Verksamhetsinriktning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsinriktning"

Transkript

1 Verksamhetsinriktning Västsvenska Idrottsförbundet/ Västergötlands Idrottsförbund/ SISU Idrottsutbildarna Väst/Västergötland

2

3 Europas bästa idrottsregion Vi påminns ständigt om att omvärlden förändras. Anpassa sig eller spjärna emot? Förnyelse eller tradition? Det finns sällan något facit att följa. Kloka överväganden får bli vägledande. Våra medlemmar, specialdistriktsförbunden (SDF), har gått före. När detta skrivs har vi inom Västra Götaland 119 SDF. Är det något vi kan vara säkra på är det att om antalet förändras blir de färre. Orsaken är att våra medlemmar i allt större utsträckning överger de gamla landskapsgränserna som geografisk bas och satsar på regionstänkande. Omvärldsförändringarna har steg för steg även påverkat vår traditionella distriktsindelning. Gränserna mellan Västergötland och Västsvenska har medvetet blivit alltmer porösa, dels för att öka måluppfyllelsen för våra medlemmar, dels av ekonomiska skäl. I detta skeende går det inte att bortse från att den politiska spelplanen ritats om. När Västra Götalandsregionen bildades 1 januari 1998 påbörjades en gradvis förändring av relationen idrottsrörelse offentlig sektor. De cirka 18 miljoner kronor idrotten för närvarande får i årligt idrottsanslag från regionen samt alla de gemensamma projekt regionen stödjer ekonomiskt är av avgörande betydelse för vår existens. Vi har försökt se omvärldsförändringarnas möjligheter, inte svårigheter. Det är i detta sammanhang visionen Europas bästa idrottsregion vuxit fram. Västsvensk idrott är i ett internationellt perspektiv top-of-the-line i väldigt mycket. För att gemensamt ta det avgörande steget mot ett förverkligande av visionen krävs samverkan med såväl privat som offentlig sektor, men inte minst internt nytänkande. Det är därför du nu för första gången håller en gemensam verksamhetsinrikting för idrotten i Västra Götalands regionen i din hand. Den utgår från Riksidrottsmötets beslut i maj 2015 och har kompletterats utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv. Tillsammans blir vi starkare! Sören Karlström Ordförande Västergötlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Västergötland Frank Andersson Ordförande Västsvenska Idrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna Väst Innehåll Inledning Europas bästa idrottsregion...3 Verksamhetsinriktning Livslångt idrottande...5 Idrottens värdegrund...8 Idrott i förening...10 Idrotten gör Sverige starkare...13 Tryckoriginal: Ingela Gustavsson Foto: Camilla Floberg, Anders Johansson, Lena Fredén, Tommy Andersson 3

4 Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med mål är gemensamt framtagen för Västsvenska Idrottsförbundet, Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna i Väst och Västergötland. Det är första gången ett sådant arbete genomförts och där den gemensamma mål- och verksamhetskonferensen den september 2015 i Hindås var startskottet för detta arbete. Verksamhetsinriktning med mål utgår från handlingarna Strategi för svensk idrotts framtid 2025 samt Verksamhetsinriktning som antogs av Riksidrottsmötet maj Verksamhetsinriktningen består av de fyra strategiska områdena som antagits av Riksidrottsmötet och som är vägledande för distriktens arbete. Inom varje strategiskt område görs en tydlig uppdelning vilka övergripande mål som ligger på den samlade idrottsrörelsen svensk idrott och vilka övergripande mål som är specifika för distriktsförbunden och SISU Idrottsutbildarna i Västra Götaland. På regional nivå beskrivs också effekter, som är ett tillstånd, en position eller ett resultat som vill uppnås. Att på detta sätt ta fram en gemensam verksamhetsinriktning med mål för Västsvenska Idrottsförbundet, Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna i Väst och Västergötland, förutsätter att föreningar och förbund möts på ett likartat sätt, där riktlinjer och förhållningssätt är gemensamma. Detta kommer att vara en utmaning för de båda distrikten, att i än högre utstäckning harmonisera verksamheten och därmed påbörja arbetet mot vår regionala vision Europas bästa idrottsregion. VISION Svensk idrott - världens bästa VERKSAMHETSIDÉ Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. VÄRDEGRUND Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel STRATEGISKA OMRÅDEN Livslångt idrottande Idrottens värdegrund är vår styrka Idrott i förening Idrotten gör Sverige starkare 4

5 Strategiskt område: Livslångt idrottande Övergripande mål: Svensk idrott ska vidareutveckla verksamhet en så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet. Svensk idrott ska ha en attraktiv verksamhet där barn, unga, vuxna och äldre kan och vill träna och tävla under hela livet. Idrottsrörelsen vill ha en fortsatt hög rekrytering av barn och vi vill att ungdomar stannar längre inom föreningsidrotten oavsett om de vill motionera eller tävla på elitnivå. Ledorden är: så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. För att uppnå detta behöver föreningsmiljön vara utvecklande och glädjefylld. Alla oavsett bakgrund, sociala eller ekonomiska förutsättningar, ska känna gemenskap i föreningen. Barn och ungdomsidrotten ska bedrivas i enlighet med Idrotten vill. För att fler ska vilja vara med behöver idrottsrörelsen också utveckla nya tränings- och tävlingsformer som efterfrågas och tillgången till anläggningar behöver öka. Detta sammantaget ger goda förutsättningar för att fler kommer att idrotta i föreningar i framtiden på såväl barn- ungdoms- och motionsnivå och detta leder också till en elitidrott i världsklass. Livslångt idrottande - triangel blir rektangel Förflyttning Traditionellt synsätt Pyramid bredd för att få elit Framtida synsätt Rektangel bredd och elit Breddidrott (med tävlingsinslag) Motionsidrott Elitförberedande idrott Bilden beskriver en förflyttning från att traditionellt likna idrottsrörelsen vid en pyramid med en bred bas av barnoch ungdomar och en spetsig topp som utgör elitidrotten, till att se idrottsrörelsen som formen av en rektangel där såväl barn, unga, vuxna och äldre ska ha möjlighet att idrotta i en förening under hela livet. Pyramiden finns enligt det nya synsättet inuti rektangeln och ambitionen är att flytta den streckade linjen i rektangeln i de svarta pilarnas riktning så fler idrottar inom idrottsrörelsen. 5

6 SVENSK IDROTT SKA UNDER Utveckla nya tränings- och tävlingsformer med ökad flexibilitet för olika åldrar i alla SF. Förbättra förutsättningar och vidareutvecklat metoder för att engagera nya grupper i alla SF. Intensifiera arbetet för att nå de beslutade jämställdhetsmålen till EFFEKTER Öppna och inkluderande idrottsföreningar som uppmuntrar till ett livslångt idrottande. Vi är en attraktiv idrottsregion för elitidrotten och som arrangör av nationella och internationella idrottsevenemang. Idrottslyftet Utgångspunkter för Idrottslyftet Det övergripande syftet och målen för Idrottslyftet är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten samt att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7-25 år. Vi ska vara ett stöd till SF i deras utvecklingsarbete och ska fortsatt fördela medel till föreningar. Under 2016 ska vi ta fram en SWOT-analys av idrotten för barn och unga i distriktet. Där ska identifieras styrkor och svagheter, möjligheter och hot. Utifrån denna analys och med hänsyn tagen till SF:s utvecklingsplaner görs sedan en plan för distriktens nyttjande av medlen för Att insatser inom Idrottslyftsområdet tydligt ska leda mot vår framtida strategi. Att rekrytera fler barn och ungdomar till idrotten genom att arrangera eller vara en part i olika former av idrottsskolor eller annan prova på verksamhet. Att möjliggöra för fler barn och unga från socioekonomiskt utsatta familjer samt andra underrepresenterade grupper att kunna vara med inom föreningsidrotten. Idrottslyftet Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer Medel finns fortsatt destinerade till anläggningar och idrottsmiljöer där vi arbetar vidare med oförändrat regelverk. Ett nytt regelverk kommer att tas fram inför 2017 i samarbete med distrikten och Rådet för anläggningar och idrottsmiljöer. Där ska vår roll i relation till RF och kommunerna särskilt analyseras. Hur stimuleras exempelvis tillkomsten av de anläggningar som verkligen behövs? Att informera föreningar och förbund om de möjligheter som finns för att skapa medfinansiering via Idrottslyftet, till exempel via kommunerna och anslaget för anläggningar och idrottsmiljöer. Att verka för en geografisk och idrottsspecifik spridning av stödet och med ett tydligt jämställdhetsfokus. Att aktivt stödja föreningar som vill göra insatser för att minska sin miljöpåverkan och sitt energiberoende. 6

7 Folkhälsa Gränslös idrott Under har vi, tillsammans med flera andra samhällsaktörer, deltagit i arbetet med att dokumentera den ojämlika hälsan i Västra Götalandsregionen via Folkhälsokommittén och tagit fram handlingsprogram för att minska klyftorna. Arbetet är nu inne i nästa fas där ett utvecklingsprojekt har startat med tydligt syfte att göra insatser för att minska den ojämlika hälsan. Idrottsrörelsen är först ut. Vi har beviljats medel för att under perioden hösten 2015 till våren 2018 arbeta med projektet Gränslös idrott, i syfte att involvera fler och därmed bidra till att minska hälsoklyftorna inom Västra Götaland. Att enligt projektbeskrivningen Gränslös idrott fortsätta arbetet för en mer jämlik hälsa i Västra Götaland och att engagera barn, unga och vuxna som idag är inaktiva och som befinner sig i ett utanförskap. Att starta en prova på verksamhet för vuxna med idrottsskolan som modell senior sport school, där syftet är att lära mer om det lokala föreningslivet och mer om sin egen hälsa, för att sedan kunna delta i idrottsföreningarnas ordinarie verksamhet. Integrationsarbete Idrottsrörelsen är en mötesplats över etniska gränser och en viktig arena för integration. Vi vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och bidra till integrationen i samhället. Föreningsidrotten är öppen för alla oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar. Det finns plats för barn, ungdomar och vuxna, pojkar och flickor, från alla samhällsskikt och olika idrottslig ambitionsnivå. Att verka för att barn, ungdomar och vuxna, som är under etableringsprocess, via idrotten får goda förutsättningar att bli delaktiga i det svenska samhället, i samarbete med andra samhällsaktörer och i områden där behoven är som störst. Att möjliggöra för fler barn- och unga från socioekonomiskt utsatta familjer samt andra underrepresenterade grupper att kunna vara med inom föreningsidrotten. Att utveckla verksamheten i föreningar och förbund, till exempel via ökad kompetens, för att göra idrotten än mer öppen och attraktiv för människor under hela livet och på så sätt stärka hälsan hos befolkningen. Övergripande mål: Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt Elitidrotten är en liten men viktig och engagerande del av svensk idrott. Med utgångspunkt i en sammanhållen idrott binds elitidrotten ihop med såväl barnsom ungdoms- och breddinriktad idrott. Ingen föds till elitidrottare utan utvecklingen och vägen dit startar redan från de tidiga kontakterna med föreningsverksamheten. En inspirerande och engagerande miljö skapad av kompetenta ledare och tränare lägger den grund som så småningom kan resultera i internationella topprestationer. Att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft är en investering i all idrott. Det skapar förebilder och inspirerar till fortsatt idrottande, under hela livet. SVENSK IDROTT SKA UNDER Stärka sin internationella konkurrenskraft. Stärka sin internationella representation. Stärka Sveriges goda renommé som evenemangsarrangör. Elitidrott Regionen ska fortsätta vara en stark samverkansaktör för elitföreningar genom det vi kan erbjuda i form av utbildningar, föreläsningar, seminarier och nätverk. Att ta fram ett tydligt koncept för vad vi kan erbjuda i form av utbildningar, föreläsningar, seminarier och nätverk för föreningar och förbund, när det gäller elitinriktad verksamhet. Att utforma, samordna och finansiera en stark elitidrottsmiljö, där elitaktiva knutna till riksidrottsuniversitet, får möjlighet att träna under kompetent tränarstöd och med fullgod support i samverkan med Göteborgs universitet, Chalmers, kommuner, region och näringsliv. Att vara en part i att utveckla Göteborgs idrottsforskningskluster, för ett starkt forskningssamarbete mellan idrott, universitet och näringsliv. 7

8 Strategiskt område: Idrottens värdegrund är vår styrka Övergripande mål: Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund Glädje, gemenskap, demokrati, delaktighet allas rätt att vara med och rent spel genomsyrar svensk idrott. Värdegrunden ska vara integrerad i den dagliga verksamheten samt i ledarutbildning och föreningsutveckling, så att det värderingsbaserade ledarskapet blir en självklarhet. Det gör att idrottsrörelsen får en bättre verksamhet och att svensk idrotts varumärke stärks. Idrottsrörelsen ska utveckla metoder och förhållningssätt hur vi agerar när någon inte bedriver verksamhet i enlighet med värdegrunden. SVENSK IDROTT SKA UNDER Arbeta aktivt i alla SF med att integrera idrottens värdegrund. Utveckla metoder och förhållningssätt för att agera när idrottens värdegrund inte följs. EFFEKTER Idrotten i större utsträckning lever och leder som idrotten lär. Aktivt förebygger förekomst av doping inom idrottsrörelsen. 8

9 Idrottens värdegrundsarbete Att arbeta för att idrotten lever och leder som Idrotten vill är en högt formulerad målsättning och ett viktigt uppdrag. Utbildningsinsatser för utveckling av förbund och föreningar prioriteras. Forskning visar att 25% av idrottens ledare årligen nyrekryteras och har behov av en god introduktion in i idrottsrörelsen. Att riktlinjerna för barn- och ungdomsidrott, som antogs av Riksidrottsstyrelsen 2014, blir kända och efterlevs. Att alltid lyfta in värdegrundsfrågor i utvecklingsarbete med förbund och föreningar. Att öka andelen föreningar och deltagare som genomför ett värdegrundsarbete. Att utveckla nätverk där organisationer och personer med god kompetens inom barnrättsfrågor ingår. Dopingförebyggande arbete Förekomst av doping är idag ett stort samhällsproblem. Problematiken finns inom idrottsrörelsen, men är mer omfattande utanför. Det förebyggande arbetet behöver föras på bred front och många krafter måste medverka för att kunna uppnå resultat. Att genom utbildnings- och informationsinsatser stödja och utveckla det dopingförebyggande arbetet inom idrottsrörelsen. Att utveckla idrottens nätverk för att i än större utsträckning i samverkan med andra aktörer, vara en kraft i samhället inom det dopingförebyggande arbetet. Att leda idrottens nätverk för dopingfunktionärer/informatörer, för att årligen genomföra anvisade tester. Att fler klubbar ska ha arbetat med åtgärdspaketet Vaccinera klubben mot doping. 9

10 Strategiskt område: Idrott i förening Övergripande mål: Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening Svensk idrott behöver utveckla möjligheten att engagera sig inom föreningsidrotten i flexiblare former. Förutsättningarna för att engaggera sig i en förening som ledare behöver kartläggas och förenklas utifrån dagens krav och villkor. Föreningskunskapen behöver stärkas och en fortsatt diskussion om medlemskapet, idrottens särart och samverkan med andra aktörer behöver föras. Vi bedriver idrott i förening för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet Svensk idrotts strategidokument SVENSK IDROTT SKA UNDER Vidareutveckla möjligheten i alla SF att engagera sig inom föreningsidrotten i nya former. EFFEKTER Starka idrottsföreningar och förbund är väl rustade att möta alla målgrupper i dagens och morgondagens samhälle. Hållbar föreningsdrift som genom nya anställningar skapar förutsättningar, intäkter och struktur för utvecklat ideellt engagemang. 10

11 Lokalt folkbildningsarbete Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas uppdrag är att bidra till att utveckla folkrörelsen idrott med insatser av bildning och utbildning. Lokalt i lärande grupper bidrar vi till att utveckla så väl individer som föreningar. I folkbildningens logik finns den stora kvaliteten i att också nå mängden. När många blir delaktiga och involverade i verksamheten, skapas förutsättningarna för utveckling, inflytande och demokrati. Att folkbildningens metoder genomsyrar all vår verksamhet. Att nå fler föreningar med insatser av bildning och utbildning. Att nå fler deltagare i genomförd bildnings- och utbildningsverksamhet där Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är anordnare. Att öka antalet utbildningstimmar. Process- och utvecklingsarbeten föreningsutveckling Process- och utvecklingsarbete i syfte att utveckla den lokala idrottsföreningens verksamheter och organisation är en av våra viktigaste uppgifter. Att under en eller två dagar samla ett antal representanter från föreningar för att tillsammans beskriva, analysera och värdera ett nuläge som leder till ett önskat nyläge. Utveckla nya metoder för process- och utvecklingsarbeten för att stärka våra föreningar och förbund för framtiden. Genomföra fler process- och utvecklingsarbeten. Förbundsutveckling - SDF-utveckling Starka och välfungerande SDF är en viktig förutsättning för en positiv utveckling av idrottsrörelsen. Särskilda resurser avsätts årligen för SDFutveckling och insatser för stöd/service. Att utveckla det gemensamma SDF-arbetet i regionen. Att i arbetet med SDF särskilt prioritera värdegrundsfrågor, idrottens nya strategiarbete och det livslånga idrottandet. Att arbeta för att SDF i regionen samverkar än mer kring utveckling och utbildning. Att i regionen genomföra utvecklingsarbete i minst 60 SDF. Att genomföra SDF-konferenser, där minst tre representanter för varje SDF deltar. Entreprenörskapsutveckling Idrottens entreprenörskapsutveckling har under tre år bedrivit ett nyskapande projekt. Vi planerar för ett uppföljande projekt kallat Winn Winn West 2 Europas bästa idrottsregion, med finansiellt stöd av Västra Götalandsregionen och nämnden för regionsutveckling samt de fyra Kommunalförbunden i regionen. Syftet med projektet är att undersöka förutsättningarna att bidra till att skapa en idrottsrörelse som är mer självförsörjande och mindre bidragsberoende och med god kunskap i socialt entreprenörskap. Vi vill också medvetandegöra idrottens roll och betydelse för den lokalaoch regionala utvecklingen bland föreningar, men också i offentlig och privat sektor. Detta vill vi göra via projektets två verksamhetsområden; Hållbara föreningar samt Hållbara evenemang. Att initiera fysiska och digitala mötesplatser, verktyg och kampanjer som utmanar och utvecklar bilden av hur vi skapar hållbara föreningar. Att aktivera nätverk mellan föreningar, näringsliv och kommuner i alla fyra delregionala områden med syfte att tillsammans skapa hållbara föreningar och evenemang. Att etablera två föreningspooler som genom sin unika organisation bidrar till innovativa lösningar för att skapa hållbarhet. Att fler människor ges möjligheter till anställningar inom idrottsrörelsen med uppdrag inom projektledning, finansiering, förenings- och evenemangsutveckling. Använda de processverktyg som utvecklats i nya sammanhang såsom integration, miljö och jämställdhetsarbete. 11

12 Regionala utbildningar Varje år genomför vi ett antal regionala utbildningar som vänder sig till föreningar och förbund, oavsett idrott. Utbildningarna genomförs inom områdena Föreningsoch Förbundsutveckling, Idrottsskador och Rehab, Ledaroch Tränarskap, Träningslära samt Administration och IT. SISU Idrottsutbildarna Riks har tagit fram ett likartat kursutbud inom områdena Idrottens föreningslära, Idrottens tränarprogram samt IdrottOnline. Syftet med detta är att dessa utbildningar ser ut på samma sätt i hela landet. Att paketera Idrottens Föreningslära på ett tydligare, attraktivare och flexiblare sätt. Att erbjuda separata utbildningar inom Idrottens Föreningslära för nystartade idrottsföreningar samt en omarbetad version för målgruppen nyanlända. Att utveckla vår marknadsföringsfilm för de regionala utbildningarna inför varje år. Att genomföra cirka 340 regionala utbildningar, där vi når cirka deltagare. Att ta fram en attraktivare paketering och flexiblare former för vårt utbildningsutbud. Unga Ledare Idrottsrörelsen är utan jämförelse Sveriges största ledarskola. Många av de som idag finns i ledande befattningar, inom såväl privat som offentlig sektor, har fått sin första ledarskolning inom idrottsrörelsen. Många unga är intresserade av att engagera sig som ledare, men blir sällan tillfrågade. Genom en utbildningssatsning vill vi bidra till att fler ges möjlighet att utveckla sitt ledarskap inom idrotten. Att skapa en grupp med övergripande ansvar för arbetet med unga ledare. Att erbjuda en anpassad Plattformen för de yngsta ledarna (12-16 år). Att erbjuda delar av Plattformen som ett komplement till andra utbildningar (till exempel domarutbildningar, idrottsspecifika ledarutbildningar och så vidare). Att genomföra en Unga ledarkampanj under en tidsbestämd period. Ta hjälp av idrottsprofiler från våra områden samt lyfta goda föreningsexempel. IdrottOnline IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetsstöd för svensk idrott och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Föreningar och förbund ska kunna hitta allt stöd på ett och samma ställe, till exempel om hemsida, medlemsregister, LOK-stöd, Idrottslyftet, administration av utbildningar med mera. Att genomföra 240 utbildningar på lokal- och regional nivå för föreningar och förbund. Att ge support till föreningar och förbund i hur IdrottOnline kan användas. 12

13 Strategiskt område: Idrotten gör Sverige starkare Övergripande mål: Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör Svensk idrott ska utvecklas inom de ovanstående strategiska områdena och effekten av ett lyckat föreningsarbete blir att idrottsrörelsen kommer att vara en ännu starkare samhällsaktör än vad den är idag. Det är viktigt att göra politiker och andra beslutsfattare medvetna om den samhällsnytta som idrottsrörelsen bidrar till, genom att kommunicera idrottens ekonomiska och sociala roll i samhället samt vad föreningsidrotten betyder för hälsan hos befolkningen och som mötesplats för integration. Idrottsrörelsen behöver utveckla metoder för att stärka den gemensamma opinions- och påverkanskraften, för att få rimliga resurser och goda förutsättningar för verksamheten. SVENSK IDROTT SKA UNDER Stärka den gemensamma påverkanskraften för att få rimliga resurser och goda förutsättningar för verksamheten. EFFEKTER I förverkligandet av visionen Europas bästa idrottsregion får idrotten ökade resurser, bättre stöd och en starkare ställning. Idrottens arbetsmarknadsprojekt ger möjligheter för arbetssökande att skapa nya nätverk och förbättra sin hälsa, för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden eller med fortsatt utbildning. Internationella kontakter bidrar till att idrott tillförs ett ökat internationellt perspektiv. 13

14 Företrädarrollen - Idrottspolitiskt arbete En av de viktigaste uppgifterna är att genom olika idrottspolitiska aktiviteter lyfta fram idrottens självständighet och egenvärde samt att säkerställa ett fortsatt gott samhällsstöd för såväl regional som lokal idrott. Målgrupper för att nå detta är Västra Götalandsregionen, kommunerna, myndigheter och övriga samarbetspartners. Att synliggöra idrottens och det ideella ledarskapets betydelse och samhällsnyttan för att säkerställa ett fortsatt ökat stöd. Att fortsätta bygga goda relationer med politiker och beslutsfattare. Att uppvakta och besöka samtliga 49 kommuner i regionen i dialog om aktuella idrottsfrågor. Att utveckla samspelet med Västra Götalandsregionen inom områdena kultur, folkhälsa och tillväxt/utveckling. Att utveckla kontakterna med regionens riksdagsledamöter i dialog om aktuella idrottsfrågor. Insatser inom arbetsmarknadsområdet Under senare år har ett nära samarbete utvecklats med lokala arbetsförmedlingar för att i projektform genomföra insatser som har som mål att erbjuda arbetssökande, i alla åldrar, oavsett kön och kulturell bakgrund, en chans att komma närmare arbetsmarknaden. Med hjälp av idrottens stora kontaktnät vill vi skapa möjligheter för deltagarna att hos en idrottsförening göra lärande praktik i syfte att skapa förutsättningar för sysselsättning. Att lyfta fram att idrotten är en viktig part för att skapa goda möjligheter för arbetssökande att återetablera sig på arbetsmarknaden och att insatserna sker i hela regionen. Att arbetsmarknadsprojekten alltid utgår ifrån individens utvecklingsmöjligheter kopplat till ett lärande och meningsfulla arbetsuppgifter inom idrottsrörelsen samt att friskvård och föreningskunskap alltid ingår. Att arbeta för att anpassa verksamheten efter kommande nya förutsättning till arbetsmarknadsområdet. EU och internationellt arbete Som idrottens stödorganisationer, är en viktig uppgift att kunna tillföra en internationell dimension. Det internationella arbetet kan beskrivas innehålla två delar. 1. Verksamheter som syftar till att öka de internationella kontaktytorna för att lära och får nya perspektiv där det internationella fönstret är symbolen. 2. Verksamheter som syftar till att i än större omfattning kunna ta del av EU:s resursströmmar. Att skapa en internationell grupp som bygger nya nätverk för att stärka idrottsrörelsens möjligheter att komma i åtnjutande av EU:s olika programområden. Att stödja föreningar och förbund som vill göra ungdoms- och ledarutbyte eller volontärtjänst. Att som part arrangera eller delta i internationella projekt i syfte att utveckla idrotten. 14

15 STYRELSE Västsvenska Idrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna Väst Ordförande Frank Andersson, Göteborg Vice ordförande Lena Jinnestrand, Ängelholm Ledamöter Kristina Engberg, Gråbo Lars O Carlsson, Torslanda Mattias Mossberg, Västra Frölunda Rebecka Simonsson, Västra Frölunda Roland Joelsson, Kungshamn Ulf Widell, Kungälv Ulrika Granfors Wellemets, Västra Frölunda Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland Ordförande Sören Karlström, Skövde Vice ordförande Anita Zetterman, Borås Ledmöter Annette Svensson, Lidköping Carl-Erik Johnson, Borås Göran Nyberg, Brämhult Nathalie Welander, Tibro Patricia Daoud, Trollhättan Per Ekberg, Skövde Peter Fredriksson, Lidköping

16 Västsvenska Idrottsförbundet/Västergötlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Väst/Västergötland Januari 2016 Västsvenska Idrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna Väst Mejerigatan 1, GÖTEBORG Tel: Fax E-post: Hemsida: Västergötlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Västergötland Gustav Adolfs gata 49, SKÖVDE Tel: Fax E-post: Hemsida:

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING

VERKSAMHETS INRIKTNING VERKSAMHETS INRIKTNING 2016-2017 2 Förflyttning Traditionellt synsätt Pyramid bredd för att få elit Framtida synsätt Rektangel bredd och elit Breddidrott (med tävlingsinslag) Motionsidrott Äldre Elitidrott

Läs mer

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning Strategiska områden med övergripande mål 2025 1 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer 2016-2017 2 Strategiska områden med övergripande mål 2025 Strategiska områden med övergripande mål 2025 3 Verksamhetsinriktning

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSINRIKTNING SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSINRIKTNING SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING 2016-2017 1 SKÅNEIDROTTEN INNEHÅLL INLEDNING... 3 UPPDRAG & VERKSAMHETSIDÈ... 4 VÄRDEGRUND... 4 VISION... 4 STRATEGISKA OMRÅDEN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2025... 4 LIVSLÅNGT IDROTTANDE...

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna 2016-2017 Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsubildarna, 2015 3 Verksamhetsinriktning 2016-2017 RF och SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Värmlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna 2016 3 Verksamhetsinriktning 2016 Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning för att styra, leda och prioritera

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Viktiga punkter från RIM

Viktiga punkter från RIM Viktiga punkter från RIM Integrerad stämma Förslag stärkt strategisk ledning Strategi för svensk idrotts framtid Verksamhetsinriktningar Medlemsansökningar Val Stadgeändringar Förstärkt strategisk ledning

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2016-2017 Bilder Omslagsbild: Arne Forsell, Bildbyrån Sidan 4: Joel Marklund, Bildbyrån Sidan 7: Peter Holgersson,

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Dagens arbete Gemensam strategi för svensk idrotts framtid 4 strategiska områden Övergripande målsättningar Verksamhetsinriktningen för

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSÅRET 2015 Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund...

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 _ 2020 www.stockholmhockey.se Verksamhetsinriktning 2016-2020 Stockholms Ishockeyförbund har till uppdrag att främja, utveckla och administrera idrotten ishockey i landets största

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Bakgrund och process ett strategiarbete framtida förutsättningar till stämman 2015

Bakgrund och process ett strategiarbete framtida förutsättningar till stämman 2015 Svensk idrotts 2025 Bakgrund och process 2011 - Motion om förenklad administration från Boxningsklubben Narva Utredning om förutsättningarna för Framtidens Idrott 2013 - Rapport till RIM 2013 Att uppdra

Läs mer

VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN!

VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN! VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN! Vi är där när idrotten lär! Vårt uppdrag är att SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet är distriktets stödorganisation för idrottsrörelsen. Vår verksamhet

Läs mer

DISTRIKTSIDROTTSFORUM. Malmö den 3 okt

DISTRIKTSIDROTTSFORUM. Malmö den 3 okt DISTRIKTSIDROTTSFORUM Malmö den 3 okt PROGRAM 09:00 Inledning Beslut från Riksidrottsmötet 2015 Verksamhetsinriktning 2016-17 Fika Lunch Fika Verksamhetsinriktning 2016-17 forts. Delaktighet i föreningslivet

Läs mer

Idrottslyftet

Idrottslyftet Syfte Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten Idrottslyftet

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbunds. Mål- och verksamhetsplan

Västergötlands Idrottsförbunds. Mål- och verksamhetsplan Västergötlands Idrottsförbunds Mål- och verksamhetsplan 2015 Innehåll Västergötlands Idrottsförbund Idrottens verksamhetsidé...4 Idrottens vision...5 Idrottens värdegrund...5 Västergötlands Idrottsförbunds

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbunds. Mål- och verksamhetsplan

Västergötlands Idrottsförbunds. Mål- och verksamhetsplan Västergötlands Idrottsförbunds Mål- och verksamhetsplan 2014 Innehåll Västergötlands Idrottsförbund Idrottens verksamhetsidé...4 Idrottens vision...5 Idrottens värdegrund...5 Västergötlands Idrottsförbunds

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Värmlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna

Värmlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Värmlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna 2 Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning för att styra, leda och prioritera verksamheten för Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna näst

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

Den moderna föreningen engagerar!

Den moderna föreningen engagerar! Den moderna föreningen engagerar! Ekonomi, antal medlemmar, var i landet finns de, storstad/landsbygd, åldersstrukturer osv. Hur ser er medelförening ut? Vilka variationer finns? Föreningsmiljön dit vi

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

Strategisk inriktning

Strategisk inriktning Idrottspolitik 2.0 Program för kvällen Inledning Mona Kanaan - Strategisk inriktning 2016-2019 Eskilstuna kommun Tema Utveckling och nya möjligheter: Idrotten utvecklar Eskilstuna (SI) Svensk idrotts strategi

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2016-2019 SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET IDROTTEN VILL Idrottsrörelsens Verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LILLA EDET 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För Riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel VI UTBILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN! Hälsinglands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Hälsingland har som uppgift att utveckla, inspirera och stödja all idrott i distriktet. En stödjande organisation

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan FRAMTIDENS SKOL-IF Skolidrottsförbundets utvecklingsplan 2017-2019 DE FYRA PUNKTERNA Skolidrottsförbundet ska stödja, leda, företräda, utbilda och utveckla skolidrottsföreningarna så att de är så attraktiva

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

för svensk idrott

för svensk idrott för svensk idrott 2018 2021 Innehållsförteckning 3) Svensk idrott förändras 4) Strategisk plan för svensk idrott 2018-2021 6) Allt hänger ihop 8) Utvecklingsresor tillsammans mot 2025 10) - Den moderna

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund Banar väg för Norrbottens idrott RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden :

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden : Idrottslyftet 2017 Bakgrund Riksidrottsförbundet (RF) gav (SBF) och alla andra specialidrottsförbund i uppdrag att under 2016 genomföra en kartläggning och en analys av verksamheten för barn och unga 7

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med verksamhetsplaner Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2016-2017 Mål 2015 och fokusområden 2014-15 3 Verksamhetsinriktning 2016-2017 Förkortningar i idrottens

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets riktlinjer bygger på Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. All idrottsverksamhet för barn

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

RIM 2017 KARLSTAD CCC

RIM 2017 KARLSTAD CCC RIM 2017 KARLSTAD CCC RF MM mm RF/ SISU MM mm RIM 2017 Från möte till mötesplats VIF Mm Tex Visit V KARLSTAD CCC SDF VIF/ SISU RF Med stöd av DF Till gemensamt RIM 2017 Projektorganisation RF Kommunikation/media/ut-smyckning

Läs mer

Utveckla verksamheten genom jämställdhet!

Utveckla verksamheten genom jämställdhet! Utveckla verksamheten genom jämställdhet! Ett analysverktyg om jämställdhet SISU Idrottsutbildarna Verktyg för jämställdhetsanalys av idrottsföreningen Varför jämställdhet i idrotten? Målen med jämställdhet

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Jämtland Jämtland--Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsinriktning 2012 2012--2013 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna ska verka för idrottsrörelsens

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Idrottslyftet

Idrottslyftet Idrottslyftet 2016-2019 Idrottslyftet 2016 2019 Inledning/Bakgrund Riksidrottsstyrelsen (RS) beslutade i augusti 2014 att ta fram ett förslag till nya riktlinjer för Idrottslyftet. Arbetet med att forma

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2017 STUDIEFÖRBUNDET SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄSTRA GÖTALAND

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2017 STUDIEFÖRBUNDET SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄSTRA GÖTALAND UTBILDNINGSPROGRAM Våren 2017 STUDIEFÖRBUNDET SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄSTRA GÖTALAND FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING Idrottens affärsmannaskap Bygg föreningens varumärke Workshop där du får en helhetssyn

Läs mer

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling Presentation Innehåll Idrotten Vill SvFFs mål och strategidokument 2013-2017 Samverkansprojekt SöFF SISU SöFFs utvecklingsplan 2013-2017 Hjälp för utveckling Skattning av din förening Filmklipp Svensk

Läs mer

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige 11 november 2013 Innehållsförteckning Vår vision 5 Folkhälsa 6 Barn- och ungdomsidrott 7 Mångfald 8 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsinriktning 2014-2015 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna Gemensam verksamhetsinriktning 2014 2015 Vi

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT Den svenska barn- och ungdomsidrotten vill bli bäst i värden. Detta ska uppnås genom att skapa trygga och säkra idrottsmiljöer där alla får samma möjligheter att utvecklas. Idrottsträningen ska bedrivas

Läs mer

Verksamhetsinriktning. för Svensk Friidrott

Verksamhetsinriktning. för Svensk Friidrott Verksamhetsinriktning för Svensk Friidrott 2011-2013 Förslag till förbundsårsmötet 2010 Svensk Friidrott är Svenska Friidrottsförbundet, distrikten, föreningarna, aktiva och ledare. Tillsammans arbetar

Läs mer

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete RS 2013-04-08--09 Bilaga A till RS-prot nr 16/11-13 Strategi fö r Riksidröttsfö rbundets internatiönella arbete 2013-2017 Inledning Idrotten är

Läs mer

HUR STYR VI MOT MÅLEN?

HUR STYR VI MOT MÅLEN? HUR STYR VI MOT MÅLEN? Verksamhetsinriktningen är en tvåårig deletapp som arbetar mot strategi 2025. Den ger styrelser i både förbund, distrikt och föreningar en riktning för att leda och prioritera verksamheten

Läs mer

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Kalmar 2016-11-30 Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Två organisationer under ett paraply Organisationen Smålandsidrottens verksamhetsidé: Smålandsidrotten ska inspirera

Läs mer

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling Handboll för alla IK Bolton IK Bolton erbjuder handboll som är glädjefylld och tillgodoser barns, ungdomars och seniorers vilja att utvecklas som handbollsspelare, vilket bidrar till att ge alla medverkande

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

HÄLSA UTVECKLING ARBETE 2.0

HÄLSA UTVECKLING ARBETE 2.0 HÄLSA UTVECKLING ARBETE 2.0 HÄLSA UTVECKLING ARBETE HÄLSA UTVECKLING ARBETE HUA 2.0 Vi erbjuder långtidsarbetslösa och nyanlända praktik och kompetensutveckling för att komma närmare arbetslivet. Vår målsättning

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

RIKSKONFERENS 23/ Svenska Fotbollförbundets Mål &Strategi

RIKSKONFERENS 23/ Svenska Fotbollförbundets Mål &Strategi RIKSKONFERENS 23/11-2012 Svenska Fotbollförbundets Mål &Strategi 2013-2017 rikskonferens innehåll & Syfte Presentera vad som framkommit under sommarens ordförande konferens och höstens Rådslag samt redovisa

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Svensk orientering världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Verksamhetsinriktning för svensk orientering mot 2021 med strategiska mål för 2017-2018 Svensk orienterings vision

Läs mer

13.1 RS förslag: Strategisk plan

13.1 RS förslag: Strategisk plan 13.1 RS förslag: Strategisk plan 2018 2021 Förslag: RS föreslår att RF-stämman beslutar att att att ställa sig bakom den strategiska planen 2018 2021 enligt bilaga; inriktningen i den strategiska planen

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014

KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014 KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Inledning Den svenska idrottsrörelsen, som är landets största folkrörelse är en unik kraft inte minst genom sitt arbete med verksamhet för barn och ungdomar.

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN BOLLEBYGD 2013 Innehåll Inledning... 3 Kontakta oss... 4 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 5 Konsulentens roll... 6 Verksamhetsidé...

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016 2018 Innehållsförteckning Bild 3-7 Bild 8-9 Riksidrottsförbundets strategidokument (antaget maj 2015), Tennisförbundets vision, mission, kärnvärderingar (antaget april 2014 ) Bild

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer