Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund"

Transkript

1 KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport 23 Ekonomisk redovisning 27 Årsbokslut 33 Verksamhetsrevisorernas rapport 42 Styrelsen kommentar till revisorernas rapport 44 Proposition nya stadgar 45 Proposition ny KFUM struktur 54 Bilaga 1 Konsekvensanalys 55 Bilaga 2 Vägar för framtidsutv. 90 Bilaga 3 Vision 94 Motion gällande exempelstadgar 96 Styrelsens svar på motionen 97 Förslag till verksamhetsplan 99 Förslag till budget 103 Sida 1 (1)

2 KFUK-KFUMs scoutförbund Titel Skapat datum Tidsschema FM Giltighetstid FM 2013 Lördag Incheckning öppnar ROKO håller FM skola Förhandlingarna startar Lunch Påverkanstorg, Fokusdiskussioner, Workshops, Seminarier Yrkandestopp Påverkanstorg stänger Mingel Middag Söndag Konferenslokalen öppnar Förhandlingar Lunch Förhandlingar Avslutning För och eftermiddagsfika serveras vid lämpliga tillfällen både lördag och söndag. Sida 1 (1)

3 KFUK-KFUMs scoutförbund 3/103 Titel Skapat datum Förslag till Dagordning Giltighetstid FM 2013 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a. Val av mötesordförande b. Vice mötesordförande c. 2 st protokollssekreterare d. 2 st redaktionsutskottsansvariga e 5 st inflytandepunktsansvariga f. 2 st justeringsmän g. 2 st suppleanter till justeringsmännen h. 2 st fullmaktsgranskare i. 6 st rösträknare 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Fastställande av förhandlingsordning 5. Fastställande av dagordning 6. Remittering av 8 till fullmaktsgranskarna 7. Remittering av 9-22 till Påverkanstorget 8. Fastställande av röstlängd 9. Godkännande av verksamhetsberättelse 10. Verksamhetsrevisorernas rapport 11. Fastställande av resultaträkning för 2012 års förvaltning 12. Fastställande av balansräkning per Föredragande av revisionsberättelse avseende 2012 års förvaltning 14. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning 15. Proposition nr 1 gällande stadgeändring 16. Proposition nr 2 strukturförändringen inom KFUM 17. Motion gällande exempelstadgar 18. Fastställande av verksamhetsplan för Fastställande av medlemsavgift för Revidering av budget för Fastställande av rambudget för 2014 Sida 1 (2)

4 KFUK-KFUMs scoutförbund 4/103 Titel Skapat datum Förslag till Dagordning Giltighetstid FM Valfrågor a. Val av förbundsordförande för 1 år b. Val av vice förbundsordförande för 1 år c. Val av styrelseledamöter d. Bekräftande av auktoriserad revisor e. Bekräftande av suppleant för auktoriserad revisor f. Val av lekmannarevisor g. Val av två suppleanter för lekmannarevisor, tillika verksamhetsrevisorer h. Val av valberedning I. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen II. Val av valberedning III. Val av sammankallande i valberedningen 23. Mötets avslutande Sida 2 (2)

5 KFUK-KFUMs scoutförbund 5/103 Skapat datum Förslag till Förhandlingsordning FM Giltighetstid FM 2013 Förslag till Förhandlingsordning FM 2013 Förhandlingar och beslut på Förbundsmötet 2013 regleras i scoutförbundets stadgar, samt i på Förbundsmötet fastställd förhandlingsordning. I händelse av konflikt gäller vad som står i stadgarna. Innehåll som regleras i stadgarna är markerade med hänvisning till paragraf. Närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt ( 20) Röstberättigade vid förbundsmötet är scoutkårernas och scoutdistriktens ombud. Varje ombud har endast en röst och ska vara medlem i scoutkåren. Ombud, scoutstyrelsen, valberedning, revisorer, samt enskild medlem i scoutförbundet har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt. Rätt att närvara med yttranderätt tillkommer av scoutstyrelsen inbjudna personer. Förhandlingar Alla beslut på förbundsmötet fattas i plena. Förhandlingarna på Förbundsmötet förs enligt metoden Påverkanstorg. Metoden innebär att alla diskussioner förs på Påverkanstorget. Varje beslutspunkt har en egen Inflytandepunkt. Vid Inflytandepunkten finns information och material så alla deltagare kan bilda sig en åsikt och markera den. För varje Inflytandepunkt finns en ansvarig, vars uppgift det är att leda och samordna diskussionen, svara på frågor och sammanföra deltagare med engagemang i frågan. I plenum kommer endast mötestekniska frågor diskuteras, samt beslut fattas. Mötesordföranden kan tillåta korta sakupplysningar. Motioner samt styrelsens förslag är huvudförslag vid förhandlingarna på Inflytandepunkterna. Till huvudförslagen kan läggas förslag om bifall, avslag eller ändringar. Sådana förslag ska läggas fram skriftligt till Inflytandepunktsansvarig och vara undertecknat. Det ska av underskriften framgå vem som lägger förslaget och om förslagsställaren är ombud, ledamot av Scoutstyrelsen, eller annan deltagare. Framlagda förslag kan mötas av motförslag. Förslag ska läggas fram till Inflytandepunktsansvarig senast 30 minuter innan tiden för Påverkanstorgets avslutande. En deltagare som under förhandlingarna på Påverkanstorget ändrar uppfattning kring ett framlagt förslag kan stryka sin underskrift. Samtliga förslag som kvarstår när påverkanstorget stänger ska sammanställas av de Inflytandepunktsansvariga och presentas för mötesdeltagarna i skriftlig sammanställning. Sammanställningen ska visa hur många mötesdeltagare som genom underskrift stödjer varje enskilt förslag samt hur många av dessa som är ombud. I sammanställningen ska förslagen ordnas efter antal ombud som stödjer förslagen. Sida 1 (3)

6 KFUK-KFUMs scoutförbund 6/103 Skapat datum Förslag till Förhandlingsordning FM Giltighetstid FM 2013 Fokusdiskussion En del ärenden behandlas bara på påverkanstorget medan andra kompletteras av en fokusdiskussion som hålls utanför påverkanstorget. Detta för att ge de som så önskar möjlighet att djupare sätta sig in i vissa ärenden. Under tiden en fokusdiskussion pågår kring ett visst ärende är den punkten stängd på påverkanstorget. Fokusdiskussionerna leds av inflytandepunktansvarig för ärendet. De yrkanden som eventuellt framkommer under en fokusdiskussion skall läggas på Påverkanstorget efter fokusdiskussionens avslutande. Under en fokusdiskussion håller valberedningen valmöte. Valmötets uppgift är att presentera valberedningens arbete, vilka poster som finns att besätta vid val samt vilka kandidater valberedningen funnit. Vid valmötet skall kandidaterna presenteras för förbundsmötet. Kandidaterna skall beredas möjlighet att presentera sig själva om de så önskar. Förbundsmötet skall beredas möjlighet att ställa frågor till kandidaterna. Det är valberedningen som ansvarar för att planera presentation och utfrågning av kandidaterna. Beslutsordning Beslut fattas som regel genom omröstning genom att utsedda ombud räcker upp röstkort för att bifalla det förslag man stöder. Om det inte är tydligt vilket förslag som vunnit majoritet kan mötesordföranden besluta om votering där rösträknarna räknar antalet röster för respektive förslag. Votering ska genomföras om något ombud så begär. Mötesordföranden kan besluta om att tillämpa acklamation där ombuden genom ja-rop uttalar sitt stöd för det förslag man ämnar stödja. Val avgörs med sluten omröstning, såvida inte förbundsmötet enhälligt beslutar annat ( 24). Sluten omröstning tillämpas inte i andra beslutfrågor än personval. Mötesordföranden ansvarar för att fastställa propositionsordning. Varje beslut ska i slutet av propositionsordningen ställas mot avslag. Beslut vid förbundsmötet fattas med enkel majoritet, med undantag av ärenden nämnda i scoutförbundets stadgar, 37 Stadgeändring och 38 Upplösning. Vid lika röstetal avgörs valfrågor genom lottning och övriga frågor genom mötesordförandes utslagsröst. ( 24) I samtliga omröstningar definieras majoritet utifrån antalet avgivna röster. ( 24) Enhälligt beslut är sådant som stöds av samtliga avlagda röster Huvudförslag och övriga förslag Vid beslut kring beslutfrågor som beretts på Påverkanstorget utgår mötet från det förslag som varit huvudförslag till Påverkanstorget (såsom motion eller förslag från Scoutstyrelsen). Övriga förslag som lagts fram på Påverkanstorget kan sedan väckas till omröstning av mötesdeltagare. Endast förslag som lagts fram på Påverkanstorget kan väckas för omröstning. Sida 2 (3)

7 KFUK-KFUMs scoutförbund 7/103 Skapat datum Förslag till Förhandlingsordning FM Giltighetstid FM 2013 Personval Utöver valberedningens förslag kan andra personer föreslås till val. Dessa förslag ska framföras på Påverkanstorget, och behandlas på samma sätt som förslag i övriga sakfrågor. Mötet kan dock välja att utöka nomineringstiden så att nomineringar kan göras i plenum efter Påverkanstorgets avslutande. Vid personval med mer än en kandidat tillämpas sluten omröstning. Giltig röstsedel ska innehålla maximalt så många namn som antalet valbara platser. Oläsliga röstsedlar eller röstsedlar med fler namn än antalet valbara platser är ogiltiga. Efter avslutad rösträkning meddelar mötesordföranden resultatet av omröstningen. Reservationer Ombud som har starka invändningar mot ett fattat beslut har möjlighet att reservera sig mot sådant beslut. Reservation ska skriftligen avläggas till mötesordföranden innan årsmötet avslutats och ska protokollföras. Sida 3 (3)

8 KFUK-KFUMs scoutförbund Titel Rapport gällande återremitterat ärende Proposition till FM 2012 gällande varumärket KFUM Scout 8/103 Skapat datum Giltighetstid FM 2013 Rapport gällande återremitterat ärende Proposition till FM 2012 gällande varumärket KFUM Scout Bakgrund Scoutstyrelsen skickade till Förbundsmötet 2012 en proposition där man yrkade på att förenkla och förändra KFUK-KFUMs scoutförbunds varumärke genom att använda benämningen KFUM Scout. Förbundsmötet beslutade att återremittera ärendet till Scoutstyrelsen, dock saknas ett medskick i beslutet gällande vad i propositionen som skulle ses över under återremitteringen. Analys Scoutstyrelsen har läst propositionen samt de diskussioner som förekom under beredningskommittén på FM 2012 och kan inte se några brister i underlaget i propositionen varpå vår tolkning är att FM snarare ville vänta ett år för att se om tidpunkten för en namnändring är lämplig Mot bakgrund av de pågående strukturförändringarna inom KFUM rörelsen som helhet som pågår för tillfället finner Scoutstyrelsen inte att en förändring av varumärket är lämplig. Beslut om varumärke och profilering bör ske som en följd av eller integrerad del av en strukturförändring, inte som ett första processteg som sedan kommande strukturprocess har att förhålla sig till. Förslag till beslut Att Förbundsmötet beslutar att lägga rapporten och propositionen från 2012 till handlingarna. Sida 1 (1)

9 KFUK-KFUMs scoutförbund Titel 9/103 Skapat datum Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Giltighetstid FM 2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 KFUK-KFUMs scoutförbund Org. Nr Sida 1 (14)

10 KFUK-KFUMs scoutförbund Titel 10/103 Skapat datum Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Giltighetstid FM 2013 Innehållsförteckning Medlemsutveckling... 3 Image, profilering och extern kommunikation... 3 Program... 4 Ledarskap... 5 Utbildning... 5 Struktur... 6 EFS/ SALT... 8 Alma... 8 Medlemsregister... 8 Förbundsmöten... 8 Nya kårer... 9 Representation... 9 Personal... 9 Förbundsledning Förtjänstmärken Medlemsstatistik Sida 2 (14)

11 KFUK-KFUMs scoutförbund Titel 11/103 Skapat datum Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Giltighetstid FM 2013 Medlemsutveckling Mål Öka medlemsantalet jämfört med föregående år samt att andelen medlemmar i åldersgruppen år ökar i förhållande till andelen i de yngre åldersgrupperna Minst en KFUK-KFUM storförening startar scoutverksamhet under året Måluppföljning Vid årsskiftet 2012/2013 var vi 545 färre medlemmar än föregående årsskifte. Några åldersgrupper ökar dock i medlemsantal, t ex ökade 13 åringar med 13%, 15 åringar med 10% och 17 åringarna med 6%. Störst ökning procentuell sett gjorde medlemmar som är 25 år som ökade med 24% mellan 2011 och I åldersgruppen år minskade medlemsantalet med 2%, vilket är mindre än minskningen i scoutförbundet som helhet, som var 9%. Åldersgruppen har dessutom för första gången på flera år fler medlemmar som börjar än föregående år. Antalet scouter som slutar i åldersgruppen är för första gången på fyra år lägre procentuellt sett i relation till antalet medlemmar. För mer detaljerad medlemsstatistik, se Medlemsstatistik. Ingen storförening har under året startat scoutverksamhet. Bedömning Målen ej uppfyllda. Image, profilering och extern kommunikation Mål Scoutförbundets medlemskårer har vid årsskiftet 2012/2013 fått tydlig och målgruppsanpassad information kring processen hur kåren ansluts till den nya scoutorganisationen, men samtidigt kan behålla anslutningen till KFUK-KFUM. Kontinuerlig och målgruppsanpassad kommunikation med befintliga kårer i scoutförbundet upprätthålls via flertalet kanaler kring vad det konkret kommer att innebära för verksamheten att vara ansluten till KFUK-KFUMs scoutförbund efter årsskiftet 2012/2013. En strategi finns framtagen för hur scoutförbundets erbjudande kan kommuniceras på ett så effektivt och attraktivt sätt som möjligt gentemot såväl scoutkårer, KFUK-KFUM-föreningar som enskilda medlemmar i scoutförbundets två moderorganisationer. Måluppföljning I juni gjordes ett första informationsutskick till scoutförbundets medlemskårer om hur samverkansavtalet påverkar såväl enskilda medlemmar som scoutkårer och distrikt. Utskicket tog upp flertalet aspekter såsom medlemsavgifter, försäkringar, stadgar, verksamhetsstöd, lokalavdelningar och medlemsregister. Under hösten har sedan separata utskick gjorts om ovan Sida 3 (14)

12 KFUK-KFUMs scoutförbund Titel 12/103 Skapat datum Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Giltighetstid FM 2013 ämnesområden direkt till relevanta målgrupper. Förutom utskick har även informationen lagts upp kontinuerligt på scoutförbundets hemsida och under förbundsarrangemanget GLÖD i oktober genomfördes flertalet workshops och seminarium kring specifika ämnen som berör scoutkårernas och enskilda medlemmars relation till Scouterna. I samband med inbjudan till GLÖD skickade Scoutstyrelsen ut ett förslag på vision för Scoutförbundet. Visionen eftersträvar en gemensam KFUM rörelse i Sverige samt visar på varför och hur scoutkårer kommer att kunna gagnas av både Scouterna och KFUM rörelsen. Visionen diskuterades och förankrades under ett välbesökt seminarium under GLÖD. En förankrad vision har varit en viktig plattform för Scoutstyrelsen i våra samtal med övriga specialförbund inom KFUM samt KFUM Sverige, samtal som lett fram till en gemensam strategi som tar sin början i de beslut om en framtida KFUM organisation som vi kommer att kunna fatta på FM Bedömning Målen uppfyllda. Program Mål Att det under våren 2013 finns ett program för KFUK-KFUM-scouting som kompletterar det förbundsgemensamma programmet. Att Praktikantprogrammet inom KFUK-KFUM utökas så att fler kan ta del av det och att minst en scout deltar i programmet från och med Att minst 20 % av de svenska deltagarna på Prag Event 2013 är scouter. Att minst 20 % av de svenska deltagarna på Världsfestivalen i Umeå 2014 är scouter. Måluppföljning Creating Change Ett av förbundets stora projekt har varit Creating Change. Under året har arbetet tyvärr stått still, och i samband med att styrelsen tog fram den vision som presenterades på extra förbundsmötet i Jönköping beslutade styrelsen att just nu inte lägga mer resurser på projektet. Projektets syfte var att ta fram ett program för KFUK-KFUM scouting som kompetterar det förbundsgemensamma programmet. Programmet för KFUK-KFUM scouting finns inom KFUM rörelsen tillsammans med Scouterna. Ett parallelt program emellan de två rörelserna var varken ekonomiskt eller strategiskt försvarbart. Getting Together Under året har ungdoms projektet Getting Together gått av stapeln där målet och syftet har varit att stärka ungdomsinflytandet på både lokal och nationell nivå. Projektets infallsvinkel har varit ur en miljöaspekt med större inflytande i frågor rörande hållbar utveckling. Fyra träffar med totalt 45 deltagare har under hösten 2012 och våren 2013 ägt rum där olika politiska och ungdomsorganisatoriska representanter har funnits på plats. Projektet avslutas nu i vår med en skrift med samma namn som kan användas som en metodbok för vidare utveckling. Sida 4 (14)

13 KFUK-KFUMs scoutförbund Titel 13/103 Skapat datum Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Giltighetstid FM 2013 Ledarskap Mål Att det inom KFUK-KFUM finns en gemensam syn på ledarskap och hur vi möter våra medlemmar. Att KFUK-KFUMs scoutförbunds erfarenheter av att kombinera scoutledarskap med egen scoutverksamhet för åldersgruppen tas till vara i hela scoutrörelsen. Måluppföljning Under året har scoutförbundet tillsammans med övriga specialförbund samt KFUM Sverige inlett en dialog om hur KFUM-rörelsen i Sverige ser ut på sikt. För ett starkare och gemensamt KFUM ingår att att ledare och funktionärer inom KFUM-rörelsen har en samsyn på ledarskap och hur vi möter medlemmarna, men det är något som kräver ett fortsatt arbete. KFUK-KFUMs scoutförbund har inte arbetat aktivt med att sprida våra erfarenheter av kombinerat ledarskap med egen scoutverksamhet för åldersgruppen år. Bedömning Målen ej uppfyllda Utbildning Mål Att KFUK-KFUMs grundläggande utbildningar utvecklas till att kunna genomföras integrerat med Scouternas ledarutbildningar Måluppföljning Under året har det dykt upp oförutsedda frågor som har tagit tid och fokus från detta mål vilket har gjort att tid inte har hunnit läggas på detta mål. Dessutom har de organisationsdiskussioner som förts gjort att styrelsen medvetet har valt att vänta med detta mål för att se vad diskussionerna och de lagda förslagen ger för utfall. Bedömning Målet ej uppfyllt. Mål Att Djurhajkerna inkluderas i Scouternas arrangemangsutbud från och med 2013 utan att tappa den tydliga KFUM-profil som genomsyrar hajkerna idag. Sida 5 (14)

14 KFUK-KFUMs scoutförbund Titel 14/103 Skapat datum Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Giltighetstid FM 2013 Måluppföljning Djurhajkskonceptet firade under års jubileum och Warghajken genomfördes samt en rekognosceringsexpedition för Bäverhajken. I juni 2012 genomfördes Warghajken med sju yngre KFUK-KFUM scouter från Stockholm, Göteborg och Värmland med hjälp av tre färdledare. Vandringen bjöd på blandat väder, massor med bönor och deltagarna skapade många nya ord under vandringen. I allmänt var vandringen väldigt lyckat och deltagarna var nöjda och lärde sig mycket. Warghajken är en av tre utbildningar inom Djurhajkskonceptet och är en 9-dagars vandring genom Vedungsfjällen i norra Dalarna. Under vandringen tränas deltagarna i friluftsteknik, spårlös färd och ledarskap. Sedan starten av Bäverhajken 1980 har det genomförts 16 stycken med totalt över 200 deltagare. Under 2012 hölls ingen Bäverhajk utan det genomfördes en rekognosceringsexpedition för att hitta ett nytt område att genomföra Bäverhajken i. Det behövdes ett nytt område för att vattenivån i det gamla området har sjunkit och är för lågt. Rekognosceringen var lyckad och det nya området i Hälsingland är toppen! Bäverhajken är en av tre utbildningar inom Djurhajkskonceptet och är en 9-dagars kanotpaddling där deltagarna tränas i friluftsteknik och ledarskap. Under året har Djurhajksteamet fört en dialog med Scouternas arrangemangsgrupp om att inkludera Djurhajkerna inom Scouternas arrangemang. Det kvarstår några viktiga frågor att lösa för att kunna implementera dem inom Scouternas arrangemang och dialogen fortsätter under Bedömning Målet delvis uppfyllt/arbete pågår. Struktur Mål Att KFUK-KFUMs scoutförbund blir en organisation som stöttar medlemmar, ledare och scoutkårer i att bedriva scouting som en del av KFUK-KFUM i Sverige. Att KFUK-KFUMs scoutkårer blir en aktiv och välrepresenterad del i Scouternas nya riksorganisation.. Att diskussionerna kring KFUK-KFUMs framtida struktur leder till gemensamma beslut, väl förankrade i hela rörelsen. Att scoutförbundets anläggningar säljs i gott skick. Måluppföljning Under våren signerades ett samverkansavtal med riksorganisationen Scouterna. Händelsen är historisk och markerar övergången från ett delat scoutsverige till en gemensam scoutrörelse. Sida 6 (14)

15 KFUK-KFUMs scoutförbund Titel 15/103 Skapat datum Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Giltighetstid FM 2013 En stor del av året har präglats av en omfattande distriktsprocess. Syftet har varit att skapa nya distrikt där Scouternas samtliga kårer inkluderas. Hur effektivt genomförandet har skett har varierat kraftigt mellan distrikten. För en del har det varit en enkel process som avklarats snabbt medan en del har haft svårigheter av skiftande karaktär. Utöver det generella stöd som Scouterna har etablerat för att stödja processen har vi från vårt förbund ringt samtliga våra distrikt för att identifiera eventuella problem och hinder och i den mån det varit möjligt hjälpt och stöttat distrikten att överkomma hindren. Förbundet har under året följt och deltagit i den nya riksorganisationen Scouterna. Både Scouterna och förbundet har premierat och strävat efter att i så stor utsträckning som möjligt förstärka befintliga och nya arbetsgrupper med representanter som har god kunskap och förståelse för vårt förbunds kultur och verksamhet. Genom att placera våra ideella resurser i den nya riksorganisationen hoppas vi kunna delta i att skapa en gemensam scoutorganisation som inte bara har förståelse för vårt förbunds medlemmar utan även är kraftigt influerade av dem. Förbundet har deltagit i centrala aktiviteter och konferenser arrangerade av Scouterna samt funnits representerade i de samrådsmöten som varit under året. En god kontakt mellan såväl tjänstemän, styrelser som arbetsgrupper har funnits under året och i flertalet frågor har vi arbetat gemensamt och stöttat varandra. I den pågående strukturdiskussionen inom KFUM-rörelsen har förbundet varit en aktiv och drivande kraft. Möten mellan representanter från respektive förbund har skett kontinuerligt under formerna av en samverkansgrupp där vi har deltagit med perspektiv och idéer från vår verksamhetsgren. Processen har under året gått från ett idéstadie till ett genomförandestadie. Efter långa och viktiga diskussioner kring om, och i så fall hur, vi vill uppnå en enad och väl fungerande rörelse så finns det nu en gemensamt framtagen rapport där konsekvenser och möjligheter med en konsoliderad rörelse har identifierats och en möjlig väg framåt utstakats. Det är nu upp till medlemmarna i respektive organisation att ta till sig materialet och välja vad som skall göras och vilken rörelse som skall formas. Under året har förbundet strävat efter att kommunicera och diskutera vad vårt förbund vill få ut av KFUM-rörelsen. Detta har i synnerhet, men inte uteslutande, skett genom workshops på vårt extra årsmöte i Jönköping, genom telefonsamtal med distrikten samt besök hos kårer. All den respons vi fått har vi använt i våra diskussioner med övriga förbund för att på få fram material som svarar på vårt förbunds frågor och funderingar samt en processplan som passar oss. Storvallen har under flera år varit till salu utan resultat. Under våren tog intresset för fastigheten fart, och i augusti kunde försäljningen avslutas. Tyvärr fanns det inte mycket inventarier kvar i stugan, men det som varit av värde har omhändertagits. Efter försäljningen av Storvallen har vi lagt krut på att få till en försäljning av Sjöbo. Vi har fått in anbud på hela eller delar av Sjöbo. Styrelsen kände att en ny värdering var nödvändig innan beslut om inkomna anbud fattades. Denna värdering gjordes under hösten. För att få till en så gynnsam försäljning som möjligt, beslöt styrelsen att låta en fastighetsmäklare sköta försäljningen. I valet av mäklare har styrelsen utgått från ett anbudsförfarande där pris men även visat intresse och kunnande varit avgörande. Sida 7 (14)

16 KFUK-KFUMs scoutförbund Titel 16/103 Skapat datum Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Giltighetstid FM 2013 EFS/ SALT Scouterna nya organisation och möjlighet för organisationer och rörelser att ansluta sig som samverkansorganisation har möjliggjort för EFS/ SALT att under året teckna ett avtal med Scouterna som egen samverkansorganisation. Det har varit såväl EFS/ SALTs som scoutförbundets plan sedan länge, och vi tog höjd för det redan i det samverkansavtal Scoutförbundet skrev med Scouterna under FM Scoutförbundet ser tillbaka på åren med EFS/SALT som sektion med glädje och tacksamhet över den mångfald och bredd som EFS/SALT bidrog med. Vi ser också fram emot ett fortsatt gott samarbete som samverkansorganisationer inom Scouterna. Alma Under 2012 genomfördes ett omfattande förändringsarbete av organisationen kring Scouternas Almanacka. Från att tidigare ha administrerats av Svenska Scoutrådets säljorganisation Scoutvaror togs under våren det strategiska beslutet att återigen själva sköta samtliga led i produktionen och försäljningen av Almanackan. Främsta motivet till förändringen var att öka lönsamheten såväl som att återta kontrollen över produktutvecklingen. För uppdraget att anlitades reklambyrån Graphera som riktar sig till marknadsföring och produktutveckling åt ideella organisationer. Uppdraget stipulerar ett helhetsansvar för Almanackans produktion och utveckling under två år då strukturen beräknas vara etablerad och en mindre arbetsgrupp förväntas kunna administrera och förvalta Almanackan. Medlemsregister Under våren påbörjades arbetet med att bistå Scouterna med överföring av medlemmar till deras medlemsregister Scoutnet. Arbetet har fortsatt under sommaren och hösten med de förberedelser som behövs för att migrera alla uppgifter och i december 2012 var migreringen klar och kårerna kunde börja administrera sina medlemmar i Scoutnet. Regina kommer att finnas kvar under hela 2013, vilket möjliggör för kårer att föra över den information som inte fördes över i migreringen, t ex Ledarfunktioner, Utmärkelser och Utbildningar. Förbundsmöten I januari hölls ett förbundsråd samt ett extra förbundsmöte där fokusfrågan var samverkan med Scouterna och vilken anslutning KFUK-KFUMs scoutförbund skulle ha. Förbundets medlemmar röstade enhälligt för en direktanslutning av kårerna. Samtidigt genomfördes tre fyllnadsval till styrelsen. Ordinarie förbundsmöte hölls i Malmö i april. Där signerades även samverkansavtalet med Scouterna. Under FM-kvällen bjöds deltagarna på skånsk fläskstek och spettkaka i Bellevuestadion, där det även gavs möjlighet att testa olika idrotter inom KFUM Malmö. Sida 8 (14)

17 KFUK-KFUMs scoutförbund Titel 17/103 Skapat datum Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Giltighetstid FM 2013 I oktober arrangerades ytterligare ett extra förbundsmöte, i samband med ledarhelgen Glöd. Fokusfrågan på detta förbundsmöte var att välja in ytterligare ledamöter till styrelsen. Efter förhandlingarna arrangerades ett antal seminarier och workshops, där flera fokuserade på konsekvenserna av samverkansavtalet med Scouterna. Under söndagen bjöds det på höghöjdsoch samarbetsbanor på KFUM Jönköpings anläggning Vidablick. Nya kårer Under våren har det startats en ny scoutkår, Länghems scoutkår. Den finns i Västgöta scoutdistrikt och hälsas välkomna till förbundet. Representation 12 maj: NSF extra årsstämma, Linköping 19 maj: SALTs årsmöte maj: Nordisk Scoutkonferens, Åbo 26 maj: Scouternas verksamhetsplanering, Tollare folkhögskola 2-3 augusti: Wild Wild West, regionsläger Skåne-Blekinge, Sonnarp oktober: NSF årstämma, Kristianstad november: Samverksansmöte KFUM, Stockholm november: LSUs årsmöte, Stocksolm november: Demokratijamboree, Stockholm 24 november: SSRs årsmöte, Stockholm Personal Sedan FM har styrelsen sett över de tjänster som förbundet har. I samband med FM sade generalsekreteraren upp sig, och med anledning av den krympande organisation som förbundet står inför har styrelsen beslutat att inte tillsätta tjänsten. Gällande arbetsledning för personal har styrelsen hyrt in tjänsten från KFUM Sverige. Den krympande organisationen samt det ekonomiska innebär också att förbundet under hösten och vintern inte kommer att förlänga projektanställningar. Anställda förbundskansliet Louise Callenberg, generalsekreterare t.o.m maj 2012 Ingrid Greiby Sophia Jansson, t.o.m. maj 2012 Sanna Andersson, kommunikatör, t.o.m. oktober 2012 Henrietta Eurenius Vanessa Marko, projektanställd Ida Ganrud, från 8 okt 2012 (65%-tjänst huvudsak Alma) Sida 9 (14)

18 KFUK-KFUMs scoutförbund Titel 18/103 Skapat datum Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Giltighetstid FM 2013 Anställda i konsulentorganisationen Lena Pålsson Jonas Lamprecht, tjänstledig f.o.m. september Tjänsten övergick till Scouterna 1 jan Förbundsledning Förbundsstyrelsen Gustaf Haag, förbundsordförande Hanna Nilsson, vice förbundsordförande Richard Trum Ulf Klingnäs Carin Stegen Jörgen Wallin Albin Askman Junhede, fr.o.m Henric Axeheim, fr.o.m Riksroverscoutkommittén Johan Manner, ordförande Simon Jännebring, vice ordförande Erika Wernbro Adina Engqvist Christoffer Wallin Auktoriserad revisor Marie Welin Lekmannarevisor Gunnar Lindblom Verksamhetsrevisorer Niklas Sundberg Anna Åkesson Förtjänstmärken Sanna Andersson, KFUK-KFUMs scoutförbunds förtjänstmärke i silver Medlemsstatistik Medlemsstatistiken baseras på registrerade medlemmar i scoutförbundets medlemsregister Regina. Analys av statistiken redovisas i kapitlet Medlemsutveckling. Sida 10 (14)

19 KFUK-KFUMs scoutförbund Titel 19/103 Skapat datum Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Giltighetstid FM Sida 11 (14)

20 KFUK-KFUMs scoutförbund Titel 20/103 Skapat datum Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Giltighetstid FM 2013 Jämförelse Sida 12 (14)

Resultatet för perioden 1 januari 30 juni 2012 beräknas i dagsläget till 306 tkr.

Resultatet för perioden 1 januari 30 juni 2012 beräknas i dagsläget till 306 tkr. Ekonomisk halvårsrapport för 2012 KFUK-KFUMs scoutförbund I nedanstående rapport presenteras kortsiktigt det ekonomiska läget för KFUK-KFUMs scoutförbund under det första halvåret 2012. Styrelsen vill

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer