Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas"

Transkript

1 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSÅRET 2015

2 Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands Idrottsförbund... 4 Konsulentuppdraget... 4 Mål och fokusområden Idrotten... 5 Resurserna... 6 Stöd och service... 6 Mål- och verksamhetsplan Idrotten... 7 Resurserna Stöd och service Övergripande verksamhetsmål Budget Styrelse för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Ordförande Sören Karlström, Skövde, Vice ordförande Anita Zetterman, Borås Ledmöter Margareta Wetterberg, Skövde, Nathalie Welander, Skövde, Göran Nyberg, Brämhult, Peter Fredriksson, Lidköping, Carl-Erik Johnson, Borås, Per Ekberg, Skövde, Annette Svensson, Lidköping. Tryckoriginal: Ingela Gustavsson, SISU Idrottsutbildarna Omslagsbild: Knatteblixten, Hakan Gustafsson 2

3 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna VÅR BERÄTTELSE SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna, för medlemmarna. Vi arbetar med bildning och utbildning inom idrotten och verkar för att stimulera människors lärande. Kärnan i vårt arbete är alltid samtalet och mötet mellan människor. Vi tror på att lära både av andra och av varandra och att det är en nyckel till framgångsrik utveckling och idrott. Kännetecknande för alla lärandeprocesser är att kraften, motivationen och sökandet efter kunskap kommer inifrån, och vi vill att alla ska ha roligt och må bra under sin tid inom idrotten. Vi är engagerade och finns på alla nivåer inom idrotten, vilket ger oss en unik kunskap och erfarenhet om vad som är på gång och vad som kan ge extra kraft till förändring. Vi är den resurs och det stöd som krävs för att komma igång med ett utvecklingsarbete. Vi är till för alla föreningar och förbund i hela landet. Närheten gör det enkelt att samarbeta med oss, och utbildning på hemmaplan ger möjlighet för alla att delta. Vi möter dagligen ledare, aktiva, tränare, idrottsföräldrar och funktionärer över hela landet, och skapar mötesplatser där vi tillsammans kan utvecklas. Detta gör att vi känner till helheten och vardagen inom idrotten. SISU Idrottsutbildarna är förutom ett studieförbund också Bosöns Idrottsfolkhögskola och förlaget SISU Idrottsböcker. Tillsammans svarar vi upp mot idrottens behov av utbildning. VERKSAMHETSIDÉ SISU Idrottsutbildarna ska vara en eftertraktad resurs för idrotten som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Vårt utbud ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalitet till konkurrenskraftiga priser. VISION Vår vision och ledstjärna är Vi är där när idrotten lär. VÄRDEGRUND Vår utgångspunkt är idrottsrörelsens gemensamma idé- och värdegrundsprogram Idrotten vill. Det är den idémässiga bas vi har som utgångspunkt i rollen som idrottens utbildningsorganisation. Vi ser lärandet som en livslång process, där vi utgår från människors olika insikter, erfarenheter och förutsättningar. Dialogen, mötet och samtalet är centrala med en prägel av att lära av andra, men också lära varandra. Vi ska i all verksamhet utgå från idrottens behov. Vi ska inspirera och stimulera till att ständigt utveckla och förbättra idrotten till form och innehåll. Vi avstår från uppdrag utanför idrotten. SISU Idrottsutbildarnas primära uppgift är att vara en resurs i medlemsorganisationernas (MO) lärande och utveckling. Den sekundära uppgiften är att vara en resurs för idrotten utanför MO. Den samhällsfinansierade folkbildningsverksamheten har hos oss en särställning, med särskilda avsikter och riktlinjer. Vår folkbildningsverksamhet utgår från idrotten och dess behov. 3

4 Öppenhet, engagemang och trovärdighet ska prägla vad vi säger och vårt sätt att vara. Detta gäller i relationen och samspelet med våra uppdragsgivare, men också mellan individer och olika organisationsled inom SISU Idrottsutbildarna. Vår styrka bygger på att vi är ett samtal lag, med kraftfulla lagdelar, där vi har ett gemensamt ansvar för helheten och för att nå vår vision. Idrotten finns över hela landet, vilket innebär att förutsättningarna och behoven varierar. För oss är det viktigt med en lokal anpassning, samtidigt som vi värnar om helheten. I denna anda ska vi stötta, stimulera och stärka varandra. Viktiga faktorer är medarbetarnas kompetens och skicklighet samt ett engagerat förhållningssätt till uppdraget. Regelbunden kompetensutveckling är avgörande. SAMVERKAN MELLAN SISU IDROTTSUTBILDARNA OCH RIKSIDROTTSFÖRBUNDET/VÄSTERGÖTLANDS IDROTTSFÖRBUND SISU Idrottsutbildarna består av samma specialidrottsförbund som RF samt ytterligare tre medlemsorganisationer (Livräddningssällskapet, Pistolskytteförbundet, Bridgeförbundet). För den regionala och lokala verksamheten ansvarar 21 SISU-distrikt. Riksidrottsförbundets och distriktsförbundens uppdrag är att stödja, företräda och leda idrotten medan SISU Idrottsutbildarnas uppdrag är att utbilda, bilda och utveckla idrotten. Det betyder att de båda organisationerna, utifrån sina respektive uppdrag, kompletterar varandra i det dagliga arbetet för idrottens utveckling. De båda organisationernas verksamhetsinriktningar är därför tätt sammankopplade med varandra. KONSULENTUPPDRAGET Den lokala konsulentens primära uppgift är att företräda Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna och lokalt organisera och genomföra det folkbildningsarbete som genomförs i samverkan med de lokala idrottsföreningarna. Konsulenten har också uppdraget, enligt ovan beskrivning, att företräda Riksidrottsförbundet (RF )och Västergötlands Idrottsförbund. Detta innebär att frågor som rör statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK stöd), Idrottslyftet, anläggningsfrågor, skatter och idrottsjuridik, doping med mera också finns med som en del i det lokala mötet och utvecklingsarbetet med idrottsföreningarna. Det innebär också att vissa delar i denna mål- och verksamhetsplan kan vara verksamheter som primärt ligger under Riksidrottsförbundet och Västergötlands Idrottsförbund. 4

5 Mål och fokusområden IDROTTEN Idrottsföreningen med dess medlemmar, aktiva, tränare, ledare, förtroendevalda, föräldrar, domare och funktionärer för att nämna några, utgör själva hjärtat av den idrott vi finns till för. Under perioden kommer vi fortsatt ha fokus på idrottens föreningsliv. Ett föreningsliv som lever mitt i ett flertal starka samhällstrender som ökad kommersialisering, ökad professionalisering, ökad individualisering och ett ökat krav på att se och synas. Vi både ska, vill och kan bidra till förståelsen av hur dessa förutsättningar på olika sätt påverkar idrottens föreningsliv att lyckas med det man vill. Det kommer fortsatt också att vara både viktigt och nödvändigt att i alla sammanhang arbeta med värderingsfrågor. MÅL Att SISU Idrottsutbildarna är det självklara valet för alla förbund och föreningar som vill utveckla sin verksamhet och organisation. Vår ambition är att öka antalet förbund och föreningar som vi har verksamhet i under perioden och vi vill bidra till att fler medlemmar medverkar i föreningens utveckling. FOKUSOMRÅDEN Idrotten vill idrottens värdegrundsarbete Stimulera idrottsföreningar att arbeta med värderingsfrågor samt omsätta och anpassa intentioner och ambitioner i idéprogrammet Idrotten vill. Idrottens föreningslära (föreningskunskap) Öka demokrati- och föreningskunskaperna inom idrottsrörelsen, och särskilt kunskapen om den ideella föreningens innebörd och spelregler. Framtidens idrottsförening Inom ramen för arbetsnamnet Framtidens idrottförening medverka till att föreningar och förbund får tillgång till utbildningar och utbildningsmaterial med tydligt omvärlds- och framtidsfokus. IdrottOnline Fortsatt erbjuda utbildningar inom idrottens administrativa system IdrottOnline. Likartat kursutbud i hela landet Fortsatt erbjuda ett likartat kursutbud i hela landet inom Idrottens föreningslära, Idrottens tränarprogram och i det administrativa verksamhetssystemet IdrottOnline. Utbildningar entreprenörskap Inom ramen för projektet Idrottens entreprenörskapsutveckling WWW, genomföra riktade utbildningar inom området entreprenörskap. Ledare Vara en resurs i idrottsföreningens arbete med ledarförsörjning i syfte att rekrytera, behålla och utveckla dagens och morgondagens ledare. Ungdomar Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna har idag en stark ställning som ungdomens studieförbund och står inför en utmaning att också i framtiden vara en positiv mötesplats för unga att utvecklas och växa som människor. 5

6 RESURSERNA SISU Idrottsutbildarna är och ska i första hand uppfattas som möjliggörare och ett pedagogiskt stöd när idrotten och dess medlemmar vill bilda och utbilda sig. Idrottens egen drivkraft och motivation i kombination med vår kunskap om mötet och samtalets givna plats i lärandeprocessen är viktiga och nödvändiga ingredienser i bildningsresan. Vår verksamhet är i huvudsak bidrag och därför är det fortsatt viktigt att arbeta för att öka kunskapen hos beslutsfattare om SISU Idrottsutbildarnas insatser inom idrotten och bidrag till samhällsnyttan. MÅL Att kunna göra mer för fler kräver att vi kan säkerställa och öka de anslag vi får från stat, region och kommuner. FOKUSOMRÅDEN Politiskt påverkansarbete Region och kommuner ska uppvaktas, informeras och uppmanas att öka bidraget till SISU Idrottsutbildarna. STÖD OCH SERVICE Vi tror på människans förmåga och vilja. Vi gillar mångfald och nyfikenhet. Vi uppmuntrar ifrågasättandet och sökandet. Med rötterna i en stark bildningstradition vill och kan vi bidra till att skapa goda lärandemiljöer. Genom bildning och utbildning bidrar vi till idrottens utveckling. MÅL Att vi uppfattas och vara ett modernt och attraktivt studieförbund. FOKUSOMRÅDEN Föreningsutveckling Vara en resurs i idrottens utveckling och utbildning i syfte att stödja föreningar att nå sina mål och utveckla sin verksamhet. Idrott Glädje Utveckling Erbjuda utbildningar och möjligheter till praktik för tjejer och killar med funktionshinder, där idrottsföreningen är den naturliga mötesplatsen. Internt kvalitetsarbete Fortsätta vårt interna arbete för att kvalitetssäkra verksamheten och säkerställa att resurserna används enligt SISU Idrottsutbildarnas gemensamma riktlinjer. 6

7 Mål- och verksamhetsplan 2015 är en plan som till delar lyfter fram de centrala uppdragen som är gemensamma för samtliga SISU distrikt i landet, men också en plan för de verksamhetsområden som är unika för SISU Idrottsutbildarna i Västergötland. Mål- och verksamhetsplanen är uppbyggd enligt den struktur som verksamhetsinriktningen för har antagit och verksamheten redovisas under tre rubriker, Idrotten Resurserna Stöd och service. Avslutningsvis redovisas budget IDROTTEN SISU Idrottsutbildarna ugdomarnas studieförbund SISU Idrottsutbildarna är ungdomarnas studieförbund. Idag är nära hälften av de som finns med i studieförbundets olika verksamheter under 25 år vilket ger SISU Idrottsutbildarna en särställning bland studieförbunden. SISU Idrottsutbildarna är studieförbundet där ungdomar ges möjligheten att skaffa sig kunskap i frågor som rör föreningskunskap och demokrati, ledarskap, värderingsfrågor och gott kamratskap. Att utav totalt unika deltagare i SISU Idrottsutbildarnas verksamhet skall minst (45%) unika deltagare vara under 25 år. Idrottsrörelsen Sveriges största ledarskola Idrottsrörelsen och SISU Idrottsutbildarna är utan jämförelse Sveriges största ledarskola. Många av de som idag finns i ledande befattningar, inom såväl privat som offentlig sektor, har fått sin första ledarskolning inom idrottsrörelsen. Att utav SISU Idrottsutbildarnas totala verksamhet, ska minst 45% vara verksamhet för målgruppen ledare, som ges möjligheter att utvecklas i sitt ledarskap på såväl grundläggande- som påbyggnadsnivåer. Idrotten vill idrottens värdegrundsarbete Att arbeta för att idrotten gör som Idrotten vill är målsättningen med de Idrottslyftsmedel som SISU Idrottsutbildarna tillhandahåller för att på föreningsnivå genomföra skattningar och analyser utifrån idrottens riktlinjedokument Idrotten vill. Detta arbete leder sedan fram till ett antal utbildnings- och utvecklingsinsatser i föreningarna. Att i 130 föreningar starta 700 lärgrupper med deltagare som jobbar med området Värdegrund. Att genomföra 40 Idrotten vill skattningar och analyser för att identifiera utbildnings- och utvecklingsbehov i dessa föreningar. Att tillsammans med 170 föreningar planera deras unika Idrotten vill arbete med stöd från Idrottslyftet. Framtidens Idrottsförening Vår omvärld förändras och enligt många, i en allt snabbarte takt. Skall idrotten också i framtiden kunna erbjuda en god uppväxtmiljö för barn och unga samt vara en viktig aktör för en god folkhälsa krävs det kunskaper för att tolka och förstå vår omvärld och dess förändringar. Att integrera arbetet med Framtidens idrottsförening i process- och utvecklingsarbete där SISU Idrottsutbildarna i Västergötland tagit fram en särskild arbetsbok som stöd för detta arbete. 7

8 Idrottens föreningslära föreningskunskap Att förmedla kunskap om hur en ideell förening arbetar och demokratiskt styrs måste alltid stå högst på dagordningen. Den ideella föreningen som form är idag inte lika given och okunskapen är ibland också stor. Ökad kunskap inom demokrati- och föreningskunskap är därför ett prioriterat verksamhetsområde. Att erbjuda 100 utbildningar inom området Idrottens Föreningslära. Allt ifrån utbildningar för hela styrelsen för att öka bland annat kunskap om förenings- och styrelsearbete till ekonomiutbildningar i form av temakvällar, bokföringsutbildningar och kassörsutbildningar. Utbildningarna genomförs som föreläsning, kurs, alternativt lärgrupp. Idrottens entreprenörskap - entreprenörskapsutbildningar Idrottsrörelsen i Västra Götaland, där distrikten i Väst och Västergötland samverkar, har via särskilt projektstöd från Västra Götalandsregionen getts möjligheter att under arbeta med att utveckla Idrottsrörelsens entreprenörskap. Projektet finns redovisat i Mål- och verksamhetsplan för Västergötlands Idrottsförbund 2015 under rubriken Idrottens entreprenörskapsutveckling Winn Winn West. En viktig del i projektet är att erbjuda utbildningar inom området entreprenörskap där också utbildningsbehovet är stort och ämnesområdet för många nytt och främmande. Att inom Affärmannaskap och ämnesområdena Föreningsekonomi, Föreningens varumärke, Förhandlingsteknik, Avtalsskrivning samt Kommunikation genomföra minst 16 utbildningar under året på olika platser i regionen. Att under året genomföra minst en processledarutbildning för processledare som skall leda utvecklingsprocesser i syfte att utveckla Idrottens entreprenörskap. IdrottOnline IdrottOnline är Idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsstöd som är uppbyggt utifrån att föreningen lätt ska kunna hitta allt på ett och samma ställe, vare sig det gäller hemsida, medlemsregister, LOK-stöd, Idrottslyftet, administration av utbildningar med mera. Att erbjuda minst 25 regionala utbildningar i de olika delarna inom IdrottOnline. Att erbjuda minst 60 lokala utbildningar på hemmaplan anpassade till föreningens behov och önskemål med av oss utbildade kursledare. Foto: Dag Tryggö 8

9 Likartat kursutbud i hela landet SISU Idrottsutbildarna Riks har tagit fram ett likartat kursutbud inom områdena Idrottens föreningslära, Idrottens tränarprogram samt IdrottOnline. Syftet med ett likartat kursutbud är att dessa utbildningar ser ut på samma sätt oavsett var i landet du går utbildningen. Att erbjuda regional utbildningar inom Idrottens Föreningslära. Att erbjuda 5-10 regionala utbildningar i Plattformen/Plattformen Unga ledare. Att erbjuda tre regionala utbildningar GTU1/GTU2. Att erbjuda fyra regionala utbildningar Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom samt ett antal Inspirationskvällar inom samma ämne för att locka in till tvådagars-utbildningarna. Att erbjuda minst 25 regionala utbildningar i de olika delarna av IdrottOnline. Övrigt regionalt kursutbud Utöver det Likartade kursutbudet erbjuder vi också ett antal egna utbildningar inom områdena Idrottsskador och Rehab, Träningslära samt Ledarskap och Tränarskap. Flera av dessa utbildningar är likartade med SISU Idrottsutbildarna Väst och några är unika för Västergötland. Att erbjuda ett tiotal utbildningar inom området Idrottsskador och Rehab. Vi ser det som en viktig uppgift att öka kunskapen inom den skadeförebyggande delen, dels för att undvika skador i tidiga åldrar men också för att ge en god grund till ett långt idrottande utan problem med skador. Att erbjuda tre utbildningar Tjejer på Arenan som är en grundläggande idrottsledarkurs för tjejer år. Att erbjuda ett antal Temakvällar, där motionsidrott står i fokus. Kvällarna vänder sig till aktiva både inom idrottsföreningar men även utanför idrotten. Att tillsammans med SISU Idrottsutbildarna Väst starta upp ett arbete där vi utvecklar vår Utbildningsverksamhet i båda distrikten i syfte att öka antalet utbildningar och deltagare samt stärka vårt varumärke och på sikt ge bättre intäkter för vår Utbildningsverksamhet. 9

10 RESURSERNA Politiskt påverkansarbete Ett starkt samhällstöd är en förutsättning för att Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna också i framtiden ska kunna ge idrottens föreningar ett stöd i arbetet med utbildnings- och utvecklingsfrågor. Under 2014 har SISU Idrottsutbildarna fått en ny förordning beslutad av Sveriges Riksdag, som ger SISU Idrottsutbildarna en än tydligare roll inom folkbildningen och jämställs med övriga studieförbund. Att organisationen och insatserna inom det idrottsoch folkbildningspolitiska området blir tydligare och där avsändare, mottagare och budskap klart framgår. Som ett stöd för detta arbete kommer STÖD OCH SERVICE Process- och utvecklings- arbeten föreningsutveckling Att arbeta med Process- och utvecklingsarbete i syfte att utveckla den lokala idrottsföreningens verksamheter och organisation är ett av Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas adelsmärke. Under en eller två dagar samlas ett antal företrädare från föreningen för att tillsammans beskriva, analysera och värdera ett nuläge. Med en nulägesanalys som grund tas nästa steg och ett önskat nyläge formuleras och värderas. Det avslutande steget är att tillsammans beskriva vägen fram till nyläget. Att under året genomföra minst 140 Process- och utvecklingsarbete i föreningar och förbund. Idrott Glädje Utvekling (IGU) En mötesplats för personer med funktionsnedsättning. På IGU arbetar vi utifrån övertygelsen att alla kan utifrån sina egna förutsättningar. Fokus är på möjligheter, potential och utmaningar. Verksamheten handlar om att få hjälp att hitta en bra praktik- Västergötlands Idrottsförbund under året utarbeta en Idrottspolitisk strategi. Att SISU Idrottsutbildarna från och med 2016 ska ges ett direkt bidrag från Västra Götalandsregionens Kulturnämnd och inte som nu indirekt via regionens idrottsanslag. Att det regionala stödet till SISU Idrottsutbildarna ska räknas upp med minst 10%. Att under 2015 uppvakta minst 15 kommuner i distriktet för att påvisa SISU Idrottsutbildarnas verksamhet och samhällsnytta i syfte att det kommunala stödet till SISU Idrottsutbildarna ska uppräknas. Att det kommunala stödet till SISU Idrottsutbildarna ska uppräknas med minst 10%. plats för arbetsträning och social träning, IGU inriktar sig också på utbildning, motion och friskvård. IGU är ett samarbete med Borås stads arbetslivsförvaltning, Mariedal IK och SISU Idrottsutbildarna. Att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med deltagarna. Att öka antalet deltagare till cirka 30 stycken. Att sprida verksamheten till andra kommuner i regionen. Internt kvalitetsarbete SISU Idrottsutbildarna prioriterar det interna kvalitetsarbetet. Under har verksamheten genomlysts och en handlingsplan för en fortsatt god kvalitet har formulerats. SISU Idrottsutbildarna i Västergötland vill nu ta ett nästa steg i kvalitetsarbetet och utveckla former för ett ökat medlemsinflytande. Att under 2015 utveckla former och metoder för ett ökat medlemsinflytande/brukarinflytande. 10

11 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL Antal samverkande föreningar 900 Antal utbildningstimmar Antal unika deltagare Antal kvinnor som deltar i verksamheten (40%) Antal unika deltagare under 25 år (45%) Antal utvecklings-/processarbeten 140 Antal ledarutbildningar 45% av den totala verksamheten ska vända sig till målgruppen ledare. BUDGET 2015 Ofördelade ersättningar Statliga Statliga - Idrottslyftet Idrotten vill Västra Götalands regionen Kommun Västergötlands Idrottsförbund (DF) Verksamhet Folkbildning - Lokalt Folkbildning - Lokalt (Processer) Kurser - Regionalt Internationellt - Regionalt SDF-utveckling - Regionalt Övrigt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Ofördelade ersättningar Statliga Statliga-Idrottslyftet Idrotten Vill Region Kommun DF 9% 22% 60% 8% 1% Verksamhet Folkbildning L Folkbildning L (Processer) Kurser R Internationellt R SDF-utveckling R Övrigt -2%-2% -2% -6% -1% -87% Projekt (Omsättning) Idrott & Glädje & Gemenskap* Kosovoprojektet* Uppdrag Idrotten vill - Lokalt* Idrotten vill från år Lokalt* kr kr kr kr Administration Anställda Egen utveckling Förlag Rörelseresultat Av/nedskrivningar Finansiella intäkter/kostnader Resultat kr kr kr kr kr kr kr * Externt finansierat 11

12 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Besöksadress: Gustav Adolfs gata 49 Box 418, SKÖVDE Telefon: E-post: VI UTBILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015

Verksamhetsinriktning 2015 Verksamhetsinriktning 2015 Särskild föräldrasatsning 2015 Den verksamhetsinriktning som nu föreligger inför året 2015 har fått en nyare utformning. SISU Riks och RF arbetar för en mer integrerad verksamhetsinriktning.

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LILLA EDET 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN VÅRGÅRDA 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN BOLLEBYGD 2013 Innehåll Inledning... 3 Kontakta oss... 4 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 5 Konsulentens roll... 6 Verksamhetsidé...

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Verksamhetsinriktning för SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel VI UTBILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN! Hälsinglands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Hälsingland har som uppgift att utveckla, inspirera och stödja all idrott i distriktet. En stödjande organisation

Läs mer

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN SKÖVDE 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6 Värdegrund...

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LIDKÖPING 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund Banar väg för Norrbottens idrott RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen en resurs för Korpen en resurs och samarbetspartner för hela Korpen Att samarbeta med är enkelt Vad gör? är en stödorganisation för svensk idrott som finns i 21 distrikt över hela landet. SISU:s konsulenter

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbunds. Mål- och verksamhetsplan

Västergötlands Idrottsförbunds. Mål- och verksamhetsplan Västergötlands Idrottsförbunds Mål- och verksamhetsplan 2014 Innehåll Västergötlands Idrottsförbund Idrottens verksamhetsidé...4 Idrottens vision...5 Idrottens värdegrund...5 Västergötlands Idrottsförbunds

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2016-2017 Bilder Omslagsbild: Arne Forsell, Bildbyrån Sidan 4: Joel Marklund, Bildbyrån Sidan 7: Peter Holgersson,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbunds. Mål- och verksamhetsplan

Västergötlands Idrottsförbunds. Mål- och verksamhetsplan Västergötlands Idrottsförbunds Mål- och verksamhetsplan 2015 Innehåll Västergötlands Idrottsförbund Idrottens verksamhetsidé...4 Idrottens vision...5 Idrottens värdegrund...5 Västergötlands Idrottsförbunds

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

I vårt kursutbud finner du allt från allmän föreningskunskap till utbildning i olika specialfunktioner. Vi lyfter även värdet av

I vårt kursutbud finner du allt från allmän föreningskunskap till utbildning i olika specialfunktioner. Vi lyfter även värdet av SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer

VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN!

VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN! VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN! Vi är där när idrotten lär! Vårt uppdrag är att SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet är distriktets stödorganisation för idrottsrörelsen. Vår verksamhet

Läs mer

Idrottslyftet

Idrottslyftet Syfte Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten Idrottslyftet

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Syftet med resan är att stärka föreningslivets drivande aktivitets- och organisationsledare. SISU avser att stimulera med utbildning och utvecklingsarbete där

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÅRGÅRDA 2012 Innehåll Ordförande har ordet... 3 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna organisation... 4 Vi utbildar och utvecklar idrotten...

Läs mer

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning Strategiska områden med övergripande mål 2025 1 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer 2016-2017 2 Strategiska områden med övergripande mål 2025 Strategiska områden med övergripande mål 2025 3 Verksamhetsinriktning

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Föredragningslista Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Hallands årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Stämman öppnas 2. Fastställande

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsinriktning 2014-2015 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna Gemensam verksamhetsinriktning 2014 2015 Vi

Läs mer

Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE HJO 2012

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE HJO 2012 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE HJO 2012 Innehåll Ordförande har ordet... 3 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna organisation... 4 Vi utbildar och utvecklar idrotten...

Läs mer

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Dagens arbete Gemensam strategi för svensk idrotts framtid 4 strategiska områden Övergripande målsättningar Verksamhetsinriktningen för

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Se till att fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan

Se till att fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan 13.7 Motion nr 8: Introducera fler barn till idrotten och föreningen i skolan 13.7 Motion nr 8 Svenska Skolidrottsförbundet: Se till fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan Motionärens

Läs mer

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Kalmar 2016-11-30 Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Två organisationer under ett paraply Organisationen Smålandsidrottens verksamhetsidé: Smålandsidrotten ska inspirera

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna i Västergötland

VERKSAMHETS BERÄTTELSE Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna i Västergötland VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2015 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna i Västergötland Byttorps Idrottsförening Foto: Camilla Floberg Innehåll Föredragningslista distriktsstämma... 4 Röstlängd... 5 Förbundsordförande

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE LIDKÖPING 2012 Innehåll Ordförande har ordet... 3 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna organisation... 4 Vi utbildar och utvecklar idrotten...

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE ALINGSÅS 2012 Innehåll Ordförande har ordet... 3 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna organisation... 4 Vi utbildar och utvecklar idrotten...

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Jämtland Jämtland--Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsinriktning 2012 2012--2013 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna ska verka för idrottsrörelsens

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSINRIKTNING SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSINRIKTNING SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING 2016-2017 1 SKÅNEIDROTTEN INNEHÅLL INLEDNING... 3 UPPDRAG & VERKSAMHETSIDÈ... 4 VÄRDEGRUND... 4 VISION... 4 STRATEGISKA OMRÅDEN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2025... 4 LIVSLÅNGT IDROTTANDE...

Läs mer

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling Presentation Innehåll Idrotten Vill SvFFs mål och strategidokument 2013-2017 Samverkansprojekt SöFF SISU SöFFs utvecklingsplan 2013-2017 Hjälp för utveckling Skattning av din förening Filmklipp Svensk

Läs mer

Förening i rörelse guide för utveckling

Förening i rörelse guide för utveckling Lärgruppsplan Förening i rörelse guide för utveckling Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Viktiga punkter från RIM

Viktiga punkter från RIM Viktiga punkter från RIM Integrerad stämma Förslag stärkt strategisk ledning Strategi för svensk idrotts framtid Verksamhetsinriktningar Medlemsansökningar Val Stadgeändringar Förstärkt strategisk ledning

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

Sida 1 av 8. Idrottslyftet 2013. - SISU Idrottsutbildarnas vägval

Sida 1 av 8. Idrottslyftet 2013. - SISU Idrottsutbildarnas vägval Sida 1 av 8 Idrottslyftet 2013 - SISU Idrottsutbildarnas vägval Sida 2 av 8 Ett Idrottslyft med föreningen i fokus Vi står inför ett uppdrag i Idrottslyftet som till stora delar är nytt, sker på nya sätt

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt?

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt? SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap Info om lokalt aktivitetsstöd

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan FRAMTIDENS SKOL-IF Skolidrottsförbundets utvecklingsplan 2017-2019 DE FYRA PUNKTERNA Skolidrottsförbundet ska stödja, leda, företräda, utbilda och utveckla skolidrottsföreningarna så att de är så attraktiva

Läs mer

Kommunikationsstrategi för SISU Idrottsutbildarna 2008 2009

Kommunikationsstrategi för SISU Idrottsutbildarna 2008 2009 Kommunikationsstrategi för SISU Idrottsutbildarna 2008 2009 INNEHÅLL 1. Inledning 2. SISU Idrottsutbildarnas huvudsakliga mål under 2008 2009 3. Kommunikationshinder 4. Strategi i fem delar Skapa goda

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Svensk orientering världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Verksamhetsinriktning för svensk orientering mot 2021 med strategiska mål för 2017-2018 Svensk orienterings vision

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2017 STUDIEFÖRBUNDET SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄSTRA GÖTALAND

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2017 STUDIEFÖRBUNDET SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄSTRA GÖTALAND UTBILDNINGSPROGRAM Våren 2017 STUDIEFÖRBUNDET SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄSTRA GÖTALAND FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING Idrottens affärsmannaskap Bygg föreningens varumärke Workshop där du får en helhetssyn

Läs mer

UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND. Foto: Lena Fredén

UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND. Foto: Lena Fredén Foto: Lena Fredén UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND Höstens utbildningsutbud hos SISU Idro LEDARSKAP OCH TRÄNARSKAP Plattformen/Plattformen Unga

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

Utvecklingsplan för Sörmländsk fotboll version

Utvecklingsplan för Sörmländsk fotboll version Utvecklingsplan för Sörmländsk fotboll 2013-2017 version 2014-02-13 Innehållsförteckning 1. Vad vill vi?... 2 2. Vilka områden ska vi arbeta inom?... 3 3. Hur ska vi arbeta?... 3 4. Stöd för utveckling...

Läs mer

Idrottens föreningslära TEMA

Idrottens föreningslära TEMA Idrottens föreningslära TEMA Testa om ni har koll på läget! Idrottens föreningslära innehåller vad föreningar och förbund och dess ledare behöver känna till och kunna för att skapa de bästa av förutsättningar

Läs mer

HÖSTEN 2014 - VÅREN 2015 WWW.SKANEIDROTTEN.SE

HÖSTEN 2014 - VÅREN 2015 WWW.SKANEIDROTTEN.SE HÖSTEN 2014 - VÅREN 2015 WWW.SKANEIDROTTEN.SE OM SKÅNEIDROTTEN Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala företrädare i Skåne. Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation och vår verksamhet utgår från idrottens behov av utveckling. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING

VERKSAMHETS INRIKTNING VERKSAMHETS INRIKTNING 2016-2017 2 Förflyttning Traditionellt synsätt Pyramid bredd för att få elit Framtida synsätt Rektangel bredd och elit Breddidrott (med tävlingsinslag) Motionsidrott Äldre Elitidrott

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE

HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE SKÅNEIDROTTEN HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE SKÅNEIDROTTEN SKÅNEIDROTTEN Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala företrädare i Skåne. Skåneidrotten är

Läs mer

Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet

Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet Starkt stöd från SISU Idrottsutbildarna Om SISU Idrottsutbildarna Era erfarenheter av SISU Idrottsutbildarna Gränsöverskridande utbildningar Utbildningssatsning

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Foto: KGZ. Foto: Tommy Andersson. Utveckla arbetet i. Sektion Kommitté Arbetsgrupp. Förening: Sektion/Kommitté/Arbetsgrupp: År:

Foto: KGZ. Foto: Tommy Andersson. Utveckla arbetet i. Sektion Kommitté Arbetsgrupp. Förening: Sektion/Kommitté/Arbetsgrupp: År: Foto: KGZ Foto: Tommy Andersson Foto: KGZ Utveckla arbetet i Sektion Kommitté Arbetsgrupp Förening: Sektion/Kommitté/Arbetsgrupp: År: Idé- och planeringsarbete Inom idrottsföreningar och förbund finns

Läs mer

SISU-Idrottsutbildarna

SISU-Idrottsutbildarna SISU-Idrottsutbildarna SISU Idrottsutbildarna är idrottens utbildningsorganisation och ger tillsammans med Svenska Golfförbundet stöd åt klubbar när det gäller utbildning och utveckling av verksamhet i

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT Den svenska barn- och ungdomsidrotten vill bli bäst i värden. Detta ska uppnås genom att skapa trygga och säkra idrottsmiljöer där alla får samma möjligheter att utvecklas. Idrottsträningen ska bedrivas

Läs mer

FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING

FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING ADMINISTRATION OCH IT IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Systemet är byggt utifrån

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016 2018 Innehållsförteckning Bild 3-7 Bild 8-9 Riksidrottsförbundets strategidokument (antaget maj 2015), Tennisförbundets vision, mission, kärnvärderingar (antaget april 2014 ) Bild

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer