Stadgeändringar utseende av revisionsbolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgeändringar utseende av revisionsbolag"

Transkript

1 13:6 Stadgeändringar utseende av revisionsbolag : att att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan; och SISU-stämman beslutar tillämpa den nya ordningen redan vid SISU-stämman 2013 genom att utse revisionsbolag enligt 2 kap kap Revision Revision SISU:s förvaltning och räkenskaper granskas årligen av två av SISU-stämman valda revisorer. De skall härvid följa FS och denna direkt underställda organs verksamhet, bl a genom att ta del av styrelsens protokoll och verksamhets- och förvaltningsberättelser, samt till FS framföra de synpunkter och erinringar som de kan finna påkallade. SISU:s räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast den 1 mars. Handlingarna skall efter verkställd revision jämte revisionsberättelse vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 april. Revision SISU:s räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas, i enlighet med lag och god revisionssed, av enligt 2 kap 11 utsett revisionsbolag. Ansvarig revisor ska, efter verkställd revision, senast den 15 mars varje år till FS överlämna sin revisionsberättelse. SISU:s räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast den 1 mars. 32

2 2 kap SISU-stämma 1 Tidpunkt och kallelse Kallelse till SISU-stämman utfärdas av FS dels genom kungörelse i SISU:s officiella kungörelseorgan senast tre månader före stämman och dels genom utsändande av föredragningslista jämte verksamhet- och förvaltningsberättelser till SF/MO och SISUdistrikt samt SISU:s revisorer senast fyra veckor före stämman. 1 Tidpunkt och kallelse Kallelse till SISU-stämman utfärdas av FS dels genom kungörelse i SISU:s officiella kungörelseorgan senast tre månader före stämman och dels genom utsändande av föredragningslista jämte verksamhet- och förvaltningsberättelser till SF/MO samt av SISUstämman valt revisionsbolag utsedd ansvarig revisor senast fyra veckor före stämman. Ärenden vid SISU-stämma 6. behandling av revisorernas berättelse för samma tid, 11. beslut om att på två år utse två revisorer jämte personliga ersättare, Revisor och ersättare för revisor enligt punkt 11 ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen. Ärenden vid SISU-stämma 6. behandling av revisorns berättelse för samma tid, 11. beslut om att på två år utse ett revisionsbolag, med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning enligt 4 kap., Revisionsbolags ansvariga revisor enligt punkt 11 ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen. 33

3 8 Yttrande och förslagsrätt (första stycket) Yttrande och förslagsrätt tillkommer förutom ombuden FS ledamöter, SISU-distriktens representant, revisorerna, ledamöter i valberedningen i de ärenden valberedningen berett, samt motionär i vad avser egen motion. 8 Yttrande och förslagsrätt (första stycket) Yttrande och förslagsrätt tillkommer förutom ombuden FS ledamöter, SISU-distriktens representant, revisor, ledamöter i valberedningen i de ärenden valberedningen berett, samt motionär i vad avser egen motion. 3 kap Valberedningen 2 Åligganden (fjärde stycket) Valberedningen ska fortlöpande följa arbetet inom de organ (FS och revisorer) som den har att föreslå kandidater till. Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om. 2 Åligganden (fjärde stycket) Valberedningen ska fortlöpande följa arbetet inom de organ (FS och revisor) som den har att föreslå kandidater till. Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om. 5 kap Förbundsstyrelsen 3 Förbundsstyrelsens åligganden 9. senast den 1 mars varje år ställa årsredovisningen och övriga för revision erforderliga handlingar avseende föregående räkenskapsår till förfogande för granskning till det enligt 2 kap valda revisorerna, 10. till SISU-stämman överlämna sina verksamhetsberättelser och årsredovisningar och revisorernas berättelser för de senaste två verksamhetsåren, 3 Förbundsstyrelsens åligganden 9. senast den 1 mars varje år ställa årsredovisningen och övriga för revision erforderliga handlingar avseende föregående räkenskapsår till förfogande för granskning till det enligt 2 kap utsedda revisionsbolaget, 10. till SISU-stämman överlämna sina verksamhetsberättelser och årsredovisningar och revisorns berättelser för de senaste två verksamhetsåren, 34

4 Normalstadgar för SISU Idrottsutbildarnas distriktsförbund SISU Halland används som exempeldistrikt i dessa normalstadgar. Ärenden vid distriktsstämman Vid ordinarie distriktsstämma ska följande ärenden förekomma 11. val av två revisorer jämte personliga ersättare för en tid av.., Ärenden vid distriktsstämman Vid ordinarie distriktsstämma ska följande ärenden förekomma 11. val av en revisor jämte personlig ersättare för en tid av.., alternativt 11. beslut om att för en tid av.. år utse ett revisionsbolag, med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning, (tredje stycket) Minst en revisor och dennes ersättare skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen. (tredje stycket) Revisor och dennes ersättare ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen. alternativt Revisionsbolags ansvariga revisor ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen. 35

5 4 Kap Revisorer Distriktets revisorer Revision SISU Hallands räkenskaper och förvaltning granskas årligen av de av stämman valda revisorerna. De skall härvid följa styrelsen och denna direkt underställda organs verksamhet, bl a genom att ta del av styrelsens protokoll och verksamhets- och förvaltningsberättelser, samt till styrelsen framföra de synpunkter och erinringar som de kan finna påkallade. Revisorerna skall senast fyra veckor före stämman till styrelsen överlämna sin berättelse och de från styrelsen för revision mottagna handlingarna. SISU Hallands räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas, i enlighet med lag och god revisionssed, av den enligt 2 kap 11 utsedde revisorn. alternativ SISU:s räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas, i enlighet med lag och god revisionssed, av enligt 2 kap 11 utsett revisionsbolag. Ansvarig revisor ska, efter verkställd revision, senast fyra veckor före stämman till styrelsen överlämna sin revisionsberättelse. SISU:s räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före stämman. FS motiveringar till föreslagna ändringar Redan i samband med upphandling av revisionstjänster 2003 diskuterades frågan om och kopplingen till utseende av revisorer eller revisionsbolag. Vid den tidpunkten ansågs det inte vara aktuellt att ta steget fullt ut, att i stadgarna för ett studieförbund byta ut de vid stämman personligt utsedda revisorerna till att istället utse ett revisionsbolag. Samhällsutvecklingen har dock gått framåt och idag är det mer vanligt att även inom den ideella sektorn utse revisionsbolag i stället för personliga revisorer. Skillnaden kan tyckas liten, inte minst mot bakgrund av att ett utsett revisionsbolag tillsätter en ansvarig revisor som på samma sätt som enligt nuvarande ordning har ett personligt ansvar inför stämman. Idag föregås valet av revisorer av en upphandling som sköts av RF:s och SISU Idrottsutbildarnas gemensamma kansli i samråd med valberedningen. När två personliga revisorer utses av stämman, kan dessa inte ersättas annat än genom ett nytt beslut av stämman. Om istället ett revisionsbolag utses och revisionsbolaget tillsätter en ansvarig revisor, behövs inget stämmobeslut för det fall revisorn byter arbete och måste lämna sitt uppdrag. I sådant fall tillsätter det av stämman utsedda revisionsbolaget en ny ansvarig revisor, vilket bidrar till att minska extra kostnader för revisorsbytet. En upphandlingsprocess har skett under genom offertförfrågan till sju av de största och av ideella sektorn mest anlitade revisionsbolagen. I samråd med valberedningen kommer, om SISU-stämman bifaller förslaget till stadgeändring och att ordningen ska gälla från och med SISU-stämman 2013, valberedningen att lägga förslag om utseende av revisionsbolag. 36

6 FS föreslår även att en dispositiv regel tas in i normalstadgarna för SISU-distrikt, med innebörd att även de SISU-distrikt som så önskar kan ändra sina stadgar och utse revisionsbolag istället för namngivna yrkesrevisorer. 37

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF)

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Sida 1 (12) STADGAR FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND (HGDF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning...

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Stadgar. Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping

Stadgar. Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping Stadgar Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping Mail: norrkoping@korpen.se Hemsida: www.korpen-norrkoping.se NORRKÖPINGS KORPFÖRBUND

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 RF:s Stadgar I lydelse efter RF-stämman 2013 Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 Ändrade paragrafer har markerats med ändr 2013, med undantag för paragrafer där enbart följdändring eller korr.ändringar

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer