Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014."

Transkript

1 Propositioner till IK NocOut.se årsmöte I texten markeras ny text med fet stil och understruket = ny text föreslagen av styrelse, och delvis med inkomna motioner som grund. Kursiverad överstruken text = text som föreslås utgå. Kursiv text = styrelsens motivering i propositionstext. Proposition nr 1 gällande rubrik av IK NocOut.se stadgar. Idrottsklubben NocOut.se - IK NocOut.se Stadgar för föreningen IK NocOut.se med hemort i Linköpings kommun, bildad den Stadgarna senast fastställda "dagens datum" Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen Stadgar Stadgarna fastställda av årsmöte den Stadgarna reviderade vid årsmötet den , 21 och 25. Stadgarna reviderade vid årsmötet den , 15. Stadgarna reviderade vid årsmötet den , 3, 14, 16 och 23. Styrelsen föreslår ändringen till en mer korrekt rubrik och att ta bort datum som ej är nödvändiga. Proposition nr 2 gällande Idrottsrörelsens verksamhetsidé, inledningen i stadgarna. Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Idrott består av

2 träning och lek, tävling och uppvisning. Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott menar vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättrning och goda resultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre. Vi är en samlad idrottsrörelse som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar varandras roller och verksamhetsvillkor. Idrotten följer FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Idrottens vision är att bli bäst i världen för alla på alla nivåer Svensk idrott - världens bästa. Det är vår vision. Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

3 Idrottens värdegrund Idrottsrörelsen har satt upp fyra saker som är extra värdefulla i vår verksamhet Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel Du som är med i idrotten, som aktiv, tränare, funktionär eller styrelseledamot har en viktig roll i att vara med i den ständiga utvecklingsprocessen som gör det möjligt för oss att gemensamt göra svensk idrott till världens bästa. Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Vi organiserar vår idrott Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. Vi delar in vår idrott Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott. I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse. Vår verksamhetsidé Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så att den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet

4 den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. (Idrottsrörelsens verksamhetsidé är antagen av 1995 års Riksidrottsmöte. Ang Bra idrott och bra i idrott se bilaga). Styrelsen föreslår att byta ut inledningen i våra stadgar "Idrottens verksamhetsidé" antagen av idrottsrörelsen 1995 mot den aktuella "Idrottens verksamhetsidé" uppdaterad Proposition nr 3, gällande Allmänna bestämmelser 1, första stycket. Föreningen ska främst bedriva följande idrotter: Föreningen ska bedriva följande idrotter: Styrelsen föreslår stadgeändringen för att öppna upp och möjliggöra verksamheter inom andra idrotter utöver de nämnda i stadgarna. Proposition nr 4, gällande Tillhörighet 3, första stycket. Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska friidrottsförbundet, Svenska triathlonförbundet och Svenska skidförbundet, Svenska Simförbundet och därigenom även Sveriges Riksidrottsförbund. Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen. Proposition nr 5, gällande Bilaga. Styrelsen föreslår att lägga till vårt medlemskap i Svenska Simförbundet i stadgarna. Bra i idrott och bra idrott Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt Fysisk utveckling Idrott är fysisk aktivitet. Kroppen är skapad för aktivitet. Därför är idrott bra och utvecklande för oss människor. Genom idrottsverksamheten tränar vi och utvecklar kroppen så att vi mår bra och kan prestera mera såväl på idrottsbanan som i vardagen. Detta gäller inte minst dem som har fysiska handikapp. Genom att vara kontinuerligt aktiva vidmakthåller vi vitala funktioner även när vi blir äldre. Idrotten har på så sätt stor betydelse för folkhälsan. Psykisk utveckling

5 Idrott svarar mot djupt liggande mänskliga behov. I idrotten får vi utlopp för glädje och spontanitet, vi trivs och mår bra. Människan behöver utmaningar och mål att sträva efter. Idrott är utmanande och spännande. I idrotten finns ett inbyggt tävlingsmoment som inspirerar oss att testa våra gränser, att uppnå bättre resultat och att prestera mer. Att nå ett uppsatt mål skänker tillfredsställelse oavsett nivå. Att kämpa tillsammans med andra för att nå detta mål ger erfarenheter som är värdefulla på livets alla områden. Idrott rätt bedriven är bra för barn. Forskningsresultat visar att idrottsaktiviteter medverkar till barns allsidiga utveckling. Därför bör alla barn ha möjlighet att idrotta varje dag - i skolan, i föreningen eller spontant i bostadsområdet. Social utveckling Idrott ger gemenskap. För många är kamratskapen i föreningen ett avgörande skäl att engagera sig. Många barn och ungdomar får i föreningen en trygg social gemenskap. De lär sig att respektera och umgås med andra människor, också över generationsgränser, kulturella och etniska gränser. Genom ledarna får de positiva vuxna förebilder. Samhörigheten i föreningen motverkar människors isolering. Idrott i förening ger därmed, rätt bedriven, ett mervärde som ska vara tillgängligt för alla som vill. Kulturell utveckling Elitidrotten har genom sin oregisserade dramatik och utövarnas skicklighet en stark attraktionskraft på människor i alla samhällsskikt och i alla åldrar. Som förebilder är utövarna av stort värde för barn och ungdomar. På de flesta orter i landet finns en eller flera idrottsföreningar. Genom sin verksamhet bidrar de till bygdens utveckling och skapar en värdefull identifikation med orten. Idrotten är en central och folkkär del av vårt svenska kulturarv. Det finns således mycket som är bra med idrotten... Men eftersom idrott betyder så mycket i så många människors liv är det också viktigt att den bedrivs på ett bra sätt. Idrottsrörelsen strävar därför efter att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten och anpassa den efter de aktivas behov och önskemål. Demokrati Varje deltagare ska, inom de ramar som är tillgängliga, få möjlighet att utvecklas efter sina och den egna gruppens önskemål. Detta uppnås genom att alla medlemmar, oavsett ålder och kön, är delaktiga i de beslut som formar verksamheten. En viktig del av idrottsrörelsens demokratiska fostran är att varje människa kan påverka genom att ta ansvar för sig själv och sin grupp, såväl genom en demokratiskt uppbyggd mötesverksamhet som i den vardagliga träningen och tävlingen. Fostran Idrottens föreningsliv är en viktig uppfostringsmiljö för många barn och ungdomar. Vi ska med en genomtänkt verksamhet påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt. Särskilt viktigt är det att verksamheten är utformad så att barn lär sig respektera varandra som kamrater och medtävlare. Att glädjas åt varandras framgångar och stötta varandra vid motgångar är viktiga delar i idrottsgemenskapen. Inom idrotten lär vi oss hur kroppen

6 fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t ex användandet av droger. Jämställdhet Idrotten är lika viktig för kvinnor som för män, för flickor som för pojkar. Och alla är lika viktiga för idrotten. Därför ska det inom idrottsrörelsen finnas jämställdhet mellan könen. Med det menar vi att det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva idrott vilket kräver att kvinnlig och manlig idrott värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt. Vi delar på ansvaret för utvecklingen genom att på alla nivåer inom idrottsrörelsen ta tillvara såväl kvinnors som mäns olika erfarenheter och värderingar som ledare. Vi fördelar och utformar också uppdragen så att både kvinnor och män kan medverka. Rent spel En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler. Därför arbetar vi för en konsekvent regelefterlevnad och uppmuntrar gott uppträdande såväl på som vid sidan av idrottsarenan. Därför tar svensk idrott också avstånd från och arbetar aktivt mot användandet av förbjudna preparat - doping - för att uppnå bättre resultat. Förebygga skador När idrott utövas uppkommer ibland skador av olika slag. Genom utbildning och rätt bedriven träning försöker vi förebygga skador. Vi strävar även efter att lära utövare och ledare handskas med lättare skador utan inblandning av sjukvården. Sund ekonomi Inom idrotten hanterar vi mycket pengar. Detta är särskilt aktuellt i elitsammanhang och inom vissa massmedialt exponerade idrotter. All hantering ska ske efter sunda principer med hänsyn tagen till vår folkrörelses etiska krav. Respekt för andra Idrotten är till hela sin idé internationell. Idrottsligt utbyte mellan olika nationer och etniska grupper på alla nivåer breddar våra kontaktytor. Den ökar vår förståelse för andra kulturer, och stärker samverkan mellan människor över nationsgränserna. Genom att idrotten är gränslös kan den via föreningarna bidra till att integrera nykomlingar i det svenska samhället. Människor av olika nationalitet, ras och religion kan med idrottsgemenskapen som utgångspunkt lära känna varandra, respektera och förstå varandras olika värderingar, vilket motverkar främlingsfientlighet och rasism. Ideellt engagemang I idrottsrörelsen är medlemmarna med av egen fri vilja. De utformar och leder själva verksamheten. Att vara delaktig och ta gemensamt ansvar ger verksamheten ett mervärde. Hundratusentals ledare satsar oavlönat tid och kraft på att leda och fostra barn och ungdomar. De medverkar härigenom till en positiv utveckling i samhället. Det ideella engagemanget utgör i sig en kraft att värna om. Det är idrottens kännemärke. De ideella ledarna ska kontinuerligt erkännas, uppmuntras och ges möjlighet till utveckling. Miljömedvetenhet

7 Alla är vi beroende av och vill ha en ren och frisk miljö att överlämna till våra barn. Medvetenhet om miljöns krav och människans påverkan är en viktig del av barns och ungdomars fostran. Idrottsrörelsen tar sitt ansvar genom att så långt det är möjligt anpassa sin verksamhet så att den inte påverkar miljön negativt. Många idrotter använder dessutom naturen som sin idrottsplats. Här har vi mot bakgrund av bl a allemansrätten ett särskilt ansvar förenat med såväl rättigheter som skyldigheter. (Lydelsen antagen av Riksidrottsmötet i november 1995) Styrelsen föreslår att ta bort Bilaga då den ses som överflödig och inte tillhörande stadgar.

Värdegrund. Skå IK & Bygdegård

Värdegrund. Skå IK & Bygdegård Värdegrund Skå IK & Bygdegård Stenhamraloppet 2011 I en idrottsförening lär man sig inte bara att bli duktig på sin idrott. Man lär sig också mycket om normer, värderingar, ansvar, hänsyn och medbestämmande.

Läs mer

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5 Innehåll Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4 Allmänna bestämmelser 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 6 3 Tillhörighet m.m. 6 4 Beslutande organ 6 5 Firmateckning 6 6 Verksamhets- och räkenskapsår 6 7 Stadgetolkning

Läs mer

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Stadgar för den ideella föreningen KFUM Örebro orientering med hemort i Örebro kommun. Bildad 1927. Dessa stadgar antogs vid årsmötet 4 februari 2005 Rev. 120227 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott

Läs mer

Dansen Vill. Fastställd FM 2010, Rev FM 2014

Dansen Vill. Fastställd FM 2010, Rev FM 2014 Dansen Vill Värdegrund, vision och riktlinjer för svensk danssport Som idéprogram ska Dansen Vill vara den idémässiga basen för central och lokal verksamhet. Med Dansen Vill som grund kan föreningar, distrikt

Läs mer

STADGAR Baserade på normalstadgar antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01

STADGAR Baserade på normalstadgar antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR Baserade på normalstadgar antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 För den ideella föreningen Staffanstorps Judoklubb med hemort i Staffanstorps kommun. Bildad den 1977-04-12 Stadgarna senast

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening. Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01

Normalstadgar för idrottsförening. Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 6 1 Ändamål 6 2 Sammansättning 6 3 Tillhörighet

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR för den ideella föreningen La Lepre Stanca med huvudhemort i Jönköping med filialer i Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening. Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01

Normalstadgar för idrottsförening. Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR för den ideella föreningen Luleå Boden

Läs mer

Stadgar för Mariebergs IK (MIK) Örebro

Stadgar för Mariebergs IK (MIK) Örebro Stadgar för Mariebergs IK (MIK) Örebro Antagna vid årsmötet 2011-02-02 Ursprungliga stadgarna antagna vid bildandet 1964. Föreningen namnändrad 1976-12-16. Stadgarna senast ändrade av årsmöte 1984-11-08.

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Verksamhetsplan.

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2016 http://www.oif-fri.nu info@oif-fri.nu Värdegrund Österhaninge IF:s verksamhet har sin grund i nedanstående lydelse som antogs av Riksidrottsmötet i november 1995 och som även är en

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR för den ideella föreningen Hindås Gymnastikförening med hemort i Härryda kommun, bildad 1952. Stadgarna fastställda

Läs mer

STADGAR. Linköpings Binh Dinh

STADGAR. Linköpings Binh Dinh STADGAR för den ideella idrottsföreningen Linköpings Binh Dinh Dessa stadgar är baserade på normalstadgar antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01. Skillnader mot normalstadgarna beskrivs i bilaga 2.

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För Riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Västergötlands Brottningsförbund STADGAR för VBF

Västergötlands Brottningsförbund STADGAR för VBF STADGAR för VBF 1 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av Idrott består av träning och lek,

Läs mer

STADGAR FÖR SK GS. Baserade på Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01

STADGAR FÖR SK GS. Baserade på Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 SkridskoKlubben GavleSkäret i Gävle kommun är en ideell förening Bildad den 2006-05-18 Vid bildandet antogs normalstadgarna för idrottsföreningar Dessa stadgar ändrades vid årsmötet den 11 juni 2006 Ändringar

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Västra Frölunda FK För den ideella föreningen Västra Frölunda FK med hemort i Göteborgs kommun, Västra Frölunda.

Västra Frölunda FK För den ideella föreningen Västra Frölunda FK med hemort i Göteborgs kommun, Västra Frölunda. RF:s normalstadgar för idrottsförening STADGAR 1 För den ideella föreningen Västra Frölunda FK med hemort i Göteborgs kommun, Västra Frölunda. Organisationsnummer 802420-0985 Föreningsnummer 04525-58 Adress

Läs mer

STADGAR. Elektros Beryktade Bugg & Akrobatik Dansklubb. för. (Initialer EBBA)

STADGAR. Elektros Beryktade Bugg & Akrobatik Dansklubb. för. (Initialer EBBA) STADGAR för Elektros Beryktade Bugg & Akrobatik Dansklubb (Initialer EBBA) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål 4 2 Sammansättning 4 3 Tillhörighet m m 4 4 Beslutande organ 5 5 Firmateckning

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé STADGAR för den ideella föreningen Täby 10-dansklubb med hemort i Täby kommun. Bildad den26 april 2010 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 17 mars 2013. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

Stadgar Göteborgs Konståkningsförbund (GKF)

Stadgar Göteborgs Konståkningsförbund (GKF) Stadgar Göteborgs Konståkningsförbund (GKF) Göteborgs K onståkning Frölundaborgs Isstadion, Stubbeledsgatan, 41 Telefon: 41 09 41 Fax: 41 65 02 Postgiro: 52 66 28-3 Nedre Kaserngården 5 415 28 Göteborg

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

LANDVETTER KONSTÅKNINGSKLUBB

LANDVETTER KONSTÅKNINGSKLUBB LANDVETTER KONSTÅKNINGSKLUBB Stiftad den 10 oktober 1981 Klubbpolicy Reviderade augusti 2016 Innehållsförteckning Vad vill Landvetter Konståkningsklubb... 3 Sportsligt... 3 Socialt... 3 Föreningsmässigt...

Läs mer

Luleå Roller Derby Stadgar STADGAR

Luleå Roller Derby Stadgar STADGAR Luleå Roller Derby Stadgar Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999 12 01 STADGAR för den ideella föreningen Luleå Roller Derby med hemort i Luleå kommun. Bildad den 15/3 2010 Stadgarna senast fastställda/ändrade

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé STADGAR för den ideella föreningen Spånga/Bromstens Bandyklubb med hemort i Stockholms kommun och bildad 1997-06-12. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 2014-05-22. Ändringar har skett i paragraferna

Läs mer

Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt.

Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt. Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt. 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva fysisk aktivitet som

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG FÖR FÖRENINGAR. Förening Fisksätra BBK. Adress c/o Henning Isoz Knut Wallenbergs väg 16 Telefon

ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG FÖR FÖRENINGAR. Förening Fisksätra BBK. Adress c/o Henning Isoz Knut Wallenbergs väg 16 Telefon ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG FÖR FÖRENINGAR 1 (6) Förening Fisksätra BBK Adress c/o Henning Isoz Knut Wallenbergs väg 16 Telefon 070-352 19 78 Post- eller bankgironummer 541-4594 Postnummer och ort 133 34

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen. Team Triathlon & Multisport. med hemort i Halmstad kommun. Bildad den

STADGAR. för den ideella föreningen. Team Triathlon & Multisport. med hemort i Halmstad kommun. Bildad den STADGAR för den ideella föreningen Team Triathlon & Multisport med hemort i Halmstad kommun. Bildad den 2012-10-06 Stadgar bygger på; Normalstadgar för idrottsförening, Antagna av Riksidrottsstyrelsen

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

STADGAR för SKÅNE RACERS IDEELLA FÖRENING

STADGAR för SKÅNE RACERS IDEELLA FÖRENING STADGAR för SKÅNE RACERS IDEELLA FÖRENING Skåne Racers Ideella Förening (SRIF) med hemort i Malmö kommun bildades 1992. Ursprungliga stadgar fastställda av årsmöte 1992. Revidering av ursprungliga stadgar,

Läs mer

STADGAR. Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26. Föreningens tidigare namn:

STADGAR. Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26. Föreningens tidigare namn: STADGAR Södermalms Taekwon-Do Klubb Stockholm Bildad 2002-05-26 Föreningens tidigare namn: LäS ITF Taekwon-Do Klubb Student Taekwon-Do Klubb Stockholm Innehåll 1 kap Allmänna bestämmelser... 2 1 Ändamål...

Läs mer

STADGAR Stadgarna fatställdes/ändrades senast av extra årsmöte 23/9 2014

STADGAR Stadgarna fatställdes/ändrades senast av extra årsmöte 23/9 2014 för den ideella föreningen OK Alehof med hemort i Ale kommun. Bildad den 25/11 1945. Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR för den ideella föreningen Värmdö Jolleseglare med hemort i Värmdö Kommun. Bildad den 22 oktober 1995 Stadgarna senast

Läs mer

STADGAR. För den ideella föreningen BOLLNÄS KONSTÅKNINGSKLUBB med hemort i Bollnäs kommun. Bildad den 16 / BIS Årsmöte

STADGAR. För den ideella föreningen BOLLNÄS KONSTÅKNINGSKLUBB med hemort i Bollnäs kommun. Bildad den 16 / BIS Årsmöte STADGAR För den ideella föreningen BOLLNÄS KONSTÅKNINGSKLUBB med hemort i Bollnäs kommun. Bildad den 16 / 6 1999 BIS Årsmöte Stadgarna ändrades vid årsmöte den 14 juni 2010 Ändringarna gäller 1, 13, 15

Läs mer

STADGAR FÖR SCANIA ROAD RUNNERS IDROTTSFÖRENING

STADGAR FÖR SCANIA ROAD RUNNERS IDROTTSFÖRENING STADGAR FÖR SCANIA ROAD RUNNERS IDROTTSFÖRENING 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision

Läs mer

STADGAR FÖR SK MJÖRN.

STADGAR FÖR SK MJÖRN. STADGAR FÖR SK MJÖRN. Stadgar för den ideella föreningen Sportklubben Mjörn med hemort i Västra Bodarne, Alingsås kommun. Föreningen bildades den 11/10 1932. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte

Läs mer

IDROTTEN VILL. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet. Innehåll

IDROTTEN VILL. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet. Innehåll IDROTTEN VILL Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Innehåll Förord 3 IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ 5 BRA I IDROTT OCH BRA IDROTT 7 IDROTTEN I SAMHÄLLET 11 Riktlinjer 13 Vem

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen STADGAR. för den ideella föreningen Norra Härene Bollklubb

Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen STADGAR. för den ideella föreningen Norra Härene Bollklubb Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 med hemort i Lidköpings kommun. Bildad den 27 juni 1928. STADGAR för den ideella föreningen Norra Härene Bollklubb Stadgarna

Läs mer

Stadgar för föreningen LB07 med hemort på Limhamn och i Bunkeflostrand, Malmö kommun.

Stadgar för föreningen LB07 med hemort på Limhamn och i Bunkeflostrand, Malmö kommun. STADGAR LB07 Stadgar för föreningen LB07 med hemort på Limhamn och i Bunkeflostrand, Malmö kommun. Bildad den 1945-05-24 Stadgarna fastställda av det extra årsmötet den 24/10 2005 och reviderade den 26/2

Läs mer

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2015-05-25 Sida: 2 (7) Idrottspolitiskt program för Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 90/15 Syftet med det idrottspolitiska

Läs mer

25 Styrelsen består av ordförande samt 6...ledamöter och 2... suppleanter. Styrelsen

25 Styrelsen består av ordförande samt 6...ledamöter och 2... suppleanter. Styrelsen RF:S NORMALSTADGAR FÖR IDROTTSFÖRENING STADGAR För den ideella föreningen Åby IBK (fd IK89) med hemort i Klippans kommun. Bildad den 18/3-1989 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den..18/3-1989...

Läs mer

för den ideella föreningen VÄSTRA FRÖLUNDA KONSTÅKNINGSKLUBB (VäFKK) med hemort i Göteborgs kommun.

för den ideella föreningen VÄSTRA FRÖLUNDA KONSTÅKNINGSKLUBB (VäFKK) med hemort i Göteborgs kommun. Stadgar för den ideella föreningen VÄSTRA FRÖLUNDA KONSTÅKNINGSKLUBB (VäFKK) med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 1974-09-01. Stadgarna senast reviderade av årsmöte den 16 juni 2003 avseende 6, nytt

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Stadgar för den ideella föreningen Svartå IF med hemort i Degerfors kommun.

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Stadgar för den ideella föreningen Svartå IF med hemort i Degerfors kommun. STADGAR Stadgar för den ideella föreningen Svartå IF med hemort i Degerfors kommun. Bildad den 28/9 1933 Stadgarna senast fastställda på årsmötet den 27/2 2013 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är

Läs mer

STADGAR för den ideella idrottsföreningen Linköpings Binh Dinh

STADGAR för den ideella idrottsföreningen Linköpings Binh Dinh STADGAR för den ideella idrottsföreningen Linköpings Binh Dinh Dessa stadgar är baserade på normalstadgar antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01. Skillnader mot normalstadgarna beskrivs i bilaga 2.

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen. Gottsunda Idrottsförening (GOIF) med hemort i Uppsala kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen. Gottsunda Idrottsförening (GOIF) med hemort i Uppsala kommun. STADGAR för den ideella föreningen Gottsunda Idrottsförening (GOIF) med hemort i Uppsala kommun. Gottsunda idrottsförening bildades den 12 november 1981. Stadgarna reviderades i sin helhet och fastställdes

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Cykelklubben Uni/CK UNI) med hemort i Uppsala kommun. Bildad den 6 januari 1908

STADGAR. för den ideella föreningen Cykelklubben Uni/CK UNI) med hemort i Uppsala kommun. Bildad den 6 januari 1908 STADGAR för den ideella föreningen Cykelklubben Uni/CK UNI) med hemort i Uppsala kommun. Bildad den 6 januari 1908 Reviderade 2011-01-18 efter beslut av ändring fastställt av årsmöte 2010-03-25 Föregående

Läs mer

EKSHÄRADS SLALOMKLUBB

EKSHÄRADS SLALOMKLUBB STADGAR för den ideella föreningen EKSHÄRADS SLALOMKLUBB med hemort i Ekshärad i Hagfors kommun, Värmlands län. Bildad under namnet Ekesbergets Slalomklubb den 26 februari 1975, Året 1977 ändrades namnet

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen IFK Norrköpings Fotbolls klubb med hemort i Norrköping kommun. Bildad den 29/ Idrottsrörelsens

STADGAR för den ideella föreningen IFK Norrköpings Fotbolls klubb med hemort i Norrköping kommun. Bildad den 29/ Idrottsrörelsens STADGAR för den ideella föreningen IFK Norrköpings Fotbolls klubb med hemort i Norrköping kommun. Bildad den 29/5 1897 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför

Läs mer

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Idrottsrörelsens verksamhetsidé För den ideella föreningen Malmö Floorball Club (Malmö FBC) organisationsnummer 802439-1164 (föreningsnr 26604-58) med hemort i Malmö kommun. Föreningen är bildad den 13 januari 1991 i Staffanstorp Stadgarna

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR för den ideella föreningen Härryda IF med hemort i Härryda kommun. Bildad den 1932-02-25 Stadgarna senast fastställda/ändrade

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1 Ändamål

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1 Ändamål Normalstadgar för idrottsförening för den ideella föreningen Alsalam Sportklubb Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR med hemort i Eskilstuna kommun. Bildad den 10/0405_ Stadgarna senast fastställda/ändrade

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR för den ideella föreningen Cykelklubben Master med hemort i Göteborgs kommun. Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR Bildad den 19 september 1937. Stadgarna

Läs mer

STADGAR. Nödinge SK Fotboll

STADGAR. Nödinge SK Fotboll STADGAR för den ideella föreningen Nödinge SK Fotboll med hemort i Nödinge, Ale kommun. Föreningen bildades i april 1946 under namnet Nödinge SK. Dessa stadgar är fastställda vid ordinarie årsmöte den

Läs mer

Stadgar för. Karlstads Slalomklubb

Stadgar för. Karlstads Slalomklubb Stadgar för den ideella föreningen Karlstads Slalomklubb hemort i Karlstads kommun, bildad 1968. Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 9 september 2009 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är Idrott

Läs mer

STADGAR. IF Eker Örebro. Ändringshistorik: , Stadgarna fastställda av extra årsmöte , Stadgarna fastställda av extra årsmöte.

STADGAR. IF Eker Örebro. Ändringshistorik: , Stadgarna fastställda av extra årsmöte , Stadgarna fastställda av extra årsmöte. STADGAR STADGAR för den ideella föreningen IF Eker Örebro Organisationsnummer: 875000-0641 med hemort i Örebro kommun. Bildad 1933 Föreningens stadgar baseras på Riksidrottsförbundets Normalstadgar för

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening

Normalstadgar för idrottsförening Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1996-02 och Upplands-Bro Simsällskap (UBSS) Årsmötena 1996, 1997, 1999, 2004 & 2006 STADGAR Idrottsrörelsens verksamhetsidé ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR. Dalkurd FF Fotboll

STADGAR. Dalkurd FF Fotboll STADGAR för den ideella föreningen Dalkurd FF Fotboll med hemort i Borlänge, Borlänge kommun. Föreningen bildades i oktober 2004 under namnet Dalkurd FF. Dessa stadgar är fastställda vid extraårsmöte den

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN SIMKLUBBEN HAJEN

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN SIMKLUBBEN HAJEN STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN SIMKLUBBEN HAJEN Stadgar för den ideella föreningen Simklubben Hajen med hemort i Lomma kommun. Bildad 31 Mars 1971. Stadgarna senast fastställdes av årsmötet den 18

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening. Antagna av Riksidrottsstyrelsen STADGAR. för den ideella föreningen. Falu Bollsällskaps Fotbollsklubb

Normalstadgar för idrottsförening. Antagna av Riksidrottsstyrelsen STADGAR. för den ideella föreningen. Falu Bollsällskaps Fotbollsklubb Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR för den ideella föreningen Falu Bollsällskaps Fotbollsklubb (Falu BS FK) med hemort i Falu kommun, Dalarnas län Bildad

Läs mer

STADGAR FÖR MX-5 RACING CLUB

STADGAR FÖR MX-5 RACING CLUB STADGAR FÖR MX-5 RACING CLUB MX-5 Racing Club är en ideell förening med hemort i Stockholm. Bildad vid konstituerande möte den 29 oktober 2007. Stadgarna senast fastställda/ändrade av styrelsemöte den

Läs mer

Dala Karateklubb Ludvika

Dala Karateklubb Ludvika STADGAR för den ideella föreningen Dala Karateklubb Ludvika med hemort i Ludvika kommun. Bildad september månad 1975 Stadgarna senast fastställda vid årsmötet i februari månad 2010. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5 Innehåll Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4 Allmänna bestämmelser 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 6 3 Tillhörighet m.m. 6 4 Beslutande organ 6 5 Firmateckning 6 6 Verksamhets- och räkenskapsår 6 7 Stadgetolkning

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR för den ideella föreningen Kinne-Vedums IF med hemort i Götene kommun. Bildad den 3 december 1948 Stadgarna senast fastställda/ändrade

Läs mer

Stadgar för Östersunds Cykelklubb

Stadgar för Östersunds Cykelklubb Stadgar för Östersunds Cykelklubb Stadgar för Östersunds Cykelklubb Antagna av årsmötet 2006-08-20 STADGAR för den ideella föreningen Östersunds Cykelklubb med hemort i Östersunds kommun. Bildad den 20/8

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR för den ideella föreningen Frölunda Taekwon-Do med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 1988 Stadgarna senast fastställda/ändrade

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2016-2019 SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET IDROTTEN VILL Idrottsrörelsens Verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ med hemort i Tyresö kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ med hemort i Tyresö kommun. STADGAR för den ideella föreningen SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ med hemort i kommun. Bildad den 27-28 mars 1968 som TYRESÖ SOK och namnändrad till SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ

Läs mer

STADGAR. Utdrag ur RF s normalstadgar för idrottsförening samt Idrottsrörelsens verksamhetsidé antagen av 1995 års Riksidrottsmöte:

STADGAR. Utdrag ur RF s normalstadgar för idrottsförening samt Idrottsrörelsens verksamhetsidé antagen av 1995 års Riksidrottsmöte: STADGAR För den ideella föreningen Norrköping Panthers AFF med hemort i Norrköping kommun. Föreningen bildades den 1/3 1987 Stadgarna senast fastställda/ändrade av Årsmötet den 12/4 2008. Föreningen Norrköping

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Sid 1 (12)

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Sid 1 (12) Sid 1 (12) STADGAR för den ideella föreningen Jämtlands motorklubb med hemort i Östersunds kommun. Föreningen bildad år 1924. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den mars år 2002. Idrottsrörelsens

Läs mer

JÖNKÖPINGS ORIENTERINGSKLUBB 2007-02-07. Stadgar för Jönköpings Orienteringsklubb

JÖNKÖPINGS ORIENTERINGSKLUBB 2007-02-07. Stadgar för Jönköpings Orienteringsklubb 1 JÖNKÖPINGS ORIENTERINGSKLUBB 2007-02-07 Stadgar för Jönköpings Orienteringsklubb INNEHÅLL Kap. 1. Idrottsrörelsens verksamhetsidé Kap. 2. Allmänna bestämmelser (1-9 ) Kap. 3. Föreningens medlemmar (10-15

Läs mer

Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy

Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy Antagen på Sundbybergs Idrottsklubbs ordinarie årsmöte den 26 mars 2003 Sundbybergs Idrottsklubbs verksamhetside Sundbybergs Idrottsklubb är en ideell förening,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Ystad Tactical Fitness

Stadgar för Föreningen Ystad Tactical Fitness STADGAR För den ideella föreningen: Föreningen Ystad Tactical Fitness med hemort i Ystad kommun. Bildad den 6 september 2006 Stadgarna upprättade den 6 september 2006, samt reviderade den 17 februari 2011

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR För den ideella föreningen Åre Budokai med hemort i Åre kommun. Bildad den 21/7 1996 Stadgarna senast fastställda/ändrade

Läs mer

STADGAR BREDARYDS SKID- OCH ORIENTERINGSKLUBB (BSOK) Idrottsrörelsens verksamhetsidé. för den ideella föreningen

STADGAR BREDARYDS SKID- OCH ORIENTERINGSKLUBB (BSOK) Idrottsrörelsens verksamhetsidé. för den ideella föreningen STADGAR för den ideella föreningen BREDARYDS SKID- OCH ORIENTERINGSKLUBB (BSOK) med hemort i Värnamo kommun. Bildad 1941. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte (om ändringar ange vilka paragrafer)

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé Avesta Simsällskap Box 88 774 22 Avesta org.nr. 882000-3195 STADGAR för den ideella föreningen Avesta Simsällskap med hemort i Avesta kommun. Bildad den 14 mars 1940. Stadgarna senast fastställda/ändrade

Läs mer

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av STADGAR Stadgar för den ideella föreningen Söderköpings Simsällskap förkortat SSS med hemort i Söderköpings kommun. Bildad den 14:e december 2010. Stadgarna fastställdes på bildandemötet den 14:e december

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR för den ideella föreningen Funäsdalens IF med hemort i Härjedalens kommun. Bildad den 30 november1969 Stadgarna senast

Läs mer

STADGAR TROSA TAEKWONDO FÖRENING

STADGAR TROSA TAEKWONDO FÖRENING STADGAR TROSA TAEKWONDO FÖRENING Vitalisgatan 6 SE-619 34 TROSA 0708-448661 STADGAR TROSA TAEKWONDO FÖRENING RF-nr 43700-68 orgnr. 802447-7807 Fastställda av konstituerande mötet 2009-05-25 Idrottsrörelsens

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening. till. Prins Bertils åminnelse S T A D G A R

Ljungskogens Strandbads Bouleförening. till. Prins Bertils åminnelse S T A D G A R Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse S T A D G A R 1 Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING Normalstadgarna är fastställda

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2013-2018 SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET IDROTTEN VILL Idrottsrörelsens Verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Kristianstads Spordykarklubb med initialerna KSDK. för den ideella föreningen

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Kristianstads Spordykarklubb med initialerna KSDK. för den ideella föreningen STADGAR för den ideella föreningen Kristianstads Spordykarklubb med initialerna KSDK med hemort i Kristianstad kommun. Bildad den 15/11 1971 Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 13 februari 2010

Läs mer

STADGAR. Simföreningen Aquariet

STADGAR. Simföreningen Aquariet STADGAR Antagna av årsmötet 2012-02-28 Simföreningen Aquariet Grundad den 19 maj 2006 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

STADGAR FÖR GF IDROTT GYMNASTIKFÖRENING

STADGAR FÖR GF IDROTT GYMNASTIKFÖRENING STADGAR FÖR GF IDROTT GYMNASTIKFÖRENING Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 För den ideella föreningen GF Idrott Gymnastikförening ansluten till GF Idrott Allians

Läs mer

Föreningsstadgar antagna 31 augusti 2011 Föreningen Stenungsunds Kampsportsakademi RF-nummer 29187-23

Föreningsstadgar antagna 31 augusti 2011 Föreningen Stenungsunds Kampsportsakademi RF-nummer 29187-23 Föreningsstadgar antagna 31 augusti 2011 Föreningen Stenungsunds Kampsportsakademi RF-nummer 29187-23 1/17 Innehållsförteckning STADGAR... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 5 Idrott är... 5 Idrott består

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. för den ideella föreningen Nässjö SKI

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. för den ideella föreningen Nässjö SKI STADGAR för den ideella föreningen Nässjö SKI med hemort i Nässjö kommun. Bildad den 24:e maj 1977 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 24 maj 2013 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott

Läs mer

STADGAR FÖR TÄBY BASKET

STADGAR FÖR TÄBY BASKET STADGAR FÖR TÄBY BASKET Sida 1 av 15 Stadgar för den ideella föreningen Täby Basket med hemort i Täby kommun, bildad 1969. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen skall bedriva basketboll i enlighet

Läs mer

Normalstadgar för Halmstad Hockey STADGAR

Normalstadgar för Halmstad Hockey STADGAR Stadgar för Halmstad Hockey Sidan 1 (19) Normalstadgar för Halmstad Hockey Antagna av interimstyrelsen den 18 November 2005, Reviderade, av årsmötet, den 30 maj 2006. STADGAR för den ideella föreningen

Läs mer

STADGAR BJUVS BROTTARKLUBB BILDAD 1/ bncvb 1 (14)

STADGAR BJUVS BROTTARKLUBB BILDAD 1/ bncvb 1 (14) 1 (14) STADGAR bncvb BJUVS BROTTARKLUBB BILDAD 1/12 1933 2 (14) Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR för den ideella föreningen Bjuvs Brottarklubb med hemort

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé Page 1 of 10 Storklintens AK Skalp 11:51:59» svenskidrott.se» Om Klubben Online» Startsida INNEHÅLL Nyheter» SKALP-nyheter» Föreningsinfo» Att vara medlem!» Bli medlem?» Teknik» PAGLA» STYRELSEN» Distrikt»

Läs mer

Frillesås FF. Stadgar

Frillesås FF. Stadgar Stadgar För den ideella föreningen Frillesås FF med hemort i Frillesås, Kungsbacka kommun. Bildad i Maj 1928. Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 28/2 2016. Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott

Läs mer

Uppdaterade av årsmötet 2012-03-24. Stadgar för Uppsala Simskoleförening

Uppdaterade av årsmötet 2012-03-24. Stadgar för Uppsala Simskoleförening Uppdaterade av årsmötet 2012-03-24 Stadgar för Uppsala Simskoleförening STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Simskoleförening med hemort i Uppsala kommun. Bildad den 25:e mars 2003 Stadgarna senast

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. för den ideella föreningen Lerums Cykelklubb. med hemort i Lerums kommun. Bildad den 19 oktober 2006

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. för den ideella föreningen Lerums Cykelklubb. med hemort i Lerums kommun. Bildad den 19 oktober 2006 Uppdaterad 2007-03-15. Ändringar beslutade vid dagens årsmöte. 29. Tillägg av sektionen Landsväg. 21. Ärenden vid årsmöte. Punkt 13, övriga frågor tas bort. för den ideella föreningen Lerums Cykelklubb.

Läs mer

STADGAR Sandö Innebandyklubb

STADGAR Sandö Innebandyklubb STADGAR Sandö Innebandyklubb för den ideella föreningen Sandö Innebandy Klubb, (SIBK). med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 1995-08-14 Stadgarna senast fastställda/ändrade av extra årsmöte den 2010-06-03

Läs mer

STADGAR. för. KFUM Kristianstad Gymnastikförening

STADGAR. för. KFUM Kristianstad Gymnastikförening STADGAR för KFUM Kristianstad Gymnastikförening KFUM Kristianstad GF är en ideell förening som är ansluten till KFUK-KFUMs idrottsförbund och därigenom till KFUK-KFUMs riksförbund och genom detta till

Läs mer