VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan

2 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget för röstlängden för DF-stämma ändrats enligt 9 kap. 6 RF:s stadgar. Fördelning av ombud/röster för SF:s medlemsföreningar inom distriktet utgår från att alla har en grundröst, och därefter tillläggsröster utifrån storlek (antal föreningar). De s.k. fleridrottsförbunden (inkl. Korpen) tilldelas ombud i annan ordning än tidigare.röstlängden är framtagen av RF i enlighet med det nya beräkningssättet.

3 Föredragningslista Föredragningslista vid Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas ordinarie årsstämma den 9 april 2013 kl Stämman hålls i Paviljongen på Köpings IP. 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av röstlängd för stämman 3. Fastställande av föredragningslista för stämman 4. Fråga om stämmans behöriga utlysande 5. Val av ordförande för stämman 6. Val av sekreterare för stämman 7. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare 8. Distriktsidrottschefens presentation av verksamheten 9. Behandling av verksamhets- och årsredovisning: a) styrelsens verksamhetsberättelse för tiden b) styrelsens årsredovisning för tiden c) revisorernas berättelse för samma tid d) lekmannarevisorernas berättelse för samma tid 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 11. Behandling av verksamhetsinriktning och de ekonomiska förutsättningarna för densamma 12. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 kap 2 samt av styrelsens förslag 13. Val av distriktsordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år 14. Val av fyra övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år 15. Utseende av revisorer för en tid av ett år 16. Val av lekmannarevisor och suppleant för en tid av ett år 17. Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år 18. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 19. Stämmans avslutande sisu verksamhetsberättelse

4 Örjan Ek Ordförande SISU utbildar, bildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna, för medlemmarna. Vi jobbar med bildning och utbildning inom idrotten och vill stimulera människors lärande. SISU Idrottsutbildarna Västmanland är till för alla föreningar och förbund i Västmanland. Vi möter dagligen ledare, aktiva, tränare, funktionärer och idrottsföräldrar över hela länet. Vi skapar mötesplatser där vi tillsammans kan utveckla oss själva och vår idrott. Vi skall alltid vara en efterfrågad resurs för lärande och utveckling. Samverkan med våra kommuner och Landstinget Västmanland fortsätter att utvecklas och förbättras både genom dialogträffarna En timme med idrotten och genom föreningsträffar och föreläsningar. Dessa organisationer är viktiga bidragsgivare bidrag som vi vill skall öka så att mer verksamhet kan genomföras. Detta är ett långsiktigt arbete om får ett extra fokus under valåret SISU-distriktens statliga bidrag baseras till stor del på kvantitet antal studietimmar, antal unika deltagare, antal föreningar med verksamhet o.s.v. Att vi levererar utbildning av hög kvalitet och innehåll är nödvändigt för att föreningarna skall vilja fortsätta att jobba tillsammans med oss så att det blir fler timmar, högre bidrag, mer och bättre verksamhet o.s.v. I slutet av 2012 antog SISU:s förbundsstyrelse nya riktlinjer för vad som är rapporterbar verksamhet och hur vi skall använda våra resurser. Detta för att säkerställa den verksamhet vi rapporterar men också så att vi inom alla distrikt behandlar våra idrottsföreningar likvärdigt. De nya riktlinjerna tillämpas full ut från och med Detta kan ha gällt vilken studieverksamhet som godkänts som bidragsberättigad och vilka kostnader som SISU Idrottsutbildarna kunnat acceptera. Verksamheten 2013 innebar en relativt stor minskning av utbildningstimmar jämfört med En del av minskningen kan förklaras av att de nya riktlinjerna har tillämpats fullt ut under året. Men det är naturligtvis också en betydande volymminskning som nu kommer att analyseras. Mer framgångsrika var vi att ha verksamhet i många föreningar. Det var en ökning på hela 22 % jämfört med Andra områden vi var särskilt bra på var föreläsningar och kulturarrangemang. Totalt innebär dock detta att det statliga bidraget 2014 inte kommer att öka i den utsträckning det borde. Det är dock nödvändigt att mängden utbildningstimmar ökar under 2014 så att en tillfredställande nivå på det statliga bidraget 2015 kan säkerställas. Våra medarbetare är grunden för vår verksamhet. Har de inte de rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete så kommer vi inte att lyckas. Den medarbetarundersökning som gjordes 2013 visade att medarbetarna var nöjda eller mycket nöjda med det mesta. Ett stor tack till alla våra medarbetare och till de organisationer som gett oss stöd under året. Ett stort också till mina styrelsekollegor, våra revisorer och valberedningen. Örjan Ek 4

5 Organisation STYRELSEN Ordförande Örjan Ek, Västerås Vice ordförande Bengt-Åke Nilsson, Västerås Ledamöter Anders Eklund, Västerås Anna Hård af Segerstad, Västerås Helena Hagberg, Västerås Maria Ergül, Västerås (tom , p.g.a. utlandsarbete) Maria Ericson, Västerås Reine Loord, Västerås Åke Johansson, Västerås Adjungerad ledamot. Maria Engelfeldt, distriktsidrottschef Anette Fransson, informatör, sekreterare Under 2013 genomförde styrelsen 9 protokollförda sammanträden. ARBETSUTSKOTTET Örjan Ek, ordförande Bengt-Åke Nilsson Maria Ericson, Västerås Maria Engelfeldt, sekreterare Anette Fransson, informatör Under 2013 genomförde arbetsutskottet 7 protokollförda sammanträden. MEDARBETARE Distriktsidrottschef Maria Engelfeldt Ekonomi Margareta Hofgaard Verksamhetsledare Marie Höljer, 50 % Idrottsskonsulenter Andreas Svensson, föräldraledig from oktober Anna Iderbring Johansson Anna Smedberg, föräldraledig Daniel Watkinson Hampus Heattman, fr.o.m. oktober Lotta Ohde Tömmervik Madeleine Lindberg Wall, fr.o.m. april Marie Höljer 50 % Mats Vennberg Sofia Ståhl Lyckman Tjänster för Idrottens Hus, verksamhet och uppdrag har under året köpts från främst Västmanlands Idrottsförbund. STÄMMA Vår årliga stämma genomfördes, i samarbete med Västmanlands Idrottsförbund, på Rocklunda i Västerås. VALBEREDNING Ordförande Sten-Erik Zettervall, Västerås Ledamöter Birger Jonsson, Västerås och Madeleine Ahlqvist, Västerås REVISORER Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB, Västerås Lekmannarevisorer Bo Lundén, Västerås Suppleant Kjell Artaeus, Västerås sisu verksamhetsberättelse

6 SISU IDROTTSUTBILDARNAS VERKSAMHET 6

7 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse med över tre miljoner medlemmar. Självklart ska idrottens studieförbund bidra till att alla dessa inte bara blir bra på att utöva eller leda idrott, utan också tar ansvar och är engagerade samhällsmedborgare. Därför arbetar SISU Idrottsutbildarna med bildning och utbildning inom idrotten, och verka för att stimulera människors lärande. Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet skall präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalité, till konkurrenskraftiga priser för idrottsrörelsen. Vår vision Vi är där när idrotten lär! Vår värdegrund Vår utgångspunkt är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsidé - Idrotten vill. Det är den idémässiga bas vi utgår ifrån i rollen som idrottens utbildningsorganisation. Vi ser lärandet som en livslång process där vi utgår från människors olika insikter, erfarenheter och förutsättningar. Dialogen, mötet och samtalet är centralt med en prägel av att lära av andra men också att lära varandra. Vi ska i all verksamhet utgå från idrottens behov. Vi ska inspirera och stimulera till att ständigt utveckla och förbättra idrotten till form och innehåll. Vi avstår från uppdrag utanför idrotten. SISU Idrottsutbildarnas primära uppgift är att vara en resurs i SF/MO:s lärande och utveckling. Den sekundära uppgiften är att vara en resurs för idrotten utanför MO (medlemsorganisationerna) Den samhällsfinansierande folkbildningsverksamheten har hos oss en särställning med särskilda avsikter och riktlinjer. Vår folkbildningsverksamhet utgår ifrån idrotten och dess behov. Öppenhet, engagemang och trovärdighet ska prägla vad vi säger och vårt sätt att vara. Detta gäller dels i relationen och samspelet med våra uppdragsgivare men också mellan individer och olika organisationsled inom SISU Idrottsutbildarna. Vår styrka bygger på att vi är ett samlat lag, med kraftfulla lagdelar, där vi har ett gemensamt ansvar för helheten och att nå vår vision. Idrotten finns över hela landet vilket innebär att förutsättningarna och behoven varierar. För oss är det viktigt med lokal anpassning samtidigt som vi värnar om helheten. I denna anda ska vi stötta, stimulera och stärka varandra. En avgörande framgångsfaktor är medarbetarnas kompetens och skicklighet samt ett engagerat förhållningssätt till uppdraget. Regelbunden kompetensutveckling är avgörande. sisu verksamhetsberättelse

8 VI UTBILDAR, BILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN Folkbildningspropositionen Lära, växa, förändra från 2006, är ledande för statens stöd och syfte till folkbildningen. De fyra syftena är att: Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin Bidra till att föra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället Bidra till att bredda intresset för, och öka delaktigheten i, kulturlivet SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄSTMANLAND SISU Idrottsutbildarna Västmanland är idrottsrörelsens stödorganisation i Västmanlands län med uppgift att planera, leda, samordna och utvärdera studie-, bildnings- och utbildningsverksamheten. Vi möter dagligen föreningar, specialdistriktsförbund och föreningar från medlemsorganisationer, utifrån deras unika förutsättningar och behov av utbildning och utveckling. Verksamheten bedrivs på alla nivåer inom idrotten. Det gör att våra medarbetare har god överblick av vad som sker på olika håll inom idrotten och vad som påverkar den enskilda föreningen. Vårt stöd genom folkbildningens metoder ska bidra till att stärka och utveckla demokratin, göra det möjligt för människor att påverka sin egen livssituation och skapa engagemang att delta i samhälls-utvecklingen. Den statsanslagsfinansierade verksamheten ska även utjämna utbildningsklyftor i samhället, samt öka delaktighet i och intresse för kulturlivet. Vårt uppdrag att utbilda ledare för idrottens behov, liksom arbetet med värderingsfrågor, är särskilt angeläget. AMBITION SISU Idrottsutbildarna ska vara attraktivt och ha en stark position som idrottsrörelsens studie-, bildnings- och utbildnings organisation i relation till stat, landsting och kommuner i relation till andra organisationer och samhällsaktörer som den naturliga samarbetspartnern för idrottens utveckling genom att agera utifrån idrottens behov och önskemål Verksamhet Vi har inom SISU Idrottsutbildarna ett målstyrt arbete och under året har nya riktlinjer tagits fram och samtliga distrikt arbetar nu efter dessa. Riktlinjerna är grunden till ett gemensamt förhållningssätt och ansvar för hur statsanslaget används. Riktlinjerna är vägledande i vad som är rapporterbar verksamhet och hur vi ska använda våra resurser. Under året har även samtliga distrikt genomgått en omfattande kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen säkerställer att vi använder våra statliga finansieringar enligt våra riktlinjer. Utbildningsmodulen har under året fortsatt att utvecklas. SISU har under 2013 infört ett nytt Idrottslyft som ersatt de tidigare ledarförsörjnings-medlen. Införandet av de nya riktlinjerna och de nya arbetssätten med Idrottslyftet har tillsammans gjort att vi minskat antalet studietimmar till mot under Vi har lagt stort fokus på att inte bara arbeta med de stora föreningarna utan vi har aktivt arbetat med att besöka och arbeta med nya föreningar. Antalet föreningar har därför stigit till hela 339 som vi arbetat med under 2013 i 55 idrotter från 278 föreningar år Vi har under året gjort mer för fler. Det är vi stolta över. 8

9 VI UTBILDAR, BILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN FOLKBILDNING Folkbildningen är kärnan i vår verksamhet. Vi skall vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet skall präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalité, till konkurrenskraftiga priser för idrottsrörelsen. Bland våra deltagare är en stor del under 25 år, så inom folkbildningen är vi verkligen ungdomens studieförbund. Vi sitter med i Länsbildningsförbundets styrelse och på så vis hjälper till att stärka folkbildningen i länet. LÄRGRUPP/STUDIECIRKEL En lärgrupp kan jämföras med en studiecirkel. Metodiken är självlärande grupper där initiativ och planering görs gemensamt av varje grupp. Lärande sker i planerade studier över tid med utgångspunkt från ett material som alla deltagare har tillgång till. Grunden är samtalet mellan deltagarna där man utifrån olika perspektiv, erfarenheter och upplevelser skapar intressanta och lärande diskussioner. Stor del av lärgruppernas innehåll har fokuserats på värderingsarbete, föreningskunskap, demokrati, integration och ledarutveckling i föreningarna. KURS I verksamhetsformen kurs ska det finnas en inriktning och ett uttalat utbildningsmål samt en fastställd kurs- och timplan. Exempel på kursverksamhet är Idrott Online Klubb och Idrottens föreningslära. Deltagare är såväl organisationsledare som aktivitetsledare, även en del aktiva. Årets resultat blev utbildningstimmar. De 345 kurserna har samlat deltagare. KULTUR Kulturarrangemang i en förening är ett sätt att öka gemenskapen och erbjuda medlemmarna olika upplevelser. Med kulturprogram avses teater, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning eller utställning som framförs eller visas som publik. 913 kulturarrangemang har genom förts. I de olika kulturarrangemangen har personer deltagit eller varit åskådare. De olika formerna för kulturarrangemang har bland andra varit, utställningar, bild form och hantverk, dans och sång. Tanken är att kulturaktiviteterna både ska stimulera till individuell utveckling och stärka känslan för laget/teamet. Årets resultat blev utbildningstimmar. De lärgrupperna har samlat deltagare. BARNKULTUR Barnkultur var ny verksamhetsform från och med Barnkultur är en lärgrupp för åldersgruppen 7-12 år. I barnkulturgrupper gäller inte samma krav på målinriktade och metodiska studier som för ungdomar och vuxna. Verksamheten ska vara planerad och gruppen ska fungera i bildningens anda och på deltagarnas, det vill säga barnens, villkor. Verksamheten ska utgå från barnens behov, intressen och präglas av öppenhet och demokratiska arbetsformer. I en barnkulturgrupp är alla barn aktiva. Detta kan ske genom att rita, skapa och dramatisera olika kulturaktiviteter, inkluderande nya medier som metod. Årets resultat blev utbildningstimmar. De 217 lärgrupperna har samlat deltagare. FÖRELÄSNINGAR Föreläsningen är en enskild företeelse, som inte är rapporteringsbar i samband med annan verksamhetsform. Det ska finnas en inriktning/tema för föreläsningen. Föreläsningarna genomförs såväl internt i föreningen, som gemensamma föreläsningar för flera föreningar. Under året genomfördes 435 föreläsningar med deltagare. Exempel på ämnena var Värdegrund, Ledarskap, Djurkunskap, Arrangemang, Friskvård och hälsa, Idrottskunskap, Kost och näringslära. PROCESSARBETE Verksamhetsformen processarbete syftar till att vara en resurs som stärker organisation, struktur och utveckling av styrdokument. Arbetet är främst riktat till organisationsledare. Inriktningen stärker och vitaliserar aktiviteter och sisu verksamhetsberättelse

10 verksamheter i föreningen. Arbetet är avgränsat i tid och utmynna i någon form av dokumentation/handlingsplan genomförde vi 20 arrangemang under 127 timmar. LEDARE Inom ramen för det ökade statsbidraget har en särskild prioritering skett av ledare för organisations-, aktivitetsoch unga ledare. Under året genomfördes 905 lärgrupper för organisationsledare med utbildningstimmar där ledare deltog. För aktivitetsledare genomfördes 888 lärgrupper med utbildningstimmar där ledare deltog. Stöd och Service NÄTBASERAT LÄRANDE, STÖD I IDROTTONLINE Särskilda utbildningsinsatser har skett inom IT-området och då främst inom IdrottOnline. IdrottOnline innebär enklare hantering av bland annat medlemsregister och rapportering av lokalt aktivitetsstöd samt är ett verktyg där föreningarna kan sköta sin hemsida. Behovet i föreningarna ser olika ut och därför har vi erbjudit utbildningar på olika sätt. Under 2013 genomfördes 35 utbildningar i IdrottOnline i Västmanland. En del hos oss på Idrottens Hus och en del på plats hos föreningarna. Vi erbjuder SDF och SF att kostnadsfritt få nyttja vår videokonferensanläggning för att komma igång med nätbaserat lärande och kunna nyttja tekniken till att minska resor och kostnader. Med kommunernas och landstingets ansvariga politiker och tjänstemän har dialogträffar, En timme med idrotten, genomförts i samtliga kommuner och i landstinget i samarbete med Västmanlands Idrottsförbund. Resurser Vi bedömer att SISU Idrottsutbildarna huvudsakligen kommer att vara anslagsfinansierad under de närmaste åren. Därför vill vi säkerställa och öka anslaget genom att övertyga offentliga finansiärer om vår verksamhetsomfattning och kvalité. I Västmanland beviljar nu nio av tio kommuner och Landstinget oss anslag och det sammanlagda beloppet ökade med kronor för Vi arbetar ständigt för att höja våra anslag så vi kan göra mer för fler. Vi har fortsätt att arbeta aktivt med VKL och startat upp samarbete med Länsstyrelsen. UTBILDNINGSKATALOGER Utbildningskataloger har tagits fram för våren respektive hösten Där presenterades våra gränsöverskridande föreläsningar och kurser. Vi har också utvecklat katalogen till att även vara ett stöd för föreningar med övrig information som de kan ha nytta av. KOMMUNER, LANDSTING OCH VKL (VÄSTMAN- LANDS KOMMUNER OCH LANDSTING) Vi har under året fortsatt att bygga på en bra och tät dialog med kommunerna och landstinget i länet. Vi har haft kontinuerliga avstämningsmöten med kommunernas och landstingets tjänstemän vilket resulterar till ett mycket bra samarbete. Tillsammans med kommunerna har vi till exempel haft föreningsträffar, föreningsbesök och föreläsningar. Med kommunernas och landstingets ansvariga politiker och tjänstemän har dialogträffar, En timme med idrotten, genomförts i samtliga kommuner och i landstinget i samarbete med Västmanlands Idrottsförbund. Vi har fortsätt att arbeta aktivt med VKL och startat upp samarbete med Länsstyrelsen. 10

11 Medarbetarna Vår främsta framgångsfaktor är medarbetarnas kompetens och skicklighet och deras engagerade förhållningssätt till uppdraget. Därför vill vi ge alla möjlighet till utveckling och framsteg. I vår nu årliga medarbetarundersökning som är gemensam för samtliga distrikt höjdes medarbetarnas nöjdhet med fem enheter till 77 %, vilket också ligger över genomsnittet för distrikten i Sverige. Resultatet visade att våra medarbetare känner stor stolthet över att få arbeta med idrotten och dess utbildning och utveckling. I medarbetarnöjdhet motsvarar det 4 av 5 på en skala 1-5. LIKABEHANDLING, MÅNGFALD OCH JÄM- STÄLLDHETSINTEGRERING Vi deltar från och med 2012 i ett EU-projekt som heter Inkludera Mera tillsammans med idrottsförbunden och SISU Idrottsutbildarna i Uppland, Örebro, Södermanland och Östergötland. Totalt är vi för alla fem distrikt tillsammans beviljade kronor under projektet som sträcker sig till januari Projektet inriktar sig till vår egen personal för att stärka oss när det gäller kompetens inom likabehandling. Under 2013 har en person från Västmanland även deltagit i två transnationella utbyten för att öka spridningen av erfarenheter som fås genom studieresan och få till en attityd-förändring inom idrottsrörelsen i dessa frågor. Den kunskap som vi får till oss ska vi sedan vidareförmedla till våra idrottsföreningar så att idrotten i Västmanland kan komma längre när det gäller jämställdhetsintegrering och tillgänglighet. Vi deltog även, i samarbete med Västmanlands Idrottsförbund, i det första Pridetåget i Västmanland som genomfördes i Västerås i juni månad. Fokuserade områden Värdegrundsarbete har genomsyrat vårt dagliga arbete. Den tvååriga satsningen Värdefullt inom SISU avslutades 2012 för att övergå i den ordinarie verksamheten inom ramen för vårt nya uppdrag i Idrottslyftet, som handlar om att stärka föreningarna i att utveckla verksamheten så att idrotten gör som Idrotten vill. Dagligen genomförde vi möten i idrottsföreningar runt om i länet för att få dem att samtala och fundera kring vad som är bra idrott. Till hjälp har våra medarbetare de nya Skattnings och Analysverktygen som tagit fram centralt när det gäller Idrottslyftets satsning. Stort fokus låg på att i det dagliga arbetet stötta organisations- och aktivitetsledarna då de är stommen i föreningarna. Får vi fungerande organisationsledare så genomsyrar det hela föreningens verksamhet. Vi såg att föreningarna fortlöpande hade stort behov av stöd och hjälp av idrottskonsulenterna i alla typer av frågor, exempelvis den del av Idrottslyftet som SF fördelar och på så vis se till att föreningarna får ännu mer medel att använda sig av i projekt och satsningar i Västmanland. Vi har fortsatt att arbeta med att stärka varumärket SISU Idrottsutbildarna genom att besöka kommunerna och landstinget oftare, synas mer i media och öka vår samverkan med andra aktörer runt om i länet. Denna satsning har bidragit till ökad kontakt med föreningar och SDF och därmed lett till ökad verksamhet i fler föreningar. AKTIVITETSLEDARE Plattformen är idrottens barn- och ungdomsledarutbildning på basnivå och vänder sig till de som är ledare och tränare för barn- och ungdomar mellan 7-15 år. De lär sig grunderna för hur de blir en positiv och självständig idrottsledare för barn och ungdomar och dessutom ges de möjlighet att knyta kontakter med andra ledare inom olika idrotter. Vi har under 2013 genomfört tre utbildningstillfällen för Plattformen. GTU-utbildningen (Idrottens grundtränarutbilning) utvecklar ledaren i tränarskap och träningslära och byter erfarenheter med tränare inom andra idrotter. På uppdrag av specialidrottsförbunden genomför SISU en gränsöverskridande tränarutbildning i tre nivåer över hela landet med en likvärdig utformning oavsett i vilket distrikt den genomförs. Vi har under 2013 erbjudit ett utbildningstillfälle för GTU. Sedan många år tillbaka samverkar Köpings Bordtennisklubb Internationella med SISU Idrottsutbildarna Västmanland kring föreningens utbildnings och utvecklingsarbete. När föreningen beviljades medel för projektet Sport Education for Social Leaders var SISU Idrottsutbildarna en sisu verksamhetsberättelse

12 samarbetspartner och genomförare av utbildningsinsatserna i Alexandria. Två utbildare från SISU, planerade och genomförde ledarutbildningen. ORGANISATIONSLEDARE/FÖRENINGSKUNSKAP Vi har under 2013 gjort en förnyad satsning på föreningskunskap. Under året har vi genomfört tre föreläsningar tillsammans med Skatteverket och fyra allmänna kurser/ föreläsningar med teman som Idrottens Föreningslära, och Valberedning. levande medlemsavtal (stadgar) och det mest elementära vad gäller skatter och avgifter. Vi betonar också vikten av att varje förening behöver vara grundad i sin verksamhetsidé och värdegrund. För lyckas omsätta allt detta i praktisk handling ger vi tips på saker varje offensiv förening behöver tänka på och göra för att ständigt vara i rörelse. Efter avslutad Idrottens föreningslära hoppas vi att deltagaren känner sig inspirerad att fortsatta arbetet på i föreningen. Till Idrottens föreningslära GRUND finns ett särskilt material framtaget, som du bland annat kan läsa mer om på vårt förlags hemsida SISU Idrottsböcker FOLKHÄLSA Folkhälsoarbetet har integrerats i föreningsarbetet i syfte att öka den fysiska aktiviteten och främst bland barn och ungdomar. SISU har bland annat, tillsammans med Västmanlands skidförbund, genomfört en föreläsning riktad mot motionärer där de bland annat hade teori och praktik när det gäller rullskidor. Utöver dessa så har vi arbetat i 867 studietimmar med föreningskunskap i de enskilda föreningarna. Nyckelorden för detta steg är information, introduktion och inspiration. Deltagaren ska informeras och introduceras i vad det innebär att bedriva verksamhet i en ideell förening. Vi bearbetar områden som den demokratiska uppbyggnaden inklusive årsmöte och valberedningsarbete, vikten av ett SLUTORD Årets ekonomiska resultat är positivt. Vi arbetar kontinuerligt med att se över våra fasta kostnader och se hur vi kan samnyttja resurserna på ett optimalt sätt. En utveckling är inte möjlig utan ett gott samarbete med organisationer och myndigheter. Vi vill rikta ett särskilt tack till våra medlemsorganisationer. Stort tack ger vi också till övriga samverkanspartners för ett gott samar- SISU Idrottsutbildarna februari

13 Utbildningstimmar Utbildningstimmar Antal föreningar med verksamhet Antal föreningar sisu verksamhetsberättelse

14 Utbildningstimmar per kommun Lärande per kommun Kommun Utb. timmar Föreläsning Kultur Utb. timmar Föreläsning Kultur Arboga Fagersta Hallstahammar Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Idrotter med över 100 utbildningstimmar 14

15 Förvaltningsberättelse SISU Idrottsutbildarna sisu årsredovisning

16 Förslag till disposition av årets resultat Resultaträkning 16

17 Balansräkning SISU Idrottsutbildarna sisu årsredovisning

18 Tiläggsupplysningar SISU Idrottsutbildarna 18

19 sisu årsredovisning

20 Revisionsberättelse Revisisionsberättelsen omfattar sidorna

21 Granskningsrapport SISU Idrottsutbildarna sisu årsredovisning

22 I FOKUS

23 Verksamhetsinriktning För förbundsstyrelsens ledning av verksamheten fattar SISUstämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning med ekonomisk plan. SISU Idrottsutbildarna består av samma specialidrottsförbund som Riksidrottsförbundet, samt tre ytterligare medlemsorganisationer. För den regionala och lokala verksamheten ansvarar 21 SISU-distrikt varav Västmanland är ett. Riksidrottsförbundets uppdrag är att stödja, företräda och leda idrotten medan SISU Idrottsutbildarnas uppdrag är att utbilda, bilda och utveckla idrotten. Det betyder att de båda organisationerna, utifrån sina respektive uppdrag, kompletterar varandra i det dagliga arbetet för idrottens utveckling. De båda organisationernas verksamhetsinriktningar är samordnade för ett optimalt resultat. SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna, för medlemmarna. Vi jobbar med bildning och utbildning inom idrotten och verkar för att stimulera människors lärande. Kärnan i vårt arbete är alltid samtalet och mötet mellan människor, vi tror på att lära både av andra och av varandra och att det är en nyckel till framgångsrik utveckling och idrott. Kännetecknande för alla lärandeprocesser är att kraften, motivationen och sökandet efter kunskap kommer inifrån, och vi vill att alla ska ha roligt och må bra under sin tid inom idrotten. Vi är engagerade och finns på alla nivåer inom idrotten, vilket ger oss en unik kunskap och erfarenhet om vad som är på gång och vad som kan ge extra kraft till förändring. Vi är den resurs och det stöd som krävs för att komma igång med ett utvecklingsarbete. Vi är till för alla föreningar och förbund i hela länet. Närheten gör det enkelt att samarbeta med oss, och utbildning på hemmaplan ger möjlighet för alla att delta. Vi möter dagligen ledare, aktiva, tränare, idrottsföräldrar och funktionärer över hela länet, och skapar mötesplatser där vi tillsammans kan utvecklas. Detta gör att vi känner till helheten och vardagen inom idrotten. All SISU Idrottsutbildarnas verksamhet sker med idrottsföreningen i fokus, i syfte att utveckla föreningen. Det görs genom att stärka människorna och föreningens struktur. Vi utgår ifrån det behovsstyrda lärandet där den unika föreningens eller förbundets behov alltid är utgångspunkten. Dessutom erbjuds ett likartat kursutbud över hela landet med t.ex. utbildningar och kurser inom ramen för Idrottens föreningslära och Idrottens tränarprogram. sisu verksamhetsinriktning

24 VERKSAMHETSIDÉ SISU Idrottsutbildarna ska vara en eftertraktad resurs för idrotten som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Vårt utbud ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalitet till konkurrenskraftiga priser. VISION Vår vision och ledstjärna är vi är där när idrotten lär. VÄRDEGRUND Vår utgångspunkt är idrottsrörelsens gemensamma idéoch värdegrundsprogram Idrotten vill. Det är den idémässiga bas vi har som utgångspunkt i rollen som idrottens utbildningsorganisation. Vi ser lärandet som en livslång process, där vi utgår från människors olika insikter, erfarenheter och förutsättningar. Dialogen, mötet och samtalet är centralt med en prägel av att lära av andra, men också lära varandra. Vi ska i all verksamhet utgå från idrottens behov. Vi ska inspirera och stimulera till att ständigt utveckla och förbättra idrotten till form och innehåll. Vi avstår från uppdrag utanför idrotten. SISU Idrottsutbildarnas primära uppgift är att vara en resurs i medlemsorganisationernas (MO) lärande och utveckling. Den sekundära uppgiften är att vara en resurs för MO, exempelvis att påverka samhällsutvecklingen som berör idrotten. Den samhällsfinansierade folkbildningsverksamheten har hos oss en särställning, med särskilda avsikter och riktlinjer. Vår folkbildningsverksamhet utgår från idrotten och dess behov. Öppenhet, engagemang och trovärdighet ska prägla vad vi säger och vårt sätt att vara. Detta gäller i relationen och samspelet med våra uppdragsgivare, men också mellan individer och olika organisationsled inom SISU Idrottsutbildarna. Vår styrka bygger på att vi är ett samlat lag, med kraftfulla lagdelar, där vi har ett gemensamt ansvar för helheten och för att nå vår vision. Idrotten finns över hela landet, vilket innebär att förutsättningarna och behoven varierar. För oss är det viktigt med en lokal anpassning, samtidigt som vi värnar om helheten. I denna anda ska vi stötta, stimulera och stärka varandra. En avgörande framgångsfaktor är medarbetarnas kompetens och skicklighet samt ett engagerat förhållningssätt till uppdraget. Regelbunden kompetensutveckling är avgörande. 24

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015

Verksamhetsinriktning 2015 Verksamhetsinriktning 2015 Särskild föräldrasatsning 2015 Den verksamhetsinriktning som nu föreligger inför året 2015 har fått en nyare utformning. SISU Riks och RF arbetar för en mer integrerad verksamhetsinriktning.

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN BOLLEBYGD 2013 Innehåll Inledning... 3 Kontakta oss... 4 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 5 Konsulentens roll... 6 Verksamhetsidé...

Läs mer

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Föredragningslista Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Hallands årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Stämman öppnas 2. Fastställande

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LIDKÖPING 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

Vi är där när idrotten lär!

Vi är där när idrotten lär! Möt oss hösten 2012 Utbildningskatalog Västmanland Vi är där när idrotten lär! Vi är där när idrotten lär! SISU Idrottsutbildarna är idrottens studieförbund. Vi erbjuder utbildning som stärker och utvecklar

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN SKÖVDE 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6 Värdegrund...

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna KUN 2014-02-11 Enhetsnamn Handläggare: Margareta Wennerberg Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna Ärendebeskrivning

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Våren 2015

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Våren 2015 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Våren 2015 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent för hjälp med genomförandet. SISU Idrottsutbildarna kan också hjälpa till med vissa kostnader

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation och vår verksamhet utgår från idrottens behov av utveckling. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE ALINGSÅS 2012 Innehåll Ordförande har ordet... 3 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna organisation... 4 Vi utbildar och utvecklar idrotten...

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE HJO 2012

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE HJO 2012 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas VERKSAMHETSBERÄTTELSE HJO 2012 Innehåll Ordförande har ordet... 3 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna organisation... 4 Vi utbildar och utvecklar idrotten...

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2013 Gruppövning på aktiva föreläsningar 2013 2 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2013 Arbetet med kanslisamordningen

Läs mer

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag 13:6 Stadgeändringar utseende av revisionsbolag : att att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan; och SISU-stämman beslutar tillämpa den nya ordningen redan vid SISU-stämman 2013

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT Du kan vara klubbchef, ordförande, tränare, utbildare i golfvett, fadder, SISU-konsulent - Hur får vi nya spelare att trivas i golfen? - Hur får vi

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

Stadgar. Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping

Stadgar. Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping Stadgar Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping Mail: norrkoping@korpen.se Hemsida: www.korpen-norrkoping.se NORRKÖPINGS KORPFÖRBUND

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Rapport Utredning regionala stödfunktioner

Rapport Utredning regionala stödfunktioner Rapport Utredning regionala stödfunktioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Utbildningsbroschyr. Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

Utbildningsbroschyr. Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Utbildningsbroschyr Ett axplock av våra kurser och föreläsningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne Sid Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration och IT 4-5 Föreningsutveckling 6 Idrottspsykologi och mental träning

Läs mer

UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND. Foto: Lena Fredén

UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND. Foto: Lena Fredén Foto: Lena Fredén UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND Höstens utbildningsutbud hos SISU Idro LEDARSKAP OCH TRÄNARSKAP Plattformen/Plattformen Unga

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

2013-04-24 Årsstämmoprotokoll 2013-04-13

2013-04-24 Årsstämmoprotokoll 2013-04-13 Årsstämmoprotokoll 2013 Scandic Hotell, Skellefteå 2013-04-13 Årsstämmans öppnande Västerbottens Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarnas ordförande Börje Sandgren, hälsar alla välkomna till denna för

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Nya bidragsmodellen för SF-stödet

Nya bidragsmodellen för SF-stödet Nya bidragsmodellen för SF-stödet Inledning Vid RF-stämman 2011 beslutades att godkänna en ny bidragsmodell för SF-stödet som gäller för fördelningen av SF-stödet från och med 2012. Bidragsmodellen omfattar

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent för hjälp med genomförandet. SISU Idrottsutbildarna kan också hjälpa till med vissa kostnader

Läs mer

kan och vill påverka i min förening!

kan och vill påverka i min förening! kan och vill påverka i min förening! Varför? På Riksidrottsmötet (RIM) 2009 togs beslut, efter motion från Skåneidrotten, att SISU Idrottsutbildarna skulle ta fram ett studie- och utbildningsmaterial för

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm

Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm Deltagande: FS ledamöter: Förhinder: Pia Zätterström (ordf.), Leif Bolin, Margareta Israelsson, Johan Kannerberg,

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Västernorrland 3 Distriktsordförande och Utbildningschef om verksamhetsåret 2010 2010 års verksamhet och räkenskaper redovisas årsvis och är föremål för diskussion

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer