VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETS INRIKTNING 2015"

Transkript

1 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

2

3 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir attraktiva att leva och bo i. Idrotten är en aktiv part i samhällsutvecklingen i länet och har högt förtroende och tillit bland våra samverkansparters. Detta stärker idrottens position och skapar möjligheter till stärkt stöd från offentlig och privat sektor till idrottens kärnverksamhet i föreningarna. Det finns även ett stort intresse för idrott som underhållning som är en viktig del av den alltmer växande upplevelse- och besöksindustrin och har en stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen i regionen. Idrotten bidrar dessutom till en positiv samhällsutveckling genom att skapa arbetstillfällen, en god folkhälsa, erbjuda demokratiskt fostran och stärka det sociala kapitalet. Omvärldsbevakning, delta i nätverk och arbetsgrupper med parter från övriga samhället såsom kommuner, landsting, länsstyrelse, regionförbundet, näringslivet, universitet och andra ideella organisationer är angeläget både för styrelseledamöter och tjänstemän. Synliggöra idrotten och vara en samverkanspart i regional och lokal utveckling INRIKTNINGSMÅL Synliggöra och stärka idrotten som en aktiv part för tillväxt och regional utveckling. Årligen besöka och föra dialog med samtliga kommuner för att i samverkan skapa goda förutsättningar för idrotten och öka tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer. Stärka idrottens ställning i samhällsplaneringen. Verka för en ökad energi- och klimatsmart idrott i distriktet. Stimulera och verka för att idrotten är en aktiv part i integrationsarbetet Säkerställa och öka det kommunala stödet och landsting/region stöd till idrottens folkhälsoarbete, folkbildning, föreningsutveckling och utbildning. Strategiskt kommunicera och synliggöra föreningsidrotten. Utveckla och öka antalet idrottsarrangemang i regionen för en ökad turism och besöksnäring. 3

4

5 IDROTTSLIG UTVECKLING Utifrån idrottens verksamhetsidé vill vi erbjuda idrott för alla och vi strävar efter att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten och anpassa den efter utövarnas behov och önskemål. Med barnidrott avses idrott upp till tolv års ålder. Här är barnets allsidiga utveckling normgivande för verksamheten som ska präglas av lek och rörelseglädje. Även för ungdomar (13-20 år) gäller principen om lekfullhet och allsidig träning även när tävling och prestation blir viktiga inslag i idrottandet. All barn och ungdomsidrott upp till 18 år ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv. Breddidrottsverksamheten för vuxna omfattar allt ifrån rekreation och rehabilitering till tävling och träning. Vi vill vara lyhörda för nya trender och stödja en idrottslig utveckling så att alla, som vill, kan delta i föreningsdriven idrottsverksamhet oavsett förutsättningar. Elitidrottare ska erbjudas förutsättningarna för att kunna satsa på sin idrottskarriär. Därför är det angeläget att det finns stödjande strukturer både inom idrotten och i det omgivande samhället med möjligheter att leva, bo och verka i kombination med idrottande på elitnivå. En förutsättning för att idrotten ska fungera är att det finns engagerade ledare. En utmaning för idrottsrörelsen är att rekrytera ledare till organisatoriska uppdrag. Arbetet med organisationsutveckling handlar om att aktivt arbeta med idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund. En annan utmaning för idrottsrörelsen är att rekrytera unga ledare till förtroendeuppdrag. En viktig del i det arbetet är att göra idrotten tillgänglig och modern i form och innehåll. Ett särskilt angeläget område är att utveckla idrott för personer med funktionsnedsättning. Här kan samverkan och nya organisationsformer mellan ÖLHIF och ÖLIF skapa förutsättningar för en offensiv utveckling. Inom ledarutveckling har SISU Idrottsutbildarna möjligheter att erbjuda utbildning och utveckling utifrån idrotternas behov. Goda förutsättningar för dagens och framtidens idrottare INRIKTNINGSMÅL Utveckla en nära samverkan med Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) Skapa mötesplatser och erbjuda verktyg för att utveckla framtidens idrott Vara remissinstans för idrottsrelaterade frågor i länet Utveckla en modell för att skapa goda elitidrottsmiljöer i vårt län Verka för att alla föreningar bedriver sin verksamhet utifrån värdegrunden Idrotten Vill Verka för att öka rekryteringen av nya medlemmar och ledare i föreningar Vara en resurs i föreningars arbete med stora evenemang Vara ett stöd i idrottsföreningens arbete med le darförsörjning i syfte att rekrytera, behålla och ut veckla dagens och morgondagens ledare 5

6

7 IDROTTEN & FOLKHÄLSAN Idrottsrörelsen är uppbyggd utifrån demokratiska principer och stimulerar till delaktighet, engagemang och erbjuder social gemenskap. Idrotten skapar också ett livslångt intresse för fysisk aktivitet, motion och träning samt främjar även andra levnadsvanor i en positiv riktning. Allt detta bidrar till en god folkhälsa. Idrotten i Örebro län vill bidra till en god och jämlik hälsa och vara en aktiv part i det lokala folkhälsoarbetet i kommunerna. Detta möjliggörs genom det långsiktiga samverkansavtal som tecknas mellan ÖLIF/SISU och Örebro läns landsting. Idag ses tydliga socioekonomiska skillnader i deltagande i idrott och föreningsliv. Människor med kort utbildning, arbetslösa, personer med utländsk bakgrund (särskilt flickor och kvinnor), människor med funktionsnedsättning, personer med hälsoproblem, barn som lever i familjer med ekonomisk utsatthet osv. är mindre representerade i föreningarnas verksamhet. Den ökande andelen äldre blir en allt viktigare målgrupp för rekrytering in i föreningsidrotten. Ur ett folkhälsoperspektiv är det angeläget att öka den fysiska aktiviteten och erbjuda sociala mötesplatser för att bibehålla hälsan långt upp i åren. Det är en angenäm utmaning, och ett ständigt pågående arbete, för att länets idrott ska leva upp till intentionerna i vår egen värdegrund - Idrotten Vill - och erbjuda idrott under hela livet, för alla som vill delta. Det innebär även att idrottsrörelsen på ett förtjänstfullt sätt kan bidra till en god och jämlik hälsa i befolkningen. Idrotten ska bidra till en god och jämlik folkhälsa INRIKTNINGSMÅL Idrotten i länet ska vara en samverkanspart i länets folkhälsoarbete tillsammans med kommunerna, landstinget, länsstyrelsen och andra organisationer I samverkan med landstinget ta fram strategisk plan för främjande av fysisk aktivitet Arbeta för ökad tillgänglighet och tillgång till anläggningar och andra idrottsmiljöer för idrott och motion i alla åldrar Vara en aktiv part i hälso- och sjukvårdens arbete med FaR och främjande av goda levnadsvanor Stimulera föreningar och aktörer att utveckla verksamhet för att erbjuda Idrott Hela Livet Verka för en idrott som präglas av likabehandling, jämställdhet, inkludering och mångfald Skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning att delta i länets idrotts- och motionsutbud Verka för att alla föreningar som har barn och ungdomsidrott beaktar barnrättsperspektivet Stödja idrottsföreningarnas hälsofrämjande arbete med ANDT, goda matvanor, träningslära, barns utveckling, förebyggande av ätstörningar m.m. 7

8

9 IDROTTENS FOLKBILDNING & UTBILDNING Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens utbildningsorganisation och har uppdraget att arbeta med bildning, utbildning och utveckling inom idrottsrörelsen. I takt med att samhället förändras genom bl.a. demografi och förändrat utbud av fritidsaktiviteter ställs också nya och högre krav på idrottsrörelsen. Genom utveckling kan idrotten fortsatt vara det mest attraktiva fritidsintresset. SISU Idrottsutbildarna använder folkbildningens verksamhetsformer; lärgrupp, kurs, utvecklingsarbete och barnkultur samt föreläsning och kulturprogram i samverkan med den lokala idrottsföreningen så att styrelser, funktionärer, ledare, aktiva, och föräldrar involveras i arbetet. Utbildnings- och utvecklingsinsatser i föreningen utgår alltid från föreningen och medlemmarnas egna behov och önskemål. Utbudet skall präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalité. Vårt personella stöd kan vara processledning, nätverk, projekthjälp samt kurser och föreläsningar etc. Vi tror på det livslånga lärandet genom mötesplatser och utbildningar. Vi ser gärna att lärandet sker över idrottsgränserna för ökad förståelse mellan idrotterna och erfarenhetsutbyten. Genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser av hög kvalitet med flexibla metoder INRIKTNINGSMÅL Stärka och utveckla idrottsföreningarna i vårt län. Omsätta och anpassa intentioner och ambitioner i idéprogrammet idrotten vill. Medverka till att föreningar och förbund får tillgång till utbildningar och utbildningsmaterial med tydligt omvärlds- och framtidsfokus. Vara en resurs i idrottsföreningens utveckling av sin verksamhet och dess arbete med att rekrytera och behålla medlemmar. Stimulera idrottsföreningar att arbeta med värde ringsfrågor. Fortsatt erbjuda ett likartat kursutbud i hela distriktet inom Idrottens föreningslära och i det administrativa verksamhetssyste met IdrottOnline, Plattformen och Idrottens Grundtränarutbildning (GTU) Verka för att fler föreningar, ledare, föräldrar och aktiva deltar i föreningens utvecklig och individens utbildning 9

10

11 IDROTTENS STÖD & SERVICE Vi vet att ideella ledare gör stora insatser i det dagliga föreningsarbetet, utan det arbetet skulle inte Idrotten vara vad den idag är och för att idrotten skall kunna fortsätta utvecklas behöver idrotten få fokusera på sin kärnverksamhet, att bedriva god och kvalitativ idrottslig verksamhet. Det är vår uppgift att underlätta och stödja Idrottens i dess ambitioner. Det är viktigt att de uppdrag ledare har i sin förening känns motiverande samt att det finns verktyg och förutsättningar för att genomföra dem med gott resultat. Vi skall bedriva en verksamhet som möjliggör utveckling såväl för individ som för förbund och förening. Detta skall göras genom att erbjuda en service och tjänster som motsvarar det behov som idrotten har, samt erbjuda support och stöd i Idrottsliga frågor. Vi vill också fortsätta utveckla Idrottens Hus och skapa en plats i regionen dit man kunnat vända sig för möten och utbildning inom sin förening eller idrotten. En plats där man får möta sakkunniga, kollegor eller andra idrottsintresserade. Genom att vara en partner i dialogen ska vi kunna förstå och anpassa oss efter de behov som Idrotten har, såväl lokalt som regionalt. Vara ett metod- och kunskapsstöd för idrottsföreningar och förbund inom administration och organisation INRIKTNINGSMÅL Tydliggöra och marknadsföra utbudet för föreningar och förbund gällande stöd och service. Ta fram tjänster och serviceåtaganden för att stärka Idrotten och frigöra tid för de engagerade. Verka för att samtliga föreningar i distriktet ansluter sig till verksamhetssystemet IdrottOnline och erbjuda stöd samt service till dem i deras arbete med verktyget. Förstärka samarbetet med offentliga och privata aktörer för samarrangemang och samarbete. Utveckla Idrottens Hus till en attraktiv plats för idrotten att verka och mötas. Fortsätta utveckla den kommunikativa plattformen för att underlätta för Idrottens engagerade att tillgodose sitt behov av information och kunskap om Idrotten. 11

12

13

14 BUDGET ÖREBRO LÄNS IDROTTSFÖRBUND 2015 Eget kapital Soliditet 66% Intäkter Kostnader Resultat Ofördelade ersättningar RF-Distriktsstöd RF-Idrottslyftet Rekrytera RF-Idrottslyftet Anläggning Landsting 0rdinarie SDF-bidrag + övriga Verksamhet Kommunikation Ekonomi & Service Idrottens Hus Idrottens Hus Folkhälsa Projekt Unga satsar jämt* Prodis* Organiserad spontanidrott* Idrott hela livet* Elitmiljömodell* Uppdrag Idrottslyftet* Rekrytera** Anläggning** Administration Ledning/Styrelse/AU Anställda Folkhälsa Anställda KES Rörelseresultat Av/nedskrivningar 0 0 Finansiella I/K Resultat * Externt finansierat ** Utanför organisationens ekonomi 14

15 BUDGET SISU IDROTTSUTBILDARNA ÖREBRO LÄN 2015 Eget kapital Soliditet 56% Intäkter Kostnader Resultat Ofördelade ersättningar Statliga Statliga Idrottslyftet Idrotten vill Landsting Landsting folkhälsa Kommun Verksamhet Folkbildning/Utbildning Övrigt Projekt Idrott & turism* Läsmatchen* Uppdrag Idrottslyftet* Idrotten Vill 2015* Administration Anställda Egen Utveckling Rörelseresultat Av/nedskrivningar 0 Finansiella I/K Resultat * Externt finansierat 15

16 KONTAKT

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Idrotten vill Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Innehåll Innehåll 1 Förord 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé 5 Idrott är 5 Idrott består av 5 Vi organiserar vår idrott 5

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014.

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. I texten markeras ny text med fet stil och understruket = ny text föreslagen av styrelse, och delvis med inkomna motioner som grund. Kursiverad överstruken

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017 Idrottspolitiskt program Stockholms stad 2013 2017 Idrottsstaden Stockholm Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Samtliga partier står bakom

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Kostpolitiskt program 2012-2015

Kostpolitiskt program 2012-2015 Styrdokument Kostpolitiskt program 2012-2015 Giltighetstid 2 (15) KOSTPOLITISKT PROGRAM 2012-2015 Beslutshistorik Gäller från Beslutad i Antagen av kommunfullmäktige Ändring av kommunfullmäktige Ägare

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 2 av 15 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 2. Verksamhetsområden...

Läs mer

Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun

Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Ks 2011:527 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Fastställt av

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden 2013-2015 ABF en idérörelse Arbetarnas Bildningsförbund är en radikal idérörelse och en bred folkbildningsorganisation. Innehåll ABF Skånes strategiska

Läs mer