 EN NY SYN PÅ TRÄNING OCH TÄVLING... 5 DEN MODERNA

Läs mer

Verksamhetsplan Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna

Verksamhetsplan Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsplan 2018-2019 Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Östergötlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Februari 2018 3 Den svenska idrottsrörelsen samlas i en gemensam verksamhetsidé,

Läs mer

UPPSTART OCH UTVECKLING AV IDROTTSAKTIVITETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

UPPSTART OCH UTVECKLING AV IDROTTSAKTIVITETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING UPPSTART OCH UTVECKLING AV IDROTTSAKTIVITETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill slås fast att idrotten ska utformas så att alla som vill, oavsett fysiska

Läs mer

Svensk rodd idrotten hela livet

Svensk rodd idrotten hela livet Svensk rodd idrotten hela livet Verksamhetsinriktning med strategiska mål för svensk rodd mot 2025 Svensk rodds vision dit vill vi Idrotten hela livet Innehåll Svensk rodds verksamhetsidé därför finns

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING

VERKSAMHETS INRIKTNING VERKSAMHETS INRIKTNING 2016-2017 2 Förflyttning Traditionellt synsätt Pyramid bredd för att få elit Framtida synsätt Rektangel bredd och elit Breddidrott (med tävlingsinslag) Motionsidrott Äldre Elitidrott

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2016-2017 Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Foto sid 1: Stefan Carlsson Foto sid 3, 4: Bildbyrån Verksamhetsinriktning 2016-2017 3 Verksamhetsinriktning 2016-2017 GI

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsinriktning 2014-2015 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna Gemensam verksamhetsinriktning 2014 2015 Vi

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet

Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet Starkt stöd från SISU Idrottsutbildarna Om SISU Idrottsutbildarna Era erfarenheter av SISU Idrottsutbildarna Gränsöverskridande utbildningar Utbildningssatsning

Läs mer

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt?

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt? SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer

enkelhet Idrott för barn ska i första hand bedrivas under enkla former i närområdet.

enkelhet Idrott för barn ska i första hand bedrivas under enkla former i närområdet. livslångt intresse Idrott för barn och ungdomar ska utformas så att de kan lära sig idrotten och få ett livslångt intresse för idrott och fysisk aktivitet. Idrott för barn och ungdomar ska inriktas på

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Jämtland Jämtland--Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsinriktning 2012 2012--2013 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna ska verka för idrottsrörelsens

Läs mer

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun Idrottspolitiskt program 2011-2020 Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: Inga Britt Jonsson Sören Olofsson Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Syfte... 1 Metod... 2

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2014 SISU Idrottsutbildarna Värmland. SISU Idrottsutbildarna Värmland

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2014 SISU Idrottsutbildarna Värmland. SISU Idrottsutbildarna Värmland Verksamhetsinriktning 2014 Verksamhetsinriktning 2014 SISU Idrottsutbildarna Värmland SISU Idrottsutbildarna Värmland Idrottens föreningsliv i fokus Idrottsföreningen med dess aktiva, tränare, ledare och

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM IDROTTSPOLITISKT PROGRAM Idrottspolitiskt program för Nora kommun antaget av fullmäktige den 14 oktober 2015, 120 att gälla från 2016-01-01 tillsvidare, revideras under kommande mandatperiod Nora kommun

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Innebandyn Vill. Lärgruppsmaterial för aktiva 7-11 år

Innebandyn Vill. Lärgruppsmaterial för aktiva 7-11 år Innebandyn Vill Lärgruppsmaterial för aktiva 7-11 år Det här är ett lärgruppsmaterial som du som ledare kan använda till att leda samtal om Innebandyn Vill med de spelare som du utbildar. Gör ni som Innebandyn

Läs mer

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning Strategiska områden med övergripande mål 2025 1 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer 2016-2017 2 Strategiska områden med övergripande mål 2025 Strategiska områden med övergripande mål 2025 3 Verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

Verksamhetsinriktning Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen

Verksamhetsinriktning Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Verksamhetsinriktning 2018 2019 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Utbildningsbroschyr. Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

Utbildningsbroschyr. Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Utbildningsbroschyr Ett axplock av våra kurser och föreläsningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne Sid Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration och IT 4-5 Föreningsutveckling 6 Idrottspsykologi och mental träning

Läs mer

Välkommen till Utvecklingsträff

Välkommen till Utvecklingsträff Välkommen till Utvecklingsträff Syfte och mål Syfte Få höra vad som är på gång inom Svensk Cricket, var med och påverka och få chans att utveckla er förening för framtiden Mål Att skapa en gemensam utgångspunkt

Läs mer

Idrottspolitiskt program Nyköping kommun

Idrottspolitiskt program Nyköping kommun Idrottspolitiskt program Nyköping kommun 2018-2022 Innehållsförteckning sid 1. Inledning 1 2. Målgrupp och målsättningar 2 3. Fokusområden och ansvarfördelning 3 4. Uppföljning och revidering 10 Inledning

Läs mer

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Syftet med resan är att stärka föreningslivets drivande aktivitets- och organisationsledare. SISU avser att stimulera med utbildning och utvecklingsarbete där

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN VÅRGÅRDA 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LILLA EDET 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Anvisningarna utgår

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2018-2019 3 Med en stark framtidstro vill vi hjälpa dig! SNABBARE - HÖGRE - STARKARE är den olympiska rörelsens motto och ett begrepp som passar bra på den höga ambition och vilja

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen en resurs för Korpen en resurs och samarbetspartner för hela Korpen Att samarbeta med är enkelt Vad gör? är en stödorganisation för svensk idrott som finns i 21 distrikt över hela landet. SISU:s konsulenter

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSINRIKTNING SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSINRIKTNING SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING 2016-2017 1 SKÅNEIDROTTEN INNEHÅLL INLEDNING... 3 UPPDRAG & VERKSAMHETSIDÈ... 4 VÄRDEGRUND... 4 VISION... 4 STRATEGISKA OMRÅDEN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2025... 4 LIVSLÅNGT IDROTTANDE...

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt?

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt? SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer

STUDIEFÖRBUNDET SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄRMLAND

STUDIEFÖRBUNDET SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄRMLAND STUDIEFÖRBUNDET SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄRMLAND utbildningsprogram vår 2018 IdrottOnline Klubb Idrottens föreningslära Mötesplatser/träffar IdrottOnline är ett kostnadsfritt gemensamt verksamhetssystem

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna

Verksamhetsinriktning. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna la d n a h e b t at n a m m ä t ss r å l l ti g a l Förs Verksamhetsinriktning 2014 för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6.

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6. 21. Bidragsinformation 1. LOKstöd 2. SISU 3. RF anläggningsbidrag 4. Idrottslyftet 5. SISU Kulturarrangemang 6. Kommunala bidrag 7. Arvsfonden 8. Svenska Spel 9. RF avtal 1 1. LOKstöd Förkortningen LOK

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Inledning Sundbyberg är en stad i förändring och det är viktigt att idrottslivet tillsammans med staden utvecklas i takt med det övriga samhället. Det idrottspolitiska

Läs mer

VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN!

VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN! VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN! Vi är där när idrotten lär! Vårt uppdrag är att SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet är distriktets stödorganisation för idrottsrörelsen. Vår verksamhet

Läs mer

UPPLANDS FOTBOLLFÖRBUNDS STRATEGISKA MÅL VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017

UPPLANDS FOTBOLLFÖRBUNDS STRATEGISKA MÅL VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 UPPLANDS FOTBOLLFÖRBUNDS STRATEGISKA MÅL 2017 2018 VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 1 Mål- och strategi 2017 2018 för uppländsk fotboll VISION Fotboll för alla, i en trygg och utvecklande miljö. VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Västernorrlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västernorrland 2016-2017 Västernorrlands Idrottsförbund/SISU Idrottsubildarna, 2016 Alla bilder kommer

Läs mer

Svenska Brottningsförbundet

Svenska Brottningsförbundet Svenska Brottningsförbundet Innehållsförteckning Riksidrottsförbundets strategidokument, antagna maj 2015 SBF:s utvecklingsplan SBF - centralt Utveckling Marknad och kommunikation Tävling Elit Riksidrottsförbundets

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets riktlinjer bygger på Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. All idrottsverksamhet för barn

Läs mer

Idrottspolitiskt program Kommunstyrelsen Mariestads kommun

Idrottspolitiskt program Kommunstyrelsen Mariestads kommun Idrottspolitiskt program Kommunstyrelsen Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2011- Senast reviderat 2008-03-31 Idrottspolitiskt program för Mariestads kommun Syftet med det idrottspolitiska

Läs mer

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2015-05-25 Sida: 2 (7) Idrottspolitiskt program för Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 90/15 Syftet med det idrottspolitiska

Läs mer

Röda tråden HK COUNTRY ULVÅKERS IF

Röda tråden HK COUNTRY ULVÅKERS IF Röda tråden HK COUNTRY ULVÅKERS IF Innehållsförteckning Alliansens ledord... 3 Riktlinjer föräldrar... 4 Riktlinjer spelare... 5 Riktlinjer ledare... 6 Röda tråden - Innehållsförteckning Trafikpolicy...

Läs mer