STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN"

Transkript

1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

2 Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora för att undvika dyra felrekryteringar. Hur går Sveriges rekryteringsansvariga tillväga vid sina rekryteringar nu när sysselsättningen förväntas nå den högsta tillväxten på nästan två år? Stockholms Handelskammare och affärsinformationsföretaget Bisnode har för sjätte året i rad genomfört en kvantitativ rikstäckande undersökning bland landets rekryteringsansvariga för att få svar på det. Undersökningen visar att allt färre företag har en policy för sin rekrytering samtidigt som rekryterarna upplever att bakgrundkontrollerna ökar. Även om 70 procent av företagen har någon form av policy eller rutiner för bakgrundskontroller så är det ändå en nedgång i jämförelse med tidigare år. Och totalt sett ökar bakgrundskontrollerna, vilket är en tydlig trend sedan Referenstagning är fortfarande den vanligaste bakgrundskontrollen men internetsökningar på kandidater via sökmotorer såsom Google ökar i betydelse för sjätte året i rad. Även sociala medier såsom bloggar, Twitter, Linkedin och Facebook spelar en allt större roll i företagens bakgrundskontroller. Att kontrollerna via sociala medier ökar har varit en trend i flera år. Den trenden fortsätter. Företag i den privata sektorn tenderar att undersöka alkohol- och drogtester, göra kreditupplysningar och kontrollera betalningsanmärkningar, engagemang i andra företag, sociala medier samt hälsokontroller i betydligt större utsträckning än arbetsgivare i den offentliga sektorn. Arbetsgivare i offentliga sektorn lägger större vikt vid att undersöka utbildningshistorik, brottsdomar och stämningar, samt använder sig av till exempel Google i sina bakgrundskontroller i större utsträckning än vad som är fallet för privata företag. Undersökningen visar att bemannings- och rekryteringsföretagen kommer att förmedla allt fler jobb i framtiden. Två tredjedelar av företagen anger att de sällan eller aldrig anlitar Arbetsförmedlingen vid rekrytering. Både arbetsgivare och arbetssökande har minskat sin användning av Arbetsförmedlingens tjänster och allt fler rekryterar och söker jobb helt utan Arbetsförmedlingens medverkan. 2

3 Konjunkturläget stärks Fyra kvartal i följd har konjunkturen stigit i till exempel Stockholms län och därmed kan den tidigare negativa trenden konstateras bruten och konjunktursignalerna ser ljusare ut än på länge för hela Sverige. Även arbetsmarknaden stabiliseras nu, men långsamt. Konjunkturundersökningen för Stockholms län, Stockholmsbarometern, fastställer i senaste rapporten för kvartal fyra år 2013 att sysselsättningen totalt sett minskar. Och det för sjätte kvartalet i följd. För Stockholms näringsliv uppnår sysselsättningen ett nettotal 1 på -18, vilket är den lägsta noteringen år Under fjärde kvartalet minskade antalet anställda i de flesta branscherna, men den var särskilt kraftig inom bygg- och tillverkningsindustrin. Livsmedelshandeln och sällanköpsvaruhandeln är de branscher som visar på en positiv trend där sysselsättningen fortsätter att öka. Prognosen för arbetsmarknaden under 2014 års första kvartal, är enligt Stockholmsbarometern, totalt sett positiv. Nettotalet för förväntan om sysselsättningen i hela näringslivet för nästa års första kvartal mäter 7, vilket är en positiv spegelbild av motsvarande noteringen från förra kvartalet på -7. Sambandet mellan tillväxt och sysselsättning n Antal anställda, förväntan n Antal anställda, utfall n Konjunkturindikator KÄLLA: STOCKHOLMSBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET BRIST PÅ KOMPETENS INOM DATABRANSCHEN Totalt sett mäter samtliga branscher låga andelar företag som lider av brist på kompetens och arbetskraft under kvartal fyra. Databranschen står dock ut från mängden då 30 procent av företagen uppger brist på kompetens. Det är en ökning från 14 procent från föregående kvartal. 1 Nettotal är saldot mellan andelen företag som angett en ökning respektive en minskning för en viss faktor. 3

4 Brist på arbetskraft n Näringslivet n Byggindustrin n Databranschen n Uppdragsverksamhet Näringslivet Databranschen Byggindustrin Uppdragsverksamhet KÄLLA: STOCKHOLMSBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET Konjunkturen som helhet i Stockholms län fortsatte att stärkas under fjärde kvartalet 2013 och det skedde i snabbare takt än tidigare. Osäkerheten bland företagen är visserligen fortsatt påtaglig, men den tidigare långsiktigt vikande trenden tycks bruten. Oron har sin bakgrund främst i den ekonomiska utvecklingen i utlandet, särskilt i södra Europa. Prognoserna för första kvartalet år 2014 är positiva för flertalet av branscherna. Sysselsättningen förväntas att öka, särskilt i uppdragsverksamheten och databranschen. Byggindustrin minskade kraftigt under fjärde kvartalet 2013, men även för den branschen ser det ljusare ut under första kvartalet 2014 då sysselsättningen väntas öka för första gången på sex kvartal. I tillverkningsindustrin väntas antalet anställda minska kraftigt. Men totalt sett förväntas sysselsättningen nå den högsta tillväxten på två år. Förväntan Q1 30 Data branschen Tillverkning Bygg Motor Partihandel Sällanköpshandel Livsmedelshandel Uppdragsverksamhet n Förväntan Q4 n Utfall Q4 n Förväntan Q1 KÄLLA: STOCKHOLMSBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET

5 Bakgrundskontroller vid anställningar Att rekrytera rätt kompetens är en avgörande faktor för företagens framgångar och ansträngningarna är stora för att undvika dyra felrekryteringar. Vi har för sjätte året i rad genomfört en kvantitativ och rikstäckande undersökning bland Sveriges rekryteringsansvariga för att ta reda på hur de går tillväga vid rekryteringar. Vet de vad de ska leta efter i de ansökningar de får in? Vilka bakgrundskontroller av kandidater är vanliga? Har företagen rutiner för bakgrundskontroller eller går de på känsla? TILLVÄXTEN I NÄRINGSLIVET FÖRBÄTTRAS Hela 78 procent av de tillfrågade i undersökningen uppger att de planerar att anställa någon de närmaste tre månaderna. Den siffran är högre än förra året och året dessförinnan, 74 respektive 77 procent, och ligger i linje med att tillväxttakten i näringslivet förbättras. När undersökningen genomfördes första gången, våren 2008, var konjunkturläget starkt och 88 procent av företagen svarade att de planerade att anställa någon de närmaste tre månaderna. Andra gången den genomfördes, våren 2010, började konjunkturen återhämta sig igen efter fallet i samband med finanskrisen. Då svarade 74 procent att de planerade anställa någon de närmaste tre månaderna. Undersökningen visar att rekryteringsviljan är större än de senaste två åren, dock verkar fortfarande osäkerheten på den globala marknaden hämma företagen. 18 % 4 % 78 % I undersökningen uppger tio procent att tillgången på kompetent personal är bättre jämfört med ett år tillbaka. 71 procent anser att det inte är någon skillnad medan tio procent menar att tillgången är sämre. När undersökningen genomfördes för ett år sedan upplevde 16 procent av företagen att tillgången på kompetent personal var bättre jämfört med året innan, medan åtta procent tyckte den blivit sämre. Konjunkturen var då sviktande, arbetsmarknaden bromsade in och företagen minskade kraftigt antalet anställda. n Ja n Nej n Vet ej Planerar ditt företag att anställa någon de närmaste tre månaderna? 5

6 Hur upplever du tillgången på kompetent personal jämfört med ett år sedan? % ,5 % 10,5 % 8 % 0 Bättre Ingen skillnad Sämre Kan inte bedöma Brist på arbetskraft och kompetent personal brukar öka i takt med att arbetsmarknaden tar fart, verksamheter utökas och ny personal behöver anställas. Eftersom konjunkturen nu ser något ljusare ut är det naturligt att fler företag än föregående år upplever att tillgången på kompetent personal minskat. Avsaknaden av rätt kompetens kan i vissa fall begränsa potentiell tillväxt och utveckling för företagen. Under 2000-talet har det i Stockholm särskilt varit företag i byggindustrin, databranschen och uppdragsverksamheten som drabbats av problemen. 2 När undersökningen bland rekryteringsansvariga genomfördes förra året, våren 2013, minskade antalet anställda kraftigt, särskilt i vissa branscher. Detta efter en längre period av mindre kvartalsmässiga justeringar upp och ner. Arbetstagarna började då att konkurrera om jobben i högre utsträckning än tidigare och situationen övergick till arbetsgivarens marknad. Arbetsgivarnas handlingsfrihet utökades och förhandlingsutrymmet stärktes något. För två år sedan, våren 2012 var situationen liknande, om än något lindrigare. Under 2014 förväntas sysselsättningen öka i vissa branscher under det första kvartalet, om än långsamt. Det är för tidigt att prata om arbetstagarens marknad där förhandlingssituationen är omvänd, men förhoppningsvis går uppdragsverksamheten och databranschen i den riktningen enligt de senaste siffrorna i Stockholmsbarometern. 2 Uppdragsverksamheten med branscher såsom advokat, reklam, arkitekt, redovisning med mera är en viktig del av företagstjänstesektorn. 6

7 Bakgrundskontroller ökar policyn otydligare Undersökningen visar att 70 procent av rekryterarna har någon form av policy eller rutiner för bakgrundskontroller vid rekrytering. Det är en nedgång med fem procentenheter sedan föregående år och med tio enheter sedan år Men samtidigt som färre och färre företag har en policy för hur rekryteringen ska ske upplever rekryterarna att bakgrundskontrollerna ökar. I årets undersökning svarar 40 procent att de upplever att bakgrundskontrollerna har ökat det senaste året medan 59 procent svarar att de är oförändrade. Detta svar är en tydlig trend, svaret på frågan år 2010 var identiskt med i år och undersökningarna 2011, 2012 och 2013 har nästan identiska svar. Det betyder att cirka 40 procent årligen upplever en ökning av bakgrundkontroller, vilket rimligen leder till slutsatsen att de totalt sett har ökat. Detta kombinerat med att andelen företag med policy för bakgrundkontroller har minskat gör att man kan ställa sig frågan om företagen egentligen har kontroll på sin rekrytering. Jämförelse fem år bakåt i tiden över policy eller rutiner vid bakgrundskontroll 38 % 42 % 35 % 40 % 37 % 38 % 39 % 39 % 36 % 31 % 30% 25 % 25 % 25 % 20 % n Ja, vi har en tydlig policy/rutin n Ja, men mer av informell karaktär n Nej Vid frågan om för hur stor del av företagens rekrytering det genomförs bakgrundskontroller (utöver referenstagning) svarar 29 procent att det sker för samtliga rekryteringar, 30 procent att det sker för de flesta rekryteringarna och 33 procent att det sker bakgrundskontroller för ett fåtal rekryteringar. Majoriteten av rekryterarna, 60 procent, gör bakgrundskontroller på en eller två kandidater. 21 procent genomför bakgrundskontroller på tre till fyra kandidater medan enbart åtta procent granskar fler än fem kandidater. I 2013 års undersökning uppgav 56 procent av rekryterarna att de gör bakgrundskontroller på en eller två kandidater. 7

8 61 % Bland de företag som genomför bakgrundskontroller uppger 97 procent i undersökningen referenstagning, vilket alltså i princip är samtliga företag. 85 procent kontrollerar tidigare anställningar medan två tredjedelar, 66 procent, undersöker 21 % utbildningshistorik hos de sökande. Drygt en femtedel, 26 procent, undersöker brottsdomar och stämningar 10 % 8 % och nästan en femtedel, 16 procent, tar också del av hälsokontroller. Internetsökningar på kandidater eller fler via sökmotorer såsom Google ökar i betydelse för sjätte året i rad och Hur många kandidater gör ni bakgrundskontroller på? utförs av 41 procent av företagen. När undersökningen genomfördes förra året var motsvarande andel 39 procent och året före det, 37 procent. Även sociala medier spelar en allt större roll i företagens bakgrundskontroller. 32 procent av företagen i årets undersökning använder sociala medier såsom bloggar, Twitter, Linkedin eller Facebook som ett led i sina bakgrundskontroller. När undersökningen genomfördes förra året var motsvarande andel 30 procent och året före det, 24 procent. Vilken av följande bakgrundskontroller gör ni vid rekrytering? Referenser 97 % Tidigare anställningar 85 % Utbildningshistorik 66 % Gör sökningar på Internet via till exempel Google 41 % Sociala medier som bloggar, Twitter, Linkedin eller Facebook 32 % Brottsdomar och stämningar 26 % Engagemang i andra företag 22 % Kreditupplysning och betalningsanmärkningar 18 % Vi förlitar oss på bemannings- eller rekryteringsföretag 17 % Hälsokontroll 16 % Alkohol- och drogtest 14 % Inkomstuppgifter 8 % Konkurser 8 % Övrig privatekonomi 3 % Frånvaro via Försäkringskassan 3 % Vi gör inga bakgrundskontroller 1 % 8

9 Skillnad mellan privat och offentlig sektor Företag i privata sektorn tenderar att undersöka alkohol- och drogtester, kreditupplysning, betalningsanmärkningar, engagemang i andra företag, sociala medier som bloggar, Twitter, Linkedin eller Facebook samt hälsokontroller i betydligt större utsträckning än arbetsgivare i offentliga sektorn. Arbetsgivare i offentliga sektorn lägger större vikt vid att undersöka utbildningshistorik, brottsdomar och stämningar, samt använder sig av till exempel Google i sina bakgrundskontroller i större utsträckning än vad som är fallet för privata företag. Resultaten från förra årets undersökning visade på liknande skillnader mellan privata och offentliga sektorn förutom att offentliga företag, liknande undersökningen från år 2012, återigen lägger ner större vikt vid att undersöka brottsdomar och stämningar jämfört med privata. Till exempel är utdrag från belastningsregistret obligatoriskt vid vissa anställningar inom offentlig verksamhet. När rekryterarna tillfrågas om vilka av bakgrundskontrollerna de inte utför i dag, men skulle vilja göra för att ge ökad trygghet vid en rekrytering väljer de flesta i undersökningen alkohol- och drogtest, 31 procent. 30 procent skulle vilja kontrollera frånvaro via Försäkringskassan, medan 29 procent uppger brottsdomar och stämningar. Lika stor andel, 29 procent vill genomföra en hälsokontroll, vilket är en ökning från föregående år med hela nio procent. Knappt en femtedel (17 procent) uppger kreditupplysning och betalningsanmärkningar som en bakgrundskontroll de inte utför i dag, men som de skulle vilja göra. En stor andel av respondenterna, 43 procent, är nöjda med de bakgrundskontroller som deras företag redan genomför. Företag inom privat sektor önskar i större utsträckning än arbetsgivare i offentlig sektor att göra kreditupplysning och undersöka betalningsanmärkningar, brottsdomar och stämningar samt frånvaro via Försäkringskassan. Arbetsgivare i offentlig sektor skulle vilja lägga större vikt vid hälsokontroller, men är över lag nöjdare med de bakgrundskontroller som redan görs än vad som är fallet för företag i privata sektorn. Det överensstämmer väl med tidigare års resultat. 9

10 Vilka av följande bakgrundskontroller gör ni INTE idag, som du skulle vilja göra för att ge en ökad trygghet vid anställning? Är nöjd med det vi redan gör 43% Alkohol- och drogtest 31% Frånvaro via Försäkringskassan 30% Hälsokontroll 23% Brottsdomar och stämningar 23% Kreditupplysning och betalningsanmärkningar 17% Engagemang i andra företag 11% Konkurser 10% Sociala medier som bloggar, Twitter, Linkedin eller Facebook 10% Övrig privatekonomi 9% Inkomstuppgifter 9% Gör sökningar på Internet via till exempel Google 6% Utbildningshistorik 5% Tidigare anställningar 4% Använda bemannings- eller rekryteringsföretag 3% Referenser 1% Förmedlar bemannings- och rekryteringsföretagen framtidens jobb? Två tredjedelar, 65 procent, av företagen anger att de aldrig eller sällan anlitar Arbetsförmedlingen vid rekrytering. Detta trots det faktum att Arbetsförmedlingens tjänster är kostnadsfria för arbetsgivare. I undersökningen uppger 29 procent att de ibland vänder sig till Arbetsförmedlingen. Hela 69 procent uppger att de alltid eller ibland anlitar bemannings- eller rekryteringsföretag för rekrytering och 24 procent att de inte gör det alls. Dessa siffror motsvarar relativt väl föregående års undersökningar som visar att användandet av Arbetsförmedlingen är på väg neråt. Både arbetsgivare och arbetssökande har minskat sin användning av Arbetsförmedlingens tjänster och allt fler rekryterar och söker jobb helt utan Arbetsförmedlingens medverkan. Informella kontakter är ofta en viktig kanal vid rekrytering och användningen av spontanansökningar har ökat kraftigt de senaste åren. 10

11 Talar de sökande sanning? En majoritet av företagen, nästan 60 procent, har upplevt att kandidater förvanskat uppgifter om sig själva. De uppgifter som oftast förvanskas är erfarenheter, tidigare lön samt examen. Fyra av tio företag har dessutom vid ett eller flera tillfällen, efter bakgrundskontroll, råkat ut för att kandidaten uppgett så grovt felaktiga uppgifter eller undanhållit relevant information vid rekrytering att de valt att inte gå vidare med kandidaten. För 37 procent av företagen har det skett vid enstaka tillfälle medan tre procent anger att det skett vid flertalet tillfällen. Vid jämförelse med resultaten från undersökningarna tidigare år kan det konstateras att det är i stort sett lika stor andel företag som har råkat ut för en sådan situation i år. I undersökningen uppges även att svarsalternativet Frånvaro hos tidigare arbetsgivare, saknas. Ett önskemål är att kunna ta reda på allt från sjukdomsfrånvaro till ogiltig frånvaro. Vilken typ av uppgifter har du upplevt att kandidater har förvanskat? Aldrig upplevt att en kandidat förvanskat något 42,1% Erfarenheter 38,0% Tidigare lön 26,6% Examen 14,9% Uppdrag i företag 11,2% Brott/Domar 9,4% Betalningsanmärkningar 7,2% Eget bolag 3,3% Civilstånd 1,0% Bostadsadress 0,6% Ålder 0,4% Sociala medier ett komplement till bakgrundskontroll Att kontrollerna via sociala medier ökar har varit en trend i flera år och trenden bryts inte heller i år. Totalt 58 procent av företagen använder sig av sökningar sociala medier som en del av bakgrundskontrollen (14 procent alltid och 44 procent ibland). Flera svarande uppger att detta inte är något som täcks av rekryteringspolicyn, men att det sker vid vissa tillfällen. En svarande beskriver det som Ej helt strukturerat ännu vilket antyder att det är något som diskuteras i policysammanhang. I andra fritextsvar uppges också att typen och mängden av bakgrundkontroller som görs varierar för olika befattningar och olika saker kan vara varierande känsligt beroende på till vilket jobb man rekryterar. Det finns också en problematik i att verifiera sanningshalten vid sökningar i sociala medier. Dels gäller det att säkerställa att det inte rör en annan person med identiskt namn och dels handlar det om att faktiskt värdera om informationen verkli- 11

12 gen är relevant som underlag för ett beslut. I tidigare undersökningar har till exempel frågor ställts om det ses som en merit eller belastning att vara aktiv i sociala medier och den frågan ges inget entydigt svar. 14 % 44 % 43 % Att sökningar i sociala medier faktiskt påverkar rekryteringsprocesser visas av att 25 procent uppger att de någon gång sorterat bort en kandidat med anledning av information de fått om kandidater via sökningar på Internet. År 2013 svarade 22 procent att de gjort det, så en liten ökning kan också skönjas. Det kan dock jämföras med att det är vanligare att rekryterare sorterar bort kandidater på grund av andra skäl (34 procent). Ja, regelbundet Ja, ibland Nej Kontrollerar ni kandidater via sociala medier? Skäl som anges för bortsorteringen är till exempel Personen hade skrivit rasistiska inlägg på Facebook och var medlem i ett främlingsfientligt nätverk. Rekryterare uppger också att de inte nödvändigtvis sorterar bort en kandidat från processen, men att informationen från internetsökningar tas upp i anställningsintervjuer. Den personliga integriteten värnas En klar majoritet, 64 procent, av rekryterarna anser att det är viktigt att värna den personliga integriteten för kandidater vid anställningar, enbart elva procent anser det inte. Hela 79 procent informerar också kandidaterna (samtliga eller vissa) om vilka bakgrundkontroller som görs. Flera lyfter fram att det är ett dilemma att rekryterarna självklart vill ha så mycket information om kandidaten som möjligt och att det måste balanseras mot att värna integriteten. Ett svar lyder: Svår fråga. Felrekryteringar är kostsamma och svåra att hantera. En svarande betonar också att hanteringen av informationen är viktig och svarar Som rekryterare behåller man uppgifter för sig själv som rör personens privatliv. Uppdragsgivaren (chefen) får inte reda på allt jag gräver fram om kandidaterna. 12

13 56 % Informerar ni kandidaterna om vilken typ av bakgrundskontroller ni gör vid rekrytering? 23 % 21 % Ja, samtliga kandidater Ja, till vissa kandidater Nej Skepsis till att dölja namn och ålder Rekryterarna är skeptiska till metoden att ta bort namn och ålder från ansökningar för att göra diskriminering i rekryteringsprocessen svårare. Totalt 16 procent tycker att det är rätt, medan 60 procent svarar nej och 24 procent har ingen åsikt. En del invänder att det inte är praktiskt genomförbart och andra hänvisar till att Erfarenheter visar att det är mycket arbete till ingen nytta. 24 % Tycker du att det är rätt att ta bort namn och ålder från ansökningar för att göra diskriminering i rekryteringsprocessen svårare? 16 % 60 % n Nej n Ja n Ingen åsikt 13

14 FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är genomförd mellan den 22 januari och 22 februari Enkäten riktades till rekryteringsansvariga, HR- och personalchefer samt rekryterare hos rekryteringsföretag. Totalt deltog 524 respondenter av tillfrågade, vilket ger en svarsfrekvens på 14 procent. Företagen som respondenterna representerar delas in i fyra olika storlekar baserat på antalet anställda. Av respondenterna representerar 29 procent företag med fler än 500 anställda, 34 procent representerar företag med mellan 101 och 500 anställda, 24 procent representerar företag med mellan 50 och 100 anställda och 13 procent representerar företag med färre än 50 anställda. Av respondenterna tillhör 75 procent av företagen den privata sektorn medan övriga, 25 procent, tillhör den offentliga sektorn. 14

15 Stockholms Handelskammare driver frågor som är viktiga för Stockholms utveckling och tillväxt. Frågor som är avgörande för att Stockholm ska vara en attraktiv stad för företagare och människor. Var med och bidra du också, bli medlem! STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE Box Stockholm Tel: ISSN: ANSVARIG ANALYS: Lotta Andersson ANSVARIG KOMMUNIKATION: Andreas Åström

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2008 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har blivit allt vanligare

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Executive Search En undersökning av rekryteringsbranschen 2008 Executive Search 2008 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Förord Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald 2015 Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald Allt färre går från ord till handling vad gäller mångfald Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande

Läs mer

Undersökning om arbetsförhållanden 2013

Undersökning om arbetsförhållanden 2013 Arbetsmarknaden 0 Undersökning om arbetsförhållanden 0 Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet De preliminära resultaten från Statistikcentralens

Läs mer

Undersökning om sociala medier

Undersökning om sociala medier Hur hjälper sociala medier dig till högsta ROI i din rekryteringsprocess? Inledning Innehåll Det är ett obestridligt faktum att betydelsen av internet som en global plattform för nätverk och kommunikation

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Den ljusnande framtid är vår?

Den ljusnande framtid är vår? Den ljusnande framtid är vår? Hur unga och näringsliv ser på ungdomsarbetslösheten i Sverige En rapport från Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare i samarbete med TNS Sifo 1 Korta fakta från undersökningen

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

CIO-barometern 2014. En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur. Om CIO-barometern

CIO-barometern 2014. En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur. Om CIO-barometern CIO-barometern 2014 CIO-barometern 2014 En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur Om CIO-barometern CIO-barometern är en årligen återkommande undersökning som genomförs

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 28 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3 Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008 Delrapport 3: Jakten på cheferna till välfärdssektorn Chefer i offentlig sektor upplever

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning September 2013 Smedjebackens kommun Annika Smedman Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund och revisionskriterier 2 1.2 Uppdrag

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 1 Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 De allra flesta företag som ingått i Riksbankens enkät uppger att de fått den finansiering de behöver, men samtidigt är företagens finansieringssituation ansträngd.

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering.

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. #1 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. Sex starka skäl att anlita oss. 2 #1 #2 #3 #4 #5 #6 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj-

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun Riktlinjer Riktlinjer vid rekrytering av chefer Enköpings kommun Riktlinjer och rutinbeskrivning för rekrytering av chefer Inledning I Enköpings kommun är chef- och ledarskapet centralt för att bidra till

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

Framgångsrik rekrytering. experis.se

Framgångsrik rekrytering. experis.se Framgångsrik rekrytering experis.se Agenda Det här är Experis Trender inom rekrytering Så här lyckas du med din rekrytering Kompetensbaserad rekryteringsprocess-vad innebär detta? Handfasta tips för en

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet.

Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet. Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet. Ämnet för den här enkäten är könsfördelning och jämställdhetsarbete på företaget/organisationen. För att få en så korrekt bild av svenskt näringsliv

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Headhunting & Assessment

Headhunting & Assessment Headhunting & Assessment Välkommmen! Ofta händer det att en inofficiell rekrytering blir officiell. Det är därför som både arbetsgivare och arbetstagare ofta är motsträviga till en direktkontakt, detta

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER Riktlinjer för rekrytering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsen Marianne Vestin Leffler Version

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Konsensusprognos Q3 2013

Konsensusprognos Q3 2013 Konsensusprognos Q3 2013 Sammanställning av resultat Sammanställning av hela undersökningen. Q3 2013 Stockholm Göteborg Malmö PROGNOS Yield Rent Yield Rent Yield Rent Median 4,50 4800 5,00 2600 5,50 2300

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Sociala mediers betydelse för kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer