KFUK-KFUMs scoutförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KFUK-KFUMs scoutförbund"

Transkript

1 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, oktober Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs Albin Askman Junhede Förhinder Anna-Karin Stensson Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 118. Mötesformalia a) Mötets öppnande Hanna Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. b) Val av sekreterare Scoutstyrelsen beslutar: att välja Carin Stegen till sekreterare. c) Fastställande av dagordningen Scoutstyrelsen beslutar: att godkänna dagordningen Föregående protokoll Scoutstyrelsen beslutar: att lägga föregående protokoll från 6 oktober till handlingarna Uppföljning av beslut Styrelsen gick tillsammans igenom tidigare fattade beslut, se bilaga 1. Sida 1 (9)

2 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, oktober Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd Återkommande rapporter a) Presidierapport Presidiet har haft möte den 25 september och diskuterade då personalfrågor, almanackan och Almagruppen. Hanna summerade vad de beslutat och gått igenom under mötet. b) Ekonomisk rapport med budgetuppföljning Albin presenterade hur förbundets ekonomi ser ut i dagsläget samt hur förbundet följt budget, se bilaga 2. c) Riksroverscoutkommitténs verksamhetsrapport Carin har haft möte med ROKOs representant och nytillträdde ordförande Erika Wernbro. ROKOs arbete flyter på trots bortfallet av ledamöter. Christoffer Wallin har avgått som ordförande och ledamot. De har också haft problem med att få kontakt med en utav deras styrelsemedlemmar. Det som står på agendan för ROKOs arbete just nu är främst Höstkursen som arrangeras helgen oktober i Lund. Till kursen är 10 deltagare anmälda. Erika uttryckte också en önskan om att få med en inbjudan till deras Riksting i kommande Nyhetsbrev från förbundet. Erika och Helén representerar på ROM och ROKO har beslutat att subventionera utmanar- och roverscouters deltagaravgift. Denna subvention kan man som deltagare söka från ROKO vilka i sin tur måste godkänna denna. Frågor gällande ROKOs budget för 2014 togs upp. Styrelsen diskuterade och kom fram till att ROKO bör själva framställa en budget med förslag om vad de vill göra och vad som ska finansieras. Sedan kan styrelsen ta ställning till budgetförslaget. d) Almanackan Henric presenterade en rapport gällande försäljningen av 2014 års almanacka, se bilaga 3. För att öka beställningar och antalet sålda almanackor ansåg styrelsen att det vore lämpligt att påminna förra årets kunder om att köpa almanackan. Scoutstyrelsen beslutar: att uppdra åt Henric att be Ingrid göra ett nytt utskick genom samma kanaler som användes sist. e) Sjöbo David har nu flyttat ut från Sjöbo. De av förbundet tillhörande möbler som fanns i hans stuga har David erbjudit Almesåkras församling att få ta över, då de inte ingick i försäljningen av inventarier. Henric har också haft lite kontakt med köparen för vissa mindre frågor. Sida 2 (9)

3 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, oktober Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd Tillfälliga rapporter a) KFUMs organisationsprocess Det har inkommit till KFUM Sverige kommentarer och frågor kring det stadgeförslag som ligger till ROM. Med grund från dessa frågor, som i flera fall rör juridiska aspekter, har KFUM Sverige uppdragit en jurist att titta på det för att kunna återkomma med svar. b) Uppföljning på rapport från möte med revisorer Hanna och Albin sammanfattade deras möte med förbundets verksamhetsrevisorer och lekmannarevisor, se bilaga 4. Styrelsen diskuterade revisorernas tankar, kommentarer och frågeställningar som uppkom på mötet. Frågan gällande en eventuell anmälan mot PWC gällande granskningen av 2011 års bokslut lyftes och styrelsen fann att detta inte är rätt väg att gå. Möjligheten till ersättning är så pass låg i paritet till den tid och energi en sådan process skulle kosta att styrelsen inte anser det värt det. Det av revisorerna efterfrågade mötet med Allegretto har genomförts, se separat rapport. Styrelsen delar inte revisorernas bild gällande förbundets likviditet, däremot delar vi synen på ekonomin som ansträngd i sin helhet. Revisorernas kommentarer på KFUMs organisationsförändring hanteras i 124b. Gällande organisationsprocessen i Scouterna och önskan från revisorerna om ett nytt utskick till kårerna anser styrelsen att den undersökning gällande kårservice som nyligen genomfördes ligger i linje för detta. Resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund för scoutförbundets och scoutkårernas strategi gällande samverkan med Scouterna. Scoutförbundets kommunikationsutskott för en dialog med Scouterna gällande kommunikationskanal till Scouternas distrikt. Diskussionen avstannade dock något när Scouterna lade ner sin kommunikationsavdelning. Scoutstyrelsen beslutar: att inte gå vidare med en anmälan mot PWC gällande granskningen av 2011 års bokslut. att uppdra åt Hanna att lyfta frågan till Mattias gällande de månader KFUM Sverige inte tillhandahöll avtalad ekonomitjänst. att uppdra åt Hanna att återkoppla till revisorerna med styrelsens svar och tankar. Sida 3 (9) c) Halvårsavstämning Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen för att stämma av läget och hur arbetet med respektive del går, se bilaga 5. d) Rapport från Allegretto Albin sammanfattade vad som sas på mötet med vår revisionsbyrå Allegretto, se bilaga 6.

4 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, oktober Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 e) Samrådsmöte med Scouterna Albin och Carin sammanfattade vad som sas under samrådsmötet, se bilaga 7. f) Malawi rapport Albin presenterade rapporten gällande Malawi projekten, se bilaga 8. Styrelsen tackar Ingrid och Sassa för rapporten och ser att detta är erfarenheter som borde tas till vara på Beslutsärenden a) Policy gällande förlorad arbetsinkomst Efter dialog med styrelsens ekonom och revisionsbyrå kan styrelsen konstatera att den nuvarande policyn om förlorad arbetsinkomst som styrelsen för närvarande arbetat efter inte kan gälla innan den är fastställd av förbundsmötet. Därmed kan vi inte heller betala ut ersättningar enligt beslut på styrelsemötet den 6 oktober, 115, förrän efter ett eventuellt fastställande av förbundsmötet. Scoutstyrelsen beslutar: att till förbundsmötet 2014 lägga fram förslag på policy för förlorad arbetsinkomst samt förslag att denna policy ska gälla retroaktivt för 2013 års verksamhet. att uppdra åt Henric att till nästa möte lägga fram ett förslag för en ny policy. b) Kårstadgor Scoutstyrelsen beslutar: att godkänna Mölndal KFUK-KFUM scoutkårs stadga. att godkänna Sisjö scoutkårs stadga. att godkänna Hvitfeldt scoutkårs stadga. att godkänna Skivarp scoutkårs stadga. c) SVEA Inkasso ärenden Styrelsen gick igenom den lista som inkommit från SVEA Inkasso gällande våra fodringar, se bilaga 9. Dessa har legat under en längre tid och endast inneburit en kostnad för förbundet. Styrelsen tror inte att chansen att få in fodringarna idag, efter så lång tid, är särskilt hög utan snarare fortsätter att vara en kostnad och belastning. Scoutstyrelsen beslutar: att Scoutförbundet avsäger sig rätten till fodringarna till fördel för SVEA Inkasso. Sida 4 (9)

5 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, oktober Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 d) Medlemskap i externa organisationer Styrelsen har sett över förbundets medlemskap i externa organisationer, se bilaga 10. Det finns medlemskap som redan fyller sin funktion för våra medlemmar genom medlemskapet hos Scouterna och KFUM Sverige medan vissa fortfarande ger scoutförbundet och dess medlemmar ett mervärde. Medlemskapet i IDEA fyller en viktig funktion för förbundet i egenskap av arbetsgivare, därför ser styrelsen att det medlemskapet bör kvarstå. Scoutförbundets medlemskårer får LSUs kompletta program till gagn via sitt enskilda medlemskap i Scouterna. Intressefrågor av vikt för Scoutförbundet bevakas av KFUM Sverige respektive Scouterna och därmed ser scoutstyrelsen ingen anledning att vara medlem i LSU. Medlemskapen i Forum och Samba tillför heller inte förbundets medlemmar något till deras verksamhet. Förbundets medlemskap i dessa organisationer fyller endast en stödfunktion vilket med tanke på förbundets nuvarande situation inte är ekonomiskt försvarbart. Vår verksamhetsmässiga relation till Sensus får vi via Scouterna respektive KFUM Sverige, men det finns även en historisk relation att ta i beaktande. Kostnaden för medlemskapet i Sensus behöver även det vägas in för att kunna fatta ett beslut. Scoutstyrelsen beslutar: att avsluta KFUK-KFUM Scoutförbunds medlemskap i LSU. att avsluta KFUK-KFUM Scoutförbunds medlemskap i Forum. att avsluta KFUK-KFUM Scoutförbunds medlemskap i Samba. att uppdra åt Hanna att säga upp medlemskapen i ovanstående organisationer. att uppdra åt Albin att undersöka kostnaderna för medlemskapet i Sensus och återkoppla till styrelsen. e) Kundfordringar Vår ekonom Maria har tillsammans med Albin gått igenom de kundfordringar som finns hos förbundet. En stor del av dem finns inte i reskontran och fakturaunderlag i form av SIE4-filer måste tas ut från Scouternas system. Styrelsen diskuterade hur vi på bästa sätt får in fordringarna och hur kunderna bör kontaktas. Scoutstyrelsen beslutar: att uppdra åt Albin att hämta ut de SIE4-filer som finns hos Scouterna. att uppdra åt Albin att ansvara för förfarandet gällande inkrävning av scoutförbundets kundfordringar. Sida 5 (9)

6 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, oktober Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd Diskussionsärenden a) Undersökning gällande kårservice Ulf presenterade resultatet av den undersökning gällande kårsservice som genomförts under hösten, se bilaga 11. Styrelsen kan generellt sett konstatera att kårservicen fungerar bättre eller likvärdigt jämfört med den kårservice förbundet tidigare tillhandahöll, med många positiva svar i undersökningen. Gällande medlemsregistret Scoutnet visade undersökningen att flera respondenter hade svårt med de praktiska bitarna i Scoutnet. För att underlätta för fler så kommer vi att länka på förbundets hemsida till supportforum och scoutnetmanualen. Undersökningen visade också att några av respondenterna hade frågor och synpunkter gällande fakturahanteringen i Scoutnet. Detta är något styrelsen anser bör förmedlas till Scouterna, likt övriga resultat av undersökningen. Scoutstyrelsen beslutar: att uppdra åt Ulf att placera länkar till Scoutnets manual och supportforum på förbundets hemsida. att uppdra åt Ulf att kontakta Katarina på Scouterna gällande fakturahanteringen i Scoutnet. Sida 6 (9) b) KFUM mervärde KFUM Sverige har efterfrågat en undersökning av våra medlemmars åsikter kring medlemskapet i KFUK-KFUM. Styrelsen ser också värdet i att ta del av en sådan undersökning för att underlätta för den eventuellt kommande organisationsförändringen och gemensamma KFUK-KFUM programmet. Styrelsen diskuterade hur detta på lämpligast vis genomförs och ser vikten av att tillsammans med KFUM Sverige och de andra specialförbunden utforma denna undersökning så att den är anpassad för alla KFUMs medlemsföreningar. Scoutstyrelsen beslutar: att uppdra åt Sandra och Carin att sammanfatta styrelsens tankar gällande en undersökning bland KFUM rörelsens medlemmar rörande deras medlemskap i KFUK-KFUM. att uppdra åt Sandra och Carin att ta kontakt med KFUM Sverige med specialförbund för ett gemensamt arbete med undersökningen. c) Almanackan 2015 Styrelsen diskuterade förfarandet av nästkommande almanacka. Den nedåt gående trenden i försäljning är något som behöver tas tag i. Likt de diskussioner som styrelsen fört tidigare behövs en förbättring av både marknadsföring och projektledning.

7 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, oktober Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Almagruppen har diskuterat olika alternativ för hur projektledningen av almanackan bör genomföras. Några offerter har tagits in och alternativen behöver undersökas ytterligare baserat på kostnad och tjänst. Scoutstyrelsen beslutar: att uppdra åt Henric och Albin att till nästkommande möte inkomma med ett beslutsunderlag inkluderande offerter från relevanta presumtiva affärspartners. d) Förbundsmöte 2014 Styrelsen diskuterade plats och datum för 2014 års förbundsmöte. För att undvika långhelger, skollov och även ge styrelsen tid att finna arrangör landade diskussionen i ett datum i maj. Med tanke på det geografiska läget och kontakter med eventuella funktionärer är Nässjö ett potentiellt val. Scoutstyrelsen beslutar: att uppdra åt Henric att till nästkommande möte hittat en FM arrangör för e) Ungdomsstyrelsen Styrelsen har via mail blivit förfrågade om att ge ungdomsstyrelsen tillgång till våra medlemmars kontaktuppgifter för att kunna genomföra en enkätundersökning rörande övergrepp. Styrelsen såg att det finns en ganska stor chans att även Scouterna har blivit tillfrågade och att det är onödigt att sända samma undersökning till våra medlemmar från två håll. Därför vidarebefordrar styrelsen förfrågan till Scouterna. Scoutstyrelsen beslutar: att be Mattias Wihlgaard istället ta kontakt med Scouterna rörande undersökningen. f) Almanackans framtid Styrelsen diskuterade förbundets almanackas framtid. I och med organisationsförändringen i Scouterna som har skett och den organisationsförändring inom KFUM rörelsen som kommer samt scoutförbundets förändrade situation, diskuterade styrelsen vilken väg almanackan ska gå. Båda organisationer är knutna till almanackan på olika sätt och vilken organisation som i framtiden borde sälja den diskuterades. Det diskuterades flera olika alternativ för almanackan. En möjlig väg är ett potentiellt samarbete mellan KFUM Sverige och Scouterna. Som ett första steg, för att undersöka Sida 7 (9)

8 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, oktober Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 om detta är den bästa vägen för almanackan att gå, så behövs samtalet med organisationerna inledas. Scoutstyrelsen beslutar: att uppdra åt Albin att sammanställa samt analysera de olika alternativ som finns för almanackans framtid. att uppdra åt Henric att ta kontakt med Scouterna respektive KFUM Sverige Representation Inga frågor gällande representation var aktuella Övriga frågor a) ROM praktiskt Var och en av styrelsen ansvarar för sin egen anmälan till mötet. Boendet är Anna-Karin ansvarig för, Hanna återkopplar och ser hur läget ser ut Kommande möten Nästa telefonmöte äger rum den 24 november kl. 19:00 och nästa fysiska möte äger rum helgen den 7-9 februari Stockholm. Kommande fysiskt möte efter det blir preliminärt helgen den mars. Scoutstyrelsen beslutar: att uppdra åt Hanna att bjuda in Ingrid till mötet i Stockholm. att uppdra åt Carin att bjuda in ROKO till mötet i Stockholm Mötets avslutande Hanna Nilsson tackar alla för visat intresse och förklarar mötet för avslutat. Sida 8 (9)

9 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, oktober Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Carin Stegen Sekreterare Hanna Nilsson Mötesordförande Sida 9 (9)

10 Bilaga 1

11 Styrelsemöte Punkt Ämne Beslut Ansvarig Slutdatum Status Nytt slutdatum Notering a Alma Avtal m Graphera, gällande ersättningsnivåer Almagruppen Avskriven e Anläggningar att uppdra åt Carin och Albin att besöka fastigheten och undersöka Hanna/Albin Pågående. Uppdra åt Kansliet e Anläggningar att uppdra åt KoGu att förmedla informationen om den tillgängliga Kansliet Avskriven a Kansliet att beställa ett kreditkort åt Ingrid Greiby på kansliet för förbundets Presidiet/Albin Avslutad c Djurhajkerna att uppdra åt Djurhajksteamet att fortsätta diskussionen med Gustaf+Richard Avslutad Personal upprätta tydligare struktur kring backup etc Henric Avslutad Anläggningar Teckna avtal med David ang Sjöbo Henric Avslutad ALMA Ta fram excel-ark med kalkyl på försäljningsstöd Henric Avskriven Sjöbo Upprätta en skogsbrukplan Henric Avslutad FM protokoll Originalprotokolluppföljning från FM med Anna Åkesson Ulf Avskriven Lånelöfte Ordna ett lånelöfte åt förbundet. Albin Avslutad Tackblomma Ordna avtackning till Lena Pålsson. Albin & Hanna. Avslutad d ALMA Skicka ut påminnelser obetalda almanackor Kansliet Avslutad e Sjöbo Begära in ev. dokumentation från Ulf Fransson rörande Sjöbo Gustaf Avslutad e Sjöbo Avtal med Enigma Richard Avslutad d varumärke Komminicera ut rapport gällande återremiss av proposition Kommunikationsgr. Avslutad e Revisor ta in kostnadsförslag på revisionsbyråer Richard Avslutad a FM 2013 Förhandlingsordning Ulf Avslutad a FM 2013 Verksamhetsberättelse Hanna Avslutad a FM 2013 Resultat- och balansräkning Richard Avslutad a FM 2013 Verksamhetsplan Gustaf Avslutad b Fastigheter Svara frågeställaren ang. fastigheter som eventuellt kan tillfalla Ulf Avskriven c Distrikt Midälva, Svara frågeställaren och involvera Scouternas disktikt i frågan Jörgen Avslutad d Strukturprocessen Kontakta Triangelförbundet ang. medlemskap inför telefonmöte Henric Avslutad d Strukturprocessen Kontakta Ungdomsstyrelsen kring konflikter i förfarandet att ansluta Gustaf Avslutad a FM 2013 Kontakta förbundsmötets enda motionär för följdfrågor. Gustaf Avslutad b FM 2013 Undersöka möjligheter till underhållning under FM-middagen Albin/Carin Avslutad b FM 2013 Upprätta en budget för FM 2013 Albin Avslutad Huvudföreskrift att uppdra åt Carin att uppdatera huvudföreskriften enligt ovanstående Carin Avslutad c Södra smålands distrikt att uppdra åt Hanna att fortsätta dialogen med Scouterna Hanna Avslutad c Södra smålands distrikt att uppdra Henric att återkoppla till Södra Smålands Scoutdistrikt. Henric Avslutad b KFUM festival att uppdra åt Henric att undersöka hur det ser ut med biljetterna och Henric Avslutad återkoppling uppdra åt Ulf att kontakta Jörgen för återkoppling av tidigare fattade Ulf Avslutad b Avtal allegretto uppdra åt Albin att ta fram ett avtal tillsammans med Allegretto Albin Avslutad c Avtal Regina uppdra åt Albin att avsluta avtalet med Club on Web gällande vårt Albin Avslutad a Avtackning revisorer uppdra åt Ulf att publicera ett tack till revisorerna på hemsidan. Ulf Avslutad a Avtackning revisorer uppdra åt Carin att kontakta kansliet för att ombesörja Carin Avslutad b ROKO & LUFT uppdra åt Albin att återkoppla till LUFT med Styrelsens svar. Albin Avslutad b ROKO & LUFT uppdra åt Carin att återkoppla och föra diskussion under kommande Carin Avslutad Kommunikation Försök sälja tillbaka pragbiljetter till festivalorganisationen Ulf Avslutad b FM-protokoll Se till att FM-protokollet flyter på Carin Avslutad ROKO & LUFT Uppdra åt Carin att återkoppla med ROKOs kontaktperson ang möte Carin Avskriven a FM efterarbete Uppdatera verk plan, verk ber, stadgar etc med avseende på beslut Ulf Pågående< c KFUM Sverige stadgar Renskriva styrelsens kommentarer på KFUM Sveriges stadgar och Carin Avslutad b Påminna Fosie & Wä Påminna Fosie och Wä om att de skall inkomma med ansökan om Hanna Avslutad a Revisorkontakt Etablera och ha fortlöpande kontakt med de nya revisorerna Hanna Avslutad a Back up Hämta in kompletterande uppgifter och presentera ett beslutsunderlag Henric Avslutad b FM 2014 Sondera terrängen gällande gemensamt FM inklusive seminarium etc Carin & Henric Avskriven d Getting Together Återkoppla vår ståndpunkt till KFUM Sverige gällande Getting Hanna Avslutad d Getting Together Kontrollera eventuella kvarstående åtagaden gällande avrapportering Carin Avslutad a FM Ta fram en rapportmall för styrelseledmöter att använda för att Ulf Pågående a Sjöbo Upprätta grundlig inventarieförteckning Anna-Karin Avslutad d FM-protokoll Tillse att FM-protokollet når Ulf Carin Avslutad d FM-protokoll Tillse att FM-protokollet når våra medlemmar Ulf Avslutad a Fondplaceringar Sälja fonder i Swedbank. Robur Humanfond och Robur Albin Avslutad

12 a Fondplaceringar Ta fram grundligt diskusionsunderlag inför mötet i Hult Albin och Henric Avslutad c KFUM Norrköping Tacka för inbjudan, gratulera 100åringen och avböja deltagande Hanna Avslutad d LSU nov Kontakta ROKO för att undersöka om de har möjlighet att representera Carin Avslutad b Ekonomi Ta fram en likviditetsbudget med scenariot för en nedgång i ALMA- Albin/Ulf Avslutad d Alma Skicka de obetalda ordrarna för Alma 2013 som ligger kvar till Svea Albin Avslutad d Regina Delegera arbetet med Regina-databasen till kansliet. Hanna Avslutad a Ekonomi Teckna avtal med investeringsrådgivare Albin Avslutad a Ekonomi Genomföra fondplaceringen genom en fondkommissionär och Albin Pågående b ALMA Skriva avtal med Johanna på Graphera kring äganderätt av boken och Henric Avslutad b ALMA Marknadsföringsplan för ALMA Henric/Ulf Avslutad c Medlemsservice Göra en sammanställning av godkända kårstadgor Hanna Avslutad e Ekonomi Teckna nytt försäkringsavtal med Försäkringskompetens. Albin Avslutad f Sjöbo Kontakta köparen av Sjöbo för försäljning av inventarier till dem. Henric Avslutad b ALMA Sammanställa arbetsbeskrivning för almanacksprojektledaren. Henric Avslutad b ALMA Beslutsunderlag för avtalsupphandling av almanacksprojektledare. Henric Avslutad c ALMA Undersöka möjligheten att beställa fler presentförpackningar och Henric Avslutad a Övrigt Kort & Present till Patrik Schröder Hanna Avslutad b Övrigt Kort & Present till Maria Carin Avslutad Beslutsuppföljning Ta fram förslag till proposition gällande stadgar till FM2014 (avseende Ulf Ej påbörjad a Övrigt Administrera utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst till Albin Avvaktar a Representation Representera förbundet på NSF:s årsstämma Anna-Karin Avslutad b Övrigt Föra dialog kring deltagande på höstkursen med ROKO Albin Avslutad d ALMA be Ingrid göra ett nytt utskick gällande almanackan Henric Avslutad b revisorernas rapport prata med Mattias om de tre månader då vi betalat för en Hanna Pågående ekonomitjänst vilken vi inte utnyttjat b revisorernas rapport återkoppla till revisorerna med styrelsen svar och tankar Hanna Ej påbörjad a FM14 till förbundsmötet 2014 lägga fram förslag på policy för förlorad alla Ej påbörjad arbetsinkomst samt förslag att denna policy ska gälla retroaktivt för 2013 års verksamhet a policy förlorad uppdra åt Henric att till nästa möte lägga fram ett förslag för en ny Henric Ej påbörjad arbetsinkomst policy b Ekonomi kontakta och meddela SVEA att förbundet avsäger sig rätten till Albin Pågående fodringarna till fördel för SVEA Inkasso d Medlemskap säga upp medlemskapet hos LSU, Samba och Forum Hanna Ej påbörjad d Medlemskap undersöka kostnaderna för medlemskapet i Sensus och återkoppla till Albin Avslutad e Kundfordringar hämta ut de SIE4-filer som finns hos Scouterna Albin Avslutad e Kundfordringar ansvara för förfarandet gällande inkrävning av scoutförbundets Albin Påbörjad kundfordringar a Undersökning placera länkar till Scoutnets manual och supportforum på förbundets Ulf Avslutad a Undersökning kontakta Katarina på Scouterna gällande fakturahanteringen i Ulf Avslutad b KFUM mervärde att sammanfatta styrelsens tankar gällande en undersökning bland Sandra & Carin Ej påbörjad KFUM rörelsens medlemmar rörande deras medlemskap i KFUK- KFUM b KFUM mervärde ta kontakt med KFUM Sverige med specialförbund för ett gemensamt Sandra & Carin Ej påbörjad arbete med undersökningen c ALMA 2015 till nästkommande möte inkomma med ett beslutsunderlag Henric & Albin Pågående inkluderande offerter från relevanta presumtiva affärspartners d FM2014 till nästkommande möte hittat en FM arrangör för Henric Pågående e Ungdomsstyrelsen svara Mattias Wihlgaard att istället ta kontakt med Scouterna rörande Hanna Avslutad undersökningen f Almas framtid sammanställa samt analysera de olika alternativ som finns för Albin Pågående almanackans framtid f Almas framtid ta kontakt med Scouterna respektive KFUM Sverige gällande Henric Pågående almanackan Kommande möten bjuda in Ingrid till mötet i Stockholm Hanna Ej påbörjad Kommande möten bjuda in ROKO till mötet i Stockholm Carin Ej påbörjad

13 Bilaga 2

14 Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte okt Författare Giltighetstid Albin Askman Junhede Tills 27 okt Ekonomirapport till styrelsemöte i Veberöd okt 2013 Budgetuppföljning... 2 Budget Budgetuppföljning fram till Budgetuppföljning på projektnivå... 4 Kommentarer Budgetuppföljning... 5 Balans på BG och PG:n 28 augusti Budgetuppföljning med kända stora intäkter under oktober månad Kommentarer... 6 Budget Malawi... 7 Resultat ALMA Möte med Allegretto... 7 Balansräkning... 7 Försäkringar... 7 Fonder... 8 Övrigt... 8 Sida 1 (8)

15 Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte okt Författare Giltighetstid Albin Askman Junhede Tills 27 okt Ekonomirapport till styrelsemöte i Veberöd okt 2013 Budgetuppföljning Budget 2013 Budget'2013 Intäkt Kostnad Netto Förbundskostnader '''''''''''''' 9 ' '''''''''''''' 9 ' """"""""""""""! " Alma """"""" 300"000" """"""""""""""! " """"""" 300"000" Kommunikation """"""""""""""! " """"""""""""""! " """"""""""""""! " Projekt'och'arrangemang """"""" 113"000" """"""" 113"000" """"""""""""""! " Utbildning """"""""" 18"000" """"""""" 15"000" """"""""""" 3"000" Ledning """"""" 275"000" """"""" 450"000"!""""""" 175"000" Kansli """"""""""""""! " """"""" 600"000"!""""""" 600"000" Medlemsservice """"""" 320"000" """"""""" 60"000" """"""" 260"000" Förvaltning'och'anläggningar """"""" 200"000" """"""" 100"000" """"""" 100"000" RESULTAT """" 1"226"000" """" 1"338"000"!""""""" 112"000" Sida 2 (8)

16 Budgetuppföljning fram till KFUK-KFUMs scoutförbund Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte okt Författare Giltighetstid Albin Askman Junhede Tills 27 okt Sida 3 (8)

17 Budgetuppföljning på projektnivå KFUK-KFUMs scoutförbund Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte okt Författare Giltighetstid Albin Askman Junhede Tills 27 okt Kostnadsställe: Projekt: Intäkt Kostnad 10 Förbundskostnader ,742kr ,362kr 20 Alma ,002kr ,532kr 7200 Alma(övrigt ((((((((((((((((( / (kr ((((((((( 3(053,00(kr ((((((((((((((((( / (kr ((((((((((((((((( / (kr ((((((((((((((((( / (kr ((((((((((((((((( / (kr ((((((((((((((((( / (kr ((((((((((((((((( / (kr ((((((((((((((((( / (kr ((((((((((((((((( / (kr (((((((((((( 779,00(kr ((((( 789(768,53(kr 30 Kommunikation ? 2kr ,702kr 3600 Marknadsföring ((((((((((((((((( / (kr ((((((((( 1(185,00(kr 3260 Webb ((((((((((((((((( / (kr ((((((((( 6(327,70(kr 40 Projekt2&2arrangemang ,002kr ,522kr 4150 Getting(together ((((( 112(891,00(kr ((((( 145(427,42(kr 4151 Årsmöte ((((((( 23(292,00(kr ((((((( 51(835,10(kr 50 Utbildning ? 2kr ? 2kr 5340 Järvhajk ((((((((((((((((( / (kr ((((((((((((((((( / (kr 5346 Warghajk ((((((((((((((((( / (kr ((((((((((((((((( / (kr 5349 Bäverhajk ((((((((((((((((( / (kr ((((((((((((((((( / (kr 5355 Lohajk ((((((((((((((((( / (kr ((((((((((((((((( / (kr 60 Ledning ,002kr ,082kr 6100 Styrelse ((((((((( 1(027,00(kr ((((((( 75(488,86(kr 6130 Valberedning ((((((((((((((((( / (kr ((((((((((((((((( / (kr 6600 Riksroverscoutkommité ((((((((((((((((( / (kr ((((((( 23(234,55(kr 6610 Roverscouternas(Riksting ((((((( 14(392,00(kr ((((((( 13(862,67(kr 6310 Scouternas(riksorg ((((((((((((((((( / (kr ((((((((((((((((( / (kr 70 Kansli ? 2kr ,202kr 7100 Kanslidrift ((((((((((((((((( / (kr ((((( 470(201,45(kr 7110 Ekonomi ((((((((((((((((( / (kr ((((( 226(836,75(kr 7120 IT ((((((((((((((((( / (kr ((((((( 10(799,00(kr 80 Medlemsservice ,002kr ,002kr 90 Förvaltningar2och2anläggningar ,912kr ,002kr Sida 4 (8)

18 Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte okt Författare Giltighetstid Albin Askman Junhede Tills 27 okt Kommentarer Budgetuppföljning Intäkter på kostnadsstället Förbundskostnader inkluderar medlemsavgifter, återbetalning av försäkring, återbetalning internationella avgifter KFUM och förändring värde fondandelar. Getting Together Projektet ska bokas om lite då det ligger ,47 kr i balansräkningen sedan förra året. Detta ska bokas mot kostnader vilket gör att den totala kostnaden för Scoutförbundet blir ,95 kr. Sedan ska förbundet även få ytterligare ca kr från Ungdomsstyrelsen i projektpengar. Intäkter på kostnadsställe Förvaltningar & Anläggningar består utav hyror och återbetalning av fakturor & anticimex avtal. Medlemsservice intäkter består utav medlemsavgifter och uppstartsbidrag från Scouterna. Balans på BG och PG:n 28 augusti 2013 Saldo SEB SEK Saldo PG Alma SEK Saldo PG Övrigt SEK Saldo PG ROKO 300 SEK Totalt SEK Sida 5 (8)

19 Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte okt Författare Albin Askman Junhede Budgetuppföljning med kända stora intäkter under oktober månad. Utfall&efter&Q3&2013&JUSTERAD&MED&STORA&INTÄKTER&UNDER&OKT&SOM&ÄR&KÄNDA, Intäkt %&Budget Kostnad %&Budget Netto 10 Förbundskostnader &&&&&&& 126&269& &&&&&&&&& 31&187& &&&&&&&&& 95&081& 20 Alma %%%%%%% 107%542% %%%%%%%%%%%%%% ( % &&&&&&& 107&542& 30 Kommunikation %%%%%%%%%%%%%% ( % %%%%%%%%%%% 7%513% Q&&&&&&&&&& 7&513& 40 Projekt&och&arrangemang %%%%%%% 136%183% 121% %%%%%%% 197%263% 175% Q&&&&&&&&& 61&080& 50 Utbildning 0% 0% &&&&&&&&&&&&&& Q & 60 Ledning %%%%%%% 261%419% 95% %%%%%%% 112%586% 25% &&&&&&& 148&833& 70 Kansli %%%%%%%%%%%%%% ( % %%%%%%% 707%837% 118% Q&&&&&&& 707&837& 80 Medlemsservice %%%%%%% 302%361% 94% %%%%%%% 176%228% 294% &&&&&&& 126&133& 90 Förvaltning&och&anläggningar %%%%%%% 304%629% 152% %%%%%%% 145%581% 146% &&&&&&& 159&048& RESULTAT %%%% 1%238%403% 101% %%%% 1%378%195% 103% (%%%%%%% 139%792% Giltighetstid Tills 27 okt Kommentarer I denna budgetuppföljning har intäkt för ALMA 2013 ( kr), intäkt för uthyrning av Sjöbo ( kr) och försäljning av Sjöboinventarier ( kr) lagts till. Sida 6 (8)

20 Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte okt Författare Albin Askman Junhede Giltighetstid Tills 27 okt Budget 2014 En budgetmall för 2014 finns och budgeten ska sammanställas under november, det har gjorts en ny mall då verksamheten har förändrats avsevärt under senaste året. Förbundet kommer arbeta med en bottom-up -metod som innebär att man bygger upp budgeten från en kontonivå. Malawi När Dackekåren lades ner skänktes en stor summa pengar till förbundets långsiktiga arbete med scouter i Malawi från den nedlagda kåren. I början av året fanns kr kvar bland dessa ändamålsbestämda medel. Under året har förbundet betalat ut kr i enlighet med dessa ändamålsbestämda medel. Detta visas inte som en kostnad i vår bokföring då det bokas mot balansräkningen men utbetalningarna påverkar vår likviditet. Planen är att dessa pengar ska ta slut under 2013 eller senast Resultat ALMA 2013 Resultatet på Alma 2013 är plus kr. Här tillkommer kr som förbundet krediteras av Graphera och som ännu inte är bokfört. Det slutgiltiga resultatet är alltså kr. Möte med Allegretto Den 25:e oktober hölls möte med den auktoriserade revisorn Lars Erik Engberg på Allegretto, Johan Sturesson (ideell lekmannarevisor) och Albin Askman Junhede gällande förbundets historia sen 2011 och ekonomihanteringen under denna period. Under mötet presenteras det en separat rapport från detta möte. Balansräkning I balansräkningen är nu Sjöbo som tillgång borttagen och våra tidigare fonder också bortplockade. Se balansräkning (länger ner) för mer information. Försäkringar Nytt försäkringsavtal är tecknat med Försäkringskompetens och vårt förra försäkringsföretag har inte hört av sig. Sida 7 (8)

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen 6 oktober 2013 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 5 Närvarande med rösträtt Förhinder Ulf Klingnäs ( 108 111) Hanna Nilsson Sandra Dauksz Anna-Karin

Läs mer

Ekonomisk Rapport år 2013

Ekonomisk Rapport år 2013 KFUKKFUMs scoutförbund Ekonomisk Rapport år 2013 Allmänt om ekonomiarbetet under året... 1 Likviditet... 1 Resultat... 2 Budget 2013... 2 Resultat 2013... 2 Kommentarer Resultatet år 2013... 3 Försäkringar...

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 9 april 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Albin Askman Junhede Sandra Dauksz Anna-Karin

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 6-7 april 2013 6 Sammanträdesplats Antal bilagor Stockholm 0 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Henric

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Jörgen Wallin Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Ej tillämpbar Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 5. Mötets öppnande Gustaf Haag hälsade

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen 3 mars 2014 2 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 4 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Hanna Nilsson Sandra Dauksz Anna-Karin Stensson Albin Askman

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Jörgen Wallin Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 72. Mötesformalia a) Mötets öppnande Gustaf Haag

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 10 februari 2015 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Skype 1 Närvarande med rösträtt Nilsson Mötesordförande Henric Axeheim Sandra

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 21 april 2015 5 Sammanträdesplats Antal bilagor Skypemöte 3 Närvarande med rösträtt Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Johan Manner Erika

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Jörgen Wallin Gustaf Haag Carin Stegen Richard Trum Hanna Nilsson, inte närvarande vid 23. c, e, f, h, i, j, l. Förhinder Ej tillämpbar Närvarande utan rösträtt Ej

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Richard Trum Jörgen Wallin Carin Stegen Henric Axeheim Förhinder Albin Askman-Junhede Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 106 Mötets öppnande

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 16 januari 2014 4 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 5 Närvarande med rösträtt Albin Askman Junhede Anna-Karin Stensson

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 15-16 Augusti 2015 4 Sammanträdesplats Antal bilagor Färjestaden, Öland 1 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Albin Askman Junhede Sandra Dauksz Hanna-Maria

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Riksroverscoutkommittén, 2014-05-14 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Skype 2 Närvarande med rösträtt Helén Toftered Ordförande Emil Nilsson Ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. Org. Nr. 802005-7181

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. Org. Nr. 802005-7181 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 KFUK-KFUMs scoutförbund Org. Nr. 802005-7181 Sida 1 (14) Innehållsförteckning Medlemsutveckling... 3 Image, profilering och extern kommunikation... 3 Program...

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 10. 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr. Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Datum: Plats: Löpnummer: 10. 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr. Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 10 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr Närvarande Ordförande Josefine Larsson Ledamöter Anders Ahlström Malin Amnefelt Thomas Frostberg (IC) Ida

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Johan Manner Erika Wernbro Förhinder Albin Askman Junhede Närvarande utan rösträtt Emil Nilsson 1. Mötesformalia a) Mötets

Läs mer

Resultatet för perioden 1 januari 30 juni 2012 beräknas i dagsläget till 306 tkr.

Resultatet för perioden 1 januari 30 juni 2012 beräknas i dagsläget till 306 tkr. Ekonomisk halvårsrapport för 2012 KFUK-KFUMs scoutförbund I nedanstående rapport presenteras kortsiktigt det ekonomiska läget för KFUK-KFUMs scoutförbund under det första halvåret 2012. Styrelsen vill

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Jörgen Wallin Gustaf Haag Richard Trum Carin Stegen (ej närvarande under 1-3, 4a-b, 4d samt 5c) Förhinder Hanna Nilsson Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 36. Mötesformalia

Läs mer

Protokoll: Datum: Plats: Löpnummer: Styrelsemöte maj 2012 Tollare folkhögskola, 2012:05 Stockholm

Protokoll: Datum: Plats: Löpnummer: Styrelsemöte maj 2012 Tollare folkhögskola, 2012:05 Stockholm Protokoll: Datum: Plats: Löpnummer: Styrelsemöte 26-27 maj 2012 Tollare folkhögskola, 2012:05 Stockholm Dnr O51-10-2012 Närvarande: Erik Sillén, ordförande Marie Reinicke, vice ordförande Anders Ahlström,

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Pågående arbete i styrelsen

Pågående arbete i styrelsen Datum: 2014-04-08 Plats: Sensus Dagordning distriktsstyrelsen 1. Mötets öppnande Stefan öppnar mötet. 2. Val av justeringsman Hans Sandblad. 3. Fastställande av dagordning Vi lägger till punkten Fråga

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 05 mars 2013 5 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 6 Närvarande med rösträtt Gustaf Haag Ordförande Hanna Nilsson Albin

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund.

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Årsmöte 2013 Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Den gröna markören visar platsen för årsmötet, Rådhusgatan 40 Den lila markören visar

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Portalparagrafen i Salts stadgar lyder enligt följande:

Portalparagrafen i Salts stadgar lyder enligt följande: Detta avtal ingås med anledning av att Salt barn och unga i EFS (nedan kallat Salt) och riksorganisationen för alla scouter i Sverige, Scouterna vill samverka. Syftet med avtalet är att reglera relationer

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen 24 november 2013 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 4 Närvarande med rösträtt Förhinder Ulf Klingnäs Hanna Nilsson Sandra

Läs mer

XFM KFUK-KFUMs scoutförbund. 13 oktober 2012, Ungdomens Hus, Jönköping. 1. Mötets öppnande

XFM KFUK-KFUMs scoutförbund. 13 oktober 2012, Ungdomens Hus, Jönköping. 1. Mötets öppnande Extra Förbundsmöte 01 5 XFM 01 13 oktober 01,, Jönköping 1. Mötets öppnande Gustaf Haag, tillförordnad ordförande i Scoutstyrelsen, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets gäster hälsades

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Ekonomisk berättelse 2015 Ung Pirat Stockholmsdistriktet

Ekonomisk berättelse 2015 Ung Pirat Stockholmsdistriktet EKONOMISK BERÄTTELSE 2015 Senast reviderad Måndag 24:e April 2016 Ekonomisk berättelse 2015 Ung Pirat Stockholmsdistriktet Ekonomisk berättelse 2015 Sid 1 Allmänt om räkningen Den här räkningen är upprättad

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 2. 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013. Generalsekreterare Generalsekreterarassistent

Datum: Plats: Löpnummer: 2. 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013. Generalsekreterare Generalsekreterarassistent Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 2 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Anders Ahlström Malin Amnefelt

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Datum: 23-24 Maj. Plats: Dnr O51-9-2015. Närvarande. Adjungerande. Frånvarande. Mötets öppnande Inger. Val av. Val av. Ordförande.

Datum: 23-24 Maj. Plats: Dnr O51-9-2015. Närvarande. Adjungerande. Frånvarande. Mötets öppnande Inger. Val av. Val av. Ordförande. Styrelseprotokoll Datum: 23-24 Maj Plats: Gamlegård, Torna Hällestad Löpnummer: 4 Dnr O51-9-2015 Närvarande Adjungerande Frånvarande Ordförande Ledamöter Generalsekreterare Rektor Scouternas folkhögskola

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG Att leda en avdelning I det här dokumentet hittar du viktiga saker som ni bör tänka på i er avdelning, exempelvis som när ni ska ha årsmöte, vilka uppdrag som ska

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Här hittar du förklaring till några av de ord som kan dyka upp på Scouternas stämma. Scouterna försöker använda ett så modernt språk som möjligt när vi har möte

Läs mer

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Torsdagen den 26 mars 2015, Karlavägen 66, Östermalm, Stockholm, Klockan 19.35 20.00 Närvarande: Göran Fjällborg, Jenny Kvam, Niklas Waitong, Dani Balladares,

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Protokoll: Datum: Plats: Löpnummer: Styrelsemöte 23 november 2012 Fryshuset, Stockholm 2012:09

Protokoll: Datum: Plats: Löpnummer: Styrelsemöte 23 november 2012 Fryshuset, Stockholm 2012:09 Protokoll: Datum: Plats: Löpnummer: Styrelsemöte 23 november 2012 Fryshuset, Stockholm 2012:09 Dnr O51-14-2012 Styrelsemöte Närvarande: Helene Gestrin, ordförande Svenska Scoutrådet Martin Björgell, vice

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Östra stenfruktens IT-förenings sjätte verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 12 mars 2015 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonkonferens 5 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Erika Wernbro Albin Askman Junhede

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Löwenhielmska släktföreningen anordnar sedvanlig Morjanåträff den 22 september Välkomna!

Löwenhielmska släktföreningen anordnar sedvanlig Morjanåträff den 22 september Välkomna! Löwenhielmska släktföreningen anordnar sedvanlig Morjanåträff den 22 september Välkomna! Skriv ut Karta hitta.se http://www.hitta.se/skriv-ut/karta#center=65458 Samling under förmiddagen från kl 10:30.

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: oktober 2015 Telefonmöte Dnr O Gustaf Haag hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemöte för öppnat.

Datum: Plats: Löpnummer: oktober 2015 Telefonmöte Dnr O Gustaf Haag hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemöte för öppnat. Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 9 14 oktober 2015 Telefonmöte Dnr O51-17-2015 Närvarande Ordförande Inger Ekvall Gustaf Haag Ledamöter Martin Björgell Malin Amnefelt William Persson Arvid Nilsson

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Årsmöte Uppsala Dnr O Namn enligt ombudslista bilagd originalprotokollet

Årsmöte Uppsala Dnr O Namn enligt ombudslista bilagd originalprotokollet Protokoll: Datum: Plats: Årsmöte 2013-09-22 Uppsala Dnr O43-3-2013 Närvarande: Frälsningsarméns scouter KFUK-KFUMs scoutförbund Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Equmeniascout Scouterna (fd SSF) Styrelsen

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRENINGEN STOCKHOLMS KATTHEM ORG.NR 802015-4517

ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRENINGEN STOCKHOLMS KATTHEM ORG.NR 802015-4517 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRENINGEN STOCKHOLMS KATTHEM ORG.NR 802015-4517 Innehållsförteckning s FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten... 3 Ekonomi... 3 Verksamhetsresultat... 3 Omhändertagande

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Närvarande Jim-Alex Minorsson Hirschi (sammankallande), Bo Sjöberg, Palle Storm, Anette Hagberg- Gustafsson,

Läs mer