Västergötlands Idrottsförbunds. Mål- och verksamhetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västergötlands Idrottsförbunds. Mål- och verksamhetsplan"

Transkript

1 Västergötlands Idrottsförbunds Mål- och verksamhetsplan 2014

2

3 Innehåll Västergötlands Idrottsförbund Idrottens verksamhetsidé...4 Idrottens vision...5 Idrottens värdegrund...5 Västergötlands Idrottsförbunds roll och uppgift...5 Samverkan mellan Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna...6 Konsulentuppdraget...6 Mål och fokusområden Idrotten...7 Resurserna...8 Stöd och service...9 Mål- och verksamhetsplan Idrotten...10 Resurserna...13 Stöd och service...15 Budget Styrelse för Västergötlands Idrottsförbund Ordförande Sören Karlström, Skövde, Vice ordförande Anita Zetterman, Borås Ledmöter Margareta Wetterberg, Skövde, Nathalie Magnusson, Skövde, Göran Nyberg, Brämhult, Peter Fredriksson, Lidköping, Carl-Erik Johnson, Borås, Jan Sandelius, Skövde, Annette Svensson, Lidköping. Tryckoriginal: Ingela Gustavsson, Västergötlands Idrottsförbund 3

4 Västergötlands Idrottsförbund Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att prova på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre. Vi är en samlad idrottsrörelse som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor. Idrotten följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 4

5 Idrottens vision Svensk idrott - världens bästa Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och till innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass. Idrottens värdegrund Glädje och gemenskap Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Demokrati och delaktighet Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. Allas rätt att vara med Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Rent spel Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. Västergötlands Idrottsförbunds roll och uppgift Att företräda idrottsrörelsen gentemot myndigheter, politiker och samhälle Att arbeta för att det skapas goda förutsättningar för idrottsrörelsen att utvecklas Att ge stöd och service till medlemsorganisationerna Att fördela Västra Götalandsregionens Kulturnämnds årliga anslag till idrotten Att stimulera den idrottsliga utvecklingen och kunskapsutvecklingen i medlemsförbunden Att samordna arbetet kring idrottsrörelsens sociala och etiska frågor Idrotten vill Att arbeta för en dopingfri idrott Att samordna idrottsrörelsens internationella arbete Att verka för att det idrottshistoriska arvet bevaras 5

6 Samverkan mellan Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna SISU Idrottsutbildarna består av samma specialidrottsförbund som Riksidrottsförbundet (RF) samt ytterligare tre medlemsorganisationer. För den regionala och lokala verksamheten ansvarar 21 SISU-distrikt. Riksidrottsförbundets och distriktsförbundens uppdrag är att stödja, företräda och leda idrotten medan SISU Idrottsutbildarnas uppdrag är att utbilda, bilda och utveckla idrotten. Det betyder att de båda organisationerna, utifrån sina respektive uppdrag, kompletterar varandra i det dagliga arbetet för idrottens utveckling. De båda organisationernas verksamhetsinriktningar är därför tätt sammankopplade med varandra. Konsulentuppdraget Den lokala konsulentens primära uppgift är att företräda Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna och lokalt organisera och genomföra det folkbildningsarbete som genomförs i samverkan med de lokala idrottsföreningarna. Konsulenten har också uppdraget, enligt ovan beskrivning, att företräda Riksidrottsförbundet (RF) och Västergötlands Idrottsförbund. Detta innebär att frågor som rör Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd), Idrottslyftet, anläggningsfrågor, skatter och idrottsjuridik, doping med mera också finns med som en del i det lokala mötet och utvecklingsarbetet med idrottsföreningarna. Aktivitet IFK Öxnevallas 6

7 Mål och fokusområden Idrotten Kunskapen om vad föreningsidrotten står för och vad den ger individen och samhället är idag inte given. Allt oftare blandas ideella idrottsföreningar ihop med företag. Förståelse för föreningslivet och dess betydelse för samhället är en förutsättning för att lagar och förordningar ska stiftas och tolkas med hänsyn till föreningens villkor och idrottens särart. För att föreningsidrotten än bättre ska kunna svara upp mot individens och samhällets högt ställda förväntningar på en modern idrottorganisation behöver idrottsverksamheten och dess organisering utvecklas och svensk idrott tydliggöra vad den står för. Idéprogrammet Idrotten vill är idrottsrörelsens gemensamma utgångspunkt för verksamheten. Utifrån denna fattar specialidrottsförbunden och föreningarna specifika beslut om inriktning och form. Idéprogrammet ska vara en levande verklighet i den idrottsliga vardagen och samtidigt ett levande dokument, som står i samklang med den idrottsliga och samhälleliga utvecklingen. Mål Att föreningsidrotten ska utvecklas och förutsättningarna förbättras. Att idrottsrörelsen ska öka i antalet aktiviteter och utövare. Att alla idrottsföreningar ska erbjudas stöd och service för att omsätta och anpassa intentioner och ambitioner i Idrotten vill utifrån sina respektive förutsättningar. Att erbjuda idrottsrörelsen kompetens inom barn-, ungdoms- och vuxenidrotten avseende såväl bredd- som elitinriktning samt föreningsutveckling, ekonomi och föreningsjuridik. Fokusområden Idrottspolitiskt arbete Förstärka det politiska påverkansarbetet för att förbättra förståelsen och förutsättningarna för föreningslivet samt hävda och försvara idrottens särart i samhället. Idrottslyftet Intensifiera samarbetet med föreningar och specialdistriktsförbund (SDF) i utvecklingsprojekt med målet att behålla såväl tonårsflickor som tonårspojkar i föreningsidrotten samt skapa förutsättningar för att fler ska ha tillgång till idrotten genom att tillsammans med förningar och SDF arbeta för att sänka kostnader inom barn- och ungdomsidrotten. Idrotten vill idrottens värdegrundsarbete Fortsätta satsningen på värdegrundsarbete på alla nivåer inom idrottsrörelsen och stimulera till debatt och diskussion i värdegrundfrågor samt öka kunskapen om barnkonventionen inom rörelsen. Folkhälsa Utveckla föreningarnas ungdoms- och vuxenidrott ur ett folkhälsoperspektiv där Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté är en viktig samverkanspart och möjliggörare genom särskilda medel för utvecklingsprojekt. Dopingsförebyggande arbete Distriktsförbundet har en viktig uppgift att förebygga förekomsten av dopning inom idrotten och ett viktigt redskap i detta arbete är en fortsatt satsningen på Vaccinera klubben mot dopning. Jämställdhet Fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering, det vill säga att jämställdhetsaspekter ska vägas in i alla beslut och all verksamhet och vara ett stöd i upprättandet av likabehandlingsplan. Mångfald Stärka arbetet för en ökad mångfald inom idrottsrörelsen. 7

8 Resurserna Idrottsrörelsen står för den största verksamheten inom civilsamhället. Skall verksamheten ges förutsättningar att växa och utvecklas är en förutsättning att det offentliga stödet växer. All idrottslig verksamhet kräver anläggningar, utrymmen och ytor för utövande och aktiviteter. Behoven varierar beroende på ålder och ambitionsnivå: barn, ungdom och vuxna samt en bredd- eller elitinriktning. Närhet, lättillgängligt och anpassning är nyckelbegreppen. Detta är ett arbete som måste ske kontinuerligt. Mål Att det offentliga stödet samt stödet från andra intressenter till idrotten ska ha ökat. Att kommuner, myndigheter och intresseorganisationer ska uppvaktas, informeras och uppmanas att öka tillgången till idrottsmiljöer och förenkla möjligheterna att utnyttja mark-, vatten- och luftutrymme för idrottsliga aktiviteter. Att idrottsrörelsen utvecklar verksamheter genom ett gott entreprenörskap som på sikt stärker idrottens finansiering och minskar beroendet av samhällstöd. Fokusområden Ökat samhällsstöd Fortsatt verka för ökat samhällsstöd till svensk idrott på såväl nationell som regional och kommunal nivå samt på EU-nivå. Anläggningar och idrottsmiljöer Intensifiera det idrottspolitiska arbetet kring anläggningar och idrottsmiljöer för att påverka samhällsplaneringen och där igenom främja möjligheterna till idrott/fysisk aktivitet för flickor och pojkar, kvinnor och män. Utveckla kompetens genom samarbete med myndigheter och andra intressenter på anläggningsområdet. Entreprenörskapsutveckling inom idrottsrörelsen I nära samverkan med Västra Götalandsregionen och Nämnden för tillväxt och utveckling initiera och stödja en entreprenörskapsutveckling inom idrottsrörelsen i regionen. Simklubben Elfsborg - under vattenytan Foto: Tina Holmen 8

9 Stöd och service Arbetsbördan för föreningar och förbund tenderar att öka och allt mer arbetsuppgifter läggs över på det ideella ledarskapet. Som idrottens stödorganisation har distriktsförbundet en viktig uppgift att underlätta för distriktets föreningar och förbund. Behoven varierar varför det också ställs stora krav på lyhördhet och stor flexibilitet. Mål Att alla idrottsföreningar ska vara anslutna till och använder verksamhetssystemet IdrottOnline. Att regionen har väl fungerande specialdistriktsförbund (SDF) som bidrar till en positiv utveckling av idrotten i regionen. Att stärka idrottsrörelsens internationella arbete som innebär så väl ett givande som tagande. Att idrottsrörelsen är en kraft i arbetet med att stödja arbetssökande att åter kunna etablera sig på arbetsmarkanden. Fokusområde IdrottOnline information och support Informera och stödja föreningar och förbund i att effektivt använda idrottens gemensamma verksamhets- och kommunikationssystem IdrottOnline på alla nivåer. Förbunds/SDF-utveckling Bidra till att skapa väl fungerande specialdistriktsförbund (SDF) som är en viktig förutsättning för en stark och levande idrottsrörelse i regionen. Internationellt arbete Stärka svensk idrotts internationella agerande enligt målen och inriktningen i den av Västergötlands Idrottsförbunds antagna strategin för internationellt arbete i distriktet. Idrottsrörelsen en resurs i kampen mot arbetslösheten Genom den i Västergötland utvecklade verksamheten Idrottens jobbcenter vara en samhällsresurs där arbetssökande genom idrotten ges möjligheter till utbildning och praktik i syfte att stärka sina möjligheter att åter etablera sig på arbetsmarknaden. 9

10 Mål- och verksamhetsplan 2014 Utifrån de långsiktiga målen på föregående sida ska Västergötlands Idrottsförbund under 2014 fokusera på nedanstående områden. Idrotten Idrottspolitiskt arbete En av Västergötlands Idrottsförbunds allra viktigaste uppgifter är att genom olika idrottspolitiska aktiviteter värna idrottens självständighet och egenvärde samt att säkerställa ett fortsatt starkt samhällsstöd. Detta görs genom fortlöpande kontakter med distriktets kommuner, regionen, övriga myndigheter och intressenter. Ska arbetet nå framgång krävs det att idrottens samhällsnytta tydligt går att påvisa genom goda exempel. Att samtliga kommuner i distriktet skall uppvaktas under 2014 och 2015 och att idrottens samhällsnytta tydligt skall påvisas. Att under året ta fram ett unikt material för varje kommun där idrottens samhällsnytta tydligt påvisas. Att under året möta företrädare, så väl politiker som tjänstemän, från Västra Götalandsregionen som representerar de tre kontaktvägar idrotten idag har upparbetat Kultur, Tillväxt och utveckling samt Folkhälsa. Idrotten vill idrottens värdegrundsarbete En fortsatt satsning på värdegrundsarbete på alla nivåer inom idrottsrörelsen som stimulerar till diskussion, ifrågasättande och reflektioner i syftet att få idrotten till att i än högre utsträckning leva upp till riktlinjerna i värdegrundsdokument Idrotten vill Fröjereds IBK Foto: Per Ström Att i möten med föreningar, specialdistriksförbund (SDF), massmedia, kommuner och andra väcka diskussion kring och skapa insikt i idrottens riktlinjedokument Idrotten vill. Att informera idrottsrörelsen om positiva effekter för folkhälsan samt det ökade idrottsintresse för idrotten i allmänhet som uppnås med en idrott som verkar utifrån Idrottlyftet Inom området Rekrytering av barn och ungdomar vill vi öka fokus på att behålla barn och unga i föreningen. Det innebär att insatser för att verka i skolmiljön får stå tillbaka för rekryteringsinsatser och insatser för att behålla barn och unga på föreningsnivån. Vi vill också bidra till att rusta föreningarna till att möta konkurrensen från kommersiella aktörer inom idrotten genom ökad samverkan mellan föreningar och utveckling av till exempel idrottsskolor. Att satsa på uppbyggnad av idrottskolor i distriktet där barn/ungdomar ges möjligheter att komma i kontakt med flera olika idrotter och föreningar. Att icke aktiva barn/unga ges möjlighet att få kontakt med idrottsföreningar på ett lekfullt och naturligt sätt. Att särskilt stödja utvecklingsprojekt där idrottsföreningar samverkar med organisationer utanför idrottsrörelsen. 10

11 Folkhälsa utvecklingsprojekt Jämlik hälsa Distriktsförbunden i Väst och Västergötland har under 2012 och 2013 deltagit i arbetet med att dokumentera den ojämlika hälsan i Västra Götaland och ta fram handlingsprogram för att minska dessa klyftor. Regionens Folkhälsokommitté har haft regionens uppdrag att leda detta arbete där ett antal samhällsaktörer deltagit, där ibland idrottsrörelsen. Nu går detta arbete in i nästa fas där olika utvecklingsprojekt kommer starta upp med ett tydligt syfte att minska den ojämlika hälsan. Här är idrottsrörelsen först ut. Västsvenska Idrottsförbundet och Västergötlands Idrottsförbund har beviljats medel till ett förprojekt med syfte att inom idrottsrörelsen fånga upp intressanta projektidéer som i nästa steg kan beviljas medel för genomförande. Att under första halvåret genomföra ett förprojekt med syfte att fånga upp intressanta projektidéer för utvecklingsprojekt inom området Jämlik hälsa. Projektet genomförs med medel från Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté. Att under andra halvåret initiera, stödja och forma minst fyra utvecklingsprojekt som getts ett särskilt direkt utvecklingsstöd från Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté. Folkhälsa utvecklingsprojekt Hälsonav Under ett antal år har idrottsrörelsen och Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté arbetat för att utveckla former för hur Fysisk aktivitet på recept (FaR) skall utformas i regionen samt hur idrottsrörelsen kan möte dessa FaR - förskrivningar. Nu har initiativet övertagits utav Hälso- och sjukvården som nu vill utveckla en projektidé kring Hälsonav. Hälsonav som projektidé syftar till att förebygga förekomst av ohälsa genom tydligt riktade insatser mot de grupper som idag befinner sig i ett utanförskap och därigenom också riskerar ohälsa. Hälsonavet är ett sektorsövergripande projekt som inbjuder alla goda krafter att samverka. Frågan har ställts till idrottsrörelsen att ta på sig uppdraget som projektägare. Att inom Hälsosjukvårdsområde 6 centralort Alingsås genomföra ett utvecklingsprojekt som en del i etablerandet av konceptet Hälsonavet. Att Västergötlands Idrottsförbund tar uppdraget att vara projektägare. Jämställdhet Jämställdhet och jämställdhetsintegrering är frågor som distriktet arbetat med under ett antal år. Svårigheten har varit att få frågorna att bli en naturliga delar i allt arbete och inte betraktas som projekt. Jämställdhet inom idrotten är ytterst en fråga om demokrati, resurser och trovärdighet. Män och kvinnor utgör lika stor del av befolkningen och måste ges samma möjligheter och rättigheter på alla nivåer och inom alla områden. Västergötlands Idrottsförbund har en utmaning att med kraft lyfta fram jämställdhetsfrågorna i distriktet. Att vi med ett uttalat engagemang bär med oss jämställdhetsfrågorna ut i mötet med föreningar, specialdistriktsförbund (SDF) i syfte att väcka debatt och insikt för att åstadkomma förändring - opinionsbildning. Att inom några utvalda områden påvisa på hur det verkligen ser ut med jämställdheten inom idrotten i Västergötland i syfte att skapa debatt - insikt. Att utveckla arbetsmetoder som stöd för de föreningar och förbund som vill inleda ett arbete i syfte att skapa en ökad jämställdhet - metodutveckling. 11

12 Mångfald Den svenska idrottsrörelsen är till stora delar unik och saknar sin motsvarighet i övriga Europa. Därför är det inte självklart att barn till invandrarföräldrar söker sig till idrotten och inte heller självklart att föräldrar är beredda på att ta på sig ett ledaruppdrag. Att öka tillgängligheten till idrottsrörelsen genom att stötta föreningar som verkar på invandrartäta områden, men också få övriga idrottsföreningar att engagera sig för att nå nya målgrupper. Att i samverkan med SISU Idrottsutbildarna erbjuda utbildningsinsatser inom områdena ledarskap och föreningskunskap som särskilt riktar sig till målgruppen invandrare. Att aktivt stötta de föreningar som medvetet arbetar med att rekrytera ledare med invandrarbakgrund. Borås Brottarklubb Foto: Jörgen Wester Dopingförebyggande arbete Problematiken med förekomst av doping är idag ett samhällsfråga och inte ett isolerat problem inom idrottsrörelsen. Detta för också med sig att det förebyggande arbetet måste bedrivas på bred front där många goda krafter tillsammans måste samverka för att resultat skall kunna uppnås. Att på bred front samverka med övriga aktörer i samhället i kampen mot doping. Att särskilt arbeta med riktade informationsinsatser riktade mot föreningar och förbund i Västergötland. Att minst 100 föreningar har deltagit i satsningen Vaccinera mot doping fram till årsskiftet. 12

13 Resurserna Anläggningsstödet Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av Idrottslyftets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer. Därför avsätter Riksidrottsförbundet (RF) årligen medel till ett anläggningsstöd med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar anslutna till RF och ansökan handläggs av respektive distriktsidrottsförbund. Att informera idrottsföreningar om möjligheten att söka anläggningsstöd. Att stödja idrottsföreningar vid framtagande av ansökan och vid slutrapportering. Att under 2014 bevilja minst 25 anläggningsstöd i Västergötland till en totalsumma på ca 5,2 miljoner kronor. Av dessa ska minst tio stycken vara energi-/miljöåtgärder. Idrottens entreprenörskapsutveckling Winn winn west Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling är ett projekt i Västra Götaland som syftar till att undersöka förutsättningarna om idrotten kan bli mer självförsörjande och mindre bidragsberoende, genom en förflyttning mot en attityd av och kunskap i socialt entreprenörskap. Vi vill också medvetandegöra idrottens roll och betydelse för den lokala och regionala utvecklingen bland föreningar, men också i offentlig och privat sektor. Detta vill vi göra via projektets fyra verksamhetsområden organisationsutveckling, utbildning, nätverksbyggande och forskning. Att 15 föreningar erbjuds särskilda insatser att utveckla en affärsplan och projektorganisation kring sina arrangemang. Detta är en fördjupningsinsats inom Idrottens föreningslära. Att erbjuda föreningarna nya utbildningar inom områden som affärsplan, projektledning, marknadsföring, varumärkesfrågor och arrangemangsutveckling. Att etablera verksamhet inom området entreprenörskap inom 8-10 nätverk runt om i distriktet. Mellan arrangörer, över idrotts- och kommungränser samt olika samhällssektorer så som ideella (idrotts-) föreningar, näringsliv och offentliga sektorn. Att de första siffrorna presenteras utifrån projektets pilotfall kring idrottsarrangemangens betydelse för besöksnäringen, idrottens roll i socialt arbete och möjligheten till föreningsutveckling genom socialt entreprenörskap. Syftet med forskningen utifrån våra pilotfall är att tillhandahålla fakta och inspiration för spridning av goda exempel. 13

14 Utvecklingsprojekt Framtidens betaltjänster Vi befinner oss i en utveckling där förekomsten av kontanta medel blir allt ovanligare i samhället. Utvecklingen av olika betaltjänster går i en rasande fart och olika tekniska lösningar presenteras. Vad får denna utveckling för konsekvenser för idrotten? Hur möter idrotten ett kontantlöst samhälle där också svårigheterna ökat att bli av med kontanta medel i takt med att intresset från bankerna minskar. Tillsamman med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Post och Telestyrelsen kommer Västergötlands Idrottsförbund under 2014 arbeta i ett utvecklingsprojekt i syfte att ta fram goda lösningar gällande betaltjänster som möter den ideella idrottsföreningens behov och möjligheter. Att i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Post och Telestyrelsen genomföra ett projekt i syfte att ta fram förslag på idéer och modeller hur framtida kontanthantering skall utvecklas och lösas inom ideell sektor. Projektets idé är att genom dialogmöten och fördjupade kontakter med den ideella sektorn få fram en problembild som kan utgöra grund för analys och bedömningar. 14

15 Stöd och Service Support IdrottOnline IdrottOnline är idrottens eget verksamhetssystem som är uppbyggt utifrån att föreningen lätt ska kunna hitta allt på ett och samma ställe, gällande hemsida, medlemsregister, LOK-stöd, administration av utbildningar med mera. Att erbjuda support och stöd till distriktets föreningar via telefon och e-post. Detta år med fokus på medlemsregister och LOK-stöd med anledning av de nya statliga LOK-stödsföreskrifterna som gäller från 1 januari Förbunds-/SDF-utveckling Distriktsförbunden i Väst och Västergötland har en klar uppfattning att starka väl fungerande specialidrottsförbund (SDF) är en viktig förutsättning för en positiv utveckling av idrottsrörelsen i Västra Götaland. Distriktsförbunden avsätter därför särskilda resurser årligen för SDF-utveckling och stöd. Att under 2014 utveckla det gemensamma SDF-arbetet i Västra Götalandsregionen samt utveckla samarbetet mellan SDF i Västergötland och Väst. Att i Västergötland genomföra utvecklingsarbete i minst 20 SDF. Att genomföra en speciell satsning i arbetet med att erbjuda utbildningar för SDF med temat Idrotten vill. Detta för att SDF skall kunna påverka sina föreningar att arbeta med denna satsning. Att genomföra två träffar för anställda i SDF. Träffarna skall innehålla aktuella frågor för idrotten i Västergötland, kompetensutveckling med mera. Träffarna skall också ge tillfälle till arbetsgemenskap. Att genomföra en särskild konferens för distriktets SDF, där minst tre representanter från varje SDF inbjuds. Att genomföra en konferens för de SDF som är gemensamma med Västsvenska Idrottsförbundet. I dagsläget har vi 29 gemensamma SDF. Att arbeta fram ett nytt underlag för SDF-bidrag i Västra Götaland. 15

16 Internationellt arbete Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna har tillsammans bestämt att hålla ett internationellt fönster öppet mot omvärlden. Ett internationellt fönster ger möjligheter för idrotten i Västergötland att få utblickar men också möjligheter för att stå som värd för internationella besök i syfte att lära av varandra. I dag pågår ett kontinuerligt arbete där nya internationella kontakter knyts och där redan etablerade kontakter underhålls. Idag finns väl etablerade kontakter med England, Tyskland, Tjeckien, Polen och Kosovo. Att med medel från SIDA fortsätta det samarbete vi har med utbildningsorganisationen OESK i Kosovo inleds arbetet med att fasa ut projektet. Ett arbete som skall avslutas Att tillsammans med Värmlands Idrottsförbund och Västsvenska Idrottsförbundet genomföra en nätverksträff med fem andra länder. Syftet är att tillsammans kunna ansöka om medel från olika EU-program startar ett speciellt idrottsprogram i EU. Att tillsammans med våra partners i Tyskland och England anordna en konferens i Berlin för att undersöka möjligheterna att skapa en gemensam ungdomsledarutbildning med en internationell prägel. Utbildningen skall mynna ut i ett ungdomsutbyte mellan länderna, där utbildningen skall provas i praktiken. Att utveckla kunskapen om de nya EU-program som startar Arbetsmarknadsprojekt Arbetsmarknadsprojekten har som mål att erbjuda arbetssökande i alla åldrar, oavsett kön och kulturell bakgrund, en chans att komma närmare arbetsmarknaden. Med hjälp av idrottens stora kontaktnät skapar vi möjligheter för deltagarna att komma till en idrottsförening för att göra sin lärande praktik. Vi har också möjlighet att använda idrottens stora sponsornätverk för att skapa möjlighet till arbete. Vi lägger stor vikt vid utbildning, föreningskunskap samt hälsa och friskvård. Alla ska få en möjlighet att må bra och skapa nya nätverk, allt för att hitta tillbaka till arbetsmarknaden. Att inom insatsområde Fas III vara en aktiv aktör som är med och skapar förutsättningar för långtidsarbetslösa att åter komma in på arbetsmarkanden där totalt minst 200 arbetssökande getts möjlighet att delta i olika insatser. Att under året utveckla arbetsmarknadsprojekt där idrottsrörelsen också blir en viktig aktör i kampen mot ungdomsarbetslösheten. En ökad rekrytering och integration med hjälp av nya arbetsformer. Nytt attraktivt kursutbud med inriktning mot projektledning och entreprenörskap. Lokal och regional samverkan i nya eller befintliga nätverk tillsammans med offentlig och privat sektor (kommun och näringsliv). Kraftfull intern och extern opinionsbildning, liksom nära samverkan med universitet och högskola. 16

17 Budget 2014 Ofördelade ersättningar Riksidrottsförbundet (RF) - Distriktsstöd Riksidrottsförbundet (RF) - Idrottslyftet rekrytering Riksidrottsförbundet (RF) - Idrottslyftet anläggning Västra Götalands Regionen Specialdistriktsförbund - SDF-bidrag Westgöta Idrottshistoriska Sällskap (WIS) kr kr kr kr kr kr 34% 3% RF-Distriktsstöd RF-Idrottslyftet Rekrytera RF-Idrottslyftet Anläggning 63% Verksamhet Verksamhet Idrottspolitik - Regionalt Förbundsuppdrag - Regionalt Adm./service - Regionalt Idrottens Hus - Regionalt Soc. Entreprenörskap - Regionalt IdrottOnline - Regionalt Övrigt - Regionalt Arbetsmarknadsprojekt - Lokalt* * Externt finansierat kr kr kr kr kr kr kr kr Idrotten Online R -1% Arbetsmarknads projekt L* 40% Övrigt R -1% Soc. Entreprenörskap R -2% Idrottens Hus R -4% Adm./service R -9% Idrotts politik R -39% Förbunds uppdrag R -2% Projekt (Omsättning) Winn Winn West - Regionalt* Framtida betaltjänster - Regionalt* Folkhälsoprojekt* kr kr kr Projekt (omsättning) www R* Framtida betaltjänster R* Folkhälsoprojekt R* 15% 18% 67% * Externt finansierat 17

18 Uppdrag Uppdrag Rekrytera (Jämställdhet 200) - Lokalt* Anläggning - Lokalt* kr kr Rekrytera (Jämställdhet 200) L* Anläggning L* 43% 57% * Externt finansierat Administration Resultat Förtroendevalda Anställda kr kr Rörelseresultat Av/nedskrivningar Finansiella intäkter/kostnader Resultat kr kr kr kr SVENSK IDROTT VÄRLDENS BÄSTA 18

19

20 (Gustav Adolfs gata 49) Box 418, SKÖVDE Telefon Fax E-post Hemsida

Västergötlands Idrottsförbunds. Mål- och verksamhetsplan

Västergötlands Idrottsförbunds. Mål- och verksamhetsplan Västergötlands Idrottsförbunds Mål- och verksamhetsplan 2015 Innehåll Västergötlands Idrottsförbund Idrottens verksamhetsidé...4 Idrottens vision...5 Idrottens värdegrund...5 Västergötlands Idrottsförbunds

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För Riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

STADGAR. Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26. Föreningens tidigare namn:

STADGAR. Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26. Föreningens tidigare namn: STADGAR Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26 Föreningens tidigare namn: LäS ITF Taekwon-Do Klubb Student Taekwon-Do Klubb Stockholm Innehåll 1 kap Allmänna bestämmelser... 2 1 Ändamål...

Läs mer

Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt.

Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt. Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt. 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva fysisk aktivitet som

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014

KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014 KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

STADGAR FÖR SCANIA ROAD RUNNERS IDROTTSFÖRENING

STADGAR FÖR SCANIA ROAD RUNNERS IDROTTSFÖRENING STADGAR FÖR SCANIA ROAD RUNNERS IDROTTSFÖRENING 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision

Läs mer

HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE

HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE SKÅNEIDROTTEN HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE SKÅNEIDROTTEN SKÅNEIDROTTEN Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala företrädare i Skåne. Skåneidrotten är

Läs mer

HÖSTEN 2014 - VÅREN 2015 WWW.SKANEIDROTTEN.SE

HÖSTEN 2014 - VÅREN 2015 WWW.SKANEIDROTTEN.SE HÖSTEN 2014 - VÅREN 2015 WWW.SKANEIDROTTEN.SE OM SKÅNEIDROTTEN Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala företrädare i Skåne. Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

IFK Simning Åland. Föreningshandbok. Kjell Hansen 2015-10-14

IFK Simning Åland. Föreningshandbok. Kjell Hansen 2015-10-14 Föreningshandbok Kjell Hansen 2015-10-14 Innehåll Värdegrunder...1 Idrottens verksamhetsidé...1 Idrott är...1 Idrott består av...1 Idrotten ger...1 Vi delar in vår idrott...1 Idrotten följer...1 Idrottens

Läs mer

Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy

Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy Antagen på Sundbybergs Idrottsklubbs ordinarie årsmöte den 26 mars 2003 Sundbybergs Idrottsklubbs verksamhetside Sundbybergs Idrottsklubb är en ideell förening,

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

BARN OCH UNGDOMSIDROTT VÄRDEGRUNDER

BARN OCH UNGDOMSIDROTT VÄRDEGRUNDER BARN OCH UNGDOMSIDROTT VÄRDEGRUNDER BARN TOM 12 ÅR UNGDOM 13-20 ÅR BAKGRUND Varför har RF skärpt riktlinjerna för barn och ungdomsidrotten? Riktlinjer - Idrott för barn Idrott för barn ska bedrivas ur

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Verksamhetsinriktning för SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Stadgar fö r Va stera s Cykelklubb

Stadgar fö r Va stera s Cykelklubb Stadgar fö r Va stera s Cykelklubb Baserade på RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.2 (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013). Text som skiljer sig från stadgemallen markeras med grå

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsinriktning 2014-2015 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna Gemensam verksamhetsinriktning 2014 2015 Vi

Läs mer

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 6 Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 6! 1/1 2013 31/12 2013 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Idrottslyftet handlar om att svensk fotboll

Läs mer

VISION SVENSK HANDBOLL

VISION SVENSK HANDBOLL VISION SVENSK HANDBOLL 2017 SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET Idrottens Hus, 114 73 Stockholm Telefon +46 (0 ) 8-699 60 00 Mejl info@handboll.rf.se Webb www.svenskhandboll.se VISION 2017 Svensk handboll alltid

Läs mer

Idrott hela livet. Strategisk plan för idrottens folkhälsoarbete i Norrbotten

Idrott hela livet. Strategisk plan för idrottens folkhälsoarbete i Norrbotten Idrott hela livet Strategisk plan för idrottens folkhälsoarbete i Norrbotten December 2015 Sid 2/12 Nationella folkhälsomål Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF

STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF ANSLUTNING 1 KFUM Linköping Golf tillhör KFUK-KFUMs idrottsförbund och är genom detta ansluten till KFUK-KFUMs riksförbund, KFUKs världsförbund och KFUMs världsförbund. 2 För

Läs mer

Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25

Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25 Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25 Med klättring för barn avser vi i allmänhet idrott till tolv års ålder. I barnklättring låter vi barnen lära sig genom lek och därigenom utveckla

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Beachhallen Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrotten är en samhällsresurs... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé...

Läs mer

VISION SVENSK HANDBOLL

VISION SVENSK HANDBOLL VISION SVENSK HANDBOLL 2017 SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET Idrottens Hus, 114 73 Stockholm Telefon +46 (0 ) 8-699 60 00 Mejl info@handboll.rf.se Webb www.svenskhandboll.se Vision2017.indd 1-2 2013-08-22 10:17

Läs mer

Varför finns Ishockeyn vill?

Varför finns Ishockeyn vill? Ishockeyn Vill 2 Varför finns Ishockeyn vill? Det är viktigt att vi alla inom svensk ishockey kontinuerligt reflekterar och tydliggör de visioner och mål vi har satt upp för både oss själva och utomstående.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för Ålands Idrott 2015 17

VERKSAMHETSPLAN för Ålands Idrott 2015 17 VERKSAMHETSPLAN för Ålands Idrott 2015 17 Fastställd av Idrottstinget 3.3.2015 Ålands Idrotts verksamhet FÖRBUNDETS VERKSAMHET Förbundets namn är Ålands Idrottsförbund där det officiella marknadsföringsnamnet

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2016-2019 SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET IDROTTEN VILL Idrottsrörelsens Verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 1 Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 Bakgrund Förutsättningarna för föreningslivet har förändrats. Idag råder t.ex. större fokus på det enskilda laget än föreningen. I många föreningar är det till

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2013-2018 SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET IDROTTEN VILL Idrottsrörelsens Verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna

Läs mer

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. STADGAR för den ideella föreningen Jönköping Curling Club (JCC) med hemort i Jönköpings kommun. Bildad den 28 december 1961 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2011.05.16 Idrottsrörelsens

Läs mer

Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv

Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv Vår verksamhetsplan I kommunens mål är fokus på barn och ungas uppväxtvillkor, en aktiv fritid

Läs mer

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling Presentation Innehåll Idrotten Vill SvFFs mål och strategidokument 2013-2017 Samverkansprojekt SöFF SISU SöFFs utvecklingsplan 2013-2017 Hjälp för utveckling Skattning av din förening Filmklipp Svensk

Läs mer

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Stadgar för Svenska Aikidoförbundet SVENSKA AIKIDOFÖRBUNDET Antagna vid konstituerande förbundsstämma 2009-10-11, ändrade vid ordinarie förbundsstämmor 2010-03-20, 2011-03-26, samt 2014-03-22. 1 kap Idrottsrörelsens

Läs mer

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017 Strategi 2020 och Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva SAMMANFATTNING Detta dokument

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015)

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015) STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM (antagna på årsmöte mars 2015) INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1. Ändamål... 5 2. Sammansättning... 5 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer

Stadgar för GF Nissaflickorna

Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för den ideella föreningen GF Nissaflickorna med hemort i Halmstads kommun. Föreningen bildades den 11 april 1953. Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 6 mars

Läs mer

HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP

HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP Integration med hjälp av handboll i Vivalla och Brickebacken Örebro SK Handboll Herr Projektansvarig: Vice Ordförande Jerker Lindgren Bakgrund HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Jämtland Jämtland--Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsinriktning 2012 2012--2013 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna ska verka för idrottsrörelsens

Läs mer

IDROTTEN VILL. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet. Innehåll

IDROTTEN VILL. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet. Innehåll IDROTTEN VILL Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Innehåll Förord 3 IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ 5 BRA I IDROTT OCH BRA IDROTT 7 IDROTTEN I SAMHÄLLET 11 Riktlinjer 13 Vem

Läs mer

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen För den ideella föreningen Svenska Motorklubben Centralförsamlingen med hemort i Örebro kommun. Bildat 1907 Författare Kenny Lagerlöf 019-22 62 35 Idrottsrörelsens

Läs mer

STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB

STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB Med hemort i Jokkmokks kommun. Bildad den 21 Mars 1922 Stadgarna senast reviderade av årsmöte den Ersätter stadgar antagna den 1 nov 1972 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål

Läs mer

RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott

RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott Idrotten vill bakgrunden till anvisningarna Idrotten vill är svensk idrotts idéprogram. Här beskrivs idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Här beskrivs

Läs mer

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige 11 november 2013 Innehållsförteckning Vår vision 5 Folkhälsa 6 Barn- och ungdomsidrott 7 Mångfald 8 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens

Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 6 1 Ändamål... 6

Läs mer

Stadgar för Svenska Shorinji Kempoförbundet

Stadgar för Svenska Shorinji Kempoförbundet Stadgar för Svenska Shorinji Kempoförbundet Svenska Shorinji Kempoförbundet bildades 1993 11 06. Medlem i World Shorinji Kempo Organization sedan 1994 07 19. Senaste ändringar av dessa stadgar antagna

Läs mer

STADGAR. Stadgar för AIK Fotbollsförening, nedan kallad AIK Fotboll (beslutade vid möte 2002-12-18).

STADGAR. Stadgar för AIK Fotbollsförening, nedan kallad AIK Fotboll (beslutade vid möte 2002-12-18). STADGAR Stadgar för AIK Fotbollsförening, nedan kallad AIK Fotboll (beslutade vid möte 2002-12-18). ÄNDAMÅL AIK Fotboll skall bedriva fotbollsverksamhet för män och kvinnor i alla åldrar. Idrott är fysisk

Läs mer

Verksamhetsinriktning. för. IFK Lidingö Friidrottsklubb

Verksamhetsinriktning. för. IFK Lidingö Friidrottsklubb Verksamhetsinriktning för IFK Lidingö Friidrottsklubb Ett underlag för att under det kommande året, i olika konstellationer av ledare och aktiva, förankra, diskutera, förtydliga, planera för att förverkliga

Läs mer

Idrottsklubben Hakarpspojkarna STADGAR

Idrottsklubben Hakarpspojkarna STADGAR Idrottsklubben Hakarpspojkarna Reviderade vid möte 2010-02-28 STADGAR för den ideella föreningen IK Hakarpspojkarna med hemort i Jönköpings kommun. Bildad den 1 februari 1929 Stadgarna senast fastställda

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening.

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening. STADGAR för den ideella föreningen Mälarhöjdens IK Tennis med hemort i Stockholms kommun. Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK

Läs mer

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963.

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. STADGAR För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. Stadgarna senast ändrade av årsmötet den 25 maj 2008. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÈ

Läs mer

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 1 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera,

Läs mer

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka.

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgar för Botkyrka Golfklubb För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgarna fastställda 12 mars, 1981 Stadgarna ändrade 1987 1990 1995

Läs mer

Rockatorp Golfklubb styrdokumet

Rockatorp Golfklubb styrdokumet Rockatorp Golfklubb styrdokumet 2004-10-12 1. Syfte GK har som ändamål att verka för att medlemmar kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. 1.1 Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPOLICY FÖR OK KÅRE Dat 100118, ver 1.0

BARN- OCH UNGDOMSPOLICY FÖR OK KÅRE Dat 100118, ver 1.0 I OK Kåre ska alla barn och ungdomar ges möjlighet att lära sig orientera samt utveckla sin orienteringsförmåga efter egen ambitionsnivå och vad som är bäst för respektive individ. Målet är att barn och

Läs mer

Värdegrund. Skå IK & Bygdegård

Värdegrund. Skå IK & Bygdegård Värdegrund Skå IK & Bygdegård Stenhamraloppet 2011 I en idrottsförening lär man sig inte bara att bli duktig på sin idrott. Man lär sig också mycket om normer, värderingar, ansvar, hänsyn och medbestämmande.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009 Jämställdhet handlar inte om att välja bort utan om att lyfta fram mer till förmån för alla. Jämställdhet mellan könen är ett viktigt krav från demokratisk utgångspunkt och

Läs mer

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förslag Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förord Detta förslag till stadgar utgår från de normalstadgar som Svenska Budo- och Kampsportsförbundet har tagit fram för underförbund. Följande förändringar

Läs mer

Barn- och ungdomsidrott

Barn- och ungdomsidrott Idrott för alla Barn- och ungdomsidrott Den finlandssvenska idrottsrörelsens etiska program Idrott för alla har uppgjorts med inriktning på fyra målgrupper; utövare, tränare, föreningsaktiva samt aktörer

Läs mer

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933.

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. RONNEBY BOLLKLUBB STADGAR För den ideella föreningen RONNEBY BOLLKLUBB med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. Antagna & fastställda den 27:e november 1999. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Mål och verksamhetsplan Fastställda av distriktsstyrelsen 2014.04.25

Mål och verksamhetsplan Fastställda av distriktsstyrelsen 2014.04.25 A. MÅL Västergötlands Fotbollförbund Mål och verksamhetsplan Fastställda av distriktsstyrelsen 2014.04.25 1. Verksamhetsidé Enligt förbundets stadgar ska Västergötlands Fotbollförbund (VFF) främja och

Läs mer

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan.

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan. 13:7 Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar : att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan. 1 Kap Allmänna bestämmelser för Studieförbundet SISU Ändamål/verksamhetsidé Verksamhetsidé

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

POLICY - Umeå City IBF -

POLICY - Umeå City IBF - POLICY - Umeå City IBF - Umeå City IBF:s policy finns till för att visa vad Umeå City IBF står för. All verksamhet och alla beslut som tas på alla nivåer i Umeå City IBF ska bedrivas och tas i enlighet

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LILLA EDET 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

2013-2014 Förslag till Förbundsmötet 2012

2013-2014 Förslag till Förbundsmötet 2012 GYMNASTIKEN VILL! 2013-2014 Förslag till Förbundsmötet 2012 1 2 Svensk Gymnastik siktar på framgång. Gymnastiken Vill ska leda oss dit. Gymnastiken Vill är Gymnastikförbundets gemensamma idédokument. Här

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

STADGAR. för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

STADGAR. för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ Sida 1 STADGAR för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. Stadgarna är senast ändrade av årsmötet den 30 mars 2014. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR Normalstadgar för idrottsförening STADGAR För den ideella alliansen Nordvästra Skånes Brottnings Allians (NVS) Där BK Argos, Bjuvs BK, Björnekulla BK, Båstads BK, IK Dana, EAI Brottning, Ekeby BK HBK/Bergania,

Läs mer

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Projektledare Mikael Israelsson Dalslands Fotbollförbund e-post: mi.famis@telia.com telefon: 070-227 53 85 Layoutarbete Ingela Gustavsson e-post: ingela.gustavsson@westgotasport.se

Läs mer

Riktlinjer och bestämmelser för barn- och ungdomsidrotten. på Åland ÅLANDS IDROTT

Riktlinjer och bestämmelser för barn- och ungdomsidrotten. på Åland ÅLANDS IDROTT Riktlinjer och bestämmelser för barn- och ungdomsidrotten på Åland ÅLANDS IDROTT ÅLANDS IDROTT Riktlinjer och bestämmelser för barn och ungdomsidrotten på Åland Åländsk idrott för barn och ungdom skall

Läs mer

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014.

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. I texten markeras ny text med fet stil och understruket = ny text föreslagen av styrelse, och delvis med inkomna motioner som grund. Kursiverad överstruken

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

1. Hur samordnar vi våra resurser med idrotten idag?

1. Hur samordnar vi våra resurser med idrotten idag? 1. Hur samordnar vi våra resurser med idrotten idag? Ex. personellt/ekonomiskt, struktur/mötesplatser, kompetenshöjning/utbildning Åmål: Nära samarbete med SISU-konsulent, som alltid är tillgänglig. Vardaglig

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

STADGAR. Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

STADGAR. Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. STADGAR För den ideella föreningen Dykarklubben Kalmarsund med hemort i Kalmar kommun Bildad den 10 oktober 1957. Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 22 februari 2003. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

Troja skall verka för en god föräldrakontakt genom att informera och utbilda föräldrarna i föreningens mål, verksamhetsidé och i ishockeyns grunder.

Troja skall verka för en god föräldrakontakt genom att informera och utbilda föräldrarna i föreningens mål, verksamhetsidé och i ishockeyns grunder. VERKSAMHETSIDÉ Idrottsföreningen Troja-Ljungby, i dagligt tal benämnd Troja, utövar idrotten ishockey. Föreningen, som bildades 1948 och har sin hemvist i Ljungby kommun, består av de fysiska personer

Läs mer

Policydokument. Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Gimonäs Umeå IF Reviderad och fastställd av styrelsen 2011-06-08

Policydokument. Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Gimonäs Umeå IF Reviderad och fastställd av styrelsen 2011-06-08 [2011-11-05] GIMONÄS UMEÅ IF POLICY [Reviderad policy, fastställd av styrelsen 2011-11-05] Policydokument Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi

Läs mer

Värdefullt. Västergötlands Konståkningsförbund & föreningar i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Värdefullt. Västergötlands Konståkningsförbund & föreningar i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Västergötland Värdefullt Västergötlands Konståkningsförbund & föreningar i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Västergötland 1.Varför valde jag att engagera mig? Gruppens första uppgift är att berätta för varandra

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

2:a KALLELSE TILL. Förbundsmöte 2014. World Trade Center, Stockholm 2014-03-22 kl 09.00. (Inkl förhandlingens document) Dagordning

2:a KALLELSE TILL. Förbundsmöte 2014. World Trade Center, Stockholm 2014-03-22 kl 09.00. (Inkl förhandlingens document) Dagordning 2:a KALLELSE TILL Förbundsmöte 2014 World Trade Center, Stockholm 2014-03-22 kl 09.00 (Inkl förhandlingens document) Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Upprop, fullmaktsgranskning (sker vid ankomst 08.45-09.00)

Läs mer

idrottslyftet Svenska Fotbollförbundet

idrottslyftet Svenska Fotbollförbundet idrottslyftet 2017 Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet utvecklar svensk fotboll 1 januari 2017 31 december 2017 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Svensk barn- och ungdomsfotboll

Läs mer

Enkät. Värderingar inom barn- och ungdomsidrott Högskolan Dalarna SISU Dalarna. Bakgrund. 1. Kön Kvinna Man. 2. Ålder...år

Enkät. Värderingar inom barn- och ungdomsidrott Högskolan Dalarna SISU Dalarna. Bakgrund. 1. Kön Kvinna Man. 2. Ålder...år Enkät Värderingar inom barn- och ungdomsidrott Högskolan Dalarna SISU Dalarna Bakgrund 1. Kön Kvinna Man 2. Ålder...år 3. Hur stor är den ort, där du verkar som tränare? Landsbygd/liten tätort upp till

Läs mer

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Vi Unga Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Vi baserar all vår verksamhet

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

STOCKHOLM 2013-11-28

STOCKHOLM 2013-11-28 STOCKHOLM 2013-11-28 Idrottslyftet 2014-15 Idrottslyftet är en satsning på barn- och ungdomsidrott. Regeringen har årligen avsatt 500 miljoner kronor som Riksidrottsförbundet fördelar till alla specialidrottsförbund,

Läs mer

Utmaningar för en bättre folkhälsa

Utmaningar för en bättre folkhälsa Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan 2015 1 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet

Läs mer

Mål och verksamhetsplan

Mål och verksamhetsplan Västergötlands Fotbollförbund Mål och verksamhetsplan A. MÅL 1. Verksamhetsidé Enligt förbundets stadgar ska Västergötlands Fotbollförbund (VFF) främja och ansvara för fotbollsidrotten i distriktet. Förbundet,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer