Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009"

Transkript

1 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 3 JULI 29

2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning till detta. Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet och finansieras till största delen med statsanslag. I likhet med andra myndigheter har Konjunkturinstitutet en självständig ställning och svarar själv för de bedömningar som redovisas. Konjunkturbarometern är en rapport som sammanställer företagens och hushållens syn på ekonomin. Rapporten publiceras varje månad. I Konjunkturbarometern Företag intervjuar Konjunkturinstitutet 4-84 företag i näringslivet om utfall, nuläge och förväntningar om framtiden. Var tredje månad (januari, april, juli och oktober) genomförs en så kallad kvartalsundersökning. Skillnaden mellan dessa och övriga månader är att urvalen oftast är större och frågorna fler. I Konjunkturbarometern Hushåll intervjuas varje månad 15 svenska hushåll. Undersökningen ger snabba kvalitativa indikationer om hushållens planerade inköp av kapitalvaror, deras attityder till den ekonomiska situationen i Sverige och för det egna hushållet samt inflation och sparande. Alla EU-länder genomför liknande tendensundersökningar och frågorna i Konjunkturinstitutets barometrar är harmoniserade enligt EU:s riktlinjer. Resultaten för hela EU publiceras varje månad på EU-DG ECFIN:s hemsida; DG ECFIN delfinansierar medlemsländernas barometerundersökningar. Rapporten och siffermaterialet kan laddas ner från Konjunkturinstitutets hemsida, KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12-14, BOX 3116, SE STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: se HEMSIDA: ISSN

3 Innehåll Barometerindikatorn...5 FÖRETAG Sammanfattning...9 Tillverkningsindustri... 1 Byggindustri Handel Privata tjänstenäringar Kredit- och finansieringsvillkor inom näringslivet Konfidensindikatorer Diagram- och tabellbilaga HUSHÅLL Sammanfattning Diagrambilaga METOD Barometerindikatorn Företag Hushåll... 73

4

5 Barometerindikatorn. Juli 29 5 Barometerindikatorn Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget, har ökat med knappt sju enheter från förra månaden och hamnar på 87,1 i juli. Men trots den rejäla uppgången de senaste tre månaderna indikerar barometerindikatorn fortfarande att stämningsläget bland företag och hushåll är betydligt svagare än normalt. Medel Max Min Maj 9 Jun 9 Jul 9 Läget 1 116,6 71,6 78,2 8,3 87,1 -- Barometerindikatorn Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg rejält mellan juni och juli och bidrar därmed positivt till förändringen i barometerindikatorn. Läget inom industrin är dock fortfarande mycket svagare än normalt >11 mycket starkare ekonomi än normalt (++) 1-11 starkare ekonomi än normalt (+) 9-1 svagare ekonomi än normalt (-) <9 mycket svagare ekonomi än normalt (--) 6 Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna bidrar också positivt till förändringen i barometerindikatorn denna månad. Men även här är läget mycket svagare än normalt. Konfidensindikatorn för byggindustrin föll tillbaka något efter uppgången i maj och juni och bidrar negativt till barometerindikatorn i juli. Även detaljhandeln bidrar något negativt till indikatorn i juli. Men läget inom handeln är i stort sett oförändrat från förra månaden och konfidensindikatorn har endast fallit med ett par enheter. Hushållens inställning till det ekonomiska läget förbättrades ytterligare i juli. Konfidensindikatorn (CCI) steg fem enheter och bidrar positivt till barometerindikatorn för tredje månaden i rad. Stämningsläget bland hushållen är dock fortfarande svagare än normalt. Bidrag till barometerindikatorn från de olika sektorerna Vikt (%) Jämfört med förra månaden Tillverkningsindustri 4 positivt Byggindustri 5 negativt Detaljhandel 5 negativt Privata tjänstenäringar 3 positivt Hushåll 2 positivt Barometerindikatorn visar det aktuella stämningsläget i svensk ekonomi. Indikatorn som baseras på månadsurvalet är en sammanvägning av frågorna som ingår i konfidensindikatorerna för företag och hushåll. Konfidensindikatorn är en sammanvägning av flera frågor och sammanfattar läget i en bransch. Vilka frågor som ingår för olika branscher hittar du på sidan 68 (Företag) och sidan 71 (Hushåll). Läget används för att på ett enkelt sätt åskådliggöra hur stark eller svag den ekonomiska situationen är i olika branscher. Läs mer om Läget på sidan 68.

6

7 Konjunkturbarometern Företag Kvartal

8

9 Konjunkturbarometern Företag Kvartal. Juli 29 9 Sammanfattning Läget i svenskt näringsliv förbättrades under andra kvartalet i år, men är fortfarande mycket svagare än normalt. Konfidensindikatorn steg 12 enheter andra kvartalet från bottennoteringen första kvartalet. Färre företag redovisar minskning av efterfrågan och förväntningarna visar på en gryende optimism. Sysselsättningen har dock fallit betydligt och företagen räknar med fortsatta nedskärningar under innevarande kvartal. Andelen företag som rapporterar om finansieringssvårigheter steg återigen något i juli. Totala näringslivet Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden Orderingången för tillverkningsindustrin slutade att falla under andra kvartalet. Företagen räknar dessutom med en ökad orderingång från såväl hemma- som exportmarknaden under innevarande kvartal. Även produktionsvolymen väntas stiga något. Industrisysselsättningen har dock fortsatt att minska i betydande omfattning och ytterligare nedskärningar planeras. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg påtagligt under andra kvartalet, men den indikerar att läget i industrin är svagare än normalt. Byggföretagen rapporterar om fortsatt minskat byggande och lägre sysselsättning. Även orderingången har fallit ytterligare och anbudspriserna har sänkts. Branschen räknar med fortsatt minskad aktivitet under innevarande kvartal, men det är färre företag än tidigare som förutser en ytterligare försvagning Konfidensindikatorn Genomsnitt Branscher på väg upp 6 Sågverk Övrig trävaruindustri Massaindustri Pappers- och pappindustri Gummi - och plastvaruindustri Handel med motorfordon Sällanköpsvaruhandel Hotell och restauranger Researrangörer och resebyråer Datakonsulter och dataservice Uppdragsverksamhet Inom handeln är det fortfarande betydande skillnader mellan de olika branscherna. Livsmedelshandeln rapporterar fortsatt god försäljningstillväxt och företagen räknar med ytterligare ökning framöver. Såväl partihandel som handel med motorfordon redovisar minskad försäljning, medan handel med sällanköpsvaror uppger oförändrad volym. Sällanköpsvaruhandeln räknar dock med ökad försäljning under innevarande kvartal. Prishöjningar aviseras, främst inom handel med textilier, kläder och skor samt hemutrustning. Konfidensindikatorn för tjänstesektorn steg 12 enheter under andra kvartalet, efter att ha fallit sedan början av 27. Läget är dock fortfarande mycket svagare än normalt. Efterfrågan fortsatte att minska, men för innevarande kvartal räknar flertalet tjänstebranscher med en oförändrad eller ökad efterfrågan. Sysselsättningen väntas totalt sett fortsätta att minska. Svaren samlades in mellan 26 juni och 24 juli. Läget är bra inom Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri Kemisk industri Annan elektroindustri Livsmedelshandel Läget är svagt inom Textil-, beklädnads- och lädervaruindustri Förlag, grafisk o annan reproindustri Jord- och stenvaruindustri Järn- och stålverk Metallvaruindustri Maskinindustri Motor- och släpfordonsindustri Annan transportmedelsindustri Byggindustri Partihandel Transport Post och telekommunikation Fastighetsförvaltare Fastighetsmäklare Uthyrning

10 1 Konjunkturbarometern Företag Kvartal. Juli 29 Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för Tillverkningsindustri Orderingång, säsongsrensade värden På hemmamarknaden, förväntningar På exportmarknaden, förväntningar Tillverkningsindustri Kapacitetsutnyttjande, säsongsrensade värden Procent Efterfrågan väntas öka på såväl hemma- som exportmarknaden : Konfidensindikatorn för industrin steg 13 enheter mellan första och andra kvartalet i år, efter att successivt ha fallit under drygt två år. Indikatorn indikerar att läget i tillverkningsindustrin är svagare än normalt. De senast föregående kvartalen har läget varit mycket svagare än normalt. De svenska industriföretagen redovisar en viss ökning av exportorderingången för andra kvartalet i år. Exportefterfrågan har fallit betydligt sedan förra våren och återhämtningen beror dels på att ett antal branscher nu rapporterar om en påtaglig ökning av exportorderingången, dels på att färre företag redovisar ytterligare minskningar. Exportorderingången har utvecklats bäst för skogsindustrin, elektro- och kemisk industri. Orderingången från hemmamarknaden har totalt sett varit i det närmaste oförändrad under andra kvartalet. Industriföretagen uppger att konkurrenssituationen har förbättrats på samtliga marknader under perioden. På marknader utanför EU anger 25 procent av företagen att konkurrensläget är bättre än tidigare. Industriproduktionen har minskat endast marginellt under andra kvartalet och det är nu bara ett fåtal branscher som redovisar fortsatta minskningar. Produktionskapaciteten har hållits ungefär oförändrad efter en påtaglig minskning under första kvartalet. Över hälften av företagen uppger fortfarande att kapaciteten är för stor i förhållande till efterfrågan. Kapacitetsutnyttjandet, som har minskat under ett års tid, har återigen stigit något och uppges ligga på drygt 73 procent. Industrisysselsättningen har fallit betydligt och över hälften av företagen uppger att personalstyrkan har skurits ned. I stort sett samtliga branscher har genomfört nedskärningar. Försäljningspriserna har inte ändrats nämnvärt totalt sett. Det finns dock skillnader mellan de olika industribranscherna. Prissänkningar har genomförts inom bl.a. stål- och kemisk industri, medan sågverken har höjt priserna. Flertalet branscher uppger dock endast små prisförändringar. Lönsamheten inom industrin är fortfarande svag och över hälften av företagen är missnöjda med läget Förväntningar: Industriföretagen är optimistiska inför tredje kvartalet och orderingången väntas öka från såväl hemma- som exportmarknaden. Även produktionsvolymen förutses öka och flertalet branscher räknar med en återhämtning både när det gäller orderingång och produktion. Produktionskapaciteten inom industrin väntas bli ungefär oförändrad under perioden. Sysselsättningsplanerna pekar dock fortfarande nedåt och närmare 4 procent av industriföretagen räknar med ytterligare

11 Konjunkturbarometern Företag Kvartal. Juli nedskärningar. Försäljningspriserna väntas totalt sett bli ungefär oförändrade. Såväl sågverk som massaindustri aviserar dock höjningar på såväl hemma- som exportmarknaden. Byggindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden Byggindustri Återhämtningen dröjer inom byggsektorn : Såväl byggande som sysselsättning föll ytterligare under andra kvartalet, men det är samtidigt färre företag än tidigare som redovisar en minskning. Även orderingången har fortsatt att falla och närmare hälften av företagen är liksom tidigare missnöjda med orderbeläggningen. Konfidensindikatorn har stigit sju enheter jämfört med första kvartalet, men den visar fortfarande på att byggkonjunkturen är svagare än normalt. Ökningen beror på att det är färre företag än tidigare som rapporterar att läget har försämrats. Ungefär hälften av företagen anger otillräcklig efterfrågan som främsta hinder för verksamheten, medan drygt en femtedel uppger finansiella restriktioner som främsta hinder. Anbudspriserna har sänkts ytterligare under perioden. Förväntningar: Byggindustrin räknar med fortsatt minskat byggande under tredje kvartalet, men andelen företag som förutser en minskning är samtidigt lägre än tidigare. Mönstret är det samma även för sysselsättning och anbudspriser. Branschen räknar med fortsatta nedskärningar i personalstyrkan och lägre priser, men det är färre företag än tidigare som räknar med minskningar. På ett års sikt är förväntningarna inom byggsektorn inte lika dystra som tidigare. 26 procent av byggföretagen räknar med att läget är bättre om ett år, medan 33 procent förutser en ytterligare försämring. För ett halvår sedan var motsvarande siffror 5 respektive 65 procent Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för Byggindustri Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt Förväntningar

12 12 Konjunkturbarometern Företag Kvartal. Juli 29 Handel Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden Handel med textilier, kläder och skor Försäljningspriser Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för Förväntningar 4 6 Privata tjänstenäringar Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för Handel Detaljhandeln är optimistisk, medan partihandeln räknar med fortsatt minskad försäljning : Försäljningsvolymen inom handeln minskade ytterligare under andra kvartalet. Det är dock för närvarande stora skillnader mellan de olika branscherna inom handeln. Livsmedelshandeln redovisar fortsatt god försäljningstillväxt, medan handeln med sällanköpsvaror uppges ha varit ungefär oförändrad under perioden. Såväl partihandel som handel med motorfordon rapporterar om minskad försäljning. Läget är således fortfarande klart bäst inom livsmedelshandeln där närmare 9 procent av företagen är nöjda med försäljningssituationen. Sysselsättningen inom handeln har fortsatt att minska och samtliga delar av handeln, utom livsmedelshandeln, har reducerat personalstyrkan. Försäljningspriserna har stigit något under andra kvartalet. Höjningarna är huvudsakligen hänförbara till sällanköpsvaruhandel och livsmedelshandel, där ungefär 3 procent av företagen uppger att priserna har höjts. För livsmedelshandeln är detta en klart lägre siffra än föregående kvartal. Förväntningar: Det finns en ökad optimism inom delar av handeln. Det gäller främst sällanköpsvaruhandeln som räknar med en ökad försäljning under tredje kvartalet. Livsmedelshandeln förutser en fortsatt god försäljningstillväxt, medan partihandel och handel med motorfordon räknar med minskad försäljning. För handel med motorfordon väntas dock försämringen bli måttlig jämfört med tidigare. Sysselsättningen inom handeln förutses falla ytterligare under tredje kvartalet. Flertalet branscher inom handeln räknar med endast små prisjusteringar under perioden. Undantagen är handel med textilier, kläder och skor samt handel med hemutrustning där närmare 7 respektive 5 procent av företagen aviserar prishöjningar. Privata tjänstenäringar Försiktig optimism inom tjänstesektorn :Efterfrågan för de privata tjänstebranscherna har fortsatt att minska under andra kvartalet. Samtidigt är det nu färre branscher än tidigare som rapporterar minskningar. Transport, uthyrning, datakonsulter, uppdragsverksamhet samt post och telekommunikation redovisar en fortsatt försämring av efterfrågan, medan övriga tjänstebranscher uppger endast marginella förändringar. Konfidensindikatorn för tjänstesektorn, som successivt fallit under två år, steg 12 enheter under andra kvartalet. Men läget är fortfarande mycket svagare än normalt. Sysselsättningen har fortsatt att falla i flertalet branscher och drygt 4 procent av

13 Konjunkturbarometern Företag Kvartal. Juli tjänsteföretagen rapporterar om nedskärningar. Undantagen är fastighetsbranscherna där personalstyrkan istället har utökats under perioden. Försäljningspriserna har totalt sett minskat något. Nästan samtliga branscher redovisar lägre eller oförändrade priser och endast finansiell verksamhet uppger att priserna har ökat. Förväntningar: Det finns en viss optimism i tjänsteföretagens förväntningar inför tredje kvartalet. Flertalet tjänstebranscher räknar med att efterfrågan kommer att stabiliseras eller öka något. Optimismen är störst inom åkerier, datakonsulter och uppdragsverksamhet. Sysselsättningen i tjänstesektorn väntas dock fortsätta att minska, framför allt gäller detta resebyråer, finansiell verksamhet samt post och telekommunikation. De flesta tjänstebranscherna räknar med i stort sett oförändrade försäljningspriser under perioden. Privata tjänstenäringar Antalet anställda, säsongsrensade värden Observera att tidsserierna för de privata tjänstenäringarna startar 23. Det innebär att genomsnittet för konfidensindikatorn baseras på en kort period som samtidigt har präglats av god tillväxt. Exempelvis får begreppet svagare än normalt en annan innebörd för tjänstesektorn än för sektorer som har undersökts under en längre period med såväl hög- som lågkonjunkturer.

14 14 Konjunkturbarometern Företag Kvartal. Juli 29 Kredit- och finansieringsvillkor inom näringslivet Resultat Andelen företag inom näringslivet som anger att det är svårare eller avsevärt svårare än normalt att finansiera sin verksamhet steg återigen något i juli jämfört med månaden innan. I juli angav 36 procent att de hade finansieringsproblem, jämfört med 33 procent i juni. Av dessa anger 13 procent att det är avsevärt svårare än normalt, en ökning med en enhet jämfört med månaden innan. Svårigheterna att finansiera verksamheten är störst inom bygg- och tillverkningsindustri där 46 respektive 43 procent av företagen har problem. Flest företag anger, liksom tidigare, möjligheten att få banklån som främsta hinder att finansiera verksamheten. Totalt sett uppger 54 procent av företagen med finansieringsproblem detta alternativ. 21 procent av företagen anger möjligheten att finansiera med eget kapital som främsta skäl, medan 11 procent anger högre lånekostnader för banklån som huvudskäl till finansieringsproblemen. Bakgrund Det senaste årets turbulens på de finansiella marknaderna medför problem för företagen att finansiera sin verksamhet, till exempel genom att bankernas kreditgivning stramas åt eller genom att marknaderna för företagsobligationer och -certifikat fungerar sämre. Finansieringsproblem gör det svårt att dels få fram nödvändig likviditet för den dagliga driften, dels hämmar det företagens investeringar. För att bidra till bilden av den finansiella turbulensens effekter på företagens finansieringsmöjligheter har KI sedan november 28 utvidgat konjunkturbarometern med ett antal frågor. Företagen har fått svara på en fråga om huruvida det just nu är svårare eller lättare än normalt att finansiera verksamheten. De företag som har angett att finansieringen för närvarande är svårare än normalt har också fått ange den främsta orsaken till detta genom att välja bland ett antal alternativ. Frågorna har av praktiska skäl endast ställts till de företag som tillfrågas via e-post. Totalt sett har företag inom näringslivet tillfrågats 1. Svaren har ej viktats, vilket innebär att procenttalen i tabellen speglar antal företag för respektive alternativ. 1 Tillverkningsindustri 584, byggindustri 1, detaljhandel 413 och privata tjänstenäringar 787.

15 Konjunkturbarometern Företag Kvartal. Juli feb-9 mar-9 apr-9 maj-9 jun-9 jul-9 TOTALA NÄRINGSLIVET Att finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%) Avsevärt svårare än normalt Svårare än normalt Ungefär som normalt Något lättare än normalt Avsevärt lättare än normalt Om svårare än normalt, beror det främst på: (%) Högre upplåningskostnader för banklån Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säke Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande Andra faktorer Svar saknas Svarsfrekvens (%) TILLVERKNINGSINDUSTRI Att finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%) Avsevärt svårare än normalt Svårare än normalt Ungefär som normalt Något lättare än normalt Avsevärt lättare än normalt Om svårare än normalt, beror det främst på: (%) Högre upplåningskostnader för banklån Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säke Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande Andra faktorer Svar saknas Svarsfrekvens (%) BYGGINDUSTRI Att finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%) Avsevärt svårare än normalt Svårare än normalt Ungefär som normalt Något lättare än normalt Avsevärt lättare än normalt Om svårare än normalt, beror det främst på: (%) Högre upplåningskostnader för banklån Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säke Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande Andra faktorer Svar saknas Svarsfrekvens (%) DETALJHANDEL Att finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%) Avsevärt svårare än normalt Svårare än normalt Ungefär som normalt Något lättare än normalt Avsevärt lättare än normalt Om svårare än normalt, beror det främst på: (%) Högre upplåningskostnader för banklån Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säke Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande Andra faktorer Svar saknas Svarsfrekvens (%) PRIVATA TJÄNSTENÄRINGAR Att finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%) Avsevärt svårare än normalt Svårare än normalt Ungefär som normalt Något lättare än normalt Avsevärt lättare än normalt Om svårare än normalt, beror det främst på: (%) Högre upplåningskostnader för banklån Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säke Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande Andra faktorer Svar saknas Svarsfrekvens (%)

16 16 Konjunkturbarometern Företag Kvartal. Juli 29 Konfidensindikatorer Konfidensindikatorer 1 Totala näringslivet (säsongrensade värden) Bransch Maxvärde Minvärde Jan 29 Apr 29 Juli 29 Totala näringslivet Läget Tillverkningsindustri (säsongrensade värden) Bransch Medelvärde Medelvärde Maxvärde Minvärde Jan 29 Apr 29 Juli 29 Tillverkningsindustri Insatsvaruindustri Investeringsvaruindustri Konsumtionsvaruindustri Varaktiga konsumtionsvaror Icke varaktiga konsumtionsvaror Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri Textil-, beklädnads och lädervaruindustri Trävaruindustri Sågverk och träimpregneringsverk Övrig trävaruindustri Massa-, pappers och pappvaruindustri Massaindustri Pappers- och pappindustri Förlag; grafisk och annan reproindustri Petroleumproduktion och kärnbränsleindustri Kemisk industri Gummi- och plastvaruindustri Jord- och stenvaruindustri Stål- och metallverk, gjuterier Järn- och stålverk Metallvaruindustri Maskinindustri Industri för kontorsmaskiner och datorer Annan elektroindustri Industri för instrument och ur Motor- och släpfordonsindustri Annan transportmedelsindustri Övrig tillverkningsindustri Läget 1 Vilka frågor som ingår i konfidensindikatorn för respektive sektor redovisas på sidan 68

17 Konjunkturbarometern Företag Kvartal. Juli Byggindustri (säsongrensade värden) Bransch Medelvärde Maxvärde Minvärde Jan 29 Apr 29 Juli 29 Läget Byggindustri Handel (säsongrensade värden) Bransch Maxvärde Minvärde Jan 29 Apr 29 Juli 29 Handel Handel med motorfordon och reservdelar Partihandel (exkl motorfordon) Partihandel m jordbruksråvaror och djur Partihandel m livsmedel, drycker och tobak Partihandel m hushållsvaror Partihandel m bränslen Partihandel m virke, andra byggmaterial & sanitetsgods Läget Partihandel m järnhandelsvaror och vvs-armatur Partihandel m maskiner och utrustning Partihandel m kontorsmaskiner & -utrustning Partihandel m övriga insatsvaror Livsmedelshandel Sällanköpsvaruhandel Butikshandel med textilier, kläder och skor Butikshandel med hemutrustning Butikshandel med datorer, kontorsmaskiner och telekommunikationsutrustning Övrig sällanköpsvaruhandel Privata tjänstenäringar (säsongrensade värden) Bransch Medelvärde Medelvärde Maxvärde Minvärde Jan 29 Apr 29 Juli 29 Privata tjänstenäringar Hotell och restauranger Transport Åkerier Researrangörer och resebyråer Post- och telekommunikation Egna fastighetsförvaltare Fastighetsmäklare och fastighetsförvaltare Uthyrning (exkl bemanning) Datakonsulter och dataservice Uppdragsverksamhet Läget

18

19 Diagram- och tabellbilaga

20 2 Diagrambilaga Företag Totala näringslivet Totala näringslivet Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Totala näringslivet Efterfrågeläget, säsongrensade värden Konfidensindikatorn Genomsnitt Nulägesomdöme Totala näringslivet Försäljningspriserna Totala näringslivet Antalet anställda, säsongrensade värden Förväntningar Förväntningar Totala näringslivet Företagens inflationsförväntningar Totala näringslivet Brist på arbetskraft, säsongrensade värden Procent 3. Procent 3. Andel ja-svar Företagens infationsförväntningar Andel ja-svar

21 Diagrambilaga Företag 21 Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Orderingången på hemmamarknaden, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Orderingången på exportmarknaden, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Den totala orderstocken och färdigvarulager, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Produktionsvolymen, säsongrensade värden Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme Tillverkningsindustri Produktionskapaciteten, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Nulägesomdöme

22 22 Diagrambilaga Företag Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Brist på, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Främsta hindret för företagens produktion, säsongrensade värden Andel ja-svar 1 1 Andel ja-svar Yrkesarbetare Teknisk tjänstemannapersonal Otillräcklig eftefrågan Brist på maskin- och anläggningskapacitet Brist på arbetskraft Tillverkningsindustri Försäljningspriserna på hemma- och exportmarknaden Tillverkningsindustri Lönsamheten, säsongrensade värden Hemmamarknaden, förväntan Exportmarknaden, förväntan Nulägessomdöme Tillverkningsindustri Nuvarande kapacitetsutnyttjande, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Företagets konkurrenssituation, säsongrensade värden Procent på hemmamarknaden på EU-marknaden utanför EU

23 Diagrambilaga Företag 23 Insatsvaruindustri Insatsvaruindustri Orderingången totalt, säsongrensade värden Insatsvaruindustri Produktionsvolymen, säsongrensade värden Insatsvaruindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, säsongrensade värden Insatsvaruindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme Insatsvaruindustri Främsta hindret för företagens produktion, säsongrensade värden Insatsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Andel ja-svar Otillräcklig efterfrågan Brist på maskin- och anläggningskapacitet Brist på arbetskraft Branschens konfidensindikator Tillverkningsindustrins konfidensindikator Branschens genomsnitt för

24 24 Diagrambilaga Företag Investeringsvaruindustri Investeringsvaruindustri Orderingången totalt, säsongrensade värden Investeringsvaruindustri Produktionsvolymen, säsongrensade värden Investeringsvaruindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, säsongrensade värden Investeringsvaruindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme Investeringsvaruindustri Främsta hindret för företagens produktion, säsongrensade värden Investeringsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Andel ja-svar Otillräcklig efterfrågan Brist på maskin- och anläggningskapacitet Brist på arbetskraft Branschens konfidensindikator Tillverkningsindustrins konfidensindikator Branschens genomsnitt för

25 Diagrambilaga Företag 25 Konsumtionsvaruindustri Konsumtionsvaruindustri Orderingången totalt, säsongrensade värden Konsumtionsvaruindustri Produktionsvolymen, säsongrensade värden Konsumtionsvaruindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, säsongrensade värden Konsumtionsvaruindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme Konsumtionsvaruindustri Främsta hindret för företagens produktion, säsongrensade värden Konsumtionsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Andel ja-svar Otillräcklig efterfrågan Brist på maskin- och anläggningskapacitet Brist på arbetskraft Branschens konfidensindikator Tillverkningsindustrins konfidensindikator Branschens genomsnitt för

26 26 Diagrambilaga Företag Byggindustri Byggindustri Byggandet, säsongrensade värden Byggindustri Orderstocken, säsongrensade värden Orderstocken, nulägesomdöme Orderstocken, förändring 7-1 Byggindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Byggindustri Främsta hindret för företagens byggande, säsongrensade värden 4 4 Andel ja-svar Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft 5 7 Byggindustri Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt, säsongrensade värden Byggindustri Anbudspriserna

27 Diagrambilaga Företag 27 Handel Handel Försäljningsvolymen, säsongrensade värden Handel Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall 8-4 Handel Försäljningssituationen, säsongrensade värden Handel Antalet anställda, säsongrensade värden Nulägesomdöme Handel Varulagren och inköpen av varor, säsongrensade värden Handel Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Varulagren, nulägesomdöme Inköpen av varor, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för 96Q

28 28 Diagrambilaga Företag Handel med motorfordon Handel med motorfordon Försäljningsvolymen, säsongrensade värden Handel med motorfordon Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall 8-1 Handel med motorfordon Försäljningssituationen, säsongrensade värden Handel med motorfordon Antalet anställda, säsongrensade värden Nulägesomdöme Handel med motorfordon Varulagren och inköpen av varor, säsongrensade värden Handel med motorfordon Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Varulagren, nulägesomdöme Inköpen av varor, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

29 Diagrambilaga Företag 29 Partihandel Partihandel Försäljningsvolymen, säsongrensade värden Partihandel Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall 8-4 Partihandel Försäljningssituationen, säsongrensade värden Partihandel Antalet anställda, säsongrensade värden Nulägesomdöme Partihandel Varulagren och inköpen av varor, säsongrensade värden Partihandel Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Varulagren, nulägesomdöme Inköpen av varor, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

30 3 Diagrambilaga Företag Livsmedelshandel Livsmedelshandel Försäljningsvolymen, säsongrensade värden Livsmedelshandel Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall 8-1 Livsmedelshandel Försäljningssituationen, säsongrensade värden Livsmedelshandel Antalet anställda, säsongrensade värden Nulägesomdöme Livsmedelshandel Varulagren och inköpen av varor, säsongrensade värden Livsmedelshandel Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Varulagren, nulägesomdöme Inköpen av varor, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

31 Diagrambilaga Företag 31 Sällanköpsvaruhandel Sällanköpsvaruhandel Försäljningsvolymen, säsongrensade värden Sällanköpsvaruhandel Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall 8-4 Sällanköpsvaruhandel Försäljningssituationen, säsongrensade värden Sällanköpsvaruhandel Antalet anställda, säsongrensade värden Nulägesomdöme Sällanköpsvaruhandel Varulagren och inköpen av varor, säsongrensade värden Sällanköpsvaruhandel Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Varulagren, nulägesomdöme Inköpen av varor, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

32 32 Diagrambilaga Företag Privata tjänstenäringar Privata tjänstenäringar Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Privata tjänstenäringar Antalet anställda, säsongrensade värden Privata tjänstenäringar Volymen på inneliggande uppdrag/order, säsongrensade värden Privata tjänstenäringar Främsta hindret för företagets verksamhet, säsongrensade värden 2 2 Andel ja-svar Nulägesomdöme Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft 7 Privata tjänstenäringar Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Privata tjänstenäringar Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

33 Diagrambilaga Företag 33 Hotell och restauranger Hotell och restauranger Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Hotell och restauranger Antalet anställda, säsongrensade värden Hotell och restauranger Volymen på inneliggande uppdrag/order, säsongrensade värden Hotell och restauranger Främsta hindret för företagets verksamhet, säsongrensade värden 4 4 Andel ja-svar Nulägesomdöme Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft 7 Hotell och restauranger Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Hotell och restauranger Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

34 34 Diagrambilaga Företag Transport Transport Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Transport Antalet anställda, säsongrensade värden Transport Volymen på inneliggande uppdrag/order, säsongrensade värden Transport Främsta hindret för företagets verksamhet, säsongrensade värden 2 2 Andel ja-svar Nulägesomdöme Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft 7 Transport Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Transport Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

35 Diagrambilaga Företag 35 Åkerier Åkerier Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Åkerier Antalet anställda, säsongrensade värden Åkerier Volymen på inneliggande uppdrag/order, säsongrensade värden Åkerier Främsta hindret för företagets verksamhet, säsongrensade värden 4 4 Andel ja-svar Nulägesomdöme Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft 7 Åkerier Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Åkerier Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

36 36 Diagrambilaga Företag Researrangörer och resebyråer Researrangörer och resebyråer Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Researrangörer och resebyråer Antalet anställda, säsongrensade värden Researrangörer och resebyråer Volymen på inneliggande uppdrag/order, säsongrensade värden Researrangörer och resebyråer Främsta hindret för företagets verksamhet, säsongrensade värden Andel ja-svar Nulägesomdöme Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft 7 Researrangörer och resebyråer Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Researrangörer och resebyråer Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

37 Diagrambilaga Företag 37 Post och telekommunikation Post och telekommunikation Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Post och telekommunikation Antalet anställda, säsongrensade värden Post och telekommunikation Volymen på inneliggande uppdrag/order, säsongrensade värden Post och telekommunikation Främsta hindret för företagets verksamhet, säsongrensade värden 4 4 Andel ja-svar Nulägesomdöme Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft 7 Post och telekommunikation Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Post och telekommunikation Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

38 38 Diagrambilaga Företag Finansiell verksamhet Finansiell verksamhet Efterfrågan på företagets tjänster Finansiell verksamhet Antalet anställda Finansiell verksamhet Volymen på inneliggande uppdrag/order Finansiell verksamhet Främsta hindret för företagets verksamhet 6 6 Andel ja-svar Nulägesomdöme 8-4 Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft 8 Finansiell verksamhet Lönsamheten och försäljningspriserna Finansiell verksamhet Konfidensindikatorn Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

39 Diagrambilaga Företag 39 Egna fastighetsförvaltare Egna fastighetsförvaltare Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Egna fastighetsförvaltare Antalet anställda, säsongrensade värden Egna fastighetsförvaltare Volymen på inneliggande uppdrag/order, säsongrensade värden Egna fastighetsförvaltare Främsta hindret för företagets verksamhet, säsongrensade värden 2 2 Andel ja-svar Nulägesomdöme Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft 7 Egna fastighetsförvaltare Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Egna fastighetsförvaltare Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

40 4 Diagrambilaga Företag Fastighetsmäklare och -förvaltare Fastighetsmäklare och -förvaltare Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Fastighetsmäklare och -förvaltare Antalet anställda, säsongrensade värden Fastighetsmäklare och -förvaltare Volymen på inneliggande uppdrag/order, säsongrensade värden Fastighetsmäklare och -förvaltare Främsta hindret för företagets verksamhet, säsongrensade värden 6 6 Andel ja-svar Nulägesomdöme Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft 7 Fastighetsmäklare och -förvaltare Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Fastighetsmäklare och -förvaltare Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

41 Diagrambilaga Företag 41 Uthyrning (exkl bemanning) Uthyrning (exkl bemanning) Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Uthyrning (exkl bemanning) Antalet anställda, säsongrensade värden Uthyrning (exkl bemanning) Volymen på inneliggande uppdrag/order, säsongrensade värden Uthyrning (exkl bemanning) Främsta hindret för företagets verksamhet, säsongrensade värden 6 6 Andel ja-svar Nulägesomdöme Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft 7 Uthyrning (exkl bemanning) Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Uthyrning (exkl bemanning) Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

42 42 Diagrambilaga Företag Datakonsulter och dataservice Datakonsulter och dataservice Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Datakonsulter och dataservice Antalet anställda, säsongrensade värden Datakonsulter och dataservice Volymen på inneliggande uppdrag/order, säsongrensade värden Datakonsulter och dataservice Främsta hindret för företagets verksamhet, säsongrensade värden 4 4 Andel ja-svar Nulägesomdöme Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft 7 Datakonsulter och dataservice Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Datakonsulter och dataservice Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

43 Diagrambilaga Företag 43 Uppdragsverksamhet Uppdragsverksamhet Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Uppdragsverksamhet Antalet anställda, säsongrensade värden Uppdragsverksamhet Volymen på inneliggande uppdrag/order, säsongrensade värden Uppdragsverksamhet Främsta hindret för företagets verksamhet, säsongrensade värden 4 4 Andel ja-svar Nulägesomdöme Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft 7 Uppdragsverksamhet Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Uppdragsverksamhet Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

44 44 Tabellbilaga Företag Konjunkturbarometern Företag Kvartal. Juli 29 Frågor Tillverkningsindustri Insatsvaruindustri Investeringsvaru- Konsumtionsvaru- Varaktiga Icke varaktiga industri industri konsumtionsvaror konsumtionsvaror Sni Sni 1 Sni 1 Sni 1 Sni 1 Sni företag 1499 företag 749 företag 598 företag 195 företag 43 företag Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- och nuläge + = - tal + = - tal + = - tal + = - tal + = - tal + = - tal (de senaste tre månaderna) 11 Produktionsvolymen Produktionskapaciteten Produktionskapaciteten (nulägesomdöme) Nuvarande kapacitetsutnyttjande (i %) 73,31 72,93 7,88 78,36 74,54 79,1 15 Försäljningspriserna på hemmamarknaden Försäljningspriserna på exportmarknaden Orderingången på hemmamarknaden Orderingången på exportmarknaden Den totala orderstocken (nulägesomdöme) Exportorderstocken (nulägesomdöme) Orderstockens varaktighet i antal produktionsveckor Företagets konkurrenssituation på hemmamarknaden Företagets konkurrenssituation på EU-marknaden Företagets konkurrenssituation utanför EU Lönsamheten (nulägesomdöme) Antalet anställda Brist på: Yrkesarbetare Teknisk tjänstemannapersonal Annan personal Råvarulagren (nulägesomdöme) Färdigvarulagren Färdigvarulagren (nulägesomdöme) Främsta hindret för företagets produktion: 123 inget otillräcklig efterfrågan brist på maskin- och anläggningskapacitet brist på arbetskraft finansiella restriktioner andra faktorer Förväntningar och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Produktionsvolymen Produktionskapaciteten Försäljningspriserna på hemmamarknaden Försäljningspriserna på exportmarknaden Orderingången på hemmamarknaden Orderingången på exportmarknaden Antalet anställda Produktionsvolymen 1:a halvåret 29 jfr med 2:a halvåret Svarsprocent: En förteckning över de SNI-koder som ingår i respektive användningsgrupp ("Nyckel till användningsgrupperna i tillverkningsindustrin") finns på 1

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 28 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JANUARI 28 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 27 MAJ 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005 Konjunkturbarometern Kvartal April 25 Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm 28 april 25 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JUNI 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 21 DECEMBER 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 JUNI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013 Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 213 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 APRIL 213 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 211 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 JULI 211 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 AUGUSTI 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern April 2015

Konjunkturbarometern April 2015 Konjunkturbarometern April 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 APRIL 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används som beslutsunderlag för den ekonomiska

Läs mer

Totala näringslivet... 3

Totala näringslivet... 3 Innehåll Totala näringslivet... 3 Tillverkningsindustri... 4 Insatsvaruindustri... 5 Investeringsvaruindustri... 6 Konsumtionsvaruindustri... 7 Varaktiga konsumtionsvaror... 8 Icke varaktiga konsumtionsvaror...

Läs mer

Konjunkturbarometern Augusti 2015

Konjunkturbarometern Augusti 2015 Konjunkturbarometern Augusti 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag för

Läs mer

Konjunkturbarometern December 2017

Konjunkturbarometern December 2017 Konjunkturbarometern December KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 13 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 165-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Konjunkturbarometern Februari 2015

Konjunkturbarometern Februari 2015 Konjunkturbarometern Februari 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 2 FEBRUARI 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

Konjunkturbarometern Juli 2016

Konjunkturbarometern Juli 2016 Konjunkturbarometern Juli 2 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 5-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2012

Konjunkturbarometern September 2012 Konjunkturbarometern September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver forskning

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN STOCKHOLMSBAROMETERN Första kvartalet 212 212-5-1 Sammanfattning Stockholmskonjunkturen stärks tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 3 till 17 under 212 års första kvartal. Konjunkturindikatorn

Läs mer

Konjunkturbarometern Januari 2017

Konjunkturbarometern Januari 2017 Konjunkturbarometern Januari KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Konjunkturbarometern December 2016

Konjunkturbarometern December 2016 Konjunkturbarometern December KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2013

Konjunkturbarometern September 2013 Konjunkturbarometern September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används som beslutsunderlag för den

Läs mer

Konjunkturbarometern Juni 2016

Konjunkturbarometern Juni 2016 Konjunkturbarometern Juni 2 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 31, 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 5-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2010 Tredje kvartalet 2010 (2010-11-03) Stockholmskonjunkturen fortsätter att utvecklas starkt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar något från 31 till 32 under årets tredje kvartal. Situationen för

Läs mer

Konjunkturbarometern Augusti 2016

Konjunkturbarometern Augusti 2016 Konjunkturbarometern Augusti KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2016

Konjunkturbarometern September 2016 Konjunkturbarometern September KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 36, 3 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.

I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Konjunkturbarometern April 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar

Läs mer

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 1 Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 De allra flesta företag som ingått i Riksbankens enkät uppger att de fått den finansiering de behöver, men samtidigt är företagens finansieringssituation ansträngd.

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Fortsatt lågkonjunktur

Fortsatt lågkonjunktur Teknikföretagens konjunkturbarometer 2:A kvartalet 12 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 485 företag. Försäljningen uppgår till 53 Mdr SEK, varav 79 % säljs

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 HE 2010-03-08 Innehåll Sammanfattning... 3 Konjunkturläget... 5 Åkeribarometern... 6 Nettotal för delbranscher... 6 Nettotal, efterfrågan... 6 Nettotal, investeringar...

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2016, FEBRUARI 2017. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern stärks under fjärde kvartalet 2016 och konjunkturen är starkare

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN ANDRA KVARTALET, AUGUSTI 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern försvagas under andra kvartalet 2016. Från en period av stark tillväxt

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Föregående kvartal Om Nettotal

Föregående kvartal Om Nettotal Under andra kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 37 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 46

Läs mer

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Konjunktur och bostadsmarknad 16 februari 12 Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Sidan 9 Trögt i byggsektorn Sidan

Läs mer

Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare. Sidan 5 Optimism om industrins export. Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster

Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare. Sidan 5 Optimism om industrins export. Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster Konjunktur och bostadsmarknad 1 november 211 Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare Sidan 5 Optimism om industrins export Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster Sidan 9 Inbromsning i byggsektorn Sidan

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2017

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2017 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 217 Teknikföretagens konjunkturbarometer för 3:e kvartalet omfattar bedömningar från 534 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 615 Mdr SEK, varav 8 % säljs

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 2015

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 2015 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 215 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 566 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 543 Mdr SEK, varav 77

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR TJÄNSTEINDIKATORN 7 JUNI 2010 RAPPORT: TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR Tjänsteindikatorn från Almega visar att efter den överraskande starka ökningen under första kvartalet fortsätter tjänsteproduktionen

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS. Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet Företagens tillit minskar och hushållens pessimism förvärras.

BAROMETERN STOCKHOLMS. Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet Företagens tillit minskar och hushållens pessimism förvärras. STOCKHOLMS BAROMETERN SVAGT NORMALT STARKT FÖRSTA KVARTALET, MAJ 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet 2016. Företagens tillit minskar och

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN Fjärde kvartalet 211 212-2-7 För andra kvartalet i rad sedan mätningarna startade för drygt tio år sedan ligger konjunkturindikatorn för Stockholms näringsliv under sin genomsnittliga nivå. Stockholmsbarometern

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för 3:e kvartalet omfattar bedömningar från 537 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 566 Mdr SEK, varav 76 % säljs

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN TREDJE KVARTALET, NOVEMBER 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern stärks under tredje kvartalet 2016 och återvänder till en nivå

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Våren En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Våren En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern mäter hur småföretagarna uppfattar det ekonomiska läget idag och inom den närmaste framtiden. Barometern omfattar företag med 1 49 anställda och baseras på telefonintervjuer

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 556 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 589 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 15 11 maj 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 15 11 maj 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 15 11 maj 2005 Så planerar småföretagen skära sina kostnader Nära vartannat småföretag planerar skära i sin kostnadsmassa under det närmaste året. Vart åttonde företag räknar

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:a KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:a KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:a KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 513 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 572 Mdr SEK, varav 77 %

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Stor-Malmö Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 2011

Stor-Malmö Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 2011 Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 211 Sidan 2 Mycket stark konjunktur i Malmö Sidan 4 Försiktig optimism i industrin Sidan 5 Bilhandel och privata tjänster i topp Sidan 8 Optimistiska förväntningar

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning

Riksbankens Företagsundersökning Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2012 Riksbankens företagsundersökning i september 2012 Konjunkturen och priserna viker ned Riksbankens företagsundersökning i september 1 visar att konjunkturutsikterna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Riksbankens företagsundersökning: viss avmattning under hösten och ökad konjunkturoro

Riksbankens företagsundersökning: viss avmattning under hösten och ökad konjunkturoro Riksbankens företagsundersökning: viss avmattning under hösten och ökad konjunkturoro 54 Företagen uppger att både produktionen och sysselsättningen har fortsatt att öka det senaste kvartalet jämfört med

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 tyder på att konjunkturläget

Läs mer

Läget i handeln. November handels.se Handels Direkt

Läget i handeln. November handels.se Handels Direkt Läget i handeln November 2016 Ökad försäljning och fler nyanställningar Handelsföretagen kommer öka antalet anställda och ser positivt på framtida försäljning under kommande år. Lönsamheten mattas något

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SKÅNE LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Januari 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen

Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen HE 2009-06-08 Innehåll Innehåll...2 Bakgrund...3 Sammanfattning...4 Åkeribarometern...5 Dåtiden...6 Efterfrågan...6 Produktionen...7 Produktionskapacitet...8

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 norrbottens län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

TJÄNSTEINDIKATORN, AUGUSTI 2008, RAPPORT: "TILLVÄXTEN I TJÄNSTESEKTORN FORTSÄTTER ATT FALLA TREDJE KVARTALET"

TJÄNSTEINDIKATORN, AUGUSTI 2008, RAPPORT: TILLVÄXTEN I TJÄNSTESEKTORN FORTSÄTTER ATT FALLA TREDJE KVARTALET TJÄNSTEINDIKATORN, AUGUSTI 2008, RAPPORT: "TILLVÄXTEN I TJÄNSTESEKTORN FORTSÄTTER ATT FALLA TREDJE KVARTALET" Nu tyder tjänsteindikatorn på att tillväxten i tjänstesektorn kommer att falla ytterligare

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Konjunkturbarometer. för Västra Götaland

Konjunkturbarometer. för Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra Götaland Våren 2 n innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Tillverkningsindustri, totalt...6 Transportmedelsindustri samt Maskinindustri...7 Kemisk industri samt Metallvaruindustri...8

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 28 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

HÖGRE EXPORTTEMPERATUR

HÖGRE EXPORTTEMPERATUR HÖGRE EXPORTTEMPERATUR EMI (EXPORTCHEFSINDEX) FJÄRDE KVARTALET 16 BUSINESS SWEDEN, 17 NOVEMBER 16 Exportchefsindex, EMI, ökade till 55,5 det fjärde kvartalet, från 53,9 det tredje kvartalet. Att EMI ligger

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten VÄSTERBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015 Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland Oktober 2015 Konjunkturläge - konjunkturbarometer Konjunkturinstitutet mäter konjunkturen i ett antal branscher i Sverige på nationell och regional nivå

Läs mer

Konjunkturbarometer för Västra Götaland

Konjunkturbarometer för Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra Götaland Våren 214 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkningsindustri, totalt... 4 Transportmedelsindustri... 5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Blekinges näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 3 Småföretagsbarometern Blekinge län... 5 1. Sysselsättning... 5 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Läget i handeln. Januari handels.se Handels Direkt

Läget i handeln. Januari handels.se Handels Direkt Läget i handeln Januari 2017 Ljusa utsikter men ökad brist på personal När Handelsföretagen blickar framåt på det första halvåret 2017 ser de positivt på framtida försäljning. Man bedömer också att antalet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Augusti 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085

Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085 Snabbindikator på konjunkturen i mars 2003: 1(5) 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085 Fortsatt dämpat konjunkturläge men underliggande optimism inför framtiden Det aktuella konjunkturläget i Sverige är fortfarande

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 DALARNAS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 211 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 stockholms län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer