KFUK-KFUMs scoutförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KFUK-KFUMs scoutförbund"

Transkript

1 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, oktober Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs Albin Askman Junhede Förhinder Anna-Karin Stensson Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 118. Mötesformalia a) Mötets öppnande Hanna Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. b) Val av sekreterare Scoutstyrelsen beslutar: att välja Carin Stegen till sekreterare. c) Fastställande av dagordningen Scoutstyrelsen beslutar: att godkänna dagordningen Föregående protokoll Scoutstyrelsen beslutar: att lägga föregående protokoll från 6 oktober till handlingarna Uppföljning av beslut Styrelsen gick tillsammans igenom tidigare fattade beslut, se bilaga 1. Sida 1 (9)

2 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, oktober Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd Återkommande rapporter a) Presidierapport Presidiet har haft möte den 25 september och diskuterade då personalfrågor, almanackan och Almagruppen. Hanna summerade vad de beslutat och gått igenom under mötet. b) Ekonomisk rapport med budgetuppföljning Albin presenterade hur förbundets ekonomi ser ut i dagsläget samt hur förbundet följt budget, se bilaga 2. c) Riksroverscoutkommitténs verksamhetsrapport Carin har haft möte med ROKOs representant och nytillträdde ordförande Erika Wernbro. ROKOs arbete flyter på trots bortfallet av ledamöter. Christoffer Wallin har avgått som ordförande och ledamot. De har också haft problem med att få kontakt med en utav deras styrelsemedlemmar. Det som står på agendan för ROKOs arbete just nu är främst Höstkursen som arrangeras helgen oktober i Lund. Till kursen är 10 deltagare anmälda. Erika uttryckte också en önskan om att få med en inbjudan till deras Riksting i kommande Nyhetsbrev från förbundet. Erika och Helén representerar på ROM och ROKO har beslutat att subventionera utmanar- och roverscouters deltagaravgift. Denna subvention kan man som deltagare söka från ROKO vilka i sin tur måste godkänna denna. Frågor gällande ROKOs budget för 2014 togs upp. Styrelsen diskuterade och kom fram till att ROKO bör själva framställa en budget med förslag om vad de vill göra och vad som ska finansieras. Sedan kan styrelsen ta ställning till budgetförslaget. d) Almanackan Henric presenterade en rapport gällande försäljningen av 2014 års almanacka, se bilaga 3. För att öka beställningar och antalet sålda almanackor ansåg styrelsen att det vore lämpligt att påminna förra årets kunder om att köpa almanackan. Scoutstyrelsen beslutar: att uppdra åt Henric att be Ingrid göra ett nytt utskick genom samma kanaler som användes sist. e) Sjöbo David har nu flyttat ut från Sjöbo. De av förbundet tillhörande möbler som fanns i hans stuga har David erbjudit Almesåkras församling att få ta över, då de inte ingick i försäljningen av inventarier. Henric har också haft lite kontakt med köparen för vissa mindre frågor. Sida 2 (9)

3 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, oktober Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd Tillfälliga rapporter a) KFUMs organisationsprocess Det har inkommit till KFUM Sverige kommentarer och frågor kring det stadgeförslag som ligger till ROM. Med grund från dessa frågor, som i flera fall rör juridiska aspekter, har KFUM Sverige uppdragit en jurist att titta på det för att kunna återkomma med svar. b) Uppföljning på rapport från möte med revisorer Hanna och Albin sammanfattade deras möte med förbundets verksamhetsrevisorer och lekmannarevisor, se bilaga 4. Styrelsen diskuterade revisorernas tankar, kommentarer och frågeställningar som uppkom på mötet. Frågan gällande en eventuell anmälan mot PWC gällande granskningen av 2011 års bokslut lyftes och styrelsen fann att detta inte är rätt väg att gå. Möjligheten till ersättning är så pass låg i paritet till den tid och energi en sådan process skulle kosta att styrelsen inte anser det värt det. Det av revisorerna efterfrågade mötet med Allegretto har genomförts, se separat rapport. Styrelsen delar inte revisorernas bild gällande förbundets likviditet, däremot delar vi synen på ekonomin som ansträngd i sin helhet. Revisorernas kommentarer på KFUMs organisationsförändring hanteras i 124b. Gällande organisationsprocessen i Scouterna och önskan från revisorerna om ett nytt utskick till kårerna anser styrelsen att den undersökning gällande kårservice som nyligen genomfördes ligger i linje för detta. Resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund för scoutförbundets och scoutkårernas strategi gällande samverkan med Scouterna. Scoutförbundets kommunikationsutskott för en dialog med Scouterna gällande kommunikationskanal till Scouternas distrikt. Diskussionen avstannade dock något när Scouterna lade ner sin kommunikationsavdelning. Scoutstyrelsen beslutar: att inte gå vidare med en anmälan mot PWC gällande granskningen av 2011 års bokslut. att uppdra åt Hanna att lyfta frågan till Mattias gällande de månader KFUM Sverige inte tillhandahöll avtalad ekonomitjänst. att uppdra åt Hanna att återkoppla till revisorerna med styrelsens svar och tankar. Sida 3 (9) c) Halvårsavstämning Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen för att stämma av läget och hur arbetet med respektive del går, se bilaga 5. d) Rapport från Allegretto Albin sammanfattade vad som sas på mötet med vår revisionsbyrå Allegretto, se bilaga 6.

4 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, oktober Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 e) Samrådsmöte med Scouterna Albin och Carin sammanfattade vad som sas under samrådsmötet, se bilaga 7. f) Malawi rapport Albin presenterade rapporten gällande Malawi projekten, se bilaga 8. Styrelsen tackar Ingrid och Sassa för rapporten och ser att detta är erfarenheter som borde tas till vara på Beslutsärenden a) Policy gällande förlorad arbetsinkomst Efter dialog med styrelsens ekonom och revisionsbyrå kan styrelsen konstatera att den nuvarande policyn om förlorad arbetsinkomst som styrelsen för närvarande arbetat efter inte kan gälla innan den är fastställd av förbundsmötet. Därmed kan vi inte heller betala ut ersättningar enligt beslut på styrelsemötet den 6 oktober, 115, förrän efter ett eventuellt fastställande av förbundsmötet. Scoutstyrelsen beslutar: att till förbundsmötet 2014 lägga fram förslag på policy för förlorad arbetsinkomst samt förslag att denna policy ska gälla retroaktivt för 2013 års verksamhet. att uppdra åt Henric att till nästa möte lägga fram ett förslag för en ny policy. b) Kårstadgor Scoutstyrelsen beslutar: att godkänna Mölndal KFUK-KFUM scoutkårs stadga. att godkänna Sisjö scoutkårs stadga. att godkänna Hvitfeldt scoutkårs stadga. att godkänna Skivarp scoutkårs stadga. c) SVEA Inkasso ärenden Styrelsen gick igenom den lista som inkommit från SVEA Inkasso gällande våra fodringar, se bilaga 9. Dessa har legat under en längre tid och endast inneburit en kostnad för förbundet. Styrelsen tror inte att chansen att få in fodringarna idag, efter så lång tid, är särskilt hög utan snarare fortsätter att vara en kostnad och belastning. Scoutstyrelsen beslutar: att Scoutförbundet avsäger sig rätten till fodringarna till fördel för SVEA Inkasso. Sida 4 (9)

5 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, oktober Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 d) Medlemskap i externa organisationer Styrelsen har sett över förbundets medlemskap i externa organisationer, se bilaga 10. Det finns medlemskap som redan fyller sin funktion för våra medlemmar genom medlemskapet hos Scouterna och KFUM Sverige medan vissa fortfarande ger scoutförbundet och dess medlemmar ett mervärde. Medlemskapet i IDEA fyller en viktig funktion för förbundet i egenskap av arbetsgivare, därför ser styrelsen att det medlemskapet bör kvarstå. Scoutförbundets medlemskårer får LSUs kompletta program till gagn via sitt enskilda medlemskap i Scouterna. Intressefrågor av vikt för Scoutförbundet bevakas av KFUM Sverige respektive Scouterna och därmed ser scoutstyrelsen ingen anledning att vara medlem i LSU. Medlemskapen i Forum och Samba tillför heller inte förbundets medlemmar något till deras verksamhet. Förbundets medlemskap i dessa organisationer fyller endast en stödfunktion vilket med tanke på förbundets nuvarande situation inte är ekonomiskt försvarbart. Vår verksamhetsmässiga relation till Sensus får vi via Scouterna respektive KFUM Sverige, men det finns även en historisk relation att ta i beaktande. Kostnaden för medlemskapet i Sensus behöver även det vägas in för att kunna fatta ett beslut. Scoutstyrelsen beslutar: att avsluta KFUK-KFUM Scoutförbunds medlemskap i LSU. att avsluta KFUK-KFUM Scoutförbunds medlemskap i Forum. att avsluta KFUK-KFUM Scoutförbunds medlemskap i Samba. att uppdra åt Hanna att säga upp medlemskapen i ovanstående organisationer. att uppdra åt Albin att undersöka kostnaderna för medlemskapet i Sensus och återkoppla till styrelsen. e) Kundfordringar Vår ekonom Maria har tillsammans med Albin gått igenom de kundfordringar som finns hos förbundet. En stor del av dem finns inte i reskontran och fakturaunderlag i form av SIE4-filer måste tas ut från Scouternas system. Styrelsen diskuterade hur vi på bästa sätt får in fordringarna och hur kunderna bör kontaktas. Scoutstyrelsen beslutar: att uppdra åt Albin att hämta ut de SIE4-filer som finns hos Scouterna. att uppdra åt Albin att ansvara för förfarandet gällande inkrävning av scoutförbundets kundfordringar. Sida 5 (9)

6 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, oktober Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd Diskussionsärenden a) Undersökning gällande kårservice Ulf presenterade resultatet av den undersökning gällande kårsservice som genomförts under hösten, se bilaga 11. Styrelsen kan generellt sett konstatera att kårservicen fungerar bättre eller likvärdigt jämfört med den kårservice förbundet tidigare tillhandahöll, med många positiva svar i undersökningen. Gällande medlemsregistret Scoutnet visade undersökningen att flera respondenter hade svårt med de praktiska bitarna i Scoutnet. För att underlätta för fler så kommer vi att länka på förbundets hemsida till supportforum och scoutnetmanualen. Undersökningen visade också att några av respondenterna hade frågor och synpunkter gällande fakturahanteringen i Scoutnet. Detta är något styrelsen anser bör förmedlas till Scouterna, likt övriga resultat av undersökningen. Scoutstyrelsen beslutar: att uppdra åt Ulf att placera länkar till Scoutnets manual och supportforum på förbundets hemsida. att uppdra åt Ulf att kontakta Katarina på Scouterna gällande fakturahanteringen i Scoutnet. Sida 6 (9) b) KFUM mervärde KFUM Sverige har efterfrågat en undersökning av våra medlemmars åsikter kring medlemskapet i KFUK-KFUM. Styrelsen ser också värdet i att ta del av en sådan undersökning för att underlätta för den eventuellt kommande organisationsförändringen och gemensamma KFUK-KFUM programmet. Styrelsen diskuterade hur detta på lämpligast vis genomförs och ser vikten av att tillsammans med KFUM Sverige och de andra specialförbunden utforma denna undersökning så att den är anpassad för alla KFUMs medlemsföreningar. Scoutstyrelsen beslutar: att uppdra åt Sandra och Carin att sammanfatta styrelsens tankar gällande en undersökning bland KFUM rörelsens medlemmar rörande deras medlemskap i KFUK-KFUM. att uppdra åt Sandra och Carin att ta kontakt med KFUM Sverige med specialförbund för ett gemensamt arbete med undersökningen. c) Almanackan 2015 Styrelsen diskuterade förfarandet av nästkommande almanacka. Den nedåt gående trenden i försäljning är något som behöver tas tag i. Likt de diskussioner som styrelsen fört tidigare behövs en förbättring av både marknadsföring och projektledning.

7 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, oktober Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Almagruppen har diskuterat olika alternativ för hur projektledningen av almanackan bör genomföras. Några offerter har tagits in och alternativen behöver undersökas ytterligare baserat på kostnad och tjänst. Scoutstyrelsen beslutar: att uppdra åt Henric och Albin att till nästkommande möte inkomma med ett beslutsunderlag inkluderande offerter från relevanta presumtiva affärspartners. d) Förbundsmöte 2014 Styrelsen diskuterade plats och datum för 2014 års förbundsmöte. För att undvika långhelger, skollov och även ge styrelsen tid att finna arrangör landade diskussionen i ett datum i maj. Med tanke på det geografiska läget och kontakter med eventuella funktionärer är Nässjö ett potentiellt val. Scoutstyrelsen beslutar: att uppdra åt Henric att till nästkommande möte hittat en FM arrangör för e) Ungdomsstyrelsen Styrelsen har via mail blivit förfrågade om att ge ungdomsstyrelsen tillgång till våra medlemmars kontaktuppgifter för att kunna genomföra en enkätundersökning rörande övergrepp. Styrelsen såg att det finns en ganska stor chans att även Scouterna har blivit tillfrågade och att det är onödigt att sända samma undersökning till våra medlemmar från två håll. Därför vidarebefordrar styrelsen förfrågan till Scouterna. Scoutstyrelsen beslutar: att be Mattias Wihlgaard istället ta kontakt med Scouterna rörande undersökningen. f) Almanackans framtid Styrelsen diskuterade förbundets almanackas framtid. I och med organisationsförändringen i Scouterna som har skett och den organisationsförändring inom KFUM rörelsen som kommer samt scoutförbundets förändrade situation, diskuterade styrelsen vilken väg almanackan ska gå. Båda organisationer är knutna till almanackan på olika sätt och vilken organisation som i framtiden borde sälja den diskuterades. Det diskuterades flera olika alternativ för almanackan. En möjlig väg är ett potentiellt samarbete mellan KFUM Sverige och Scouterna. Som ett första steg, för att undersöka Sida 7 (9)

8 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, oktober Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 om detta är den bästa vägen för almanackan att gå, så behövs samtalet med organisationerna inledas. Scoutstyrelsen beslutar: att uppdra åt Albin att sammanställa samt analysera de olika alternativ som finns för almanackans framtid. att uppdra åt Henric att ta kontakt med Scouterna respektive KFUM Sverige Representation Inga frågor gällande representation var aktuella Övriga frågor a) ROM praktiskt Var och en av styrelsen ansvarar för sin egen anmälan till mötet. Boendet är Anna-Karin ansvarig för, Hanna återkopplar och ser hur läget ser ut Kommande möten Nästa telefonmöte äger rum den 24 november kl. 19:00 och nästa fysiska möte äger rum helgen den 7-9 februari Stockholm. Kommande fysiskt möte efter det blir preliminärt helgen den mars. Scoutstyrelsen beslutar: att uppdra åt Hanna att bjuda in Ingrid till mötet i Stockholm. att uppdra åt Carin att bjuda in ROKO till mötet i Stockholm Mötets avslutande Hanna Nilsson tackar alla för visat intresse och förklarar mötet för avslutat. Sida 8 (9)

9 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, oktober Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Carin Stegen Sekreterare Hanna Nilsson Mötesordförande Sida 9 (9)

10 Bilaga 1

11 Styrelsemöte Punkt Ämne Beslut Ansvarig Slutdatum Status Nytt slutdatum Notering a Alma Avtal m Graphera, gällande ersättningsnivåer Almagruppen Avskriven e Anläggningar att uppdra åt Carin och Albin att besöka fastigheten och undersöka Hanna/Albin Pågående. Uppdra åt Kansliet e Anläggningar att uppdra åt KoGu att förmedla informationen om den tillgängliga Kansliet Avskriven a Kansliet att beställa ett kreditkort åt Ingrid Greiby på kansliet för förbundets Presidiet/Albin Avslutad c Djurhajkerna att uppdra åt Djurhajksteamet att fortsätta diskussionen med Gustaf+Richard Avslutad Personal upprätta tydligare struktur kring backup etc Henric Avslutad Anläggningar Teckna avtal med David ang Sjöbo Henric Avslutad ALMA Ta fram excel-ark med kalkyl på försäljningsstöd Henric Avskriven Sjöbo Upprätta en skogsbrukplan Henric Avslutad FM protokoll Originalprotokolluppföljning från FM med Anna Åkesson Ulf Avskriven Lånelöfte Ordna ett lånelöfte åt förbundet. Albin Avslutad Tackblomma Ordna avtackning till Lena Pålsson. Albin & Hanna. Avslutad d ALMA Skicka ut påminnelser obetalda almanackor Kansliet Avslutad e Sjöbo Begära in ev. dokumentation från Ulf Fransson rörande Sjöbo Gustaf Avslutad e Sjöbo Avtal med Enigma Richard Avslutad d varumärke Komminicera ut rapport gällande återremiss av proposition Kommunikationsgr. Avslutad e Revisor ta in kostnadsförslag på revisionsbyråer Richard Avslutad a FM 2013 Förhandlingsordning Ulf Avslutad a FM 2013 Verksamhetsberättelse Hanna Avslutad a FM 2013 Resultat- och balansräkning Richard Avslutad a FM 2013 Verksamhetsplan Gustaf Avslutad b Fastigheter Svara frågeställaren ang. fastigheter som eventuellt kan tillfalla Ulf Avskriven c Distrikt Midälva, Svara frågeställaren och involvera Scouternas disktikt i frågan Jörgen Avslutad d Strukturprocessen Kontakta Triangelförbundet ang. medlemskap inför telefonmöte Henric Avslutad d Strukturprocessen Kontakta Ungdomsstyrelsen kring konflikter i förfarandet att ansluta Gustaf Avslutad a FM 2013 Kontakta förbundsmötets enda motionär för följdfrågor. Gustaf Avslutad b FM 2013 Undersöka möjligheter till underhållning under FM-middagen Albin/Carin Avslutad b FM 2013 Upprätta en budget för FM 2013 Albin Avslutad Huvudföreskrift att uppdra åt Carin att uppdatera huvudföreskriften enligt ovanstående Carin Avslutad c Södra smålands distrikt att uppdra åt Hanna att fortsätta dialogen med Scouterna Hanna Avslutad c Södra smålands distrikt att uppdra Henric att återkoppla till Södra Smålands Scoutdistrikt. Henric Avslutad b KFUM festival att uppdra åt Henric att undersöka hur det ser ut med biljetterna och Henric Avslutad återkoppling uppdra åt Ulf att kontakta Jörgen för återkoppling av tidigare fattade Ulf Avslutad b Avtal allegretto uppdra åt Albin att ta fram ett avtal tillsammans med Allegretto Albin Avslutad c Avtal Regina uppdra åt Albin att avsluta avtalet med Club on Web gällande vårt Albin Avslutad a Avtackning revisorer uppdra åt Ulf att publicera ett tack till revisorerna på hemsidan. Ulf Avslutad a Avtackning revisorer uppdra åt Carin att kontakta kansliet för att ombesörja Carin Avslutad b ROKO & LUFT uppdra åt Albin att återkoppla till LUFT med Styrelsens svar. Albin Avslutad b ROKO & LUFT uppdra åt Carin att återkoppla och föra diskussion under kommande Carin Avslutad Kommunikation Försök sälja tillbaka pragbiljetter till festivalorganisationen Ulf Avslutad b FM-protokoll Se till att FM-protokollet flyter på Carin Avslutad ROKO & LUFT Uppdra åt Carin att återkoppla med ROKOs kontaktperson ang möte Carin Avskriven a FM efterarbete Uppdatera verk plan, verk ber, stadgar etc med avseende på beslut Ulf Pågående< c KFUM Sverige stadgar Renskriva styrelsens kommentarer på KFUM Sveriges stadgar och Carin Avslutad b Påminna Fosie & Wä Påminna Fosie och Wä om att de skall inkomma med ansökan om Hanna Avslutad a Revisorkontakt Etablera och ha fortlöpande kontakt med de nya revisorerna Hanna Avslutad a Back up Hämta in kompletterande uppgifter och presentera ett beslutsunderlag Henric Avslutad b FM 2014 Sondera terrängen gällande gemensamt FM inklusive seminarium etc Carin & Henric Avskriven d Getting Together Återkoppla vår ståndpunkt till KFUM Sverige gällande Getting Hanna Avslutad d Getting Together Kontrollera eventuella kvarstående åtagaden gällande avrapportering Carin Avslutad a FM Ta fram en rapportmall för styrelseledmöter att använda för att Ulf Pågående a Sjöbo Upprätta grundlig inventarieförteckning Anna-Karin Avslutad d FM-protokoll Tillse att FM-protokollet når Ulf Carin Avslutad d FM-protokoll Tillse att FM-protokollet når våra medlemmar Ulf Avslutad a Fondplaceringar Sälja fonder i Swedbank. Robur Humanfond och Robur Albin Avslutad

12 a Fondplaceringar Ta fram grundligt diskusionsunderlag inför mötet i Hult Albin och Henric Avslutad c KFUM Norrköping Tacka för inbjudan, gratulera 100åringen och avböja deltagande Hanna Avslutad d LSU nov Kontakta ROKO för att undersöka om de har möjlighet att representera Carin Avslutad b Ekonomi Ta fram en likviditetsbudget med scenariot för en nedgång i ALMA- Albin/Ulf Avslutad d Alma Skicka de obetalda ordrarna för Alma 2013 som ligger kvar till Svea Albin Avslutad d Regina Delegera arbetet med Regina-databasen till kansliet. Hanna Avslutad a Ekonomi Teckna avtal med investeringsrådgivare Albin Avslutad a Ekonomi Genomföra fondplaceringen genom en fondkommissionär och Albin Pågående b ALMA Skriva avtal med Johanna på Graphera kring äganderätt av boken och Henric Avslutad b ALMA Marknadsföringsplan för ALMA Henric/Ulf Avslutad c Medlemsservice Göra en sammanställning av godkända kårstadgor Hanna Avslutad e Ekonomi Teckna nytt försäkringsavtal med Försäkringskompetens. Albin Avslutad f Sjöbo Kontakta köparen av Sjöbo för försäljning av inventarier till dem. Henric Avslutad b ALMA Sammanställa arbetsbeskrivning för almanacksprojektledaren. Henric Avslutad b ALMA Beslutsunderlag för avtalsupphandling av almanacksprojektledare. Henric Avslutad c ALMA Undersöka möjligheten att beställa fler presentförpackningar och Henric Avslutad a Övrigt Kort & Present till Patrik Schröder Hanna Avslutad b Övrigt Kort & Present till Maria Carin Avslutad Beslutsuppföljning Ta fram förslag till proposition gällande stadgar till FM2014 (avseende Ulf Ej påbörjad a Övrigt Administrera utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst till Albin Avvaktar a Representation Representera förbundet på NSF:s årsstämma Anna-Karin Avslutad b Övrigt Föra dialog kring deltagande på höstkursen med ROKO Albin Avslutad d ALMA be Ingrid göra ett nytt utskick gällande almanackan Henric Avslutad b revisorernas rapport prata med Mattias om de tre månader då vi betalat för en Hanna Pågående ekonomitjänst vilken vi inte utnyttjat b revisorernas rapport återkoppla till revisorerna med styrelsen svar och tankar Hanna Ej påbörjad a FM14 till förbundsmötet 2014 lägga fram förslag på policy för förlorad alla Ej påbörjad arbetsinkomst samt förslag att denna policy ska gälla retroaktivt för 2013 års verksamhet a policy förlorad uppdra åt Henric att till nästa möte lägga fram ett förslag för en ny Henric Ej påbörjad arbetsinkomst policy b Ekonomi kontakta och meddela SVEA att förbundet avsäger sig rätten till Albin Pågående fodringarna till fördel för SVEA Inkasso d Medlemskap säga upp medlemskapet hos LSU, Samba och Forum Hanna Ej påbörjad d Medlemskap undersöka kostnaderna för medlemskapet i Sensus och återkoppla till Albin Avslutad e Kundfordringar hämta ut de SIE4-filer som finns hos Scouterna Albin Avslutad e Kundfordringar ansvara för förfarandet gällande inkrävning av scoutförbundets Albin Påbörjad kundfordringar a Undersökning placera länkar till Scoutnets manual och supportforum på förbundets Ulf Avslutad a Undersökning kontakta Katarina på Scouterna gällande fakturahanteringen i Ulf Avslutad b KFUM mervärde att sammanfatta styrelsens tankar gällande en undersökning bland Sandra & Carin Ej påbörjad KFUM rörelsens medlemmar rörande deras medlemskap i KFUK- KFUM b KFUM mervärde ta kontakt med KFUM Sverige med specialförbund för ett gemensamt Sandra & Carin Ej påbörjad arbete med undersökningen c ALMA 2015 till nästkommande möte inkomma med ett beslutsunderlag Henric & Albin Pågående inkluderande offerter från relevanta presumtiva affärspartners d FM2014 till nästkommande möte hittat en FM arrangör för Henric Pågående e Ungdomsstyrelsen svara Mattias Wihlgaard att istället ta kontakt med Scouterna rörande Hanna Avslutad undersökningen f Almas framtid sammanställa samt analysera de olika alternativ som finns för Albin Pågående almanackans framtid f Almas framtid ta kontakt med Scouterna respektive KFUM Sverige gällande Henric Pågående almanackan Kommande möten bjuda in Ingrid till mötet i Stockholm Hanna Ej påbörjad Kommande möten bjuda in ROKO till mötet i Stockholm Carin Ej påbörjad

13 Bilaga 2

14 Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte okt Författare Giltighetstid Albin Askman Junhede Tills 27 okt Ekonomirapport till styrelsemöte i Veberöd okt 2013 Budgetuppföljning... 2 Budget Budgetuppföljning fram till Budgetuppföljning på projektnivå... 4 Kommentarer Budgetuppföljning... 5 Balans på BG och PG:n 28 augusti Budgetuppföljning med kända stora intäkter under oktober månad Kommentarer... 6 Budget Malawi... 7 Resultat ALMA Möte med Allegretto... 7 Balansräkning... 7 Försäkringar... 7 Fonder... 8 Övrigt... 8 Sida 1 (8)

15 Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte okt Författare Giltighetstid Albin Askman Junhede Tills 27 okt Ekonomirapport till styrelsemöte i Veberöd okt 2013 Budgetuppföljning Budget 2013 Budget'2013 Intäkt Kostnad Netto Förbundskostnader '''''''''''''' 9 ' '''''''''''''' 9 ' """"""""""""""! " Alma """"""" 300"000" """"""""""""""! " """"""" 300"000" Kommunikation """"""""""""""! " """"""""""""""! " """"""""""""""! " Projekt'och'arrangemang """"""" 113"000" """"""" 113"000" """"""""""""""! " Utbildning """"""""" 18"000" """"""""" 15"000" """"""""""" 3"000" Ledning """"""" 275"000" """"""" 450"000"!""""""" 175"000" Kansli """"""""""""""! " """"""" 600"000"!""""""" 600"000" Medlemsservice """"""" 320"000" """"""""" 60"000" """"""" 260"000" Förvaltning'och'anläggningar """"""" 200"000" """"""" 100"000" """"""" 100"000" RESULTAT """" 1"226"000" """" 1"338"000"!""""""" 112"000" Sida 2 (8)

16 Budgetuppföljning fram till KFUK-KFUMs scoutförbund Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte okt Författare Giltighetstid Albin Askman Junhede Tills 27 okt Sida 3 (8)

17 Budgetuppföljning på projektnivå KFUK-KFUMs scoutförbund Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte okt Författare Giltighetstid Albin Askman Junhede Tills 27 okt Kostnadsställe: Projekt: Intäkt Kostnad 10 Förbundskostnader ,742kr ,362kr 20 Alma ,002kr ,532kr 7200 Alma(övrigt ((((((((((((((((( / (kr ((((((((( 3(053,00(kr ((((((((((((((((( / (kr ((((((((((((((((( / (kr ((((((((((((((((( / (kr ((((((((((((((((( / (kr ((((((((((((((((( / (kr ((((((((((((((((( / (kr ((((((((((((((((( / (kr ((((((((((((((((( / (kr (((((((((((( 779,00(kr ((((( 789(768,53(kr 30 Kommunikation ? 2kr ,702kr 3600 Marknadsföring ((((((((((((((((( / (kr ((((((((( 1(185,00(kr 3260 Webb ((((((((((((((((( / (kr ((((((((( 6(327,70(kr 40 Projekt2&2arrangemang ,002kr ,522kr 4150 Getting(together ((((( 112(891,00(kr ((((( 145(427,42(kr 4151 Årsmöte ((((((( 23(292,00(kr ((((((( 51(835,10(kr 50 Utbildning ? 2kr ? 2kr 5340 Järvhajk ((((((((((((((((( / (kr ((((((((((((((((( / (kr 5346 Warghajk ((((((((((((((((( / (kr ((((((((((((((((( / (kr 5349 Bäverhajk ((((((((((((((((( / (kr ((((((((((((((((( / (kr 5355 Lohajk ((((((((((((((((( / (kr ((((((((((((((((( / (kr 60 Ledning ,002kr ,082kr 6100 Styrelse ((((((((( 1(027,00(kr ((((((( 75(488,86(kr 6130 Valberedning ((((((((((((((((( / (kr ((((((((((((((((( / (kr 6600 Riksroverscoutkommité ((((((((((((((((( / (kr ((((((( 23(234,55(kr 6610 Roverscouternas(Riksting ((((((( 14(392,00(kr ((((((( 13(862,67(kr 6310 Scouternas(riksorg ((((((((((((((((( / (kr ((((((((((((((((( / (kr 70 Kansli ? 2kr ,202kr 7100 Kanslidrift ((((((((((((((((( / (kr ((((( 470(201,45(kr 7110 Ekonomi ((((((((((((((((( / (kr ((((( 226(836,75(kr 7120 IT ((((((((((((((((( / (kr ((((((( 10(799,00(kr 80 Medlemsservice ,002kr ,002kr 90 Förvaltningar2och2anläggningar ,912kr ,002kr Sida 4 (8)

18 Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte okt Författare Giltighetstid Albin Askman Junhede Tills 27 okt Kommentarer Budgetuppföljning Intäkter på kostnadsstället Förbundskostnader inkluderar medlemsavgifter, återbetalning av försäkring, återbetalning internationella avgifter KFUM och förändring värde fondandelar. Getting Together Projektet ska bokas om lite då det ligger ,47 kr i balansräkningen sedan förra året. Detta ska bokas mot kostnader vilket gör att den totala kostnaden för Scoutförbundet blir ,95 kr. Sedan ska förbundet även få ytterligare ca kr från Ungdomsstyrelsen i projektpengar. Intäkter på kostnadsställe Förvaltningar & Anläggningar består utav hyror och återbetalning av fakturor & anticimex avtal. Medlemsservice intäkter består utav medlemsavgifter och uppstartsbidrag från Scouterna. Balans på BG och PG:n 28 augusti 2013 Saldo SEB SEK Saldo PG Alma SEK Saldo PG Övrigt SEK Saldo PG ROKO 300 SEK Totalt SEK Sida 5 (8)

19 Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte okt Författare Albin Askman Junhede Budgetuppföljning med kända stora intäkter under oktober månad. Utfall&efter&Q3&2013&JUSTERAD&MED&STORA&INTÄKTER&UNDER&OKT&SOM&ÄR&KÄNDA, Intäkt %&Budget Kostnad %&Budget Netto 10 Förbundskostnader &&&&&&& 126&269& &&&&&&&&& 31&187& &&&&&&&&& 95&081& 20 Alma %%%%%%% 107%542% %%%%%%%%%%%%%% ( % &&&&&&& 107&542& 30 Kommunikation %%%%%%%%%%%%%% ( % %%%%%%%%%%% 7%513% Q&&&&&&&&&& 7&513& 40 Projekt&och&arrangemang %%%%%%% 136%183% 121% %%%%%%% 197%263% 175% Q&&&&&&&&& 61&080& 50 Utbildning 0% 0% &&&&&&&&&&&&&& Q & 60 Ledning %%%%%%% 261%419% 95% %%%%%%% 112%586% 25% &&&&&&& 148&833& 70 Kansli %%%%%%%%%%%%%% ( % %%%%%%% 707%837% 118% Q&&&&&&& 707&837& 80 Medlemsservice %%%%%%% 302%361% 94% %%%%%%% 176%228% 294% &&&&&&& 126&133& 90 Förvaltning&och&anläggningar %%%%%%% 304%629% 152% %%%%%%% 145%581% 146% &&&&&&& 159&048& RESULTAT %%%% 1%238%403% 101% %%%% 1%378%195% 103% (%%%%%%% 139%792% Giltighetstid Tills 27 okt Kommentarer I denna budgetuppföljning har intäkt för ALMA 2013 ( kr), intäkt för uthyrning av Sjöbo ( kr) och försäljning av Sjöboinventarier ( kr) lagts till. Sida 6 (8)

20 Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte okt Författare Albin Askman Junhede Giltighetstid Tills 27 okt Budget 2014 En budgetmall för 2014 finns och budgeten ska sammanställas under november, det har gjorts en ny mall då verksamheten har förändrats avsevärt under senaste året. Förbundet kommer arbeta med en bottom-up -metod som innebär att man bygger upp budgeten från en kontonivå. Malawi När Dackekåren lades ner skänktes en stor summa pengar till förbundets långsiktiga arbete med scouter i Malawi från den nedlagda kåren. I början av året fanns kr kvar bland dessa ändamålsbestämda medel. Under året har förbundet betalat ut kr i enlighet med dessa ändamålsbestämda medel. Detta visas inte som en kostnad i vår bokföring då det bokas mot balansräkningen men utbetalningarna påverkar vår likviditet. Planen är att dessa pengar ska ta slut under 2013 eller senast Resultat ALMA 2013 Resultatet på Alma 2013 är plus kr. Här tillkommer kr som förbundet krediteras av Graphera och som ännu inte är bokfört. Det slutgiltiga resultatet är alltså kr. Möte med Allegretto Den 25:e oktober hölls möte med den auktoriserade revisorn Lars Erik Engberg på Allegretto, Johan Sturesson (ideell lekmannarevisor) och Albin Askman Junhede gällande förbundets historia sen 2011 och ekonomihanteringen under denna period. Under mötet presenteras det en separat rapport från detta möte. Balansräkning I balansräkningen är nu Sjöbo som tillgång borttagen och våra tidigare fonder också bortplockade. Se balansräkning (länger ner) för mer information. Försäkringar Nytt försäkringsavtal är tecknat med Försäkringskompetens och vårt förra försäkringsföretag har inte hört av sig. Sida 7 (8)

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer