Analysverktyg. för idrottsföreningar med verksamhet för barn och ungdomar från 7 till 25 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analysverktyg. för idrottsföreningar med verksamhet för barn och ungdomar från 7 till 25 år"

Transkript

1 Analysverktyg för idrottsföreningar med verksamhet för barn och ungdomar från 7 till 25 år Ett hjälpmedel för föreningar att kunna analysera sin barn- och ungdomsverksamhet i syfte att utveckla verksamheten utifrån sitt nuläge och för att uppnå intentionerna i Idrotten Vill. Analysverktyget hjälper din förening att skapa ett bättre underlag för beslutsfattande kring Idrottslyftet.

2 Skattnings- och Analysverktyg Detta är ett arbetsmaterial som ska vara till hjälp och vara ett stöd till dig och din förening. Ett material som på ett enkelt och effektivt sätt hjälper dig att kartlägga föreningens nuvarande verksamhet men framför allt att synliggöra, sortera och prioritera föreningens utvecklingsbehov. Huvudfokus ligger på att synliggöra de behov föreningen har och som kan få stöd inom ramen för Idrottslyftet, och då för en verksamhet för aktiva upp till 25 år. Materialets olika delar bygger ett pussel, där varje pusselbit är viktig för att uppnå en idrottsverksamhet som bedrivs med barns och ungdomars bästa för ögonen. Skattningsverktyget Materialet består av: 1. Ett sverktyg som används vid uppstarten för att tydliggöra ert nuläge inom sex olika områden av föreningens barn- och ungdomsverksamhet. Detta digitala verktyg finner du på 2. Ett arbetshäfte där varje avsnitt är knutnet till de områden du skattat, som hjälper dig och din förening att komma vidare. Ni väljer själv vilket eller vilka avsnitt ni behöver arbeta vidare med utifrån era sresultat. Varje område fokuserar på frågorna: Vad grundar sig er på? Hur vill er förening att det ska vara inom respektive område? Vad 3. Arbetshäftet avslutas med ett avsnitt som hjälper föreningen att gå från ord till handling i form av att göra egna, konkreta handlingsplaner för de aktuella områdena. Materialet kan användas återkommande, t ex vid respektive terminstart för att följa upp, stärka och utveckla sin verksamhet. Föreningens arbete är tänkt att mynna ut i en ansökan till Idrottslyftet till antingen SISU Idrottsutbildarna, distriktsförbundet eller ert specialidrottsförbund. Innan du och din förening startar ert utvecklingsarbete med hjälp av detta material ska föreningen ha haft kontakt med en SISU-konsulent i ert distrikt. Mer information och kontaktuppgifter till närmaste SISU-distrikt finner du på Lycka till med arbetet! 2

3 00 Fax sida: ANALYSVERKTYG för idrottsföreningar med verksamhet för barn och ungdomar från 7 till 25 år Idrotten Vill Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram Bakgrunden till detta arbetsmaterial är att SISU Idrottsutbildarna inom ramen för Idrottslyftet fått följande uppdrag: Alla SF och IF ska ha erbjudits stöd och support för att omsätta och anpassa intentioner och ambitioner i Idrotten vill. Idéprogrammet Idrotten vill är idrottsrörelsens gemensamma utgångspunkt för verksamheten. Utifrån den fattar specialidrottsförbunden och idrottsföreningarna beslut om inriktning och form. Idrotten Vill sammanfattas så här: omslagets framsida Idrott för barn och ungdomar ska vara lekfull, allsidig och ta hänsyn till individens utvecklingstakt, den ska bedrivas i en kamratlig och trygg social miljö och med hjälp av utövarnas synpunkter och erfarenheter på ISBN tränings- och tävlingsverksamheten stimulerar till kvalitativ och långsiktig utveckling för varje individ vilket Antagen av RF-stämman 2009 bidrar till ett livslångt intresse för idrott. Idéprogrammet ska vara en levande verklighet i den idrottsliga vardagen och samtidigt ett levande dokument, som står i samklang med den idrottsliga och samhälleliga utvecklingen. Det är på den lokala nivån, i idrottens föreningsliv, som idrottsverksamheten får sin slutgiltiga form. Det är kraften i den ständiga utvecklingsprocessen som gör det möjligt för oss att gemensamt göra svensk idrott till världens bästa. Den processen att få idéprogrammets ord att bli levande verklighet i den idrottsliga vardagen pågår fortfarande. Du och din förening kan genom detta arbete och föreningens kommande satsning inom Idrottslyftet bli en del av denna process. Läs mer om Idrotten Vill på sid 44 i häftet och på Om Idrottslyftet Idrottslyftets syfte är Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill Läs mer om Idrottslyftet på 3

4 FÖRENINGENS STYRDOKUMENT OCH LEDNING Människor har i alla tider sökt sig samman, bildat föreningar, skapat organisationer, utvecklat nätverk, grundat bolag, byggt upp förbund osv. En förening, ett förbund eller en organisation bygger på människors förhoppningar om att något ska uppnås eller förverkligas. Det kan exempelvis vara möjligheten att idrotta eller tillvarata ekonomiska intressen. Det sammanhållande kittet är en idé, ett syfte eller mål av något slag. Det finns en grundidé som talar om vad organsationen ska pyssla med (verksamhetsidé), en riktning så vi vet vart vi ska (vision) och ledstjärnor som guidar hur verksamheten ska drivas (värdegrund). Detta utgör föreningens styrdokument och för att dessa ska påverka verksamheten i den grad vi önskar så måste dessa vara kända, accepterade och efterlevda av föreningens medlemmar. Föreningens ledning har en viktig roll att hela tiden hålla dessa dokument synliga och levande samt utgå ifrån dessa vid planeringen av föreningens arbete. 4

5 FÖRENINGENS STYRDOKUMENT OCH LEDNING Verksamhetsidé En verksamhetsidé beskriver vad en organisation ska göra, för vem detta görs och varför. Detta kallas även organisationens ändamål, uppgift eller syfte. grundar sig vår på? 5

6 FÖRENINGENS STYRDOKUMENT OCH LEDNING Vision En vision är en bild av ett framtida önskvärt tillstånd. Visionen utgår från organisationens verksamhetsidé och är präglad av värdegrunden. grundar sig vår på? 6

7 FÖRENINGENS STYRDOKUMENT OCH LEDNING Värdegrund En värdegrund beskriver en organisations förhållningssätt, rättesnören och ledstänger. Värdegrunden kan dels beskriva förhållningssättet till uppdraget (verksamhetsidén) dels förhållningssätt inom organisationen. grundar sig vår på? 7

8 FÖRENINGENS STYRDOKUMENT OCH LEDNING Rekrytering Är i detta fall, arbetet med att söka, attrahera och kontraktera ideella krafter till att engagera sig som förtroendevald i föreningen. Det inkluderar att det finns en plan för hur rekryteringsarbetet av förtroendevalda ska skötas. Att det finns en medvetenhet kring vilken typ av förtroendevalda som föreningen vill och behöver ha och vilken mångfald (män, kvinnor, unga, äldre, etnisk bakgrund, nationalitet, erfarenheter och kompetenser osv) föreningen behöver ha. grundar sig vår på? 8

9 FÖRENINGENS STYRDOKUMENT OCH LEDNING Behålla Det vi har tar vi gärna för givet. Att ha en plan i föreningen för att skapa ett engagemang hos förtroendevalda och attraherar dem att fortsätta sitt ideella uppdrag är viktigt för att behålla dem och för att kunna utveckla verksamheten. grundar sig vår på? 9

10 FÖRENINGENS STYRDOKUMENT OCH LEDNING Kompetens Att säkerställa att de förtroendevalda har den kompetens som krävs för sitt ideella uppdrag. Förutom vikten av föreningskunskap och att arbeta i en ideell organisation är det viktigt att du som förtroendevald har kunskap om hur en bra barn- och ungdomsidrott bör bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv. I din roll som förtroendevald behöver du hela tiden ha barn- och ungdomars bästa för ögonen. grundar sig vår på? 10

11 FÖRENINGENS STYRDOKUMENT OCH LEDNING Utbildning/lärande Utbildning och möjlighet till lärande tillsammans med andra stärker och utvecklar förtroendevalda i sitt uppdrag. Ny kunskap och nya rön föds kontinuerligt. Att ge möjlighet till kompetensutveckling stärker och utvecklar både den enskilde och föreningens verksamhet. grundar sig vår på? 11

12 Er förening Verksamhetsidé En verksamhetsidé beskriver vad en förening ska göra, för vem detta görs och varför. Ibland kallas verksamhetsidén för ändamål, uppdrag eller syfte. Ta fram er verksamhetsidé Om ni upplever att ni inte har någon verksamhetsidé eller att verksamhetsidé inte stämmer överens med den verksamhet ni vill bedriva, så kan nedanstående enkla frågor guida er i att formulera om den. Varför finns er förening? Vem riktar sig föreningens verksamhet till? Vad erbjuder er förening för verksamhet? Vad står det i föreningens ändamålsparagraf? En verksamhet i samklang med föreningens verksamhetsidé Det är viktigt att verksamhetsidén är synlig och arbetas med kontinuerligt i föreningen. Fundera på: Är er verksamhetsidé synlig för era medlemmar? Är den förankrad i föreningen? Hur ser ni till att den efterlevs? 12

13 FYSISK MILJÖ En väl fungerande och målgruppsanpassad fysisk miljö bidrar till att den idrottsverksamhet som bedrivs i föreningsregi kan hålla en hög kvalitet för de barn och ungdomar som deltar i den. Den fysiska miljön kan belysas ur flera perspektiv. Träningsmöjligheter - anläggningar Träningsmöjligheter - träningstider Tillgång till utrustning Säkerhet 13

14 FYSISK MILJÖ Träningsmöjligheter- anläggningar För att ni som förening ska kunna bedriva barn- och ungdomsverksamhet på det sätt som ni önskar så krävs det att era träningsmöjligheter är goda. Med det menas i vilken utsträckning ni har tillgång till rätt typ av anläggningar (sporthall, fotbollsplan, simhall, luftrum, skog, vatten, skidspår, slalombacke, ridhus etc) grundar sig vår på? 14

15 FYSISK MILJÖ Träningsmöjligheter - träningstider Med det menas i vilken utsträckning just er förening har tillräckligt med tider och rätt tider att bedriva verksamhet på i dessa anläggningar. grundar sig vår på? 15

16 FYSISK MILJÖ Tillgång till utrustning För att ni ska kunna bedriva en verksamhet med den kvalitet ni vill så krävs en viss typ av utrustning, material och redskap. Vilken typ varierar mellan olika idrotter. Det handlar om att det finns tillräckligt med utrustning, material och redskap och att den utrustning som finns är av rätt typ för ändamålet. grundar sig vår på? 16

17 FYSISK MILJÖ Säkerheten De barn och ungdomar som väljer att idrotta ska kunna göra det i en fysisk miljö som garanterat är säker. Med det menas att föreningen har det som krävs för att bedriva träningen under säkra former. grundar sig vår på? 17

18 SOCIAL MILJÖ Idrott ger gemenskap. För många är kamratskapet i föreningen ett avgörande skäl att engagera sig. De får i föreningen en trygg social gemenskap. Barn och ungdomar lär sig att respektera och umgås med andra människor över kulturella, etniska och generationsgränser. Genom ledarna får de positiva vuxna förebilder. Samhörigheten i föreningen motverkar människors isolering. Idrott i förening ger därmed ett mervärde som ska vara tillgängligt för alla. När barn och ungdomar i en verksamhet trivs och mår bra så är chansen större att de vill fortsätta längre upp i åldrarna. Dessutom vet vi att upplevd känsla av glädje och gemenskap är förutsättningar för att idrottare ska utvecklas och så småningom, om de vill och får chansen, bli högpresterande idrottare. Faktorer som påverkar den sociala miljön är bland annat: Gemenskap/Kamratskap Glädje Trygghet Delaktighet Jämställdhet Respekt Föräldrastöd Mångfald 18

19 SOCIAL MILJÖ Gemenskap/Kamratskap Alla utövare ska välkomnas, känna sig sedda och få möjlighet att känna tillhörighet och en känsla av sammanhang när de deltar i föreningens verksamhet. grundar sig vår på? 19

20 SOCIAL MILJÖ Glädje Idrottsaktiviteterna som bedrivs i föreningens regi uppfattas som roliga och fyllda av glädje för de som utövar den. En glädje att röra på sig, glädje att lyckas och en glädje att vara inkluderad. grundar sig vår på? 20

21 SOCIAL MILJÖ Trygghet Alla barn och ungdomar ska ha rätt att känna sig trygga när de deltar i föreningens aktiviteter. De ska känna att de duger oavsett hur de presterar och känna att det är okej att misslyckas. De ska inte heller riskera eller behöva oroa sig för att bli utsatta för mobbning, kränkande behandling, trakasserier eller någon form av övergrepp. grundar sig vår på? 21

22 SOCIAL MILJÖ Delaktighet Föreningen ska ta tillvara barns och ungdomars egna erfarenheter och synpunkter i utformning och ledning av tränings - och tävlingsverksamheten. grundar sig vår på? 22

23 SOCIAL MILJÖ Jämställdhet Idrotten är lika viktig för flickor som för pojkar. Och alla är lika viktiga för idrotten. Därför ska det finnas jämställdhet mellan könen. Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva idrott. Det kräver att idrott för flickor och idrott för pojkar värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurserna fördelas rättvist inom föreningen. grundar sig vår på? 23

24 SOCIAL MILJÖ Respekt Alla som deltar i föreningens verksamhet respekterar varandra och varandras olikheter och åsikter. grundar sig vår på? 24

25 SOCIAL MILJÖ Föräldrastöd Den aktives föräldrar har en viktig roll i idrottandet. Ett föräldrastöd och engagemang som hjälper till att uppmuntra och stärka den idrottsaktive i såväl med- som motgångar. En faktor som påverkar föräldrarnas förmåga och möjligheter att stötta sitt barn är hur föreningen involverar de aktivas föräldrar och hur man kan hjälpa dem att få en bra balans i sitt engagemang och stöd. grundar sig vår på? 25

26 SOCIAL MILJÖ Mångfald I enlighet med Idrotten Vill ska alla medlemmars idrottande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt. Det är viktigt att det finns ett medvetet tänk för hur föreningen ska inkludera fler i föreningens totala verksamhet. Att söka efter och ta tillvara de olikheter, den kompetens och erfarenheter som finns i föreningen för att utveckla och stärka föreningens verksamhet men även för att locka en så bred målgrupp som möjligt. Mångfald är så mycket mer än det du ser, större delen av mångfalden finns på insidan. grundar sig vår på? 26

27 TRÄNARE/ LEDARE Utan de ca ideella idrottsledare som är aktiva i den svenska idrottsrörelsen skulle barn och ungdomar inte kunna erbjudas all den verksamhet som idag bedrivs runt om i hela landet. Utan tränarna och ledarna stannar idrottssverige. Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten. Det ger idrottsledarna, näst efter familjen och skolan, störst möjligheter att påverka barnen och ungdomarna och att härigenom bidra till en positiv samhällsutveckling. Detta ställer krav på verksamhetens kvalitet och lägger ett stort ansvar på ledarna. Områden som har bäring mot träning och ledare är: Rekrytering Behålla Kompetens Ledartäthet Utbildning/Lärande Socialt ansvar 27

28 TRÄNARE/ LEDARE Rekrytering Är i detta fall, arbetet med att söka, attrahera och kontraktera mänskliga resurser (ofta ideella krafter) till att utföra någon form av tränar- eller ledarsyssla i föreningen. Det inkluderar att det finns en plan för hur rekryteringsarbetet ska skötas. Att det finns en medvetenhet kring vilken typ av ledare som föreingen vill ha och vilken mångfald (män, kvinnor, unga, äldre osv) föreningen vill ha i sin ledarkår. grundar sig vår på? 28

29 TRÄNARE/ LEDARE Behålla Det vi har tar vi gärna för givet. Att behålla tränare/ledare handlar om att stimulera och ge ledarna bra förutsättningar för deras uppdrag. Det innebär bland annat ge stöd och möjligheter till utveckling och att göra uppdraget attraktivt. grundar sig vår på? 29

30 TRÄNARE/ LEDARE Kompetens Alla idrottsaktiva barn och ungdomar har rätt till utbildade tränare/ledare. De tränare/ ledare som finns i föreningen ska ha en kompetens som motsvarar den som behövs för att träna och leda barn och ungdomar på den nivå/ålder som är aktuell. grundar sig vår på? 30

31 TRÄNARE/ LEDARE Ledartäthet Fler vuxna har möjlighet att se och höra mer om vad som förekommer runt grupperna/lagen. Om ni ser till att det alltid finns flera, vuxna närvarande vid varje aktivitet så ökar chanserna att varje individ blir sedd och uppmärksammad. Samtidigt som riskerna att någon blir utsatt för någon form av kränkande behandling minskar. grundar sig vår på? 31

32 TRÄNARE/ LEDARE Utbildning/Lärande Utbildning stärker och utvecklar tränare/ledare i sin ledarroll. Ett talesätt är att den tränare/ledare som slutar vilja bli bättre slutar snart att vara bra. Deras roll består inte enbart av att lära ut idrottslig teknik utan också av att förmedla idrottens grundläggande värderingar. Därför är det av stor betydelse för dem att få möjligheter att kontinuerligt skaffa sig nya kunskaper, såväl inom den egna specialidrotten som om det sociala ledarskapet och sätt att lära ut demokratiska värderingar. grundar sig vår på? 32

33 TRÄNARE/ LEDARE Socialt ansvar Tränare och ledare har ett socialt ansvar att se till att inga barn och ungdomar far illa, kränks eller diskrimineras när de deltar i föreningens verksamhet. Inom vilka ramar detta uppdrag sträcker sig bör diskuteras och tydliggöras i respektive förening. grundar sig vår på? 33

34 AKTIVA/ UTÖVARE Idrottsverksamheten i föreningen ska enligt FN:s konvention om barnets rättigheter bedrivas med barnets bästa för ögonen. En majoritet av våra barn över sju år deltar i någon form av organiserad idrottsverksamhet. Idrotten spelar härigenom en viktig roll i många barns uppväxt. Genom att idrotta får de utlopp för sitt rörelsebehov, sin glädje och spontanitet, de trivs och mår bra. För många barn är idrottsföreningarna, näst efter hemmet och skolan, den viktigaste miljön för fostran och utveckling. De attityder och värderingar som förmedlas där präglar i stor utsträckning barns och ungdomars personliga utveckling. Vi ska därför sträva efter att i föreningen ger dem goda vanor samt en kamratlig och trygg social gemenskap. Områden som har bäring mot aktiva/utövare är: Rekrytering Behålla Kostnader Skador Tid Motivation Urval Flera idrotter Lärande 34

35 AKTIVA/ UTÖVARE Rekrytering Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. grundar sig vår på? 35

36 AKTIVA/ UTÖVARE Behålla Idrotten är konkurrensutsatt på ett helt annat sätt idag än för bara några år sen. Behållaperspektivet handlar om hur väl vi lyckas behålla de barn och ungdomar som börjar idrotta i föreningens regi. Det handlar om att erbjuda rätt typ av aktiviteter för att få dem att stanna och att ge alla barn och ungdomar möjlighet att delta utifrån sin ambitionsnivå och sina förutsättningar. grundar sig vår på? 36

37 AKTIVA/ UTÖVARE Kostnader Allas rätt att vara med är en av fyra grundpelare i svensk idrotts värdegrund. Det handlar både om att erbjuda plats och att möjligheten att delta finns utifrån en rimlig kostnadsnivå för alla. En faktor som kan begränsa barns och ungdomars möjligheter att vara med i en idrottsförening är kostnaden. I många fall ska resor till och från träning och tävling, medlems- och träningsavgifter och inköp av utrustning betalas. grundar sig vår på? 37

38 AKTIVA/ UTÖVARE Skador När idrott utövas uppkommer ibland skador av olika slag. Genom utbildning och rätt bedriven träning, i form av rätt träningsmängd och träningsupplägg förebygger vi i så stor utsträckning som möjligt att föreningens barn och ungdomar skadar sig. grundar sig vår på? 38

39 AKTIVA/ UTÖVARE Tid Idrott är enbart en av väldigt många aktiviteter som barn och ungdomar kan syssla med på sin fritid. En fritid som blir alltmer utsatt för konkurrens både inom och utanför idrottsrörelsen. Det innebär att idrotten måste konkurrera om barn och ungdomars tid och hur de väljer att spendera den. I Sverige har det i studier visat sig att ungefär var femte föreningsidrottare slutar med idrott på grund av aspekter kopplade till tid. Det är således angeläget att fundera över hur mycket tid idrotten faktiskt kräver för de aktiva i just er förening, vilka träningstider som finns tillgängliga, vilka träningstider som är obligatoriska, längden på träningstillfällen och hur idrotten disponerar sin tid i förhållande till andra fritidsaktiviteter. grundar sig vår på? 39

40 AKTIVA/ UTÖVARE Motivation Att få behoven av samhörighet, kompetens och autonomi tillfredsställda är grundläggande för att vi ska ha en inifrån kommande motivation och därmed en ökad chans till att den aktive vill fortsätta sitt idrottande i föreningen. samhörighet - att vi har andra människor som bryr sig om oss och som vi bryr oss om. Det innefattar en känsla av gemenskap och att man har andra människor med vilka man delar erfarenheter, upplevelser, mål, känslor och värderingar. kompetens - att vi känner att vi klarar av utmaningar och problem som vi ställs inför. autonomi - att man är fri att själv välja sina tankar och sitt handlande, har en möjlighet att påverka och fatta egna beslut samt tillåts vara sig själv. grundar sig vår på? 40

41 AKTIVA/ UTÖVARE Urval För idrottsrörelsen som helhet är det viktigaste att behålla så många utövare som möjligt, så länge som möjligt. Därmed skapas både goda förutsättningar för ett livslångt intresse och ett stort urval för optimala prestationer i föreningen. En större bredd skapar i regel en slagkraftigare elit är devisen. Fokusera på att leta talang hos alla istället för att leta talanger. Det är ofrånkomligt att några faller bort naturligt under vägens gång, utifrån uppvisad vilja och träningsnärvaro med mer. Oavsett vilket är det viktigt att föreningen funderar över vilka vägval och urvalskriterier som används för att skapa eliten i föreningen och vilka konsekvenser detta får för alla medlemmar med utgångspunkt att behålla så många som möjligt så länge som möjligt. grundar sig vår på? 41

42 AKTIVA/ UTÖVARE Fler idrotter För att stimulera ett livslångt idrottsintresse ska barnen erbjudas möjligheter att pröva på flera idrotter. Forskning visar att en allsidig motorisk träning i unga år har en positiv inverkan på idrottsprestationerna senare i livet. Barn och ungdomar mår bra av och bör därför uppmuntras att utöva flera idrotter inte tvingas att välja utifrån riktade krav. grundar sig vår på? 42

43 AKTIVA/ UTÖVARE Lärande Barn och ungdomar ska i föreningens idrottsverksamhet få lära sig att ta hänsyn till kamrater och tränare/ledare samt lära sig vikten av rent spel. Ledarskap ska vara en naturlig del av idrottsutbildningen som en stimulans till och förberedelse för framtida ledaruppdrag. Ungdomar som satsar på elitinriktad tävlingsidrott ska få möjlighet att skaffa sig kunskaper om de faktorer som påverkar deras idrottande och få inflytande över, och förståelse för, besluten i frågor som rör deras egen träningsverksamhet. grundar sig vår på? 43

44 IDROTTS- TRÄNINGEN Kärnan i det som görs i de flesta idrottsföreningar är själva idrottsträningen. Det är där som barnen och ungdomarna lär och utvecklas. På vilket sätt dessa träningar bedrivs är avgörande för hur många barn och ungdomar som väljer att fortsätta sitt idrottande. Allsidig Lekfull Individanpassad 44

45 IDROTTS- TRÄNINGEN Allsidig Idrott för barn och ungdomar ska vara allsidig. Forskning visar att en allsidig fysisk och motorisk träning i unga år har en positiv inverkan på idrottsprestationerna senare i livet. grundar sig vår på? 45

46 IDROTTS- TRÄNINGEN Lekfull Tävlingen är ett naturligt inslag i idrotten, liksom i leken. Tävlingen ska vara just en del av leken och ha som mål att utövaren har roligt och lär sig idrotten. grundar sig vår på? 46

47 IDROTTS- TRÄNINGEN Individanpassad Idrottsutövandet ska bygga på barnens och ungdomarnas egna behov och förutsättningar. Hänsyn ska tas till variationer i de enskilda individernas utvecklingstakt. grundar sig vår på? 47

48 ANALYSVERKTYG för idrottsföreningar med verksamhet för barn och ungdomar från 7 till 25 år Idrotten vill Idrotten vill Idrotten Vill är idrottens idédokument där idrottsrörelsen lägger en gemensam grund för att verka enligt visionen Svensk idrott - världens bästa! Idrottsrörelsens idéprogram Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. omslagets framsida Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå.»» Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder.»» Med ungdomsidrott avser vi idrott för år.»» Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre. N Antagen av RF-stämman 2009 Vi är en samlad idrottsrörelse som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit och breddverksamhet sker i en nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd varandras roller och verksamhetsvillkor. Idrotten följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 48

49 Idrottens vision Svensk idrott - världens bästa Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass. Idrottens värdegrund Glädje och gemenskap Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Demokrati och delaktighet Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. Allas rätt att vara med Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Rent spel Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. 49

50 Att gå från ord till handling I detta avsnitt får ni vägledning för att konkretisera de områden som ni bearbetat i materialet. Tanken är att ge stöd för at komma igång med det konkreta arbetet och för att genomföra er ansökan inom Idrottslyftet. Förhoppningsvis kan ni direkt använda er av mallen på sidan 45 och att den ger er möjlighet att direkt gå från ord till handling. Handlingsplanen formar ni utifrån en och analysen. Börja med att svara på frågorna:»» Vad har ni kommit fram till att ni i föreningen vill och behöver utveckla och stärka under kommande period?»» Vad vill ni uppnå med att utveckla just detta?»» Hur ska ni gå tillväga för att utveckla och stärka det område/områden ni valt?»» Vad räknar ni med att det kostar att genomföra dessa insatser? Ni kan sedan välja att ytterligare konkretisera er plan genom att arbeta igenom mallen för handlingsplan helt och hållet. För mer hjälp, tips och råd ta kontakt med en konsulent hos SISU Idrottsutbildarna. Där får ni även råd om hur ni går tillväga för att göra er ansökan till Idrottslyftet. Beroende på hur omfattande analys ni gjort av er förenings barn- och ungdomsverksamhet och hur många och stora era utvecklingsbehov är så behöver ni troligen behöva göra ytterligare prioriteringar mellan de olika områdena för att med gemensamma krafter kunna arbeta med ett eller ett par utvecklingsinsatser för att nå bästa möjliga effekt. 50

51 EXEMPEL Område: Social Miljö - Trygghet Vad vi vill göra (Beskrivning) Vad vi vill uppnå (Mål) Hur vi vill göra (Strategi) Kostnad Utbilda våra ledare i hur de kan bidra så att våra aktiva upplever vår förening som en trygg miljö Att fler barn och ungdomar stannar kvar Minst en ledare per grupp ska gå en utbildning om barnkonventionen xxxx kronor Utifrån vad ni i föreningen enats om att göra för utvecklingsinsats så konkretiserar ni här detta till en handlingsplan med fokus på vem ska göra vad, när, på vilket sätt och varför. Handlingsplan Område: Vad vi vill göra Vad vi vill uppnå Hur vi vill göra Kostnad Någon ska (vem?) göra något (vad?) vid detta tillfälle (när?) på detta sätt (hur?) på denna plats (var?) så att eller för att (varför?) Här några fler hjälpfrågor när du ska bearbeta de olika stegen: Vem/vilka ska göra? Vad ska göras? När ska det göras? På vilket sätt? Var ska det göras? Vad är syftet/avsikten? Vem/vilka ska agera? Vad ska genomföras? Vid vilket tillfälle? Hur ska det göras? Plats/platser? Vad ska uppnås? Vem/vilka har ansvaret? Vad är uppdraget? Vilken tidpunkt? Vilken metod? Varför ska det göras? 51

52 KAIGAN AB, AUG 2013

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Analysverktyg. för idrottsföreningar med verksamhet för barn och ungdomar från 7 till 25 år

Analysverktyg. för idrottsföreningar med verksamhet för barn och ungdomar från 7 till 25 år Ett hjälpmedel för föreningar att kunna kartlägga och analysera sin barn- och ungdomsverksamhet i syfte att skapa bättre underlag för beslutfattande kring Idrottslyftet Skattnings- och Detta är ett arbetsmaterial

Läs mer

SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Föreningens namn:

SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Föreningens namn: SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET namn: SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Detta är ett arbetsunderlag som ska vara

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

Utveckla verksamheten genom jämställdhet!

Utveckla verksamheten genom jämställdhet! Utveckla verksamheten genom jämställdhet! Ett analysverktyg om jämställdhet SISU Idrottsutbildarna Verktyg för jämställdhetsanalys av idrottsföreningen Varför jämställdhet i idrotten? Målen med jämställdhet

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014.

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. I texten markeras ny text med fet stil och understruket = ny text föreslagen av styrelse, och delvis med inkomna motioner som grund. Kursiverad överstruken

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För Riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

Värdegrund. Skå IK & Bygdegård

Värdegrund. Skå IK & Bygdegård Värdegrund Skå IK & Bygdegård Stenhamraloppet 2011 I en idrottsförening lär man sig inte bara att bli duktig på sin idrott. Man lär sig också mycket om normer, värderingar, ansvar, hänsyn och medbestämmande.

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2016-2019 SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET IDROTTEN VILL Idrottsrörelsens Verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

HANDLINGSPLAN PLAN MOT MOBBNING, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Trygg förening. Loggan

HANDLINGSPLAN PLAN MOT MOBBNING, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Trygg förening. Loggan HANDLINGSPLAN PLAN MOT MOBBNING, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Trygg förening Loggan Handlingsplanen gäller från nov 2015, revideras nov 2016 Sida 1 En trygg förening för alla vårt gemensamma

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

Värdefullt. Västergötlands Konståkningsförbund & föreningar i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Värdefullt. Västergötlands Konståkningsförbund & föreningar i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Västergötland Värdefullt Västergötlands Konståkningsförbund & föreningar i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Västergötland 1.Varför valde jag att engagera mig? Gruppens första uppgift är att berätta för varandra

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2013-2018 SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET IDROTTEN VILL Idrottsrörelsens Verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Inledning Den svenska idrottsrörelsen, som är landets största folkrörelse är en unik kraft inte minst genom sitt arbete med verksamhet för barn och ungdomar.

Läs mer

Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt.

Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt. Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt. 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva fysisk aktivitet som

Läs mer

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling Presentation Innehåll Idrotten Vill SvFFs mål och strategidokument 2013-2017 Samverkansprojekt SöFF SISU SöFFs utvecklingsplan 2013-2017 Hjälp för utveckling Skattning av din förening Filmklipp Svensk

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2015-05-25 Sida: 2 (7) Idrottspolitiskt program för Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 90/15 Syftet med det idrottspolitiska

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

STADGAR FÖR SCANIA ROAD RUNNERS IDROTTSFÖRENING

STADGAR FÖR SCANIA ROAD RUNNERS IDROTTSFÖRENING STADGAR FÖR SCANIA ROAD RUNNERS IDROTTSFÖRENING 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets riktlinjer bygger på Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. All idrottsverksamhet för barn

Läs mer

Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy

Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy Antagen på Sundbybergs Idrottsklubbs ordinarie årsmöte den 26 mars 2003 Sundbybergs Idrottsklubbs verksamhetside Sundbybergs Idrottsklubb är en ideell förening,

Läs mer

Dansen Vill. Fastställd FM 2010, Rev FM 2014

Dansen Vill. Fastställd FM 2010, Rev FM 2014 Dansen Vill Värdegrund, vision och riktlinjer för svensk danssport Som idéprogram ska Dansen Vill vara den idémässiga basen för central och lokal verksamhet. Med Dansen Vill som grund kan föreningar, distrikt

Läs mer

STADGAR. Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26. Föreningens tidigare namn:

STADGAR. Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26. Föreningens tidigare namn: STADGAR Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26 Föreningens tidigare namn: LäS ITF Taekwon-Do Klubb Student Taekwon-Do Klubb Stockholm Innehåll 1 kap Allmänna bestämmelser... 2 1 Ändamål...

Läs mer

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb 1 Förklaringar I följande likabehandlingsplan kommer vi utgå ifrån fyra aktörer på föreningen enligt följande; Organisationsledare, Tränare och funktionär, Aktiv

Läs mer

Definitioner Vad är badminton? Vår idrott, badminton, är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Definitioner Vad är badminton? Vår idrott, badminton, är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Ledarguide och handlingsplan 2015 Inledning För alla idrottsföreningar är kvalitén och omfattningen av ideella insatser helt avgörande för föreningens verksamhet. Så är också fallet för Halmstad Badmintonklubb.

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsinriktning 2014-2015 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna Gemensam verksamhetsinriktning 2014 2015 Vi

Läs mer

Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25

Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25 Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25 Med klättring för barn avser vi i allmänhet idrott till tolv års ålder. I barnklättring låter vi barnen lära sig genom lek och därigenom utveckla

Läs mer

Barnidrott på barns villkor

Barnidrott på barns villkor BARNIDROTTS- PROGRAMMET Barnidrott på barns villkor Idrottsrörelsen i Jämtland-Härjedalen har sagt JA till Barnidrottsprogrammet Glädje - Lek - Kamratskap - Hälsa - Lust Barnidrott i centrum Barnidrott

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet 2016-05-03 Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Tommy Eliasson Winter, alpint Karin Ersson, längd Joar Båtelson, skicross Olle Danielsson, snowboard och freeskiing Katarina

Läs mer

Verksamhetsidé, vision, värdegrund

Verksamhetsidé, vision, värdegrund Verksamhetsidé, vision, värdegrund Verksamhetsidé Svenska Danssportförbundet har till uppgift att främja och administrera danssporten i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottens

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014

KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014 KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

BARN OCH UNGDOMSIDROTT VÄRDEGRUNDER

BARN OCH UNGDOMSIDROTT VÄRDEGRUNDER BARN OCH UNGDOMSIDROTT VÄRDEGRUNDER BARN TOM 12 ÅR UNGDOM 13-20 ÅR BAKGRUND Varför har RF skärpt riktlinjerna för barn och ungdomsidrotten? Riktlinjer - Idrott för barn Idrott för barn ska bedrivas ur

Läs mer

Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom

Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom Alvesta 2016-02-10 Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom 2016-2020 1. Inledning, bakgrund och riktlinjer RiksidrottsFörbundet.1-3 2. Alvesta GK syn på Barn och ungdomsverksamheten 4-6 3. Vision.. 7

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Svenska Boxningsförbundets LIKABEHANDLING

Svenska Boxningsförbundets LIKABEHANDLING 1 Svenska Boxningsförbundets LIKABEHANDLING 2 Svenska Boxningsförbundets värdegrund All verksamhet sker utifrån ett utövarperspektiv All verksamhet inom Svenska Boxningsförbundet sker med utövarens bästa

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott

RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott Idrotten vill bakgrunden till anvisningarna Idrotten vill är svensk idrotts idéprogram. Här beskrivs idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Här beskrivs

Läs mer

Välkommen till Lions Hockey! Syfte och Mål

Välkommen till Lions Hockey! Syfte och Mål Policy Välkommen till Lions Hockey! Intresset för idrott i samhället är stort, i Sverige finns det cirka 60 000 aktiva ishockeyspelare varav ungefär 35 000 är mellan 10 och 14 år. De upplevelser och erfarenheter

Läs mer

VÅR RIDKLUBB MÅLSTEGEN DÄRFÖR FINNS VI TILL VAD VI STÅR FÖR DIT VI SIKTAR VAD VI SKA FOKUSERA PÅ

VÅR RIDKLUBB MÅLSTEGEN DÄRFÖR FINNS VI TILL VAD VI STÅR FÖR DIT VI SIKTAR VAD VI SKA FOKUSERA PÅ VÅR RIDKLUBB MÅLSTEGEN DÄRFÖR FINNS VI TILL VAD VI STÅR FÖR DIT VI SIKTAR VAD VI SKA FOKUSERA PÅ En förenklad modell över hur du som förening hittar rätt. Den tydliggör varför ni som förening finns till,

Läs mer

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete RS 2013-04-08--09 Bilaga A till RS-prot nr 16/11-13 Strategi fö r Riksidröttsfö rbundets internatiönella arbete 2013-2017 Inledning Idrotten är

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

IFK Simning Åland. Föreningshandbok. Kjell Hansen 2015-10-14

IFK Simning Åland. Föreningshandbok. Kjell Hansen 2015-10-14 Föreningshandbok Kjell Hansen 2015-10-14 Innehåll Värdegrunder...1 Idrottens verksamhetsidé...1 Idrott är...1 Idrott består av...1 Idrotten ger...1 Vi delar in vår idrott...1 Idrotten följer...1 Idrottens

Läs mer

Barn- och Ungdomspolicy. Västerås SOK

Barn- och Ungdomspolicy. Västerås SOK Barn- och Ungdomspolicy Västerås SOK Hemsida: www.vasterassok.se Sida: 1(6) Innehåll 1 Barn- och ungdomspolicy Västerås SOK... 3 2 Verksamhetens syfte... 3 2.1 Barnverksamheten... 3 2.2 Ungdomsverksamheten...

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa DELTAGARHÄFTE Idrottsledare för barn och ungdom re rn och ungdom tt pröva en gränsöverskridande ildning. Utbildningen har fått namgande kunskaper i att leda barn kussioner om etikfrågor och idrotkontakter

Läs mer

Fritidsnämndens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet

Fritidsnämndens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Fritidsnämndens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet Örebro kommun 2016-09-20 Ft 264/2016 orebro.se 2 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

GF Tempo Ledarguiden 2016

GF Tempo Ledarguiden 2016 GF Tempo Ledarguiden 2016 Förord Detta dokument är framtaget av ledare samt styrelsemedlemmar i GF Tempo. Dokumentet som kommer från riksidrottsförbundet (RF) bygger på ledarguiden som är utvecklat ifrån

Läs mer

Bakgrund och process ett strategiarbete framtida förutsättningar till stämman 2015

Bakgrund och process ett strategiarbete framtida förutsättningar till stämman 2015 Svensk idrotts 2025 Bakgrund och process 2011 - Motion om förenklad administration från Boxningsklubben Narva Utredning om förutsättningarna för Framtidens Idrott 2013 - Rapport till RIM 2013 Att uppdra

Läs mer

DUBBELT UPP! Mats Tibbelin förbundsordförande BADMINTON SWEDEN 3

DUBBELT UPP! Mats Tibbelin förbundsordförande BADMINTON SWEDEN 3 BAD MIN TON VILL DUBBELT UPP! Badminton vill är Svenska Badmintonförbundets värdegrundsmaterial som ska genomsyra all verksamhet inom svensk badminton och vara vägledande för spelare, ledare, tränare,

Läs mer

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Svensk orientering världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Verksamhetsinriktning för svensk orientering mot 2021 med strategiska mål för 2017-2018 Svensk orienterings vision

Läs mer

Svensk Simidrott STRATEGISK PLAN

Svensk Simidrott STRATEGISK PLAN Svensk Simidrott STRATEGISK PLAN 2013-2016 2 Inledning Den strategiska planen 2013-2016 är Svenska Simförbundets övergripande styrdokument för perioden. Den vänder sig till Svenska Simförbundets personal,

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

idrottslyftet Svenska Fotbollförbundet

idrottslyftet Svenska Fotbollförbundet idrottslyftet 2017 Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet utvecklar svensk fotboll 1 januari 2017 31 december 2017 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Svensk barn- och ungdomsfotboll

Läs mer

- på att vara en förebild!

- på att vara en förebild! - på att vara en förebild! 1 Vår gemensamma värdegrund framtagen genom samarbete 2 Idrotten Vill Som utgångspunkt för Jag Ställer Upp har vi Riksidrottsförbundets (RFs) riktlinjer, det idéprogram som kallas

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER Lärgruppsplan Simlinjen svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER SIMLINJEN är simningens utvecklingstrappa och utgör grunden för svensk simning. Boken belyser vilka färdigheter individen bör

Läs mer

för svensk idrott

för svensk idrott för svensk idrott 2018 2021 Innehållsförteckning 3) Svensk idrott förändras 4) Strategisk plan för svensk idrott 2018-2021 6) Allt hänger ihop 8) Utvecklingsresor tillsammans mot 2025 10) - Den moderna

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Jämtland Jämtland--Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsinriktning 2012 2012--2013 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna ska verka för idrottsrörelsens

Läs mer

Policy Järpens Idrottsförening

Policy Järpens Idrottsförening Policy Järpens Idrottsförening - Alla har en plats i JIFs gemenskap- Idrott: - är inte bara prestationer, segrar eller att göra snygga mål - är framför allt att ha roligt tillsammans - är sammanhållning

Läs mer

Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv

Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv Vår verksamhetsplan I kommunens mål är fokus på barn och ungas uppväxtvillkor, en aktiv fritid

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Policy / styrdokument Skellefteå Ridklubb (SRK)

Policy / styrdokument Skellefteå Ridklubb (SRK) Policy / styrdokument Skellefteå Ridklubb (SRK) Ändamålet med föreningen: Skellefteå Ridklubb (SRK) är en ideell förening. SRK erbjuder kommunens invånare en ridklubb för alla. SRK tillhandahåller idrottsoch

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

1. Ange i vilken utsträckning du gillar respektive förslag till vision för Svenska Seglarförbundet?

1. Ange i vilken utsträckning du gillar respektive förslag till vision för Svenska Seglarförbundet? Ta ställning! - hjälp oss att bygga Svensk Seglings framtid. 0.0.0 :9 Sammanställning av enkät I följande frågeställningar används skalan - där motsvarar Gillar mycket och motsvarar Gillar inte alls motsvarar

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSINRIKTNING SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSINRIKTNING SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING 2016-2017 1 SKÅNEIDROTTEN INNEHÅLL INLEDNING... 3 UPPDRAG & VERKSAMHETSIDÈ... 4 VÄRDEGRUND... 4 VISION... 4 STRATEGISKA OMRÅDEN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2025... 4 LIVSLÅNGT IDROTTANDE...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Socialdemokraterna i Uppsala kommun

Socialdemokraterna i Uppsala kommun Socialdemokraterna i Uppsala kommun Vi vill göra Uppsala till en av landets bästa idrottskommuner! De senaste årens fantastiska framgångar inom idrotten visar vilka möjligheter Uppsala har att bli en av

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbunds. Mål- och verksamhetsplan

Västergötlands Idrottsförbunds. Mål- och verksamhetsplan Västergötlands Idrottsförbunds Mål- och verksamhetsplan 2014 Innehåll Västergötlands Idrottsförbund Idrottens verksamhetsidé...4 Idrottens vision...5 Idrottens värdegrund...5 Västergötlands Idrottsförbunds

Läs mer

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Vår vision är att ge - så många som möjligt chansen att få spela ishockey hos oss i en inspirerande och utvecklande

Läs mer

Detta dokument visar hur Nyköping Knights uppfyller Riksindrottsförbundets ansvisningar för barn och ungdomsidrott.

Detta dokument visar hur Nyköping Knights uppfyller Riksindrottsförbundets ansvisningar för barn och ungdomsidrott. Detta dokument visar hur uppfyller Riksindrottsförbundets ansvisningar för barn och ungdomsidrott. All text i svart är direkt från anvisningarna och återges i dokumentet för att enkelt se vad som förväntas.

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

Riktlinjer och bestämmelser för barn- och ungdomsidrotten. på Åland ÅLANDS IDROTT

Riktlinjer och bestämmelser för barn- och ungdomsidrotten. på Åland ÅLANDS IDROTT Riktlinjer och bestämmelser för barn- och ungdomsidrotten på Åland ÅLANDS IDROTT ÅLANDS IDROTT Riktlinjer och bestämmelser för barn och ungdomsidrotten på Åland Åländsk idrott för barn och ungdom skall

Läs mer

VISION SVENSK HANDBOLL

VISION SVENSK HANDBOLL VISION SVENSK HANDBOLL 2017 SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET Idrottens Hus, 114 73 Stockholm Telefon +46 (0 ) 8-699 60 00 Mejl info@handboll.rf.se Webb www.svenskhandboll.se VISION 2017 Svensk handboll alltid

Läs mer

IDROTTEN VILL. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet. Innehåll

IDROTTEN VILL. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet. Innehåll IDROTTEN VILL Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Innehåll Förord 3 IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ 5 BRA I IDROTT OCH BRA IDROTT 7 IDROTTEN I SAMHÄLLET 11 Riktlinjer 13 Vem

Läs mer