Verksamhetsinriktning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsinriktning"

Transkript

1 Verksamhetsinriktning med verksamhetsplaner Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna

2 Mål 2015 och fokusområden Verksamhetsinriktning Förkortningar i idrottens organisation: RF DF SF SDF SOK SPK SISU Riksidrottsförbundet Distriktsförbund (t.ex. Norrbottens Idrottsförbund) Specialförbund (t.ex. Svenska Fotbollförbundet) Specialidrottsdistriktsförbund (t.ex. Norrbottens Fotbollsförbund) Sveriges Olympiska Kommitté Sveriges Paralympiska Kommitté Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation. Kallar sig för SISU Idrottsutbildarna. Norrbottens Idrottsförbund (NIF) och SISU Idrottsutbildarna ska till varje stämma föreslå en tvåårig verksamhetsinriktning för de nästkommande åren. Verksamhetsinriktningen skrivs i ett gemensamt dokument för Norrbottens Idrottsförbund (NIF) och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktningen tar sikte på idrottsrörelsens vision Svensk idrott världens bästa och utgår från det strategidokument som RF-stämman beslutade i maj I strategidokumentet anges fem övergripande mål mot 2025 som Svensk idrott strävar efter. De övergripande målen är idrottsrörelsens gemensamma mål och därför har också Norrbottens Idrottsförbund, Specialidrottsförbunden (SF) och Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) ett ansvar att leda mot dessa. Norrbottens Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarna Norrbottens verksamhetsinriktning lever i symbios med Riksidrottsförbundets (RF) och SISU Idrottsutbildarnas centrala verksamhetsinriktning, men verksamheten anpassas efter våra lokala förutsättningar. NIF är RF:s regionala organisation och SISU Idrottsutbildarna Norrbotten är ett av SISU Idrottsutbildarnas 20 distrikt. I planeringen tar NIF och SISU Idrottsutbildarna även hänsyn till de övergripande nationella målen för folkhälsoarbetet i Sverige, där målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela länets befolkning. Idrotten har tilldelats extra medel från staten under de kommande åren för att medverka i etableringen av nyanlända i det svenska samhället. Detta avspeglar sig tydligt i vårt arbete bland annat genom inrättandet av en tjänst som integrationssamordnare på kansliet. Verksamhetsinriktningen ger styrelserna för NIF och SISU Idrottsutbildarna ledning för att styra, leda och prioritera verksamheten för de två nästkommande åren. De båda organisationernas uppdrag är att stödja, leda, företräda, bilda och utbilda idrottsrörelsen i Norrbotten. Definition av idrottsrörelsen Idrottsrörelsen definieras som alla förbund anslutna till Riksidrottsförbundet och deras medlemsföreningar. Till idrottsrörelsen hör också stödorganisationerna, vilka är RF och dess distriktsförbund (exempelvis Norrbottens Idrottsförbund) som stödjer, leder och företräder idrottsrörelsen, SISU Idrottsutbildarna som utbildar och bildar idrottsrörelsen, Sveriges Olympiska kommitté och Sveriges Paralympiska Kommitté som förbereder och leder det svenska deltagandet i olympiska respektive paralympiska spel. Idrotts-AB organiseras inom idrottsrörelsen men har inte rösträtt inom idrottsrörelsens demokratiska system. Samlingsnamnet Svensk idrott används synonymt med begreppet idrottsrörelsen. Norrbottens Idrottsförbund/SISU Idrottsubildarna, 2016 RF-stämman fattade också beslut om en ny verksamhetsidé för idrottsrörelsen: Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Verksamhetsidén är idrottsrörelsens uppdrag.

3 Mål 2015 och fokusområden Idrottens värdegrund Glädje och gemenskap Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Demokrati och delaktighet Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. Allas rätt att vara med Alla rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Rent spel Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. Verksamhetsinriktning med verksamhetsplaner Övergripande mål De övergripande målen är en konkretisering av verksamhetsidén (uppdraget) som ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans prioritera den verksamhet som tar den i riktning mot visionen, Svensk idrott världens bästa. Att använda övergripande mål är en metod för att på ett begripligt sätt beskriva hur idrottsrörelsen ska arbeta i en gemensam riktning fram till Målen ska ge en helhetsbild av hur idrottsrörelsen gemensamt möter framtidens utmaningar som en enad idrottsrörelse och modern idrottsorganisation. Ofrånkomligen går de övergripande målen in i varandra, det ena målet förutsätter det andra. Vision Svensk idrott världens bästa Övergripande mål 2025 VI VI VI VI Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan (långsiktiga mål) - RF:s uppdrag - NIF:s uppdrag - SISU:s uppdrag - SF:s indirekta ansvar Verksamhetsplaner m. budget (kortsiktiga mål) Basverksamhet med kortsiktiga mål per år Figur.1 Verksamhetsstyrningsmodell som beskriver de olika nivåerna och måldefinitioner mot övergripande mål 2025.

4 6 Strategiska områden med övergripande mål 2025 Livslångt idrottande - vidareutvecklad verksamhet 7 Strategiska områden med övergripande mål 2025 Strategiskt område: Livslångt idrottande Övergripande mål: Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet. Livslångt idrottande Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet. Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt. Idrottens värdegrund är vår styrka Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund. Idrott i förening Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening. Idrotten gör Sverige starkare Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör. Svensk idrott ska ha en attraktiv verksamhet där barn, unga, vuxna och äldre kan och vill träna och tävla under hela livet. Idrottsrörelsen vill ha en fortsatt hög rekrytering av barn och vi vill att ungdomar stannar längre inom föreningsidrotten oavsett om de vill motionera eller tävla på elitnivå. Vi vill flytta den streckade linjen i figuren på nästa sida i pilens riktning så att fler blir engagerade inom idrottsrörelsen. Ledorden är: så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. För att uppnå detta behöver föreningsmiljön vara utvecklande och glädjefylld. Alla oavsett bakgrund, sociala eller ekonomiska förutsättningar, ska känna gemenskap i föreningen. Barn-och ungdomsidrotten ska bedrivas i enlighet med idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill. För att fler ska vilja vara med behöver idrottsrörelsen också utveckla nya tränings- och tävlingsformer som efterfrågas och tillgången till anläggningar behöver öka. Detta sammantaget ger goda förutsättningar för att fler kommer att idrotta i föreningar i framtiden på såväl barn-, ungdoms- och motionsnivå och detta leder också till en elitidrott i världsklass.

5 8 Strategiska områden med övergripande mål 2025 Livslångt idrottande - vidareutvecklad verksamhet Strategiska områden med övergripande mål 2025 Livslångt idrottande - vidareutvecklad verksamhet 9 Med ambitionen att vara en rörelse för livslång idrott, behöver det traditionella synsättet där idrottsrörelsen kan illustreras som en pyramid, med en bred bas som utgör barn- och ungdomsidrotten och en spetsig topp i form av elitidrotten, förändras. Det finns numera en vilja att beskriva idrottsrörelsen som en rektangel, där såväl barn, unga, vuxna och äldre ska ha möjlighet att idrotta i en förening under hela livet på sina egna villkor oavsett ålder och ambitionsnivå. Idén med den sammanhållna idrotten finns kvar med koppling mellan bredd och elit men kompletteras med synen att idrottsrörelsen ska utveckla verksamhet för människor under hela livet. Pyramiden i bilden nedan finns enligt detta synsätt inuti rektangeln och ambitionen är att flytta den streckade linjen i rektangeln i den stora pilens riktning så att fler som ägnar sig åt bredd- och motionsidrott gör det inom idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen ska under ha: Utvecklat nya tränings- och tävlingsformer med ökad flexibilitet för olika åldrar i alla SF. Förbättrat förutsättningar och vidareutvecklat metoder för att engagera nya grupper i alla SF. Intensifierat arbetet för att nå de beslutade jämställdhetsmålen till Förflyttning Traditionellt synsätt Pyramid bredd för att få elit Breddidrott (med tävlingsinslag) Framtida synsätt Rektangel bredd och elit Motionsidrott NIF OCH SISU IDROTTSUTBILDARNAS LÅNG- SIKTIGA MÅL NIF och SISU Idrottsutbildarna erbjuder dialoger med samtliga SDF och IF och utifrån deras behov identifierar vi insatser för att stödja utvecklingen mot idrott hela livet. Dialoger genomförs också med Norrbottens Läns Landsting och samtliga 14 kommuner avseende förutsättningar för föreningslivet och tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer. Norrbottens Idrottsförbunds folkhälsoplan, som bygger på de elva nationella folkhälsomålen finns med som en röd tråd i arbetet. SISU Idrottsutbildarna ska erbjuda ett behovsanpassat utbildningsutbud som ökar kompetensen och främjar utvecklingen av aktivitetsledare, organisationsledare, föreningar och dess medlemmar. Äldre Elitidrott Vuxna Elitförberedande idrott Unga Ungdomsidrott Barn Barnidrott Innanför idrottsrörelsen Figur 2. Bilden beskriver en förflyttning från att traditionellt likna idrottsrörelsen vid en pyramid med en bred bas av barn- och ungdomar och en spetsig topp som utgör elitidrotten, till att se idrottsrörelsen som formen av en rektangel där såväl barn, unga, vuxna och äldre ska ha möjlighet att idrotta i en förening under hela livet. Pyramiden finns enligt det nya synsättet inuti rektangeln och ambitionen är att flytta den streckade linjen i rektangeln i de svarta pilarnas riktning så fler idrottar inom idrottsrörelsen.

6 10 Strategiska områden med övergripande mål 2025 Livslångt idrottande - vidareutvecklad verksamhet Strategiska områden med övergripande mål 2025 Livslångt idrottande - fler idrottsliga framgångar 11 Strategiskt område: NIF och SISU Idrottsutbildarna ska/arbetet ska resultera i att: 39 % (+2%) av Sveriges befolkning ska vara aktiv i idrott i en idrottsförening. Vara en resurs i idrottsföreningens verksamhetsutveckling och dess arbete med att rekrytera och behålla aktiva. Bjuda in till dialog i möten med föreningar och förbund i dessa frågor. Minst deltagare har medverkat i provapå verksamhet. Fortsätta att driva projektet Sportis Norr som erbjuder kostnadsfria prova-på-aktiviteter för unga. Skapa en långsiktig hållbar organisation i samverkan med föreningsliv och kommuner för att utveckla spontanidrott/provapå-aktiviteter/sportiskonceptet i barn och ungas närområde i flera av länets kommuner. Vara en resurs för idrottsföreningarna i arbetet med integration och etablering av nyanlända i idrotten. Utveckla ett projekt där vi erbjuder föreningar som arrangerar idrottsskolor för barn under sommaren möjlighet att med kulturen som pedagogisk metod lyfta mångfaldsfrågan med deltagarna. Tillsammans med länets idrottsföreningar bidra till att nyanlända och övriga utlandsfödda integreras i idrotten och det svenska samhället. NIFs integrationssamordnare samordnar insatser, öppnar upp dialoger och initierar till nätverk med andra aktörer och organisationer som verkar på denna arena. Minst 500 ledare, tränare, styrelser och aktiva har genomgått utbildning i ökad mångfald och jämställdhet. Genom projektet Jämställd Sportregion Norr arbeta med kompetenshöjande insatser för SDF och föreningar. Erbjuda ett behovsanpassat utbildningsutbud bestående av bland annat de rikstäckande, gränsöverskridande kurserna, exempelvis idrottens grundläggande ledarutbildning Plattformen. Fortsätta det idrottspolitiska arbetet för att säkerställa tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer. Kommunerna ska uppvaktas årligen. Träffa kommunernas anläggningsansvariga. Påverkansarbete för att stärka idrottens ställning och ge idrotten en tydligare roll i samhällsplaneringen. Vi ska främja möjligheterna till idrott/fysisk aktivitet för flickor och pojkar, kvinnor och män i riktlinjer och anvisningar vid byggande och samhällsplanering. Samarbeta med myndigheter och andra intressenter på anläggningsområdet för att utveckla föreningar och förbunds kompetens vad gäller planering av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer, inte minst vad gäller miljöanpassning. Fördela anläggningsstöd och medverka till att beviljat stöd växlas upp ytterligare genom medfinansiering från andra finansiärer, exempelvis kommuner eller privata företag. Prioritera miljöriktiga anläggningsprojekt vid fördelning av anläggningsstöd. I dialog med anläggningsansvariga hos SDF, IF, kommuner o.s.v. lyfta miljösatsningar. Omvärldsbevaka utveckling, aktuell forskning och nya idéer kring hur anläggningar kan blir mer flexibla och på så sätt användas av flera olika idrotter. Bistå med kunskap om hur framtidens idrottsanläggningar ska vara utformade för att möta kraven och behovet av framtida utövare vid träffar med bland annat kommunernas tjänstemän och politiker. Fortsätta att utveckla samarbetet med Luleå Tekniska Universitet i kunskapsutbyte och forskning kring till exempel miljöanpassad utrustning. Verka för att Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas centrala konferens Idrott Hela livet förläggs till Norrbotten Vi ska ständigt lyfta idrottens betydelse för folkhälsan i Sverige. Norrbottens Idrottsförbunds folkhälsoplan, som utgår från de elva nationella folkhälsomålen, ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Vi ska arbeta för att öka idrottsrörelsens medvetenhet kring de elva nationella folkhälsomålen. Genom opinionsarbete ska vi påvisa idrottens betydelse för att de elva nationella folkhälsomålen nås för politiker och beslutsfattare. Fortsatt arbeta med FaR - fysisk aktivitet på recept. Öka kunskapen om ätstörningar inom idrotten. Livslångt idrottande Övergripande mål: Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt. Elitidrotten är en liten men viktig och engagerande del av Svensk idrott. Med utgångspunkt i en sammanhållen idrott binds elitidrotten ihop med såväl barn- som ungdoms- och breddinriktad idrott. Ingen föds till elitidrottare utan utvecklingen och vägen dit startar redan från de tidiga kontakterna med föreningsverksamheten där en inspirerande och engagerande Idrottsrörelsen ska under ha: Stärkt sin internationella konkurrenskraft. Stärkt sin internationella representation. Stärkt Sveriges goda renommé som evenemangsarrangör. NIF och SISU Idrottsutbildarna ska: Arbeta för att återskapa ett statsfinansierat Barentsstöd på minst kr årligen. Fortsatt arbeta i Barentskommittén, ett samarbetsorgan med representanter från Norge, Finland och Rysslands motsvarigheter till Norrbottens Idrottsförbund. Samverka med övriga länder kring Barents Games. Arbeta för att hitta framtida finansiering för fortlevnad av Barentssamarbetet. Lyfta nyttan av idrottsevenemang, såväl stora som små. Sprida information om var man kan söka stöd till internationellt ungdomsutbyte. Utveckla samarbetet med kommunernas destinationsbolag i arbetet med att locka stora idrottsarrangemang, konferenser och möten till länet. Anordna Norrbottens Idrottsgala. Vara delaktiga i arrangemanget av SM-veckan i Piteå 2016 miljö skapad av kompetenta ledare och tränare lägger den grund som så småningom kan resultera i internationella topprestationer. Att stärka Svensk idrotts internationella konkurrenskraft är en investering i all idrott. Det skapar förebilder och inspirerar till fortsatt idrottande, under hela livet. NIF OCH SISU IDROTTSUTBILDARNAS LÅNGSIKTIGA MÅL NIF och SISU Idrottsutbildarna ska stödja länets idrott i arbetet att locka stora idrottsevenemang till länet, genom att påvisa idrottsevenemangs samhällsekonomiska effekter. Vi ska verka för ett internationellt idrottsutbyte i första hand med länderna i Barentsregionen och skapa förutsättningar för en väl utvecklad elitidrott i länet. Delta i projekt- och styrgrupp för SM-veckan i Piteå Anordna förberedande funktionärsutbildningar och utbildningar för arrangörsföreningarna. Arrangera seminarier riktat till idrott och allmänhet under SM-veckan. Stödja en positiv utveckling av elitidrotten i länet. Inleda en dialog med universitet, lokala och nationella idrottsgymnasier och elitidrotten för att hitta samarbetsformer som underlättar möjligheten att kombinera elitidrott och studier. Öka kunskapen kring det livslånga idrottandet och utvecklingen av framtidens idrottsföreningar genom att sprida aktuell forskning och initiera till ny. I samverka med exempelvis Luleå Tekniska universitet ta fram forskningsbaserad kunskap på områden som har betydelse för idrottens utveckling.

7 12 Strategiska områden med övergripande mål 2025 Idrottens värdegrund är vår styrka Strategiska områden med övergripande mål 2025 Idrottens värdegrund är vår styrka 13 Strategiskt område: Idrottens värdegrund är vår styrka Övergripande mål: Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund. Glädje, gemenskap, demokrati, delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel genomsyrar Svensk idrott. Värdegrunden ska vara integrerad i den dagliga verksamheten samt i ledarutbildning och föreningsutveckling så att det värderingsbaserade ledarskapet blir en Idrottsrörelsen ska under ha: Erbjuda alla SF, SDF och IF stöd med att integrera idrottens värdegrund. Utvecklat metoder och förhållningssätt för att agera när idrottens värdegrund inte följs. självklarhet. Det gör att idrottsrörelsen får en bättre verksamhet och att Svensk idrotts varumärke stärks. Idrottsrörelsen ska utveckla metoder och förhållningssätt hur vi agerar när någon inte bedriver verksamhet i enlighet med värdegrunden. NIF OCH SISU IDROTTSUTBILDARNAS LÅNGSIKTIGA MÅL NIF och SISU genomför utvecklingsdialoger med SDF och IF där anvisningarna för barnoch ungdomsidrott tillsammans med idrottens värdegrund utgör en viktig del. Vi ska återkommande följa upp hur idrotten lever och leder med värdegrunden som utgångspunkt. Genomföra nulägesanalyser i föreningarna med hjälp av skattnings- och analysverktyg, för att säkerställa att föreningarna driver sin verksamhet i linje med Idrotten Vill. I samarbete med SDF genomföra projektet Samsyn Norrbotten som bl.a. syftar till att göra det möjligt för barn och unga att vara aktiv i flera idrotter samtidigt. Utveckla verksamheten i föreningar och förbund för att göra idrotten än mer öppen och attraktiv för människor i alla åldrar och på så sätt stärka befolkningens hälsa. Fortsätta att väga in jämställdhetsaspekter i alla beslut och i all vår verksamhet och påverka idrottsföreningarna att göra detsamma. Påverka idrottsrörelsen att erbjuda hälsosam mat, fika och tilltugg under idrottsevenemang för att påverka människors hälsa i positiv riktning. Möjliggöra för fler barn och unga från socioekonomiskt utsatta familjer och andra underrepresenterade grupper att kunna vara med inom föreningsidrotten. Göra föreningar och SDF medvetna om vikten av att hålla nere kostnaderna för att göra det möjligt för alla barn att vara med i en idrottsförening, oavsett familjens ekonomiska förmåga. Påverka beslutsfattare och bidragsgivare att med olika typer av stöd hjälpa föreningarna att hålla nere kostnaderna. Inspirera kommuner att starta Sportotek för att minska kostnader kopplade till idrott. Privatpersoner, föreningar och företag har möjlighet att lämna in idrottsutrustning man inte längre använder till Sportoteket. Dessa lånas sedan ut kostnadsfritt till medborgarna. Arrangera en inspirationskonferens på dagtid i anslutning till Norrbottens Idrottsgala. NIF och SISU Idrottsutbildarna ska: Öka andelen föreningar som genomför ett värdegrundsarbete med minst 10 % årligen. Inspirera idrottsföreningar och förbund att arbeta med värderingsfrågor vid olika tillfällen; internt i föreningar, Idrottsforum, SDF-samlingar etc. Skapa debatt och diskussion i idrottsideologiska- och värdegrundsfrågor. Genom debattinlägg och medverkan i media, inlägg på sociala medier och i nyhetsbrev. I samband med utbildningar samt förenings- och SDF-träffar. Bjuda in till och medverka i debatter/samtal som rör viktiga frågor för idrotten. Stärka det förebyggande antidopingarbetet. Medverka i nätverk för antidoping. Medverka i Prodis och använda konceptet 100% Ren Hårdträning. Stimulera föreningarna att gå igenom det webbaserade utbildningsmaterialet Vaccinera klubben mot doping. Stödja idrottsföreningar i deras arbete med ANDT-frågor (alkohol, narkotika, doping och tobak). Hjälpa föreningarna att ta fram policydokument. Öka föreningarnas kunskap i mångfaldsfrågor och därigenom bidra till ett öppet, tolerant och integrerat samhälle. Stärka påverkansarbetet så att alla lever och leder enligt idrottsrörelsens värdegrund och att barn- och ungdomsidrotten bedrivs utifrån ett barnrättsperspektiv. Arbeta för att Idrotten Vill ska vara ett levande dokument i idrottsföreningarna. Värdefulltstämpla idrottsevenemang. Samverka med andra organisationer för att förmedla och öka kunskapen i området.

8 14 Strategiska områden med övergripande mål 2025 Idrott i förening Strategiska områden med övergripande mål 2025 Idrott i förening 15 Strategiskt område: Idrott i förening Övergripande mål: Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening. Svensk idrott behöver utveckla möjligheten att engagera sig inom föreningsidrotten i flexiblare former. Förutsättningarna för att engagera sig i en förening som ledare behöver kartläggas och förenklas utifrån dagens krav och villkor. Idrottsrörelsen ska under ha: Föreningskunskapen behöver stärkas och en fortsatt diskussion om medlemskapet, idrottsrörelsens särart och samverkan med andra aktörer behöver föras. NIF OCH SISU IDROTTSUTBILDARNAS LÅNGSIKTIGA MÅL Arbeta för en mångfald bland idrottsledare och organisationsledare i styrelser. Stödja idrottsföreningarna i arbetet med att integrera nyanlända i verksamheten. Vara en resurs i idrottens utveckling och utbildning i syfte att stödja förbund och föreningar att nå sina mål. Bistå med personlig kompetens där våra idrottskonsulenter leder utvecklingsprocesser i föreningar för att stärka deras tydlighet som organisation, exempelvis genom att arbeta fram värdegrunder och policydokument eller utvärdera verksamheten. Öka demokrati- och föreningskunskapen inom svensk idrott och sprida kunskap om metoder som kan förenkla för föreningen och de ideella ledarna. Erbjuda föreningar och SDF utbildningstillfällen kring föreningsutveckling. Vara ett stöd för föreningar i administrativa frågor. Erbjuda föreningar och förbund rådgivning inom föreningskunskap, ekonomi och föreningsjuridik. I mötet med idrotten och kommunerna lyfta fördelarna med IdrottOnline och arbeta för att öka föreningarnas nyttjandegrad av funktionerna i systemet. IdrottOnline är svensk idrotts gemensamma verksamhetssystem som utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Vi ska regelbundet erbjuda utbildningar i IdrottOnline och tillhandhålla grundläggande support som ett komplement till RFs centrala supportfunktion. Ge idrottsföreningar stöd och vägledning i att söka och driva projekt som utvecklar deras verksamhet. Vidareutvecklat möjligheten i alla SF att engagera sig inom föreningsidrotten i nya former. NIF och SISU Idrottsutbildarna stödjer föreningar som vill utveckla sin verksamhet och organisation. Medlemsdemokrati ska stärkas genom att minst deltagare årligen deltar i föreningsutveckling och/eller utbildning i föreningskunskap. NIF och SISU Idrottsutbildarna ska: Stödja idrotten i länet i arbetet att behålla såväl flickor som pojkar i tonåren i föreningsidrotten. Erbjuda rådgivning till föreningar och förbund i frågor rörande barn-, ungdoms- och vuxenidrott. Arbeta enligt intentionerna i Idrotten Vill. Föra en dialog med idrotten om hur vi behåller fler längre upp i åldrarna Ge stöd till Idrottslyftsprojekt som har som mål att bredda föreningens verksamhet, öka antalet aktiva och nå ut till nya måloch åldersgrupper där individernas ambitionsnivå och mål med idrottandet varierar. Medverka till att föreningar och förbund får tillgång till utbildningar och utbildningsmaterial med tydligt omvärlds- och framtidsfokus. Stödja utvecklingen i länets föreningar så att de kan ta emot nyanlända och människor som befinner sig i en etableringsprocess. Skapa förutsättningar för att fler ska ha tillgång till idrotten genom att tillsammans med SDF och idrottsföreningar arbeta för att sänka kostnader inom barn- och ungdomsidrotten. Föra dialog med SDF, idrottsföreningar och kommuner hur vi kan förbättra förutsättningarna för den lokala barn- och ungdomsidrotten. Utveckla lättillgängliga idrottsformer samt stärka arbetet för mångfald. Driva projektet Sportis Norr som syftar till att skapa kostnadsfri spontanidrott och meningsfull fritid för unga. Genomföra Folksams ledarcamp 2017 för att stimulera och utveckla unga ledare. Vara en resurs i idrottsföreningens arbete med ledarförsörjning i syfte att rekrytera, behålla och utveckla dagens och morgondagens ledare. Dialog i möten med föreningar och förbund i dessa frågor, där vi skapar mötesplatsen. Lyfta frågan vid Norrbottens Idrottsforum. Visa på nya möjligheter att arbeta med ledarrekrytering, exempelvis genom Ideella krafter.

9 16 Strategiska områden med övergripande mål 2025 Idrotten gör Sverige starkare Strategiska områden med övergripande mål 2025 Idrotten gör Sverige starkare 17 Strategiskt område: Idrotten gör Sverige starkare Övergripande mål: Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör. Svensk idrott ska utvecklas inom de föregående strategiska områdena och effekten av ett lyckat förändringsarbete blir att idrottsrörelsen kommer att vara en ännu starkare samhällsaktör än vad den är idag. Det är viktigt att göra politiker och andra beslutsfattare medvetna om den samhällsnytta som idrottsrörelsen bidrar till genom att kommunicera idrottens ekonomiska och sociala roll i samhället samt vad föreningsidrotten betyder för hälsan hos befolkningen och som en mötesplats för integration. Idrottsrörelsen behöver utveckla metoder för att stärka den gemensamma opinions- och påverkanskraften för att få rimliga resurser och goda förutsättningar för verksamheten. Delta i projektet 7-sam med övriga Norrlandsdistrikt för att hitta samordningsvinster, ta del av varandras kompetenser, påvisa idrottens samhällsnytta och undersöka möjligheterna att driva gemensamma projekt. Fortsatt arbeta för att det regionala och lokala stödet till NIF och SISU Idrottsutbildarna samt idrottsföreningarna ska öka genom att påvisa idrottens samhällsnytta och samhällsekonomiska effekter. Behålla och ytterligare utveckla den aktiva dialogen med representanter för offentlig sektorns beslutsfattare på lokal och regional nivå. Samla Norrbottens riksdagsledamöter samt läns- och kommunpolitiker under 2016 och 2017 för att öka deras kännedom om den norrbottniska idrottens förutsättningar, möjligheter och utmaningar. Arbeta för att Norrbottens Läns Landsting ska öka bidraget till Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna så att vi kan vara ett gott stöd till idrotten i länet och bidra till ökad folkhälsa och ett starkare Norrbotten. Kommunerna i Norrbotten ska uppvaktas, påverkas och uppmanas att öka anslaget till SISU Idrottsutbildarnas folkbildningsverksamhet. Hitta fler finansieringsformer för utvecklingsinsatser, t ex genom samarbete med näringsliv och projektmedel. Medverka i nätverk och arbetsgrupper för att bevaka och föra fram idrottsrörelsens intressen. Idrottsrörelsen ska under ha: Stärkt den gemensamma påverkanskraften för att få rimliga resurser och goda förutsättningar för verksamheten. NIF OCH SISU IDROTTSUTBILDARNAS LÅNGSIKTIGA MÅL RF företräder idrottsrörelsen för att få goda förutsättningar och ett starkt statligt stöd. NIF har samma uppgift på regional-/landstings- och kommunal nivå. För att på ett trovärdigt sätt kunna argumentera kring idrottens samhällsnytta för fortsatt självständighet, ökade resurser och förbättrade förutsättningar är det avgörande att idrottsrörelsen bedriver verksamheten i enlighet med den gemensamma värdegrunden och i linje med de gemensamma målen. NIF och SISU Idrottsutbildarna ska: I förhållande till politiker och myndigheter i såväl Sverige som EU hävda och försvara idrottens särart. Påvisa idrottens samhällsnytta och fokusera på dess ideella särart. Träffa våra folkvalda politiker för att skapa dialog kring idrottens särart. Ge föreningar och ledare ökad kunskap och insikt i idrottspolitiska frågor så att de kan vara idrottens gemensamma budbärare i viktiga frågor. Jobba för att idrotten har plats i nätverk som har betydelse för länets utveckling. Synliggöra svensk idrott genom att kommunicera vad den står för, påvisa idrottens samhällsnytta och vad det är som gör föreningsidrotten unik jämfört med andra aktörer. Företräda idrotten gentemot politiker, kommuner, kommunala bolag, regionala samverkansorgan, näringsliv m fl. Fortsätta arbetet med idrottsdialoger/mötesplatser i kommunerna mellan politiker och föreningar. Besöka samtliga 14 kommuner samt landsting och länsstyrelse för att påvisa idrottens samhällsnytta och fokusera på dess ideella särart. Aktivt arbeta för att synliggöra idrottens positiva effekter i media och sociala medier och lyfta aktuella frågor i debatten.

10 18 19

11 Idrottens hus, Kronan A3 Tel: E-post: Hemsida:

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning Strategiska områden med övergripande mål 2025 1 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer 2016-2017 2 Strategiska områden med övergripande mål 2025 Strategiska områden med övergripande mål 2025 3 Verksamhetsinriktning

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna 2016-2017 Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsubildarna, 2015 3 Verksamhetsinriktning 2016-2017 RF och SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING

VERKSAMHETS INRIKTNING VERKSAMHETS INRIKTNING 2016-2017 2 Förflyttning Traditionellt synsätt Pyramid bredd för att få elit Framtida synsätt Rektangel bredd och elit Breddidrott (med tävlingsinslag) Motionsidrott Äldre Elitidrott

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Värmlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna 2016 3 Verksamhetsinriktning 2016 Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning för att styra, leda och prioritera

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSINRIKTNING SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSINRIKTNING SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING 2016-2017 1 SKÅNEIDROTTEN INNEHÅLL INLEDNING... 3 UPPDRAG & VERKSAMHETSIDÈ... 4 VÄRDEGRUND... 4 VISION... 4 STRATEGISKA OMRÅDEN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2025... 4 LIVSLÅNGT IDROTTANDE...

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2016-2017 Bilder Omslagsbild: Arne Forsell, Bildbyrån Sidan 4: Joel Marklund, Bildbyrån Sidan 7: Peter Holgersson,

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Dagens arbete Gemensam strategi för svensk idrotts framtid 4 strategiska områden Övergripande målsättningar Verksamhetsinriktningen för

Läs mer

Viktiga punkter från RIM

Viktiga punkter från RIM Viktiga punkter från RIM Integrerad stämma Förslag stärkt strategisk ledning Strategi för svensk idrotts framtid Verksamhetsinriktningar Medlemsansökningar Val Stadgeändringar Förstärkt strategisk ledning

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2016-2019 SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET IDROTTEN VILL Idrottsrörelsens Verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

Värmlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna

Värmlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Värmlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna 2 Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning för att styra, leda och prioritera verksamheten för Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna näst

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling Presentation Innehåll Idrotten Vill SvFFs mål och strategidokument 2013-2017 Samverkansprojekt SöFF SISU SöFFs utvecklingsplan 2013-2017 Hjälp för utveckling Skattning av din förening Filmklipp Svensk

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För Riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsinriktning 2014-2015 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna Gemensam verksamhetsinriktning 2014 2015 Vi

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 _ 2020 www.stockholmhockey.se Verksamhetsinriktning 2016-2020 Stockholms Ishockeyförbund har till uppdrag att främja, utveckla och administrera idrotten ishockey i landets största

Läs mer

Idrottslyftet

Idrottslyftet Syfte Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten Idrottslyftet

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Jämtland Jämtland--Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsinriktning 2012 2012--2013 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna ska verka för idrottsrörelsens

Läs mer

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete RS 2013-04-08--09 Bilaga A till RS-prot nr 16/11-13 Strategi fö r Riksidröttsfö rbundets internatiönella arbete 2013-2017 Inledning Idrotten är

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund Banar väg för Norrbottens idrott RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

RIM 2017 KARLSTAD CCC

RIM 2017 KARLSTAD CCC RIM 2017 KARLSTAD CCC RF MM mm RF/ SISU MM mm RIM 2017 Från möte till mötesplats VIF Mm Tex Visit V KARLSTAD CCC SDF VIF/ SISU RF Med stöd av DF Till gemensamt RIM 2017 Projektorganisation RF Kommunikation/media/ut-smyckning

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2013-2018 SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET IDROTTEN VILL Idrottsrörelsens Verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna

Läs mer

Bakgrund och process ett strategiarbete framtida förutsättningar till stämman 2015

Bakgrund och process ett strategiarbete framtida förutsättningar till stämman 2015 Svensk idrotts 2025 Bakgrund och process 2011 - Motion om förenklad administration från Boxningsklubben Narva Utredning om förutsättningarna för Framtidens Idrott 2013 - Rapport till RIM 2013 Att uppdra

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2015-05-25 Sida: 2 (7) Idrottspolitiskt program för Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 90/15 Syftet med det idrottspolitiska

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Inledning Den svenska idrottsrörelsen, som är landets största folkrörelse är en unik kraft inte minst genom sitt arbete med verksamhet för barn och ungdomar.

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

Värdefullt. Västergötlands Konståkningsförbund & föreningar i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Värdefullt. Västergötlands Konståkningsförbund & föreningar i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Västergötland Värdefullt Västergötlands Konståkningsförbund & föreningar i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Västergötland 1.Varför valde jag att engagera mig? Gruppens första uppgift är att berätta för varandra

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

för svensk idrott

för svensk idrott för svensk idrott 2018 2021 Innehållsförteckning 3) Svensk idrott förändras 4) Strategisk plan för svensk idrott 2018-2021 6) Allt hänger ihop 8) Utvecklingsresor tillsammans mot 2025 10) - Den moderna

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan FRAMTIDENS SKOL-IF Skolidrottsförbundets utvecklingsplan 2017-2019 DE FYRA PUNKTERNA Skolidrottsförbundet ska stödja, leda, företräda, utbilda och utveckla skolidrottsföreningarna så att de är så attraktiva

Läs mer

Idrott hela livet. Strategisk plan för idrottens folkhälsoarbete i Norrbotten

Idrott hela livet. Strategisk plan för idrottens folkhälsoarbete i Norrbotten Idrott hela livet Strategisk plan för idrottens folkhälsoarbete i Norrbotten December 2015 Sid 2/12 Nationella folkhälsomål Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

DISTRIKTSIDROTTSFORUM. Malmö den 3 okt

DISTRIKTSIDROTTSFORUM. Malmö den 3 okt DISTRIKTSIDROTTSFORUM Malmö den 3 okt PROGRAM 09:00 Inledning Beslut från Riksidrottsmötet 2015 Verksamhetsinriktning 2016-17 Fika Lunch Fika Verksamhetsinriktning 2016-17 forts. Delaktighet i föreningslivet

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT Den svenska barn- och ungdomsidrotten vill bli bäst i värden. Detta ska uppnås genom att skapa trygga och säkra idrottsmiljöer där alla får samma möjligheter att utvecklas. Idrottsträningen ska bedrivas

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap Info om lokalt aktivitetsstöd

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel VI UTBILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN! Hälsinglands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Hälsingland har som uppgift att utveckla, inspirera och stödja all idrott i distriktet. En stödjande organisation

Läs mer

Den moderna föreningen engagerar!

Den moderna föreningen engagerar! Den moderna föreningen engagerar! Ekonomi, antal medlemmar, var i landet finns de, storstad/landsbygd, åldersstrukturer osv. Hur ser er medelförening ut? Vilka variationer finns? Föreningsmiljön dit vi

Läs mer

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun Idrottspolitiskt program 2011-2020 Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: Inga Britt Jonsson Sören Olofsson Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Syfte... 1 Metod... 2

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

13.1 RS förslag: Strategisk plan

13.1 RS förslag: Strategisk plan 13.1 RS förslag: Strategisk plan 2018 2021 Förslag: RS föreslår att RF-stämman beslutar att att att ställa sig bakom den strategiska planen 2018 2021 enligt bilaga; inriktningen i den strategiska planen

Läs mer

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Verksamhetsinriktning för SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LILLA EDET 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Strategisk inriktning

Strategisk inriktning Idrottspolitik 2.0 Program för kvällen Inledning Mona Kanaan - Strategisk inriktning 2016-2019 Eskilstuna kommun Tema Utveckling och nya möjligheter: Idrotten utvecklar Eskilstuna (SI) Svensk idrotts strategi

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Svensk orientering världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Verksamhetsinriktning för svensk orientering mot 2021 med strategiska mål för 2017-2018 Svensk orienterings vision

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

idrottslyftet Svenska Fotbollförbundet

idrottslyftet Svenska Fotbollförbundet idrottslyftet 2017 Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet utvecklar svensk fotboll 1 januari 2017 31 december 2017 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Svensk barn- och ungdomsfotboll

Läs mer

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll vecka 9-14 okt. 2017 IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Foto: Emilia Bergmark-Jiménez Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll 41 Foto: Om inget annat anges

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för Ålands Idrott 2015 17

VERKSAMHETSPLAN för Ålands Idrott 2015 17 VERKSAMHETSPLAN för Ålands Idrott 2015 17 Fastställd av Idrottstinget 3.3.2015 Ålands Idrotts verksamhet FÖRBUNDETS VERKSAMHET Förbundets namn är Ålands Idrottsförbund där det officiella marknadsföringsnamnet

Läs mer

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb 1 Förklaringar I följande likabehandlingsplan kommer vi utgå ifrån fyra aktörer på föreningen enligt följande; Organisationsledare, Tränare och funktionär, Aktiv

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Utveckla verksamheten genom jämställdhet!

Utveckla verksamheten genom jämställdhet! Utveckla verksamheten genom jämställdhet! Ett analysverktyg om jämställdhet SISU Idrottsutbildarna Verktyg för jämställdhetsanalys av idrottsföreningen Varför jämställdhet i idrotten? Målen med jämställdhet

Läs mer

HANDLINGSPLAN PLAN MOT MOBBNING, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Trygg förening. Loggan

HANDLINGSPLAN PLAN MOT MOBBNING, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Trygg förening. Loggan HANDLINGSPLAN PLAN MOT MOBBNING, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Trygg förening Loggan Handlingsplanen gäller från nov 2015, revideras nov 2016 Sida 1 En trygg förening för alla vårt gemensamma

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Svenska Boxningsförbundets LIKABEHANDLING

Svenska Boxningsförbundets LIKABEHANDLING 1 Svenska Boxningsförbundets LIKABEHANDLING 2 Svenska Boxningsförbundets värdegrund All verksamhet sker utifrån ett utövarperspektiv All verksamhet inom Svenska Boxningsförbundet sker med utövarens bästa

Läs mer

Dokumentation IL-träff oktober 2014

Dokumentation IL-träff oktober 2014 Dokumentation IL-träff oktober 2014 Vad idag främjar att IL stärker barn- och ungdomsverksamheten? Subventionera Utbildning Utveckling av idrotten Våga att pröva nytt Kommersiell konkurrens Tilltalande

Läs mer

1. Ange i vilken utsträckning du gillar respektive förslag till vision för Svenska Seglarförbundet?

1. Ange i vilken utsträckning du gillar respektive förslag till vision för Svenska Seglarförbundet? Ta ställning! - hjälp oss att bygga Svensk Seglings framtid. 0.0.0 :9 Sammanställning av enkät I följande frågeställningar används skalan - där motsvarar Gillar mycket och motsvarar Gillar inte alls motsvarar

Läs mer

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige 11 november 2013 Innehållsförteckning Vår vision 5 Folkhälsa 6 Barn- och ungdomsidrott 7 Mångfald 8 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige

Läs mer

Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets riktlinjer bygger på Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. All idrottsverksamhet för barn

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Syftet med resan är att stärka föreningslivets drivande aktivitets- och organisationsledare. SISU avser att stimulera med utbildning och utvecklingsarbete där

Läs mer

STADGAR. Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26. Föreningens tidigare namn:

STADGAR. Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26. Föreningens tidigare namn: STADGAR Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26 Föreningens tidigare namn: LäS ITF Taekwon-Do Klubb Student Taekwon-Do Klubb Stockholm Innehåll 1 kap Allmänna bestämmelser... 2 1 Ändamål...

Läs mer

- på att vara en förebild!

- på att vara en förebild! - på att vara en förebild! 1 Vår gemensamma värdegrund framtagen genom samarbete 2 Idrotten Vill Som utgångspunkt för Jag Ställer Upp har vi Riksidrottsförbundets (RFs) riktlinjer, det idéprogram som kallas

Läs mer

Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv

Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv Vår verksamhetsplan I kommunens mål är fokus på barn och ungas uppväxtvillkor, en aktiv fritid

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbunds. Mål- och verksamhetsplan

Västergötlands Idrottsförbunds. Mål- och verksamhetsplan Västergötlands Idrottsförbunds Mål- och verksamhetsplan 2014 Innehåll Västergötlands Idrottsförbund Idrottens verksamhetsidé...4 Idrottens vision...5 Idrottens värdegrund...5 Västergötlands Idrottsförbunds

Läs mer

Verksamhetsinriktning. för Svensk Friidrott

Verksamhetsinriktning. för Svensk Friidrott Verksamhetsinriktning för Svensk Friidrott 2011-2013 Förslag till förbundsårsmötet 2010 Svensk Friidrott är Svenska Friidrottsförbundet, distrikten, föreningarna, aktiva och ledare. Tillsammans arbetar

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Kalmar 2016-11-30 Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Två organisationer under ett paraply Organisationen Smålandsidrottens verksamhetsidé: Smålandsidrotten ska inspirera

Läs mer