Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen"

Transkript

1 Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget 2012 Utfall % Intäkter Statsbidraget 1,767,917 1,767, % Donationer % Anordnarbidrag 56,000 13, % Finansiella intäkter 20,000 36, % EU-Besöksbidrag - 272,935 - % Hyresintäkter - 9,000 - % Försäljning - 7,500 - % Summa 1,843,917 2,107, % Donationer kommer från en nedlagd förening. Personen vi fick anordnarbidrag för slutade tidigt under året pga nytt jobb. Den finansiella intäkten kommer från ränta på förbundets placeringskonto och ränta på lån till Sharing is Caring AB. EU-besöksbidrag är den ersättning vi fått från våra besök nere i bryssel på introduktionsutbildningarna. Hyresintäkter är från att Amelia Andersdotter hyr kontorsplats hos oss. Försäljning är T-shirts och den dator vi sålde under året. Kostnader Kongress 129, , % Kost o logi 57,000 54, % Lokal 26,000 26, % Resor 40,000 31, % Mötesverktyg % Material & planering 6,000 2, % Kostnaderna för resor blev lägre då SJ betalade ut en hel del ersättning pga förseningar 1

2 Styrelsen 653, , % Kost och logi 35,000 42, % Kick-off 4,000 2, % Resor 40,000 47, % Representation 25,000 29, % SJ Årskort 40,000 42, % Arvoderade 509, , % Styrelsekostnaderna har varit högre än budgeterat främst då vi har haft hög närvaro under året Kansli Uppsala 94,000 90, % Lokalhyra 50,000 50, % Förbrukningsinventarier 10,000 7, % Förbrukningsmaterial 6,000 4, % Mobiltelefon 13,000 13, % Datakommunikation 3,000 2, % Företagsförsäkringar 2,000 2, % Avskrivningar 10,000 9, % Kansli Syd 24,000 26, % Lokalhyra 18,000 23, % Förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier 2, % Kansli Syd, telefon och rese 4,000 3, % Förbundet har under året stängt ner kansliet utanför Malmö då personen som satt där fick jobb. Kontraktet löpte egentligen till Maj 2013 därav den högre kostnaden. Administration 103,000 83, % Bankkostnader 5,000 5, % IT-Tjänster 50,000 28, % Revisorskontroll inför statsbidraget 28,000 29, % Revision 20,000 20, % Kostnaden för det nuvarande IT-avtalet med Piratpartiet bestämdes efter den senaste kongressen, därav den högre budgeteringen jämfört med utfallet. 2

3 Konferenser 100, , % Politisk konferens 100, , % Lokala och regionala bidrag 487, , % Bidrag till lokalavdelningar 262, , % Bidrag till distrikt 196, , % Bidrag till lokalavdelningar, släpande 29, % Förbundsstyrelsen beslutade att dela ut ett julbidrag till samtliga föreningar så att det belopp som kongressen 2012 avsåg att dela ut i bidrag också skulle delas ut. Marknadsföring 179, , % Almedalen 15,000 12, % Kampanj 50,000 20, % Tryck och profilmaterial 34,000 28, % Medlemsvärvning 80,000 58, % Utbildning och utveckling 150, , % Internutbildning 20,000 16, % Mindre utbildningshelger 100, , % Ledarskapsutbildningar 30, % Förbundet anordnade under året fem stycken introduktionsutbildningar. För varje besök nere Bryssel har förbundet fått besöksbidrag från EU-parlamentet. Detta bör hållas i åtanke när man tittar på utfallet. 3

4 Organisationen 98,000 49, % Föreningsavgifter 13,000 12, % Internationella samarbeten 15,000 1, % Valberedning 10,000 5, % Arbetsgruppernas kostnader 60,000 20, % Valutakursförluster - 9,013 - % Vissa arbetsgrupper inom förbundet har haft det svårt att träffas och mer pengar har det därför inte gjorts av med. Valutakursförlust beror på att förbundet har en handkassa i euro och det besöksbidrag man fått har varit kontant vilket sedan växlats till svenska kronor i Sverige. Summa 2,017,000 2,056, % Resultat -173,083 51, % Förbundet gjorde under året en viss vinst. Planerad central verksamhet som inte genomfördes är i huvudsak skälet. 4

5 Årsbokslut för Ung Pirat Räkenskapsåret

6 Resultaträkning Not Förbundets intäkter Övriga intäkter Summa intäkter Förbundets kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella tillgångar Summa förbundets kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -1 0 Valutakursförluster S:a Finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Årets resultat

7 Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier I dotterbolag Långfristiga fodringar hos dotterbolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fodringar Kundfodringar Övriga fodringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter S:a Kortfristiga fodringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga 7

8 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med bokföringslagen och god redovisningssed. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier Datorer 5 år 3 år Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Andelar i dotterföretag När föreningen direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande, i ett företag, klassificeras detta företag som ett dotterföretag. Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Koncernredovisning Föreningen är ett mindre företag enligt Årsredovisningslagens definition och upprättar därför ingen koncernredovisning. 8

9 Noter Not 1 Personalkostnader Medelantalet arvoderade Kvinnor 0 0 Män 2 2 Totalt 2 2 Arvode, ersättningar och sociala avgifter Arvode och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Totalt Arvodet är reglerat i arvoderingsvillkoren och är 31.5% av inkomstbasbeloppet var detta kr. Not 2 Inventarier Ingående anskaffningsvärden Inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat resultat

10 Not 3 Andelar i koncernföretag Ingående redovisat värde Inköp Utgående redovisat värde Org. Nr Säte Kapital- Andel (%) Sharing is Caring AB Uppsala 100 Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört värde Bokfört värde Andel (%) Andel (%) Aktier Sharing is Caring AB Summa Dotterbolagets egna kapital uppgår per till 40 tkr och årets resultat per 2012 uppgår till 10 tkr. Not 4 Lån till dotterbolag Ingående nominellt värde 0 0 Tillkommande fodringar Amorteringar, avgående fodringar 0 0 Summa

11 Uppsala mars 2013 Gustav Nipe Förbundsordförande Mikael Holm Förbundssekreterare Malin Ahnberg Niklas Dahl Simeon Jonasson Lars Johansson Jimmie Karlsson Lucas Persson Louise Anjou Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats Johan Rönnkvist Auktoriserad revisor Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB Nils Agnesson Förtroendevald revisor 11

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 BRF SANDKILEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Bostadsrättsföreningen Sandkilens styrelse avlämnar härmed följande redovisning för verksamhetsåret 20110101 20111231

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Minno AB Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala Information och schema Ansvarsområden under mötet: Inköp frukost: Mikael Holm Framtagning och borttagning av frukost på lördag: Christoffer

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Lagmanstinget 5 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer