STOCKHOLMSBAROMETERN. Andra kvartalet 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010"

Transkript

1 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin växer starkt, om än från låga nivåer. Konjunkturindikatorn för hela landet ökar från 14 till 26. Arbetsmarknaden i ökar under andra kvartalet, vilket sker för första gången sedan år 8. Under tredje kvartalet förväntas sysselsättningen fortsätta att öka tydligt. Nya jobb skapas främst i byggindustrin, databranschen och handeln med motorfordon. I takt med att nyanställningar tar fart och antalet anställda ökar, ökar också problemen med att få tag i rätt kompetens och arbetskraft. Brist på arbetskraft förhindrar företag att matcha den ökade efterfrågan, vilket dämpar tillväxten. Det är särskilt företag i byggindustrin, databranschen och privata tjänstenäringar som drabbas. Handeln med motorfordon fortsätter att växa kraftigt under årets andra kvartal. Efter att ha varit en av de hårdast drabbade branscherna under konjunkturnedgången har återhämtningen varit påtaglig. Försäljningsvolym, inköp av varor och antalet anställda ökar kraftigt och utsikterna framöver ser oförändrat positiva ut. Västra Trädgårdsgatan 9 Box Tel: Fax: Ansvarig ekonomisk analys: Ansvarig information: Andreas Åström

2 KONJUNKTUREN Konjunkturen i s län fortsätter att förbättras under andra kvartalet år. Att konjunkturindikatorn 1 ökar från 22 till 3 innebär att s näringsliv har högsta tillväxttakten på över två år. Den finansiella krisen bidrog särskilt starkt till försämringen av ekonomin i, men regionen ser kvartalsmässigt ändå ut att konsekvent ha klarat sig lindrigare jämfört med övriga riket under den senaste konjunkturcykeln. Konjunkturindikatorns värde på 3 är dessutom betydligt högre än genomsnittet sedan år på 11. För riket som helhet stärks konjunkturindikatorn tydligt från 14 till 26. s län bidrar till att stärka hela landets ekonomi. Utvecklingen för de olika branscherna varierar då de befinner sig i olika skeden av konjunkturcykeln. Privata tjänstenäringar, som är s i särklass största sektor, mäter fortsatt stark tillväxt med kraftigt ökad efterfrågan och fortsatt positiva förväntningar framöver. Efter en period av minskad verksamhet uppvisar byggindustrin bättre form med ökad orderstock, ökat byggande och positiva förväntningar framöver. Tillverkningsindustrin försvagas fortsatt under kvartalet med särskilt försämrade förutsättningar för exportmarknaden. Sammantaget bibehåller handeln samma starka tillväxttakt som under kvartalet före. Utvecklingen för de olika delbranscherna varierar. Handeln med motorfordon fortsätter att stärkas påtagligt under kvartalet med kraftigt ökad försäljningsvolym och nyanställningar. Livsmedelshandeln försämras tydligt med avsevärt minskad försäljningsvolym och inköp av varor samt stora personalnedskärningar. Sällanköpsvaruhandeln fortsätter att stärkas med ökad försäljningsvolym och inköp av varor även om förbättringstakten avtar. Partihandeln stärks kraftigt under kvartalet med tydlig ökning av försäljningsvolym och positiva förväntningar framöver. Databranschen utvecklas fortsatt starkt med kraftigt ökad efterfrågan på företagens tjänster och ökad lönsamhet. Konjunkturen i fortsätter att stärkas ytterligare under andra kvartalet år och näringslivet växer i ökad takt. Utvecklingen skiljer sig något åt mellan olika branscher, men stärkt framtidstro, ökad stabilitet och stark hemmamarknad bidrar till den positiva utvecklingen som helhet. Konjunkturindikator för näringslivet i Medelvärde Konjunkturindikatorn är en sammanslagning av samtliga branschers konfidensindikatorer. Den ger vägledning om hur konjunkturen utvecklas för näringslivet i stort. Konfidensindikatorn tas fram för varje bransch genom en sammanslagning av två tre nyckelfrågor, enligt EU-standard. Den ger vägledning om hur branschen utvecklas i stort. 2

3 SYSSELSÄTTNINGEN I takt med en starkare konjunktur i s län utvecklas även sysselsättningen positivt under andra kvartalet. För det samlade näringslivet uppnår sysselsättningen under kvartalet ett nettotal 2 på 7, vilket är marginellt sämre än prognostiserade 13. Eftersom nettotalet mätte -14 under kvartalet före, innebär det den första ökningen av antalet anställda i s näringsliv sedan år 8. I likhet med att konjunkturen snabbt vände ned skedde också skiftet från nyanställningar till nedskärningar inom näringslivet fort. Att utvecklingen pekar på att konjunkturen vänder ordentligt upp igen behöver däremot inte innebära att sysselsättningen per automatik ökar i samma takt. Under åren 4 5 hade s län jobblös tillväxt, alltså att företagens verksamhet ökade utan att sysselsättningen ökade. s näringsliv har, jämfört med övriga landet, särskilt stor andel av sysselsättningen inom tjänstesektorn, vars största och viktigaste tillgång är humankapitalet. Företagen försökte därför i så stor utsträckning som möjligt undvika att minska nyckelresursen, personalen, även om verksamheten minskade. När efterfrågan på tjänsterna åter ökade fanns redan överkapacitet inom företagen i form av arbetskraft, vilket ledde till att det tog tid innan företagen hade behov av att nyanställa igen. Under den senaste konjunkturomställningen från nedgång till uppgång har arbetsmarknaden återhämtat sig relativt fort och perioden med jobblös tillväxt tycks ha blivit betydligt kortare än vad som var fallet för fem, sex år sedan vid förra konjunkturcykeln Sambandet mellan tillväxt och sysselsättning Antal anställda, förväntan Antal anställda, utfall Konjunkturindikator I byggindustrin har kraftiga nedskärningarna i arbetskraften kvartalet före skiftat till kraftig ökning av nyanställningar under andra kvartalet. Avsevärd ökning av antalet anställda sker också i handeln med motorfordon, vilket sker för första gången på två år. Nyanställningar ökar också i sällanköpsvaruhandeln, databranschen och privata tjänstenäringar. Sysselsättningen fortsätter att minska i tillverkningsindustrin och partihandeln, om än i långsammare takt än tidigare. I livsmedelshandeln minskar antalet anställda kraftigt i takt med att hela branschen försämras. Prognosen för arbetsmarknaden i s näringsliv framöver är totalt sett fortsatt tydligt positiv. Nettotalet för förväntan om sysselsättningen i hela 2 Nettotal är saldot mellan andelen företag som angett en ökning respektive en minskning för en viss faktor. 3

4 SYSSELSÄTTNINGEN forts. näringslivet för årets tredje kvartal mäter 24, vilket är tydligt bättre än motsvarande siffra för andra kvartalet på Tillverkning Bygg Antal anställda för olika branscher Motor Sällanköpshandel Partihandel Förväntan Q2 Utfall Q2 Förväntan Q3 Livsmedelshandel Databranschen Privata tjänster Prognoserna skiljer sig något mellan olika branscher. Nyanställningar förväntas att öka kraftigt i byggindustrin, handeln med motorfordon och privata tjänstenäringar med bland annat databranschen. I partihandeln och sällanköpsvaruhandeln planeras också tydlig ökning av antalet anställda. I tillverkningsindustrin och livsmedelshandeln väntas däremot nedskärningar under tredje kvartalet. Brist på arbetskraft och kompetent personal ökar tydligt för flertalet branscher när arbetsmarknaden tycks ta ordentlig fart igen. För hela näringslivet stiger andelen företag som noterar brist på arbetskraft under andra kvartalet från 15 till 21 procent, vilket är högsta andelen på två år. Det drabbar särskilt företag verksamma i byggindustrin och databranschen, följt av privata tjänstenäringar i stort och handeln med motorfordon. Brist på arbetskraft 8 Näringslivet Data Bygg

5 HANDELN Handeln i fortsätter att stärkas betydligt under andra kvartalet i oförändrat hög tillväxttakt. Konfidensindikatorn 3 bibehåller nettotal 26, vilket kan jämföras med handeln i riket som helhet, vars konfidensindikator ökar något från 23 till 24. Delbranscherna inom handeln utvecklas olika under kvartalet. Sällanköpsvaruhandeln, bestående av detaljhandeln exklusive livsmedel och motorfordon, fortsätter att förbättras under kvartalet. Konfidensindikatorn minskar visserligen från nettotal 43 till 28, men tillväxttakten är fortsatt stabil. Försäljningsvolymen och inköp av varor fortsätter att öka och förväntas öka ytterligare framöver. Försäljningspriser och lönsamheten minskar något medan antalet anställda ökar och förväntas fortsätta öka något framöver. Handeln med motorfordon fortsätter stärkas kraftigt när konfidensindikatorn ökar från nettotal 42 till 59, vilket är den högsta noteringen under -talet. Även tillväxttakterna på försäljningsvolym och inköp av varor är de högsta sedan undersökningen startade år. Lönsamheten har slutat försämras och antalet anställda ökar kraftigt under kvartalet. Förväntningarna framöver är fortsatt tydligt positiva. Livsmedelshandeln i försämras tydligt under kvartalet och konfidensindikatorn minskar från nettotal 1 till -21, vilket är sämsta noteringen sedan år 5. Minskningstakterna på försäljningsvolym och inköp av varor är de högsta sedan undersökningen startade år. Varulagren ökar och antalet anställda minskar kraftigt under kvartalet, vilket väntas fortsätta framöver. Utvecklingen för partihandeln fortsätter att tydligt förbättras under kvartalet och konfidensindikatorn stärks från nettotal 23 till 33. Försäljningsvolymen och inköp av varor ökar kraftigt och förväntas fortsätta öka kraftigt framöver. Varulagren ökar i långsammare takt än tidigare och lönsamheten ökar något för första gången på två år. Antalet anställda minskar under kvartalet, men väntas öka under nästa kvartal. Konfidensindikator för handel i s län Livsmedelshandel Sällanköpsvaruhandel Handel med motorfordon Partihandel Konfidensindikatorn tas fram för varje bransch genom en sammanslagning av två till tre nyckelfrågor, enligt en EU-standard. Den ger vägledning om hur branschen utvecklas i stort. 5

6 DATAKONSULTER OCH DATASERVICE Konfidensindikatorn för databranschen ökar tydligt under andra kvartalet från nettotal 36 till 53, vilket är den högsta tillväxttakten sedan år 7 och betydligt högre än genomsnittet sedan år på 26. Verksamheter inom databranschen stod väl emot den allmänna nedgången i hela näringslivet och under den senaste konjunkturcykeln försvagades branschen, kvartalsmässigt, enbart en gång. Konfidensindikatorn för riket som helhet ökar från nettotal 52 till 62 under andra kvartalet. Hela 74 procent av företagen noterar att efterfrågan på företagens tjänster ökar och tillväxttakten är den högsta sedan undersökningen startade år. Förväntningarna på efterfrågan framöver är fortsatt rekordhöga. Volym på inneliggande uppdrag är under kvartalet oförändrat efter en längre tids minskning. Försäljningspriserna fortsätter att minska i samma takt som tidigare, vilket väntas fortsätta ske framöver. Lönsamheten ökar tydligt för första gången sedan år 8 samtidigt som 77 procent av företagen anger fullt resursutnyttjande, vilket är högsta andelen på över två år. I takt med att databranschens verksamheter fortsätter att ta ordentlig fart under andra kvartalet ökar också antalet anställda, vilket förväntas fortsätta öka kraftigt framöver. När nyanställningar ökar återkommer även utmaningar med att få tag på rätt kompetens och arbetskraft. 4 procent av företagen i databranschen noterar brist på personal, det vill säga att de inte får tag på expertisen eller funktionen de efterfrågar. Under den senaste konjunkturnedgången minskade inte databranschen i till de nivåer som gällde i samband med IT-kraschen i början av -talet. En bidragande förklaring är att IT-företagen i har lärt sig av misstagen och därför har bättre struktur och konkurrenskraft nu. Dessutom är IT i högre grad integrerat i hela näringslivet än tidigare, vilket försvårar för företag att genomföra neddragningar på området. Konfidensindikator för datakonsulter och dataservice Medelvärde

7 TILLVERKNINGSINDUSTRIN Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin stärks något från nettotal -16 till -14 under årets andra kvartal, vilket är lägre än genomsnittet sedan år på -4. Produktionsvolymen ökar kraftigt under kvartalet, vilket prognostiseras skifta till tydlig minskning under tredje kvartalet. Arbetskraften fortsätter att minska och väntas fortsätta minska framöver. Enbart 26 procent av företagen anger efterfrågeläget som största hindret för att bedriva sin verksamhet, vilket kan jämföras med kvartalet före då motsvarande andel var 63 procent. 34 procent anger att det inte finns något hinder. Motsvarande andel kvartalet före var 2 procent. Lönsamheten ökar tydligt, om än i något långsammare takt än tidigare. Hemmamarknaden utvecklas stabilt med tydligt ökad orderingång och ökade priser. Konkurrenssituationen stärks på hemmamarknaden under kvartalet och orderingång och priser förväntas fortsätta stiga tydligt. Konkurrenssituationen på exportmarknaden är närmast oförändrad både inom och utanför EU under andra kvartalet. Exporterande företag noterar att orderingången minskar tydligt medan försäljningspriser är oförändrade. Orderingången prognostiseras fortsätta minska kraftigt framöver och priser väntas sjunka avsevärt. Eftersom Sverige utgör en liten öppen ekonomi påverkas den svenska tillverkningsindustrin i hög utsträckning av den globala ekonomiska utvecklingen, inte minst i övriga Europa. Även om den svenska ekonomin utvecklas positivt är det också viktigt med ekonomisk stabilitet i de länder med vilka vi utövar handel. Det är därför oroväckande med osäkerheten kring statsfinanserna i länder som Portugal, Irland, Grekland, Spanien och Storbritannien. Om alltför många länder minskar sina utgifter avtar handeln, vilket kan drabba små länder som Sverige hårt. Tillverkande sföretag har tydlig koncentration inom telekom och läkemedel. Andra förutsättningar och trender för dessa produktbranscher kan förklara att tillverkningsindustrin i riket som helhet i bland utvecklas något annorlunda än i. Under andra kvartalet ökar konfidensindikatorn för riket som helhet från nettotal -3 till 4. Konfidensindikator för tillverkningsindustrin Medelvärde

8 BYGGINDUSTRIN Byggindustrins konfidensindikator minskar från nettotal 4 till -9, vilket är något lägre än genomsnittet sedan år på -5. Branschen minskar visserligen under andra kvartalet, men tendenserna är ändå positiva. För riket som helhet stärks konfidensindikatorn marginellt från nettotal -8 till -7. Byggindustrin i hade under den senaste högkonjunkturen en särskilt stark utveckling i jämförelse med landet i stort. Situationen förändrades efter finanskrisen när högkonjunkturen övergick i lågkonjunktur. Trots att många infrastrukturprojekt pågick i, såsom Norra Länken, Citybanan och Norra Bantorget, vägde det inte upp inbromsningen av bostadsbyggandet. Branschen påverkades kraftigt av att byggandet av bostäder på kort tid avbröts till följd av den turbulens på bostadsmarknaden som följde efter finanskrisen. Bostadsmarknaden har i linje med andra delar av näringslivet tagit ordentlig fart igen, men det är först nu som den trögrörliga byggbranschen med sina långa ledtider också tycks stå inför ljusare tider. Företagen noterar ökat byggande för första gången sedan år 8 och 84 procent av företagen anger att orderstocken ökar. 48 procent av företagen anger otillräcklig efterfrågan som främsta hindret för byggande, vilket kan jämföras med kvartalet före då motsvarande andel var 85 procent. I takt med ökad efterfrågan ökar anbudspriserna för första gången på två år. Orderstocken, byggandet och anbudspriserna förväntas fortsätta öka kraftigt under det närmaste kvartalet. Med ökade aktiviteter ökar också företagens behov av arbetskraft och antalet anställda ökar tydligt under kvartalet, vilket förväntas fortsätta framöver. Med ökade nyanställningar ökar också problemen med att få tag på arbetskraft. 44 procent av företagen noterar brist på arbetskraft som främsta hindret för byggande, vilket kan jämföras med kvartalet före då motsvarande andel var 9 procent. Byggindustrin ligger ofta sent i konjunkturcykeln, vilket till stor del kan förklara varför det har tagit tid att vända den negativa utvecklingen trots att andra delar av näringslivet under en längre tid har noterat tydligt ökad efterfrågan och tillväxt. Vidare är det historiskt sett vanligt att byggindustrin i storstäder, särskilt, noterar större konjunktursvängningar än övriga delar av landet. Konfidensindikator för byggindustrin Medelvärde

9 PRIVATA TJÄNSTENÄRINGAR Utvecklingen för privata tjänstenäringar förbättras ytterligare under årets andra kvartal och branschen visar stark tillväxt. Konfidensindikatorn stärks från nettotal 37 till 45, vilket är den högsta noteringen sedan år 7 och dessutom betydligt högre än genomsnittet sedan år på 19. För riket som helhet ökar konfidensindikatorn från nettotal 3 till 44. Privata tjänstenäringar 4 täcker hela privata tjänstesektorn, inklusive uppdragsverksamheten och databranschen. Branschen är av särskilt stor vikt för s län. Efterfrågan på företagens tjänster ökar kraftigt, vilket förväntas fortsätta framöver. Volym på inneliggande uppdrag och lönsamhet fortsätter att minska medan försäljningspriserna ökar något. Sysselsättningen ökar under kvartalet, vilket är ett trendbrott. Antalet anställda förväntas fortsätta att öka kraftigt under nästa kvartal. Trots att det enbart är 56 procent av företagen som noterar fullt kapacitetsutnyttjande tycks behovet av nyanställningar nu ta ordentlig fart i branschen. I takt med ökad nyanställning ökar också problemen med att hitta rätt kompetens. 26 procent av företagen noterar brist på arbetskraft. Under år 7 klarade sig skonjunkturen länge bättre än övriga landet och stod till viss del emot den inledande konjunkturnedgången. Den globala finanskrisen senare under året blev dock startskottet även för s nedgång. När finansiella bolagens verksamheter kraftigt försämrades, påverkades också den angränsande privata tjänstesektorn tydligt negativt. Även om fallet för privata tjänstenäringar gick fort efter finanskrisens start har också återhämtningen skett på relativt kort tid. Vid en konjunkturnedgång i Sverige drabbas vanligtvis den exportintensiva tillverkningssektorn först med minskad efterfrågan, produktion och sysselsättning. Därefter brukar de ekonomiska problemen övergå till tjänstesektorn. Under den senaste konjunkturcykeln ser dock privata tjänstenäringar ut att ha klarat sig påtagligt lindrigt undan, mycket tack vare en fortsatt stark efterfrågan på hemmamarknaden. Konfidensindikator för privata tjänstenäringar Medelvärde Inkluderar Hotell och restaurang, Transport, Researrangörer och resebyråer, Post och telekommunikation, Egna fastighetsförvaltare, Fastighetsmäklare och fastighetsförvaltare, Uthyrning, Datakonsulter och dataservice samt Uppdragsverksamhet. 9

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2010 Tredje kvartalet 2010 (2010-11-03) Stockholmskonjunkturen fortsätter att utvecklas starkt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar något från 31 till 32 under årets tredje kvartal. Situationen för

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. 1:a kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.   1:a kvartalet 2010 1:a kvartalet 2010 (2010-05-04) Stockholmskonjunkturen förbättras stadigt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 19 till 22 under årets första kvartal. Situationen för näringslivet fortsätter

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN STOCKHOLMSBAROMETERN Första kvartalet 212 212-5-1 Sammanfattning Stockholmskonjunkturen stärks tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 3 till 17 under 212 års första kvartal. Konjunkturindikatorn

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN STOCKHOLMSBAROMETERN Andra kvartalet 213 213-8-2 Sammanfattning Stockholms näringsliv fortsätter att växa försiktigt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 5 till 11 under årets andra kvartal,

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

Byggindustrin växer och nyanställer

Byggindustrin växer och nyanställer STOCKHOLMS BAROMETERN TREDJE KVARTALET 214, 214-11-11. En rapport från Stockholms Handelskammare Arbetsmarknaden i Stockholmsregionen växer mer än på drygt tre år. Sysselsättningen växer i samtliga branscher.

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN ANDRA KVARTALET 14, 14-8-12. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin har äntligen börjat nyanställa Den största vändningen på fyra år. Det innebär också att byggbranschen

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN TREDJE KVARTALET, NOVEMBER 2017. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsekonomin fortsätter att gå starkare än normalt. Däremot försvagas konjunkturen

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 3 JULI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FÖRSTA KVARTALET, MAJ 2018. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsekonomin försvagas under första kvartalet 2018. Efter en lång tid av stark konjunktur

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2012 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Näringslivets efterfrågan på arbetskraft minskar tydligt. Samtidigt förändras förutsättningarna att

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 28 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JANUARI 28 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN TREDJE KVARTALET, NOVEMBER 2018. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsekonomin går in i en svagare period. Konjunkturen försvagas under årets tredje

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS Stockholmsbarometern visar att huvudstadsekonomin är starkare än normalt. Men konjunkturen försvagas något när företagens tillit minskar. Huvudstadsekonomin agerar draglok för landet med en

Läs mer

Näringslivets konfidensindikator sjunker något.

Näringslivets konfidensindikator sjunker något. STOCKHOLMS Stockholmsekonomin fortsätter att gå bättre än normalt. Konjunkturen stärks något under sista kvartalet 2017, vilket beror på ett ökat förtroende hos hushållen i Stockholm. Näringslivets konfidensindikator

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2016, FEBRUARI 2017. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern stärks under fjärde kvartalet 2016 och konjunkturen är starkare

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET, FEBRUARI 2019. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Den befarade lågkonjunkturen ser ut att slå till mot Stockholmsekonomin. Stockholmsbarometern

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN Fjärde kvartalet 211 212-2-7 För andra kvartalet i rad sedan mätningarna startade för drygt tio år sedan ligger konjunkturindikatorn för Stockholms näringsliv under sin genomsnittliga nivå. Stockholmsbarometern

Läs mer

Brist på arbetskraft i Stockholm

Brist på arbetskraft i Stockholm 2008 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Brist på arbetskraft i Stockholm Sammanfattning Konjunkturen i Stockholm nådde under år 2007 rekordnivåer inom flera branscher. Samtidigt som det

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN ANDRA KVARTALET, AUGUSTI 2017. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsekonomin fortsätter att gå bättre än normalt. Under årets andra kvartal stärks

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS Stockholmsbarometern visar att huvudstadsekonomin stärks under tredje kvartalet. Det beror främst på ökad optimism bland företagen. Handeln agerar draglok för Stockholms näringsliv. Företag

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FÖRSTA KVARTALET 2017, MAJ 2017. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Konjunkturen i Stockholm fortsätter att vara starkare än normalt. Men Stockholmsbarometern

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 27 MAJ 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005 Konjunkturbarometern Kvartal April 25 Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm 28 april 25 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS Barometern visar att konjunkturen i Stockholm stärks under fjärde kvartalet. Näringslivet går bättre än normalt medan hushållen är dystrare. Jobben växer snabbare än på fem år. Däremot förvärras

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN ANDRA KVARTALET, AUGUSTI 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern försvagas under andra kvartalet 2016. Från en period av stark tillväxt

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN TREDJE KVARTALET, NOVEMBER 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern stärks under tredje kvartalet 2016 och återvänder till en nivå

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS. Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet Företagens tillit minskar och hushållens pessimism förvärras.

BAROMETERN STOCKHOLMS. Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet Företagens tillit minskar och hushållens pessimism förvärras. STOCKHOLMS BAROMETERN SVAGT NORMALT STARKT FÖRSTA KVARTALET, MAJ 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet 2016. Företagens tillit minskar och

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

2013:2 ISSN Stockholms Handelskammares rapport. Har företagen koll på vilka de rekryterar?

2013:2 ISSN Stockholms Handelskammares rapport. Har företagen koll på vilka de rekryterar? 213:2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Har företagen koll på vilka de rekryterar? Sammanfattning Hur förändrar lågkonjunktur och intåget av ny teknik företagens rekrytering? För femte

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

NORMALT NORMALT SSTTAARR VAGT KKT SSVAGT

NORMALT NORMALT SSTTAARR VAGT KKT SSVAGT STOCKHOLMS BAROMETERN ANDRA KVARTALET, AUGUSTI 2018. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsekonomin kan ha passerat toppen. Den konjunkturavmattning som noterades under

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013 Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 213 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 APRIL 213 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Blekinges näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 3 Småföretagsbarometern Blekinge län... 5 1. Sysselsättning... 5 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SKÅNE LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Hallands näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Hallands län... 3 Småföretagsbarometern Hallands län... 5 1. Sysselsättning... 5 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 STOCKHOLMS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Augusti 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Konjunkturbarometern December 2017

Konjunkturbarometern December 2017 Konjunkturbarometern December KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 13 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 165-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 21 DECEMBER 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern Januari 2017

Konjunkturbarometern Januari 2017 Konjunkturbarometern Januari KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Oktober 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Konjunkturbarometern December 2016

Konjunkturbarometern December 2016 Konjunkturbarometern December KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 JUNI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Februari 2015

Konjunkturbarometern Februari 2015 Konjunkturbarometern Februari 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 2 FEBRUARI 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag

Läs mer

Våren En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Våren En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern mäter hur småföretagarna uppfattar det ekonomiska läget idag och inom den närmaste framtiden. Barometern omfattar företag med 1 49 anställda och baseras på telefonintervjuer

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 STOCKHOLMS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 örebro län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Konjunkturbarometern Augusti 2015

Konjunkturbarometern Augusti 2015 Konjunkturbarometern Augusti 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag för

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Konjunkturbarometern April 2015

Konjunkturbarometern April 2015 Konjunkturbarometern April 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 APRIL 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används som beslutsunderlag för den ekonomiska

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 211 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare. Sidan 5 Optimism om industrins export. Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster

Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare. Sidan 5 Optimism om industrins export. Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster Konjunktur och bostadsmarknad 1 november 211 Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare Sidan 5 Optimism om industrins export Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster Sidan 9 Inbromsning i byggsektorn Sidan

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten VÄSTERBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Föregående kvartal Om Nettotal

Föregående kvartal Om Nettotal Under andra kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 37 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 46

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 västernorrlands län Swedbank och sparbankerna i samarbete med

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Norrbottens näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Norrbottens län... 4 Småföretagsbarometern Norrbottens län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konjunkturindikatorer för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen April 2018 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 norrbottens län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Läget i handeln. November handels.se Handels Direkt

Läget i handeln. November handels.se Handels Direkt Läget i handeln November 2016 Ökad försäljning och fler nyanställningar Handelsföretagen kommer öka antalet anställda och ser positivt på framtida försäljning under kommande år. Lönsamheten mattas något

Läs mer

Hösten En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Hösten En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern mäter hur småföretagarna uppfattar det ekonomiska läget idag och inom den närmaste framtiden. Barometern omfattar företag med 1 49 anställda och baseras på telefonintervjuer

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JUNI 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN VÄSTMANLANDS LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Januari 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 28 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN JÖNKÖPINGS LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Stor-Malmö Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 2011

Stor-Malmö Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 2011 Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 211 Sidan 2 Mycket stark konjunktur i Malmö Sidan 4 Försiktig optimism i industrin Sidan 5 Bilhandel och privata tjänster i topp Sidan 8 Optimistiska förväntningar

Läs mer

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Konjunktur och bostadsmarknad 16 februari 12 Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Sidan 9 Trögt i byggsektorn Sidan

Läs mer

Totala näringslivet... 3

Totala näringslivet... 3 Innehåll Totala näringslivet... 3 Tillverkningsindustri... 4 Insatsvaruindustri... 5 Investeringsvaruindustri... 6 Konsumtionsvaruindustri... 7 Varaktiga konsumtionsvaror... 8 Icke varaktiga konsumtionsvaror...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer