Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna"

Transkript

1 Verksamhetsinriktning

2 2

3 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens basverksamhet 6 Prioriterade områden 7 Svensk idrott - världens bästa 9 Idrottens värdegrund 9 3

4 Dalaidrottens verksamhetsidé Dalarnas Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna strävar efter att vara en eftertraktad och förtroendeingivande organisation med målet att uppnå resultat. Vi skall agera som idrottens utvecklingsorganisation och därmed bidra till idrottens utveckling. Vi utvecklar idrotten i Dalarna - med målet att skapa förutsättningar för idrott för alla hela livet! All idrott bygger på glädje och gemenskap, allas rätt att vara med, rent spel, demokrati och delaktighet. Denna värdegrund är gemensam för svensk idrott och grunden för vårt uppdrag. Idrottsrörelsen bygger på demokratiska principer som ska stimulera till fysisk aktivitet, delaktighet, engagemang och social utveckling oavsett ålder, nivå, etnisk tillhörighet och kön. Idrottsrörelsen bedriver en stor och omfattande idrottslig verksamhet på alla nivåer och dessa aktiviteter bidrar tydligt till ökad folkhälsa för alla. Vi vill på olika sätt hjälpa idrottsföreningarna att utveckla sin verksamhet med detta som utgångspunkt. Vi vet att breddidrotten föder elitidrotten och vice versa. Därför jobbar vi med att utveckla idrotten på alla nivåer. Vi behöver utveckla fler väl fungerande och drivkraftiga föreningar och erbjuda deras ledare och aktiva utbildningar som utvecklar dem själva och verksamheten. Målgrupper För att verksamheten inom Dalarnas Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna ska få det djup och den bredd som verksamheten anger så är det viktigt med samarbetspartners Myndigheter Näringsliv Våra målgrupper och samarbetspartners Idrottsrörelsen Media Lärosäten 4

5 Idrotten följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Vi är en samlad idrottsrörelse Idrotten ger som verkar för samma vision och värdegrund. Den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd varandras roller och verksamhetsvillkor. fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. Vi delar in vår idrott inom barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. inom ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. inom breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre. SISU Idrottsutbildarna efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet skall präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalité, till konkurrenskraftiga priser för idrottsrörelsen. 5

6 Dalaidrottens basverksamhet Idrotten Stimulera utvecklingen av föreningsarbetet, genom kunskap och kompetens inom barn-, ungdoms- och vuxenidrotten samt på bredd och elitidrottsområdet. Initiera och stimulera till debatt och diskussion, på alla nivåer i distriktet i idrottsideologiska frågor utifrån idrottens värdegrund. Jämställdhetsintegrering - alla beslut och all verksamhet skall präglas av ett jämställdhetsperspektiv utifrån fastlagda jämställdhetsmål. Ha uppsikt över den idrottsliga och administrativa ordningen inom distriktets föreningar. Resurserna Idrottspolitiskt arbete - i syfte att stödja den lokala föreningsidrotten. Idrottsanläggningar - verka för att idrottens behov av hållbara idrottsmiljöer inom mark, väg, luft och vatten ska säkerställas. Lyfta fram idrottens roll i folkhälsoarbetet. Ingå i regionala nätverk tillsammans med andra samhällsaktörer samt verka inom området idrott och skola/utbildning. Verkställa en rättvis och för idrottens stöd och utveckling lämplig fördelning av medel, som står till DF:s förfogande och kan disponeras för detta ändamål, samt arbeta för en utveckling av möjligheterna för den lokala finansieringen. Stöd och service Administration - ekonomi och personal. Bidra till att utveckla och effektivisera idrottens administration så att den lokala idrotten kan fokusera på den idrottsliga verksamheten. Rådgivning och problemlösning inom fältet demokrati- och föreningskunskap samt initiera utbildning inom detta område. Rådgivning och vägledning i frågor som hotar idrottens trovärdighet, såsom antidoping, ekonomisk doping och liknande. Rådgivning och vägledning vad avser LOK-stöd och Idrottslyftet samt andra stöd och utvecklingsmöjligheter. Stimulera ökad användning av IdrottOnline genom utbildning, rådgivning och support. Utbildning Stärka idrottens förutsättningar för utveckling. Stärka utvecklingen av idrottens aktivitetsoch organisationsledare. Erbjuda gränsöverskridande utbildningar och mötesplatser. Stärka arbetet med idrottens värdegrund. 6

7 Prioriterade områden i Dalarna Idrottspolitik - Evenemang - Folkbildning Framtidens idrott - Elitidrott Idrottspolitik Föreningsidrotten ska utvecklas och förutsättningarna förbättras. Kunskapen om vad föreningsidrotten står för och vad den ger är idag inte given. Allt oftare blandas ideella idrottsföreningar ihop med företag. Förståelse för föreningslivet och dess betydelse för samhället är en förutsättning för att lagar och förordningar stiftas och tolkas med hänsyn till föreningens villkor och idrottens särart. För att föreningsidrotten än bättre ska kunna svara upp mot individens och samhällets högt ställda förväntningar på en modern idrottsorganisation behöver idrottsverksamheten och dess organisering utvecklas och svensk idrott tydliggöra vad den står för. Vi vill: förstärka det politiska påverkansarbetet för att förbättra förståelsen och förutsättningarna för föreningslivet. hävda och försvara idrottens särart i förhållande till politiker och myndigheter såväl regionalt som lokalt. stärka idrottens ställning i samhällsplaneringen. Påverkansarbete för att ge idrotten en tydligare roll i samhällsplaneringen och främja möjligheterna till idrott/fysisk aktivitet för flickor och pojkar, kvinnor och män i riktlinjer och anvisningar vid byggande och samhällsplanering. fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk idrott på såväl regional som kommunal nivå. intensifiera det idrottspolitiska arbetet kring våra fokusområden, evenemang, framtidens idrott, folkbildning, elitidrott, breddidrott samt anläggningar och idrottsmiljöer. Evenemang Dalaidrotten ska verka för att få fler idrottsevenemang till Dalarna. Vår övertygelse är att det är idrottsrörelsens och besöksnäringens gemensamma strategi för hur Dalarna även i framtiden ska få möjlighet att arrangera fler idrottsevenemang som kommer att bli avgörande. Just samverkan mellan Idrotten - Besöksnäringen - Politiska beslutfattare på alla nivåer kommer att bli avgörande för om Dalarna även i framtiden skall vara konkurrenskraftigt gällande idrottsevenemang. Vi vill: intensifiera arbetet för att få fler idrottsevenemang till Dalarna enligt den av Riksidrottsstyrelsen antagna nationella strategin. Arbetet ska bygga på en aktiv samverkan mellan besöksnäringen, staten, regionen, berörda kommuner, näringslivet och idrottsrörelsen, samt inkludera medfinansiering från såväl stat, kommun, region som näringsliv. definiera och avgränsa Dalarnas strategi för idrottsevenemang. definiera de övergripande målen. definiera hur skapa fler destinationer för idrottsevenemang. definiera hur de turistekonomiska effekterna skall öka. Folkbildning Idrotten skall utbildas för framtiden. Idrottsföreningen med dess aktiva, tränare, ledare och idrottsföräldrar utgör själva hjärtat av den idrott vi finns till för. Under perioden kommer vi fortsätta arbeta med idrottens föreningsliv. Ett föreningsliv som nu påverkas av ett flertal starka samhällstrender som ökad kommersialisering, ökad professionalisering, ökad individualisering och ett ökat krav på att synas. Vi både ska, vill och kan bidra till förståelsen av hur dessa trender på olika sätt påverkar idrottens föreningsliv och hur idrotten kan utvecklas för att lyckas med det man vill åstadkomma. Det är fortsatt viktigt och nödvändigt att i alla sammanhang jobba med värderingsfrågor. Vi vill: stärka och utveckla idrottsföreningens organisation genom ökad kunskap om föreningslära. vara en resurs i idrottsföreningens arbete med ledarförsörjning i syfte att rekrytera, behålla och utveckla dagens och morgondagens ledare. vara en resurs i idrottsföreningens utveckling av sin verksamhet och dess arbete med att rekrytera och behålla aktiva. stimulera idrottsföreningar att arbeta med värderingsfrågor och omsätta och anpassa intentioner och ambitioner i idéprogrammet Idrotten vill. medverka till att föreningar och förbund får tillgång till utbildningar och utbildningsmate- 7

8 rial med tydligt omvärlds- och framtidsfokus inom ramen för arbetsnamnet Framtidens idrottsförening. fortsatt erbjuda ett likartat kursutbud i hela landet inom Idrottens föreningslära, Idrottens tränarprogram och i det administrativa verksamhetssystemet IdrottOnline. Framtidens Idrott Dalaidrotten ska verka för utveckling av nya former av barn-, ungdoms- och vuxenidrotten avseende såväl bredd- som elitinriktning. Dalaidrotten ska erbjuda idrottsrörelsen kunskap och utbildning som möjliggör en kontinuerlig utveckling av verksamheten med framtiden i fokus. En anpassning ska ske utifrån varierande behov och vara av hög kvalitet såväl till sitt innehåll som i sin pedagogiska form. Vi vill: utveckla arbetet med motionsidrott som attraherar flickor och pojkar, kvinnor och män genom att erbjuda etablerade och nya verksamhetsformer. utveckla ungdoms- och vuxenidrotten i förening ur ett folkhälsoperspektiv samt arbete med mångfald. skapa förutsättningar för att fler ska ha tillgång till idrotten genom att tillsammans med föreningarna och kommunerna arbeta för att sänka kostnader inom barn- och ungdomsidrotten. Elitidrott Dalaidrotten ska genom Dala Sports Academy elit erbjuda landets bästa förutsättningar att utvecklas som elitidrottare. Dala Sports Academy elits vision ligger fast, att vara Sveriges främsta och ledande elitidrottsfrämjare. Det strategiska arbetet att förverkliga visionen bygger helt och hållet på att sätta individen i centrum och tillgodose de individuella behoven. Vi vill: utveckla möjligheterna för kvinnor och män att kombinera utbildning med en elitsatsning. Speciell vikt läggs vid utveckling av postgymnasiala utbildningar riksidrottsuniversitet, med ambitionen att under den kommande perioden bli ett certifierat riksidrottsuniversitet enligt den framtagna nationella modellen. fortsätta utvecklingen av den stöd och supportfunktion som byggts upp kring Dala Sports Academy. verka för att fler individer väljer Dala Sports Academy som utgångspunkt för sin elitsatsning. 8

9 Idrottens vision Svensk idrott - världens bästa Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass. SISU Idrottsutbildarna Vi är där när idrotten lär Idrottens värdegrund Glädje och gemenskap Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Demokrati och delaktighet Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. Allas rätt att vara med Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Rent spel Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. SISU:s värdegrund Vår utgångspunkt är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsidé Idrotten vill. Det är den idémässiga bas vi utgår ifrån i rollen som idrottens utbildningsorganisation. Vi ser lärandet som en livslång process där vi utgår från människors olika insikter, erfarenheter och förutsättningar. Dialogen, mötet och samtalet är centralt med en prägel av att lära av andra men också lära varandra. Vi ska i all verksamhet utgå från idrottens behov. Vi ska inspirera och stimulera till att ständigt utveckla och förbättra idrotten till form och innehåll. Vi avstår från uppdrag utanför idrotten. SISU Idrottsutbildarnas primära uppgift är att vara en resurs i SF/MO:s lärande och utveckling. Den sekundära uppgiften är att vara en resurs för idrotten utanför SF/MO. Den samhällsfinansierade folkbildningsverksamheten har hos oss en särställning, med särskilda avsikter och riktlinjer. Vår folkbildningsverksamhet utgår ifrån idrotten och dess behov. Öppenhet, engagemang och trovärdighet ska prägla vad vi säger och vårt sätt att vara. Detta gäller i relationen och samspelet med våra uppdragsgivare men också mellan individer och olika organisationsled inom SISU Idrottsutbildarna. Vår styrka bygger på att vi är ett samlat lag, med kraftfulla lagdelar, där vi har ett gemensamt ansvar för helheten och att nå vår vision. Idrotten finns över hela landet vilket innebär att förutsättningarna och behoven varierar. För oss är det viktigt med lokal anpassning samtidigt som vi värnar om helheten. I denna anda ska vi stötta, stimulera och stärka varandra. En avgörande framgångsfaktor är medarbetarnas kompetens och skicklighet samt ett engagerat förhållningssätt till uppdraget. Regelbunden kompetensutveckling är avgörande. 9

10 Dalarnas Idrottsförbund - SISU Idrottsutbildarna Lugnetvägen Falun vx 10

11 11

12 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 12 Dalarnas Idrottsförbund - SISU Idrottsutbildarna

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 En idrottsrörelse redo för framtiden Arbetsunderlag för arbetet med en övergripande strategi att möta framtiden Inledning och bakgrund Framtiden pockar på,

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 RF:s Stadgar I lydelse efter RF-stämman 2013 Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 Ändrade paragrafer har markerats med ändr 2013, med undantag för paragrafer där enbart följdändring eller korr.ändringar

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017 Idrottspolitiskt program Stockholms stad 2013 2017 Idrottsstaden Stockholm Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Samtliga partier står bakom

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer