Konjunkturbarometern Februari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konjunkturbarometern Februari 2015"

Transkript

1 Konjunkturbarometern Februari 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 2 FEBRUARI 215

2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen samt forskar inom nationalekonomi. I Konjunkturbarometern publicerar vi varje månad statistik över företagens och hushållens syn på den ekonomiska utvecklingen. Undersökningar liknande Konjunkturbarometern görs i alla EU-länder. Rapporten Konjunkturläget är främst en prognos för svensk och internationell ekonomi, men innehåller också djupare analyser av aktuella makroekonomiska frågor. Konjunkturläget publiceras fyra gånger per år. The Swedish Economy är den engelska översättningen av rapportens sammanfattning. I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Den årliga rapporten Miljö, ekonomi och politik är en översyn och analys av miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter. Vi publicerar också resultat av utredningar, uppdrag och forskning i serierna Specialstudier, Working paper, PM och som remissvar. Du kan ladda ner samtliga rapporter från vår webbplats, Den senaste statistiken hittar du under KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN -, BOX 3116, SE STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: WEBB: ISSN

3 Innehåll Indikatorer... 5 Företag... 7 Totala näringslivet... 7 Tillverkningsindustri... 7 Bygg- och anläggningsverksamhet... 8 Detaljhandel... 9 Privata tjänstenäringar Tabellbilaga Företag, konfidensindikatorer..., samtliga frågor Diagrambilaga Totala näringslivet Tillverkningsindustri Bygg- och anläggningsverksamhet Detaljhandel Privata tjänstenäringar Begrepp och definitioner... 35

4

5 Konjunkturbarometern februari Indikatorer Barometerindikatorn backade,8 enheter i februari och ligger nu knappt 5 enheter över det historiska genomsnittet. Indikatorerna för huvudsektorerna ändrades marginellt. Konfidensindikatorerna för tillverkningsindustri och privata tjänstenäringar backade några tiondelar, medan indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet samt detaljhandel steg en aning. Alla ovanstående indikatorer ligger klart över det historiska genomsnittet. Konfidensindikatorn för hushåll fortsatte att falla med 1 enhet i februari. Den ligger något under det historiska genomsnittet. Barometerindikatorn Index, medelvärde= Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri backade,6 enheter i februari och ligger nu knappt 7 enheter över det historiska genomsnittet. Endast en av de tre ingående frågorna bidrog till nedgången; bedömningen av orderstockens storlek blev mindre positiv. Produktionsplanerna justerades upp en aning och bedömningen av färdigvarulagren var något mer positiv jämfört med månaden innan. Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg,4 enheter i februari och ligger nu 8,5 enheter över det historiska genomsnittet. En av de två ingående frågorna bidrog till uppgången. De redan expansiva sysselsättningsplanerna justerades upp ytterligare, medan företagens bedömning av orderstocken var mer negativ än i januari. Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg,5 enheter i februari och ligger 8,5 enheter över det historiska genomsnittet. Endast en av de tre ingående frågorna bidrog till uppgången; försäljningsutfallet var bättre än månaden innan. Bedömningen av varulagren var inte lika positiv som i januari och den förväntade försäljningstillväxten justerades ned marginellt. Av huvudbranscherna i detaljhandeln backade såväl livsmedelshandel som handel med motorfordon, medan indikatorn för specialiserad butikshandel steg något. Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna sjönk,8 enheter i februari och ligger nu 4 enheter över det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna bidrog i negativ riktning. et för efterfrågan var aningen sämre jämfört med i januari och förväntningarna på efterfrågan de kommande månaderna var inte lika optimistiska. Bedömningen av utvecklingen för företagets verksamhet var samtidigt något mer positiv jämfört med månaden innan Tillverkningsindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde= Bygg- och anläggningsverksamhet Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=

6 Indikatorer 6 Detaljhandel Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde= ens konfidensindikator minskade ytterligare 1 enhet i februari, till 97,4. Fyra av de fem ingående frågorna bidrog till nedgången. ens syn på såväl den egna som den svenska ekonomin på tolv månaders sikt blev mer pessimistisk och bedömningen av svensk ekonomi i nuläget och inställningen till kapitalvaruinköp i nuläget är mer negativ jämfört med i januari. Endast synen på utvecklingen av den egna ekonomin i nuläget var mer positiv än förra månaden. ens bedömningar av nuläget är fortfarande mer positiva än normalt, medan förväntningarna på tolv månaders sikt är betydligt mer pessimistiska än normalt. Tabell 1 Indikatorer i Konjunkturbarometern Index medelvärde=1 dec - jan feb Förändring Läget 1 Barometerindikatorn 15,9 15,6,8 -,8 + Privata tjänstenäringar Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=1 Konfidensindikatorer Totala näringslivet 2 17,8 17,6 17,1 -,5 + Tillverkningsindustri 16,4 17,4 16,8 -,6 + Bygg- och anläggningsverksamhet 18,1 18,1 18,5,4 + Detaljhandel 17,6 18, 18,5,5 + Privata tjänstenäringar 3 16,5,8, -,8 + 99,5 98,4 97,4-1, Anmärkning: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 1 och standardavvikelse 1 från 1996 och framåt Värden > 11 indikerar att läget är mycket starkare än normalt (++), 11,1 11 starkare än normalt (+), ungefär normalt (=), 9 98,9 svagare än normalt (-) och < 9 mycket svagare än normalt (--). 2 Konfidensindikatorn för näringslivet är en sammanvägning av konfidensindikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel (parti- och detaljhandel) och privata tjänstenäringar. Som vikt används antal anställda i populationen. Vikterna skiljer sig därmed åt från de vikter som används vid beräkning av Barometerindikatorn. Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=1 3 Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

7 Konjunkturbarometern februari Företag Totala näringslivet Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=1 Totala näringslivet SYSSELSÄTTNINGEN FORTSÄTTER ATT ÖKA Konfidensindikatorn för totala näringslivet föll marginellt i februari, från 17,6 i januari till 17,1. Tillverkningsindustri och privata tjänstenäringar bidrog negativt till förändringen, medan handel och bygg- och anläggningsverksamhet bidrog positivt. Nivån på indikatorn signalerar att läget i näringslivet är starkare än normalt. Sysselsättningen i totala näringslivet har sammantaget ökat de senaste månaderna och väntas även fortsätta öka under kommande tremånadersperiod Tabell 2 Totala näringslivet Säsongsrensade nettotal Medel nov - dec - jan feb Efterfrågeläge, nulägesomdöme Antal anställda, utfall Antal anställda, förväntningar Totala näringslivet Tillverkningsindustri ÖKAD SYSSELSÄTTNING I TILLVERKNINGSINDUSTRIN : Industriföretagen rapporterar om ökad orderingång de senaste tre månaderna, från såväl hemma- som exportmarknaden. Ordertillväxten har dock varit något svagare än förra månaden, vilket främst förklaras av att den rejäla uppgång som motorfordonsindustrin redovisade då, mattats något. Trots avmattningen är motorfordonsindustrin en av de branscher där orderingången från både hemma- och exportmarknaden utvecklats bäst. Andra branscher som rapporterar om ökad orderingång från hemmamarknaden är annan transportmedelsindustri, industri för icke-metalliska mineraliska produkter (till exempel glas, asfalt och betong), möbelindustri samt grafisk och annan reproduktionsindustri. Exportorderingången har stigit främst för läkemedelsindustri och industri för elapparatur. Industriföretagens samlade bedömning av orderstockarnas storlek är ungefär i nivå med det historiska genomsnittet och synen på färdigvarulagrens storlek är sammantaget mer positiv än normalt. Produktionsvolymen har ökat ytterligare och utvecklingen har varit bäst inom elektronikindustri, läkemedelsindustri samt motorfordonsindustri. Även antalet anställda har sammantaget ökat något. Framför allt läkemedelsindustrin har ökat personal- Tillverkningsindustri Orderingången (utfall), Hemmamarknaden Exportmarknaden

8 Företag 8 Tillverkningsindustri Produktionsvolymen, styrkan, men även motorfordonsindustrin och annan transportmedelsindustri rapporterar om betydande ökningar. : Industriföretagen är fortsatt optimistiska om produktionsutvecklingen på tre månaders sikt. Mest expansiva produktionsplaner redovisar motorfordonsindustrin, läkemedelsindustri samt industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter. Även antalet anställda väntas fortsätta öka något de närmaste tre månaderna. Sysselsättningsplanerna är mest optimistiska för motorfordonsindustrin och industri- för icke metalliska och mineraliska produkter. Försäljningspriserna väntas sammantaget stiga något, på såväl hemma- som exportmarknaden. Tillverkningsindustri Tabell 3 Tillverkningsindustri Säsongsrensade nettotal Medel nov - dec - jan feb Produktionsvolym, utfall Orderingång hemmamarknad, utfall Orderingång exportmarknad, utfall Orderstock, nulägesomdöme Exportorderstock, nulägesomdöme Färdigvarulager, nulägesomdöme Antal anställda, utfall Produktionsvolym, förväntningar Försäljningspriser hemmamarknad, förväntningar Försäljningspriser exportmarknad, förväntningar 1 Antal anställda, förväntningar Ej säsongsrensade värden Bygg- och anläggningsverksamhet Orderstockens förändring, säsongsrensade nettotal Bygg- och anläggningsverksamhet HUSBYGGARNA RAPPORTERAR OM BRIST PÅ ARBETSKRAFT : Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar att orderstockarna ökat de senaste månaderna och det samlade omdömet om orderstockarnas storlek är mer positivt än normalt. Det är dock endast husbyggarna som bidrar positivt till uppgången och i denna bransch har även byggande och antal anställda ökat rejält. Anläggningsbyggarna rapporterar däremot om en nedgång i såväl orderstockar som produktion och sysselsättning. Bristen på arbetskraft har ökat ytterligare inom husbyggande och mer än hälften av företagen anger nu brist på arbetskraft som det främsta hindret för ökat byggande. Anbudspriserna har ökat något inom husbyggande medan anläggningsbyggarna uppger att priserna varit oförändrade.

9 Konjunkturbarometern februari : Byggföretagen är optimistiska inför kommande tremånadersperiod och både hus- och anläggningsbyggare tror på en betydande ordertillväxt. Även byggproduktion och sysselsättning förväntas öka och anläggningsbyggarna har justerat upp sina anställningsplaner. Anbudspriserna väntas stiga för byggoch anläggningsverksamhet. Husbyggande Främsta hindret för ökat byggande, Tabell 4 Bygg- och anläggningsverksamhet Säsongsrensade nettotal Medel nov - dec - jan feb Byggandet, utfall Anbudspriser, utfall Orderstock, utfall Brist på arbetskraft -2 Orderstock, nulägesomdöme Antal anställda, utfall Byggandet, förväntningar Anbudspriser, förväntningar Orderstock, förväntningar Antal anställda, förväntningar Detaljhandel Försäljningsvolymen, Ej säsongsrensade värden 6 6 Detaljhandel FÖRSÄLJNINGSSITUATIONEN INOM DETALJHANDELN HAR FÖRBÄTTRATS : Samtliga sektorer inom handeln rapporterar att försäljningsvolymen ökat de senaste tre månaderna. Bedömningen av försäljningssituationen är sammantaget mer positiv än normalt, men synen på läget varierar något mellan sektorerna. Företagen i handel med motorfordon är betydligt mer nöjda än normalt medan man i specialiserad butikshandel är mer missnöjd med försäljningssituationen. Detaljhandelns samlade bedömning av varulagrens storlek är också per positiv än normalt och mest positiva om lagren är företagen inom handel med motorfordon. Antalet anställda uppges ha ökat något i samtliga handelssektorer. : Handelsföretagen är sammantaget fortsatt optimistiska om försäljningsvolymens utveckling. Samtliga delbranscher inom handeln förväntar sig stigande försäljningspriser, med undantag för detaljhandel med drivmedel. Företagens anställningsplaner indikerar en i stort sett oförändrad sysselsättning inom detaljhandeln de kommande tre månaderna Handel med motorfordon Varulager och inköp av varor, säsongsrensade nettotal Varulagren, nulägesomdöme Inköpen av varor, förväntningar

10 Företag 1 Detaljhandel Tabell 5 Detaljhandel Säsongsrensade nettotal Medel nov - dec - jan feb Försäljningsvolym, utfall Försäljningssituation, nulägesomdöme Varulager, nulägesomdöme Antal anställda, utfall 2 8 Försäljningsvolym, förväntningar Försäljningspriser, förväntningar Inköp av varor, förväntningar Antal anställda, förväntningar Försäljningssituation om 6 mån Ej säsongsrensade värden Privata tjänstenäringar Privata tjänstenäringar Volym på inneliggande uppdrag/order, Privata tjänstenäringar STARKT EFTERFRÅGELÄGE INOM PRIVATA TJÄNSTENÄRINGAR : Företagen inom de privata tjänstenäringarna rapporterar om ökad efterfrågan de senaste tre månaderna. Utvecklingen har varit bäst för konsultbyråer inom PR, kommunikation och organisation, kontors- och andra företagstjänster, arkitekter samt landtransport. Efterfrågeläget har sammantaget förbättrats och bedömningen av uppdragsvolymen är nu något mer positiv än normalt. Branscher som fortfarande är mer negativa än normalt om uppdragsvolymen är förlag, finans och försäkringsverksamhet, juridiska och ekonomiska konsultbyråer, reklam och marknadsundersökningsbyråer samt kontors- och andra företagstjänstföretag. Antal anställda har ökat något och branscher som nyrekryterat betydligt mer än vanligt är arkitekter, hotell, finansoch försäkringsverksamhet samt fastighetsmäklare- och förvaltare. : Efterfrågan väntas fortsätta stiga de närmaste månaderna och i stort sett samtliga tjänstebranscher förutser en efterfrågeökning. Mest optimistiska är arkitekter, arbetsförmedlingar och rekryteringsföretag, uthyrningsfirmor samt konsultbyråer inom PR, kommunikation och organisation. Även sysselsättningen väntas sammantaget öka något under kommande tre månader och flertalet branscher uppger att man kommer att nyrekrytera. Branschen kontors- och andra företagstjänster rapporterar däremot om en betydande minskning av antalet anställda och även reklam och marknadsundersökningsbyråerna och förlagen uppger att man kommer att dra ner på personalstyrkan.

11 Konjunkturbarometern februari Tabell 6 Privata tjänstenäringar Säsongsrensade nettotal Utvecklingen av företagets verksamhet, utfall Medel nov - dec - jan feb Privata tjänstenäringar Efterfrågan på företagets tjänster, utfall Volymen på inneliggande uppdrag, nulägesomdöme Försäljningspriser, utfall Antal anställda, utfall Efterfrågan på företagets tjänster, förväntningar Försäljningspriser, förväntningar Antal anställda, förväntningar Ej säsongsrensade värden Svaren samlades in mellan 3 januari och 17 februari.

12 Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde= Mikro- och makroindex, säsongsrensade värden. Index, medelvärde= Makroindex Mikroindex Arbetslösheten på tolv månaders sikt, nettotal (öka - minska) HUSHÅLLENS FÖRVÄNTNINGAR ALLT DYSTRARE Både mikro- och makroindex fortsatte att falla i februari med 2,1 respektive 2 enheter. Mikroindex hamnar därmed 2 enheter under det historiska genomsnittet, medan makroindex ligger 4 enheter under. : en är fortfarande mer positiva än normalt om såväl sin egen ekonomi som svensk ekonomi i nuläget. Jämfört med förra månaden är bedömningen om den egna ekonomin mer positiv, medan synen på den ekonomiska situationen i Sverige blivit mindre positiv. Även när det gäller inställningen till om det är rätt tidpunkt att göra stora inköp (exempelvis av vitvaror, möbler och elektronik) är hushållen mer positiva än normalt. Andelen hushåll som anser att det är ofördelaktigt att spara har samtidigt stigit betydligt sedan förra månaden och är den högsta noteringen på närmare 1 år. : en förväntningar på såväl den egna ekonomin som svensk ekonomi på ett års sikt är betydligt mer pessimistisk än normalt. I båda fallen är dessutom bedömningen i februari mer negativ än månaden innan. en syn på hur arbetslösheten kommer att utvecklas framöver har också blivit dystrare senaste månaden och planerade kapitalvaruinköp de kommande tolv månaderna är mer dämpade. Inflations- och ränteförväntningar: Inflations- och ränteförväntningar: ens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt uppgår till,7 procent (rensat för extremvärden) i februari, jämfört, procent i januari. en förväntar sig en rörlig bostadsränta på 2,31 procent om ett år, oförändrat sedan förra månaden. Om två år väntas boräntan ligga på 2,89 procent 5 punkter upp från i januari och om fem år förväntar sig hushållen att boräntan är 3,62 procent 16 punkter upp. Resultaten för samtliga frågor i Konjunkturbarometern finns på sidan 16. Svaren samlades in mellan 1 och 15 februari

13 Konjunkturbarometern februari Tabellbilaga Företag, konfidensindikatorer..., samtliga frågor... 16

14 Tabellbilaga Företag, konfidensindikatorer Totala näringslivet Säsongsrensade värden, index medelvärde=1 Bransch Max Min dec - jan feb Förändring Totala näringslivet,2 68,6 17,8 17,6 17,1 -,5 + Läget Tillverkningsindustri Säsongsrensade värden, index medelvärde=1 Bransch Max Min dec - jan feb Förändring Tillverkningsindustri 119,2 65, 16,4 17,4 16,8 -,6 + Insatsvaruindustri 118,4 67,8 16,1 16,8 13,4-3,4 + Investeringsvaruindustri 117,4 66,8 15,8,9 13,8-1,1 + Konsumtionsvaruindustri 134,7 71,2 97,7,7 15,9 3,2 + Varaktiga konsumtionsvaror 119,7 71,5 11,7 19,5 1,8 3,3 ++ Icke varaktiga konsumtionsvaror 132,1 71,2 97,,2,5 2,3 + Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri 3,9 73,9 97,6 11,8 91,8-1, - Textil-, beklädnads och lädervaruindustri 7,8 65,7 16,4,6 19,4-11,2 + Trävaruindustri 1,8 74,5, 13,4 99,6-3,8 = Sågverk 8,9 74,7 1,5 98,3 96,6-1,7 - Övrig trävaruindustri 4,5 72,9 11,3 16,6, -4,6 + Massa-, pappers och pappersvaruindustri 3,1 73, 113,3 16,2 15,9 -,3 + Massaindustri 1,1 78,5 1,5 17,8,4-3,4 + Pappers- och pappersvaruindustri 7,7 74,7 113, 13,6,8 1,2 + Grafisk och annan reproduktionsindustri 6,5 71,4 116,9 1,3,9-9,4 + Stenkols- & raffinerade petroleumprodukter 133,1 57,7 84,4 66,7 93, 26,3 - Kemisk industri 2,1 69,,3,9 98,7-4,2 - Farmaceutiska basprodukter & läkemedel 13,9 68,7 11,1 99,9 16,9 7, + Gummi- och plastvaruindustri 117,8 66,,7 15,3,4 -,9 + Andra icke-metalliska mineraliska prod. 4,8 69,7 11,2 16,7 18,7 2, + Stål- och metallverk 117,4 69,8 13, 11,7 94,5-7,2 - Järn- och stålverk 116,9 71,3 99,9 11,3 88,7 -,6 -- Metallvaruindustri 118, 7,2 96, 96,1 96,7,6 - Datorer, elektronikvaror och optik 8,8 76,8 19,3,7 11,5-3,2 + Industri för elapparatur 118,5 75,1 13,4 113,3,5-8,8 + Maskinindustri 117,5 71, 97,8 1,8 99,4-1,4 = Motor- och släpfordonsindustri 119,2 66,8 19,6 1,1 1, -,1 ++ Annan transportmedelsindustri 4,5 72,4 18,3 84,2 94, 9,8 - Möbelindustri 9,9 76,3 18,4,8 1,4 7,6 ++ Övrig tillverkningsindustri 8,4 71,3 83, 71,3,4 31,1 + Reparationsverkstäder & installationsföretag 117,1 7,7 91,7 11,6 18,9 7,3 + Läget

15 Konjunkturbarometern februari Byggindustri Säsongsrensade värden, index medelvärde=1 Bransch Max Min dec - jan feb Förändring Bygg- och anläggningsverksamhet 2,7 79,8 18,1 18,1 18,5,4 + Läget Handel Säsongsrensade värden, index medelvärde=1 Bransch Max Min dec - jan feb Förändring Detaljhandel 4,9 67,3 17,6 18, 18,5,5 + Handel med motorfordon; verkstäder,6 69,3 16,4 17,9 16,4-1,5 + Livsmedelshandel, 72,2 113,6 1,9 19,5-3,4 + Specialiserad butikshandel 5, 64,8 1,1 11,,6 1,6 + Butiker för informations- & kommunikationsutrustning Läget 2,3 62,1 98,9 11,4 113, 11,6 ++ Butiker för heminredningsartiklar och husgeråd 2,7 64,4 13,9 97,1 1, 2,9 = Butiker för kultur- och fritidsartiklar 3,6 69,1 9,4 11,5 99,5-2, = Butiker för övriga hushållsvaror, 75,5 98,7 98,5 1,3 1,8 = Handel på postorder och internet 5,2 66, 11,2 11,9 16, 4,1 + Privata tjänstenäringar Säsongsrensade värden, index medelvärde=1 Bransch Max Min dec - jan feb Förändring Privata tjänstenäringar 119,6 71,9 16,5,8, -,8 + Landtransport 118, 71,2,3 11,6 1,9 2,3 ++ Åkerier 117,7 67,5 13,8 13,4,1,7 + Hotell och restauranger 118,2 73,1, 13,5,,5 + Datakonsulter, programvaruproducenter o.d. 118, 64,7 97,3 97,7 94,1-3,6 - Finans- och försäkringsverksamhet 8,4 78,6,5 1,3 1,7,4 = Förvaltare av egna fastigheter 3,4 76,4 11,5,5,2 -,3 + Fastighetsmäklare och -förvaltare 133,1 78,3,7 15,,2-2,8 + Juridiska och ekonomiska konsultbyråer 118,8 77,1 1,3 13,7 1,7-3, = Konsulttjänster, verksamhet huvudkontor 4,6 73,1 15,6 16,6 19,8 3,2 + Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 116,6 69,8,7 13,9 13,1 -,8 + Reklam- och marknadsundersökningsbyråer 4,5 68,4 93,4 96, 93, -3, - Uthyrningsfirmor 119,8 75,1 17,8 17,7 17,2 -,5 + Läget Arbetsförmedlingar, rekryterings- och personaluthyrningsföretag 1,7 73, 1,1 99,1 98,5 -,6 - Personaluthyrningsföretag 1,5 73,3 99,6 99,3 98,4 -,9 - Researrangörer och resebyråer 1, 71,2 15,7 13,4,1-1,3 + Kontors- och andra företagstjänstföretag 3,5 72,1 98,4 92,5,3 11,8 + Uppdragsverksamhet 117,4 71, 1,5 99,5 1,1,6 =

16 Tabellbilaga 16, samtliga frågor Fråga Medel Max Min dec - jan feb Förändring Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden 1,,5 47,8 99,5 98,4 97,4-1, - Makroindex, säsongsrensade värden 1, 1,3 71,4 99,9 98, 96, -2, - Mikroindex, säsongsrensade värden 1, 118,5 43,6 11,1 1,1 98, -2,1 - Egen ekonomi nu, (bättre - sämre) Egen ekonomi om månader, (bättre - sämre) Ekonomin i Sverige nu, säsongsrensade nettotal (bättre - sämre) Ekonomin i Sverige om månader, (bättre - sämre) Uppfattad inflation nu, medelvärde exklusive extremvärden2 (procent) Uppfattad inflation nu, medelvärde alla svar (procent) Läget ,,,,,6,5,8,3 Uppfattad inflation nu, median (procent),,,, Förväntad inflation om mån, medelvärde exklusive extremvärden2 (procent),,,7,7 Förväntad inflation om mån, medelvärde alla svar (procent) Förväntad inflation om mån, median (procent) Arbetslösheten månader framåt, (öka - minska) Köp av kapitalvaror nu, säsongsrensade nettotal (rätt - fel tidpunkt) Köp av kapitalvaror månader framåt, (mer - mindre) Att spara nu är, (fördelaktigt - ofördelaktigt) ets sparande månader framåt, (troligt - inte troligt) ets nuvarande ekonomiska situation, (sparar - skuldsätter sig),7,9 1,1,2,,,, Köp av bil inom månader, säsongsrensade nettotal (troligt - inte troligt) 1 Köp av bostad inom månader, (troligt - inte troligt) 1 Renovering av bostaden inom månader, (troligt - inte troligt) Egen arbetslöshetsrisk nu, säsongsrensade nettotal (ökat - minskat) T.o.m. juni 22 frågades efter planerna de närmaste 2 åren istället för mån 2 För en beskrivning av hur KI fastställer vilka observationer som ska uteslutas, se sidan i Metodbok för Konjunkturbarometern på

17 Konjunkturbarometern februari Diagrambilaga Totala näringslivet Tillverkningsindustri Bygg- och anläggningsverksamhet Detaljhandel Privata tjänstenäringar

18 Diagrambilaga 18 Totala näringslivet Totala näringslivet Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=1. Totala näringslivet Efterfrågeläget, Totala näringslivet

19 Konjunkturbarometern februari Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Orderingången (utfall), 6 6 Tillverkningsindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, Hemmamarknaden Exportmarknaden Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme -8 Tillverkningsindustri Produktionsvolymen, 6 6 Tillverkningsindustri Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal Hemmamarknaden Exportmarknaden -3 Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=

20 Diagrambilaga 2 Insatsvaruindustri Insatsvaruindustri Orderingången (utfall), Insatsvaruindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, Hemmamarknaden Exportmarknaden Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme -8 Insatsvaruindustri Produktionsvolymen, 6 6 Insatsvaruindustri Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal Hemmamarknaden Exportmarknaden -3 Insatsvaruindustri Insatsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=

21 Konjunkturbarometern februari Investeringsvaruindustri Investeringsvaruindustri Orderingången (utfall), Hemmamarknaden Exportmarknaden Investeringsvaruindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme Investeringsvaruindustri Produktionsvolymen, 8 8 Investeringsvaruindustri Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal Hemmamarknaden Exportmarknaden -2 Investeringsvaruindustri Investeringsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=

22 Diagrambilaga 22 Konsumtionsvaruindustri Konsumtionsvaruindustri Orderingången (utfall), 1 1 Konsumtionsvaruindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, Hemmamarknaden Exportmarknaden Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme -8 Konsumtionsvaruindustri Produktionsvolymen, 8 8 Konsumtionsvaruindustri Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal Hemmamarknaden Exportmarknaden -1 Konsumtionsvaruindustri 2 2 Konsumtionsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=

23 Konjunkturbarometern februari Bygg- och anläggningsverksamhet Bygg- och anläggningsverksamhet Byggandet, 8 8 Bygg- och anläggningsverksamhet Orderstockens förändring, säsongsrensade nettotal Bygg- och anläggningsverksamhet Orderstocken, Bygg- och anläggningsverksamhet Anbudspriserna, nettotal Nulägesomdöme Bygg- och anläggningsverksamhet Bygg- och anläggningsverksamhet Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=

24 Diagrambilaga 24 Detaljhandel Detaljhandel Försäljningsvolymen, 8 8 Detaljhandel Handel med motorfordon Försäljningsvolymen, 1 1 Handel med motorfordon Livsmedelshandel Försäljningsvolymen, 8 8 Livsmedelshandel

25 Konjunkturbarometern februari Detaljhandel Specialiserad butikshandel Försäljningsvolymen, 1 1 Specialiserad butikshandel

26 Diagrambilaga 26 Privata tjänstenäringar Privata tjänstenäringar 6 6 Privata tjänstenäringar Landtransport 6 6 Landtransport Åkerier 8 8 Åkerier

27 Konjunkturbarometern februari Privata tjänstenäringar Hotell och restauranger 8 8 Hotell och restauranger Datakonsulter, programvaruproducenter och dylikt Datakonsulter, programvaruproducenter och dylikt Finans- och försäkringsverksamhet 6 6 Finans- och försäkringsverksamhet

28 Diagrambilaga 28 Privata tjänstenäringar Egna fastighetsförvaltare 8 8 Egna fastighetsförvaltare Fastighetsmäklare och -förvaltare 8 8 Fastighetsmäklare och -förvaltare Juridiska och ekonomiska konsultbyråer 1 1 Juridiska och ekonomiska konsultbyråer

29 Konjunkturbarometern februari Privata tjänstenäringar Konsultbyråer inom PR, kommunikation och organisation 1 1 Konsultbyråer inom PR, kommunikation och organisation Tekniska konsulter och arkitekter 1 1 Tekniska konsulter och arkitekter Reklam- och marknadsundersökningsbyråer 1 1 Reklam- och marknadsundersökningsbyråer

30 Diagrambilaga 3 Privata tjänstenäringar Uthyrningsfirmor 1 1 Uthyrningsfirmor Arbetsförmedlingar, rekryterings- och personaluthyrningsföretag 1 1 Arbetsförmedlingar, rekryterings- och personaluthyrningsföretag Personaluthyrningsföretag 1 1 Personaluthyrningsföretag

31 Konjunkturbarometern februari Privata tjänstenäringar Researrangörer och resebyråer 1 1 Researrangörer och resebyråer Kontors- och andra företagstjänster 1 1 Kontors- och andra företagstjänster Uppdragsverksamhet 8 8 Uppdragsverksamhet

32 Diagrambilaga 32 Egen ekonomi, (bättre sämre) Ekonomin i Sverige, (bättre sämre) För närvarande Om tolv månader För närvarande Om tolv månader -1 Risken att själv bli arbetslös, säsongsrensade nettotal (ökat - minskat) Arbetslösheten på tolv månaders sikt, (öka - minska) Förväntad och uppfattad inflation, medelvärde exklusive extremvärden. Procent. 5 5 Inställning till kapitalvaruinköp i nuläget, (rätt tidpunkt fel tidpunkt) Uppfattad inflation för närvarande Förväntad inflation om tolv månader

33 Konjunkturbarometern februari Inköp av kapitalvaror på tolv månaders sikt, (mer mindre) Att spara är för närvarande, säsongsrensade nettotal (fördelaktigt ofördelaktigt) Ekonomisk situation och sparande, 8 8 Köp av bil inom tolv månader, säsongsrensade nettotal (troligt inte troligt) Ekonomisk situation nu (sparar - skuldsätter sig) Sparande tolv månader framåt (troligt - inte troligt) Köp av bostad inom tolv månader, (troligt inte troligt) Renovering av bostaden inom tolv månader, (troligt inte troligt)

34

35 Begrepp och definitioner Konjunkturinstitutet frågar varje månad ett urval av svenska företag och hushåll om deras syn på ekonomin. Undersökningen är kvalitativ, vilket innebär att den inte innehåller några frågor om absoluta tal (kronor, ören eller volymförändringar i antal enheter). Respondenterna svarar enbart med kvalitativa svarsalternativ som större/oförändrat/minskat. NETTOTAL Skillnaden mellan andelen som svarat positivt respektive negativt på en fråga uttrycks som nettotal. Om 4 procent av företagen uppger att produktionsvolymen har ökat och 1 procent att den minskat (5 procent uppger att den är oförändrad) så blir nettotalet 3 (4-1=3). SÄSONGSRENSADE TIDSSERIER Säsongsrensning av en tidsserie innebär att avlägsna variationer och effekter som beror på säsong. Alla resultat i Konjunkturbarometern Företag som redovisas i diagram visar säsongsrensade serier (undantaget prisfrågor). KONFIDENSINDIKATORN Som ett sammantaget mått på situationen i en bransch används konfidensindikatorn. Konfidensindikatorn beräknas som medelvärdet av nettotalen (säsongsrensade och standardiserade) för ett antal frågor. Serien standardiseras till medelvärde 1 och standardavvikelse 1. MIKROINDEX Sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi. Mikroindex beräknas som genomsnittet av nettotalen (säsongsrensade och standardiserade) för frågorna om den egna ekonomin, i nuläget respektive på tolv månaders sikt, samt frågorna om det är förmånligt att köpa kapitalvaror nu och om man planerar att öka inköpen av sådana varor de närmaste tolv månaderna. MAKROINDEX Sammanfattar hushållens syn på läget i svensk ekonomi. Makroindex beräknas som genomsnittet av nettotalen (säsongsrensade och standardiserade) för frågorna om den svenska ekonomin, i nuläget respektive på tolv månaders sikt, samt frågan om arbetslöshetens utveckling de närmaste tolv månaderna. BAROMETERINDIKATORN Stämningsläget i svensk ekonomi mäts med Barometerindikatorn. Den är en sammanvägning av de frågor som ingår i konfidensindikatorerna för företag och hushåll. Samtliga nettotal som ingår säsongsrensas och standardiseras så att de får samma medelvärde och standardavvikelse, innan de vägs samman. LÄS MER I KONJUNKTURBAROMETERNS METODBOK Läs mer om undersökningens genomförande och hur resultaten ska tolkas i metodboken på Där finns även en komplett förteckning över frågor och branscher som ingår i Konjunkturbarometern.

36

37

Konjunkturbarometern Augusti 2015

Konjunkturbarometern Augusti 2015 Konjunkturbarometern Augusti 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag för

Läs mer

Totala näringslivet... 3

Totala näringslivet... 3 Innehåll Totala näringslivet... 3 Tillverkningsindustri... 4 Insatsvaruindustri... 5 Investeringsvaruindustri... 6 Konsumtionsvaruindustri... 7 Varaktiga konsumtionsvaror... 8 Icke varaktiga konsumtionsvaror...

Läs mer

Konjunkturbarometern December 2017

Konjunkturbarometern December 2017 Konjunkturbarometern December KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 13 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 165-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Konjunkturbarometern April 2015

Konjunkturbarometern April 2015 Konjunkturbarometern April 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 APRIL 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används som beslutsunderlag för den ekonomiska

Läs mer

Konjunkturbarometern Augusti 2016

Konjunkturbarometern Augusti 2016 Konjunkturbarometern Augusti KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Konjunkturbarometern Juni 2016

Konjunkturbarometern Juni 2016 Konjunkturbarometern Juni 2 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 31, 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 5-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Konjunkturbarometern December 2016

Konjunkturbarometern December 2016 Konjunkturbarometern December KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013 Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 213 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 APRIL 213 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2016

Konjunkturbarometern September 2016 Konjunkturbarometern September KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 36, 3 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 21 DECEMBER 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JUNI 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Juli 2016

Konjunkturbarometern Juli 2016 Konjunkturbarometern Juli 2 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 5-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Konjunkturbarometern Januari 2017

Konjunkturbarometern Januari 2017 Konjunkturbarometern Januari KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 AUGUSTI 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2013

Konjunkturbarometern September 2013 Konjunkturbarometern September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används som beslutsunderlag för den

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 211 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 JULI 211 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 27 MAJ 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 28 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JANUARI 28 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2012

Konjunkturbarometern September 2012 Konjunkturbarometern September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver forskning

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 3 JULI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 JUNI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.

I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Konjunkturbarometern April 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar

Läs mer

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005 Konjunkturbarometern Kvartal April 25 Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm 28 april 25 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN STOCKHOLMSBAROMETERN Första kvartalet 212 212-5-1 Sammanfattning Stockholmskonjunkturen stärks tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 3 till 17 under 212 års första kvartal. Konjunkturindikatorn

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Augusti 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2010 Tredje kvartalet 2010 (2010-11-03) Stockholmskonjunkturen fortsätter att utvecklas starkt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar något från 31 till 32 under årets tredje kvartal. Situationen för

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Januari 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Tillväxt i Lidköping 2015-06-11. Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet

Tillväxt i Lidköping 2015-06-11. Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet Tillväxt i Lidköping Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet Martin Ström Robin Svensén 2015-06-11 Innehåll Sammanfattning sid. 3 Inledning

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2016, FEBRUARI 2017. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern stärks under fjärde kvartalet 2016 och konjunkturen är starkare

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Föregående kvartal Om Nettotal

Föregående kvartal Om Nettotal Under andra kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 37 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 46

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015 Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland Oktober 2015 Konjunkturläge - konjunkturbarometer Konjunkturinstitutet mäter konjunkturen i ett antal branscher i Sverige på nationell och regional nivå

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN ANDRA KVARTALET, AUGUSTI 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern försvagas under andra kvartalet 2016. Från en period av stark tillväxt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN TREDJE KVARTALET, NOVEMBER 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern stärks under tredje kvartalet 2016 och återvänder till en nivå

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Fortsatt lågkonjunktur

Fortsatt lågkonjunktur Teknikföretagens konjunkturbarometer 2:A kvartalet 12 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 485 företag. Försäljningen uppgår till 53 Mdr SEK, varav 79 % säljs

Läs mer

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR TJÄNSTEINDIKATORN 7 JUNI 2010 RAPPORT: TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR Tjänsteindikatorn från Almega visar att efter den överraskande starka ökningen under första kvartalet fortsätter tjänsteproduktionen

Läs mer

Metodbok för Konjunkturbarometern

Metodbok för Konjunkturbarometern Metodbok för Konjunkturbarometern Metodbok för Konjunkturbarometern Förord Syftet med denna metodbok är att erbjuda detaljerad information om Konjunkturinstitutets undersökning Konjunkturbarometern. Den

Läs mer

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Konjunktur och bostadsmarknad 16 februari 12 Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Sidan 9 Trögt i byggsektorn Sidan

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS. Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet Företagens tillit minskar och hushållens pessimism förvärras.

BAROMETERN STOCKHOLMS. Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet Företagens tillit minskar och hushållens pessimism förvärras. STOCKHOLMS BAROMETERN SVAGT NORMALT STARKT FÖRSTA KVARTALET, MAJ 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet 2016. Företagens tillit minskar och

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, januari Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, februari Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012

OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012 OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012 22 oktober 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,3

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Våren En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Våren En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern mäter hur småföretagarna uppfattar det ekonomiska läget idag och inom den närmaste framtiden. Barometern omfattar företag med 1 49 anställda och baseras på telefonintervjuer

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 norrbottens län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Västmanlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Västmanlands län... 4 Småföretagsbarometern Västmanlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

Antalet anställda minskade inom Tillverkningsindustrin. Antalet anställda inom statlig sektor ökade

Antalet anställda minskade inom Tillverkningsindustrin. Antalet anställda inom statlig sektor ökade AM 63 SM 1303 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 2:a kvartalet 2013 Short-term employment 2nd quarter of 2013 I korta drag Antalet anställda minskade inom Tillverkningsindustrin Totalt antal anställda

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare. Sidan 5 Optimism om industrins export. Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster

Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare. Sidan 5 Optimism om industrins export. Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster Konjunktur och bostadsmarknad 1 november 211 Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare Sidan 5 Optimism om industrins export Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster Sidan 9 Inbromsning i byggsektorn Sidan

Läs mer

Konjunkturbarometern Hushåll frågor

Konjunkturbarometern Hushåll frågor Konjunkturbarometern Hushåll frågor 1. Hur är Ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den? 2. Hur tror Du att Ditt hushålls ekonomiska situation är om 12

Läs mer

Antalet anställda i privat sektor ökade. Antalet anställda i offentlig sektor ökade marginellt

Antalet anställda i privat sektor ökade. Antalet anställda i offentlig sektor ökade marginellt AM 63 SM 1204 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 3:e kvartalet 2012 Short-term employment 3rd quarter of 2012 I korta drag Antalet anställda i privat sektor ökade Totalt antal anställda ökade med 0,9

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

Stor-Malmö Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 2011

Stor-Malmö Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 2011 Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 211 Sidan 2 Mycket stark konjunktur i Malmö Sidan 4 Försiktig optimism i industrin Sidan 5 Bilhandel och privata tjänster i topp Sidan 8 Optimistiska förväntningar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Statistikinfo 2014:11

Statistikinfo 2014:11 Statistikinfo 214:11 Ökat antal förvärvsarbetande 213 77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 213, en ökning med 1 437 personer jämfört med 212. För andra året i rad var transportmedelsindustrin

Läs mer

Läget i handeln. November handels.se Handels Direkt

Läget i handeln. November handels.se Handels Direkt Läget i handeln November 2016 Ökad försäljning och fler nyanställningar Handelsföretagen kommer öka antalet anställda och ser positivt på framtida försäljning under kommande år. Lönsamheten mattas något

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Blekinges näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 3 Småföretagsbarometern Blekinge län... 5 1. Sysselsättning... 5 2. Orderingång...

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 28 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 211 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 DALARNAS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Läget i handeln. Januari handels.se Handels Direkt

Läget i handeln. Januari handels.se Handels Direkt Läget i handeln Januari 2017 Ljusa utsikter men ökad brist på personal När Handelsföretagen blickar framåt på det första halvåret 2017 ser de positivt på framtida försäljning. Man bedömer också att antalet

Läs mer

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn 14 01 02 PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn PMI-totalt sjönk med 3,8 indexenheter till 52,2 i december. Samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas

Läs mer

Industrins kompetensbehov 2025

Industrins kompetensbehov 2025 Industrins kompetensbehov 2025 TECH DAY, MALMÖ 21 SEPTEMBER 2016 Anders Axelsson (Region Skåne) & Johan Ståhl (Teknikcollege) Industrins utveckling och framtid Strukturomvandling och förändrat samspel

Läs mer

PMI föll till 54,8 i maj stabil industrikonjunktur med stigande priser

PMI föll till 54,8 i maj stabil industrikonjunktur med stigande priser 15 06 01 PMI föll till 54,8 i maj stabil industrikonjunktur med stigande priser PMI-total föll till 54,8 i maj från 55,7 i april. en var den främsta drivkraften bakom nedgången men även sysselsättningen

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015

Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015 Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015 Svenska hushåll fortsätter toppa :s ekonomiska liga. De har de starkaste finanserna i hela, är betydligt mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för 3:e kvartalet omfattar bedömningar från 537 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 566 Mdr SEK, varav 76 % säljs

Läs mer