KFUK-KFUMs scoutförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KFUK-KFUMs scoutförbund"

Transkript

1 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Jörgen Wallin Gustaf Haag Carin Stegen Richard Trum Hanna Nilsson, inte närvarande vid 23. c, e, f, h, i, j, l. Förhinder Ej tillämpbar Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 17. Mötesformalia a) Mötets öppnande Gustaf Haag hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. b) Val av sekreterare att välja Carin Stegen till sekreterare. c) Fastställande av dagordningen att godkänna dagordningen. 18. Föregående protokoll att lägga föregående protokoll till handlingarna. 19. Uppföljning av beslut d) FM-beslut Det ännu ojusterade FM-protokollet lästes igenom och det konstaterades att beslutsuppföljning naturligt avhandlas under befintliga punkter i dagordninen. Undantaget är de stadgeförändringar som beslutades under FM. att Gustaf Haag ser över hur ändringar i stadgarna enligt FM beslut ska ske. Sida 1 (14)

2 e) Tidigare fattade styrelsebeslut - Utskick till medlemmarna om extra förbundsmöte är skickat. - Hanna har varit kontakt med Karin Nolke gällande samverkansavtalet och har planerat in ett möte med henne den 11 maj. - Vi har tecknat avtal med KFUM-Sverige gällande kansliet. - Richard har kontakta Sanna om att informera om kansliflytten. - Patrik Schröder är kontaktperson och arbetsledare för vår kanslipersonal. - Gustaf och Ulf har varit på kansliet och pratat med personalen för att säkerställa en god kontakt och kommunikation. - Hanna har påbörjat kontakten med scouterna rörande vidare utveckling av överföringen från Regina till scoutnet. - Richard har kontaktat tidigare kassaförvaltare samt talat med verksamhetsrevisor Gunnar Lindblom för goda råd och tips gällande ekonomin. - Jörgen har också talat med sin ekonomiska kontakt för råd, Richard och Jörgen ska prata ihop sig och sammanställa det de har fått ihop. Ska också se över den utökade revisionsberättelsen. - Carin har varit i kontakt med valberedningen. - Gustaf och Hanna har etablerat en kontakt med KFUM-Sverige och Scouterna. Brådskande åtgärder har identifierats och påbörjats. - Ulf har kontaktat förbundsmötessekreterare för att få tag i FM 2012s protokoll. - Gustaf har bett Louise Callenberg om att få alla uppgifter gällande försäljningen av Storvallen. - Carin har sett över Getting Together ansökan för att få ett grepp om konceptet. - Gustaf har avbokat diverse möteslokaler som inte kommer användas. Har inte hunnit tala om för NSF att vi avser delta på deras förbundsmöte. - Ingen är utsedd som representant på YMCA europé general assembly, ska undersökas vidare av Gustaf. - Gustaf har talat med scouterna om att vi har för avsikt att skicka två representanter på verksamhetsplaneringsmötet den 26 maj. att Hanna Nilsson identifierar tidigare styrelsebeslut från förra verksamhetsåret för uppföljning. Sida 2 (14)

3 20. Återkommande rapporter f) Generalsekreterarens verksamhetsrapport Inga rapporter har kommit in då generalsekreteraren är sjukskriven. g) Presidierapport Inga rapporter har inkommit då presidiet ännu inte har haft något möte. h) Ekonomisk rapport med budgetuppföljning - Ekonom är Maritha Norberg separat avtal med KFUM-Sverige är tecknat gällande hennes anställning. - Diskussion har förts mellan Richard och Gunnar Lindblom kring förändring av kontoplanen som inte är anpassad efter scoutförbundets verksamhet som den ser ut idag. - Bidragsansökan till ungdomsstyrelsen skall ses över, se 23 b. - En översyn kring eventuella upplösningar av scoutförbundets fonderingar har också diskuterats tillsammans med Gunnar Lindblom, liksom behovet av kontinuerliga kassaflödesanalyser för att säkerställa god likviditet under året. - Nytt möte med Gunnar är bokat den 1 september. - Balansräkning från 1 jan- sista april. Richard ska kolla upp mer hur det ser ut. Kostnader ser bra ut. Fått in 45 % av alla medlemsavgifter, EFS avgifter har ännu inte fakturerats pga översikt av medlemsstatistik behöver genomföras. - - Balans- samt resultaträkning togs ut från Hogia för perioden 1 januari 23 april 2012 inför mötet med Gunnar Lindblom (se bilaga 2) Scoutförbundets intäkter under 2012 uppgick den 23 april till kr, vilket motsvarar 39,5% av de totala budgeterade intäkterna. Av dessa är 250 tkr ändamålsbestämda projektmedel för Getting Together. Gällande medlemsavgifter har 45% av de budgeterade intäkterna inkommit, men troligen kvarstår medlemsavgifter från SALT (vilka motsvarar omkring 35% av scoutförbundets medlemmar). Kostnaderna under 2012 uppgick den 23 april i sin tur till kr, vilket motsvarar 37,4% av de budgeterade kostnaderna. Några noteringar är att förbundet har överskridit budgetposten för konsultarvoden med hela 123% hittills i år, vilket troligen beror på kostnader för den inhyrda ekonomen. Vidare har anmärkningsvärt stora delar av årets budget för bland annat resor (88% av budgeten) redan förbrukats, vilket skulle kunna bero på att kostnader för vårens två förbundsmöten har konterats på det kontot. Richard undersöker konteringarna närmare vid ett möte med Maritha under vecka 19. Vad gäller scoutförbundets balansräkning och likviditet tycks denna vara relativt god Sida 3 (14)

4 för tillfället omkring 500 tkr fanns den 23 april på förbundets plusgirokonto, till skillnad från vid årsskiftet då motsvarande siffra var några få tusen. - Kommande intäkter/kostnader: Resterande medlemsavgifter kommer troligen att till stor del betalas in under fortsatta våren och sommaren. En relativt stor kommande kostnad är internationella avgifter som till stor del ännu inte är betalda, liksom utbetalning till Graphera för produktutvecklingen av Almanackan. i) Riksroverscoutkommiténs verksamhetsrapport Hanna har pratat med Johan Manner (ordf.). De har inga akuta frågor på agendan just nu. att utse Carin som kontaktperson till ROKO. j) Alma Vidare diskussion, beslutsfattande och rapport om läget hänskjuts till 7. k) Anläggningarna Sjöbo och Storvallen Jörgen behöver underlag. Vidare diskussion görs vid Tillfälliga rapporter l) Kansliflytt Flytten är genomförd. Anders Wallin anlitades som extra arbetskraft för flytten. Sanna ändrar mallar och hemsidor gällande adress, telefonnumret kvarstår. Materiell har setts över på skeppsbron, mycket flyttas till riksarkivet. Kommunikationen med Scouterna om flytten genomfördes. Den nya adressen är rosengatan 1. m) Personalmöte Genomfördes i samband med Gustafs och Ulfs besök på kansliet i april. Alla anställda förutom Henrietta och Jonas var på plats. n) Möte med lekmannarevisor Gustaf och Richard hade ett möte med lekmannarevisor Gunnar Lindblom den 1 maj. Under mötet diskuterades framtida ekonomirutiner och vikten av att ha en enkel och lättöverskådlig sådan. Förslag på förändringar såsom förenklad kontoplan, uppdaterade rapportmallar och eventuell upplösning av vissa fonderade medel avhandlades. Nästa möte är planerat till september. Sida 4 (14)

5 d) Skåne-Blekinge Regionen Scoututskotts möte Hanna var på plats. TreFem av sex distrikt, Luftakommittén samt representanter från regionsstyrelsen var närvarande. Förbundsmötet och samverkansavtalet diskuterades samt hur strukturomvandlingen kommer påverka våra nuvarande distrikt. 22. Beslutsärenden a) Ekonomiskt konsulentstöd till regionen Skåne-Blekinge Skåne-Blekinge regionens ordförande Thomas Fridlund Gillerfors har kontaktat styrelse om att godkänna och signera avtal gällande ekonomiskt stöd till konsulenttjänst. Just nu finansieras femtio procent av konsulentens anställning av scoutförbundet och liggande förslag till avtal för 2012 innebär samma stöd. Styrelsen gick igenom konsulentens arbetsbeskrivning och kontrollerade utgiftsnivån mot budget och tidigare års nivåer. Avtalet återfinns i bilaga X. att i enlighet med budget bevilja Skåne-Blekinge regionens konsulentavtal för att uppdra åt Gustaf och Hanna att tillsammans med Thomas Gillefors underteckna avtalet. b) Revisionsansvarig bidragsansökan att anlita den auktoriserade revisorn Marie Welin från PWC att granska underlag för statsbidragsansökan med hjälp från lekmanna- och verksamhetsrevisorerna. att uppdra åt Richard att ta kontakt med Marie Welin och Sophia Jansson. c) Revisorer tillgång till båda intranätet Sida 5 (14) Lekmannarevisor Gunnar Lindblom har efterfrågat tillgång till samtliga två intranät och inte enbart det ena. Detta är något som även uttrycktes önskemål om i verksamhetsrevisorernas utökade rapport framlagd till styrelsen i samband med FM 2012.

6 att revisorerna ska ha tillgång till båda våra intranät. att uppdra åt Carin att be Johan ge revisorerna tillgång till intranäten. att uppdra åt Ulf att se över och strukturerar styrelsens intranät. d) Utgifter för Sjöbo Det finns åtgärder som utlovats hyresgästen Enigma att utföras på Sjöbos fastigheter innan sommaren, vilka uppskattningsvis kommer att kosta ca kr. Det har också tidigare diskuterats en eventuell hyresrabatt mellan generalsekreteraren och Enigma. att uppdra åt presidiet att kontakta Enigma för svar på om de vill hyra Sjöbo under sommaren och konkretisera vilka krav på förbättringar de ställer. att uppdra åt presidiet att efter kontakten med Enigma ta beslut om eventuell hyresrabatt. att utföra de åtgärder som det Enigma blivit lovade, som styrelsen fått offert på, förutsatt att Enigma tänker hyra Sjöbo samt önskar att åtgärderna utförs. att uppdra åt presidiet att kontakta David Eriksson för vidare diskussion kring åtgärderna på fastigheten. att kostnader för åtgärderna utöver budget tas från konto 2160 ändamålsbestämda medel för underhåll gällande anläggningar. 23. Diskussionsärenden a) Almanackan Under hösten har Johanna Bjuhr Escalante från Graphera anlitats för att se över Almanackan och dess utvecklingspotential. Arbetet har mynnat ut i en rapport. I början av april tecknade GS Louise Callenberg på dåvarande presidiets uppdrag ett exklusivt produktions- och marknadsföringsavtal med Graphera med en löptid om 2 år. Med anledning av detta kan nuvarande styrelse inte genomföra det beslut som tog på Sida 6 (14)

7 styrelsemötet den 18 april om att förnya avtalet med förra årets producent scout. Styrelsen diskuterade Almanackan och gick igenom tidigare års försäljningsrapport från scout. Det identifierades en långsiktig negativ trend i säljvolym vilket påverkat lönsamheten senaste åren trots minskade produktionskostnader. Richard och Gustaf har träffat Graphera för att diskutera förslagen på produktutveckling samt framtida planer på distribution, lagerhållning och budgetering. Styrelsen tog de av Graphera föreslagna produktutvecklingsaspekterna i beaktande, och med hjälp av ett Impact/ Effort diagram enades vi om att gå vidare med följande föreslagna ändringar: Sälja in sponsorplats på baksidan Nya månadsbilder Ny förpackning i kartong Nästkommande år vill vi fortsätta utveckla almanackan genom: Datumblock utan scouthögtider för att minska produktionskostnaden Rygg i tjockare papp Ställ för almanackan att användas av återförsäljare För projektrapport från Graphera se bilaga 1. För ekonomiskt beslutsunderlag se bilaga 2. att anta Grapheras förslag på produktutveckling gällande en ny förpackning av almanackan i form av en kartong. att anta Grapheras förslag på produktutveckling gällande att sälja in sponsorplatser på almanackans baksida. att anta Grapheras förslag på produktutveckling gällande framtagandet av nya månadsbilder till almanackan. att uppdra åt Gustaf och Richard att skriva avtal med Graphera som reglerar provision och ersättningsmodell. att uppdra åt Gustaf och Richard att granska de månadsbilder som Graphera tar fram på förslag. att producera antal almanackor för försäljning att orderkvantiteten för scoutkårer och återförsäljare sänks från 25 st almanackor till 15 st. att priset för almanackan för scoutkårer och återförsäljare kvarstår på 50 kr. Sida 7 (14)

8 b) Konsulenter Det är viktigt att trygga ett konsulentstöd för våra kårer och se till att det uppfyller medlemmarnas behov. Tillse att utfasning av befintligt konsulentstöd sker på ett ansvarfullt sätt utefter vår personals behov. att uppdra åt Hanna att initiera en dialog med Scouterna om att säkra konsulentstöd via Scouterna för Stockholm och de övre regionerna. Även se vilket stöd de kan erbjuda våra kårer i Skåne-Blekinge Regionen för konsulentstöd och då även informera om vår befintliga konsulentstruktur. att uppdra åt Richard att se över de övriga konsulentbidragen. att uppdra åt Ulf att ta en initial kontakt med Jonas Lamprecht och sedan återkoppla till Hanna. att uppdra åt Hanna att under mötet med Scouterna diskutera konsulenttjänsten i västra regionen och eventuellt skriva ett nytt avtal med dem. att uppdra åt Gustaf att kontakta Thomas Gillefors och diskutera Skåne-Blekinges konsulentstöd efter c) Framtida ekonomihantering och ekonomistyrning Styrelsen har konstaterat att kontoplanen behöver ses över. Det behövs en konkret och anpassad kontoplan som fungerar ihop med vår verksamhet. Projektnummer som är kopplade till våra konton i planen kan vara ett sätt att underlätta detta. För att underlätta för framtida uppföljning och prognostisering så bör vi kontera om 2012 års bokföring. att uppdra åt Richard tillsammans med Jörgen och Marita att se över, förändra samt anpassa kontoplanen efter verksamhet och budget. att uppdra åt Richard att ge Marita i uppdrag att kontera om 2012 års bokföring. att uppdra åt Richard och Jörgen att se över och förändra ekonomihandboken. d) Generalsekreterare och arbetsledning av personal Se bilaga 3. Sida 8 (14)

9 e) Extra förbundsmöte och Ledarhelgen GLÖD Styrelsens plan är att kombinera det extra förbundsmötet med ledarhelgen glöd. att Gustaf undersöker möjligheterna för att använda KFUM Ungdomenshus i Jönköping som möteslokal för ett extra förbundsmöte inkluderat i ledarhelgen GLÖD. f) Styrelsens utskott Styrelsen har sett över utskottsstrukturen och sett att det inte finns aktiva utskott och heller inget behov av den typen av struktur. Således kommer inte styrelsen arbeta fram någon ny utskottsstruktur utan istället arbeta i projekt gällande specifika frågor. Styrelsen anser dock att ROKO bör fortsätta i tidigare linje som en kommitté underställd scoutstyrelsen. att styrelsen inte kommer arbeta fram någon ny utskottsstruktur utan istället arbeta i projekt gällande specifika frågor. g) Effekter av Samverkansavtalet Styrelsen har identifierat informationsspridningen till kårerna som en prioriterad fråga och behöver samarbeta med Scouterna för att detta ska gå till på bästa sätt. Arbete med att ta fram tydliga direktiv kring vad kårerna behöver göra är essentiellt. att uppdra åt Hanna och Ulf att ansvara för att kommunikationen når kårerna under juni månad. h) Kommunikation Vi bör se över förbundets kommunikativa kanaler framförallt användandet av blogg. Sida 9 (14)

10 att utse Ulf till kommunikationsansvarig. att uppdra åt Ulf att samtala med tidigare kommunikationsansvarig Malin Lindén. i) LSU Styrelsen diskuterade scoutförbundets koppling till LSU och tror att det finns mycket att hämta i ett samarbete i och med exempelvis Getting Together projektet samt våra utmanar och roverscouter. att utse Carin till kontaktperson för LSU. j) SALT Styrelsen behöver utse en kontaktperson för att stödja SALTs övergångsprocess till Scouterna. att utse Jörgen till kontaktperson för SALT. k) Avyttring av anläggningen Storvallen Styrelsen har diskuterat Storvallens försäljningsläge och konstaterat att det behövs utrönas var i processen styrelsen befinner sig för att kunna besluta vilka åtgärder som behöver vidtas. l) Avyttring av anläggningen Sjöbo Styrelsen har efter FM 2012s beslut att sälja Sjöbo lägergård fått en avsiktsförklaring från en spekulant. Styrelsen har efter översikt av avsiktsförklaringen konstaterat att spekulanten har för avsikt att bedriva scoutverksamhet på Sjöbo vilket är ett gott argument för att underteckna förklaringen. Sida 10 (14)

11 att uppdra åt Jörgen att leda arbetet med försäljningen av Sjöbo tillsammans med Richard och Gustaf. Vilket bland annat innebär att förhandla om köpeskilling för att till ett senare styrelsemöte inkomma med ett ekonomiskt beslutsunderlag gällande försäljning. att se över värderingen av Sjöbo som presenterades på FM2012, hur den ser ut och om den är aktuell. att uppdra åt Jörgen och Gustaf att granska, eventuellt justera och underteckna avsiktsförklaringen från spekulanten. m) Getting Together att uppdra åt Carin att kontakta Vanessa på kansliet för att se hur arbetet går med Getting Together och ta reda på hur styrelsens roll ser ut i projektet. n) Personalfrågor Scoutstyrelsen diskuterade och beslutade framtida bemanning i förbundet se bilaga 3. Då frågorna i bilaga 3 rör individers anställning publiceras den inte offentligt. 24. Representation a) Nordisk Scoutkonferens maj i Åbo. att Carin representerar styrelsen och förbundet på Nordisk Scoutkonferens tillsammans med Johan Manner. b) NSFs årsmöte 12 maj i Linköping Sida 11 (14)

12 att Hanna och Gustaf representerar förbundet på NSFs årsmöte. c) YMCA Europe General Assembly att inte sända någon representant. c) Verksamhetsplaneringsmöte 26 maj 2012 att Hanna och Ulf representerar styrelsen och förbundet på verksamhetsplaneringsmöte. d) SALTs årsmöte 19 maj i Uppsala. att Jörgen representerar styrelsen och förbundet på SALTs årsmöte. 25. Övriga frågor a) Firmatecknare För att underlätta styrelsens arbete så är det fördelaktigt att hela styrelsen är firmatecknare för förbundet. Det har även uttryckts önskemål från kanslit att firma alltid skall tecknas av minst en ledamot i styrelsen. att till att teckna KFUK-KFUMs scoutförbunds firma utse Ingrid Greiby Maritha Norberg Carin Stegen Sida 12 (14)

13 Gustaf Haag Jörgen Wallin Richard Trum Hanna Nilsson och Ulf Klingnäs två i förening varav minst en ledamot i styrelsen. att till att teckna KFUK-KFUMs scoutförbunds postgiro, bankgiro och bankkonton samt konto hos Banco-fonder utse Ingrid Greiby Maritha Norberg Carin Stegen Gustaf Haag Jörgen Wallin Richard Trum Hanna Nilsson och Ulf Klingnäs två i förening. att till att överföra medel mellan KFUK-KFUMs scoutförbunds konton utse Ingrid Greiby Maritha Norberg och Gustaf Haag var och en för sig. b) Avtackning av generalsekreterare Styrelsen ordnar en avtackning för avgående generalsekreterare. 26. Kommande möten a) Telefonmöte 21 maj kl 19:00 gällande personal och extra förbundsmöte b) Styrelsemöte 8-10 maj preliminärt i Stockholm på KFUM-central Sida 13 (14)

14 27. Mötets avslutande Gustaf tackar alla för visat intresse och förklarar mötet för avslutat. Carin Stegen Sekreterare Gustaf Haag Mötesordförande Sida 14 (14)

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Jörgen Wallin Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Ej tillämpbar Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 5. Mötets öppnande Gustaf Haag hälsade

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Jörgen Wallin Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 72. Mötesformalia a) Mötets öppnande Gustaf Haag

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Richard Trum Jörgen Wallin Carin Stegen Henric Axeheim Förhinder Albin Askman-Junhede Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 106 Mötets öppnande

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen 3 mars 2014 2 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 4 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Hanna Nilsson Sandra Dauksz Anna-Karin Stensson Albin Askman

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 6-7 april 2013 6 Sammanträdesplats Antal bilagor Stockholm 0 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Henric

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen 6 oktober 2013 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 5 Närvarande med rösträtt Förhinder Ulf Klingnäs ( 108 111) Hanna Nilsson Sandra Dauksz Anna-Karin

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. Org. Nr. 802005-7181

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. Org. Nr. 802005-7181 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 KFUK-KFUMs scoutförbund Org. Nr. 802005-7181 Sida 1 (14) Innehållsförteckning Medlemsutveckling... 3 Image, profilering och extern kommunikation... 3 Program...

Läs mer

Resultatet för perioden 1 januari 30 juni 2012 beräknas i dagsläget till 306 tkr.

Resultatet för perioden 1 januari 30 juni 2012 beräknas i dagsläget till 306 tkr. Ekonomisk halvårsrapport för 2012 KFUK-KFUMs scoutförbund I nedanstående rapport presenteras kortsiktigt det ekonomiska läget för KFUK-KFUMs scoutförbund under det första halvåret 2012. Styrelsen vill

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 9 april 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Albin Askman Junhede Sandra Dauksz Anna-Karin

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 05 mars 2013 5 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 6 Närvarande med rösträtt Gustaf Haag Ordförande Hanna Nilsson Albin

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Datum: 23-24 Maj. Plats: Dnr O51-9-2015. Närvarande. Adjungerande. Frånvarande. Mötets öppnande Inger. Val av. Val av. Ordförande.

Datum: 23-24 Maj. Plats: Dnr O51-9-2015. Närvarande. Adjungerande. Frånvarande. Mötets öppnande Inger. Val av. Val av. Ordförande. Styrelseprotokoll Datum: 23-24 Maj Plats: Gamlegård, Torna Hällestad Löpnummer: 4 Dnr O51-9-2015 Närvarande Adjungerande Frånvarande Ordförande Ledamöter Generalsekreterare Rektor Scouternas folkhögskola

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Johan Manner Erika Wernbro Förhinder Albin Askman Junhede Närvarande utan rösträtt Emil Nilsson 1. Mötesformalia a) Mötets

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Riksroverscoutkommittén, 2014-05-14 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Skype 2 Närvarande med rösträtt Helén Toftered Ordförande Emil Nilsson Ordförande

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Hotell Gästis, Varberg

Hotell Gästis, Varberg 1(6) Hotell Gästis, Varberg Birgitta Persson, Per Södergren, Niklas Johansson, Niklas Blomqvist, Mari Garnwall, Jessica Andersson, Elisa Dahlquist, Emelie Jonsson, Fredrik Persson, Josefine Larsson och

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE Tid: måndag 5 november 2007 kl 18.00 20.50 Plats: Sofiahuset, Jönköping Närvarande: Jan-Egon Leo (m), ledamot Jönköpings kommun

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

EXTRA RIKSOMBUDSMÖTE 14-15 APRIL 2012 I MALMÖ

EXTRA RIKSOMBUDSMÖTE 14-15 APRIL 2012 I MALMÖ EXTRA RIKSOMBUDSMÖTE 14-15 APRIL 2012 I MALMÖ 1 Innehåll Välkommen till ROM 3 Program 4 Dagordning 5 Stadgepropositioner 6 Beslutsunderlag 9 Praktiskt 10 Fullmakt 12 Ombudsfullmakt 13 2 Välkommen till

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER LEDAMOT Av ledamot i styrelsen krävs stort intresse för verksamheten samt tid att arbeta ideellt. Ledamöterna är ofta sammankallande i kommittéer och sektioner eller

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 10. 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr. Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Datum: Plats: Löpnummer: 10. 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr. Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 10 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr Närvarande Ordförande Josefine Larsson Ledamöter Anders Ahlström Malin Amnefelt Thomas Frostberg (IC) Ida

Läs mer

Vårdkasens vägförening

Vårdkasens vägförening Orgnr: 717904-4727 Årsmöte Sida 1 (4) Datum 2008-03-18, kl 19.00-20.20 Plats Stockbygården 1. Öppnande av stämman: Styrelsens ordförande Ulf Gladh hälsade välkommen och öppnade stämman 2. Val av ordförande

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

PROPOSITIONER 2016-2017

PROPOSITIONER 2016-2017 1 PROPOSITIONER 2016-2017 Proposition 1 - Medlemsavgifter till KFUK-KFUM Sverige Medlemskap handlar bland annat om tillhörighet. Att vara en KFUM-förening innebär att man är med i en global familj. Medlemskapet

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 2. 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013. Generalsekreterare Generalsekreterarassistent

Datum: Plats: Löpnummer: 2. 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013. Generalsekreterare Generalsekreterarassistent Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 2 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Anders Ahlström Malin Amnefelt

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Organisationsnummer: 857200-4995 1 Ändamål och uppgifter 1.1 Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) har till ändamål: att tillvarata och främja medlemskårernas och

Läs mer

Protokoll: Datum: Plats: Löpnummer: Styrelsemöte 23 november 2012 Fryshuset, Stockholm 2012:09 Dnr 051-14-2012

Protokoll: Datum: Plats: Löpnummer: Styrelsemöte 23 november 2012 Fryshuset, Stockholm 2012:09 Dnr 051-14-2012 Protokoll: Datum: Plats: Löpnummer: Styrelsemöte 23 november 2012 Fryshuset, Stockholm 2012:09 Dnr 051-14-2012 Styrelsemöte Närvarande: Erik Sillén, ordförande Marie Reinicke, vice ordförande Anders Ahlström,

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Opera Estrads Föreningsstadgar

Opera Estrads Föreningsstadgar 1 Namn och säte Föreningens namn är : Opera Estrad Föreningen har sitt säte i Västra Götaland och främst i Göteborg. 2 Mål & Syfte Föreningen Opera Estrad är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Mötet öppnas inledning

Mötet öppnas inledning Mötet öppnas inledning Protokoll nr 338, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE torsdagen den 3 februari 2011 på Hotell Sergel Plaza, Stockholm. Närvarande: Malin Eggertz Forsmark

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp

Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp Sida 1 av 5 Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp Närvarande: Amanda Hedenberg (t.o.m. 7) Elisabeth Östlund Jakob Maleus Cederäng (fr.o.m. 2) Oskar Birkne Rikard

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer