KFUK-KFUMs scoutförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KFUK-KFUMs scoutförbund"

Transkript

1 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Jörgen Wallin Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 72. Mötesformalia a) Mötets öppnande Gustaf Haag hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. b) Val av sekreterare att välja Carin Stegen till sekreterare. c) Fastställande av dagordningen att godkänna dagordningen. 73. Föregående protokoll att lägga föregående protokoll till handlingarna. 74. Uppföljning av beslut Styrelsen gick igenom tidigare fattade beslut, se bilaga 1. Sida 1 (7)

2 75. Återkommande rapporter a) Presidierapport Inget nytt från presidiet sedan föregående möte. b) Ekonomisk rapport med budgetuppföljning Richard har sammanfattat en halvårsrapport över 2012 års ekonomiska status. Se bilaga 2. att uppdra åt Ulf att sända ut den ekonomiska rapporten tillsammans med utökad information om ledarhelgen Glöd snarast möjligt. c) Riksroverscoutkommitténs verksamhetsrapport ROKO representerar i projektgruppen för scouternas webbplattform och arbetar på med kommittéarbetet. Under sommaren har arbetet dock inte varit väldigt aktivt i och med ledigheter. d) Alma Almanackan är tryckt och bör vara färdig för leverans i slutet av augusti, webbsidan är färdig dock är den inte uppkopplad ännu men bör också kunna vara tillgänglig i slutet av augusti. Modulen för kortbetalning via Payzone är färdigställd. Gustaf har varit i kontakt med KFUM Sverige och nått en överenskommelse om att de hostar vår beställnings webbsida av almanackan. e) Anläggningarna Sjöbo och Storvallen Avtalen för Storvallen är signerade och färdiga. Sista augusti så sker tillträdet. Ingen ny rapport gällande Sjöbo sedan föregående möte. Ekerö Det finns en scoutstuga ute på Ekerö som står på mark arrenderad av kommunen som tidigare har tillhört en av våra scoutkårer som nu har lagt ner sin verksamhet. Nu står stugan tom. Gustaf har varit i kontakt med Ekerö kommun som vill ha besked om vi har för avsikt att ta över driften av fastigheten. Styrelsen anser att det är viktigt att se om intresset finns hos någon av de lokala kårerna. att uppdra åt Gustaf att besöka fastigheten och undersöka dess skick samt ta bilder som han sedan vidarebefordrar till Sanna på kansliet. Sida 2 (7)

3 att uppdra åt Sanna att förmedla informationen om den tillgängliga fastigheten till geografiskt närliggande kårer för att undersöka om intresse för verksamhet i stugan finns. 76. Tillfälliga rapporter a) Kreativ Brief Umeå 2014 Gustaf har varit på ett möte gällande KFUM festivalen i Umeå 2014 där planer och visioner rörande festivalen diskuterades och sattes i bruk. Arbetet är fortfarande i planeringsfasens startskede. b) Wild Wild West Gustaf och Ulf besökte lägret i två dagar och samtalade med både några av de 1300 deltagare och lägerarrangörerna. Bland annat tog de kontakt med flertalet av kårerna som var med på lägret. Bra program på lägret med ett utmärkt upplägg. c) Migrering av Scoutnet Hanna var på möte i Stockholm med företaget Redpill som står bakom Scouternas nya registermodul Scoutnet. Där diskuterades tidsplan och andra praktiska frågor kring databasfilerna med mera. Johan har varit i kontakt med Clubonweb angående vårt certifikat gällande Regina. Redpill har fått tillgång till vårt system. Under hösten ska vårt register migreras från Regina till Scoutnet och sedan testköras med Regina som backup. Prisbilden för migreringen är ganska oklar och behöver tydliggöras, dels vad hela migreringens kostnad blir samt vilken stor del som ligger på förbundets ansvar att betala. att uppdra åt Hanna att få ut en databas export samt sända ut den till Redpill med en förfrågan om offert för ett kostnadsförslag. att utifrån offerten ta diskussion med Scouterna gällande kostnaderna. d) Rekrytering konsulenter i Väst Under sommaren har två annonser legat ute för de två konsulenttjänsterna som Scouterna söker i Väst regionen. Regionen har fått in 21 ansökningar varpå 8 st har gått vidare för intervju. Processen fortlöper under hösten där Mikael Andreasson, ordförande i scoutdistriktet i Göteborg, kommer att delta i intervjuerna av kandidater. Scouterna bör ha två konsulenter i början av september. Sida 3 (7)

4 e) Insamlingsarbete Gustaf har varit på ett möte med Marie Sjöberg på KFUM Sverige för att diskutera KFUK- KFUMs insamlingsarbete och hur vårt förbund kan ta del av det. Mötet kretsade mycket kring hur våra medlemmar ska bli engagerade och kunna engagera sig i det redan etablerade insamlingsarbetet inom KFUK-KFUM rörelsen. Marie arbetar med att sprida de internationella biståndssatsningarna inom rörelsen. Styrelsen anser att detta arbete är viktigt och det finns en god poäng i att förankra detta arbete hos våra medlemmar genom Marie. 77. Beslutsärenden a) Mastercard till kansliet Styrelsen ser problematiken med att anställda behöver ligga ute med pengar för förbundets räkning. De blir betydligt mer praktiskt om kansliet har ett eget kreditkort för eventuella utlägg. att beställa ett kreditkort åt Ingrid Greiby på kansliet för förbundets räkning. b) Uppsägning av avtalet för Regina Avtalet med Clubonweb gällande Regina gäller nu fram till med 6 månaders uppsägningstid, se bilaga 3. Vi är också skyldiga att ersätta Clubonweb deras kostnader efter uppsägning fram till avtalets slutdatum. Då det är oklart i dagsläget hur tidsaspekten ser ut gällande migreringen av Scoutnet samt när registret är fullt fungerande så anser Styrelsen att det inte är lämpligt att säga upp avtalet för Regina i dagsläget. att avvakta med uppsägning av vårt egna medlemsregister Regina. c) Inriktningsbeslut Djurhajkerna och Scouternas Arrangemangsgrupp (SAG) Djurhajksteamet har haft ett telefonmöte med Scouternas Arrangemangsgrupp gällande en eventuell samordning av Djurhajkerna med Scouternas Arrangemangsgrupp som stödstruktur. Där KFUK-KFUM konceptet ska finnas kvar i Djurhajkerna men det praktiska stödet ges av Arrangemangsgruppen. Djurhajksteamets intension är att fortsätta diskussionen med Scouterna kring detta koncept. Sida 4 (7)

5 att uppdra åt Djurhajksteamet att fortsätta diskussionen med Arrangemangsgruppen för en framtida överenskommelse kring samordningen av verksamheterna. 78. Diskussionsärenden a) xfm 2 Förberedelserna inför extra FM är i full gång. Ulf arbetar fortfarande med att få tag i Ungdomens hus för att utforska vilka aktiviteter som kommer kunna vara tillgängliga och hur prisbilden ser ut. Inbjudan har nått kårerna och tidsschemat ser bra ut. Styrelsen förde en diskussion kring praktiska detaljer med mera. b) Glöd c) GS Liksom xfm2 så är även planeringen och förberedelserna inför Glöd i full gång. I och med omstruktureringen av vår verksamhet och nedskärningen i storleken på vårt kansli anser styrelsen att behovet av en generalsekreterare är minimal. Den roll som en generalsekreterare har som representant bör både nu och i framtiden lämpligen ligga på Styrelsens ansvar. Arbetsledarrollen för de anställda är också relativt liten vilken Styrelsen anser att KFUM Sveriges generalsekreterare Patrick Schröder hittills utfört väl och bör även kunna axla den rollen vidare. att avskaffa generalsekreterarposten i KFUK-KFUMs Scoutförbund. att fördela generalsekreterarens ansvarsområden uttryckta i Scoutförbundets huvudföreskrift enligt bilaga 4. att uppdra åt Carin att förändra huvudföreskriften i enlighet med de nya ansvarsområdena uttryckta i bilaga 4 samt att ändra övriga delar av huvudföreskriften som konsekvens av detta. att uppdra åt Carin att se över huvudföreskriften och sammanfatta förslag på eventuella uppdateringar enligt nuvarande verksamhet fram till nästa möte. d) Status på distriktsprocessen Styrelsen anser att det är viktigt att distriktet får den stöd de behöver samt att strukturomvandlingen sker på ett sådant sätt att alla parter känner sig bekväma. Därför är det viktigt att vi tar kontakt med våra distrikt för att undersöka hur arbetet går samt att ta kontakt med Scouterna för att höra deras input. Sida 5 (7)

6 att uppdra åt Ulf att samordna samt delegera arbetet med distriktsanalysen samt ta kontakt med Scouterna. e) Staples Styrelsen konstaterar att det vid behov finns möjlighet att beställa profilprodukter etc. enligt ramavtal genom KFUM Sverige. f) Creating Change Styrelsen har fört en diskussion kring Creating Change projektets framtid. I nuläget är projektet stillastående och diskussionen har gått kring huruvida projektet ska återupptas eller inte. Creating Change projektet går inte i linje med den vision och framtidsplan som styrelsen har arbetat fram under våren och sommaren. Förankringen hos och feedbacken från våra medlemmar är av hög dignitet vilket gör att Styrelsen idag inte kan fatta beslut om Creating Changes framtid. att inte lägga några resurser på Creating Change projektet fram till XFM och Glöd då vi efter input från våra medlemmar kan fatta beslut om projektets framtid. 79. Representation a) Möte med Svenska Klätterförbundet Gustaf har fått en förfrågan från generalsekreteraren från svenska klätterförbundet om ett möte rörande ett eventuellt samarbete med KFUM rörelsen. att uppdra åt Gustaf att vidarebefordra mailet från Svenska Klätterförbundet till Anna Magnusson på KFUM Sverige. 80. Övriga frågor Inga övriga frågor togs upp. 81. Kommande möten Nästa telefonmöte äger rum den 6 september klockan 19:30 och nästa fysiska möte är lagt i Göteborg helgen den september. Sida 6 (7)

7 82. Mötets avslutande Gustaf tackar alla för visat intresse och förklarar mötet för avslutat. Carin Stegen Sekreterare Gustaf Haag Mötesordförande Sida 7 (7)

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Jörgen Wallin Gustaf Haag Carin Stegen Richard Trum Hanna Nilsson, inte närvarande vid 23. c, e, f, h, i, j, l. Förhinder Ej tillämpbar Närvarande utan rösträtt Ej

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 6-7 april 2013 6 Sammanträdesplats Antal bilagor Stockholm 0 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Henric

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Richard Trum Jörgen Wallin Carin Stegen Henric Axeheim Förhinder Albin Askman-Junhede Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 106 Mötets öppnande

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Jörgen Wallin Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Ej tillämpbar Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 5. Mötets öppnande Gustaf Haag hälsade

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Förbundsledningen och kansliet... 19

Förbundsledningen och kansliet... 19 Innehåll Inledning... 4 1 Medlemsutveckling... 5 Kansliet och förbundsledningen... 5 Konsulent Norra Småland-Östergötland... 5 Konsulenten Stockholm Gotland... 6 Regionssekreterare och scoutkonsulent Skåne-Blekinge...

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Johan Manner Erika Wernbro Förhinder Albin Askman Junhede Närvarande utan rösträtt Emil Nilsson 1. Mötesformalia a) Mötets

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mathilda Wihlborg

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen 3 mars 2014 2 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 4 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Hanna Nilsson Sandra Dauksz Anna-Karin Stensson Albin Askman

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, -8 juni 2014 Sammanträdesplats Antal bilagor Lund 4 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Sandra Dauksz Erika Wernbro Albin Askman

Läs mer

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling...

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... 6 Utveckling & inspiration... 6 Medlemsutveckling... 6 Rekryteringskampanjer...

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid 2011-02-13 09.00-16.00 Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2010-05-19 Kl. 18.00-21.50 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå.

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2010-05-19 Kl. 18.00-21.50 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå. Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2010-05-19 Kl. 18.00-21.50 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå. Deltagare: Erik Persson, Leif Hedman,, Louise Tetting, Lars

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Daniel Kåreda (Punkt 1-19)

Läs mer

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Lena Chirico, Carina Forsman Björkman, Lisbeth Eriksson, Birgit Häger och Jenny Malmsten Anmält förhinder: Catharina

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen januari till mars 2012

Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen januari till mars 2012 Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen januari till mars 2012 1. Inledning Nytt år, ny verksamhetsrapport. 2011 blev inte bara året då vi genomförde

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Linn Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Lovisa Nilsson och

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Protokoll 2015:4 1.INLEDNING

Protokoll 2015:4 1.INLEDNING Protokoll 2015:4 Styrelsemöte 2015:4, Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Jenny Irwert Micael Andreasson Markus Forsgren David Udén Panagiotis Johan Nikolis Jan Månson Magnus Bernhardson

Läs mer