VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan

2 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget för röstlängden för DF-stämma ändrats enligt 9 kap. 6 RF:s stadgar. Fördelning av ombud/röster för SF:s medlemsföreningar inom distriktet utgår från att alla har en grundröst, och därefter tillläggsröster utifrån storlek (antal föreningar). De s.k. fleridrottsförbunden (inkl. Korpen) tilldelas ombud i annan ordning än tidigare.röstlängden är framtagen av RF i enlighet med det nya beräkningssättet.

3 Föredragningslista Föredragningslista vid Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas ordinarie årsstämma den 9 april 2013 kl Stämman hålls i Paviljongen på Köpings IP. 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av röstlängd för stämman 3. Fastställande av föredragningslista för stämman 4. Fråga om stämmans behöriga utlysande 5. Val av ordförande för stämman 6. Val av sekreterare för stämman 7. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare 8. Distriktsidrottschefens presentation av verksamheten 9. Behandling av verksamhets- och årsredovisning: a) styrelsens verksamhetsberättelse för tiden b) styrelsens årsredovisning för tiden c) revisorernas berättelse för samma tid d) lekmannarevisorernas berättelse för samma tid 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 11. Behandling av verksamhetsinriktning och de ekonomiska förutsättningarna för densamma 12. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 kap 2 samt av styrelsens förslag 13. Val av distriktsordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år 14. Val av fyra övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år 15. Utseende av revisorer för en tid av ett år 16. Val av lekmannarevisor och suppleant för en tid av ett år 17. Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år 18. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 19. Stämmans avslutande sisu verksamhetsberättelse

4 Örjan Ek Ordförande SISU utbildar, bildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna, för medlemmarna. Vi jobbar med bildning och utbildning inom idrotten och vill stimulera människors lärande. SISU Idrottsutbildarna Västmanland är till för alla föreningar och förbund i Västmanland. Vi möter dagligen ledare, aktiva, tränare, funktionärer och idrottsföräldrar över hela länet. Vi skapar mötesplatser där vi tillsammans kan utveckla oss själva och vår idrott. Vi skall alltid vara en efterfrågad resurs för lärande och utveckling. Samverkan med våra kommuner och Landstinget Västmanland fortsätter att utvecklas och förbättras både genom dialogträffarna En timme med idrotten och genom föreningsträffar och föreläsningar. Dessa organisationer är viktiga bidragsgivare bidrag som vi vill skall öka så att mer verksamhet kan genomföras. Detta är ett långsiktigt arbete om får ett extra fokus under valåret SISU-distriktens statliga bidrag baseras till stor del på kvantitet antal studietimmar, antal unika deltagare, antal föreningar med verksamhet o.s.v. Att vi levererar utbildning av hög kvalitet och innehåll är nödvändigt för att föreningarna skall vilja fortsätta att jobba tillsammans med oss så att det blir fler timmar, högre bidrag, mer och bättre verksamhet o.s.v. I slutet av 2012 antog SISU:s förbundsstyrelse nya riktlinjer för vad som är rapporterbar verksamhet och hur vi skall använda våra resurser. Detta för att säkerställa den verksamhet vi rapporterar men också så att vi inom alla distrikt behandlar våra idrottsföreningar likvärdigt. De nya riktlinjerna tillämpas full ut från och med Detta kan ha gällt vilken studieverksamhet som godkänts som bidragsberättigad och vilka kostnader som SISU Idrottsutbildarna kunnat acceptera. Verksamheten 2013 innebar en relativt stor minskning av utbildningstimmar jämfört med En del av minskningen kan förklaras av att de nya riktlinjerna har tillämpats fullt ut under året. Men det är naturligtvis också en betydande volymminskning som nu kommer att analyseras. Mer framgångsrika var vi att ha verksamhet i många föreningar. Det var en ökning på hela 22 % jämfört med Andra områden vi var särskilt bra på var föreläsningar och kulturarrangemang. Totalt innebär dock detta att det statliga bidraget 2014 inte kommer att öka i den utsträckning det borde. Det är dock nödvändigt att mängden utbildningstimmar ökar under 2014 så att en tillfredställande nivå på det statliga bidraget 2015 kan säkerställas. Våra medarbetare är grunden för vår verksamhet. Har de inte de rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete så kommer vi inte att lyckas. Den medarbetarundersökning som gjordes 2013 visade att medarbetarna var nöjda eller mycket nöjda med det mesta. Ett stor tack till alla våra medarbetare och till de organisationer som gett oss stöd under året. Ett stort också till mina styrelsekollegor, våra revisorer och valberedningen. Örjan Ek 4

5 Organisation STYRELSEN Ordförande Örjan Ek, Västerås Vice ordförande Bengt-Åke Nilsson, Västerås Ledamöter Anders Eklund, Västerås Anna Hård af Segerstad, Västerås Helena Hagberg, Västerås Maria Ergül, Västerås (tom , p.g.a. utlandsarbete) Maria Ericson, Västerås Reine Loord, Västerås Åke Johansson, Västerås Adjungerad ledamot. Maria Engelfeldt, distriktsidrottschef Anette Fransson, informatör, sekreterare Under 2013 genomförde styrelsen 9 protokollförda sammanträden. ARBETSUTSKOTTET Örjan Ek, ordförande Bengt-Åke Nilsson Maria Ericson, Västerås Maria Engelfeldt, sekreterare Anette Fransson, informatör Under 2013 genomförde arbetsutskottet 7 protokollförda sammanträden. MEDARBETARE Distriktsidrottschef Maria Engelfeldt Ekonomi Margareta Hofgaard Verksamhetsledare Marie Höljer, 50 % Idrottsskonsulenter Andreas Svensson, föräldraledig from oktober Anna Iderbring Johansson Anna Smedberg, föräldraledig Daniel Watkinson Hampus Heattman, fr.o.m. oktober Lotta Ohde Tömmervik Madeleine Lindberg Wall, fr.o.m. april Marie Höljer 50 % Mats Vennberg Sofia Ståhl Lyckman Tjänster för Idrottens Hus, verksamhet och uppdrag har under året köpts från främst Västmanlands Idrottsförbund. STÄMMA Vår årliga stämma genomfördes, i samarbete med Västmanlands Idrottsförbund, på Rocklunda i Västerås. VALBEREDNING Ordförande Sten-Erik Zettervall, Västerås Ledamöter Birger Jonsson, Västerås och Madeleine Ahlqvist, Västerås REVISORER Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB, Västerås Lekmannarevisorer Bo Lundén, Västerås Suppleant Kjell Artaeus, Västerås sisu verksamhetsberättelse

6 SISU IDROTTSUTBILDARNAS VERKSAMHET 6

7 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse med över tre miljoner medlemmar. Självklart ska idrottens studieförbund bidra till att alla dessa inte bara blir bra på att utöva eller leda idrott, utan också tar ansvar och är engagerade samhällsmedborgare. Därför arbetar SISU Idrottsutbildarna med bildning och utbildning inom idrotten, och verka för att stimulera människors lärande. Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet skall präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalité, till konkurrenskraftiga priser för idrottsrörelsen. Vår vision Vi är där när idrotten lär! Vår värdegrund Vår utgångspunkt är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsidé - Idrotten vill. Det är den idémässiga bas vi utgår ifrån i rollen som idrottens utbildningsorganisation. Vi ser lärandet som en livslång process där vi utgår från människors olika insikter, erfarenheter och förutsättningar. Dialogen, mötet och samtalet är centralt med en prägel av att lära av andra men också att lära varandra. Vi ska i all verksamhet utgå från idrottens behov. Vi ska inspirera och stimulera till att ständigt utveckla och förbättra idrotten till form och innehåll. Vi avstår från uppdrag utanför idrotten. SISU Idrottsutbildarnas primära uppgift är att vara en resurs i SF/MO:s lärande och utveckling. Den sekundära uppgiften är att vara en resurs för idrotten utanför MO (medlemsorganisationerna) Den samhällsfinansierande folkbildningsverksamheten har hos oss en särställning med särskilda avsikter och riktlinjer. Vår folkbildningsverksamhet utgår ifrån idrotten och dess behov. Öppenhet, engagemang och trovärdighet ska prägla vad vi säger och vårt sätt att vara. Detta gäller dels i relationen och samspelet med våra uppdragsgivare men också mellan individer och olika organisationsled inom SISU Idrottsutbildarna. Vår styrka bygger på att vi är ett samlat lag, med kraftfulla lagdelar, där vi har ett gemensamt ansvar för helheten och att nå vår vision. Idrotten finns över hela landet vilket innebär att förutsättningarna och behoven varierar. För oss är det viktigt med lokal anpassning samtidigt som vi värnar om helheten. I denna anda ska vi stötta, stimulera och stärka varandra. En avgörande framgångsfaktor är medarbetarnas kompetens och skicklighet samt ett engagerat förhållningssätt till uppdraget. Regelbunden kompetensutveckling är avgörande. sisu verksamhetsberättelse

8 VI UTBILDAR, BILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN Folkbildningspropositionen Lära, växa, förändra från 2006, är ledande för statens stöd och syfte till folkbildningen. De fyra syftena är att: Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin Bidra till att föra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället Bidra till att bredda intresset för, och öka delaktigheten i, kulturlivet SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄSTMANLAND SISU Idrottsutbildarna Västmanland är idrottsrörelsens stödorganisation i Västmanlands län med uppgift att planera, leda, samordna och utvärdera studie-, bildnings- och utbildningsverksamheten. Vi möter dagligen föreningar, specialdistriktsförbund och föreningar från medlemsorganisationer, utifrån deras unika förutsättningar och behov av utbildning och utveckling. Verksamheten bedrivs på alla nivåer inom idrotten. Det gör att våra medarbetare har god överblick av vad som sker på olika håll inom idrotten och vad som påverkar den enskilda föreningen. Vårt stöd genom folkbildningens metoder ska bidra till att stärka och utveckla demokratin, göra det möjligt för människor att påverka sin egen livssituation och skapa engagemang att delta i samhälls-utvecklingen. Den statsanslagsfinansierade verksamheten ska även utjämna utbildningsklyftor i samhället, samt öka delaktighet i och intresse för kulturlivet. Vårt uppdrag att utbilda ledare för idrottens behov, liksom arbetet med värderingsfrågor, är särskilt angeläget. AMBITION SISU Idrottsutbildarna ska vara attraktivt och ha en stark position som idrottsrörelsens studie-, bildnings- och utbildnings organisation i relation till stat, landsting och kommuner i relation till andra organisationer och samhällsaktörer som den naturliga samarbetspartnern för idrottens utveckling genom att agera utifrån idrottens behov och önskemål Verksamhet Vi har inom SISU Idrottsutbildarna ett målstyrt arbete och under året har nya riktlinjer tagits fram och samtliga distrikt arbetar nu efter dessa. Riktlinjerna är grunden till ett gemensamt förhållningssätt och ansvar för hur statsanslaget används. Riktlinjerna är vägledande i vad som är rapporterbar verksamhet och hur vi ska använda våra resurser. Under året har även samtliga distrikt genomgått en omfattande kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen säkerställer att vi använder våra statliga finansieringar enligt våra riktlinjer. Utbildningsmodulen har under året fortsatt att utvecklas. SISU har under 2013 infört ett nytt Idrottslyft som ersatt de tidigare ledarförsörjnings-medlen. Införandet av de nya riktlinjerna och de nya arbetssätten med Idrottslyftet har tillsammans gjort att vi minskat antalet studietimmar till mot under Vi har lagt stort fokus på att inte bara arbeta med de stora föreningarna utan vi har aktivt arbetat med att besöka och arbeta med nya föreningar. Antalet föreningar har därför stigit till hela 339 som vi arbetat med under 2013 i 55 idrotter från 278 föreningar år Vi har under året gjort mer för fler. Det är vi stolta över. 8

9 VI UTBILDAR, BILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN FOLKBILDNING Folkbildningen är kärnan i vår verksamhet. Vi skall vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet skall präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalité, till konkurrenskraftiga priser för idrottsrörelsen. Bland våra deltagare är en stor del under 25 år, så inom folkbildningen är vi verkligen ungdomens studieförbund. Vi sitter med i Länsbildningsförbundets styrelse och på så vis hjälper till att stärka folkbildningen i länet. LÄRGRUPP/STUDIECIRKEL En lärgrupp kan jämföras med en studiecirkel. Metodiken är självlärande grupper där initiativ och planering görs gemensamt av varje grupp. Lärande sker i planerade studier över tid med utgångspunkt från ett material som alla deltagare har tillgång till. Grunden är samtalet mellan deltagarna där man utifrån olika perspektiv, erfarenheter och upplevelser skapar intressanta och lärande diskussioner. Stor del av lärgruppernas innehåll har fokuserats på värderingsarbete, föreningskunskap, demokrati, integration och ledarutveckling i föreningarna. KURS I verksamhetsformen kurs ska det finnas en inriktning och ett uttalat utbildningsmål samt en fastställd kurs- och timplan. Exempel på kursverksamhet är Idrott Online Klubb och Idrottens föreningslära. Deltagare är såväl organisationsledare som aktivitetsledare, även en del aktiva. Årets resultat blev utbildningstimmar. De 345 kurserna har samlat deltagare. KULTUR Kulturarrangemang i en förening är ett sätt att öka gemenskapen och erbjuda medlemmarna olika upplevelser. Med kulturprogram avses teater, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning eller utställning som framförs eller visas som publik. 913 kulturarrangemang har genom förts. I de olika kulturarrangemangen har personer deltagit eller varit åskådare. De olika formerna för kulturarrangemang har bland andra varit, utställningar, bild form och hantverk, dans och sång. Tanken är att kulturaktiviteterna både ska stimulera till individuell utveckling och stärka känslan för laget/teamet. Årets resultat blev utbildningstimmar. De lärgrupperna har samlat deltagare. BARNKULTUR Barnkultur var ny verksamhetsform från och med Barnkultur är en lärgrupp för åldersgruppen 7-12 år. I barnkulturgrupper gäller inte samma krav på målinriktade och metodiska studier som för ungdomar och vuxna. Verksamheten ska vara planerad och gruppen ska fungera i bildningens anda och på deltagarnas, det vill säga barnens, villkor. Verksamheten ska utgå från barnens behov, intressen och präglas av öppenhet och demokratiska arbetsformer. I en barnkulturgrupp är alla barn aktiva. Detta kan ske genom att rita, skapa och dramatisera olika kulturaktiviteter, inkluderande nya medier som metod. Årets resultat blev utbildningstimmar. De 217 lärgrupperna har samlat deltagare. FÖRELÄSNINGAR Föreläsningen är en enskild företeelse, som inte är rapporteringsbar i samband med annan verksamhetsform. Det ska finnas en inriktning/tema för föreläsningen. Föreläsningarna genomförs såväl internt i föreningen, som gemensamma föreläsningar för flera föreningar. Under året genomfördes 435 föreläsningar med deltagare. Exempel på ämnena var Värdegrund, Ledarskap, Djurkunskap, Arrangemang, Friskvård och hälsa, Idrottskunskap, Kost och näringslära. PROCESSARBETE Verksamhetsformen processarbete syftar till att vara en resurs som stärker organisation, struktur och utveckling av styrdokument. Arbetet är främst riktat till organisationsledare. Inriktningen stärker och vitaliserar aktiviteter och sisu verksamhetsberättelse

10 verksamheter i föreningen. Arbetet är avgränsat i tid och utmynna i någon form av dokumentation/handlingsplan genomförde vi 20 arrangemang under 127 timmar. LEDARE Inom ramen för det ökade statsbidraget har en särskild prioritering skett av ledare för organisations-, aktivitetsoch unga ledare. Under året genomfördes 905 lärgrupper för organisationsledare med utbildningstimmar där ledare deltog. För aktivitetsledare genomfördes 888 lärgrupper med utbildningstimmar där ledare deltog. Stöd och Service NÄTBASERAT LÄRANDE, STÖD I IDROTTONLINE Särskilda utbildningsinsatser har skett inom IT-området och då främst inom IdrottOnline. IdrottOnline innebär enklare hantering av bland annat medlemsregister och rapportering av lokalt aktivitetsstöd samt är ett verktyg där föreningarna kan sköta sin hemsida. Behovet i föreningarna ser olika ut och därför har vi erbjudit utbildningar på olika sätt. Under 2013 genomfördes 35 utbildningar i IdrottOnline i Västmanland. En del hos oss på Idrottens Hus och en del på plats hos föreningarna. Vi erbjuder SDF och SF att kostnadsfritt få nyttja vår videokonferensanläggning för att komma igång med nätbaserat lärande och kunna nyttja tekniken till att minska resor och kostnader. Med kommunernas och landstingets ansvariga politiker och tjänstemän har dialogträffar, En timme med idrotten, genomförts i samtliga kommuner och i landstinget i samarbete med Västmanlands Idrottsförbund. Resurser Vi bedömer att SISU Idrottsutbildarna huvudsakligen kommer att vara anslagsfinansierad under de närmaste åren. Därför vill vi säkerställa och öka anslaget genom att övertyga offentliga finansiärer om vår verksamhetsomfattning och kvalité. I Västmanland beviljar nu nio av tio kommuner och Landstinget oss anslag och det sammanlagda beloppet ökade med kronor för Vi arbetar ständigt för att höja våra anslag så vi kan göra mer för fler. Vi har fortsätt att arbeta aktivt med VKL och startat upp samarbete med Länsstyrelsen. UTBILDNINGSKATALOGER Utbildningskataloger har tagits fram för våren respektive hösten Där presenterades våra gränsöverskridande föreläsningar och kurser. Vi har också utvecklat katalogen till att även vara ett stöd för föreningar med övrig information som de kan ha nytta av. KOMMUNER, LANDSTING OCH VKL (VÄSTMAN- LANDS KOMMUNER OCH LANDSTING) Vi har under året fortsatt att bygga på en bra och tät dialog med kommunerna och landstinget i länet. Vi har haft kontinuerliga avstämningsmöten med kommunernas och landstingets tjänstemän vilket resulterar till ett mycket bra samarbete. Tillsammans med kommunerna har vi till exempel haft föreningsträffar, föreningsbesök och föreläsningar. Med kommunernas och landstingets ansvariga politiker och tjänstemän har dialogträffar, En timme med idrotten, genomförts i samtliga kommuner och i landstinget i samarbete med Västmanlands Idrottsförbund. Vi har fortsätt att arbeta aktivt med VKL och startat upp samarbete med Länsstyrelsen. 10

11 Medarbetarna Vår främsta framgångsfaktor är medarbetarnas kompetens och skicklighet och deras engagerade förhållningssätt till uppdraget. Därför vill vi ge alla möjlighet till utveckling och framsteg. I vår nu årliga medarbetarundersökning som är gemensam för samtliga distrikt höjdes medarbetarnas nöjdhet med fem enheter till 77 %, vilket också ligger över genomsnittet för distrikten i Sverige. Resultatet visade att våra medarbetare känner stor stolthet över att få arbeta med idrotten och dess utbildning och utveckling. I medarbetarnöjdhet motsvarar det 4 av 5 på en skala 1-5. LIKABEHANDLING, MÅNGFALD OCH JÄM- STÄLLDHETSINTEGRERING Vi deltar från och med 2012 i ett EU-projekt som heter Inkludera Mera tillsammans med idrottsförbunden och SISU Idrottsutbildarna i Uppland, Örebro, Södermanland och Östergötland. Totalt är vi för alla fem distrikt tillsammans beviljade kronor under projektet som sträcker sig till januari Projektet inriktar sig till vår egen personal för att stärka oss när det gäller kompetens inom likabehandling. Under 2013 har en person från Västmanland även deltagit i två transnationella utbyten för att öka spridningen av erfarenheter som fås genom studieresan och få till en attityd-förändring inom idrottsrörelsen i dessa frågor. Den kunskap som vi får till oss ska vi sedan vidareförmedla till våra idrottsföreningar så att idrotten i Västmanland kan komma längre när det gäller jämställdhetsintegrering och tillgänglighet. Vi deltog även, i samarbete med Västmanlands Idrottsförbund, i det första Pridetåget i Västmanland som genomfördes i Västerås i juni månad. Fokuserade områden Värdegrundsarbete har genomsyrat vårt dagliga arbete. Den tvååriga satsningen Värdefullt inom SISU avslutades 2012 för att övergå i den ordinarie verksamheten inom ramen för vårt nya uppdrag i Idrottslyftet, som handlar om att stärka föreningarna i att utveckla verksamheten så att idrotten gör som Idrotten vill. Dagligen genomförde vi möten i idrottsföreningar runt om i länet för att få dem att samtala och fundera kring vad som är bra idrott. Till hjälp har våra medarbetare de nya Skattnings och Analysverktygen som tagit fram centralt när det gäller Idrottslyftets satsning. Stort fokus låg på att i det dagliga arbetet stötta organisations- och aktivitetsledarna då de är stommen i föreningarna. Får vi fungerande organisationsledare så genomsyrar det hela föreningens verksamhet. Vi såg att föreningarna fortlöpande hade stort behov av stöd och hjälp av idrottskonsulenterna i alla typer av frågor, exempelvis den del av Idrottslyftet som SF fördelar och på så vis se till att föreningarna får ännu mer medel att använda sig av i projekt och satsningar i Västmanland. Vi har fortsatt att arbeta med att stärka varumärket SISU Idrottsutbildarna genom att besöka kommunerna och landstinget oftare, synas mer i media och öka vår samverkan med andra aktörer runt om i länet. Denna satsning har bidragit till ökad kontakt med föreningar och SDF och därmed lett till ökad verksamhet i fler föreningar. AKTIVITETSLEDARE Plattformen är idrottens barn- och ungdomsledarutbildning på basnivå och vänder sig till de som är ledare och tränare för barn- och ungdomar mellan 7-15 år. De lär sig grunderna för hur de blir en positiv och självständig idrottsledare för barn och ungdomar och dessutom ges de möjlighet att knyta kontakter med andra ledare inom olika idrotter. Vi har under 2013 genomfört tre utbildningstillfällen för Plattformen. GTU-utbildningen (Idrottens grundtränarutbilning) utvecklar ledaren i tränarskap och träningslära och byter erfarenheter med tränare inom andra idrotter. På uppdrag av specialidrottsförbunden genomför SISU en gränsöverskridande tränarutbildning i tre nivåer över hela landet med en likvärdig utformning oavsett i vilket distrikt den genomförs. Vi har under 2013 erbjudit ett utbildningstillfälle för GTU. Sedan många år tillbaka samverkar Köpings Bordtennisklubb Internationella med SISU Idrottsutbildarna Västmanland kring föreningens utbildnings och utvecklingsarbete. När föreningen beviljades medel för projektet Sport Education for Social Leaders var SISU Idrottsutbildarna en sisu verksamhetsberättelse

12 samarbetspartner och genomförare av utbildningsinsatserna i Alexandria. Två utbildare från SISU, planerade och genomförde ledarutbildningen. ORGANISATIONSLEDARE/FÖRENINGSKUNSKAP Vi har under 2013 gjort en förnyad satsning på föreningskunskap. Under året har vi genomfört tre föreläsningar tillsammans med Skatteverket och fyra allmänna kurser/ föreläsningar med teman som Idrottens Föreningslära, och Valberedning. levande medlemsavtal (stadgar) och det mest elementära vad gäller skatter och avgifter. Vi betonar också vikten av att varje förening behöver vara grundad i sin verksamhetsidé och värdegrund. För lyckas omsätta allt detta i praktisk handling ger vi tips på saker varje offensiv förening behöver tänka på och göra för att ständigt vara i rörelse. Efter avslutad Idrottens föreningslära hoppas vi att deltagaren känner sig inspirerad att fortsatta arbetet på i föreningen. Till Idrottens föreningslära GRUND finns ett särskilt material framtaget, som du bland annat kan läsa mer om på vårt förlags hemsida SISU Idrottsböcker FOLKHÄLSA Folkhälsoarbetet har integrerats i föreningsarbetet i syfte att öka den fysiska aktiviteten och främst bland barn och ungdomar. SISU har bland annat, tillsammans med Västmanlands skidförbund, genomfört en föreläsning riktad mot motionärer där de bland annat hade teori och praktik när det gäller rullskidor. Utöver dessa så har vi arbetat i 867 studietimmar med föreningskunskap i de enskilda föreningarna. Nyckelorden för detta steg är information, introduktion och inspiration. Deltagaren ska informeras och introduceras i vad det innebär att bedriva verksamhet i en ideell förening. Vi bearbetar områden som den demokratiska uppbyggnaden inklusive årsmöte och valberedningsarbete, vikten av ett SLUTORD Årets ekonomiska resultat är positivt. Vi arbetar kontinuerligt med att se över våra fasta kostnader och se hur vi kan samnyttja resurserna på ett optimalt sätt. En utveckling är inte möjlig utan ett gott samarbete med organisationer och myndigheter. Vi vill rikta ett särskilt tack till våra medlemsorganisationer. Stort tack ger vi också till övriga samverkanspartners för ett gott samar- SISU Idrottsutbildarna februari

13 Utbildningstimmar Utbildningstimmar Antal föreningar med verksamhet Antal föreningar sisu verksamhetsberättelse

14 Utbildningstimmar per kommun Lärande per kommun Kommun Utb. timmar Föreläsning Kultur Utb. timmar Föreläsning Kultur Arboga Fagersta Hallstahammar Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Idrotter med över 100 utbildningstimmar 14

15 Förvaltningsberättelse SISU Idrottsutbildarna sisu årsredovisning

16 Förslag till disposition av årets resultat Resultaträkning 16

17 Balansräkning SISU Idrottsutbildarna sisu årsredovisning

18 Tiläggsupplysningar SISU Idrottsutbildarna 18

19 sisu årsredovisning

20 Revisionsberättelse Revisisionsberättelsen omfattar sidorna

21 Granskningsrapport SISU Idrottsutbildarna sisu årsredovisning

22 I FOKUS

23 Verksamhetsinriktning För förbundsstyrelsens ledning av verksamheten fattar SISUstämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning med ekonomisk plan. SISU Idrottsutbildarna består av samma specialidrottsförbund som Riksidrottsförbundet, samt tre ytterligare medlemsorganisationer. För den regionala och lokala verksamheten ansvarar 21 SISU-distrikt varav Västmanland är ett. Riksidrottsförbundets uppdrag är att stödja, företräda och leda idrotten medan SISU Idrottsutbildarnas uppdrag är att utbilda, bilda och utveckla idrotten. Det betyder att de båda organisationerna, utifrån sina respektive uppdrag, kompletterar varandra i det dagliga arbetet för idrottens utveckling. De båda organisationernas verksamhetsinriktningar är samordnade för ett optimalt resultat. SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna, för medlemmarna. Vi jobbar med bildning och utbildning inom idrotten och verkar för att stimulera människors lärande. Kärnan i vårt arbete är alltid samtalet och mötet mellan människor, vi tror på att lära både av andra och av varandra och att det är en nyckel till framgångsrik utveckling och idrott. Kännetecknande för alla lärandeprocesser är att kraften, motivationen och sökandet efter kunskap kommer inifrån, och vi vill att alla ska ha roligt och må bra under sin tid inom idrotten. Vi är engagerade och finns på alla nivåer inom idrotten, vilket ger oss en unik kunskap och erfarenhet om vad som är på gång och vad som kan ge extra kraft till förändring. Vi är den resurs och det stöd som krävs för att komma igång med ett utvecklingsarbete. Vi är till för alla föreningar och förbund i hela länet. Närheten gör det enkelt att samarbeta med oss, och utbildning på hemmaplan ger möjlighet för alla att delta. Vi möter dagligen ledare, aktiva, tränare, idrottsföräldrar och funktionärer över hela länet, och skapar mötesplatser där vi tillsammans kan utvecklas. Detta gör att vi känner till helheten och vardagen inom idrotten. All SISU Idrottsutbildarnas verksamhet sker med idrottsföreningen i fokus, i syfte att utveckla föreningen. Det görs genom att stärka människorna och föreningens struktur. Vi utgår ifrån det behovsstyrda lärandet där den unika föreningens eller förbundets behov alltid är utgångspunkten. Dessutom erbjuds ett likartat kursutbud över hela landet med t.ex. utbildningar och kurser inom ramen för Idrottens föreningslära och Idrottens tränarprogram. sisu verksamhetsinriktning

24 VERKSAMHETSIDÉ SISU Idrottsutbildarna ska vara en eftertraktad resurs för idrotten som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Vårt utbud ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalitet till konkurrenskraftiga priser. VISION Vår vision och ledstjärna är vi är där när idrotten lär. VÄRDEGRUND Vår utgångspunkt är idrottsrörelsens gemensamma idéoch värdegrundsprogram Idrotten vill. Det är den idémässiga bas vi har som utgångspunkt i rollen som idrottens utbildningsorganisation. Vi ser lärandet som en livslång process, där vi utgår från människors olika insikter, erfarenheter och förutsättningar. Dialogen, mötet och samtalet är centralt med en prägel av att lära av andra, men också lära varandra. Vi ska i all verksamhet utgå från idrottens behov. Vi ska inspirera och stimulera till att ständigt utveckla och förbättra idrotten till form och innehåll. Vi avstår från uppdrag utanför idrotten. SISU Idrottsutbildarnas primära uppgift är att vara en resurs i medlemsorganisationernas (MO) lärande och utveckling. Den sekundära uppgiften är att vara en resurs för MO, exempelvis att påverka samhällsutvecklingen som berör idrotten. Den samhällsfinansierade folkbildningsverksamheten har hos oss en särställning, med särskilda avsikter och riktlinjer. Vår folkbildningsverksamhet utgår från idrotten och dess behov. Öppenhet, engagemang och trovärdighet ska prägla vad vi säger och vårt sätt att vara. Detta gäller i relationen och samspelet med våra uppdragsgivare, men också mellan individer och olika organisationsled inom SISU Idrottsutbildarna. Vår styrka bygger på att vi är ett samlat lag, med kraftfulla lagdelar, där vi har ett gemensamt ansvar för helheten och för att nå vår vision. Idrotten finns över hela landet, vilket innebär att förutsättningarna och behoven varierar. För oss är det viktigt med en lokal anpassning, samtidigt som vi värnar om helheten. I denna anda ska vi stötta, stimulera och stärka varandra. En avgörande framgångsfaktor är medarbetarnas kompetens och skicklighet samt ett engagerat förhållningssätt till uppdraget. Regelbunden kompetensutveckling är avgörande. 24

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015

Verksamhetsinriktning 2015 Verksamhetsinriktning 2015 Särskild föräldrasatsning 2015 Den verksamhetsinriktning som nu föreligger inför året 2015 har fått en nyare utformning. SISU Riks och RF arbetar för en mer integrerad verksamhetsinriktning.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 Örjan Ek Ordförande Ett framgångsrikt år! SISU-distrikten finansieras i huvudsak av statsbidrag. Dessa bidrag baseras till stor del på kvantitet antal studietimmar,

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LILLA EDET 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Studiebesök, expertmedverkan och samverkan med annan lärgrupp kan tillföra lärgruppen värdefull kunskap och vidga perspektiven.

Studiebesök, expertmedverkan och samverkan med annan lärgrupp kan tillföra lärgruppen värdefull kunskap och vidga perspektiven. 24 l l l l l l w w w w w w Lärgrupp En lärgrupp kan jämföras med studiecirkeln. Deltagarna möts för att lära sig tillsammans. Metodiken är självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt.

Läs mer

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Verksamhetsinriktning för SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSÅRET 2015 Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund...

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN VÅRGÅRDA 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel VI UTBILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN! Hälsinglands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Hälsingland har som uppgift att utveckla, inspirera och stödja all idrott i distriktet. En stödjande organisation

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen en resurs för Korpen en resurs och samarbetspartner för hela Korpen Att samarbeta med är enkelt Vad gör? är en stödorganisation för svensk idrott som finns i 21 distrikt över hela landet. SISU:s konsulenter

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN BOLLEBYGD 2013 Innehåll Inledning... 3 Kontakta oss... 4 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 5 Konsulentens roll... 6 Verksamhetsidé...

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Syftet med resan är att stärka föreningslivets drivande aktivitets- och organisationsledare. SISU avser att stimulera med utbildning och utvecklingsarbete där

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2016-2017 Bilder Omslagsbild: Arne Forsell, Bildbyrån Sidan 4: Joel Marklund, Bildbyrån Sidan 7: Peter Holgersson,

Läs mer

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan.

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan. 13:7 Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar : att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan. 1 Kap Allmänna bestämmelser för Studieförbundet SISU Ändamål/verksamhetsidé Verksamhetsidé

Läs mer

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Föredragningslista Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Hallands årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Stämman öppnas 2. Fastställande

Läs mer

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Kalmar 2016-11-30 Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Två organisationer under ett paraply Organisationen Smålandsidrottens verksamhetsidé: Smålandsidrotten ska inspirera

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap Info om lokalt aktivitetsstöd

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsinriktning 2014-2015 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna Gemensam verksamhetsinriktning 2014 2015 Vi

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet

Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet Starkt stöd från SISU Idrottsutbildarna Om SISU Idrottsutbildarna Era erfarenheter av SISU Idrottsutbildarna Gränsöverskridande utbildningar Utbildningssatsning

Läs mer

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

I vårt kursutbud finner du allt från allmän föreningskunskap till utbildning i olika specialfunktioner. Vi lyfter även värdet av

I vårt kursutbud finner du allt från allmän föreningskunskap till utbildning i olika specialfunktioner. Vi lyfter även värdet av SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer

Se till att fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan

Se till att fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan 13.7 Motion nr 8: Introducera fler barn till idrotten och föreningen i skolan 13.7 Motion nr 8 Svenska Skolidrottsförbundet: Se till fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan Motionärens

Läs mer

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan FRAMTIDENS SKOL-IF Skolidrottsförbundets utvecklingsplan 2017-2019 DE FYRA PUNKTERNA Skolidrottsförbundet ska stödja, leda, företräda, utbilda och utveckla skolidrottsföreningarna så att de är så attraktiva

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT Den svenska barn- och ungdomsidrotten vill bli bäst i värden. Detta ska uppnås genom att skapa trygga och säkra idrottsmiljöer där alla får samma möjligheter att utvecklas. Idrottsträningen ska bedrivas

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt?

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt? SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LIDKÖPING 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6

Läs mer

Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Viktiga punkter från RIM

Viktiga punkter från RIM Viktiga punkter från RIM Integrerad stämma Förslag stärkt strategisk ledning Strategi för svensk idrotts framtid Verksamhetsinriktningar Medlemsansökningar Val Stadgeändringar Förstärkt strategisk ledning

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

Idrottslyftet

Idrottslyftet Syfte Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten Idrottslyftet

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Sida 1 av 8. Idrottslyftet 2013. - SISU Idrottsutbildarnas vägval

Sida 1 av 8. Idrottslyftet 2013. - SISU Idrottsutbildarnas vägval Sida 1 av 8 Idrottslyftet 2013 - SISU Idrottsutbildarnas vägval Sida 2 av 8 Ett Idrottslyft med föreningen i fokus Vi står inför ett uppdrag i Idrottslyftet som till stora delar är nytt, sker på nya sätt

Läs mer

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt?

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt? SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN SKÖVDE 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6 Värdegrund...

Läs mer

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Dagens arbete Gemensam strategi för svensk idrotts framtid 4 strategiska områden Övergripande målsättningar Verksamhetsinriktningen för

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling Presentation Innehåll Idrotten Vill SvFFs mål och strategidokument 2013-2017 Samverkansprojekt SöFF SISU SöFFs utvecklingsplan 2013-2017 Hjälp för utveckling Skattning av din förening Filmklipp Svensk

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning Strategiska områden med övergripande mål 2025 1 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer 2016-2017 2 Strategiska områden med övergripande mål 2025 Strategiska områden med övergripande mål 2025 3 Verksamhetsinriktning

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

Vi är där när idrotten lär!

Vi är där när idrotten lär! Möt oss hösten 2012 Utbildningskatalog Västmanland Vi är där när idrotten lär! Vi är där när idrotten lär! SISU Idrottsutbildarna är idrottens studieförbund. Vi erbjuder utbildning som stärker och utvecklar

Läs mer

GTU 2. Utbildarhandledning. GTU1 Utbildarhandledning

GTU 2. Utbildarhandledning. GTU1 Utbildarhandledning GTU 2 Utbildarhandledning 1 GTU 2 Utbildarhandledning Tack! Vi vill börja med att rikta ett tack till dig som är en av utbildarna i GTU Tack vare dig har vi möjlighet att klara vårt uppdrag gentemot idrottsrörelsen,

Läs mer

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 november 2012, Idrottens Hus, Stockholm

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 november 2012, Idrottens Hus, Stockholm Protokoll nr 13 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 november 2012, Idrottens Hus, Stockholm Deltagande: Förhinder: Från valberedningen: Vid protokollet: FS ledamöter: Pia Zätterström (Ordf.),

Läs mer

Förening i rörelse guide för utveckling

Förening i rörelse guide för utveckling Lärgruppsplan Förening i rörelse guide för utveckling Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 januari 2012, Quality Hotel Globe, Stockholm

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 januari 2012, Quality Hotel Globe, Stockholm Protokoll nr 6 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 januari 2012, Quality Hotel Globe, Stockholm Deltagande: Förhinder: Från valberedningen: Vid protokollet: 71 Sammanträdets öppnande FS ledamöter:

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna KUN 2014-02-11 Enhetsnamn Handläggare: Margareta Wennerberg Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna Ärendebeskrivning

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING

VERKSAMHETS INRIKTNING VERKSAMHETS INRIKTNING 2016-2017 2 Förflyttning Traditionellt synsätt Pyramid bredd för att få elit Framtida synsätt Rektangel bredd och elit Breddidrott (med tävlingsinslag) Motionsidrott Äldre Elitidrott

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För Riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

HÖSTEN 2014 - VÅREN 2015 WWW.SKANEIDROTTEN.SE

HÖSTEN 2014 - VÅREN 2015 WWW.SKANEIDROTTEN.SE HÖSTEN 2014 - VÅREN 2015 WWW.SKANEIDROTTEN.SE OM SKÅNEIDROTTEN Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala företrädare i Skåne. Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund Banar väg för Norrbottens idrott RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Strömstad och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN!

VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN! VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN! Vi är där när idrotten lär! Vårt uppdrag är att SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet är distriktets stödorganisation för idrottsrörelsen. Vår verksamhet

Läs mer

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart.

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Studieförbundens verksamheter: Studiecirklar (664 000 deltagare) Annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Jämtland Jämtland--Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsinriktning 2012 2012--2013 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna ska verka för idrottsrörelsens

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2016/2017 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2016-2017 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE

HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE SKÅNEIDROTTEN HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE SKÅNEIDROTTEN SKÅNEIDROTTEN Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala företrädare i Skåne. Skåneidrotten är

Läs mer

Den moderna föreningen engagerar!

Den moderna föreningen engagerar! Den moderna föreningen engagerar! Ekonomi, antal medlemmar, var i landet finns de, storstad/landsbygd, åldersstrukturer osv. Hur ser er medelförening ut? Vilka variationer finns? Föreningsmiljön dit vi

Läs mer

Stadgar. Stockholms Idrottsförbund Antagna

Stadgar. Stockholms Idrottsförbund Antagna Stadgar Stockholms Idrottsförbund Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift...1 Sammansättning...1 3 Verksamhetsområde...1 4 Stadgar...1 5 Beslutande organ...1 6

Läs mer