för svensk idrott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för svensk idrott"

Transkript

1 för svensk idrott

2 Innehållsförteckning 3) Svensk idrott förändras 4) Strategisk plan för svensk idrott ) Allt hänger ihop 8) Utvecklingsresor tillsammans mot ) - Den moderna föreningen engagerar 12) - Inkluderande idrott för alla 15) - En ny syn på träning och tävling 16) Jämställdhet för en framgångsrik idrott 19) Ett stärkt ledarskap 20) RF:s och SISU Idrottsutbildarnas uppdrag 2

3 Svensk idrott enades 2015 om gemensamma mål och sedan dess har många föreningar och förbund tagit spännande kliv. Nu har rörelsen tagit nästa stora steg på resan mot en mer nyfiken och välkomnande idrott där fokus på utveckling gör att fler blir motiverade att hålla igång hela livet. Fem prio riterade utvecklingsresor stakar nu ut vägen. Inom idrotten tror vi fortfarande att det händer någonting speciellt när vi möts i föreningen. Det är en plats där människor blir friskare, gladare och umgås över gränser. Målet med svensk idrotts förändringsresa är helt enkelt att ännu fler ska känna sig välkomna och få utvecklas i den nya idrott som nu växer fram över hela Sverige. Idrott ska vara en resa även i våra föreningar. Alla ska få självförtroendet, motivationen och den fysiska kompetens som krävs för att kunna och vilja delta i fysisk aktivitet hela livet. I en sådan idrott får även de som drömmer om mästerskap och medaljer bättre förutsättningar att nå hela vägen. Framtidens idrott ska vara nyfiken och inspireras av förändringarna som sker i samhället. Trösklarna måste bli lägre och det ska gå att idrotta på fler olika sätt i våra föreningar. Utmaningarna Idrotten ska hålla oss i rörelse hela livet men de senaste åren har vi sett att barn och ungdomar slutar allt tidigare. Stora globala trender i kombination med en del gamla strukturer inom idrotten har bidragit till denna olyckliga utslagning. Det drabbar såväl individer som idrotten i stort. I dagsläget vänder medlemskurvan i föreningarna nedåt med 11-åringarna. Sedan sker ett successivt tapp av medlemmar till någonstans mellan årsåldern då det blir en svag ökning i form av de föräldrar som kommer tillbaka antingen som aktiva eller som barn- och ungdomsledare. Efter 50- årsåldern sluttar kurvan nedåt igen. Centrum för idrottsforsknings studie från 2017, utförd med elever i årskurs 5, årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet, visar hur endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når de rekommenderade nivåerna av daglig fysisk aktivitet. Samtidigt vet vi vilka positiva effekter idrott och fysisk aktivitet kan ha på människors livskvalitet och vårt samhälle. Stillasittandet är en av vår tids stora utmaningar och idrotten är en stor del av lösningen. En stark idrott innebär ett starkare samhälle. Det är dags att bryta trenden och räta ut medlemskurvan! 3

4 4 för svensk idrott

5 Idrottsrörelsen består av cirka 3 miljoner medlemmar i föreningar som samlas i 71 specialidrottsförbund (SF). Vår vision är inte blygsam: Svensk idrott världens bästa. Den handlar om att välkomna alla in i en idrottsrörelse där varje människa har en plats och en uppgift. En idrottsrörelse med ett enat fokus kring sunda värderingar och en tro om att just dessa skapar grunden för en idrott i världsklass. Svensk idrott vill bli bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass. Svensk idrott mot 2025 Under det dryga sekel som idrottsrörelsen har funnits har samhället genomgått en omvälvande förvandling. Självklart påverkar det också såväl idrottsrörelsen som människors idrottande. RF-stämman 2013 beslutade att inleda ett strate giskt arbete för att möta samhällets förändringar som en stark rörelse. Utifrån det beslutet har RF i nära samverkan med SISU Idrottsutbildarna, specialidrottsförbund och distrikt de senaste åren drivit ett brett strategiarbete beslutade RF-stämman om mål 2025 och förändringsarbetet mot dem pågår i princip alla förbund. Denna strategiska plan är en ledstång för hela idrottsrörelsen mot Ambitionen är att förbund och föreningar i hela landet utifrån planen ska kunna forma sin utveckling mot framtiden. RF och SISU Idrottsutbildarna med dess distriktsförbund i hela Sverige, står redo för att stödja föreningar och förbund i deras utvecklingsarbete mot målen. Det är i föreningarna som förändringsarbetet behöver ske och för att det ska bli en verklig förändring måste varje förening utgå från sina förutsättningar. Det är där i ledarnas tankar om idrott och deras utformning av träning och tävling som vi kan se om strategiarbetet har lyckats Målen mot 2025 innebär att svensk idrott ska arbeta för livslång idrott i förening för alla, oavsett bakgrund, ålder, kön, ambitionsnivå eller andra förutsättningar. Alla ska få plats. Alla ska kunna se idrottsföreningen som ett bra alternativ för träning och tävling samtidigt som svensk idrott utvecklar en framgångsrik elit. 5

6 Allt hänger ihop En strategisk plan betyder väldigt lite om den inte sätts i ett sammanhang där den får kraft från en gemensam grund och liv av det som ska göras för att infria planen. Svensk idrott har tidigare beslutat om en gemensam verksamhetsidé, värdegrund och vision. Verksamhetsidén tydliggör vårt gemensamma uppdrag och uttrycker kärnan i verksamheten. Värdegrunden beskriver de värden som vi vill ska styra och genomsyra idrotten. Visionen ger oss en gemensam bild av det vi vill uppnå. Tillsammans utgör de svensk idrotts gemensamma grund, ett sorts fundament på vilka vi byggt den strategiska planen. Verksamhetsidé Idrottsrörelsens verksamhetsidé beskriver idrottsrörelsens gemensamma uppdrag och varför rörelsen finns till: Vi bedriver idrott i föreningar för att må bra, ha roligt och utvecklas under hela livet. Idrottens värdegrund Varje förening och varje förbund beslutar själv över sin verksamhet. Idrottsrörelsens har kommit överens om en gemensam värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån: Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel Idrottsrörelsens mål 2025 Den strategiska planen är en ledstång mot de övergripande mål som beslutades av RF-stämman Målen anger riktningen för arbetet fram till 2025 och tillsammans med de prioriterade utvecklingsområdena, eller utvecklingsresorna som vi valt att kalla dem, bildar de kärnan i den strategiska planen. Dessa utvecklingsresor är nödvändiga för att infria målen. Planen delas upp i två fyraåriga perioder med revi dering Den strategiska planen ska styra verksamhetsinriktningar och -planer. Strategiska områden och mål mot 2025 Livslångt idrottande: - Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet. - Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar inter nationellt. Idrottens värdegrund är vår styrka: - Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund. Idrott i förening: - Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening. Idrotten gör Sverige starkare: - Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör. VISION Svensk idrott världens bästa MÅL 2025 STRATEGISK PLAN , VERKSAMHETSINRIKTING VERKSAMHETSPLANER Bilden beskriver hur idrottsrörelsens vision, mål och strategiska plan hänger samman med RF:s och SISU:s verksamhetsinriktning och verksamhetsplaner. 6

7 7

8 Utvecklingsresor tillsammans mot 2025 Samhället förändras i allt snabbare takt och svensk idrott står inför utmaningar. Globaliseringen, urbaniseringen och digitaliseringen påverkar alla i dagens samhälle. Till det kommer hälsohotet och miljö- och resursbrist. Utifrån dessa megatrender har RF med hjälp av experter gjort omvärldsanalyser, politiska analyser samt kartlagt nuläget inom svensk idrott. Det står utifrån detta klart att svensk idrott måste göra något annorlunda för att realisera målen om livslång idrott i förening för alla samt en stark internationell elit. Fem utvecklingsresor som är särskilt viktiga att fokusera på har identifierats. De benämns som utvecklingsresor eftersom varje resa är en långsiktig strävan mot de övergripande målen Inom varje förbund pågår en egen resa, men detta görs inte isolerat. Vi är många och vi hjälps åt. Svensk idrott gör en gemensam resa där RF leder, stödjer och företräder idrottsrörelsen och SISU Idrottsutbildarna bildar och utbildar i riktning mot målen. Förutsättningar för utvecklingsresorna Digitalisering, samverkan, kommunikation, utbildning och bildning har identifierats som extra viktiga förutsättningar för strategiarbetet. Till det kommer det faktum att det idag är brist på ändamålsenliga anläggningar och idrottsmiljöer. Dessa förutsättningar är avgörande för idrottsrörelsens utveckling och de skär genom samtliga utvecklingsresor nedan. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras inom den närmaste framtiden. Det är viktigt att vi tar tillvara på digitaliseringens möjligheter och ser det som en möjliggörare för svensk idrotts utveckling. En nyckel till framgång är att skaffa sig digital kompetens och den finns naturligt i yngre generationer. Stöd till digitalisering och kompetensutveckling bland ledare är en förutsättning för idrottsrörelsens utveckling. Samverkan SF och idrottsföreningar måste samverka för att nå målen Idrotter behöver se varandra som kollegor och inte som konkurrenter som tävlar om samma utövare. Inom idrottsrörelsen finns det en idrott för alla och förbund och föreningar kompletterar varandra. Det är även viktigt att sam verka med externa aktörer inom såväl privat som offentlig sektor. Kommunikation Kommunikation är en förutsättning för förändringsarbete. Idrottsrörelsen behöver även stärka kommunikationen och samverkan med externa målgrupper och intressenter, för att sprida berättelsen om svensk idrott 2025 och påverka politiska beslut för att få bättre förutsättningar för att nå målen. Bildning och utbildning Bildning och utbildning är nödvändiga ingredienser för att skapa framtidsorienterade samtal i föreningarnas klubbstugor, på planer, i hallar, ja överallt där idrott skapas och utövas. Det är där, i föreningarna, som strategiarbetet ska synas. Det är där, i ledarnas tankar om idrott och i deras utformning av träning och tävling, vi ser att strategiarbetet har lyckats. RF och SISU Idrottsutbildarna har tagit fram en ny bildnings- och utbildningsstrategi för utvecklingen mot Anläggningar och idrottsmiljöer För att alla ska kunna vara med och idrotta måste vi ha någonstans att vara. Det kan tyckas vara självklart. Tillgängliga och ändamålsenliga anläggningar och idrottsmiljöer är idag en trång sektor. Utvecklingsarbete och politiskt påverkans arbete kring anläggningar och idrottsmiljöer behöver stärkas för att målen 2025 ska bli verklighet. 8

9 9

10 UTVECKLINGSRESA: Den moderna föreningen engagerar RF-stämman 2015 beslutade att idrottsföreningen även i framtiden ska utgöra grundstrukturen för svensk idrott och att föreningarna är en förutsättning för den omfattande verksamheten. Idrottsrörelsens självständighet från stat och kommun är avgörande för ett starkt engagemang i för e- ningar. Idrottsrörelsen ska dock samverka med andra aktörer när det gör verksamheten bättre. Det är engagemanget hos medlemmarna i föreningen som skapar aktiviteterna och utvecklar framtidens idrott. De ideella ledarna är helt avgörande i den dagliga idrottsverksamheten men för att de ska vilja göra det även i framtiden behöver formerna för att engagera sig i en förening förenklas och anpassas efter den moderna människans livssituation. Önskat läge har vi en stark och levande idrottsrörelse som tar vara på människors engagemang och inspirerar till delaktighet. Medlemskapet är moderniserat. Det är enkelt och välkomnande att engagera sig oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra förutsättningar. Föreningar bildas och utvecklas med verksamhet i linje med svensk idrotts mål. Människor vill engagera sig och är stolta över att vara en del av sin förening och av svensk idrott. Föreningen har antagit nya former där grunden är människors vilja att vara med och att bidra i föreningen. Föreningens möten hålls i såväl gamla som nya forum och verksamheten kännetecknas av glädje, gemenskap och öppenhet. Insatser SF och idrottsföreningar ska: Delta i idrottsrörelsens bildnings- och utbildningssatsning kring engagemang, demokrati och delaktighet i syfte att stärka människors vilja och kompetens att leda och arbeta ideellt i en förening. RF ska: Skapa mer tid för idrott genom att utveckla, effektivisera och digitalisera stöd för administration till förbund och föreningar. Utveckla nya former för att engagera sig i framtidens förening. Stärka kommunikationen i syfte att inspirera till delaktighet i föreningsidrotten. SISU ska: Genomföra en bildnings- och utbildningssatsning kring engagemang, demokrati och delaktighet i syfte att stärka människors vilja och kompetens att leda och arbeta ideellt i en förening. 10

11 11

12 UTVECKLINGSRESA: Inkluderande idrott för alla Ambitionen om träning och tävling för alla i föreningar där alla ska känna sig välkomna innebär att svensk idrott behöver göra en resa mot inkludering av grupper som i dagens samhälle inte ses som norm. Det gäller samtliga diskrimineringsgrunder; kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det handlar också om att sänka ekonomiska trösklar och göra idrotten tillgänglig nära där människor bor. Inkludering är något annat än integrering. Integrering bygger på att det finns ett färdigt system eller struktur som något eller någon skall anpassas till. Inkludering däremot utgår från ett synsätt där människors förmågor är utgångspunkten och egenskaper som kön, etnicitet eller andra förutsättningar inte skapar förväntningar i sig. För att uppnå inkludering behöver verksamheten utvecklas för att passa olika individer. Insatser SF och idrottsföreningar ska: Utveckla träning och tävling samt mötesformer efter människors förmåga och möjlighet att vara med. Arbeta för att sänka kostnader och andra trösklar för deltagande i idrott. RF ska: Leda en satsning för att få fler ändamålsenliga anläggningar och idrottsmiljöer med hög tillgänglighet. Tillsammans med SF göra en kraftsamling för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse i anslutning till skoldagen. Önskat läge känner sig pojkar och flickor, män och kvinnor och i olika åldrar och med olika förutsättningar och bakgrund välkomna till idrottsföreningen. Föreningens verksamhet ger människor med olika förmåga möjlighet att vara med. Träningen utvecklas efter individens kapacitet vilket utvecklar rörelseförståelse speglar medlemmarna i idrotts rörelsen befolkningen i Sverige. Möjligheten att träna, tävla och engagera sig i en förening är inte beroende av individens ekonomiska förutsättningar eller var man bor. 12

13 13

14 14

15 UTVECKLINGSRESA: En ny syn på träning och tävling Träning, tävling och prestation utgör en väsentlig del av idrottsrörelsens själ och stimulerar individer och lag, att utmana sig själva i kamp med såväl andra som sig själva. Vi är övertygade om att världens bästa barn- och ungdomsidrott där träning och tävling är anpassade efter barnens förmåga och utveckling också ger världens bästa elitidrott. Det är det vi menar med att gå från den traditionella bilden av idrottsrörelsen med en bred bas av barn och unga och spetsig topp av elitidrottare en triangel, till en idrottsrörelse där alla kan vara med under hela livet och träna och tävla på olika nivåer en rektangel. (Se figur nedan). I dag är stillasittandet ett stort samhällsproblem även i de yngre åldrarna. Endast en tredjedel av fyraåringar i Sverige uppnår den rekommenderade gränsen för fysisk aktivitet på 60 minuter om dagen. Bristen på rörelse gör att barnets utveckling hämmas på många områden och barn har idag generellt inte samma utvecklade rörelseförståelse som tidigare, när de kommer till en idrottsförening. En annan utmaning är att barn- och ungdomar slutar allt tidigare med sin idrott. Den vanligaste idrottsutövaren 2017 är elva år. Ska idrottsrörelsen uppnå målen om livslångt idrottande och nå fler idrottsliga framgångar internationellt, behöver synen på träning och tävling i förening förändras. Önskat läge har vi en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och tävling utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet. Ledarskapet fokuserar på glädje och prestation snarare än på resultat. Utveckling av rörelseförståelse är i centrum vilket gör att fler får fysiska förutsättningar att idrotta mer. Utövaren känner sig kompetent, får tilltro till egen förmåga och en möjlighet att utveckla och förbättra sin prestation. Detta gör att fler fortsätter att idrotta längre och såväl den blivande som redan aktive elitidrottaren sporras att nå sin verkliga potential. Det ger förutom fler utövare totalt sett, också fler framgångsrika elitidrottare och internationella medaljer. Samtidigt väljer många andra former för idrottande. Alla tränar, det är det vi har gemensamt. De som vill tävlar. Föreningarna kompletterar varandra och samverkar både med varandra och med andra aktörer. Det finns alternativ för människor med olika ambitioner inom idrottsrörelsen, hela livet har idrotten på alla nivåer utvecklat strukturer, stödsystem och beteenden vilket bidragit till att medlemmarna är mer aktiva under längre tid. Det är naturligt att idrotta i en förening under hela livet. Insatser SF och idrottsföreningar ska: Utveckla former och strukturer för träning och tävling för att passa barn och ungdomar, pojkar som flickor. Utveckla former och strukturer för träning och tävling för att passa vuxna och äldre idrottares behov. Säkerställa att en utvecklad syn på träning och tävling genomsyrar tränarutbildning. RF ska: Förändra ekonomiska stöd och kompetensstöd så att de premierar och stimulerar en jämställd verksamhet som leder till idrott hela livet och en starkare internationell elit. Synliggöra idrottsrörelsens utvecklingsresa mot en ny syn på träning och tävling i syfte att bilden av idrotten ska spegla utvecklingen. SISU ska: Säkerställa att en utvecklad syn på träning och tävling genomsyrar idrottsövergripande utbildning. Genomföra en bildnings- och utbildningssatsning kring en ny syn på träning och tävling i föreningar Bilden visar en förflyttning från den traditionella bilden av idrottsrörelsen med en bred bas av barn och unga och spetsig topp av elitidrottare en triangel, till en idrottsrörelse där alla kan vara med under hela livet och träna och tävla på olika nivåer inom såväl bredd- som elitidrott en rektangel. 15

16 UTVECKLINGSRESA: Jämställdhet för en framgångsrik idrott Att inte hantera, arbeta med och tydligt ta ställning för jämställdhet blir allt mer problematiskt när medvetenheten om frågorna bara ökar. Företag och organisationer som inte agerar riskerar att bli sedda som hopplöst bakåtsträvande och slutligen kanske till och med bli irrelevanta i den nya samhällsordningen. För svensk idrott finns stora möjligheter om man lyckas ta tillvara på värderingsförändringarna och lika stora risker om man låter bli. Jämställdhet har historiskt setts som en värdegrundsfråga inom svensk idrott och inte som en faktor för idrottsutveckling. Ofta har tjejprojekt adderats till verksamheten vilket har stärkt tjejer och kvinnor, men projekten har inte ändrat i organisationens struktur, stödsystem eller kultur. Även om jämställdhet ingår i de ovan beskrivna diskrimineringsgrunderna och arbetet samordnas, måste svensk idrott särskilt fokusera på jämställdhet. Frågan om kön kan även fungera som en bra ingång i ett analys- och förändringsarbete som också inbegriper andra jämlikhetsfrågor Önskat läge 2025 har vi en jämställd idrott. Idrottsrörelsen ser en jämställd verksamhet som en förutsättning för, och ett tecken på, en framgångsrik idrott. Män och kvinnor har samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Idrotten utformar verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap. Män och kvinnor har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att män och kvinnor har lika stora möjligheter att medverka. 16

17 Idrottsrörelsen tillämpar jämställdhetsintegrering i sin verksamhet. Insatser SF och idrottsföreningar ska: Se över förutsättningar, analysera och genomföra förändringar i syfte att pojkar och flickor, män och kvinnor, ska ha samma möjligheter att delta i idrottsverksamhet. Arbeta för att män och kvinnor i alla beslutande och rådgivande organ är representerade med minst 40 procent. SISU ska: Integrera jämställdhetsaspekten i utbildningar och mötesplatser. Intensifiera bildning- och utbildningsinsatser kring jämställdhet. RF ska: Integrera jämställdhetsaspekten i ledning, styrning, uppföljning, stöd och utvecklingsarbete och beslut. 17

18 18

19 UTVECKLINGSRESA: Ett stärkt ledarskap De ideella idrottsledarna är ryggraden i svensk idrott. De utgörs av ledare, tränare, förtroendevalda, funktionärer och domare. Ledarna är avgörande för att leda och stimulera till en bra idrott och för att få alla med på tåget i utvecklingsarbetet mot Det är i föreningen som förändringen måste ske. För att lyckas behöver svensk idrott stärka ledare i förbund och föreningar men också i ökad omfattning attrahera ledare i blandade åldrar, av båda kön och med olika bakgrund. Grupperna som idrottsledare ansvarar för idag har olika bakgrund och andra förutsättningar och behov än för ett tiotal år sedan. Det ställer högre krav på kunskap och på ett mer individanpassat ledarskap än tidigare. Människor idag vill ha, och kräver större möjlighet att kunna styra över sin egen tillvaro. Man vill ha det på sitt sätt - när och hur och var jag vill. I idrotter som på många sätt bygger på struktur och kontinuitet, ställer det individualiserade och heterogena samhället krav på idrottsledares sätt att leda. Önskat läge 2025 har svensk idrott ett starkt ledarskap i alla delar av organisationen. Såväl tränare, ledare och förtroendevalda känner till och leder enligt svensk idrotts värdegrund. Ledarskapet är individanpassat och genomsyras av ett gott bemötande. Förutsättningarna för att vara idrottsledare är anpassade efter olika individers livssituation. Svensk idrott har attraktiva ledarutbildningar med hög kvalitet på alla nivåer. Samtal om utveckling, normer och värderingar är levande i föreningar och förbund. Att ha varit idrottsledare är en stark merit för framtida karriär och svensk idrott är och uppfattas som Sveriges ledande ledarskola. Insatser SF och idrottsföreningar ska: Säkerställa att ledar- och tränarutbildningar relaterar till mål Stärka ledare och tränares kompetens inom såväl den egna specifika idrotten som inom mer idrottsgenerella områden, exempelvis värdegrundsfrågor. RF ska: Tillhandahålla kunskap och stöd till förbund i syfte att stärka ledarskapet. Synliggöra och kommunicera det ideella ledarskapet. SISU ska: Genomföra en bildnings- och utbildningssatsning med syfte att stärka kompetensen hos ledare relaterat till mål

20 RF:s och SISU Idrottsutbildarnas uppdrag RF:s och SISU Idrottsutbildarnas roll är att stödja, leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsrörelsen. RF och SISU har en viktig roll i att stödja förbund och föreningar i utvecklingsarbetet mot Nedan följer en beskrivning av RF:s och SISU idrottsutbildarnas uppgifter. RF:s uppdrag Riksidrottsförbundet (RF) är idrottsrörelsens samlande organi sation med uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. RF:s distrikt har motsvarande uppdrag som RF på regional och lokal nivå. RF och distrikten stödjer föreningsidrotten i hela landet. Till RF:s uppgifter hör att: Fördela och följa upp statens anslag till idrottsrörelsen utifrån regeringens riktlinjer och i linje med idrottsrörelsens strategi och mål. Stödja den idrottsliga utvecklingen och kunskapsutvecklingen i SF med i linje med idrottsrörelsens strategi och mål. Ge service och stöd till SF. Företräda idrottsrörelsen gentemot myndigheter, politiker och samhället i övrigt Leda det intressepolitiska arbetet och påvisa idrottens samhällsnytta. Bevara det idrottshistoriska arvet Samordna idrottsrörelsens internationella arbete Verka för en sammanhållen idrott. Samverka med övriga stödorganisationer för en tydlig ledning och ett effektivt stöd till idrottsrörelsen. Samordna arbetet kring idrottsrörelsens värdegrunds frågor SISU Idrottsutbildarnas uppdrag SISU Idrottsutbildarna (SISU) är idrottens studie- och utbildningsorganisation och ska verka för och bidra till idrottens utveckling genom bildning och utbildning. SISU:s distrikt har motsvarande uppdrag på regional och lokal nivå. SISU:s medarbetare arbetar i alla Sveriges kommuner och bidrar till föreningarnas utveckling. Till SISU Idrottsutbildarnas uppgifter hör att: Fördela och följa upp statens anslag till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet utifrån regeringens riktlinjer och i linje med idrottsrörelsens strategi och mål. I samverkan med RF skapa förutsättningar för idrottsrörelsens utvecklingsarbete strategier och mål. Med bildnings- och utbildningsinsatser bidra till idrottens och individers utveckling utifrån behov och förutsättningar Skapa idrottsövergripande mötesplatser. Ansvara för att idrottens gemensamma ledarutbildningar erbjuds och genomförs. Tillhandahålla pedagogiska metoder och utbildningsmaterial för bildnings och utbildningsverksamhet 20

21 21

22 22

23 23

24 Idrottens Hus, Box 11016, Stockholm Tel: Fax E-post: Hemsida:

Strategisk plan för idrottsrörelsen

Strategisk plan för idrottsrörelsen 2018 2021 Strategisk plan för idrottsrörelsen 1 2 Idrottsrörelsen förändras Den svenska idrottsrörelsen enades 2015 om gemensamma mål och sedan dess har många föreningar och förbund tagit spännande kliv.

Läs mer

Capoeirastrategi 2025

Capoeirastrategi 2025 Capoeirastrategi 2025 Ett långsiktigt arbete mot Världens Bästa Capoeira Bakgrund Ett långsiktigt arbete mot Världens Bästa Idrott Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas

Läs mer

13.1 RS förslag: Strategisk plan

13.1 RS förslag: Strategisk plan 13.1 RS förslag: Strategisk plan 2018 2021 Förslag: RS föreslår att RF-stämman beslutar att att att ställa sig bakom den strategiska planen 2018 2021 enligt bilaga; inriktningen i den strategiska planen

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2018 Innehåll 03 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer för RF och SISU Idrottsutbildarna 04 Idrottsrörelsens mål 2025 06 RF:s, DF:s och SISU:s uppdrag 08 Utvecklingsresor mot

Läs mer

Innehållsförteckning. 4) Verksamhetsinriktning med ekonomiska

Innehållsförteckning. 4) Verksamhetsinriktning med ekonomiska Verksamhetsinriktning 2018-2019 Innehållsförteckning 4) Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer för RF och SISU Idrottsutbildarna 7) RF:s och SISU:s uppdrag 8) Utvecklingsresor mot 2025 9) - En ny

Läs mer

13.2 RS och FS förslag: Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer

13.2 RS och FS förslag: Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer 13.2 RS och FS förslag: Verksamhetsinriktning 2018 2019 med ekonomiska planer Förslag: RS föreslår att RF-stämman beslutar att anta förslaget till gemensam verksamhetsinriktning med ekonomisk plan (RF)

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2018-2019 INNEHÅLL INLEDNING & UPPDRAG... 3 VERKSAMHETSIDÈ... 4 VÄRDEGRUND... 4 VISION... 4 IDROTTSRÖRELSEN ÖVERGRIPANDE MÅL 2025... 4 EN NY SYN PÅ TRÄNING OCH TÄVLING... 5 DEN MODERNA

Läs mer

Verksamhetsinriktning Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen

Verksamhetsinriktning Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Verksamhetsinriktning 2018 2019 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831

Läs mer

Omslagsbild. Filip Ågren, Karlstad, på hästen Cardina. Foto: Petter Arvidsson, Bildbyrån

Omslagsbild. Filip Ågren, Karlstad, på hästen Cardina. Foto: Petter Arvidsson, Bildbyrån Omslagsbild Filip Ågren, Karlstad, på hästen Cardina Foto: Petter Arvidsson, Bildbyrån 4) Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer för VIF och SISU Värmland 7) RF:s och SISU:s uppdrag VIF:s och SISU

Läs mer

Svensk orientering världens bästa för alla hela livet

Svensk orientering världens bästa för alla hela livet Sida 1 12 Svensk orientering världens bästa för alla hela livet Mål det här ska vi uppnå (2025) Världens bästa landslag Flera och mera minst en procent av Sveriges befolkning är medlemmar i en orienteringsförening

Läs mer

Häng med på resan mot framtidens idrott! Värmdö 21/2

Häng med på resan mot framtidens idrott! Värmdö 21/2 Häng med på resan mot framtidens idrott! Värmdö 21/2 Svensk idrott är inne i en stor förändringsresa Samhällsutveckling Sverige har förändrats otroligt mycket på bara några årtionden. Människors liv, behov

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2018-2019 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning för att styra leda och prioritera verksamheten för Västerbottens

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2018-2019 3 Med en stark framtidstro vill vi hjälpa dig! SNABBARE - HÖGRE - STARKARE är den olympiska rörelsens motto och ett begrepp som passar bra på den höga ambition och vilja

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2018-2019 Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna 2 Verksamhetsinriktning 2018-2019 Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning till att styra, leda och prioritera verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna

Verksamhetsplan Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsplan 2017 Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Östergötlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Januari 2017 3 Den svenska idrottsrörelsen samlas i en gemensam verksamhetsidé,

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2018-2019 Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2018-2019 3 Verksamhetsinriktning 2018-2019 Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning till att styra,

Läs mer

Svensk orientering VERKSAMHETSINRIKTNING MOT 2025

Svensk orientering VERKSAMHETSINRIKTNING MOT 2025 Svensk orientering VERKSAMHETSINRIKTNING MOT 2025 Vision VÄRLDENS BÄSTA FÖR ALLA HELA LIVET Mål FLERA OCH MERA VÄRLDENS BÄSTA LANDSLAG VERKSAMHETSIDÉ - DÄRFÖR FINNS VI Svensk orientering erbjuder världens

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2018-2019 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning för att styra leda och prioritera verksamheten för Västerbottens

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2018-2019 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning för att styra leda och prioritera verksamheten för Västerbottens

Läs mer

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Dagens arbete Gemensam strategi för svensk idrotts framtid 4 strategiska områden Övergripande målsättningar Verksamhetsinriktningen för

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2018-2019 Strategisk plan i två perioder 2017 2021 Revidering Strategisk plan RIM 2021 Figur 1. Den strategiska planen delas upp i två perioder, 2018-2021 och 2022-2025. Mellan 2018 och

Läs mer

10.1 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer för RF och SISU för tiden

10.1 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer för RF och SISU för tiden 10.1 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer för RF och SISU för tiden 2020-2021 Förslag: RS föreslår att RF-stämman beslutar att anta förslaget till gemensam verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Läs mer

Verksamhetsplan Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna

Verksamhetsplan Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsplan 2018-2019 Östergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Östergötlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Februari 2018 3 Den svenska idrottsrörelsen samlas i en gemensam verksamhetsidé,

Läs mer

Idrottsrörelsen förändras

Idrottsrörelsen förändras En välkomnande, nyfiken och modig idrott där glädje och utveckling motiverar fler att idrotta hela livet. Idrottsrörelsen förändras Vi tror på en idrott där ännu fler känner sig välkomna och får möjlighet

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING. Verksamhetsinriktning MED EKONOMISKA PLANER

VERKSAMHETSINRIKTNING. Verksamhetsinriktning MED EKONOMISKA PLANER VERKSAMHETSINRIKTNING Verksamhetsinriktning 2020 2021 MED EKONOMISKA PLANER 1 RIKSIDROTTSFÖRBUNDET OCH SISU IDROTTSUTBILDARNA VERKSAMHETSINRIKTNING Innehåll 02 Inledning Målen 2025 sätter riktningen. 04

Läs mer

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Arbetsbok Innehåll Studieplan...Sid 3 Sätt framtiden på dagordningen...sid 4 Samhällstrender som påverkar idrottsrörelsen...sid

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

Den moderna föreningen engagerar. Danssportförbundet 11 november 2017 Kristoffer Berg, SISU Idrottsutbildarna

Den moderna föreningen engagerar. Danssportförbundet 11 november 2017 Kristoffer Berg, SISU Idrottsutbildarna Den moderna föreningen engagerar Danssportförbundet 11 november 2017 Kristoffer Berg, SISU Idrottsutbildarna Den moderna föreningen engagerar Tydlig föreningsidé och strategisk ledning Flexibla former

Läs mer

Information från Riksidrottsförbundet/ SISU Idrottsutbildarna. Presentatör: Lena Björk, koordinator för Idrottslyftet

Information från Riksidrottsförbundet/ SISU Idrottsutbildarna. Presentatör: Lena Björk, koordinator för Idrottslyftet Information från Riksidrottsförbundet/ SISU Idrottsutbildarna Presentatör: Lena Björk, koordinator för Idrottslyftet Dagens agenda Strategiarbetet 2025 Idrottslyftet 2017 SF-dialog Dagens agenda Strategiarbetet

Läs mer

Denna plan inkluderar också de regionala uppdrag och projekt som vi bedriver i Blekinge.

Denna plan inkluderar också de regionala uppdrag och projekt som vi bedriver i Blekinge. VERKSAMHETSPLAN BLEKINGE 2018-2019 Förord Efter Riksidrottsmötet i maj 2017 fattade Riksidrottsstyrelsen (RS) och SISU:s Förbundsstyrelse (FS) beslut om en samordnad verksamhetsplanering för 2018-2019.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 En attraktiv verksamhet med utövaren i centrum

VERKSAMHETSPLAN 2017 En attraktiv verksamhet med utövaren i centrum VERKSAMHETSPLAN 2017 En attraktiv verksamhet med utövaren i centrum Fokus ska ligga på att utforma verksamhet som är öppen för alla och som upplevs som attraktiv och välkomnande för varje enskild individ.

Läs mer

Välkommen till Utvecklingsträff

Välkommen till Utvecklingsträff Välkommen till Utvecklingsträff Syfte och mål Syfte Få höra vad som är på gång inom Svensk Cricket, var med och påverka och få chans att utveckla er förening för framtiden Mål Att skapa en gemensam utgångspunkt

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Bilaga 1 A. FokusKorpen KORPEN En roligare rörelse

Bilaga 1 A. FokusKorpen KORPEN En roligare rörelse Bilaga 1 A FokusKorpen 2025 KORPEN En roligare rörelse Några ord på vägen Korpen är en organisation i ständig rörelse. Det vi gör, det gör vi tillsammans. Fokus Korpen 2025 är nästa steg i vår förändringsresa.

Läs mer

Verksamhetsplan Västra Götalands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland

Verksamhetsplan Västra Götalands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland Verksamhetsplan Västra Götalands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland 2018-2019 INNEHÅLL Verksamhetsplan 2018-2019...4 Utvecklingsresor mot 2025...6 Våra effektmål...6 En ny syn på träning

Läs mer

Projektstöd SF

Projektstöd SF Projektstöd SF 2020-2021 1. Projektstöd SF 2020 2021 Den 27 maj erhöll SF besked om vilka sökbara projektstöd och områden som fanns möjlighet att söka stöd för 2020 och 2021 med sista ansökningsdatum 15

Läs mer

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Blekinge 2014 2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 SISU Idrottsutbildarna består av samma specialidrottsförbund som Riksidrottsförbundet (RF), samt tre ytterligare

Läs mer

(Det moderna) Förbundet/föreningen engagerar

(Det moderna) Förbundet/föreningen engagerar (Det moderna) Förbundet/föreningen engagerar (Den moderna) föreningen engagerar Engagemanget för och i svensk idrott är starkt men förändras. Det blir vanligare med engagemang av tillfällig karaktär. Utveckla

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Anvisningarna utgår

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning Strategiska områden med övergripande mål 2025 1 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer 2016-2017 2 Strategiska områden med övergripande mål 2025 Strategiska områden med övergripande mål 2025 3 Verksamhetsinriktning

Läs mer

Bakgrund och process ett strategiarbete framtida förutsättningar till stämman 2015

Bakgrund och process ett strategiarbete framtida förutsättningar till stämman 2015 Svensk idrotts 2025 Bakgrund och process 2011 - Motion om förenklad administration från Boxningsklubben Narva Utredning om förutsättningarna för Framtidens Idrott 2013 - Rapport till RIM 2013 Att uppdra

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna

Verksamhetsinriktning. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna la d n a h e b t at n a m m ä t ss r å l l ti g a l Förs Verksamhetsinriktning 2014 för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2016-2017 Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Foto sid 1: Stefan Carlsson Foto sid 3, 4: Bildbyrån Verksamhetsinriktning 2016-2017 3 Verksamhetsinriktning 2016-2017 GI

Läs mer

Strategiskt arbete mot 2025

Strategiskt arbete mot 2025 Strategiskt arbete mot 2025 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. En process med delaktighet 2. Vision 3. Uppdrag 4. Kärnvärden 5. Livslångt idrottande 5. En strategisk plan för alla 7. Svensk Taekwondo för

Läs mer

Strategisk plan för Linköpings Allmänna Simsällskap

Strategisk plan för Linköpings Allmänna Simsällskap Strategisk plan för Linköpings Allmänna Simsällskap 2018-2025 Den strategiska planen 2018-2025 är Linköpings Allmänna Simsällskaps, LASS, styrdokument för perioden. Den vänder sig till föreningens styrelse,

Läs mer

Svenska Cricketförbundets verksamhetsplan 2019

Svenska Cricketförbundets verksamhetsplan 2019 Svenska Cricketförbundets verksamhetsplan 2019 Bakgrund Vid RF-stämman 2015 beslutade idrottsrörelsen om en strategisk plan strategi 2025, gemensam för hela idrotten, och på RF-stämman 2017 beslutades

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

RIM 2017 KARLSTAD CCC

RIM 2017 KARLSTAD CCC RIM 2017 KARLSTAD CCC RF MM mm RF/ SISU MM mm RIM 2017 Från möte till mötesplats VIF Mm Tex Visit V KARLSTAD CCC SDF VIF/ SISU RF Med stöd av DF Till gemensamt RIM 2017 Projektorganisation RF Kommunikation/media/ut-smyckning

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2016-2019 SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET IDROTTEN VILL Idrottsrörelsens Verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna 2016-2017 Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsubildarna, 2015 3 Verksamhetsinriktning 2016-2017 RF och SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Verksamhetsplanering 2018 Föreningsstöd och utbildning

Verksamhetsplanering 2018 Föreningsstöd och utbildning Verksamhetsplanering 2018 Föreningsstöd och utbildning Upplands Idrottsförbunds roll stödja företräda utveckla - leda Företräda idrottsrörelsen Fördela och följa upp medel Regional intressepolitik Sammanhållande

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSINRIKTNING SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSINRIKTNING SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING 2016-2017 1 SKÅNEIDROTTEN INNEHÅLL INLEDNING... 3 UPPDRAG & VERKSAMHETSIDÈ... 4 VÄRDEGRUND... 4 VISION... 4 STRATEGISKA OMRÅDEN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2025... 4 LIVSLÅNGT IDROTTANDE...

Läs mer

Strategisk inriktning för Svenska Klätterförbundet

Strategisk inriktning för Svenska Klätterförbundet Strategisk inriktning för Svenska Klätterförbundet Genom fysiska och mentala utmaningar, möjlighet till sociala sammanhang samt att lära sig acceptera risker och ta ansvar är klättring en unik möjlighet

Läs mer

Svenska Cricketförbundet Verksamhetsplan 2018

Svenska Cricketförbundet Verksamhetsplan 2018 Verksamhetsplan 2018 Bakgrund Vid RF-stämman 2015 beslutade idrottsrörelsen om en strategisk plan strategi 2025, gemensam för hela idrotten, och på RF-stämman 2017 beslutades även om jämställdhetsmål samt

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För Riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Den moderna föreningen engagerar!

Den moderna föreningen engagerar! Den moderna föreningen engagerar! Ekonomi, antal medlemmar, var i landet finns de, storstad/landsbygd, åldersstrukturer osv. Hur ser er medelförening ut? Vilka variationer finns? Föreningsmiljön dit vi

Läs mer

Utveckla verksamheten genom jämställdhet!

Utveckla verksamheten genom jämställdhet! Utveckla verksamheten genom jämställdhet! Ett analysverktyg om jämställdhet SISU Idrottsutbildarna Verktyg för jämställdhetsanalys av idrottsföreningen Varför jämställdhet i idrotten? Målen med jämställdhet

Läs mer

STRATEGI FÖR UPPLÄNDSK FOTBOLL

STRATEGI FÖR UPPLÄNDSK FOTBOLL STRATEGI FÖR UPPLÄNDSK FOTBOLL 2019 2023 Strategi för uppländsk fotboll 2019 2023 Vision : Fotboll Nationalsporten För alla överallt Verksamhetsområden: Fotbollsutveckling Föreningsutveckling Förbundsutveckling

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer

PM till passet. Översyn av SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsidé, värdegrund, vision och varumärkesplattform

PM till passet. Översyn av SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsidé, värdegrund, vision och varumärkesplattform PM till passet Översyn av SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsidé, värdegrund, vision och Innehållsförteckning Bakgrund 3 Vision 3 Värdegrund 4 Idrottsrörelsens mål 2025 5 Statens mål och syfte med folkbildningen

Läs mer

Viktiga punkter från RIM

Viktiga punkter från RIM Viktiga punkter från RIM Integrerad stämma Förslag stärkt strategisk ledning Strategi för svensk idrotts framtid Verksamhetsinriktningar Medlemsansökningar Val Stadgeändringar Förstärkt strategisk ledning

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

STRATEGI 2026 SAMTALSUNDERLAG TILLSAMMANS ÄR VI SKATE SWEDEN

STRATEGI 2026 SAMTALSUNDERLAG TILLSAMMANS ÄR VI SKATE SWEDEN STRATEGI 2026 SAMTALSUNDERLAG TILLSAMMANS ÄR VI SKATE SWEDEN SVENSK KONSTÅKNING Samtalsunderlag, Strategi 2026 Samtalsunderlag Vad betyder strategi 2026 för er? Svensk konståknings Strategi 2026 består

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING

VERKSAMHETS INRIKTNING VERKSAMHETS INRIKTNING 2016-2017 2 Förflyttning Traditionellt synsätt Pyramid bredd för att få elit Framtida synsätt Rektangel bredd och elit Breddidrott (med tävlingsinslag) Motionsidrott Äldre Elitidrott

Läs mer

Ett stärkt ledarskap Ny tränarutbildning/utbildningsstruktur hur ligger vi till? Ledarskapsutveckling i föreningarna Mer än bara att gå utbildningar

Ett stärkt ledarskap Ny tränarutbildning/utbildningsstruktur hur ligger vi till? Ledarskapsutveckling i föreningarna Mer än bara att gå utbildningar Teman En ny syn på träning och tävling Trygg idrott Vad är vårt ansvar och hur arbetar vi? Samverkan så att barn/ungdomar kan hålla på med fler idrotter längre (SAMSYN) Individen i centrum hur gör vi det

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Västernorrlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västernorrland 2016-2017 Västernorrlands Idrottsförbund/SISU Idrottsubildarna, 2016 Alla bilder kommer

Läs mer

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Svensk orientering världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Verksamhetsinriktning för svensk orientering mot 2021 med strategiska mål för 2017-2018 Svensk orienterings vision

Läs mer

Svensk rodd idrotten hela livet

Svensk rodd idrotten hela livet Svensk rodd idrotten hela livet Verksamhetsinriktning med strategiska mål för svensk rodd mot 2025 Svensk rodds vision dit vill vi Idrotten hela livet Innehåll Svensk rodds verksamhetsidé därför finns

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

Förslag till Mål och Strategi för svensk fotboll

Förslag till Mål och Strategi för svensk fotboll Förslag till Mål och Strategi för svensk fotboll 2018-2022 Bakgrund Process och tidplan Här finner du förslaget till Mål och Strategi för svensk fotboll 2018 2022. Arbetet med Mål och Strategi har tagit

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Idrottslyftet. Ansvarsfördelning mellan SF och DF

Idrottslyftet. Ansvarsfördelning mellan SF och DF Idrottslyftet Ansvarsfördelning mellan SF och DF Fem utgångspunkter i Nya programmet 1. Koppling till strategiarbetet. 2. Föreningsidrottens egenvärde. 3. RF och SF ledande roll. 4. Stödorganisationer

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets riktlinjer bygger på Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. All idrottsverksamhet för barn

Läs mer

Se till att fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan

Se till att fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan 13.7 Motion nr 8: Introducera fler barn till idrotten och föreningen i skolan 13.7 Motion nr 8 Svenska Skolidrottsförbundet: Se till fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan Motionärens

Läs mer

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan FRAMTIDENS SKOL-IF Skolidrottsförbundets utvecklingsplan 2017-2019 DE FYRA PUNKTERNA Skolidrottsförbundet ska stödja, leda, företräda, utbilda och utveckla skolidrottsföreningarna så att de är så attraktiva

Läs mer

Det som är bra för skolidrott är bra för svensk idrott

Det som är bra för skolidrott är bra för svensk idrott Det som är bra för skolidrott är bra för svensk idrott I många år har Skolidrottsförbundet på olika sätt jobbat för att fler barn och unga ska få möjlighet att röra sig, komma med i en gemenskap och helt

Läs mer

Svenska Boxningsförbundets LIKABEHANDLING

Svenska Boxningsförbundets LIKABEHANDLING 1 Svenska Boxningsförbundets LIKABEHANDLING 2 Svenska Boxningsförbundets värdegrund All verksamhet sker utifrån ett utövarperspektiv All verksamhet inom Svenska Boxningsförbundet sker med utövarens bästa

Läs mer

SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Föreningens namn:

SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Föreningens namn: SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET namn: SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Detta är ett arbetsunderlag som ska vara

Läs mer

Svenska Brottningsförbundet

Svenska Brottningsförbundet Svenska Brottningsförbundet Innehållsförteckning Riksidrottsförbundets strategidokument, antagna maj 2015 SBF:s utvecklingsplan SBF - centralt Utveckling Marknad och kommunikation Tävling Elit Riksidrottsförbundets

Läs mer

ÖSTSVENSKA SIMFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING

ÖSTSVENSKA SIMFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING ÖSTSVENSKA SIMFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2019-2020 Svensk Simidrott i världsklass i ett Sverige där alla kan simma Innehåll Svensk Simidrotts inriktning och mål, sid. 3 Östsvenska Simförbundets idé,

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016 2018 Innehållsförteckning Bild 3-7 Bild 8-9 Riksidrottsförbundets strategidokument (antaget maj 2015), Tennisförbundets vision, mission, kärnvärderingar (antaget april 2014 ) Bild

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2014 SISU Idrottsutbildarna Värmland. SISU Idrottsutbildarna Värmland

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning 2014 SISU Idrottsutbildarna Värmland. SISU Idrottsutbildarna Värmland Verksamhetsinriktning 2014 Verksamhetsinriktning 2014 SISU Idrottsutbildarna Värmland SISU Idrottsutbildarna Värmland Idrottens föreningsliv i fokus Idrottsföreningen med dess aktiva, tränare, ledare och

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2016-2017 Bilder Omslagsbild: Arne Forsell, Bildbyrån Sidan 4: Joel Marklund, Bildbyrån Sidan 7: Peter Holgersson,

Läs mer