KFUK-KFUMs scoutförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KFUK-KFUMs scoutförbund"

Transkript

1 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 21 april Sammanträdesplats Antal bilagor Skypemöte 3 Närvarande med rösträtt Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Johan Manner Erika Wernbro Albin Askman Junhede (ej 57cde, 58a, 58, 60) Förhinder Ej tillämpbar Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 54. Mötesformalia a) Mötets öppnande Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. b) Val av sekreterare Scoutstyrelsen beslutar: att välja Carin Stegen till sekreterare. c) Fastställande av dagordningen Scoutstyrelsen beslutar: att godkänna dagordningen. 55. Föregående protokoll Scoutstyrelsen beslutar: att lägga föregående protokoll från 7-8 januari, 12 mars och 24 mars till handlingarna. 56. Uppföljning av beslut Styrelsen gick tillsammans igenom tidigare fattade beslut, se bilaga 1. Sida 1 (5)

2 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 21 april Sammanträdesplats Antal bilagor Skypemöte Tillfälliga rapporter a) Ekonomirapport Albin gick igenom ekonomirapporten, se bilaga 2. b) Rapport från helgen med Scouterna Albin och Carin rapporterade från mötet med Scouterna och dess samverkansorganisationer i Stockholm den 18 april. Där diskuterades implementeringen av Scouternas strategi och hur respektive samverkansorganisation arbetar med den. Scouternas verksamhetsplan diskuterades också ur ett samverkansperspektiv. Gemensamma diskussioner mellan samverkansorganisationerna om hur framtida samarbete ska formas och vilka områden som kan vara viktiga att arbeta tillsammans med. Ur KFUMs perspektiv trycktes mycket på nätverkande och samarbete kring internationellt arbete samt nationellt samarbete gällande arrangemang, exempelvis den nationella jamboreen c) Rapport från KFORUM Johan rapporterade från helgen på KFORUM april där också Albin och Carin närvarade under lördagseftermiddagen. Under helgen diskuterades KFUM Sveriges värdegrund och framtid. Det var ca 30 deltagare med bakgrund från många olika delar av rörelsen och var överlag mycket givande. d) Uppdatering kring Almanackans framtid Ett avtal mellan Scouterna och KFUM Sverige är nu undertecknat där Scoutförbundet avsäger sig äganderätten till Almanackan till fördel för ett delat ägandeskap mellan KFUM Sverige och Scouterna. Scouterna kommer ansvara för Almanackans produktion och försäljning genom Scoutshopen, men vinsten delas mellan de två organisationerna. Almanackan kan därmed fortsätta marknadsföras som KFUK-KFUMs Scouternas Almanacka. e) Uppdatering om samverkansavtalet mellan KFUM Sverige och Scouterna Samverkansavtalet mellan KFUM Sverige och Scouterna är snart på plats, det är vissa delar som fortfarande diskuteras. Styrelsen känner sig trygga med hur processen ligger till och fortskrider. 58. Beslutsärenden a) Göransborg KFUK-KFUMs scoutförbund har tagit del av förslag till stadgeförändringar för Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg som är i linje med den omstrukturering som nu sker av svensk scoutrörelse. Styrelsen diskuterade stadgeförändringarna och de frågor som riktats till styrelsen. Sida 2 (5)

3 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 21 april Sammanträdesplats Antal bilagor Skypemöte 3 Scoutstyrelsen beslutar: att KFUK-KFUMs scoutförbund inte har något intresse av att ha något överinseende över Stiftelsen Lunds KFUMs scoutkårs Friluftsgård, Göransborg att ej heller att mottaga årliga redogörelser över verksamheten och dess årsmöte och därigenom utföra viss tillsyn och genom den tillerkännas viss rätt att väcka skadestånd. att ej heller godkänna stadgeförändringar att i det fall stiftelsens upplöses ska de uppgifter som nu tillkommer KFUK-KFUMs scoutförbund övertas av den gemensamma scoutorganisationen i Sverige. att uppdra åt att återkoppla till Stiftelsen om beslutet. b) Stadgar för Luleå KFUK/M scoutkår Styrelsen har fått stadgar från Luleå KFUK/M scoutkår vilka inte innehåller en anslutning till Scouterna. Kårstadgan stämmer överens med de riktlinjer som finns inom KFUK- KFUMs scoutförbund men behöver också godkännas av scouterna och därmed innehålla anslutningen dit. Scoutstyrelsen beslutar: att godkänna Luleå KFUK/M scoutkårs stadga, se bilaga 3. att uppdra åt Albin att återkoppla till Luleå KFUK/M scoutkår gällande anslutningen till Scouterna. 59. Diskussionsärenden a) FM 2015 Anna Magnusson från KFUM Sverige har tyvärr fått förhinder och kan inte delta under mötet. Styrelsen diskuterade möjligheterna för en digital lösning för de delar Anna var ansvarig för gällande strukturprocessen. I övrigt diskuterade styrelsen praktiska detaljer kring mötet. Sida 3 (5)

4 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 21 april Sammanträdesplats Antal bilagor Skypemöte Representation a) Sensus årsmöte 29 maj Sensus årsmöte kommer att hållas på Münchenbryggeriet den 29 maj. Det finns ingen i styrelsen som har möjlighet att delta och representera förbundet på mötet därför anser styrelsen att det kan finnas ett intresse av att se om KFUM Sverige har möjlighet att sända en representant i vårt ställe. Scoutstyrelsen beslutar: att uppdra åt att prata med KFUM Sverige gällande representation på Sensus årsmöte. 61. Övriga frågor Inga övriga frågor togs upp. 62. Kommande möten Styrelsen kommer att träffas under förbundsmötet den april. 63. Mötets avslutande Nilsson tackar alla för visat intresse och förklarar mötet för avslutat. Sida 4 (5)

5 Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 21 april Sammanträdesplats Antal bilagor Skypemöte 3 Carin Stegen Sekreterare Nilsson Mötesordförande Sida 5 (5)

6 Styrelsemöte Punkt Ämne a Övrigt b revisorernas rapport b KFUM mervärde/dialogprojekt a Arkiveringskostnader Almas framtid Almas framtid C Upplösning Lunds scoutdistrikt D Upplösning Gbg scoutdistrikt D Upplösning Gbg scoutdistrikt Stadgar Ekonomihandbok Dialogprojektet Arkivering Arkivering/Djurhajker Stadgar Stockholmsdistriktet Stockholmsdistriktet Minnesmärke Sjöbo Ändamålsbestämda medel Ändamålsbestämda medel Ändamålsbestämda medel Dialogprojekt Webbplats betalning b Dialogprojekt Debattartikel a b d Almanackan e Kansliet c Verksamhetsplanen e Likvidationsprocessen a Kårstadgor a Kårstadgor b Kundfordringar b Kundfordringar a Dialogprojekt a Dialogprojekt a Dialogprojekt

7 a Dialogprojekt b The Academy d Scout <3 KFUM f Malawi g Västgöta scoutdistrikt g Västgöta scoutdistrikt g Västgöta scoutdistrikt h Demokratijamboreen workshop i Förrådet j Stockholm/Gotlands distrikt k FM l Protokoll publicering c Sensus a Stadgar a Stadgar a Stadgar a Stadgar Avsiktsförklaring Workshop DJ Workshop DJ14 DJ b Ekonomirapporter a Ändamålsbestämda medel a Ändamålsbestämda medel b Stadgar b Stadgar b Stadgar b Stadgar c Organisationsprocessen d Workshop ROM b b b f Dialogprojekt f Dialogprojekt b

8 Beslut Administrera utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst till mha Maria prata med Karin om de tre månader då vi betalat för en ekonomitjänst vilken vi inte utnyttjat ta kontakt med KFUM Sverige med specialförbund för ett gemensamt arbete med undersökningen. Invänta svar från scouterna och sedan ge Hans Gerlach besked Uppdra åt Albin och Henric att skriva kontrakt med Lindqwist Att i kontraktet ha med en fullgörandeklausul Att uppdra åt och Albin att granska revisionsberättelse för 2013 och fatta beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Uppdra åt Sandra att kontakta distriktsstyrelsen för att sätta upp ett möte där distriktets revisorer deltar och avlägger den slutliga revisionsrapporten Uppdra åt Sandra att granska revisionsberättelse för 2013 och fatta beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. att återkoppla till Nässjö scoutkår angående komplettering i stadgarna Uppdra åt Albin att uppdatera ekonomihandboken avseende det nya sättet att bokföra vinst från almanacksförsäljningen. Johan kontaktar Hässleholmskåren. Kolla med KFUM Sverige om de har fått avtalet från Riksarkivet. Be djurhajksteamet att inventera sin utrustning. Återkoppla till Norrtälje Malsta Scoutkår angående stadgarna Hjälpa Stockholms scoutdistrikt att omorganisera sig. Återkopplar till Jonas Thorén. Återkopplar till Anders Ågren Prata med Ingrid/Sassa om Malawipengarna 2000-fonden, Roverscoutfonden Diskutera livstidsprenumerantskulden med Maria och finna förslag på lösning Tänka vidare på dialogprojektet utifrån Johans utkast Återkoppla till Mattias Förbereda inför uppstart av dialogprojektet Återkoppla till Svenska Kyrkans Unga Skriva en sammanfattning om workshopen till DJ Ta upp deltagande i Ung i Norden med ROKO upprätta en marknadsföringsplan för almanackans facebooksida. att delta på Storföreningsnätverksträffen i Stockholm. kontakta arrangemangsgruppen rörande en framtid för djurhajkerna hos dem för ett konkret svar och beslut för djurhajker ansvara för implementeringen av kårernas medlemsansökningar till KFUM Sverige i Dialogprojektet. återkoppla till Sjöbo Scoutkår, Arkelstorps Scoutkår och Everöds Scoutkår gällande deras stadgar om medlemskap i förb efter återkoppling till Uppåkra Scoutkår fatta beslut gällande kårens stadgar. avskriva kundfordringar á kr avseende almanacks ordrar från avskriva kundfordringar á kr avseende kundfordringar i förbundets kundreskontra. skapa en broschyr med tydlig marknadsföring och info av den nya organisationen. skapa en ansökningsblankett för medlemskap i KFUM Sverige till kårerna. beställa almanackor åt de som behöver för utdelning till kårerna i dialogprojektet.

9 ta fram ett stödmaterial för kårerna gällande stadgeuppdatering. Anmäla och styra vilka och hur vi åker uppdra åt Johan och Carin att, i samråd med Ingrid, inleda projektet Scout <3 KFUM. utreda olika alternativ för förvaltare av ändamålsbestämda medel Dackekåren och presentera detta för styrelsen under undersöka om fakturering har skett gälande distriktets medlemsavgift 2010 och återkoppla till distriktet att det inte förbundet inte är återbetalningsskyldig för medlemsavgift 2013 och att förbundets kans att betala påminnelse fakturan, á kr, rörande FM2011till Västgötascoutdistrikt. att planera workshopen i samråd med Caroline Daly kontakta Hans Gerlach för diskussion om förrådets framtida förvaltning. att gemensamt sammankalla till ett möte med distriktet för att hjälpa dem med en strukturering av processen. tillfråga tidigare arrangörer om att anordna FM 2015 i Nässjö. att sammanställa de protokoll som inte ligger uppe på hemsidan för utskick till Johan. att hänskjuta beslutet om vem som representerar förbundet på Sensus extra årsstämma till nästa styrelsemöte. att återkopplar till Dala KFUK-KFUM Scoutkår gällande deras namn och anslutning till scoutförbundet. att återkopplar till Norrtälje-Malsta Scoutkår och meddelar att den uppdaterade stadgan också måste godkännas a att återkopplar till Scoutkåren Drotten angående tydligheten i paragraf 8, gällande vem som godkänner kårens sta att Sandra återkopplar till KFUM i Uddevalla att förbundets namn är KFUK-KFUMs scoutförbund, och att detta bör uppdat att Henric får i uppdrag att författa ett utkast till avsiktsförklaring. att Carin och Erika kontaktar Daniel Axelsson, internationell assistent på KFUM Sverige, och Karin Edstedt angående pra att Carin kontaktar Carolin Daly på KFUM Sverige och bokar ett möte om Framtidens Scouting med KFUM-workshopen. att beslut om vilka observatörer som deltar för scoutförbundet fattas per capsulam när mer information om anmälningsförf att uppdra åt Albin att bilägga en utförligare redovisning av Almanackan till Förbundsmötet 2015 att uppdra åt Henric att inkludera beslutet om räntebärande kapital i den proposition som styrelsen har för avsikt att föreslå Förbundsmötet att uppdra åt Albin att ta med resultat från diskussionen i budget- och ekonomiarbetet för 2015 och att återkoppla till Tommarp scoutkår gällande anslutning att återkoppla till Obbola scoutkår gällande namn på scoutförbundet (och anslutning till Scouterna) att återkoppla till Staffanstorps scoutkår Torparna gällande anslutning att återkoppla till Annetorpsdalen gällande anslutning till Scouterna. att Sandra återkopplar till Organisationsgruppen och KFUM Sverige gällande de tankar som styrelsen hade. att Carin återkopplar till Caroline gällande input på workshop på Riksombudsmötet 2015 att Johan med hjälp av Ingrid kontaktar innehavare av gamla mailkonton, för att informera om att dessa kommer att stängas ned. att Johan med hjälp av Ingrid kontaktar kontaktpersoner för de gamla kårhemsidor som hanterats av förbundet, för att höra om de vill ha tillgång till materialet. att Johan tillser att de gamla kårhemsidorna arkiveras, både hos Hans och på lämpligt Internetarkiv. att Johan ska sammanställa de viktigaste slutsatserna från Dialogprojektet inför KFORUM samt Scouternas arbetsmöte (se ). att alla slutsatser från kårbesök måste rapporteras in i Podio senast 10 april. att anlita advokatbyrån i de fall då scoutstyrelsens egen kompetens inte är tillräcklig.

10 Ansvarig Slutdatum Status Notering Albin Sandra & Carin Går in i dialogprojektet Albin Avskriven Katarina Hedberg har skickat ärendet vidare till Scouternas presidie. Hans har fått besked att ta fram avtal med riksarktivet Henric & Albin Avskriven Henric & Albin Avskriven & Albin Revisionsberättelse och bokslut är inte klart ännu Sandra Revisionsberättelse och bokslut är inte klart ännu Sandra Revisionsberättelse och bokslut är inte klart ännu Henric / Ingrid Nya stadgar tas 2015 Albin Avskriven Vilande. Åtgärdas i samband med bokslutet Johan Sandra Djurhajksteamet på gång Carin, Johan, Albin Avskriven Dublett, 111j Ta reda på riktlinjerna för xx pengarna. Carin Nästa F-möte Albin Hösten Alla Johan Johan Albin ASAP Emil ASAP Carin och Albin Ingrid, Carin och Johan septemeber Sandra Johan Avskriven Alla februari Albin Albin Redovisas i ekonomirapporten på januarimötet. Carin och Johan Johan Henric Innan första möten

11 Johan+ Carin Johan+Carin Ingrid Albin Albin Erika och Carin Henric Johan och Carin Henric Alla och Alla Sandra Henric Carin och Erika Carin Alla Påbörjad Avskriven Scouterna ok, ej svar från KFUM Sverige Efter mycket arbete och kontaktförsök av styrelsen utan respons eller konkreta svar skriver styrelsen av denna punkt Albin Henric Albin Pågående Pågående Ej påbörjad "Det tror jag att jag har gjort" "Vet inte statusen på något om jag ska vara ärlig" Sandra Carin Johan Johan Johan Johan Albin Pågående Pågående Pågående Pågående

12 Nytt slutdatum Början av okt: Vi gör som tidigare år. Det handlar ju bara om ett år. Revisorernas förslag.

13 Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte 21 april Författare Giltighetstid Albin Junhede Tills 21 apr Ekonomirapport till styrelsemöte i Kalmar okt Budgetuppföljning... 2 Budget Budgetuppföljning per sista mars Projektnivå... 3 Budgetuppföljning per sista mars 2015 Kostnadsställenivå... 4 Kommentar till budgetuppföljning... 5 Likvida medel... 6 Balans på BG och PG:n 17 april Sida 1 (6)

14 Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte 21 april Författare Albin Junhede Ekonomirapport till styrelsemöte i Kalmar okt 2014 Giltighetstid Tills 21 apr Budgetuppföljning Budget 2015 Observera att denna budget inte är beslutad av Förbundsmötet (FM) ännu. Det är en reviderad version av den preliminära budget som röstades genom på FM 2014 och som har lagts fram som slutligt förslag till FM Kostnadsställe Kostnadsställe/Projekt Beskrivning4Projekt Intäkter Kostnader Differens Not 10 Förbundet kr8 ; kr kr Övergripande/Allmänt kr4 = kr kr Arkivering =4kr4 = kr4 = kr4 20 Alma kr ;8kr kr Alma4övrigt =4kr =4kr =4kr =4kr =4kr =4kr =4kr =4kr =4kr =4kr =4kr =4kr kr =4kr kr4 30 Kommunikation ;8kr8 ; kr8 ; kr Övergripande4KST ;8kr =4kr =4kr Marknadsföring ;8kr8 = kr4 = kr Webb ;8kr8 = kr4 = kr4 40 Projekt8&8arrangemang kr8 ; kr8 ; kr Övergripande4KST =4kr =4kr =4kr Årsmöte kr4 = kr4 = kr Roverscouternas4Riksting kr4 = kr4 = kr Riksroverscoutkommitténs4Höstkurs =4kr =4kr =4kr Dialogprojektet =4kr4 = kr4 = kr4 50 Utbildning kr8 ; kr8 ; kr Övergripande4KST =4kr =4kr =4kr Djurhajkerna kr4 = kr4 = kr Järvhajk =4kr =4kr =4kr Warghajk =4kr =4kr =4kr Bäverhajk =4kr =4kr =4kr Lohajk =4kr =4kr =4kr4 60 Ledning ;8kr8 ; kr8 ; kr Övergripande4KST =4kr4 = kr4 = kr Styrelse =4kr4 = kr4 = kr Valberedning =4kr =4kr =4kr Riksroverscoutkommité =4kr4 = kr4 = kr =4kr =4kr =4kr4 70 Kansli ;8kr8 ; kr8 ; kr Övergripande4KST =4kr =4kr =4kr Kanslidrift =4kr4 = kr4 = kr Ekonomi =4kr4 = kr4 = kr IT =4kr4 = kr4 = kr4 80 Medlemsservice kr8 ; kr8 ; kr Övergripande4KST kr8 ; kr8 90 Förvaltningar8och8anläggningar ;8kr ;8kr ;8kr8 Inga4anläggningar4kvar Övergripande4KST Resultat kr4 = kr4 = kr4 Sida 2 (6)

15 Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte 21 april Författare Giltighetstid Albin Junhede Tills 21 apr Budgetuppföljning per sista mars Projektnivå Kostnadsställe Kostnadsställe/Projekt Beskrivning4Projekt Intäker464Budget Intäkter464Utfall Kostnader464Budget Kostnader464Utfall Budgetdifferens Utfallsdifferens 10 Förbundet """""""""""""""""""""!" 1000 Övergripande/Allmänt """"""""" 220"000" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""" 107"000"!""""""""""""""""""""" 50" """"""""" 113"000"!"""""""""""""""""" 50" 1100 Arkivering """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""""" 38"000" """"""""""""""""""""""""!"!""""""""""" 38"000" """""""""""""""""""""!" 20 Alma """""""""""""""""""""!" 7200 Alma"övrigt """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" """""" 1"000"000" """"""""""""""""""""""""""!" 4444 """""" 1"000"000" """"""" 1"024"313" """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""""""""!" 4444 """""""""""""""""""""!" """""""""""""""""""""!" 30 Kommunikation """""""""""""""""""""!" 3000 Övergripande"KST """""""""""""""""""""!" 3600 Marknadsföring !"""""""""""""""" 1"485"!""""""""""""" 1"000"!"""""""""""""" 1"485" 3260 Webb 4 """"""""""""""""""""!" !"""""""""""""""" 2"277"!""""""""""" 10"000"!"""""""""""""" 2"277" 40 Projekt4&4arrangemang Övergripande"KST """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 4151 Årsmöte """"""""""" 10"000" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""""" 50"000" """"""""""""""""""""""""!"!""""""""""" 40"000" """""""""""""""""""""!" 4160 Roverscouternas"Riksting """"""""""" 20"000" """""""""""" 4"800"!"""""""""""""""" 21"000"!"""""""""""""""" 7"796"!""""""""""""" 1"000"!"""""""""""""" 2"996" 4200 Riksroverscoutkommitténs"Höstkurs """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 4300 Dialogprojektet"scouting"i"KFUM """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""""" 34"000"!"""""""""""""""" 5"460"!""""""""""" 34"000" """""""""""""""""""""!" 50 Utbildning Övergripande"KST """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 5330 Djurhajkerna """"""""""""" 9"000"!"""""""""""""""" 10"000" 4444!""""""""""""" 1"000" """""""""""""""""""""!" 5340 Järvhajk """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""""""""!" 4444 """""""""""""""""""""!" """""""""""""""""""""!" 5346 Warghajk """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 5349 Bäverhajk """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 5355 Lohajk """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 60 Ledning Övergripande"KST """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""""" 35"000"!""""""""""""""""""" 872"!""""""""""" 35"000"!"""""""""""""""" 872" 6100 Styrelse """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""" 180"000"!"""""""""""""" 34"090"!""""""""" 180"000"!"""""""""""" 34"090" 6130 Valberedning """""""""""""""""""""!" 6600 Riksroverscoutkommité """""""""""""""""""""!"!"""""""""""""""" 50"000"!"""""""""""""""" 6"140"!""""""""""" 50"000"!"""""""""""""" 6"140" 70 Kansli """""""""""""""""""""!" 7000 Övergripande"KST """""""""""""""""""""!" 7100 Kanslidrift """""""""""""""""""""!"!"""""""""""""" 625"000"!"""""""""""" 191"412"!""""""""" 625"000"!"""""""""" 191"412" 7110 Ekonomi """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""" 121"000"!"""""""""""""" 32"960"!""""""""" 121"000"!"""""""""""" 32"960" 7120 IT """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""""""" 4"000" """"""""""""""""""""""""!"!""""""""""""" 4"000" """""""""""""""""""""!" 80 Medlemsservice Övergripande"KST """"""""""" 50"000" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""""" 60"000" 4444!""""""""""" 10"000" """""""""""""""""""""!" 90 Förvaltningar4och4anläggningar Övergripande"KST """""""""""""""""""""!" 4444 Resultat """""" 1"309"000" """" 1"029"113"!""""""""""" 1"346"000"!"""""""""""" 282"542"!""""""""""" 37"000" """""""""" 746"571" Sida 3 (6)

16 Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte 21 april Författare Giltighetstid Albin Junhede Tills 21 apr Budgetuppföljning per sista mars 2015 Kostnadsställenivå Kostnadsställe Kostnadsställe ++Intäkter+/+Budget++ Inäkter+/+Utfall ++Kostnader++/+Budget+ Kostnader+/+Utfall Budgetdifferens Utfallsdifferens 10 Förbundet Alma Kommunikation Projekt-&-arrangemang Utbildning Ledning Kansli Medlemsservice Förvaltningar-och-anläggningar Resultat ))))))))))) 1)309)000) )))))))) 1)029)113) 0)))))))))))))) 1)346)000) 0))))))))))) 282)542) 0)))))))))) 37)000) Sida 4 (6)

17 Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte 21 april Författare Giltighetstid Albin Junhede Tills 21 apr Intäkter Kostnadsställe Kostnadsställe ++Intäkter+/+Budget++ Inäkter+/+Utfall %+av+budget 10 Förbundet /+ 20 Alma % 30 Kommunikation / /+ 40 Projekt+&+arrangemang % 50 Utbildning /+ 60 Ledning / /+ 70 Kansli / /+ 80 Medlemsservice /+ 90 Förvaltningar+och+anläggningar / /+ Resultat SEK SEK 79% Kostnader Kostnadsställe Kostnadsställe ++Kostnader++/+Budget+ Kostnader+/+Utfall %+av+budget 10 Förbundet / / Alma / /+ 30 Kommunikation / / % 40 Projekt+&+arrangemang / / % 50 Utbildning / /+ 60 Ledning / / % 70 Kansli / / Medlemsservice / /+ 90 Förvaltningar+och+anläggningar / /+ Resultat.))))))))))) 1)346)000).)))))))))) 282)542) 21% Resultat Kostnadsställe Kostnadsställe Budgetresultat Utfallsresultat %+av+budget 10 Förbundet / Alma % 30 Kommunikation / / % 40 Projekt+&+arrangemang / / % 50 Utbildning / /+ 60 Ledning / / % 70 Kansli / / Medlemsservice / /+ 90 Förvaltningar+och+anläggningar / /+ Resultat.))))))))))))))) 37)000) /2018% Kommentar till budgetuppföljning Budgetuppföljningen sträcker sig fram till sista mars I denna uppföljelse har inga direkt avvikande siffror kunna hittats, utan hittills är det endast löpande saker som har inträffat. Gällande almanacksresultat så är det nästan helt färdigt, det kan fortfarande inkomma några fler kostnader. Sida 5 (6)

18 Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte 21 april Författare Giltighetstid Albin Junhede Tills 21 apr Likvida medel Balans på BG och PG:n 17 april 2015 Saldo SEB Saldo PG Alma Saldo PG Övrigt Saldo PG ROKO Totalt SEK SEK SEK SEK SEK I samband med denna rapport har ingen likviditetsanalys gjorts. När denna budget (eller en reviderad version av den) är genomröstad på FM kommer en grundlig likviditetsanalys göras. Sida 6 (6)

19 Stadgar för Luleå KFUK/M scoutkår. Antagna Kommentar allmänt: En ny scoutkår blir en självständig juridisk person först när man i kåren haft årsmöte, antagit stadgar och utsett styrelse. Normalstadgar gäller inte automatiskt om inte kårens årsmöte antagit dem. Stadgar för Luleå KFUK-KFUMs scoutkår inom KFUK-KFUMS scoutförbund antagna vid årsmöte UPPGIFT OCH VERKSAMHETSORT Luleå KFUK/M Scoutkâr med verksamhet i bedriver scoutverksamhet i enlighet med KFUK-KFUMS scoutförbunds stadgar, och är ansluten till detta förbund. 2 MEDLEMMAR Scoutkårens medlemmar utgörs av scouter, ledare och de enskilda personer, som av kårstyrelsen beviljats inträde och som erlagt fastställda medlemsavgifter. 3 LEDARE Ledare ska ha av kårstyrelsen godkänd utbildning samt vara villiga att arbeta enligt scoutförbundets målsättning. Ansvarig enhetsledare utses av kârstyrelsen och skall dessutom ha fyllt 18 år. 4 ÅRSMÖTE 1. Scoutkårens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls varje år före februari månads utgång. Extra årsmöte hålls, om kårstyrelsen eller minst hälften av kårens röstberättigade medlemmar så begär. 2. Kallelse till årsmötet utfärdas av kårstyrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Förslag till föredragningslista jämte inkomna motioner och av kårstyrelsen hänskjutna ärenden utsändes till samtliga röstberättigade medlemmar senast en vecka före årsmötet. 3. Rätt att väcka motion till årsmötet tillkommer varje medlem. Motionen skall för att behandlas, vara kårstyrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. 4. Rösträtt tillkommer alla kårens medlemmar. Alla kårens medlemmar har närvaro- och yttranderätt. 5. Vid ordinarie årsmötet skall följande ärenden förekomma: a) val av mötets funktionärer b) fråga om kallelse till årsmötet skett stadgeenligt c) fastställande av föredragningslista

20 d) fastställande av röstlängd e) föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning f) föredragning av revisionsberättelsen g) fråga om ansvarsfrihet för kårstyrelsen h) val av kårordförande och vice kårordförande i) val av 2 övriga ledamöter i kårstyrelsen j) val av 2 revisorer k) val av valkommitté l) eventuella övriga val m) fastställande av verksamhetsplan n) fastställande av medlemsavgift och budget o) behandling av i stadgeenlig tid till kärstyrelsen inkomna motioner samt behandling av övriga av kårstyrelsen hänskjutna ärenden. 6. Beslut fattas av enkel majoritet, dock med undantag för i 8 och 9 nämnda beslut. Val avgörs vid lika röstetal genom lottning. l andra frågor gäller vid lika röstetal den mening som hittades av mötesordföranden. Val sker med slutna röstsedlar om någon så begär. 5 KÅRSTYRELSEN 1. Scoutkårens verkställande organ är kårstyrelsen. Kårstyrelsen väljs av årsmötet. 2. Kårstyrelsen består av ordförande och vice ordförande som väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år hälften varje år. Av ledamöterna ska minst 2/3, däribland ordförande, vice ordförande och kassören ha uppnått myndig ålder. Vid val bör tillses att de olika verksamhetsgrenarna blir representerade. Inom styrelsen utses kassör och sekreterare. 3. Valbar till styrelsen är medlem som förklarat sig villig att verka för scoutförbundets målsättning. 4. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av dess medlemmar är närvarande och samtidigt hälften av dessa har uppnått myndig ålder. 6 EKONOMI Scoutkåren är gentemot scoutförbundet en självständig ekonomisk och juridisk enhet. Scoutkårens räkenskapsår följer kalenderår. Årsmötet beslutar om förvärv och överlåtelse samt inteckning i fast egendom. Kommentar: Transaktioner medfast egendom är så betydelsefulla för kårens ekonomi att sådana bör beslutas av årsmöte. Om inget om detta står i stadgarna anses ändå att årsmötet måste besluta om överlåtelse av fastighet. Det är osäkert vad som juridiskt gäller vid förvärv av och inteckning i fastighet. Stadgar bör därför reglera detta. (Fastighet mark med eller utan byggnad på). 7 FIRMATECKNING Rätt att företräda kåren och teckna dess firma tillkommer förutom kårstyrelsen de personer som kärstyrelsen utser. Firmatecknaren skall ha uppnått myndig ålder.

21 8 STADGEÄNDRING Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas av ordinarie årsmöte. För giltigt beslut fordras 2/3 majoritet. Dessa stadgar och eventuella stadgeändringar skall för att äga giltighet godkännas av scoutstyrelsen. Kommentar: Stadgar och stadgeändringar hos scoutkårer måste godkännas av scoutförbundet. 9 UPPLÖSNING Scoutkårer upplöses genom likvidation. Beslut om upplösning av scoutkåren kan endast fattas av två på varandra följande årsmöten med minst fyra veckors mellanrum. Ett av årsmötena skall vara ordinarie. För giltigt beslut fodras 2/3 majoritet vid sista mötet. Under likviditationsförfarandet gäller kårens stadgar. Vid det sista mötet utses likvidatorer, vilka kan vara styrelseledamoter. Likvidatorernas uppgift är att realisera kårens tillgångar för att lösa scoutkårens eventuella skulder och därefter fördela kårens egendom. Vad som sedan återstår kan efter årsmötets beslut tillfalla det scoutdistrikt scoutkåren tillhört, eller om detta ej längre existerar, KFUK-KFUMs scoutförbund. Årsmötet kan också besluta att medlen tillfaller kristen verksamhet i Luleå kommun, alternativt fonderas, som har till syfte att stötta barn och ungdomsverksamhet även på annat sätt än via scouting alternativt annan scoutkår i Luleå utanför KFUK-KFUM. I det fall årsmötet väljer att medlen ska fonderas ska även en fondförvaltare utses av årsmötet och Likvidatorerna har då till uppgift att föreslå lämplig fondförvaltare som kan tillvarata scoutkårens önskemål på bästa sätt.

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 10 februari 2015 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Skype 1 Närvarande med rösträtt Nilsson Mötesordförande Henric Axeheim Sandra

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 15-16 Augusti 2015 4 Sammanträdesplats Antal bilagor Färjestaden, Öland 1 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Albin Askman Junhede Sandra Dauksz Hanna-Maria

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen 3 mars 2014 2 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 4 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Hanna Nilsson Sandra Dauksz Anna-Karin Stensson Albin Askman

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL 802400-9279 Västberga allé 9, 8 tr 126 30 Hägersten Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se STADGAR för INSTITUTET

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

1 Grundval och uppgift

1 Grundval och uppgift EFS stadgar antagna vid årsmöte 1874, med åren 1904, 1911, 1921, 1922, 1923, 1942, 1949, 1958, 1962, 1964, 1966, 1968, 1972, 1979, 1982, 1986, 1994, 1997, 2002, 2006, 2008, 2010 och 2012 beslutade ändringar

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för KFUK-KFUMs scoutförbund

Stadgar för KFUK-KFUMs scoutförbund Stadgar för KFUK-KFUMs scoutförbund Beslutade på förbundsmötet 2007, 21-22 april 2007 Justerade på förbundsmötet 2008, 19-20 april 2008 Justerade på förbundsmötet 2009, 25-26 april 2009 Justerade på förbundsmötet

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Förslag till ändrade stadgar: Nuvarande stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM 1 ORGANISATIONSFORM

Förslag till ändrade stadgar: Nuvarande stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM 1 ORGANISATIONSFORM Förslag till ändrade stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM KFUK-KFUM Ängsholmen utgör en sektionsförening inom KFUK-KFUM Central och är därmed en självständig juridisk person. I sin nya organisationsform, beslutad

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund STADGAR FÖR SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund KAPITEL 1: TILLHÖRIGHET OCH ÄNDAMÅL 1.1 Tillhörighet Seniorpsykologer i Sveriges Psykologförbund (Seniorpsykologerna) är en förening inom Sveriges

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907 Stadgar för Gamla Knebildstorp org.nr 716407-9332 Grundad 6 april 1907 Stadgar 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gamla Knebildtorps ekonomiska förening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Normalstadgar för Lokalförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Normalstadgar för Lokalförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 1 Normalstadgar för Lokalförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Namn, verk- 1.1 samhetsområde och uppgifter 1 Lokalföreningens namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts lokalförening i kommun. Lokalföreningen

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer