Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse med årsredovisning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 1

2 Innehållsförteckning sid Ordförande har ordet 3 Distriktidrottschefen om verksamheten 4 Vilka är vi 5 Uppgift och organisation 6 Prioriterade områden 7 Idrottsdalarna 12 Förvaltningsberättelse 13 Balansräkning 15 Resultaträkning 16 Tilläggsupplysningar 17 Styrelsens underskrifter 20 Revisionsberättelse 21 Styrelse och personal 22 Idrotten i siffror 23 Stipendier 37 Utmärkelser 38 2

3 Ordförande har ordet 68 idrotter föreningar, idrott i Dalarna! RF-familjen består av några större idrotter, som t ex fotboll, ishockey, ridsport, och ett stort antal mindre idrotter som tillsammans är svensk idrottsrörelse. 3 miljoner utövare organiserade i 71 specialidrottsförbund är en fantastisk kraft i samhället. Elitidrotten är den del som syns och märks mest, men den är bara en liten del av den samlade idrottsrörelsen. Inom Dalarnas Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna i Dalarna samlar vi 68 idrotter i 938 föreningar med ca ledare. Dessa föreningar och specialidrottsdistriktsförbund har gett oss förtroendet att både företräda och bistå i olika typer av frågor. Vårt kanske viktigaste uppdrag är att bistå med utbildning och utveckling via SISU Idrottsutbildarna, idrottens eget studieförbund. Under det senaste året så har vi slagits för lika villkor som andra distriktsförbund, men tyvärr förgäves då ett antal av länets kommuner inte bistått oss med bidrag i samma omfattning som andra studieförbund erhållit. Jag vill här passa på att sända ett tack till de kommuner som förstått behovet av en stark idrottsrörelse och en god folkhälsa och som välvilligt gett oss bidrag till vår verksamhet. De olika specialidrottsförbunden och föreningarna, RF:s medlemmar, lever under väldigt skilda villkor. Några har tusentals medlemmar och stora kanslier, andra, med färre utövare, är i stort behov av den support som vi i egenskap av idrottens samlade stödorganisation kan ge. Därför har vårt uppdrag att bistå och underlätta för idrotten allt mer kommit i focus för oss inom Dalaidrotten, nu senast genom att erbjuda föreningar hjälp och stöd med bl a en effektiv administration. Svensk idrott (RF och SISU) har under året antagit en ny strategi för svensk idrotts framtid med en gemensam värdegrund, till detta är ett antal mål för år 2025 antagna. I strategin ligger den ideella idrottsföreningen som självklar organisatorisk bas, nytt är bl a formuleringen idrott hela livet. Strategivalet kommer att påverka oss i vardagen, men hur är i dagsläget delvis oklart, ett antal arbetsgrupper är tillsatta av riksidrottsstyrelsen. Ett antal förslag kommer att föreläggas Riksidrottsmötet 2017, glädjande nog kan vi rapportera att Riksidrottsforum 2016 kommer att gå av stapeln i Falun under november. Under detta möte kommer Svensk Idrotts fortsatta inriktning mot 2025 diskuteras. Svensk idrott är bra på mycket, den allra största vinsten är att vi gemensamt kan erbjuda barn och ungdomar ett fantastiskt utbud av roliga, utvecklande och hälsosamma idrotter. Alla kan hitta något som passar just honom eller henne. Oavsett ålder och idrottsliga ambitioner. Svensk idrott är bra, idrotten i Dalarna är väldigt bra! Tomas Ringsby Petersson, ordförande 3

4 Distriktidrottschefen om verksamheten Verksamhetsåren har varit ett spännande år för både idrotten i Dalarna och Svensk Idrott i stort. Då vi är Riksidrottsförbundets, tillika studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas regionala företrädare påverkas vi till stora delar av centrala beslut. Under verksamhetsperioden har ett omfattande strategiarbete genomförts. Ett arbete som resulterade i beslut om ny verksamhetsinriktning med mål mot En ny riksidrottsstyrelse och förbundsstyrelse i personunion. Målen är nu tydligt utstakade. Svensk Idrott ska arbeta mot att förändra strukturer och invanda mönster för att möta en ny framtid. Ambitionen är att så många som möjligt skall kunna hålla på med idrott så länge som möjligt. Nya verksamheter med fokus på flexibilitet, möjlighet att välja ambitionsnivå mm behöver skapas. I vår verksamhet som stödorganisation till idrotten i Dalarna innebär det att vi finns som stöd för idrotten att ta dessa steg. Dels i form av utbildning genom studieförbundet. Men också i form av ekonomiskt stöd så som Idrottslyftet. Under 2015 fick Riksidrottsförbundet ett regeringsuppdrag kopplat till integration. Ett uppdrag som till allra största delen skall hanteras av distriktsförbunden, så som Dalarnas Idrottsförbund. Vi har under 2015 anställt en samordnare för integrationsarbetet och verksamheten är i full gång. Ett stort och viktigt område som sätter fokus på utanförskap i bred bemärkelse. Hur kan idrotten sänka trösklar och göra det ännu enklare att vara med, oavsett bakgrund, ekonomisk eller social status. Med den nya verksamhetsinriktningen, med tydliga mål, ser vi fram emot att kunna vara ett stöd till föreningar i deras utveckling mot en ännu bättre idrottsrörelse. David Bergström, distriktidrottschef 4

5 Vilka är vi Vision Svensk idrott världens bästa Idrottens värdegrund Varje förening och varje förbund beslutar själv över sin verksamhet. Idrottsrörelsen har kommit överens om en gemensam värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån: Glädje och gemenskap Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Demokrati och delaktighet Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. Allas rätt att vara med Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Rent spel Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. 5

6 Uppgift och organisation Dalarnas Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets förlängda arm i Dalarna. 71 specialidrottsförbund representerar hela idrotten varav 68 idrotter finns i Dalarna. Vår främsta uppgift är att stötta och företräda idrottsrörelsen i kontakter med myndigheter, politiker med flera. Vartannat år träffas medlemsorganisationerna på stämma där inriktning för verksamheten bestäms. Till Dalarnas Idrottsförbunds uppgifter hör: Företräda idrotten gentemot myndigheter, politiker och samhället i övrigt. Fördela bidrag. Stimulera den idrottsliga utvecklingen och kunskapsutvecklingen. Samordna arbetet kring idrottsrörelsens värdegrundsfrågor. Idrottens hus Följande hyresgäster i Dalaidrottens hus: Dala Sports Academy Dalarnas Fotbollförbund Dalarnas Friidrottsförbund Dalarnas Innebandyförbund Dalarnas Ishockeyförbund Dalarnas Orienteringsförbund Dalarnas Parasportförbund Dalarnas Skidförbund Gymnastikförbundet Uppsvenska t.o.m Korpen Svenska motionsidrottsförbundet SISU Idrottsutbildarna Sportmagasinet Svenska Innebandyförbundet fr.o.m Dalarnas Idrottsförbund är representerade i följande organisationer: ANDT gruppen Falun och Borlänge Dagmar och Bertil Wåghälls ungdomsfond Dala Sports Academy ekonomiska förening Dala Sports Academy styrgrupp Dalarnas Folkrörelsearkiv Dalarnas Idrottsmuseum Föreningen Social Ekonomi Länsstyrelsens frivilliga organisationer Partnerskap för Landsbygdsprogrammet PRODIS RF:s referensgr. Internationella evenemang Samverkansgruppen kring doping Falun, Borlänge och Ludvika 6

7 Prioriterade områden Idrottspolitik Idrottspolitiken har en central uppgift. Ramarna för idrottsrörelsens valmöjligheter, både idag och för framtiden, sätts i stor utsträckning av politiska beslut. Därför är det idrottspolitiska arbetet, vars grundläggande syfte är att skapa bästa möjliga förutsättningar för den idrottsliga verksamheten i föreningar och förbund, en av de viktigaste uppgifterna. Grunden i arbetet utgörs av regelbundna kontakter med företrädare för myndigheter, politiker och samhället i övrigt. Mål inför Förstärka det politiska påverkansarbetet för att förbättra förståelsen och förutsättningarna för föreningslivet. Hävda och försvara idrottens särart i förhållande till politiker och myndigheter såväl regionalt som lokalt. Stärka idrottens ställning i samhällsplaneringen. Påverkansarbete för att ge idrotten en tydligare roll i samhällsplaneringen och främja möjligheterna till idrott/fysisk aktivitet för flickor och pojkar, kvinnor och män i riktlinjer och anvisningar vid byggande och samhällsplanering. Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk idrott på såväl regional som kommunal nivå. Intensifiera det idrottspolitiska arbetet kring våra fokusområden, evenemang, framtidens idrott, folkbildning, elitidrott, breddidrott samt anläggningar och idrottsmiljöer. Genomförd verksamhet Månatliga Idrottsfrukostar i tre kommuner Debattartiklar Deltagit i nätverksträffar Fördjupad statistik per kommun Styrelsemöten i olika kommuner Varje styrelseledamot har ett kommunalt ansvar 7

8 Evenemang Evenemang skapar glädje och gemenskap, tillväxt och stolthet. Dalarna har en lång och stolt tradition av att arrangera idrottsevenemang. Dalarnas Idrottsförbund genomför under perioden ett kompetensutvecklingsprojekt, Eventkompetens med stöd från Europeiska sociala fonden. Ett 80-tal företagare inom eventbranschen kommer att delta i projektet för att höja sig och sin personals kompetens inom viktiga områden. Projektet består av två delar en planerings- och analysfas som genomförts under 2015 samt en genomförandefas 2016 till Mål inför Intensifiera arbetet för att få fler idrottsevenemang till Dalarna enligt den av Riksidrottsstyrelsen antagna nationella strategin. Arbetet ska bygga på en aktiv samverkan mellan besöksnäringen, staten, regionen, berörda kommuner, näringslivet och idrottsrörelsen, samt inkludera medfinansiering från såväl stat, kommun, region som näringsliv. Definiera och avgränsa Dalarnas strategi för idrottsevenemang. Definiera de övergripande målen. Definiera hur skapa fler destinationer för idrottsevenemang. Definiera hur de turistekonomiska effekterna skall öka. Genomförd verksamhet Förstudier Sökt medel från ESF Beviljats medel från ESF Planeringsfas Ca 100 inplanerade kurser under projekttiden Påbörjad regional strategi Forum kring evenemang under skid VM 8

9 Framtidens idrott Samhället förändras hela tiden och därmed även idrotten. Våra svenska föreningar står inför några av sina största utmaningar när det gäller att bygga strukturer som passar framtidens medlemmar. Riksidrottsförbundet är därför fast beslutet att ligga i framkant för den utvecklingen. Mål inför Utveckla arbetet med motionsidrott som attraherar flickor och pojkar, kvinnor och män genom att erbjuda etablerade och nya verksamhetsformer. Utveckla ungdoms- och vuxenidrotten i förening ur ett folkhälsoperspektiv samt arbete med mångfald. Skapa förutsättningar för att fler ska ha tillgång till idrotten genom att tillsammans med föreningarna och kommunerna arbeta för att sänka kostnader inom barn- och ungdomsidrotten. Genomförd verksamhet Innovation Camp har genomförts tillsammans med Ung Företagsamhet. Gymnasieelever fick i uppdrag att skapa, en drömmiljö för rörelse. Flera projektidéer presenterades. Breddens IF är en ny idrottsförening som med stöd av Dalaidrotten utvecklat och etablerat sin verksamhet. Boll för alla är en aktivitet som bedrivs i tre bostadsområden i Falun, gratis och öppet för alla. Ungdomar från områdena har utbildats för att ta hand om barnen. Korpen Orsa har skapat ny verksamhet utifrån ett diskussionsforum för ungdomar under rubriken Det behöver röras om. Ungdomarna kom fram till fortsatt idrottande men utan prestationskrav. En träningsgrupp som motsvarar önskemålen har bildats under ledning av Korpen. En innovativ orienteringsaktivitet, MOBO, har utvecklats. En app med tre funktioner: karta, kompass och stämplingsfunktion. Friskis & Svettis i Borlänge erbjuder gratis träningstillfällen på fredagskvällar för ungdomar på stan. HANDBOLLS- FITNESS 9

10 Elitidrott Det finns ett värde i att investera i elitidrott. Internationell framgång inspirerar nya generationer och bidrar till en aktiv befolkning. I Dalarna bedrivs elitidrotten bl.a. genom Dala Sports Academy Elit som arbetar kontinuerligt för att vara den ledande kraft som skapar rätt förutsättningar för elitaktiva att utvecklas inom sin idrott Mål inför Utveckla möjligheterna för kvinnor och män att kombinera utbildning med en elitsatsning. Speciell vikt läggs vid utveckling av postgymnasiala utbildningar riksidrottsuniversitet, med ambitionen att under den kommande perioden bli ett certifierat riksidrottsuniversitet enligt den framtagna nationella modellen. Fortsätta utvecklingen av den stöd- och supportfunktion som byggts upp kring Dala Sports Academy. Verka för att fler individer väljer Dala Sports Academy som utgångspunkt för sin elitsatsning. Genomförd verksamhet Samverkan med fem specialidrottsförbund: cykel, friidrott, orientering, skidor och triathlon. Antagit ca 115 aktiva per år fördelat på sex idrotter, cykel, friidrott, längdskidåkning, orientering, skidorientering och triathlon. 35 genomförda läger. 205 internationella medaljer sedan starten Medaljer tagna på OS, VM, EM av elitaktiva som medverkat i elitmiljön. Medaljstatistik: 2014: 3 guld, 4 silver, 3 brons 2015: 9 guld, 12 silver, 4 brons Samverkan med SOK angående aktiva kopplat till Hopp och talang. Av RF utsetts till Riksidrottsvänligt universitet/högskola. Arrangerat konferensen Uthållighetsidrott i världsklass. 10

11 Mångfald Svensk idrott har under 2015 ytterligare stärkt arbetet med mångfald och därmed bidragit både till integrationen i samhället och svensk idrotts utveckling. Mångfald handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder att vi på alla plan och nivåer tar tillvara på olika kompetenser, erfarenheter och talanger. Dalarnas Idrottsförbunds mångfaldsarbete genomförs under samlingsnamnet Idrott för alla. Under hösten 2015 anställdes en koordinator för att arbeta med integrationsfrågor. På hemsidan finns mer om verksamheten från aterblick.dalaidrotten.se 11

12 Idrottsdalarna Vår målgrupp: 68 RF-idrotter i Dalarna 23 Specialidrottsdistriktsförbund som är aktiva enbart i Dalarna 37 Specialidrottsdistriktsförbund som är aktiva i fler län s.k. region 8 Idrotter som ej har specialidrottsdisktriktsförbund men föreningar i Dalarna 938 Huvudföreningar Sektioner 432 LOK-stödsföreningar Aktiva 12

13 Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning Dalarnas Idrottsförbund fungerar som Riksidrottsförbundets förlängda arm. Vår främsta uppgift är att stötta medlemsorganisationerna och företräda idrottsrörelsen i kontakter med myndigheter, politiker med flera. Till Dalarnas Idrottsförbunds uppgifter hör: Företräda svensk idrott gentemot myndigheter, politiker och samhället i övrigt Fördela statens anslag till idrottsrörelsen Stimulera den idrottsliga utvecklingen och kunskapsutvecklingen i medlemsorganisationerna Samordna arbetet kring idrottsrörelsens värdegrundsfrågor. Dalarnas Idrottsförbund erhåller stöd från stat och landsting. Statens stöd fördelas genom Riksidrottsförbundet och baseras på fastlagda kriterier omfattande distriktets storlek. Landstingets stöd söks årligen genom folkrörelseberedningen och baseras på folkrörelseberedningens kriterier. Båda dessa stöd syftar till att kunna upprätthålla en regional stödorganisation som skall komma idrotten i länet till gagn. Viktiga händelser under året 2015: Idrottslyftet Genom Anläggingsstöd och Rekrytering har kr stärkt och utvecklat barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs. Elitidrott Dala Sports Academy är namnet på den elitidrottsmiljö där Dalarnas Idrottsförbund koordinerar samtliga intressenters intressen kring elitidrottsutveckling. Dala Sports Academy genomförs på uppdrag av Borlänge och Falu kommun med medel på kr. Vi har samverkat med fem specialidrottsförbund. 115 aktiva per år fördelat på sex idrotter har deltagit i miljön. 25 medaljer tagna på OS, VM, EM av elitaktiva under Mångfald Svensk idrott vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till integrationen i samhället och svensk idrotts utveckling. Detta är i linje med idrottsrörelsens strategi där ett av de prioriterade områdena handlar om ett livslångt idrottande för alla grupper. Svensk idrott ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap. Under 2015 tilldelades Dalarna kronor för arbetet med Mångfald, under hösten anställdes en koordinator för att arbeta med integrationsfrågor. Dalarnas Idrottsförbunds mångfaldsarbete genomförs under samlingsnamnet Idrott för alla. Antidoping Under 2015 genomfördes 298 st kontroller för att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. Idrottspolitiskt arbete Det ideella föreningslivet har spelat en central roll i Dalarna. Som en viktig del av demokratin har Dalarnas Idrottsförbund samarbete med andra organisationer inom det civila samhället kring frågor som rör föreningslivets förutsättningar. Vi har dessutom genomfört månatliga Idrottsfrukostar i tre kommuner. IdrottOnline IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. 13

14 Vi har under året supportat och utbildat 321 föreningar i Dalarna som vi samverkar med i Idrott- Online med särskilt fokus på LOK stödsmodulen och det nya avgiftssystemet. Dalaidrottens hus Hyresavtalet med Lugnetkyrkan på Lugnetvägen 1 är under omförhandling. Olika alternativ utreds om var nya Dalaidrottens Hus ska förläggas. Eventkompetens Eventkompetens är ett kompetensutvecklingsprojekt med stöd från ESF europeiska sociala fonden. Ett 80-tal företagare inom eventbranschen kommer att delta i projektet för att höja sig och sin personalkompetens. Sammanlagt är det 235 personer som deltar från de olika eventföretagen. Totalt är det ca 250 eventaktörer som ges möjlighet att under drygt två år delta i ett flertal kurser och seminarier. Totalt investeras 8,3 miljoner kronor från ESF och ytterliga 2,8 miljoner kronor satsas i arbetstid från företagen. Projektet består av två delar en planerings- och analysfas som sker i sep-dec 2015 samt en genomförandefas jan 2016 till jun Medlemmar Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet och anslutna specialidrottdisktriktförbund, som har sin hemort inom distriktets geografiska verksamhetsområde. 68 RF-idrotter 23 Specialidrottsdistriktsförbund som är aktiva enbart i Dalarna 37 Specialidrottsdistriktsförbund som är aktiva i fler län s.k. region 8 Idrotter som ej har specialidrottsdistriktsförbund men föreningar i Dalarna 938 Huvudföreningar Sektioner Resultat och ställning Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag Nettoomsättning Offentligrättsliga bidrag Verksamhetens resultat Balansomslutning Medelantalet män Medelantalet kvinnor 4 4 Framtida utveckling De övergripande målen är en konkretisering av verksamhetsidén (uppdraget) som skall hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans prioritera den verksamhet som tar den i riktningen mot visionen, Svensk idrott världens bästa. Vi fokuserar på fyra strategiska områden för att nå de övergripande målen: Livslångt idrottande Idrottens värdegrund är vår styrka Idrott i förening Idrotten gör Dalarna starkare Förslag till disposition av årets resultat Balanserat resultat kr Årets resultat kr Summa eget kapital kr Styrelsen föreslår att till nästkommande år balanseras kr Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där annat ej anges. 14

15 Balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Maskiner och Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfodringar Övriga fordringar Skattekonto Förutbetalda kostnader Kortfristiga placeringar Fasträntekonto Kassa/bank Lindvallfonden Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Balanserat kapital Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL SKULDER Långfristiga skulder Yngve Lindvallfonden Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostn/förutb intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 15

16 Resultaträkning INTÄKTER Not Nettoomsättning Offentligrättsliga bidrag Övriga intäkter Summa intäkter KOSTNADER Verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Verksamhetens resultat Förändring av fonder Räntor, försäljning värdepapper Resultat efter finansiella poster Årets resultat

17 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige. Fodringar och skulder är upptagna med belopp som beräknas inflyta. Årsredovisningen har upprättats enligt årsreodvisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och småföretag. Not 1 Nettoomsättning Verksamhetsintäkter Försäljningsintäkter Uthyrning av lokaler Uthyrning av tränarbuss och bil Administrativa intäkter Övriga intäkter Summa Not 2 Offentligrättsliga bidrag Kommunbidrag RF bidrag Anslag RF, Idrottslyftet EU Bidrag Landstingsbidrag Projektstöd Landstinget Projektstöd Region Dalarna Övriga bidrag Summa Not 3 Övriga intäkter Anställningsstöd Övriga intäkter Försäkringsersättningar Summa Not 4 Förbundets verksamhetskostnader Konferens och verksamhetskostnader Lämnade bidrag Demokratikostnader Summa

18 Not 5 Övriga externa kostnader Lokalhyra Lokalhyra internt Fastighetskostnader Hyra av Anläggningstillgångar Förbrukningsinventarier Rep.underhåll Personbilskostnader - Högskolans bussar Resekostnader Reklam och PR Övriga förbundskostnader Kontorsmaterial och trycksaker Tel och post Försäkringar Förvaltningskostnader Externa tjänster Övriga externa kostnader Summa Not 6 Medeltal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medeltal anställda Varav män Varav lönebidragsanställda 2 2 Löner och ersättningar, arvoden Summa löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader Utbildning och övr personalkostnader Summa sociala avg o pensionskostnader Summa löner, sociala avgifter, pensionskostn Redovisning av styrelsens könsfördelning Män 5 5 Kvinnor 4 4 Not 7 Räntor Ränteintäkter Resultat försäljning värdepapper Ränta skattekonto Summa Not 8 Kortfristiga placeringar Anskaffningsvärde Global Försäljning Global Anskaffningsvärde Global Marknadsvärde Global Anskaffningsvärde Europa Marknadsvärde Europa

19 Anskaffningsvärde Carneige Försäljningsvärde Carneige Marknadsvärde Carneige Anskaffningsvärde Catella Försäljningsvärde Catella Marknadsvärde Catella Anskaffningsvärde JP Morgan Marknadsvärde JP Morgan Försäljning JP Morgan Anskaffningsvärde Företagsobligation Försäljningsvärde Obligation Marknadsvärde Företagsobligation Anskaffningsvärde Råvaruvalutor bas Marknadsvärde Råvaruvalutor bas Anskaffningsvärde totalt Marknadsvärde totalt Not 9 Not 9 Maskiner och inventarier - 5 års avskrivning Ing Ackumulerat anskaffningsvärde maskiner o invent Årets investering 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående ack avskrivningar enligt plan Försäljningar och utrangeringar gamla inventarier 0 Årets avskrivning Utgående ack. avskrivning Bokfört värde Ej avskrivningsbara inventarier Ing ackumulerat anskaffningsvärde Årets investering 0 0 Försäljningar och utrangeringar 0 0 Utg. ackumulerade anskaffningsvärden Bokfört värde inventarier totalt Not 10 Förändringar i eget kapital Ingående balans Årets resultat Utgående balans Not 11 Fonder Yngve Lindvall fonden Summa Not 12 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Löneskatt Semesterlöner inkl sociala avgifter Förutbetalda avgifter Summa

20 Styrelsen för Dalarnas Idrottsförbund Falun 23 februari 2016 Tomas Ringsby Petersson, ordförande Sara Jöngren, vice ordförande Kirsten Belin Peter Berglund Anders Björkman Matts Gregori Malin Höglund PeO Karlström Petra Lidström David Bergström, distriktidrottschef 20

21 Revisionsberättelse Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Dalarnas Idrottsförbund för år Styrelsens och distriktidrottschefens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och distriktidrottschefen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och distriktidrottschefen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och distriktidrottschefens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dessas finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Dalarnas Idrottsförbund. Styrelsens och distriktidrottschefens ansvar Det är styrelsen och distriktidrottschefen som har ansvar för förvaltningen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller distriktidrottschefen har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och distriktidrottschefen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Falun Lisa Borgert-Isaks Auktoriserad revisor Steinar Bergholt Lekmannarevisor 21

22 Styrelse och personal Styrelse Tomas Ringsby Petersson, ordförande Sara Jöngren, vice ordförande Kirsten Belin Peter Berglund Anders Björkman Matts Gregori Malin Höglund PeO Karlström Petra Lidström Dalarnas Idrottsförbunds styrelse har haft 14 protokollförda sammanträden under perioden Personalrepresentant Margareta Appell Catharina Jonsson, suppleant Hedersordförande Gunnar Axelson Lars Runsvik Britt Källström DIF:s revisorer Lisa Borgert Isaks, auktoriserad revisor Steinar Bergholt, lekmannarevisor DIF:s revisorssuppleanter Maivor Leksell, auktoriserad revisor Ola Bonde, lekmannarevisor suppleant Valberedning Jonas Rosén, sammankallande Bertil Eek Ingalill Persson Louise Tysklind Kenneth Wåhlberg Personal Distriktidrottschef David Bergström Bredd/Elit Jimmy Birklin, tjänstledig 20 % fr.o.m , samt 80 % fr.o.m Magnus Bobäck Catharina Jonsson Support Öyvind Carnö, verksamhetssamordnare/ekonom, 100 % fr.o.m Carina Andersson Margareta Appell Vaktmästeri Mikael Ankerblad, 50 % Mikael Eriksson Elitidrottstränare Joakim Berggren, 50 % fr.o.m Kalle Dalin Torbjörn Eriksson, 50 % t.o.m Marcus Ljungqvist, 50 % fr.o.m Mattias Nilsson, 75 % Mats Olsson, 25 % fr.o.m samt 50 % fr.o.m David Ståhlberg, 25 % fr.o.m Tomas Viker, 60 % t.o.m Annika Zell Lars-Åke Östlin, 50 % t.o.m Projektanställda Amir Azrafshan, Idrottslyftet/Breddens IF Amir Azrafshan, Integration, fr.o.m Hans From, Eventkompetens, fr.o.m

23 Idrotten i siffror LOK-stöd hösten 2013 (delas ut 2014) Sammankomster Deltagare Sammankomster Deltagare Amerikansk fotboll 7 17 Badminton Bandy Bangolf Base- softboll Basket Biljard Bilsport Bordtennis Boule Bowling Boxning Brottning Budo o kampsport Bågskytte Curling Cykel Danssport Draghund Dragkamp Flygsport Fotboll Friidrott Fäktning Golf Gymnastik Handboll Innebandy Ishockey Issegling 6 16 Ju jutsu 4 30 Judo Kanot Karate Klättring Konståkning Korpen Motorcykel Mångkamp Orientering Parasport Ridsport Rodd Segling Simidrott Skidor Skidskytte Skolidrott Skridsko Skyttesport Sportdykning Squash Styrkelyft 1 8 Taekwondo Tennis Triathlon Tyngdlyftning Vattenskidor Volleyboll Totalt

24 LOK-stöd våren 2014 Sammankomster Deltagare Sammankomster Deltagare Amerikansk fotboll Badminton Bandy Bangolf Base- softboll Basket Biljard Bilsport Bordtennis Boule 7 35 Bowling Boxning Brottning Budo o kampsport Bågskytte Curling Cykel Danssport Draghund Dragkamp Flygsport Fotboll Friidrott Fäktning Golf Gymnastik Gång o vandring Handboll Innebandy Ishockey Issegling Judo Kanot Karate Klättring Konståkning Korpen Motorcykel Mångkamp Orientering Parasport Ridsport Rodd Segling Simidrott Skidor Skidskytte Skolidrott Skridsko Skyttesport Sportdykning Squash Styrkelyft Taekwondo Tennis Triathlon Tyngdlyftning Vattenskidor Volleyboll Totalt LOK-stödsmedel till Dalarna Höstterminen 2013 fick 438 föreningar sammanlagt kr Vårterminen 2014 fick 446 föreningar sammanlagt kr 24

25 LOK-stöd hösten 2014 Sammankomster Deltagare Sammankomster Deltagare Badminton Bandy Bangolf Base- softboll Basket Bilsport Bordtennis Boule 5 25 Bowling Boxning Brottning Budo o kampsport Bågskytte Curling Cykel Danssport Draghund Dragkamp Flygsport Fotboll Friidrott Fäktning Golf Gymnastik Gång o vandring Handboll Innebandy Ishockey Issegling 3 21 Judo Kanot Karate Klättring Konståkning Korpen Motorcykel Mångkamp Orientering Parasport Ridsport Rodd Segling Simidrott Skidor Skidskytte Skolidrott Skridsko Skyttesport Sportdykning Squash Styrkelyft Taekwondo Tennis Triathlon Tyngdlyftning Vattenskidor Volleyboll Totalt

26 LOK-stöd våren 2015 Sammankomster Deltagare Sammankomster Deltagare Badminton Bandy Bangolf Base- softboll Basket Biljard Bilsport Bordtennis Boule 5 26 Bowling Boxning Brottning Budo o kampsport Bågskytte Curling Cykel Danssport Draghund Dragkamp Flygsport Fotboll Friidrott Fäktning Golf Gymnastik Gång o vandring Handboll Innebandy Ishockey Issegling 8 88 Judo Kanot Karate Klättring Konståkning Korpen Motorcykel Mångkamp 5 27 Orientering Parasport Ridsport Rodd Segling Simidrott Skidor Skidskytte Skolidrott Skridsko Skyttesport Squash Styrkelyft Taekwondo Tennis Triathlon Tyngdlyftning Vattenskidor Volleyboll Totalt LOK-stödsmedel till Dalarna Höstterminen 2014 fick 450 föreningar sammanlagt kr Vårterminen 2015 fick 432 föreningar sammanlagt kr 26

27 Fördelning av SDF-bidrag 2014 SDF Adm- Kurs- Läger- Totalt bidrag bidrag bidrag Akademisk idrott Amerikansk Fotboll Badminton Bandy Bangolf Baseboll och softboll Basketboll Biljard Bilsport Bob och rodel Bordtennis Boule Bowling Boxning Brottning Budo och kampsport Bågskytte Curling Cykel Danssport Dart Draghundsport Dragkamp Dövidrott Flygsport Fotboll Friidrott Frisbee Fäktning Golf Gymnastik Gång och vandring Handboll Innebandy Ishockey Issegling Judo Kanot Karate

28 SDF Adm- Kurs- Läger- Totalt bidrag bidrag bidrag Klättring Konståkning Korpen Motorcykel & snöskoterförbundet Mångkamp Orientering Parasport Racerbåt Ridsport Rodd Rugby Segling Simidrott Skidor Skidskytte Skolidrott Skridsko Skyttesport Sportdykning Squash Styrkelyft Taekwondo Tennis Triathlon Tyngdlyftning Varpa Vattenskidor och wakeboard Volleyboll

29 Fördelning av SDF-bidrag 2015 SDF Adm- Kurs- Läger- Totalt bidrag bidrag bidrag Akademisk idrott Amerikansk Fotboll Badminton Bandy Bangolf Baseboll och softboll Basketboll Biljard Bilsport Bob och rodel Bordtennis Boule Bowling Boxning Brottning Budo och kampsport Bågskytte Curling Cykel Danssport Dart Draghundsport Dragkamp Dövidrott Flygsport Fotboll Friidrott Frisbee Fäktning Golf Gymnastik Gång och vandring Handboll Innebandy Ishockey Issegling Judo Kanot Karate

30 SDF Adm- Kurs- Läger- Totalt bidrag bidrag bidrag Klättring Konståkning Korpen Motorcykel & snöskoterförbundet Mångkamp Orientering Parasport Racerbåt Ridsport Rodd Rugby Segling Simidrott Skateboard Skidor Skidskytte Skolidrott Skridsko Skyttesport Sportdykning Squash Styrkelyft Taekwondo Tennis Triathlon Tyngdlyftning Varpa Vattenskidor och wakeboard Volleyboll

31 Idrottslyftet - Rekrytering 2014 Rekrytering - totalt per kommun Avesta Borlänge Falun Gagnef 0 Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Totalt Rekrytering - totalt per idrott Amerikansk Fotboll Bandy Base- o softball Bordtennis Boule Bowling Budo o kampsport Curling Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Handboll Innebandy Ishockey Judo Kanot Konståkning Korpen Orientering Ridsport Rodd Segling Simidrott Skidor Skolidrott Skridsko Tennis idrotter

32 Idrottslyftet - Rekrytering 2015 Rekrytering - totalt per kommun Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Totalt Antal Idrottslyft Rekrytering ärenden ärenden Rekrytering - totalt per idrott Badminton Bandy Base- o softball Basket Bilsport Bordtennis Bowling Budo o kampsport Bågskytte Cykel Dragkamp Flygsport Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Handboll Innebandy Ishockey Judo Kanot Korpen MC o Snöskoter Orientering Ridsport Rodd Simidrott Skidor Skolidrott Skridsko Skyttesport Styrkelyft Tennis Volleyboll idrotter

33 Idrottslyftet - Anläggning Anläggning - totalt per idrott 2014 Bilsport Fotboll Orientering Skidor Skridsko Skytte Vattenskidor Totalt Anläggning - totalt per kommun 2014 Avesta Borlänge Falun Gagnef Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Säter Vansbro Totalt Anläggning - totalt per idrott 2015 Curling Fotboll Friidrott Judo Orientering Ridsport Skidor Skyttesport Tennis Totalt Anläggning - totalt per kommun 2015 Borlänge Falun Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Rättvik Vansbro Älvdalen Totalt Antal Idrottslyft Anläggning ärenden Antal Idrottslyft Anläggning ärenden 33

34 Alla aktiva i föreningar i Dalarna År 0-6 År 7-12 År År År År År 61- Totalsumma Kommun kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Totalsumma Källa: IdrottOnline

35 Hela Dalarnas befolkning År 0-6 År 7-12 År År År År År 61- Totalsumma Kommun kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Totalsumma Källa: SCB

36 Aktiva i förening i förhållande till befolkningen i Dalarna Totalsumma Kommun kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Avesta 25% 11% 191% 181% 122% 141% 66% 81% 46% 77% 49% 78% 22% 33% 63% Borlänge 11% 10% 153% 157% 158% 181% 67% 78% 46% 58% 45% 58% 16% 25% 61% Falun 14% 11% 139% 146% 137% 144% 60% 73% 36% 49% 33% 47% 14% 22% 50% Gagnef 13% 14% 109% 104% 96% 100% 36% 59% 23% 35% 25% 35% 10% 18% 37% Hedemora 24% 21% 107% 114% 92% 99% 42% 43% 31% 46% 30% 47% 13% 20% 40% Leksand 16% 9% 101% 98% 89% 108% 49% 58% 33% 46% 34% 48% 15% 32% 42% Ludvika 12% 10% 117% 131% 109% 123% 40% 61% 29% 35% 33% 44% 11% 25% 42% Malung-Sälen 6% 9% 115% 78% 120% 126% 57% 61% 24% 52% 27% 49% 11% 32% 43% Mora 25% 24% 159% 159% 108% 98% 48% 46% 30% 40% 34% 45% 18% 27% 46% Orsa 17% 12% 111% 81% 81% 78% 74% 43% 48% 40% 36% 36% 11% 15% 37% Rättvik 7% 2% 118% 266% 100% 417% 77% 90% 47% 68% 45% 63% 22% 36% 70% Smedjebacken 2% 5% 48% 51% 84% 79% 63% 89% 16% 30% 16% 28% 5% 13% 25% Säter 22% 21% 136% 134% 103% 123% 44% 47% 25% 38% 25% 46% 8% 22% 42% Vansbro 6% 3% 82% 91% 118% 95% 48% 47% 36% 44% 23% 38% 6% 22% 36% Älvdalen 12% 10% 73% 82% 99% 118% 49% 66% 31% 47% 25% 48% 9% 18% 37% Totalsumma 14% 12% 132% 138% 122% 142% 57% 67% 36% 50% 35% 50% 14% 25% 49% Källa: SCB 2014, IdrottOnline

37 Stipendiater 2014 Yngve Lindvalls Minnesfond Amanda Fagerlund, Falu Kanotklubb Johan Plyhm, Britsarvsskolans IF Sportmagasinet Mats Niss, Brudpiga Roddklubb Årets Junior Landstingets Vandringspris Lisa Risby, OK Kåre Swedbanks Ledarstipendium AnneChristine Arvidsson, IFK Mora Friidr. Sven-Inge Grönqvist, IK Juno Dagmar och Bertil Wåghälls ungdomsfond Frida Knutsson, Falu CK 2015 Yngve Lindvalls Minnesfond Svärdsjö Skol IF Britsarvsskolans IF Sportmagasinet Åsa Balstadsveen, Falu Gymnastikklubb Årets Junior Landstingets Vandringspris Kajsa Engström, OK Kåre Swedbanks Ledarstipendium Anna Morelius, Stora Skedvi IK SOFF Ulrik Mattisson, Falu IK Dagmar och Bertil Wåghälls ungdomsfond Benjamin Hjort, Malungs Golfklubb 37

38 Utmärkelser 2014 Förtjänsttecken i Guld Christer Eriksson 589 Öje IF Ingemar Lennartsson 591 Näs IF Bo Lindberg 592 Näs IF Lars-Göran Pettersson 590 Näs IF Förtjänsttecken i Silver Ingemar Lennartsson Lars-Göran Pettersson Ulla Sahlin Förtjänstdiplom Ulla Sahlin Näs IF Näs IF Näs IF Näs IF 2015 Förtjänsttecken i Silver Lars Fredriksson Christer Jacobsson Yngve Jakobsson Hans Göran Nilsson Stig Persson Bengt Söderberg Göran Wennström Förtjänsttecken Kjell Eriksson Lars Fredriksson Susanne Gardsjö Christer Jacobsson Yngve Jakobsson Hans Göran Nilsson Stig Persson Mats Pettersson Bengt Söderberg Göran Wennström IK Heros TK IK Heros BK IK Heros TK IK Heros BK IK Heros BK IK Heros TK IK Heros BK IK Heros FIK IK Heros TK IK Heros FIK IK Heros BK IK Heros TK IK Heros BK IK Heros BK IK Heros FIK IK Heros TK IK Heros BK 38

39 39

40 Dalarnas Idrottsförbund Lugnetvägen 1, Falun vx OMSLAGSFOTO: Staffan Björklund, Skid VM 2015 TRYCK: Dalarnas Idrottsförbund 40

Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2014-2015 med årsredovisning 1 Innehållsförteckning sid Ordförande har ordet 3 Distriktidrottschefen om verksamheten 4 Vilka är vi 5 Uppgift och organisation 6 SISU idrottens eget

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Idrotten i siffror ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-, musik-, danseller

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli.

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli. IDROTTEN I SIFFROR IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 7* SF 2 föreningar DF SDF Cirka 3 miljoner

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015

Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015 Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015 Föredragningslista Hallands Idrottsförbunds årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Årsstämman öppnas 2. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Verksamhetsberättelse 2015 Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Foto sid: 3: Arne Forsell, Bildbyrån 8: Johanna Lundberg, Bildbyrån 10: Lennart Månsson och Arne Forsell, Bildbyrån 11: Joel Marklund,

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 1 Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Eskilstuna kommun har vi använt oss av olika källor.

Läs mer

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på  under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007 STATISTIK IDROTTEN I SIFFROR Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på www.rf.se under rubriken Statistik. Idrotten i samhället Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisningar Innehåll 2014 ett turbulent år Idrotten fortsätter att beröra Uppgift och organisation RF 70 SF 20 000 föreningar DF SDF ca 3,2 miljoner medlemmar Styrelsens

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01 2015-12-31 Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För Riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Föredragningslista Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Hallands årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Stämman öppnas 2. Fastställande

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n Kvinnor och män inom idrotten 2005 - statistik från Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2006:5 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

n n n n n % % % % 60 %

n n n n n % % % % 60 % % 6 % 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt Föräldra- Annan Ej medlem förbund förening förening kooperativ org. organisation samfund parti kooperativ n n n

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning sid

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01 2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Baseboll och Softboll Förbundet (SBSF), bildat 1956,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Ändam Att genom gåvor, uppvaktningar etc. stödja eller uppmuntra lägmästate och anhöriga till a vlidna jågmästare och att stödja aktiviteter som ganar kåren

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802 r~~~ W øm Y 'C ~ C -Hjälper Cancerdrabbade barn och deras familier Å~sredov~sning 214 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Allmänt om Verksamheten Stiftelsen Henrik

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen årsredovisning 2014 Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF bidrar till trygghet och rättvisa

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Vi är där när idrotten lär! Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer