KFUK-KFUMs scoutförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KFUK-KFUMs scoutförbund"

Transkript

1 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 9 april Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Albin Askman Junhede Sandra Dauksz Anna-Karin Stensson Ulf Klingnäs Förhinder Henric Axeheim Carin Stegen Närvarande utan rösträtt Linnea Hård af Segerstad 49. Mötesformalia a) Mötets öppnande Hanna hälsade alla välkomna till mötet och förklarade mötet öppnat b) Val av sekreterare att välja Sandra Dauksz till sekreterare c) Fastställande av dagordning att godkänna dagordningen enligt förslag 50. Föregående protokoll att protokollet från mötet den mars lägges till handlingarna. 51. Uppföljning av beslut Beslutsuppföljningslistan uppdaterades och ligger som bilaga till protokollet. (Se bilaga 1) 52. Återkommande rapporter Inga återkommande rapporter på telefonmöten 53. Tillfälliga rapporter a) Alma lägesrapport Albin redogjorde kort om vad som diskuterades på Almagruppens senaste möte. (Se bilaga 2) b) Ekonomisk rapport FM 2014 Den ekonomiska rapporten över 2013 års bokslut presenterades och lades fram till FM 2014 (Se bilaga 3) Sida 1 (3)

2 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 9 april Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte Beslutsärenden a) Utträde Huskvarna Att bevilja Huskvarna utträde. 55. Diskussionsärenden a) Verksamhetsrevisorernas Rapport Verksamhetsrevisorernas rapport gick igenom kort. Att om det uppkommer frågor och/eller funderingar på FM besvaras detta muntligt. b) Almagruppen loggor Styrelsen har fått en förfrågan från Almagruppen gällande loggor på Almanackan. Under Almagruppens möte hade det diskuterats vilka loggor som fanns och borde finnas kvar på Almanackan, frågan styrelsen fick var huruvida Scoutförbundets logga borde finnas på produkten i och med den framtid som planeras för scoutförbundet. Almagruppen ansåg att det borde gynna Almanackan om Scoutförbundets logga togs bort. att plocka bort förbundets logga på Almanackan och ersätta den med Scouternas och KFUM Sveriges logga. c) FM Styrelsen fördelade ansvarsuppgifter inför FM och kollade även upp vilka workshops som var klara. d) Framtagande av medlemssystem KFUM Scoutstyrelsen fick en förfrågan om att vara med i framtagandet av ett medlemssystem för KFUM-rörelsen då KFUM Sverige ska i enlighet med det besluts som togs på ROM bli en medlemsorganisation. Styrelsen ansåg att det inte är speciellt aktuellt då våra medlemmar finns registrerade i Scoutnet och avvaktar därför. 56. Representation a) Equmenia årsstämma maj Henric får frågan. Har inte Henric möjlighet anser inte styrelsen att det är prioriterat med representation på deras årsstämma. b) Sensus extra årsstämma 24 maj Hänskjuts till nästkommande möte. c) Samrådsmöte Scouterna strategi 14 april Albin representerar Scoutförbundet Sida 2 (3)

3 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 9 april Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte Övriga frågor a) Vad anser vi om stadsbidraget? Styrelsen fick frågan om vad vi anser om statsbidraget från LSU. Styrelsen svar blir att vi inte uppbär något statsbidrag med önskar se en rättvisare fördelning av statsbidraget mellan idrottsföreningar och övriga föreningar. 58. Kommande möte(n) Avstämningsmöte inför FM på telefon 17 april Mötets avslutande Hanna tackar alla för visat intresse och förklarar mötet för avslutat. Sandra Dauksz Sekreterare Hanna Nilsson Mötesordförande Sida 3 (3)

4 Styrelsemöte Punkt Ämne Beslut Ansvarig Slutdatum Status Nytt slutdatum Notering e Anläggningar att uppdra åt Ingrid att slutföra uppdraget att återlämna fastigheten Ingrid på Ekerö till Ekerö kommun. Albin konfirmerar med Ingrid om när det är avslutat Huvudföreskrift att uppdra åt Carin att uppdatera huvudföreskriften enligt ovanstående Carin c Södra smålands distrikt att uppdra åt Hanna att fortsätta dialogen med Scouterna Hanna c Södra smålands distrikt att uppdra Henric att återkoppla till Södra Smålands Scoutdistrikt. Henric b KFUM festival att uppdra åt Henric att undersöka hur det ser ut med biljetterna och festivalen för vidare arbete i frågan. Henric återkoppling uppdra åt Ulf att kontakta Jörgen för återkoppling av tidigare Ulf fattade beslut b Avtal allegretto uppdra åt Albin att ta fram ett avtal tillsammans med Allegretto Albin gällande revisions uppdrag c Avtal Regina uppdra åt Albin att avsluta avtalet med Club on Web gällande vårt Albin tidigare medlemsregister Regina a Avtackning revisorer uppdra åt Ulf att publicera ett tack till revisorerna på hemsidan. Ulf a Avtackning revisorer uppdra åt Carin att kontakta kansliet för att ombesörja Carin avtackningspresenter till de tidigare revisorerna b ROKO & LUFT uppdra åt Albin att återkoppla till LUFT med Styrelsens svar. Albin b ROKO & LUFT uppdra åt Carin att återkoppla och föra diskussion under Carin kommande möte med ROKOs kontaktperson Kommunikation Försök sälja tillbaka pragbiljetter till festivalorganisationen Ulf b FM-protokoll Se till att FM-protokollet flyter på Carin ROKO & LUFT Uppdra åt Carin att återkoppla med ROKOs kontaktperson ang Carin Avskriven möte a FM efterarbete Uppdatera verk plan, verk ber, stadgar etc med avseende på Ulf beslut fattade på FM c KFUM Sverige stadgar Renskriva styrelsens kommentarer på KFUM Sveriges stadgar och Carin skicka dem till organisationsgruppen b Påminna Fosie & Wä Påminna Fosie och Wä om att de skall inkomma med ansökan om Hanna utträde ur scoutförbundet a Revisorkontakt Etablera och ha fortlöpande kontakt med de nya revisorerna Hanna a Back up Hämta in kompletterande uppgifter och presentera ett Henric beslutsunderlag till nästa möte gällande back up system på kansliet b FM 2014 Sondera terrängen gällande gemensamt FM inklusive seminarium Carin & Henric Avskriven etc nästa år d Getting Together Återkoppla vår ståndpunkt till KFUM Sverige gällande Getting Hanna Together boken d Getting Together Kontrollera eventuella kvarstående åtagaden gällande Carin avrapportering av projektet Getting Together a FM Ta fram en rapportmall för styrelseledmöter att använda för att Ulf kontinuerligt rapportera pågående och avslutad verksamhet i relation till verksamhetsplanen a Sjöbo Upprätta grundlig inventarieförteckning Anna-Karin d FM-protokoll Tillse att FM-protokollet når Ulf Carin d FM-protokoll Tillse att FM-protokollet når våra medlemmar Ulf a Fondplaceringar Sälja fonder i Swedbank. Robur Humanfond och Robur Albin Penningmarknadsfond a Fondplaceringar Ta fram grundligt diskusionsunderlag inför mötet i Hult Albin och Henric c KFUM Norrköping Tacka för inbjudan, gratulera 100åringen och avböja deltagande Hanna d LSU nov Kontakta ROKO för att undersöka om de har möjlighet att Carin representera scoutförbundet b Ekonomi Ta fram en likviditetsbudget med scenariot för en nedgång i ALMAförsäljningen. Albin/Ulf d Alma Skicka de obetalda ordrarna för Alma 2013 som ligger kvar till Svea Albin Inkasso för indrivning, d Regina Delegera arbetet med Regina-databasen till kansliet. Hanna a Ekonomi Teckna avtal med investeringsrådgivare Albin a Ekonomi Genomföra fondplaceringen genom en fondkommissionär och Albin investeringsrådgivare b ALMA Skriva avtal med Johanna på Graphera kring äganderätt av boken Henric och för delning av investeringskostnad & vinst av almanackspaket med sagobok b ALMA Marknadsföringsplan för ALMA Henric/Ulf c Medlemsservice Göra en sammanställning av godkända kårstadgor Hanna e Ekonomi Teckna nytt försäkringsavtal med Försäkringskompetens. Albin f Sjöbo Kontakta köparen av Sjöbo för försäljning av inventarier till dem. Henric b ALMA Sammanställa arbetsbeskrivning för almanacksprojektledaren. Henric b ALMA Beslutsunderlag för avtalsupphandling av almanacksprojektledare. Henric c ALMA Undersöka möjligheten att beställa fler presentförpackningar och Henric kostnaden för detta a Övrigt Kort & Present till Patrik Schröder Hanna b Övrigt Kort & Present till Maria Carin Beslutsuppföljning Ta fram förslag till proposition gällande stadgar till FM2014 Ulf (avseende beslut över två årsmöten samt ev. uppdateringar kring relationen med KFUM Sverige) a Övrigt Administrera utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst till Albin Avvaktar Hanna mha Maria policybeslut på FM a Representation Representera förbundet på NSF:s årsstämma Anna-Karin b Övrigt Föra dialog kring deltagande på höstkursen med ROKO Albin d ALMA be Ingrid göra ett nytt utskick gällande almanackan Henric b revisorernas rapport prata med Karin om de tre månader då vi betalat för en Hanna Pågående ekonomitjänst vilken vi inte utnyttjat b revisorernas rapport återkoppla till revisorerna med styrelsen svar och tankar Hanna a FM14 till förbundsmötet 2014 lägga fram förslag på policy för förlorad Alla arbetsinkomst samt förslag att denna policy ska gälla retroaktivt för 2013 års verksamhet a policy förlorad uppdra åt Henric att till februarimötet i Sthlm lägga fram ett förslag Henric arbetsinkomst för en ny policy b Ekonomi kontakta och meddela SVEA att förbundet avsäger sig rätten till Albin fodringarna till fördel för SVEA Inkasso d Medlemskap säga upp medlemskapet hos LSU, Samba och Forum Hanna Forum bekräftat. Uppsagt vid årsskiftet - inväntar bekräftelse d Medlemskap undersöka kostnaderna för medlemskapet i Sensus och återkoppla Albin till styrelsen e Kundfordringar hämta ut de SIE4-filer som finns hos Scouterna Albin e Kundfordringar ansvara för förfarandet gällande inkrävning av scoutförbundets Albin kundfordringar a Undersökning placera länkar till Scoutnets manual och supportforum på Ulf Kårservice förbundets hemsida a Undersökning kontakta Katarina på Scouterna gällande fakturahanteringen i Ulf Kårservice Scoutnet b KFUM mervärde att sammanfatta styrelsens tankar gällande en undersökning bland Sandra & Carin KFUM rörelsens medlemmar rörande deras medlemskap i KFUK- KFUM b KFUM mervärde ta kontakt med KFUM Sverige med specialförbund för ett Sandra & Carin Pågående gemensamt arbete med undersökningen c ALMA 2015 till nästkommande möte inkomma med ett beslutsunderlag Henric & Albin inkluderande offerter från relevanta presumtiva affärspartners.

5 d FM2014 till nästkommande möte hittat en FM arrangör för Henric e Ungdomsstyrelsen svara Mattias Wihlgaard att istället ta kontakt med Scouterna Hanna rörande undersökningen f Almas framtid Till Stockholmsmötet i feb sammanställa samt analysera de olika Albin alternativ som finns för almanackans framtid f Almas framtid ta kontakt med Scouterna respektive KFUM Sverige gällande Henric almanackan Kommande möten bjuda in Ingrid till mötet i Stockholm Hanna Kommande möten bjuda in ROKO till mötet i Stockholm Fröken Australien b Ansökan KFUM Syd Meddela KFUM Syd vårt beslut att avstå från att ge medel till Hanna projektet a Arkiveringskostnader Invänta svar från scouterna och sedan ge Hans Gerlach besked Albin Pågående Katarina Hedberg har skickat ärendet vidare till Scouternas presidie. Hans har fått besked att ta fram avtal med riksarktivet b Fundera på två saker vardera som skall tas upp för diskussion och ALLA Möte FM workshops under förbundsmötet. Stockholm b Samrådsmöte Undersöka om vi förväntas deltaga eller ej Hanna Almas framtid Uppdra åt Albin och Henric att skriva kontrakt med Lindqwist Henric & Albin Ej påbörjad Almas framtid Att i kontraktet ha med en fullgörandeklausul Henric & Albin Ej påbörjad Almas framtid Uppdra åt Albin och Henric att ha ett uppstartsmöte med Lindqwist Henric & Albin B Nedläggning scoutkår Uppdra åt Albin att be Ingrid följa upp med Borrby scoutkår så att Albin Ingrid har mailat de även avregistrerar sig i Scoutnet på rätt sätt. Lotta Alme på Scouterna. Revisionsberättelse C Upplösning Lunds Att uppdra åt Hanna och Albin att granska revisionsberättelse för Hanna & Albin Pågående scoutdistrikt 2013 och fatta beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. och bokslut är inte klart ännu Revisionsberättelse D Upplösning Gbg Uppdra åt Ulf att kontakta distriktsstyrelsen för att sätta upp ett Ulf Pågående scoutdistrikt möte där distriktets revisorer deltar och avlägger den slutliga och bokslut är inte revisionsrapporten klart ännu Revisionsberättelse D Upplösning Gbg Uppdra åt Ulf att granska revisionsberättelse för 2013 och fatta Ulf Pågående scoutdistrikt beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. och bokslut är inte klart ännu C & D Uppdatera hemsida Uppdra åt Ulf att uppdatera scoutförbundets hemsida med Ulf avseende på kontaktuppgifter till upplösta scoutdistriktet. Uppdra åt Albin att kontakta Helen i ROKO och be dem utse F ROKO repr i en Albin scoutstyrelsen representant A Reseutjämning FM Till mötet i Stockholm kommer Albin att ta fram ett förslag till Albin reseutjämningsnivå för FM Boende styrelsemöte Henric bokar boende åt sig själv, Hanna, Sandra och Anna-Karin Henric för mötet i Stockholm Presidierapport Att jobba med ett nytt avtal med KFUM Sverige gällande ekonomin Presidiet Stadgar att återkoppla till Nässjö scoutkår angående komplettering i Henric / Ingrid Ej påbörjad stadgarna e Ekonomihandbok att uppdra åt Albin att göra en sammanfattning av Albin ekonomihandboken Förtjänstmärke Tilldela Anders Ågren förtjänstmärke Hanna Ekonomihandbok Uppdra åt Albin att uppdatera ekonomihandboken avseende det Albin Ej påbörjad nya sättet att bokföra vinst från almanacksförsäljningen I Ekonomisk rapport Uppdra åt Albin att färdigställa den ekonomiska rapporten till nästa Albin styrelsemöte K Bank Uppdra åt Albin att tillse att Richard ges läsbehörighet till Albin scoutförbundets konto hos SEB

6 Protokoll Sammanträde Antal sidor Almagruppen, 08 april Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 4 Närvarande Henric Axeheim Richard Trum Albin Askman Junhede Gustaf Haag Förhinder 1. Mötets öppnande Henric hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Mötesformalia a) Val av sekreterare att välja Albin till mötessekreterare 3. Godkännande av dagordningen Almagruppen beslutar: att godkänna dagordningen enligt förslag. 4. Uppdatering från föregående möte (15 februari) En förlikning har genomförts i TMG-tvisten och summan i den kommer att betalas in till förbundet via Graphera under april månad. Webbshoppen är nu stängd, enligt tidigare beslut. 5. Uppföljning av beslut Beslutsuppföljningen gicks igenom. 6. Summering av 2014 års almanacks-försäljning a) Försäljningsstatistik Richard visade försäljningsstatistik utifrån försäljningssiffror från sista februari. Det konstaterades att: Bokhandlarna betalar främst via faktura, KFUM-föreningar betalar främst via faktura, Offentlig verksamhet betalar främst via faktura, och Privatkunder betalar via båda faktura och kort. Antalet almanackor som säljs till offentlig verksamhet är stabilt över åren. Dock minskar antalet almanackor som säljs via bokhandlare och scoutkårer. En långsiktig stark trend i att antalet sålda almanackor genom scoutkårer minskar kan konstateras. Sida 1 (3)

7 Protokoll Sammanträde Antal sidor Almagruppen, 08 april Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 4 b) Resultatrapport Resultatrapport från ekonomisystemet gicks igenom (bilaga 1), ett resultat över budget konstaterades. Dock kommer det tillkomma lite intäkter och kostnader innan ett slutgiltigt resultat kan konstateras. Dessa antas inte påverka resultatet i någon större omfattning. c) Kundfordringar I nuläget har förbundet kr i utestående kundfordringar. d) Felaktigheter Alma 2014 Bilaga 2 sammanställer kostnader för extra porto och borttappade almanackor. Relativt sett så är det små förluster för extra porto och borttappade almanackor, därav ses det som inte motiverat att fakturera kostnaderna till ansvariga leverantörer. Almagruppen beslutar: att inte begära ersättning från leverantörer för kostnader för extra porto och borttappade almanackor. e) Avstämning med Lindefallet Lindefallet har bett om en avstämning kring Alma 2014 och tankar/planer inför framtiden. Det konstaterades att en skriftlig slutrapport bör begäras in som avstämningsunderlag. Ett avstämningsmöte bör hållas med Lindefallet, Ingrid och Henric. En rapport kring alma 2014 bör även sammanställas av Ingrid utifrån kansliets perspektiv. Vad som ska göras med överblivna almanackor var också en fråga från Lindefallet. Det konstaterades att de ska behandlas som tidigare år, destruktion. Almagruppen beslutar: Att uppdra åt Henric att begära in slutrapport från Lindefallet. Att uppdra åt Henric att begära in slutrapport kring alma 2014 från Ingrid. Att uppdra åt Henric att ansvara för att ett avstämningsmöte hålls med Lindefallet. Att uppdra åt Henric att ansvara för att överblivna almanackor tas om hand. 7. Alma 2015 a) Transportemballage Bilaga 3 om ett nytt transportemballage diskuterades. I och med att det nuvarande transportemballaget har utvecklats och fungerat bra efter att brun packtejp och frimärken har tagits bort till förmån för etikett: inkl portobetalt så konstaterades det att detta nya förslag inte behövs. Almagruppen beslutar: Att fortsätta med nuvarande transportemballage. Sida 2 (3)

8 Protokoll Sammanträde Antal sidor Almagruppen, 08 april Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 4 b) Dagblocket Vilka loggor som ska finnas på dagblocket och produkten disktuerades. Utifrån ett strategiskt produktperspektiv anser almagruppen att förbundets logga ska tas bort från dagblocket och produkten för att ge plats för KFUM:s och Scouternas loggor. Detta bör förankras i förbundets styrelse. KFUM har gett förhandsbesked att det är ok att använda deras logga. Scouterna ska kontaktas för att stämma av att det är ok att använda deras logga i den utsträckning som är föreslaget. Vidare konstaterade det att nyttjandet av materiella rättigheter kring almanackan ska hållas i åtanke i den pågående organisationsförändring som sker i KFUM. Almagruppen beslutar: Att uppdra åt Henric att stämma av med Scouterna om att använda deras logga. Att uppdra åt Henric och Albin att stämma av med förbundets styrelse om vilka loggor som ska användas. c) Skiss på månadsbilderna Skiss på månadsbilderna för alma 2015 gicks igenom, se bilaga 4. Almagruppen beslutar: Att godkänna skisserna på månadsbilderna. 8. Övriga frågor Henric rapporterade från mötet som han hade med Haidi Lindqwist, projektledaren, 8 april Allting flyter på bra och en färdig produkt förväntas kunna presenteras på förbundsmötet. Marknadsundersökningen som genomförs av Gozinto planeras även att kunna presentera på förbundsmötet. 9. Mötets avslutande Henric tackar alla för visat intresse och förklarar mötet för avslutat. Henric Axeheim Mötesordförande Albin Askman Junhede Mötessekreterare Sida 3 (3)

9 Titel Skapat datum Ekonomisk rapport över år Ekonomisk Rapport år 2013 Giltighetstid Tills FM 2014 Allmänt om ekonomiarbetet under året... 1 Likviditet... 1 Resultat... 2 Budget Resultat Kommentarer Resultatet år Försäkringar... 4 Allmänt om ekonomiarbetet under året Under år 2013 har det fortsatt hänt mycket väldigt mycket inom ekonomiområdet. Förbundets ekonom blev hastigt sjuk i början av året och arbetet med att hitta en ersättare tog ett par månader. I samråd med den nya ekonomen har bl.a. förbundets kostnadsställeplan uppdaterats och anpassats till förbundets nuvarande verksamhet. Detta samarbete med KFUM Sverige kring ekonomihanteringen har utvecklats i en positiv riktning under året. Det har även gjorts en noggrann översyn av förbundets ekonomi och ytterligare förbättringar av förbundets ekonomirutiner har genomförts. Dessutom har styrelsen antagit en ny kapitalförvaltningspolicy, mer anpassad till förbundets ekonomiska situation, vilket ledde till att förbundets överlikvid har omplacerats i placeringar med lägre risk än tidigare. Styrelsen har arbetat och arbetar löpande med att sänka förbundets kostnader då förbundets ekonomi är fortsättningsvis ansträngd. Likviditet Likviditeten utgör scoutförbundets förmåga att betala räkningar och skulder på kort sikt, det vill säga att kunna betala de löpande utgifterna för exempelvis personal och lokaler. Under året har förbundets likvida situation analyserats löpande. Det kunde under året konstateras att den var fortsatt svag. På grund av detta tog styrelsen beslut att i samband med omplacering av överlikviditet och försäljningen av Sjöbo behålla en del av dessa pengar på bankkontot för att täcka förbundets likvida behov. Försäljningen av Sjöbo och Bancofonderna genererade cirka kr i likvida medel. Av dessa behölls då kr på bankkontot för förbundets likvida behov, resterande medel placerades i enlighet med kapitalförvaltningspolicyn. Sida 1 (4)

10 Resultat Budget 2013 Resultat 2013 KFUK-KFUMs scoutförbund Titel Skapat datum Ekonomisk rapport över år Budget 2013 Intäkt Kostnad Netto Förbundskostnader Alma Kommunikation Projekt och arrangemang Utbildning Ledning Kansli Medlemsservice Förvaltning och anläggningar RESULTAT Giltighetstid Tills FM 2014 Resultatutfall 2013 Intäkt Kostnad Netto % över/under budget 20 Alma % 30 Kommunikation (inget värde) 40 Projekt och arrangemang (inget värde) 50 Utbildning (inget värde) (Inga bokföringstransaktioner under 2013) 60 Ledning % 70 Kansli % 80 Medlemsservice % 90 Förvaltning och anläggningar % RESULTAT Sida 2 (4)

11 Titel Skapat datum Ekonomisk rapport över år Giltighetstid Tills FM 2014 Kommentarer Resultatet år 2013 Generellt sett kan sägas att årets resultat förbättrades avsevärt tack vare vinsten vid försäljningen av Sjöbo. Sedan har förbundet även haft oplanerade kostnader för avskrivningar av kundfordringar och biljetter till Prag-festivalen. Under året har det genomförts en noggrann genomgång av förbundets ekonomi och vid genomgång av kundfordringarna har styrelsen blivit tvungna att skriva av kr i kundfordringar. Detta efter att ett stort arbete med att skicka ut påminnelser och kräva in dem. I detta arbete konstaterades det att många fordringar redan var betalda och att en del gäldenärer var nedlagda. Alma Det faktiska resultatet för Alma 2013 ska skrivas upp med kr, alltså är det faktiska resultatet kr (29% över budget). Detta då förbundet haft en tvist med en av leverantören till almanackan som lösts sig under Av bokföringstekniska skäl redovisas inte denna summa på år Det faktiska resultatet för Alma 2013 är fortfarande mycket sämre än vad det borde ha varit, vilket beror på ett flertal olika orsaker. Den främsta anledningen är att kostnadskontrollen kring Alma 2013 inte upprätthölls vilket gjorde att kostnaderna steg avsevärt i samband med produktutvecklingen. Detta beror på bland annat på brister i kommunikationen mellan inhyrd projektledare och styrelsen, delvis till följd av styrelsens höga arbetsbelastning under sommaren/hösten Utifrån analysen kring processen runt Alma 2013 har ett antal åtgärder satts in. De tre största är: att en ny alma-organisation har bildats genom ett återinförande av en ideell alma-grupp, till Alma 2015 har en ny projektledare rekryterats, och nya & förbättrade rutiner har skapats för alma-hanteringen, både produktmässigt och ekonomiskt. Projekt & Arrangemang Under Projekt och Arrangemang är den största avvikelsen från budget att förbundet har fått skriva av biljetter till Prag-festivalen, vilket uppgår till kostnader om kr. Dessa biljetter köptes i början 2012 för att stödja Prag-festivalen och skapa en möjlighet att skapa ett aktivt deltagande från förbundets sida. Under våren och sommaren 2012 lämnade de med kännedom om projektet förbundsledningen och styrelsen försökte få kontakt med festivalens ansvariga gällande hur dessa förköpsbiljetter skulle användas. Dessa försök till kommunikation gav inget resultat, och tillsammans med lågt intresse från förbundets medlemmar såldes inte dessa biljetter, som den tidigare förbundsledningen hade planerat. Sedan slutade ansvarig anställd för detta projekt och förra årets styrelse och nuvarande styrelse försökte att under 2013 sälja dessa biljetter. Detta gick inget bra då styrelsens försök att få kontakt med festivalens ansvariga i denna fråga slutade lönlöst. Utbildning Under året har det planerats för en djurhajk men den fick ställas på grund av för lågt deltagarantal. Sida 3 (4)

12 Titel Skapat datum Ekonomisk rapport över år Giltighetstid Tills FM 2014 Ledning Under ledningskostnaderna ingår bland annat revisionskostnaderna och där bör det poängteras att kr av revisionskostnaderna tillhör revisionen av 2012 års bokslut, som borde ha varit upptagna i 2012 års bokslut. Detta beror på att revisionen 2012 blev betydligt dyrare än beräknat och förbundet hade det året inte bokat tillräckligt höga kostnaderna på 2012 års bokslut för att täcka dem. Kansli Kanslikostnaderna ligger långt över budget, detta beror på att dessa kostnader är väldigt fasta och styrelsen har inte kunnat genomföra några nedskärningar inom detta område under detta år. Istället har det fokuserats på att genomföra nedskärningar inom andra områden för att uppnå ett slutresultat i enlighet med budget. Medlemsservice De ökade kostnaderna inom medlemsservice beror främst på att kostnaderna för Regina hade missats i budgeten, Regina kostade under år 2013: kr. Förvaltningar och Anläggningar Sjöbo har under året hyrts ut en period under sommaren som planerat och under andra halvåret avyttrats. Dessvärre har kostnaderna varit betydligt högre än budgeterat. Då Sjöbo generareade en stor vinst så bör nedanstående ruta tas i beaktande för att få en mer korrekt och rättvisande budgetuppföljning över kostnadsstället Förvaltning och anläggningar : 90 Utan FSG-vinst % Försäkringar Under året har styrelsen sett över förbundets försäkringar och anpassat dem till dagens verksamhet. Sida 4 (4)

Ekonomisk Rapport år 2013

Ekonomisk Rapport år 2013 KFUKKFUMs scoutförbund Ekonomisk Rapport år 2013 Allmänt om ekonomiarbetet under året... 1 Likviditet... 1 Resultat... 2 Budget 2013... 2 Resultat 2013... 2 Kommentarer Resultatet år 2013... 3 Försäkringar...

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen 6 oktober 2013 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 5 Närvarande med rösträtt Förhinder Ulf Klingnäs ( 108 111) Hanna Nilsson Sandra Dauksz Anna-Karin

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen 3 mars 2014 2 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 4 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Hanna Nilsson Sandra Dauksz Anna-Karin Stensson Albin Askman

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 10 februari 2015 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Skype 1 Närvarande med rösträtt Nilsson Mötesordförande Henric Axeheim Sandra

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 16 januari 2014 4 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 5 Närvarande med rösträtt Albin Askman Junhede Anna-Karin Stensson

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 6-7 april 2013 6 Sammanträdesplats Antal bilagor Stockholm 0 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Henric

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Jörgen Wallin Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Ej tillämpbar Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 5. Mötets öppnande Gustaf Haag hälsade

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Jörgen Wallin Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 72. Mötesformalia a) Mötets öppnande Gustaf Haag

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 21 april 2015 5 Sammanträdesplats Antal bilagor Skypemöte 3 Närvarande med rösträtt Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Johan Manner Erika

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Jörgen Wallin Gustaf Haag Carin Stegen Richard Trum Hanna Nilsson, inte närvarande vid 23. c, e, f, h, i, j, l. Förhinder Ej tillämpbar Närvarande utan rösträtt Ej

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Richard Trum Jörgen Wallin Carin Stegen Henric Axeheim Förhinder Albin Askman-Junhede Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 106 Mötets öppnande

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Johan Manner Erika Wernbro Förhinder Albin Askman Junhede Närvarande utan rösträtt Emil Nilsson 1. Mötesformalia a) Mötets

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen 24 november 2013 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 4 Närvarande med rösträtt Förhinder Ulf Klingnäs Hanna Nilsson Sandra

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Riksroverscoutkommittén, 2014-05-14 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Skype 2 Närvarande med rösträtt Helén Toftered Ordförande Emil Nilsson Ordförande

Läs mer

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG Att leda en avdelning I det här dokumentet hittar du viktiga saker som ni bör tänka på i er avdelning, exempelvis som när ni ska ha årsmöte, vilka uppdrag som ska

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Pågående arbete i styrelsen

Pågående arbete i styrelsen Datum: 2014-04-08 Plats: Sensus Dagordning distriktsstyrelsen 1. Mötets öppnande Stefan öppnar mötet. 2. Val av justeringsman Hans Sandblad. 3. Fastställande av dagordning Vi lägger till punkten Fråga

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Resultatet för perioden 1 januari 30 juni 2012 beräknas i dagsläget till 306 tkr.

Resultatet för perioden 1 januari 30 juni 2012 beräknas i dagsläget till 306 tkr. Ekonomisk halvårsrapport för 2012 KFUK-KFUMs scoutförbund I nedanstående rapport presenteras kortsiktigt det ekonomiska läget för KFUK-KFUMs scoutförbund under det första halvåret 2012. Styrelsen vill

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Datum: 23-24 Maj. Plats: Dnr O51-9-2015. Närvarande. Adjungerande. Frånvarande. Mötets öppnande Inger. Val av. Val av. Ordförande.

Datum: 23-24 Maj. Plats: Dnr O51-9-2015. Närvarande. Adjungerande. Frånvarande. Mötets öppnande Inger. Val av. Val av. Ordförande. Styrelseprotokoll Datum: 23-24 Maj Plats: Gamlegård, Torna Hällestad Löpnummer: 4 Dnr O51-9-2015 Närvarande Adjungerande Frånvarande Ordförande Ledamöter Generalsekreterare Rektor Scouternas folkhögskola

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 15-16 Augusti 2015 4 Sammanträdesplats Antal bilagor Färjestaden, Öland 1 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Albin Askman Junhede Sandra Dauksz Hanna-Maria

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 05 mars 2013 5 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 6 Närvarande med rösträtt Gustaf Haag Ordförande Hanna Nilsson Albin

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll.docx Styrelsemöte Närvarande Robert Tiinus, Rasmus Palm, Jennie Carlsson, Vargman Bjärsborn (anländer vid punkt 8 och går efter punkt 15), Johan Herrnsdorf, Mikael Ölmestig

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Scoutstyrelsen, 11 decemberr 2014 Närvarande med rösträtt Förhinder Närvarande utan rösträtt

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Scoutstyrelsen, 11 decemberr 2014 Närvarande med rösträtt Förhinder Närvarande utan rösträtt KFUK-KFUMs scoutförbund Sammanträde Scoutstyrelsen, 11 decemberr 2014 Sammanträdesplats Telefonmöte Protokoll Antal sidor 4 Antal bilagor 6 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson o Ordförande Sandra Dauksz

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

1 Carina Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Utbildning Vinnande styrelse med Olle Möller hela lördagen

1 Carina Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Utbildning Vinnande styrelse med Olle Möller hela lördagen Protokoll för styrelsemöte i Svenska Drillförbundet 2010-02-20 kl.09.30 18.30 2010-02-21 kl. 09.00 14.00 Närvarande: Carina Svensson Ulla Levin Hanna Candell Håkan Olin Jasmine Bendrén Heléne Larsson Cecilia

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. Org. Nr. 802005-7181

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. Org. Nr. 802005-7181 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 KFUK-KFUMs scoutförbund Org. Nr. 802005-7181 Sida 1 (14) Innehållsförteckning Medlemsutveckling... 3 Image, profilering och extern kommunikation... 3 Program...

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner NYA 1 Namn och verksamhetsområde Föreningens namn skall vara Garpens Vänner, förkortat GV. Garpens vänner har till uppgift att förvalta och

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 10. 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr. Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Datum: Plats: Löpnummer: 10. 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr. Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 10 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr Närvarande Ordförande Josefine Larsson Ledamöter Anders Ahlström Malin Amnefelt Thomas Frostberg (IC) Ida

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade:

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2014-08-18 till 2014-08-22 Deltagare: Emma Spak Pär Näverskog Jonas Ålebring Sara Lei Maja Weinryb Joanna Ahlkvist David Svaninger (från 15) Ann Abrahamsson

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund.

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Årsmöte 2013 Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Den gröna markören visar platsen för årsmötet, Rådhusgatan 40 Den lila markören visar

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Närvarande Jim-Alex Minorsson Hirschi (sammankallande), Bo Sjöberg, Palle Storm, Anette Hagberg- Gustafsson,

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista

Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista Johan Sånesson, Anders Hedberg och Martina Johansson (via telefon) Beslutsärenden 1. Mötet öppnades Johan Sånesson hälsade välkommen

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

1 Carina Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Carina Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll för styrelsemöte i Svenska Drillförbundet 2010-04-20 kl.20.00 22.00 Närvarande: Carina Svensson Ulla Levin Hanna Candell Håkan Olin Jasmine Bendrén Heléne Larsson Cecilia Wardström-Larsen Emma

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: januari 2015 KFUM Kärsögården Dnr Generalsekreterare Biträdande generalsekreterare Mångfaldskoordinator

Datum: Plats: Löpnummer: januari 2015 KFUM Kärsögården Dnr Generalsekreterare Biträdande generalsekreterare Mångfaldskoordinator Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 2 23-25 januari 2015 KFUM Kärsögården Dnr 51-3-2015 Deltagare Närvarande Ordförande Gustaf Haag Adjungerande Frånvarande Ledamöter Generalsekreterare Biträdande

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND 1 Namn Föreningens namn är SPF Malmabygden inom SPF Sörmlandsdistrikt av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Föreningens organisationsnummer är 818 501-1478 Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

81 Föregående mötesprotokoll Avvaktar protokoll fr fg möte. Påminnelse till Jocke! Vi går igenom protokollet på nästa möte istället.

81 Föregående mötesprotokoll Avvaktar protokoll fr fg möte. Påminnelse till Jocke! Vi går igenom protokollet på nästa möte istället. Styrelsemöte för SRRS Västra Datum: 2010-09-08 Plats: Drottninggatan, Göteborg Närvarande: Caroline Jensen, Sofia Orvelind, Jazmine Ohgami, John S. Berg Frånvarande anmälda förhinder: Louise Rosengren,

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 12 mars 2015 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonkonferens 5 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Erika Wernbro Albin Askman Junhede

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson 2002-12-18 ANy FS 13/2002 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Måndagen den 16 december 2002 Plats Närvarande Golfens Hus, Danderyd Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5)

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5) STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5) Datum: 2013-06-14 Ort: Stockholm Protokoll nummer: 6 Ordförande: Sekreterare: Justerare: Övriga närvarande: Peter Franzén Madelene Lundin Peter Schulz Gunilla Brattström-Cronqvist,

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

STARTA AVDELNINGSPROTOKOLL

STARTA AVDELNINGSPROTOKOLL STARTA AVDELNINGSPROTOKOLL Fyll i allt på dator eller för hand. Skicka med post till Unga Örnars Riksförbund, c/o ABF:s förbundsexpedition, Box 522, 101 30 Stockholm, eller scanna originalet och skicka

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

Protokoll nr 1 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-01-09 12.00-16.00

Protokoll nr 1 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-01-09 12.00-16.00 Protokoll nr 1 2011 Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost Tid: 2011-01-09 12.00-16.00 Plats: Gymnastikförbundets Sydosts kansli, Växjö Närvarande: Gun Ståhl, ordförande Christer

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer