VERKSAMHETS INRIKTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETS INRIKTNING"

Transkript

1 VERKSAMHETS INRIKTNING

2 Förflyttning Traditionellt synsätt Pyramid bredd för att få elit Framtida synsätt Rektangel bredd och elit Breddidrott (med tävlingsinslag) Motionsidrott Äldre Elitidrott Vuxna Elitförberedande idrott Unga Ungdomsidrott Barn Barnidrott Innanför idrottsrörelsen Bilden beskriver en förflyttning från att traditionellt likna idrottsrörelsen vid en pyramid med en bred bas av barn- och ungdomar och en spetsig topp som utgör elitidrotten, till att se idrottsrörelsen som formen av en rektangel där såväl barn, unga, vuxna och äldre ska ha möjlighet att idrotta i en förening under hela livet. Pyramiden finns enligt det nya synsättet inuti rektangeln och ambitionen är att flytta den streckade linjen i rektangeln i de svarta pilarnas riktning så fler idrottar inom idrottsrörelsen. 1

3 LIVSLÅNGT IDROTTANDE Idrotten i Örebro län ska ha en attraktiv verksamhet där barn, unga, vuxna och äldre kan och vill motionera, träna och tävla under hela livet. Idrottsrörelsen vill ha en fortsatt hög rekrytering av barn och vi vill att ungdomar stannar längre inom föreningsidrotten oavsett om de vill motionera eller tävla på elitnivå. Ur ett folkhälsoperspektiv är det angeläget att öka den fysiska aktiviteten i befolkningen och erbjuda sociala mötesplatser i livets alla skeden och här kan idrotten i Örebro län spela en viktig roll. Ledorden är: Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. För att uppnå detta behöver föreningsmiljön vara utvecklande och glädjefylld. Alla oavsett bakgrund, sociala eller ekonomiska förutsättningar ska känna gemenskap i föreningen. Barn och ungdomsidrotten ska bedrivas i enlighet med Idrotten vill och Barnkonventionen. För att fler ska vilja vara med behöver idrottsrörelsen också utveckla nya träningsoch tävlingsformer och tillgången till anläggningar behöver öka. Idrotten i Örebro län ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet ÖREBRO LÄNS IDROTTSFÖRBUND OCH SISU IDROTTSUTBILDARNA SKA UNDER Stödja och utbilda SDF/IF i utvecklingen att skapa förutsättningar för livslångt idrottande i förening. Stödja föreningar i att utveckla nya motions-, tränings- och tävlingsformer för att behålla och rekrytera. Arbeta aktivt med att säkra tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer. Utveckla idrotten ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Bidra till att minska sociala skillnader och den ojämlika hälsan i befolkningen. Stärka idrottens roll i folkhälsoarbetet och öka samverkan med Region Örebro län och kommunerna. MÅL föreningar/år ska genomföra processarbete för att skapa livslångt idrottande under hela livet. 100 föreningar samarbetar med oss inom ramen för jämställdhets- och mångfaldsfrågor ledare ska utbildas inom ramen för hälsofrämjande och livslångt idrottande personer per år ska ha deltagit i prova-på eller andra motivationshöjande aktiviteter. LOK-stödet i Örebro län till flickors/kvinnors idrottande ska öka med 2 procentenheter per år. Genomföra 100 utbildningsaktiviteter per år om goda levnadsvanor. 100% av alla anläggningsmedel ska vara utbetalda. Ta fram utbildningsmaterial för minskad drop out Utveckla utbildningsmaterial för ökad jämställdhet inom idrotten. 2

4 5

5 IDROTTEN I ÖREBRO LÄN SKA NÅ FLER IDROTTSLIGA FRAMGÅNGAR Elitidrotten är en liten men viktig och engagerande del av all idrott. Med utgångspunkt i en sammanhållen idrott binds elitidrotten ihop med såväl barn- som ungdoms- och breddinriktad idrott. Ingen föds till elitidrottare utan utvecklingen och vägen dit startar redan från de tidiga kontakterna med föreningsverksamheten. En inspirerande och engagerande miljö skapad av kompetenta ledare och tränare lägger den grund som så småningom kan resultera i nationella och/eller internationella topprestationer. Länets nationella och internationella konkurrenskraft är en investering i all idrott. Det skapar förebilder och inspirerar till fortsatt idrottande, under hela livet. Goda förutsättningar för dagens och framtidens idrottare ÖREBRO LÄNS IDROTTSFÖRBUND OCH SISU IDROTTSUTBILDARNA SKA UNDER Erbjuda kompetensstöd och vägledning för elitidrottare. Stärka idrotten i Örebro län som evenemangsarrangör. Utbilda och stödja föreningar som arrangerar idrottsevenemang. Verka för en idrott som är fri från doping och andra skadliga ämnen. MÅL Färdigställa en handbok för idrottsarrangemang i länet. 8 (2016) respektive 12 (2017) föreningar ska ha genomgått utbildning i arrangemang och värdskap. Genomföra 50 föreläsningar och utbildningar årligen riktade mot elitidrotten i länet. 4

6 7

7 IDROTTENS VÄRDEGRUND ÄR VÅR STYRKA Glädje, gemenskap, demokrati, delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel ska genomsyra länets idrott. Värdegrunden ska vara förankrad i den dagliga verksamheten samt i ledarutbildning och föreningsutveckling så att det värderingsbaserade ledarskapet blir en självklarhet. Det gör att idrottsrörelsen får en bättre verksamhet och att det skapas en föreningskultur där många vill delta. Ett normkritiskt förhållningssätt behöver stimuleras och idrottsrörelsen ska också utveckla metoder och förhållningssätt hur vi agerar när förening inte bedriver verksamhet i enlighet med värdegrunden. Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund ÖREBRO LÄNS IDROTTSFÖRBUND OCH SISU IDROTTSUTBILDARNA SKA UNDER Utbilda och sprida idrottens gemensamma värdegrund, Idrotten vill. Stödja och processleda SDF/IF som vill arbeta med och integrera värdegrundsfrågor. Följa upp hur SDF/IF lever och leder idrottens värdegrund. MÅL föreningar/år ska genomföra värdegrundsprocesser och utbildningar. 20 föreningar/år ska arbeta fram ett värdegrundsdokument. 500 ledare ska utbildas i likabehandlingsfrågor och Idrotten vill. 50 föreningar ska genomföra föräldrautbildning i värdegrundsfrågor. Arbeta fram och testa rutiner för uppföljning av hur föreningar efterlever Idrotten vill. 6

8 9

9 IDROTT I FÖRENING Vi bedriver idrott i förening för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet, står det i Svensk idrotts gemensamma strategidokument. Det innebär bl.a. att idrotten i Örebro län behöver utveckla möjligheten att engagera sig inom föreningsidrotten i nya och flexiblare former. Förutsättningarna för att engagera sig i en förening behöver utvecklas och förenklas utifrån dagens krav och villkor. Föreningskunskapen behöver stärkas och en fortsatt diskussion om medlemskapet, idrottens särart och samverkan med andra aktörer behöver föras. Ett inkluderande förhållningssätt ska genomsyra föreningarnas verksamhet. Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening ÖREBRO LÄNS IDROTTSFÖRBUND OCH SISU IDROTTSUTBILDARNA SKA UNDER Stödja SDF/IF i att skapa nya flexibla föreningsformer och samverkan med andra aktörer. Stödja och processleda föreningar som vill utveckla sin verksamhet och organisation. Verka för att IF ska erbjuda en hälsofrämjande och inkluderande miljö. Företräda och värna om idrottens särart och förutsättningar i samhället. Samla och sprida kunskap om föreningslivets sociala värden och betydelse för hälsa och välbefinnande. MÅL Ta fram och sprida nytt utbildningsmaterial inom Idrottens föreningslära. 20 föreningar ska genomgå processarbete för att utveckla sin föreningsform. 200 föräldrar ska årligen utbildas i föreningskunskap, demokrati och delaktighet. Genomföra 50 utbildningstillfällen i föreningskunskap riktade till personer utanför idrotten, exempelvis nyanlända och kommunala tjänstemän. Länets idrottsföreningar ska gemensamt rapportera studietimmar. 8

10 11

11 IDROTTEN GÖR LÄNET STARKARE Idrotten i Örebro län ska utvecklas inom de fem strategiska områdena och effekten av ett lyckat arbete blir att idrottsrörelsen kommer att vara en ännu starkare samhällsaktör än vad den är idag. Idrotten bidrar till ökad folkhälsa och en friskare befolkning i ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Idrotten och övriga civila samhället är starka aktörer för såväl tillväxt som regional- och lokal utveckling. Det är viktigt att utveckla och synliggöra den samhällsnytta som idrottsrörelsen bidrar till samt vad föreningsidrotten betyder för den enskilde individen. Idrottsrörelsen är en stark samhällsaktör ÖREBRO LÄNS IDROTTSFÖRBUND OCH SISU IDROTTSUTBILDARNA SKA UNDER Vara en stark företrädare för länets idrott i dialog med politiker och andra beslutsfattare. Utveckla metoder och strategier för att stärka det idrottspolitiska och kommunikativa arbetet. Lyfta fram idrotten i det regionala utvecklingsarbetet. Utveckla idrottens roll för en god och jämlik hälsa samt stärka den sociala ekonomin i samhället. Vara en aktiv part i integrationsarbetet. Stödja föreningar i finansieringsfrågor för att skapa starka organisationer och en livskraftig idrott i länet. MÅL Årligen öka med 10 procentenheter i igenkänning i den återkommande varumärkesenkäten. En publicerad debattartikel inom varje strategiskt huvudområde/år. Årligen öka antalet följare i sociala kanaler med 20 procentenheter. 20 träffar per år med beslutsfattande tjänstemän och politiker i kommuner, region och myndigheter. Arbeta fram nytt samverkansavtal med Region Örebro län gällande folkhälsoinriktade insatser i länet. Tydliggöra idrottsrörelsen i RUS (Regionala utvecklingsstrategin), Partnerskap för sociala innovationer, Mikrofond, Strukturfondsprogram samt andra lokala och regionala program/planer. 10

12 13

13 ETT LEVANDE IDROTTENS HUS Förbund och föreningar arbetar och möts i Idrottens hus vilket skapar goda förutsättningar för samverkan inom och mellan organisationer. Idrottens hus är också samlingsplats för service- och stödfunktioner såsom ekonomi, föreningsjuridik, konferens, idrottsaffär och tryckeri. Vi vill med våra tjänster skapa förutsättningar och enkelhet för förbund och föreningar att fokusera på att göra bra idrott genom att hjälpa till med administrationen runt omkring. Idrottens självklara arbets- och mötesplats ÖREBRO LÄNS IDROTTSFÖRBUND OCH SISU IDROTTSUTBILDARNA SKA UNDER I samarbete med Region Örebro län och fastighetsägaren PG Jönsson genomföra utflytt, ombyggnation, och återflytt av alla nuvarande organisationer i Idrottens Hus. Utveckla kunskapsstöd och tjänster inom administrativa områden tillsammans med idrottens aktörer utifrån idrottens behov. Kommunicera utbud av varor och tjänster. Skapa en väg in till idrotten genom god kunskap och kännedom om idrotten i länet. MÅL Vara en attraktiv hyresvärd för de organisationer som idag använder huset som arbetsplats även i den ombyggda versionen. Skapa mötesplatser för alla organisationer som är verksamma i Idrottens hus. Starta upp ekonomisupport. Marknadsföra varor och tjänster. Erbjuda tjänster och service med hög kvalitet och gott värdskap i varje möte och samtal. 12

14 15

15 SAMMANFATTNING AV MÅL MÅL föreningar/år ska genomföra processarbete för att skapa livslångt idrottande under hela livet föreningar samarbetar med oss inom ramen för jämställdhets- och mångfaldsfrågor ledare ska utbildas inom ramen för hälsofrämjande och livslångt idrottande personer per år ska ha deltagit i prova-på eller andra motivationshöjande aktiviteter. 5. LOK-stödet i Örebro län till flickors/kvinnors idrottande ska öka med 2 procentenheter per år. 6. Genomföra 100 utbildningsaktiviteter per år om goda levnadsvanor % av alla anläggningsmedel ska vara utbetalda. 8. Ta fram utbildningsmaterial för minskad drop out 9. Utveckla utbildningsmaterial för ökad jämställdhet inom idrotten. 10. Färdigställa en handbok för idrottsarrangemang i länet (2016) respektive 12 (2017) föreningar ska ha genomgått utbildning i arrangemang och värdskap. 12. Genomföra 50 föreläsningar och utbildningar årligen riktade mot elitidrotten i länet föreningar/år ska genomföra värdegrundsprocesser och utbildningar föreningar/år ska arbeta fram ett värdegrundsdokument ledare ska utbildas i likabehandlingsfrågor och Idrotten vill föreningar ska genomföra föräldrautbildning i värdegrundsfrågor. 17. Arbeta fram och testa rutiner för uppföljning av hur föreningar efterlever Idrotten vill. 18. Ta fram och sprida nytt utbildningsmaterial inom Idrottens föreningslära föreningar ska genomgå processarbete för att utveckla sin föreningsform föräldrar ska årligen utbildas i föreningskunskap, demokrati och delaktighet. 21. Genomföra 50 utbildningstillfällen i föreningskunskap riktade till personer utanför idrotten, exempelvis nyanlända och kommunala tjänstemän. 22. Länets idrottsföreningar ska gemensamt rapportera studietimmar. 23. Årligen öka med 10 procentenheter i igenkänning i den återkommande varumärkesenkäten. 24. En publicerad debattartikel inom varje strategiskt huvudområde/år. 25. Årligen öka antalet följare i sociala kanaler med 20 procentenheter träffar per år med beslutsfattande tjänstemän och politiker i kommuner, region och myndigheter. 27. Arbeta fram nytt samverkansavtal med Region Örebro län gällande folkhälsoinriktade insatser i länet. 28. Tydliggöra idrottsrörelsen i RUS (Regionala utvecklingsstrategin), Partnerskap för sociala innovationer, Mikrofond, Strukturfondsprogram samt andra lokala och regionala program/planer. 29. Vara en attraktiv hyresvärd för de organisationer som idag använder huset som arbetsplats även i den ombyggda versionen. 30. Skapa mötesplatser för alla organisationer som är verksamma i Idrottens hus. 31. Starta upp ekonomisupport. 32. Marknadsföra varor och tjänster. 33. Erbjuda tjänster och service med hög kvalitet och gott värdskap i varje möte och samtal. 14

16 KONTAKT Samtligt foto: Bildbyrån

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

Verksamhetsplan Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna

Verksamhetsplan Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsplan 2017 Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Östergötlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Januari 2017 3 Den svenska idrottsrörelsen samlas i en gemensam verksamhetsidé,

Läs mer

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning Strategiska områden med övergripande mål 2025 1 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer 2016-2017 2 Strategiska områden med övergripande mål 2025 Strategiska områden med övergripande mål 2025 3 Verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Västernorrlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västernorrland 2016-2017 Västernorrlands Idrottsförbund/SISU Idrottsubildarna, 2016 Alla bilder kommer

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna 2016-2017 Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsubildarna, 2015 3 Verksamhetsinriktning 2016-2017 RF och SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2016-2017 Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Foto sid 1: Stefan Carlsson Foto sid 3, 4: Bildbyrån Verksamhetsinriktning 2016-2017 3 Verksamhetsinriktning 2016-2017 GI

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSINRIKTNING SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSINRIKTNING SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING 2016-2017 1 SKÅNEIDROTTEN INNEHÅLL INLEDNING... 3 UPPDRAG & VERKSAMHETSIDÈ... 4 VÄRDEGRUND... 4 VISION... 4 STRATEGISKA OMRÅDEN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2025... 4 LIVSLÅNGT IDROTTANDE...

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Västmanlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna 2016-2017 3 Verksamhetsinriktning 2016-2017 RF och SISU Idrottsutbildarna ska till varje stäm ma föreslå

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Värmlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna 2016 3 Verksamhetsinriktning 2016 Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning för att styra, leda och prioritera

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Dagens arbete Gemensam strategi för svensk idrotts framtid 4 strategiska områden Övergripande målsättningar Verksamhetsinriktningen för

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 _ 2020 www.stockholmhockey.se Verksamhetsinriktning 2016-2020 Stockholms Ishockeyförbund har till uppdrag att främja, utveckla och administrera idrotten ishockey i landets största

Läs mer

Viktiga punkter från RIM

Viktiga punkter från RIM Viktiga punkter från RIM Integrerad stämma Förslag stärkt strategisk ledning Strategi för svensk idrotts framtid Verksamhetsinriktningar Medlemsansökningar Val Stadgeändringar Förstärkt strategisk ledning

Läs mer

Verksamhetsinriktning Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen

Verksamhetsinriktning Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Verksamhetsinriktning 2018 2019 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831

Läs mer

Information från Riksidrottsförbundet/ SISU Idrottsutbildarna. Presentatör: Lena Björk, koordinator för Idrottslyftet

Information från Riksidrottsförbundet/ SISU Idrottsutbildarna. Presentatör: Lena Björk, koordinator för Idrottslyftet Information från Riksidrottsförbundet/ SISU Idrottsutbildarna Presentatör: Lena Björk, koordinator för Idrottslyftet Dagens agenda Strategiarbetet 2025 Idrottslyftet 2017 SF-dialog Dagens agenda Strategiarbetet

Läs mer

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Arbetsbok Innehåll Studieplan...Sid 3 Sätt framtiden på dagordningen...sid 4 Samhällstrender som påverkar idrottsrörelsen...sid

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2016-2017 Bilder Omslagsbild: Arne Forsell, Bildbyrån Sidan 4: Joel Marklund, Bildbyrån Sidan 7: Peter Holgersson,

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2018-2019 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning för att styra leda och prioritera verksamheten för Västerbottens

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2018-2019 Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna 2 Verksamhetsinriktning 2018-2019 Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning till att styra, leda och prioritera verksamheten

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2018-2019 INNEHÅLL INLEDNING & UPPDRAG... 3 VERKSAMHETSIDÈ... 4 VÄRDEGRUND... 4 VISION... 4 IDROTTSRÖRELSEN ÖVERGRIPANDE MÅL 2025... 4 EN NY SYN PÅ TRÄNING OCH TÄVLING... 5 DEN MODERNA

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2018-2019 Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2018-2019 3 Verksamhetsinriktning 2018-2019 Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning till att styra,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 En attraktiv verksamhet med utövaren i centrum

VERKSAMHETSPLAN 2017 En attraktiv verksamhet med utövaren i centrum VERKSAMHETSPLAN 2017 En attraktiv verksamhet med utövaren i centrum Fokus ska ligga på att utforma verksamhet som är öppen för alla och som upplevs som attraktiv och välkomnande för varje enskild individ.

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 - Fokusområden och ekonomisk plan 2014-15 - Mål 2014 1 RESURSERNA 2 RF- resp. SISU-stämman fattade 2013 beslut om Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för perioden 2014-15.

Läs mer

Från triangel till rektangel. Svensk idrotts strategi ur ett elitidrottsperspektiv NIU-konferens, Göteborg 1 feb. 2017

Från triangel till rektangel. Svensk idrotts strategi ur ett elitidrottsperspektiv NIU-konferens, Göteborg 1 feb. 2017 Från triangel till rektangel Svensk idrotts strategi ur ett elitidrottsperspektiv NIU-konferens, Göteborg 1 feb. 2017 Från triangel till rektangel Utanför idrottsrörelsen Mål och syfte Verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2018-2019 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning för att styra leda och prioritera verksamheten för Västerbottens

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2018 Innehåll 03 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer för RF och SISU Idrottsutbildarna 04 Idrottsrörelsens mål 2025 06 RF:s, DF:s och SISU:s uppdrag 08 Utvecklingsresor mot

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med verksamhetsplaner Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2016-2017 Mål 2015 och fokusområden 2014-15 3 Verksamhetsinriktning 2016-2017 Förkortningar i idrottens

Läs mer

Häng med på resan mot framtidens idrott! Värmdö 21/2

Häng med på resan mot framtidens idrott! Värmdö 21/2 Häng med på resan mot framtidens idrott! Värmdö 21/2 Svensk idrott är inne i en stor förändringsresa Samhällsutveckling Sverige har förändrats otroligt mycket på bara några årtionden. Människors liv, behov

Läs mer

Strategisk inriktning

Strategisk inriktning Idrottspolitik 2.0 Program för kvällen Inledning Mona Kanaan - Strategisk inriktning 2016-2019 Eskilstuna kommun Tema Utveckling och nya möjligheter: Idrotten utvecklar Eskilstuna (SI) Svensk idrotts strategi

Läs mer

Capoeirastrategi 2025

Capoeirastrategi 2025 Capoeirastrategi 2025 Ett långsiktigt arbete mot Världens Bästa Capoeira Bakgrund Ett långsiktigt arbete mot Världens Bästa Idrott Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Värmlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna

Värmlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Värmlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna 2 Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning för att styra, leda och prioritera verksamheten för Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna näst

Läs mer

Ishockey hela livet Ishockeyns värdegrund Sportslig utveckling Stockholms ishockey en stark aktör Förening och förbund i samspel (mittcirkeln)

Ishockey hela livet Ishockeyns värdegrund Sportslig utveckling Stockholms ishockey en stark aktör Förening och förbund i samspel (mittcirkeln) Stockholms Ishockeyförbunds verksamhetsplan för säsongen 2017-2018 utgår från fastställd verksamhetsinriktning och ger tillsammans med budget distriktsstyrelsen ledning för att styra, leda och prioritera

Läs mer

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan FRAMTIDENS SKOL-IF Skolidrottsförbundets utvecklingsplan 2017-2019 DE FYRA PUNKTERNA Skolidrottsförbundet ska stödja, leda, företräda, utbilda och utveckla skolidrottsföreningarna så att de är så attraktiva

Läs mer

Verksamhetsplanering 2018 Föreningsstöd och utbildning

Verksamhetsplanering 2018 Föreningsstöd och utbildning Verksamhetsplanering 2018 Föreningsstöd och utbildning Upplands Idrottsförbunds roll stödja företräda utveckla - leda Företräda idrottsrörelsen Fördela och följa upp medel Regional intressepolitik Sammanhållande

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2018-2019 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning för att styra leda och prioritera verksamheten för Västerbottens

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

Bakgrund och process ett strategiarbete framtida förutsättningar till stämman 2015

Bakgrund och process ett strategiarbete framtida förutsättningar till stämman 2015 Svensk idrotts 2025 Bakgrund och process 2011 - Motion om förenklad administration från Boxningsklubben Narva Utredning om förutsättningarna för Framtidens Idrott 2013 - Rapport till RIM 2013 Att uppdra

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets riktlinjer bygger på Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. All idrottsverksamhet för barn

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

Innehållsförteckning. 4) Verksamhetsinriktning med ekonomiska

Innehållsförteckning. 4) Verksamhetsinriktning med ekonomiska Verksamhetsinriktning 2018-2019 Innehållsförteckning 4) Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer för RF och SISU Idrottsutbildarna 7) RF:s och SISU:s uppdrag 8) Utvecklingsresor mot 2025 9) - En ny

Läs mer

Verksamhetsplan Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna

Verksamhetsplan Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsplan 2018-2019 Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Östergötlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Februari 2018 3 Den svenska idrottsrörelsen samlas i en gemensam verksamhetsidé,

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Välkommen till Utvecklingsträff

Välkommen till Utvecklingsträff Välkommen till Utvecklingsträff Syfte och mål Syfte Få höra vad som är på gång inom Svensk Cricket, var med och påverka och få chans att utveckla er förening för framtiden Mål Att skapa en gemensam utgångspunkt

Läs mer

SVENSK INNEBANDY VILL Verksamhetsplan för Svenska Innebandyförbundet 2016/17

SVENSK INNEBANDY VILL Verksamhetsplan för Svenska Innebandyförbundet 2016/17 SVENSK INNEBANDY VILL Verksamhetsplan för Svenska Innebandyförbundet 2016/17 S V E N S K I N N E B A N D Y V I L L VISION Folksporten för alla alltid w w w. i n n e b a n dy. s e 3 V E R K S A M H E T

Läs mer

Svenska Brottningsförbundet

Svenska Brottningsförbundet Svenska Brottningsförbundet Innehållsförteckning Riksidrottsförbundets strategidokument, antagna maj 2015 SBF:s utvecklingsplan SBF - centralt Utveckling Marknad och kommunikation Tävling Elit Riksidrottsförbundets

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Blekinge 2014 2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 SISU Idrottsutbildarna består av samma specialidrottsförbund som Riksidrottsförbundet (RF), samt tre ytterligare

Läs mer

Omslagsbild. Filip Ågren, Karlstad, på hästen Cardina. Foto: Petter Arvidsson, Bildbyrån

Omslagsbild. Filip Ågren, Karlstad, på hästen Cardina. Foto: Petter Arvidsson, Bildbyrån Omslagsbild Filip Ågren, Karlstad, på hästen Cardina Foto: Petter Arvidsson, Bildbyrån 4) Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer för VIF och SISU Värmland 7) RF:s och SISU:s uppdrag VIF:s och SISU

Läs mer

13.2 RS och FS förslag: Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer

13.2 RS och FS förslag: Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer 13.2 RS och FS förslag: Verksamhetsinriktning 2018 2019 med ekonomiska planer Förslag: RS föreslår att RF-stämman beslutar att anta förslaget till gemensam verksamhetsinriktning med ekonomisk plan (RF)

Läs mer

Idrottslyftet

Idrottslyftet Syfte Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten Idrottslyftet

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund Banar väg för Norrbottens idrott RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

STRATEGI 2026 SAMTALSUNDERLAG TILLSAMMANS ÄR VI SKATE SWEDEN

STRATEGI 2026 SAMTALSUNDERLAG TILLSAMMANS ÄR VI SKATE SWEDEN STRATEGI 2026 SAMTALSUNDERLAG TILLSAMMANS ÄR VI SKATE SWEDEN SVENSK KONSTÅKNING Samtalsunderlag, Strategi 2026 Samtalsunderlag Vad betyder strategi 2026 för er? Svensk konståknings Strategi 2026 består

Läs mer

Strategisk plan för idrottsrörelsen

Strategisk plan för idrottsrörelsen 2018 2021 Strategisk plan för idrottsrörelsen 1 2 Idrottsrörelsen förändras Den svenska idrottsrörelsen enades 2015 om gemensamma mål och sedan dess har många föreningar och förbund tagit spännande kliv.

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2018-2019 Strategisk plan i två perioder 2017 2021 Revidering Strategisk plan RIM 2021 Figur 1. Den strategiska planen delas upp i två perioder, 2018-2021 och 2022-2025. Mellan 2018 och

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

Den moderna föreningen engagerar!

Den moderna föreningen engagerar! Den moderna föreningen engagerar! Ekonomi, antal medlemmar, var i landet finns de, storstad/landsbygd, åldersstrukturer osv. Hur ser er medelförening ut? Vilka variationer finns? Föreningsmiljön dit vi

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsinriktning 2014-2015 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna Gemensam verksamhetsinriktning 2014 2015 Vi

Läs mer

Idrottspolitiskt program Nyköping kommun

Idrottspolitiskt program Nyköping kommun Idrottspolitiskt program Nyköping kommun 2018-2022 Innehållsförteckning sid 1. Inledning 1 2. Målgrupp och målsättningar 2 3. Fokusområden och ansvarfördelning 3 4. Uppföljning och revidering 10 Inledning

Läs mer

för svensk idrott

för svensk idrott för svensk idrott 2018 2021 Innehållsförteckning 3) Svensk idrott förändras 4) Strategisk plan för svensk idrott 2018-2021 6) Allt hänger ihop 8) Utvecklingsresor tillsammans mot 2025 10) - Den moderna

Läs mer

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige 11 november 2013 Innehållsförteckning Vår vision 5 Folkhälsa 6 Barn- och ungdomsidrott 7 Mångfald 8 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige

Läs mer

STRATEGI FÖR UPPLÄNDSK FOTBOLL

STRATEGI FÖR UPPLÄNDSK FOTBOLL STRATEGI FÖR UPPLÄNDSK FOTBOLL 2019 2023 Strategi för uppländsk fotboll 2019 2023 Vision : Fotboll Nationalsporten För alla överallt Verksamhetsområden: Fotbollsutveckling Föreningsutveckling Förbundsutveckling

Läs mer

10.1 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer för RF och SISU för tiden

10.1 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer för RF och SISU för tiden 10.1 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer för RF och SISU för tiden 2020-2021 Förslag: RS föreslår att RF-stämman beslutar att anta förslaget till gemensam verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Jämtland Jämtland--Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsinriktning 2012 2012--2013 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna ska verka för idrottsrörelsens

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Svensk rodd idrotten hela livet

Svensk rodd idrotten hela livet Svensk rodd idrotten hela livet Verksamhetsinriktning med strategiska mål för svensk rodd mot 2025 Svensk rodds vision dit vill vi Idrotten hela livet Innehåll Svensk rodds verksamhetsidé därför finns

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2018-2019 3 Med en stark framtidstro vill vi hjälpa dig! SNABBARE - HÖGRE - STARKARE är den olympiska rörelsens motto och ett begrepp som passar bra på den höga ambition och vilja

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING. Verksamhetsinriktning MED EKONOMISKA PLANER

VERKSAMHETSINRIKTNING. Verksamhetsinriktning MED EKONOMISKA PLANER VERKSAMHETSINRIKTNING Verksamhetsinriktning 2020 2021 MED EKONOMISKA PLANER 1 RIKSIDROTTSFÖRBUNDET OCH SISU IDROTTSUTBILDARNA VERKSAMHETSINRIKTNING Innehåll 02 Inledning Målen 2025 sätter riktningen. 04

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

Denna plan inkluderar också de regionala uppdrag och projekt som vi bedriver i Blekinge.

Denna plan inkluderar också de regionala uppdrag och projekt som vi bedriver i Blekinge. VERKSAMHETSPLAN BLEKINGE 2018-2019 Förord Efter Riksidrottsmötet i maj 2017 fattade Riksidrottsstyrelsen (RS) och SISU:s Förbundsstyrelse (FS) beslut om en samordnad verksamhetsplanering för 2018-2019.

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Idrottspolitiskt program i Blekinge

Idrottspolitiskt program i Blekinge Idrottspolitiskt program i Blekinge 2018 2022 Innehåll Innehåll Innehåll...1 Inledning...2 1. Idrottspolitiskt program Blekinge...3 1.1 Svensk idrott, idrott i Blekinge...3 1.2 Politiska utgångspunkter...4

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

RIM 2017 KARLSTAD CCC

RIM 2017 KARLSTAD CCC RIM 2017 KARLSTAD CCC RF MM mm RF/ SISU MM mm RIM 2017 Från möte till mötesplats VIF Mm Tex Visit V KARLSTAD CCC SDF VIF/ SISU RF Med stöd av DF Till gemensamt RIM 2017 Projektorganisation RF Kommunikation/media/ut-smyckning

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning Västsvenska Idrottsförbundet/ Västergötlands Idrottsförbund/ SISU Idrottsutbildarna Väst/Västergötland 2016-2017 Europas bästa idrottsregion Vi påminns ständigt om att omvärlden

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Anvisningarna utgår

Läs mer

Riksidrottsförbundets strategi för INTERNATIONELLT ARBETE

Riksidrottsförbundets strategi för INTERNATIONELLT ARBETE Riksidrottsförbundets strategi för INTERNATIONELLT ARBETE 2018 2025 Riksidrottsförbundets strategi för INTERNATIONELLT ARBETE 2018 2025 Innehåll Inledning 4 Övergripande mål för svensk idrottsrörelses

Läs mer

VISION 4 MISSION 4 VÄRDEGRUND 5 ALLT HÄNGER IHOP 6 FÖRENINGS-STRUKTUR 7 SS04 REKTANGELN 8 ALLA VILL OCH FÅR VARA MED 10

VISION 4 MISSION 4 VÄRDEGRUND 5 ALLT HÄNGER IHOP 6 FÖRENINGS-STRUKTUR 7 SS04 REKTANGELN 8 ALLA VILL OCH FÅR VARA MED 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VISION 4 MISSION 4 VÄRDEGRUND 5 ALLT HÄNGER IHOP 6 FÖRENINGS-STRUKTUR 7 SS04 REKTANGELN 8 ALLA VILL OCH FÅR VARA MED 10 UTVECKLA BEFINTLIGA OCH NYA VERKSAMHET 11 SIMMA HELA LIVET 12

Läs mer

Bilaga 1 A. FokusKorpen KORPEN En roligare rörelse

Bilaga 1 A. FokusKorpen KORPEN En roligare rörelse Bilaga 1 A FokusKorpen 2025 KORPEN En roligare rörelse Några ord på vägen Korpen är en organisation i ständig rörelse. Det vi gör, det gör vi tillsammans. Fokus Korpen 2025 är nästa steg i vår förändringsresa.

Läs mer

DISTRIKTSIDROTTSFORUM. Malmö den 3 okt

DISTRIKTSIDROTTSFORUM. Malmö den 3 okt DISTRIKTSIDROTTSFORUM Malmö den 3 okt PROGRAM 09:00 Inledning Beslut från Riksidrottsmötet 2015 Verksamhetsinriktning 2016-17 Fika Lunch Fika Verksamhetsinriktning 2016-17 forts. Delaktighet i föreningslivet

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna

Verksamhetsinriktning. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna la d n a h e b t at n a m m ä t ss r å l l ti g a l Förs Verksamhetsinriktning 2014 för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

Idrottspolitiskt program 2012

Idrottspolitiskt program 2012 Idrottspolitiskt program 2012 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Inledning idrottspolitiskt program för helsingborgs stad Framtaget av Helsingborgs stad i samverkan med Helsingborgsidrottens samorganisation

Läs mer

Idrottspolitiskt program Kommunstyrelsen Mariestads kommun

Idrottspolitiskt program Kommunstyrelsen Mariestads kommun Idrottspolitiskt program Kommunstyrelsen Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2011- Senast reviderat 2008-03-31 Idrottspolitiskt program för Mariestads kommun Syftet med det idrottspolitiska

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet 2016-05-03 Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Tommy Eliasson Winter, alpint Karin Ersson, längd Joar Båtelson, skicross Olle Danielsson, snowboard och freeskiing Katarina

Läs mer

KAIS Mora IF/UIF:s policy och riktlinjer för ungdomsverksamhet

KAIS Mora IF/UIF:s policy och riktlinjer för ungdomsverksamhet KAIS Mora IF/UIF:s policy och riktlinjer för ungdomsverksamhet Utgåva 2 - augusti 2016 1 Förord I detta kompendium har vi försökt tydliggöra KAIS Mora IF/UIF:s policy och riktlinjer för alla ledare, spelare

Läs mer

VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN!

VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN! VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN! Vi är där när idrotten lär! Vårt uppdrag är att SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet är distriktets stödorganisation för idrottsrörelsen. Vår verksamhet

Läs mer

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Kalmar 2016-11-30 Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Två organisationer under ett paraply Organisationen Smålandsidrottens verksamhetsidé: Smålandsidrotten ska inspirera

Läs mer

Förslag till Mål och Strategi för svensk fotboll

Förslag till Mål och Strategi för svensk fotboll Förslag till Mål och Strategi för svensk fotboll 2018-2022 Bakgrund Process och tidplan Här finner du förslaget till Mål och Strategi för svensk fotboll 2018 2022. Arbetet med Mål och Strategi har tagit

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer