STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011"

Transkript

1 Tredje kvartalet 11 ( ) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje kvartal. Konjunkturindikatorn för hela landet minskar från 15 till 4. Arbetsmarknaden fortsätter visserligen att stärkas i Stockholm, men i betydligt långsammare takt än tidigare. Sysselsättningen har ökat sex kvartal i följd, men väntas minska något under nästa. Den totala handeln i Stockholm minskar för första gången på två år. Det är framför allt sällanköpsvaruhandeln som kraftigt minskar, följt av livsmedelshandeln. Partihandeln är oförändrad medan handeln med motorfordon fortfarande växer något. Västra Trädgårdsgatan 9 Box Stockholm Tel: Fax: Ansvarig ekonomisk analys: Ansvarig information: Andreas Åström

2 KONJUNKTUREN Konjunkturen i Stockholms län fortsätter visserligen att stärkas under tredje kvartalet år 11, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn 1 minskar från 21 till 12, vilket tyder på att den ekonomiska utvecklingen tydligt bromsar in. Konjunkturindikatorns nivå på 12 kan jämföras med genomsnittet sedan år på 13. Näringslivet i Stockholm återhämtade sig annars relativt fort efter den finansiella krisen och har kvartalsmässigt konsekvent utvecklats starkare jämfört med övriga riket under den senaste konjunkturcykeln. Stockholms län bidrar till att stärka hela Sveriges ekonomi. Konjunkturindikatorn för riket som helhet minskar från 15 till 4, vilket tyder på att den ekonomiska utvecklingen tappar tydlig fart i hela landet. Utvecklingen för de olika branscherna varierar, men tillväxttakten avtar tydligt för de flesta. Uppdragsverksamheten, som är Stockholms största sektor, mäter fortsatt tydlig tillväxt under kvartalet med ökad efterfrågan och fler nyanställningar. Byggindustrin fortsätter att växa, om än i långsammare takt än tidigare, med fortsatt ökad orderstock, ökat byggande och fler nyanställningar. Tillverkningsindustrin fortsätter att stärkas i oförändrad takt och präglas av att exportmarknaden fortsätter växa trots ökad konkurrens. Handeln minskar för första gången på över två år och utvecklingen skiljer sig något åt mellan de olika delbranscherna. Handeln med motorfordon mattas av ordentligt efter en längre period av stark tillväxt. Livsmedelshandeln avtar något med minskad försäljning och inköp av varor. Sällanköpsvaruhandeln minskar tydligt när lönsamheten och försäljningen försämras. Partihandeln bromsar kraftigt in och förväntningarna framöver mattas av. Databranschen växer i ökad takt jämfört med kvartalet före och präglas av ökad efterfrågan, men minskad volym på inneliggande uppdrag. Konjunkturen i Stockholm fortsätter visserligen att stärkas under årets tredje kvartal, men tillväxttakten bromsar kraftigt in. Ökad oro för den ekonomiska utvecklingen i utlandet, särskilt för länderna kring Medelhavet, smittar av sig på den svenska ekonomin. Konjunkturindikator för Stockholms län Stockholm Riket Medelvärde Stockholm Konjunkturindikatorn är en sammanslagning av samtliga branschers konfidensindikatorer. Den ger vägledning om hur konjunkturen utvecklas för näringslivet i stort. Konfidensindikatorn tas fram för varje bransch genom en sammanslagning av två till tre nyckelfrågor, enligt en EU-standard. Den ger vägledning om hur branschen utvecklas i stort. 2

3 SYSSELSÄTTNINGEN I linje med att konjunkturen i Stockholms län visar tydligt långsammare till växttakt under tredje kvartalet jämfört med tidigare börjar också sysselsättningen att bromsa in. För det samlade näringslivet uppnår antalet anställda ett nettotal 2 på 7, vilket är lägsta noteringen på ett och ett halvt år. Det innebär betydligt långsammare tillväxttakt än vad som förväntades inför kvartalet då nettotalet mätte 3. Även om nyanställningar bromsar in har antalet anställda nu ökat sex kvartal i följd i Stockholms län Sambandet mellan tillväxt och sysselsättning Antal anställda, förväntan Antal anställda, utfall Konjunkturindikator Under tredje kvartalet ökar fortfarande arbetskraften kraftigt i byggindustrin, även om de högt ställda förväntningarna inför kvartalet inte infriades fullt ut. Antalet anställda i tillverkningsindustrin minskade något, trots förväntningar om fortsatt tydlig ökning. Sysselsättningen ökar tydligt i uppdragsverksamheten, om än inte i samma tillväxttakt som förväntades inför kvartalet. Antalet anställda ökar försiktigt i både partihandeln och handeln med motorfordon. I sällanköpsvaruhandeln är sysselsättningen oförändrad medan den minskar i livsmedelshandeln och databranschen Förväntningarna om arbetsmarknaden i Stockholms näringsliv inför nästa kvartal är totalt sett svagt negativ. Nettotalet för förväntan om sysselsättningen i hela näringslivet för årets fjärde kvartal mäter -7, vilket är den lägsta noteringen på ett och ett halvt år. Prognoserna för fjärde kvartalet skiljer sig något mellan olika branscher. Nyanställningar förväntas att fortsätta öka i byggindustrin och uppdragsverksamheten, men i tydligt långsammare tillväxttakt än tidigare. Arbetskraften förväntas också fortsätta öka något i handeln med motorfordon, partihandeln och sällanköpsvaruhandeln. Sysselsättningen väntas däremot minska i livsmedelshandeln och databranschen. I tillverkningsindustrin prognosticerar över hälften av företagen att minska antalet anställda. 2 Nettotal är saldot mellan andelen företag som angett en ökning respektive en minskning för en viss faktor. 3

4 SYSSELSÄTTNINGEN forts Tillverkning Utvecklingen för antal anställda i olika branscher Bygg Motor Förväntan Q3 Utfall Q3 Förväntan Q4 Sällanköpshandel Partihandel Livsmedelshandel Databranschen Uppdragsverksamhet Brist på arbetskraft och kompetent personal brukar öka för näringslivet i Stockholms län i takt med att arbetsmarknaden tar fart. När nyanställningar bromsar in under tredje kvartalet minskar också andelen företag som noterar brist på arbetskraft från 32 till 18 procent. 36 procent av företagen i databranschen anger brist på personal, men motsvarande andel var 9 procent under första och andra kvartalet. Även företag verksamma i byggindustrin, handeln med motorfordon och uppdragsverksamheten noterar brist, men i betydligt mindre omfattning än tidigare. Under högkonjunktur i Stockholm är det oftast företag i byggindustrin, databranschen och uppdragsverksamheten som drabbas hårdast. Brist på arbetskraft 1 8 Näringslivet Databranschen Uppdragsverksamhet Byggindustrin

5 HANDELN Handeln i Stockholm minskar för första gången på över två år. Konfidensindikatorn 3 minskar från nettotal 11 till -5, vilket är den lägsta noteringen sedan år 9 och lägre än genomsnittet sedan år på 14. Tillväxttakten för handeln i riket som helhet mattas av på identiskt vis när konfidensindikatorn också minskar från nettotal 11 till -5. Utvecklingen för de olika delbranscherna inom handeln skiljer sig något åt under kvartalet Konfidensindikator för handeln 3 4 Stockholm Riket Medelvärde Stockholm Sällanköpsvaruhandeln, bestående av detaljhandeln exklusive livsmedel och motorfordon, minskar kraftigt. Konfidensindikatorn minskar från nettotal 5 till -17, vilket är lägsta noteringen på över två år och betydligt lägre än genomsnittet sedan år på 21. Försäljningsvolym och lönsamhet minskar tydligt. Antalet anställda är oförändrat under tredje kvartalet, men förväntas minska under nästa. Försäljningspriser och inköp av varor minskar försiktigt medan varulagren ökar kraftigt i oförändrad tillväxttakt. Företagen är tydligt mindre positiva inför nästa kvartal jämfört med tidigare kvartal. Handeln med motorfordon fortsätter att växa, om än i långsammare takt än tidigare. Konfidensindikatorn minskar tydligt från nettotal 16 till 7, men tillväxttakten är fortfarande högre än genomsnittet sedan år på 3. Försäljningsvolym och inköp av varor fortsätter att öka tydligt. Nyanställningar fortsätter att öka i oförändrad takt, men väntas sakta in framöver. 29 procent av företagen anger brist på arbetskraft, vilket är lägre andel än kvartalet före. Varulagren och lönsamheten fortsätter att öka i oförändrad takt. Utsikterna för branschen framöver är försiktigt positiva även om tillväxttakten väntas fortsätta bromsa in något. 3 Konfidensindikatorn tas fram för varje bransch genom en sammanslagning av två till tre nyckelfrågor, enligt en EUstandard. Den ger vägledning om hur branschen utvecklas i stort. 5

6 HANDELN forts. Livsmedelshandeln i Stockholm försämras under kvartalet. Konfidensindikatorn minskar från nettotal 7 till -4, vilket är betydligt lägre än genomsnittet sedan år på 17. Försäljningsvolym, försäljningspriser, lönsamhet och inköp av varor minskar försiktigt medan varulagren ökar tydligt. Antalet anställda minskar kraftigt under tredje kvartalet, vilket förväntas fortsätta framöver. Prognosen för branschen som helhet under nästa kvartal är fortsatt negativ. Tillväxttakten för partihandeln bromsar in tydligt under tredje kvartalet och konfidensindikatorn minskar från nettotal 14 till 1, vilket är lägre än genomsnittet sedan år på 13. Försäljningsvolym, försäljningspriser och lönsamhet ökar visserligen, men i betydligt långsammare takt än tidigare. Inköp av varor och varulagren fortsätter att öka tydligt i oförändrad takt. Antalet anställda fortsätter att öka om än i långsammare takt än tidigare och förväntas fortsätta öka något under fjärde kvartalet. Konfidensindikator för delbranscherna inom handeln i Stockholms län Livsmedelshandel Sällanköpsvaruhandel Handel med motorfordon Partihandel

7 BYGGINDUSTRIN Byggindustrins konfidensindikator minskar visserligen från nettotal 25 till 18, men det är fortfarande betydligt högre än genomsnittet sedan år på -1 och branschen utvecklas fortsatt starkt. För riket som helhet minskar konfidensindikatorn från nettotal 7 till -1. Hälften av företagen noterar ökat byggande under tredje kvartalet. Orderstocken fortsätter att öka kraftigt medan anbudspriserna minskar något. 29 procent av företagen anger otillräcklig efterfrågan som främsta hindret för byggande, vilket kan jämföras med ett drygt år sedan då motsvarande andel var 85 procent. Byggandet prognosticeras minska något under fjärde kvartalet, vilket sker för första gången på nästan två år. Samtidigt väntas också anbudspriserna fortsätta minska. 52 procent av företagen förväntar sig ökad orderstock under årets fjärde kvartal, vilket kan jämföras med rekordnoteringen 81 procent halvåret före. Med fortsatt mycket aktivitet ökar också företagens behov av arbetskraft och antalet anställda fortsätter öka kraftigt under kvartalet. Ökningen förväntas fortsätta framöver, men i betydligt långsammare takt än tidigare. Med ökade nyanställningar ökar vanligtvis också problemen med att få tag på arbetskraft. 22 procent av företagen noterar brist på arbetskraft som främsta hindret för byggande, vilket ska jämföras med kvartalet före då motsvarande andel var 61 procent. Byggindustrin i Stockholm hade under perioden 6 7 en särskilt stark utveckling i jämförelse med landet i stort. Situationen förändrades efter finanskrisen när högkonjunktur övergick i lågkonjunktur. Trots att många offentligt finansierade infrastrukturprojekt pågick i Stockholm, såsom Norra Länken, Citybanan och Norra Bantorget, vägde det inte upp inbromsningen av bostadsbyggandet. Branschen påverkades kraftigt av att byggandet av bostäder på kort tid avbröts till följd av den turbulens på bostadsmarknaden som följde efter finanskrisen. Den trögrörliga bostadsmarknaden i Stockholms län återhämtade sig och är i bättre balans nuförtiden, men uppenbarligen känslig för eventuellt nya kriser. Byggindustrin ligger ofta sent i konjunkturcykeln. Dessutom är det historiskt sett vanligt att byggindustrin i storstäder, särskilt Stockholm, noterar större konjunktursvängningar än övriga delar av landet. Konfidensindikator för byggindustrin Stockholm Riket Medelvärde Stockholm

8 TILLVERKNINGSINDUSTRIN Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskar något från nettotal 7 till 6 under årets tredje kvartal, vilket kan jämföras med genomsnittet sedan år på -2. Efter en längre period av kraftig tillväxt i produktionsvolymen minskar den istället under tredje kvartalet, vilket sker för första gången sedan år 1. En tredjedel av företagen anger efterfrågeläget som största hindret för att bedriva sin verksamhet, vilket är något mer än kvartalet före. Orderstocken fortsätter att öka i oförändrad takt medan lönsamheten ökar kraftigt. Antalet anställda minskar något under tredje kvartalet, vilket ska jämföras med kvartalet före då tillväxttakten tangerade rekordnoteringen från år 8. Minskningen förväntas fortsätta kraftigt under fjärde kvartalet. Inget företag anger tillgången på arbetskraft som den trånga sektorn för verksamheten, vilket ska jämföras med kvartalet före då motsvarande andel var 31 procent. Hemmamarknaden fortsätter att mattas av jämfört med kvartalet före. Företagen anger att konkurrenssituationen hårdnar under perioden. Orderingången minskar kraftigt samtidigt som priserna sjunker. Orderingången väntas fortsätta minska tydligt under nästa kvartal och priserna väntas sjunka. Exportmarknaden fortsätter att utvecklas relativt positivt under kvartalet. Konkurrenssituationen på exportmarknaden förbättras marginellt inom EU medan 76 procent av företagen anger att konkurrenssituationen förbättras utanför EU. Det är högsta andelen sedan undersökningen startade år. Orderingången minskar något medan priserna sjunker kraftigt. Priserna sjunker i snabbaste takten sedan undersökningen startade år. Orderingången förväntas öka tydligt framöver medan priserna väntas fortsätta sjunka. Stockholmsföretag inom tillverkningsindustrin har tydlig koncentration inom telekom och läkemedel. Andra marknadsförutsättningar och trender för dessa produktbranscher kan förklara att tillverkningsindustrin i riket som helhet ibland utvecklas tydligt annorlunda än i Stockholms län. Konfidensindikator för tillverkningsindustrin Stockholm Riket Medelvärde Stockholm

9 TILLVERKNINGSINDUSTRIN forts. Under tredje kvartalet minskar konfidensindikatorn för riket som helhet från nettotal till -7, vilket innebär att branschen minskar. Eftersom Sverige utgör en liten öppen ekonomi påverkas den svenska tillverkningsindustrin i hög utsträckning av den internationella ekonomiska utvecklingen, inte minst i övriga Europa. Även om den svenska ekonomin visar god hälsa är det också viktigt med ekonomisk stabilitet i de länder med vilka vi utövar handel. Det är därför oroväckande med osäkerheten kring statsfinanserna i flertalet europeiska länder och vilka effekter det kan få för hela Europa. 9

10 DATAKONSULTER OCH DATASERVICE Databranschen visar fortsatt god tillväxt. Konfidensindikatorn ökar under tredje kvartalet från nettotal 29 till 38, vilket är betydligt högre än genomsnittet sedan år på 22. Verksamheter inom databranschen i Stockholms län stod relativt väl emot den allmänna nedgången som följde efter finanskrisen år 8 och branschen försvagades, kvartalsmässigt, enbart en gång. Konfidensindikatorn för riket som helhet minskar från nettotal 36 till 3 under tredje kvartalet. Efterfrågan på företagens tjänster fortsätter att öka kraftigt. Tillväxttakten är den högsta på tre år. Efterfrågan förväntas fortsätta öka tydligt under fjärde kvartalet om än i långsammare takt än tidigare. Volym på inneliggande uppdrag minskar dock kraftigt. Försäljningspriserna sjunker kraftigt, vilket förväntas fortsätta något under nästa kvartal och lönsamheten minskar. Under tredje kvartalet minskar antalet anställda. Trots att databranschen tog ordentlig fart efter finanskrisen och har utvecklats i rätt riktning ökar inte nyanställningar kvartalsvis i den omfattning som företagen förväntar sig inför varje kvartal. Det kan till stor del förklaras av att företagen inte får tag i rätt kompetens. Under både första och andra kvartalet i år angav 9 procent av företagen i databranschen brist på arbetskraft, det vill säga att de inte får tag på expertisen eller funktionen de efterfrågar. Under tredje kvartalet är motsvarande andel 34 procent. Antalet anställda förväntas oförändrat under fjärde kvartalet. Under den senaste konjunkturnedgången minskade inte databranschen i Stockholm till de nivåer som gällde i samband med IT-kraschen i början av -talet. En bidragande förklaring är att dataföretagen i Stockholm har lärt sig av misstagen och därför har bättre struktur och konkurrenskraft i dag. Dessutom är IT i högre grad integrerat i hela näringslivet än tidigare, vilket försvårar för företag att genomföra större neddragningar på området. Konfidensindikator för datakonsulter och dataservice Stockholm Riket Medelvärde Stockholm

11 UPPDRAGSVERKSAMHETEN Utvecklingen för uppdragsverksamheten fortsätter att stärkas tydligt under årets tredje kvartal och branschen visar stark tillväxt. Konfidensindikatorn minskar visserligen från nettotal 42 till 28, men det är en fortsatt hög nivå och marginellt lägre än genomsnittet sedan år på 3. För riket som helhet minskar konfidensindikatorn från nettotal 4 till 21. Uppdragsverksamheten ingår i den stora privata tjänstesektorn och inkluderar bland annat revisionsfirmor, arkitektfirmor, advokatbyråer och reklambyråer. Branschen är av särskilt stor vikt för Stockholms län. 31 procent av företagen anger att utvecklingen för verksamheten förbättras under tredje kvartalet, vilket ska jämföras med kvartalet före då motsvarande andel var 58 procent. Efterfrågan på företagens tjänster fortsätter att öka tydligt, om än i långsammare takt än tidigare och volym på inneliggande uppdrag minskar tydligt. Försäljningspriserna ökar marginellt och förväntas fortsätta öka försiktigt framöver. Lönsamheten fortsätter att öka, men i långsammare takt än tidigare. Sysselsättningen fortsätter visserligen att öka tydligt i oförändrad takt under tredje kvartalet, men motsvarar inte de höga förväntningarna inför kvartalet. Antalet anställda förväntas visserligen fortsätta öka under fjärde kvartalet, men i långsammare tillväxttakt än tidigare. I linje med att antalet anställda ökar brukar också utmaningen med att hitta rätt personal öka. Under kvartalet anger 19 procent av företagen brist på arbetskraft och kompetens, vilket ska jämföras med kvartalet före då motsvarande andel var 47 procent. Under år 8 klarade sig Stockholmskonjunkturen länge bättre än övriga landet och stod till viss del emot den inledande generella konjunkturnedgången. Den globala finanskrisen senare under året blev dock startskottet även för Stockholms nedgång. När finansiella bolagens verksamheter kraftigt försämrades, påverkades också den angränsande uppdragsverksamheten tydligt negativt. De flesta finansbolag befinner sig i huvudstaden då Stockholm utgör Sveriges finansiella centrum. Konfidensindikator för uppdragsverksamheten Stockholm Riket Medelvärde Stockholm

12 UPPDRAGSVERKSAMHETEN forts. Även om fallet för uppdragsverksamheten gick fort i samband med finanskrisen har också återhämtningen skett på relativt kort tid. Vid en konjunkturnedgång i Sverige, med liten öppen ekonomi, drabbas vanligtvis den exportintensiva tillverkningssektorn först av minskad efterfrågan, produktion och sysselsättning. Efter en tid brukar de ekonomiska problemen flytta över till tjänstesektorn. Under den senaste konjunkturcykeln tyder däremot det mesta på att uppdragsverksamheten att ha klarat sig påtagligt lindrigt undan, mycket tack vare en fortsatt stark efterfrågan på hemmamarknaden. Det är en utveckling som varit särskilt gynnsam för Stockholms näringsliv. 12

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN STOCKHOLMSBAROMETERN Första kvartalet 212 212-5-1 Sammanfattning Stockholmskonjunkturen stärks tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 3 till 17 under 212 års första kvartal. Konjunkturindikatorn

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Brist på arbetskraft i Stockholm

Brist på arbetskraft i Stockholm 2008 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Brist på arbetskraft i Stockholm Sammanfattning Konjunkturen i Stockholm nådde under år 2007 rekordnivåer inom flera branscher. Samtidigt som det

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2012 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Näringslivets efterfrågan på arbetskraft minskar tydligt. Samtidigt förändras förutsättningarna att

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005 Konjunkturbarometern Kvartal April 25 Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm 28 april 25 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 28 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JANUARI 28 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 3 JULI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 21 DECEMBER 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013 Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 213 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 APRIL 213 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Konjunktur och bostadsmarknad 16 februari 12 Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Sidan 9 Trögt i byggsektorn Sidan

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 27 MAJ 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare. Sidan 5 Optimism om industrins export. Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster

Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare. Sidan 5 Optimism om industrins export. Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster Konjunktur och bostadsmarknad 1 november 211 Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare Sidan 5 Optimism om industrins export Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster Sidan 9 Inbromsning i byggsektorn Sidan

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SKÅNE LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 28 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 211 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Stor-Malmö Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 2011

Stor-Malmö Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 2011 Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 211 Sidan 2 Mycket stark konjunktur i Malmö Sidan 4 Försiktig optimism i industrin Sidan 5 Bilhandel och privata tjänster i topp Sidan 8 Optimistiska förväntningar

Läs mer

Konjunkturbarometern April 2015

Konjunkturbarometern April 2015 Konjunkturbarometern April 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 APRIL 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används som beslutsunderlag för den ekonomiska

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR TJÄNSTEINDIKATORN 7 JUNI 2010 RAPPORT: TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR Tjänsteindikatorn från Almega visar att efter den överraskande starka ökningen under första kvartalet fortsätter tjänsteproduktionen

Läs mer

Konjunkturbarometern Augusti 2015

Konjunkturbarometern Augusti 2015 Konjunkturbarometern Augusti 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag för

Läs mer

Konjunkturbarometern Februari 2015

Konjunkturbarometern Februari 2015 Konjunkturbarometern Februari 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 2 FEBRUARI 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 JUNI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Oktober 2015 Inga nyanställningar planeras för handeln Framtidsindikatorn fortsätter att uppvisa negativa

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JUNI 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 HE 2010-03-08 Innehåll Sammanfattning... 3 Konjunkturläget... 5 Åkeribarometern... 6 Nettotal för delbranscher... 6 Nettotal, efterfrågan... 6 Nettotal, investeringar...

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen DALARNAS LÄN Juni 21 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 tyder på att konjunkturläget

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2015-05 REKRYTERING: BEMANNINGSFÖRETAGEN FÅR GÖRA JOBBET

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2015-05 REKRYTERING: BEMANNINGSFÖRETAGEN FÅR GÖRA JOBBET STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2015-05 REKRYTERING: BEMANNINGSFÖRETAGEN FÅR GÖRA JOBBET SAMMANFATTNING : Sociala medier spelar allt större roll vid rekrytering Det finns en optimism hos företagen.

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra VÅREN OCH HÖSTEN 2 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkning, totalt... 4 Transportmedelsindustri.....5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk industri...

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 15 11 maj 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 15 11 maj 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 15 11 maj 2005 Så planerar småföretagen skära sina kostnader Nära vartannat småföretag planerar skära i sin kostnadsmassa under det närmaste året. Vart åttonde företag räknar

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen JÖNKÖPINGS LÄN Juni Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Arbetsmarknad Stockholms län

Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS FÖR LÄNET LÄNETS UTMANINGAR BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Stockholms län 1 Antalet som arbetar i länet ökar med 10 000

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Februari 2015 2015-01-16 Planer på att minska antalet anställda sänker handlarnas framtidstro

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Det här är en kort version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015 Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland Oktober 2015 Konjunkturläge - konjunkturbarometer Konjunkturinstitutet mäter konjunkturen i ett antal branscher i Sverige på nationell och regional nivå

Läs mer

HÖSTEN 2006 VÅREN 2007

HÖSTEN 2006 VÅREN 2007 HÖSTEN 26 VÅREN 27 INNEHÅLL Sammanfattning 2 Branschkonjunkturen 4 Tillverkningsindustri 4 - Stål- och metallindustri (del av tillverkningsindustri) 6 - Underleverantörsindustri (del av tillverkningsindustri)

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen

Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen HE 2009-06-08 Innehåll Innehåll...2 Bakgrund...3 Sammanfattning...4 Åkeribarometern...5 Dåtiden...6 Efterfrågan...6 Produktionen...7 Produktionskapacitet...8

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2013

Konjunkturbarometern September 2013 Konjunkturbarometern September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används som beslutsunderlag för den

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Kraftig inbromsning i handeln

Kraftig inbromsning i handeln 2012-12-17 Kraftig inbromsning i handeln Jämfört med i november månad har handlarnas framtidstro minskat kraftigt denna månad. Framtidsindikatorn, som är ett mått på handlarnas tro på utvecklingen i detaljhandeln,

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2008 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har blivit allt vanligare

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Småföretagsoptimism på bräcklig grund

Småföretagsoptimism på bräcklig grund Swedbank Analys Nr 13 9 december 2009 Småföretagsoptimism på bräcklig grund Den låga produktivitetstillväxten i svenskt näringsliv signalerar att anpassningen av företagens personalstyrka inte är avklarad.

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2012

Konjunkturbarometern September 2012 Konjunkturbarometern September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver forskning

Läs mer

prognos arbetsmarknad stockholms län 2009

prognos arbetsmarknad stockholms län 2009 prognos arbetsmarknad stockholms län 2009 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 2 SYSSELSÄTTNING OCH EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT 4 Sysselsättningen bedöms minska 4 Antalet personer som varslats om uppsägning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län. Jens Sandahl, Analysavdelningen

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län. Jens Sandahl, Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län Jens Sandahl, Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län 2015 Prognosmaterial finns på

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen HALLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Avvaktande framtidstro i detaljhandeln

Avvaktande framtidstro i detaljhandeln 2013-04-15 Avvaktande framtidstro i detaljhandeln I april noteras att handlarnas framtidstro ligger kvar på ungefär samma nivå som i mars månads Handelsbarometer. Framtidsindikatorn, som är ett mått på

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 13 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Konjunkturbarometer för Västra Götaland

Konjunkturbarometer för Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra Götaland Våren 214 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkningsindustri, totalt... 4 Transportmedelsindustri... 5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet... 2 Hur mår konjunkturen?... 3 Rekryteringar och anställningar... 5 Orosmoment för

Läs mer

Prognos Arbetsmarknad Halland 2010 och 2011

Prognos Arbetsmarknad Halland 2010 och 2011 Prognos Arbetsmarknad Halland 2010 och 2011 Prognos ARBETSMARKNAD HALLANDS LÄN ÅR 2010 OCH 2011 ÖKAD SYSSELSÄTTNING MEN FORTSATT HÖG ARBETSLÖSHET Länets gynnsamma läge mellan Göteborg och Skåne och med

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

TJÄNSTEINDIKATORN, 7 DECEMBER 2009, RAPPORT: SPLIT VISION

TJÄNSTEINDIKATORN, 7 DECEMBER 2009, RAPPORT: SPLIT VISION TJÄNSTEINDIKATORN, 7 DECEMBER 2009, RAPPORT: SPLIT VISION Produktionen i den privata tjänstesektorn väntas under fjärde kvartalet klättra över nivån för ett år sedan, men det är fortfarande en bra bit

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag September 2015 Fortsatt oro över lönsamhet och nyanställningar Handlarnas framtidstro är fortsatt dyster.

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer