Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet"

Transkript

1 Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva Sida 1 (11)

2 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för hur Idrottslyftet skall fördelas och vilka verksamheter som skall finansieras. I detta dokument presenteras BoUK:s förslag tillsammans med en bakgrund till förslaget baserat på Riksidrottsförbundets riktlinjer och kommitténs uppfattning om behoven inom svensk klättring Sida 2 (11)

3 2 Förslaget Kommitténs förslag till uppdaterad strategi för Idrottslyftet ser ut på följande sätt: Idrottslyftet mer och fler Övergripande målsättning Den övergripande målsättningen för Idrottslyftet är att få barn och ungdomar att börja idrotta samt att få fler att idrotta längre upp i åldrarna. Arbetet skall utgå från ett jämställt och jämlikt perspektiv. Svenska klätterförbundets övergripande målsättning är att fler klubbar skall beredas möjlighet att erbjuda organiserad barn- och ungdomsträning samt att det på alla nivåer skall finnas möjlighet att utvecklas vidare inom idrotten under kunnig och kompetent ledning Mål Svenska klätterförbundets mål för Idrottslyftet är att: Barn och ungdomar som vill prova på klättring skall ges tillfälle att göra så. Klubbar skall ha möjlighet att etablera organiserad barn- och ungdomsverksamhet. Barn och ungdomar som vill utvecklas inom klättringen skall beredas tillfälle att göra så under ledning av kompetenta och väl utbildade instruktörer, ledare och tränare. Barn och ungdomar som vill träna klättring skall ha tillgång till anläggningar på rimliga ekonomiska villkor. Barn och ungdomar som vill utvecklas inom tävlingsklättring skall ges tillgång till tränare och anläggningar i relevant omfattning. Barn och ungdomar som vill pröva, och senare satsa på, klättring utomhus skall ges möjlighet att göra så under säkra former och kompetent ledning. Förbundets Strategi För att nå dessa mål har Svenska klätterförbundet formulerat följande strategi för Idrottslyftet: Vi skall utveckla tränarutbildningen så att alla som vill utbilda sig skall få möjlighet att göra det. Tränarutbildningen bör innehålla minst de tre steg förbundet planerat för tidigare (Ungdomsledare, tävling, elit) Vi skall arrangera så många utbildningstillfällen som krävs för att utbilda så många tränare, på alla nivåer, som svensk klättring behöver. Vi skall beskriva hur man organiserar barn- och ungdomsverksamhet på olika nivåer och ge stöd och råd till klubbar som önskar starta och vidareutveckla sådan verksamhet. Vi skall aktivt uppmuntra klubbar att starta och utveckla verksamhet för barn och ungdomar. Vi skall öka kunskaperna om klättring för barn och ungdomar och villkoren för klättringens olika grenar för barn och ungdomar Sida 3 (11)

4 Vi skall skapa tillfällen och träffpunkter för barn och ungdomar som vill utvecklas inom sin idrott att träna tillsammans, under kompetent ledning, med barn och ungdomar från andra delar av landet. Vi skall skapa möjligheter att utvecklas till toppklättrare för barn och ungdomar med talang och intresse. Vi skall introducera barn och ungdomar till klättringens olika grenar under säkra och inspirerande former. Vi skall ge möjlighet till internationellt utbyte genom att t.ex. finna vänföreningar i andra länder. Policy för Bidrag Svenska klätterförbundets policy för vad man kan få bidrag för ser ut som följer. En förutsättning för att kunna få bidrag är att det stöd man söker riktar sig specifikt till barn och ungdomar. Listan nedan ger en indikation och skall inte ses som komplett. Där tveksamhet uppstår kommer en mer detaljerad projektbeskrivning att efterfrågas varefter förbundet gör en samlad bedömning av projektets lämplighet. Hos Svenska klätterförbundet kan klubbar söka bidrag för: Tränarutbildningar, för barn- och ungdomstränare, i regi av Svenska Klätterförbundet samt SISU Idrottsutbildarna. Efter speciell prövning kan även andra tränarutbildningar, ned samma syfte och mål, vara bidragsberättigade. Utbildning och examination som inomhusinstruktörer för ledare som kommer att arbeta med barn- och ungdomsverksamhet. Utbildning av ledare, föräldrar samt barn- och ungdomar, i träningslära, näringslära, skadeförebyggande träning m.m. Utrustning som behövs för barn och ungdomars klättring. Det kan handla om individuell utrustning för prova på klättring och annan utrustning som krävs för klubbens träningsgrupper. Det kan också vara utrustning för utomhusbruk i sådan omfattning som behövs för barn- och ungdomsverksamheten. Läger och andra arrangemang som syftar till att ge barn och ungdomar tillfällen att utvecklas inom klättringen. Bidrag kan ges för tränarkostnader, resa och uppehälle, inträde till hallar m.m. Att kunna hyra in klippklättringsinstruktörer för introduktion till klippklättring. Utrustning för ledare och instruktörer. I begränsad omfattning. Tävlingsarrangemang för bredden på lokal eller regional nivå. Vidare har Svenska klätterförbundet tagit fram exempel på områden inom vilka bidrag inte kommer att beviljas. Det handlar vanligen om områden som där man primärt vänder sig till, eller gynnar, klättring för vuxna. Bidrag kommer inte att beviljas för: Utbildning av klippklättringsinstruktörer. Enligt förbundets normer får barn och ungdomar under 16 inte delta i klippklättringskurser utan att deras föräldrar medverkar. Kurser i klippklättring vänder sig genomgående till vuxna klättrare. Sådan utrustning som primärt kan, och kommer att, användas av vuxna. Det kan vara mer avancerad utrustning för klippklättring, såsom kilar och kamsäkringar, stora mängder slingor och karbiner m.m. Resa och uppehälle för medföljande föräldrar, andra än de som krävs som ledare för att aktiviteten skall kunna genomföras, vid t.ex. lägerverksamhet Sida 4 (11)

5 Klubbar kan söka bidrag från Idrottslyftet, eller anläggningsstöd, hos det distriktsförbund klubben tillhör för: Kompetenshöjande utbildningar för barn- och ungdomstränare/ledare. Utbildningar hur man organiserar en förening på bra sett. För t ex styrelser. Anläggningsbidrag för att bygga ut eller bygga nytt i klätterhallen. Samarbete med skolor i klubbens område. Projektidéer Nedan följer lite idéer till projekt man kan genomföra med hjälp att medel från Idrottslyftet: Utomhusläger under skollov, gärna tillsammans med eller under ledning av erfarna trad- och sportklättrare. Medverkan i andra ungdomsaktiviteter som t.ex. Winter Games, Summer Games och andra profilaktiviteter liknande Stadium Sports Camp. Medverkan i familjeaktivitetsveckor på semesterorter. I t.ex. fjällvärlden finns det ofta evenemang där vi skulle kunna medverka och visa upp, och låta barn och ungdomar prova på, klättring. Lekfulla tävlingar under skollov, t.ex. i samband med prova-på-klättring T.ex. fear-factor, flaggklättring, tipspromenad båda på vägg och klippa. Uppföljning För att följa arbetet med Idrottslyftet har förbundet tagit fram några mätpunkter som ska kontrolleras varje nytt år. Mätpunkterna är: Hur många klubbar har organiserad barn och ungdomsverksamhet? Hur många klubbar har utbildade tränare steg 1, steg 2 och steg 3? Hur många barn och ungdomar är aktiva i klubbarna och hur är de fördelade pojke/flicka? Hur väl har man lyckats nå de mål man sökt bidrag för Sida 5 (11)

6 3 Bakgrund 3.1 Kommitténs bedömning Problem Riksidrottsförbundets inriktning och prioriterade områden (se avsnitt 3.2) bygger på förbundets uppfattning om tillstånd och behov inom hela idrottsrörelsen. Vissa delar är rakt av tillämpliga för klättringen medan andra kan behöva tolkas och anpassas till klättringens behov och förutsättningar. Klättringens största problem vad avser verksamhet för barn- och ungdomar är att vi inte lyckas behålla mer än en bråkdel, av dem som börjar klättra, i mer än ett par år. Alla idrotter tappar utövare i tonåren men för klättringens del gäller att vi tappar både dem som vill utvecklas och dem som eventuellt inte vill det. De intresserade och engagerade går till idrotter som erbjuder bättre alternativ vad avser träning, tävling och organisation. Vi lyckas inte erbjuda ett attraktivt alternativ varken för toppen eller bredden. Klättring är idag en nästan helt kommersiell verksamhet. Flera anläggningar för klättring drivs på helt kommersiella villkor eller av klubbar på semikommersiella villkor. Instruktörer inom klättringen är i praktiken småföretagare som självklart måste kunna tjäna pengar på sin verksamhet. Det ideella ledarskapet är begränsat även om det naturligtvis görs stora ideella insatser på många håll inom klubbarna. På vissa håll är även klubbarnas barn- och ungdomsverksamhet en del av klubbens kommersiella verksamhet. Ett annat problem är att klättring är en ganska liten sport. På många klubbar finns endast enstaka klättrande barn- och ungdomar. Dessa har mycket begränsade möjligheter att få utvecklas tillsammans med andra barn och ungdomar och likaså till träning under kunnig och kompetent ledning Utveckla förbund och föreningar Klättringen har relativt lätt att attrahera nya utövare. Satsningar på att utveckla förbund och föreningar bör i första hand inriktas på att få fler att fortsätta högre upp i åldrarna och i andra hand på att locka, och kunna ta emot, fler barn och ungdomar. Dock bör en speciell satsning göras på att klubbar som idag saknar verksamhet för barn och ungdomar skall ges möjlighet att etablera sådan Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer Tillgången på anläggningar varierar stort över landet. Vissa klubbar har tillgång till egna klätterhallar medan andra har tillgång till klätterväggar i befintliga idrottshallar. Andra är hänvisade att bedriva sin inomhusverksamhet i kommersiella anläggningar medan andra helt saknar tillgång till anläggningar. Klättring för barn och ungdom skiljer sig här från klättring för vuxna. En förändring håller på att ske men flertalet vuxna klättrare, speciellt på högre nivå, ägnar större delen av sitt engagemang och ofta mycket tid, åt klättring utomhus. Denna klättring är av flera skäl mycket svårtillgänglig för barn och ungdomar. Man måste ha kunskap, tillgång till utrustning samt ofta hjälp med transporter. Dessutom är det för sällanklättraren ofta svårt att veta var det är lämpligt att klättra Sida 6 (11)

7 Satsningar på att öka tillgängligheten bör göras på flera olika sätt. Vi bör satsa på utrustning för att öka tillgängligheten till klättring utomhus, under förutsättning att det kan säkerställas att stödet går till barn och ungdomar. Klubbar med egna hallar och väggar kan få stöd till speciella väggar eller grepp, samt till utrustning lämplig för barn och ungdom. Klubbar som bedriver sin verksamhet i kommersiella hallar bör kunna få stöd för avgifter till hallarna för speciella arrangemang eller grupper. Stödet bör utformas så att det inte primärt blir ett bidrag till hallens affärsmässiga verksamhet. Eventuellt kan stöd också ges för att öka den tid klubbar med väggar i andra idrottsanläggningar har tillgång till sin klättervägg Rekrytera och utveckla ledare Klättersporten har sällsynt svårt med ledarutveckling och ledarutbildning. Klättringens karaktär av livsstilssport och djupt individuell sport medverkar till att det inte direkt är lagspelare som utgör basen i klättergemenskapen. Vidare utövar man, till skillnad från andra, även individuella, idrotter, inte klättring i en klubb. Man gör det själv, tillsammans med sina vänner i en icke organiserad form. Dessutom är klättring en ganska ung sport. Det finns ingen tradition av att övergå från aktiv klättring till ledarroller eftersom man själv inte fått eller haft ledare när man började med sin sport. Ledarrekryteringen och utbildningen av ledare är två av de viktigaste områdena för utvecklingen av klättring för barn och ungdomar. Inom klättringen måste vi finna nya vägar att hitta och utveckla ledare. Klättringens speciella förutsättningar vad gäller säkerhet gör att det ställs extra krav på kunskap hos dem som leder verksamhet för barn och ungdomar. På lite högre nivå ställs krav på kunnande inom idrottsmedicin så att man kan träna hårt samtidigt som man undviker skador i framförallt fingrarna. Inom klättringen saknas nästan helt ledare med högre tränarutbildning. Kunskaper om hur man som ung skall träna för att bli en bättre klättrare saknas till stor del vilket betyder att nya träningsformer måste tas fram och provas. Tränare för elit och tävling saknas nästan helt. Satsningar på ledarrekrytering och ledarutbildning måste ske på alla nivåer, från rekrytering och utbildning av ungdomsledare som sköter introduktionen till klättring på lägre nivå till satsning på vidareutbildning till högre tränarnivåer för dem som skall leda träning för elit och tävlingsklättrare Samverka med skolan Klättring är en attraktiv prova på sport varför det skulle vara möjligt att nå många nya utövare genom en ökad satsning på samverkan med skolan. Klättring är också en sport som är utvecklande för både den fysiska och psykiska förmågan och har fördelen av att inte vara en renodlad tävlingssport. Man kan utvecklas som klättrare på helt egna villkor. Klubbar som har planer för en sådan verksamhet bör kunna få bidrag för att etablera och utveckla denna. Det bör i så fall vara i samband med en strategisk satsning på vidareutveckling inom sporten så att vi inte lockar utövare vi sedan inte förmår ta hand om Sida 7 (11)

8 3.2 Riksidrottsförbundets inriktning och prioriterade områden för Idrottslyftet Riksidrottsförbundet har fastställt nedanstående inriktning för Idrottslyftet: Idrottslyftets inriktning Huvudinriktningen är att få barn och ungdomar att börja idrotta och få fler att idrotta längre upp i åldrarna. Arbete ska utgå från ett jämställt och jämlikt perspektiv. För att öppna dörrarna för fler och få fler att idrotta längre upp i åldrarna ska idrottsrörelsen arbeta med att: Utveckla förbund och föreningar Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer Rekrytera och utveckla ledare Samverka med skolan. Prioriterade områden Utveckling av förbund och föreningar Idrottslyftet ska stärka idrottsföreningar för att de ska kunna ta emot fler barn och ungdomar få fler att välja att idrotta längre upp i åldrarna. Satsningen är huvudsakligen inriktad på lokala föreningar. Men för att engagemanget ska få effekter för hela idrotten och för samhället har förbund på olika nivåer viktiga roller i arbetet. Specialidrottsförbunden (SF) ges resurser för att utveckla sina idrotter och arbeta hårdare för att öppna dörrarna för fler. De ska dra upp strategier, se utvecklingsbehov, bistå med fakta och kompetens samt utvärdera och sprida goda erfarenheter. Förbunden har också till uppgift att administrera satsningen. Ökad tillgänglighet Tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer är avgörande för vilken verksamhet som kan bedrivas. Med idrottsmiljöer menas även allt nyttjande av luft, mark och vatten för idrottslig verksamhet. Idrottslyftet innebär en utökad satsning på tillgänglighet/anläggningar. Större ekonomiska resurser kommer att ställas till förfogande och möjligheten till stöd kommer att breddas från att bara ha omfattat storstäderna (Stockholm, Göteborg och Malmö) till att omfatta hela landet. Organisation för beslut om stöd Idrottens 21 distriktsförbund (DF) tilldelas "egna öronmärkta resurser" men besluten sker i distriktsöverskridande grupper. Ledarförsörjning Engagerande och kunniga idrottsledare är helt avgörande för en idrott där alla som vill kan vara med. Det behövs ledarutveckling, ledarförsörjning, arbete med attityder och värderingar, satsning på motionsverksamhet och utveckling av nya tävlingsformer. Det fordras också en kontinuerlig utveckling av föreningar Sida 8 (11)

9 SISU Idrottsutbildarnas distrikt Idrottens utbildningsorganisation SISU Idrottsutbildarnas distrikt tilldelas pengar att fördela till föreningars insatser kring ledarförsörjning. Gränsöverskridande utbildning SISU Idrottsutbildarna kommer tillsammans med SF:en att utveckla utbildning över idrottsgränserna för ledare och tränare. Arbetet blir en fortsättning på den sk Plattformen, där olika idrottsförbund erbjuds en gemensam grundläggande barn- och ungdomsledarutbildning. Unga ledare SISU Idrottsutbildarna ska göra en särskild satsning för att stimulera ungdomar mellan 16 och 25 år att vilja ta ledaruppdrag. Det kan både handla om att bli aktivitets- och organisationsledare. I begreppet ledarförsörjning ingår att rekrytera, utbilda och att göra insatser för att behålla ledare. Målgruppen för denna satsning är både ungdomar och föreningsstyrelser. Arbetet med Unga ledare kommer att formas under hösten Skola och idrott 90 procent av alla barn och ungdomar i skolåldern är en kortare eller längre tid med i en idrottsförening. Ambitionen är att nå ännu fler och därför fördjupa samarbetet med grund- och gymnasieskolan. Samverkan IF och skola Stöd för samverkan mellan idrottsföreningar och skola ges av samtliga DF samt av de SF som så önskar. Skolprojekt kan startas av idrottsföreningar enskilt eller i samverkan, eller av skolor. Verksamheten ska dock bedrivas i föreningsregi och stöd utgår endast till idrottsföreningar (inklusive skolidrottsföreningar). Lokalt aktivitetsstöd kan inte utgå under skoltid (schemalagd tid). Mål Idrottsrörelsen har tre mål i samverkan med grund- och gymnasieskolan. Medlemstillväxt - att vi genom samverkan med skolan rekryterar nya medlemmar. God fysisk status för barn och ungdomar - genom samverkan med skolan kan fler barn och ungdomar få en ökad fysisk aktivitet och rörelseträning som ökar möjligheten att individen fortsätter med idrott hela livet, som motionär eller som tävlingsaktiv. Att skapa stimulerande och utvecklande idrottsmiljöer - attraktiva idrottsmiljöer som är belägna på skolan/ i närområdet med stor tillgänglighet stimulerar till träning och idrottslig utveckling, under och utanför skoltid Sida 9 (11)

10 3.3 Klätterförbundets tidigare riktlinjer Klätterförbundets riktlinje för Idrottslyftet ser ut på följande sätt. Idrottslyftet mer och fler Det övergripande målet med Idrottslyftet är att fler barn och ungdomar ska börja med vår idrott. Vi ska också jobba för att utveckla klubbarnas verksamhet så att barn och ungdomar väljer att stanna inom idrotten högre upp i åldrarna. Allt arbetet inom Idrottslyftet ska också präglas av jämställdhet. Allt förbundet gör i Idrottslyftet kommer att styras av tankarna ovan. Eftersom klättring är en relativt ny sport och många klubbar inte ännu har barn- och ungdomsverksamhet så blir att av huvudmålen med Idrottslyftet just att få igång detta. Förbundet har också tagit fram utbildningar för tränare i olika steg. Vi vill att Idrottslyftet ska bidra till att fler klubbar kan ta del av dessa utbildningar. Mål: Alla klubbar som har barn- och ungdomsverksamhet ska ha utbildade tränare. Fler klubbar ska ha organiserad barn- och ungdomsverksamhet Främja det spontana idrottandet som klättring präglas av till exempel genom prova-på klättring. Förbundets Strategi: Vi ska utbilda fler utbildare som kan arrangera ledar/tränarutbildningar och kvalité säkra dessa. Vi kommer att undersöka behovet hos de enskilda klubbarna och uppmuntra de som saknar verksamhet för barn och ungdomar att starta det. För att säkra jämställdheten kommer utbildarna att vara lika många män som kvinnor. Ett av problemen för Svenska klätterförbundet och klubbarna när det handlar om barn och ungdomsklättring är tillgången till hallar. Vi kommer därför att långsiktigt jobba för att fler hallar byggs och att de som redan finns ska hålla en hög nivå. Det görs bland annat genom att licensera väggarna. Att få fler hallar att byggas blir en stor och svår utmaning som vi alla kommer att få hjälpas åt med. Klubbarna Klubbar kan söka stöd från Idrottslyftet hos klätterförbundet för detta: Tränarutbildningar steg 1 och steg 2. Utrustning och material som gynnar prova på klättring, framförallt när det handlar om barnutrustning. Bidrag till andra satsningar som klubben ordnar för att säkerställa att fler barn och ungdomar får bättre klättring på lång sikt. (kom gärna med egna idéer) Sök bidrag från idrottslyft och anläggningsstöd hos distriktsförbundet ni tillhör för detta: Kompetenshöjande utbildningar för barn- och ungdomstränare/ledare. Utbildningar hur man organiserar en förening på bra sett. För t ex styrelser. Anläggningsbidrag för att bygga ut eller bygga nytt i klätterhallen Sida 10 (11)

11 Samarbete med skolor i ert område. För att följa arbetet med Idrottslyftet har förbundet tagit fram några mätpunkter som ska kontrolleras varje nytt år med Idrottslyftet. Det första året avslutas i juni. Mätpunkterna är: Hur många klubbar har organiseras barn och ungdomsverksamhet? Hur många klubbar har utbildade tränare steg 1 och steg 2? Hur många barn och ungdomar är aktiva i klubbarna och hur är de fördelade pojke/flicka? Sida 11 (11)

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte

Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte Mötesanteckningar från oktobermöte i Svenska klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté. Söndagen den 26 oktober 2008, Bromma, Mötet pågick

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning

Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ideella ledare idrottens största strategiska ledarsatsning Idrottens ledarbrist beskrivs ofta som en ödesfråga. Flera projekt

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

Förbundets utvecklingsplan Idrottslyftet år 4

Förbundets utvecklingsplan Idrottslyftet år 4 Förbundets utvecklingsplan Idrottslyftet år 4 Nuläget Svenska Karateförbundet är med sina 15 000 medlemmar och 325 klubbar den största kampsport i Riksidrottsförbundet. Karate tränas i alla åldrar - från

Läs mer

Fokusområde 1 - Elit och landslag

Fokusområde 1 - Elit och landslag 1(5) Fokusområde 1 - Elit och landslag Mål 1 och 2: Sverige ska ta sex medaljer på inomhus-em i Göteborg. Sverige ska ta minst en medalj på varje internationellt mästerskap. Genomför Teamsatsningar med

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Idrottsberedningen

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Idrottsberedningen Plats och tid Nya Kommunhuset, Sammanträdesrum Yxningen, Åtvidaberg, kl.18.00 19.55 Beslutande Kjell Myrén, Ordförande Arne Holmgren, Vice ordförande Birgitta Elwing, från kl. 18.15 Rolf Olsson Ulf Öqvist

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling Handboll för alla IK Bolton IK Bolton erbjuder handboll som är glädjefylld och tillgodoser barns, ungdomars och seniorers vilja att utvecklas som handbollsspelare, vilket bidrar till att ge alla medverkande

Läs mer

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET Junior lyftet Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET 2 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 Varför väljer barn att idrotta? Att ha kul upplevelsen av

Läs mer

Idrott utan mobbning! Studieplan. www.bris.se/idrott

Idrott utan mobbning! Studieplan. www.bris.se/idrott Idrott utan mobbning! Studieplan www.bris.se/idrott Inledning Den här studieplanen är en hjälp för dig/er att kunna föra ett fördjupat samtal kring idrott och de sociala dimensionerna av ledarskapet framför

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012 S FÖRENINGS-ABC 2012 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är ni redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare

Läs mer

BIDRAGSBIBEL FÖR GOLF BIDRAGSBIBEL FÖR GOLF

BIDRAGSBIBEL FÖR GOLF BIDRAGSBIBEL FÖR GOLF 1 Innehåll Statligt lokalt aktivitetsstöd... 4 Utbildningsstöd... 5 Idrottslyftet-mer och fler 2007-2011... 10 RF Anläggningsbidrag... 21 Fonder/Stiftelser/Stipendier... 22 Länkar... 23 Kontaktuppgifter...

Läs mer

Manual för ansökan av Idrottslyftsmedel på IdrottOnline - Smålandsidrotten

Manual för ansökan av Idrottslyftsmedel på IdrottOnline - Smålandsidrotten Manual för ansökan av Idrottslyftsmedel på IdrottOnline - Smålandsidrotten - Rekrytering av barn och ungdomar till föreningsverksamhet (DF) - Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer (DF)

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy ALKOHOL OCH TOBAK INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy ALKOHOL OCH TOBAK INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy ALKOHOL OCH TOBAK INOM IDROTTEN Alkoholpolitiska riktlinjer Vi vill inom idrottsrörelsen bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014 S FÖRENINGS-ABC 2014 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är er förening redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna KUN 2014-02-11 Enhetsnamn Handläggare: Margareta Wennerberg Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna Ärendebeskrivning

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation.

IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation. IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation. Med IdrottOnline erbjuds idrottens förbund och föreningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. IHF DAGEN 23 JANUARI 2012 IDROTTSLYFTET EN UTVÄRDERING För utveckling

Läs mer

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Min & din Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Idrott Det finns en idrott för varje barn. Låt oss ge dem en chans att hitta den. Innehåll: Genom Idrottslyftet Rekrytera är dörren öppen för alla. Vad är Idrottslyftet

Läs mer

LOK stöd. Hur? Vad? Varför?

LOK stöd. Hur? Vad? Varför? Klubbstöd LOK stöd Hur? Vad? Varför? Nya begrepp Ledarstöd - ersätter sammankomstbidraget - När aktiviteten leds av en ledare får föreningen ett ledarstöd (X kr). - Om aktiviteten leds av två eller flera

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101

IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101 IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Hemsidan baseras

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LIDKÖPING 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Inriktning för Svensk fotbolls föreningsutveckling 2009-2010

Inriktning för Svensk fotbolls föreningsutveckling 2009-2010 PM Föreningsutveckling SvFF:s Medlemskommitté (MK) ansvarar bl a för föreningsutveckling och ledarförsörjning. Inriktningen när det gäller MK s utvecklingsarbete inom detta område handlar enbart om frågor

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN BOLLEBYGD 2013 Innehåll Inledning... 3 Kontakta oss... 4 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 5 Konsulentens roll... 6 Verksamhetsidé...

Läs mer

IDROTT PÅ BARNS VILLKOR

IDROTT PÅ BARNS VILLKOR IDROTT PÅ BARNS VILLKOR Barnkonventionen ATT HA ETT BARNRÄTTSPERSPEKTIV - VAD INNEBÄR DET? För att förstå vad ett barnrättsperspektiv är måste vi inom idrotten kunna tolka FN:s konvention om barnets rättigheter.

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Svensk orientering världens bästa

Svensk orientering världens bästa Svensk orientering världens bästa Svensk orientering vill vara världens bästa idrott. Genom att vara det kan vi växa genom att attrahera och behålla fler människor till världens bästa idrott. Vi vill ha

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september

Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september Den 10 september 2013 hölls ett Open Space-forum om hur vi kan göra Karlstad till en idrottskommun för alla på Fröding

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Förbered dig genom att inventera gruppen (styrelseuppdrag, antal år inom idrott och annan relevant info).

Förbered dig genom att inventera gruppen (styrelseuppdrag, antal år inom idrott och annan relevant info). Föreningsutveckling Plattformen Plattformen är grundförutsättningarna för att en förening eller ett lag ska fungera och nå utveckling. Det innefattar faktorer så som organisation, miljö, kultur, ekonomi,

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Administration

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Administration Nyckeln till föreningens kommunikation och administration Administration Upplägg lördag 13.30-15.30 PowerPoint: Allmän information om IdrottOnline De administrativa funktionerna: - Medlemsregistret - LOK-närvaro

Läs mer

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Din karriär inom idrotten börjar nu! Plugga och bo på Bosön - idrottens viktigaste

Läs mer

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 2015-03-12 Alf Tornberg Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar OS-medaljer Våra verksamhetsmål

Läs mer

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE Kursbeskrivning Kursen är framtagen för personer mellan 16-18 år som vill lära sig hur man administrerar och leder en skolidrottsförening. Kursen innefattar vissa

Läs mer

Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta.

Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta. Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta. Martin Lindqvist Ordförande Hilti Brazilian Jiu- Jitsu Klubb Mob. 0704216128 E- post: martin@glykol.com Peder

Läs mer

I d r o t t s l y f t e t å r 6 Ett kunskapslyft för Förening, spelare och tränare

I d r o t t s l y f t e t å r 6 Ett kunskapslyft för Förening, spelare och tränare I d r o t t s l y f t e t å r 6 Ett kunskapslyft för Förening, spelare och tränare V. 2.1 Fotbollsutveckling Dalsland är en satsning för att erbjuda möjligheter till en varaktig och utvecklande verksamhet

Läs mer

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 Idrotten landets ledande ledarskola Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 1 STOCKHOLM JULI 2007 ANDRÈN & HOLM FOTO: Bildbyrån ILLUSTRATION: Katti

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Verksamhetsplan Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014 Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Södermanlands Handikappidrottsförbund är Svenska Handikappidrottsförbundets

Läs mer

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa DELTAGARHÄFTE Idrottsledare för barn och ungdom re rn och ungdom tt pröva en gränsöverskridande ildning. Utbildningen har fått namgande kunskaper i att leda barn kussioner om etikfrågor och idrotkontakter

Läs mer

Öka antalet medlemmar Vinna internationella medaljer Genomföra nationella och internationella tävlingar

Öka antalet medlemmar Vinna internationella medaljer Genomföra nationella och internationella tävlingar Stockholm i mars 2015 Stockholms Judoförbunds vision Stockholms Judoförbund (StJF) är ett distriktsförbund i Sverige, anslutet till Svenska Judoförbundet (SJF). StJF är ett organ för anslutna judoklubbar

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till R A D LE 1 G NIN D IL B T U s n e lf o G r je n li Rikt utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus Riktlinjer Golfens ledarutbildning 1 SYFTE Säkert är att barn

Läs mer

Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå

Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå Föreningens ledord: Vilja Ambition Attityd Glädje Målsättning Föreningen Kanot Syd arbetar

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

mer tid över till idrott.

mer tid över till idrott. Projektet Idrottspartner erbjuder tjänster till föreningar och och förbund. Projektet Idrottspartner erbjuder tjänster till Vi kan ta hand om delar av er administration. Vi kan ta hand om delar av er administration.

Läs mer

Svensk Pingis framtid 2011-2016

Svensk Pingis framtid 2011-2016 Svensk Pingis framtid 2011-2016 1 Vision Svensk Pingis Svensk Pingis ska sträva mot att vara bäst för alla på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla alla våra områden och det gör vi genom en stark

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

Presentation 16 mars Patric Nilsson Distriktsidrottschef Rolf Trulsson Idrottskonsulent Fredrik Olsson Idrottskonsulent

Presentation 16 mars Patric Nilsson Distriktsidrottschef Rolf Trulsson Idrottskonsulent Fredrik Olsson Idrottskonsulent Presentation 16 mars Patric Nilsson Rolf Trulsson Fredrik Olsson Distriktsidrottschef Idrottskonsulent Idrottskonsulent Idrott är folkhälsa Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt,

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3. Ekonomiska mål 2013... 3. Volymmål... 3. Aktiva...

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3. Ekonomiska mål 2013... 3. Volymmål... 3. Aktiva... Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå) Innehåll Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3 Ekonomiska mål 2013... 3 Volymmål...

Läs mer

Skolbrottning - Rekrytering

Skolbrottning - Rekrytering Skolbrottning - Rekrytering Handledning för klubbar Inledning 2007 upprättade s (SBF) Sportkommitté en handlingsplan för att öka antalet brottare i Sverige. En av punkterna i handlingsplanen var att starta

Läs mer