Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009"

Transkript

1 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 JUNI 29

2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning till detta. Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet och finansieras till största delen med statsanslag. I likhet med andra myndigheter har Konjunkturinstitutet en självständig ställning och svarar själv för de bedömningar som redovisas. Konjunkturbarometern är en rapport som sammanställer företagens och hushållens syn på ekonomin. Rapporten publiceras varje månad. I Konjunkturbarometern Företag intervjuar Konjunkturinstitutet 4-84 företag i näringslivet om utfall, nuläge och förväntningar om framtiden. Var tredje månad (januari, april, juli och oktober) genomförs en så kallad kvartalsundersökning. Skillnaden mellan dessa och övriga månader är att urvalen oftast är större och frågorna fler. I Konjunkturbarometern Hushåll intervjuas varje månad 15 svenska hushåll. Undersökningen ger snabba kvalitativa indikationer om hushållens planerade inköp av kapitalvaror, deras attityder till den ekonomiska situationen i Sverige och för det egna hushållet samt inflation och sparande. Alla EU-länder genomför liknande tendensundersökningar och frågorna i Konjunkturinstitutets barometrar är harmoniserade enligt EU:s riktlinjer. Resultaten för hela EU publiceras varje månad på EU-DG ECFIN:s hemsida; DG ECFIN delfinansierar medlemsländernas barometerundersökningar. Rapporten och siffermaterialet kan laddas ner från Konjunkturinstitutets hemsida, KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12-14, BOX 3116, SE STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: se HEMSIDA: ISSN

3 Innehåll Barometerindikatorn...5 FÖRETAG Sammanfattning...9 Tillverkningsindustri... 1 Byggindustri Detaljhandel Privata tjänstenäringar Kredit- och finansieringsvillkor inom näringslivet Konfidensindikatorer Diagram- och tabellbilaga HUSHÅLL Sammanfattning Diagrambilaga METOD Barometerindikatorn Företag Hushåll... 51

4

5 Barometerindikatorn. Juni 29 5 Barometerindikatorn Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget, steg till 79,4 i juni från 77,6 i maj. Det är andra månaden i rad som barometerindikatorn ökar samtidigt som samtliga sektorer bidrar positivt till uppgången. Trots uppgången visar nivån på barometerindikatorn att stämningsläget bland företag och hushåll fortfarande är betydligt svagare än normalt. Medel Max Min Apr 9 Maj 9 Jun 9 Läget 1 116,5 71,5 71,5 77,6 79,4 -- Barometerindikatorn Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg med 3 enheter mellan maj och juni. Det är tredje månaden i rad som konfidensindikatorn ökar. Trots uppgången är läget fortfarande mycket svagare än normalt inom tillverkningsindustrin >11 mycket starkare ekonomi än normalt (++) 1-11 starkare ekonomi än normalt (+) 9-1 svagare ekonomi än normalt (-) <9 mycket svagare ekonomi än normalt (--) 6 Även inom de privata tjänstenäringarna fortsätter läget att vara mycket svagt. Dock har konfidensindikatorn stigit de senaste två månaderna och pessimismen bland tjänsteföretagen tycks ha dämpats något. Mellan maj och juni ökade konfidensindikatorn med 2 enheter. Konfidensindikatorn för detaljhandeln har ökat påtagligt sedan bottennoteringen i januari i år. I juni steg indikatorn ytterligare 8 enheter från månaden innan och läget har nu gått från mycket svagare till svagare än normalt. Konfidensindikatorn för byggindustrin har stigit med 2 enheter, men signalerar fortfarande att läget inom byggsektorn är svagare än normalt. Stämningsläget bland hushållen har gått från mycket svagare än normalt till svagare än normalt. Konfidensindikatorn (CCI) ökade med ytterligare 2 enheter i juni efter den rejäla uppgången på 1 enheter månaden innan. Bidrag till barometerindikatorn från de olika sektorerna Vikt (%) Jämfört med förra månaden Tillverkningsindustri 4 positivt Byggindustri 5 positivt Detaljhandel 5 positivt Privata tjänstenäringar 3 positivt Hushåll 2 positivt Barometerindikatorn visar det aktuella stämningsläget i svensk ekonomi. Indikatorn som baseras på månadsurvalet är en sammanvägning av frågorna som ingår i konfidensindikatorerna för företag och hushåll. Konfidensindikatorn är en sammanvägning av flera frågor och sammanfattar läget i en bransch. Vilka frågor som ingår för olika branscher hittar du på sidan 5 (Företag) och sidan 53 (Hushåll). Läget används för att på ett enkelt sätt åskådliggöra hur stark eller svag den ekonomiska situationen är i olika branscher. Läs mer om Läget på sidan 5.

6

7 Konjunkturbarometern Företag Månad

8

9 Konjunkturbarometern Företag Månad. Juni 29 9 Sammanfattning Konfidensindikatorn för näringslivet fortsatte uppåt i juni och har nu stigit tre månader i rad. I juni steg den 5 enheter jämfört med månaden innan och återigen bidrog alla sektorer i positiv riktning. Trots uppgången visar indikatorn på att läget i det svenska näringslivet fortfarande är mycket svagare än normalt. Sysselsättningen har minskat ytterligare, men samtidigt räknar färre företag än tidigare med fortsatta nedskärningar. Näringslivets finansieringsmöjligheter förbättrades ytterligare i juni. Nu uppger 33 procent av företagen att det är svårare eller avsevärt svårare än normalt att finansiera verksamheten, jämfört med 36 procent i maj och 39 procent i april. Exportorderingången för tillverkningsindustrin har stabiliserats de senaste månaderna efter drygt ett år med minskningar. Orderingången från hemmamarknaden har dock fortsatt att falla och två av tre företag är missnöjda med orderläget. na inom industrin är försiktigt optimistiska och man räknar med en viss produktionstillväxt de närmaste månaderna. När det gäller sysselsättningsutvecklingen är dock bilden oförändrat dyster. Konfidensindikatorn för industrin steg 3 enheter i juni. Konfidensindikatorn för byggindustrin steg marginellt i juni. Läget i branschen är fortfarande svagare än normalt och såväl byggande som sysselsättning har fortsatt att minska. Drygt hälften av företagen uppger att efterfrågan utgör främsta hindret för verksamheten, medan vart tredje företag anger finansiella restriktioner som främsta hindret. Byggandet väntas totalt sett minska ytterligare de närmaste månaderna, men bland företag med huvudsaklig inriktning mot väg- och anläggningsverksamhet bedöms aktiviteten bli ungefär oförändrad. Detaljhandeln rapporterar att försäljningen har ökat de senaste månaderna. Konfidensindikatorn har stigit 8 enheter i juni jämfört med månaden innan och det är livsmedelshandeln som utvecklats starkast. Läget i detaljhandeln är nu svagare än normalt efter att tidigare varit mycket svagare än normalt. Detaljhandeln är optimistisk inför de närmaste månaderna och räknar med ökad försäljning. Liksom tidigare är optimismen störst inom livsmedelshandeln, men även sällanköpsvaruhandeln förutser en ökad försäljning under perioden. Efterfrågan för de privata tjänstenäringarna har fortsatt att falla de senaste månaderna. Endast fastighetsbranscherna och den finansiella verksamheten redovisar en viss ökning. Konfidensindikatorn har totalt sett stigit ett par enheter i juni, men läget är fortfarande mycket svagare än normalt. Tjänsteföretagens förväntningar pekar dock mot en stabilisering av efterfrågan de närmaste månaderna. Sysselsättningen väntas emellertid fortsätta att minska Totala näringslivet Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden Konfidensindikatorn Genomsnitt Branscher på väg upp Sågverk Övrig trävaruindustri Massaindustri Läget är bra inom Livsmedelshandel Läget är svagt inom 7 8 Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri Textil-, beklädnads- och lädervaruindustri Pappers- och pappindustri Kemisk industri Förlag, grafisk o annan reproindustri Jord- och stenvaruindustri Gummi - och plastvaruindustri Järn- och stålverk Metallvaruindustri Maskinindustri Annan elektroindustri Motor- och släpfordonsindustri Annan transportmedelsindustri Byggindustri Handel med motorfordon Sällanköpsvaruhandel Hotell och restauranger Researrangörer och resebyråer Transport Post och telekommunikation Fastighetsförvaltare Fastighetsmäklare Uthyrning Datakonsulter och dataservice Uppdragsverksamhet

10 1 Konjunkturbarometern Företag Månad. Juni 29 Tillverkningsindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden Tillverkningsindustri Tillverkningsindustrins genomsnitt för Tillverkningsindustri Orderingång, säsongrensade värden Hemmamarknaden, utfall Exportmarknaden, utfall 6 Tillverkningsindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Exportorderingången har stabiliserats och industriproduktionen väntas öka något : Efter drygt ett år med fallande exportorderingång inom tillverkningsindustrin tycks en stabilisering ha skett de senaste månaderna. Den något ljusare bilden beror dels på att enstaka branscher rapporterar om ökad orderingång, dels på att färre industriföretag redovisar en minskning på exportmarknaden. Såväl sågverk som massa- och kemisk industri rapporterar en ökning av exportorderingången. Dessutom redovisar motorfordonsindustrin nu en oförändrad orderingång från både hemma- och exportmarknaden, efter 1 ½ år med successiva försvagningar. Totalt sett har dock orderingången från hemmamarknaden fortsatt att minska. Orderläget är fortfarande svagt och två av tre industriföretag är missnöjda med orderstockens storlek. Även bedömningen av lagren är i stort sett oförändrad jämfört med tidigare och vart tredje företag uppger att färdigvarulagren är för stora. Produktionsvolymen har dragits ned ytterligare, men det är betydligt färre företag än tidigare som rapporterar en minskning. Flertalet industribranscher redovisar fortfarande lägre volymer, men i teleprodukt- och kemisk industri har produktionsvolymen ökat. När det gäller sysselsättningen är dock bilden mer enhetlig och samtliga branscher uppger att antalet anställda har minskat de senaste månaderna. : För första gången på över ett år räknar industriföretagen med en viss ökning i produktionen. Optimismen är störst inom livsmedels-, trävaru- och massaindustri som förutser en ökning av produktionsvolymen de närmaste månaderna. Även motorfordonsindustrin räknar med en återhämtning efter en lång period med successivt lägre volymer. Samtidigt är det flera branscher som förutser en stabilisering av produktionsnivåerna. När det gäller sysselsättningen är dock bilden oförändrat dyster. I stort sett samtliga branscher räknar med fortsatta nedskärningar under perioden. Försäljningspriserna väntas totalt sett minska något på såväl hemma- som exportmarknaden. Framför allt pappers-, ståloch kemisk industri räknar med lägre försäljningspriser, medan massaindustrin och sågverken aviserar höjningar på såväl hemmasom exportmarknaden

11 Konjunkturbarometern Företag Månad. Juni Byggindustri Vart tredje företag anger finansiella restriktioner som främsta hindret för verksamheten : Konfidensindikatorn för byggindustrin steg ytterligare i juni efter att ha vänt uppåt i maj. Den här månaden steg den dock endast ett par enheter och läget i branschen är fortfarande svagare än normalt. Såväl byggande som orderingång och sysselsättning har fortsatt att minska och drygt 4 procent av byggföretagen är missnöjda med orderstockens storlek. Även anbudspriserna har sänkts ytterligare. Vart tredje företag anger finansiella restriktioner som främsta hindret för verksamheten, medan drygt hälften av företagen rapporterar att efterfrågan utgör främsta hindret. : Byggindustrin räknar sammantaget med fortsatt minskat byggande de närmaste månaderna, men andelen företag som förutser en försämring är samtidigt betydligt lägre än tidigare. Ungefär hälften av företagen aviserar ytterligare prissänkningar och sysselsättningen väntas fortsätta att falla. Liksom tidigare är det betydande skillnader mellan de olika verksamhetsområdena. Företag som till största delen är inriktade på husbyggande räknar med en fortsatt försvagning, medan företag inom väg- och anläggningsverksamhet bedömer att såväl byggande som sysselsättning blir ungefär oförändrat under perioden. Byggindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden Detaljhandel Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för Detaljhandel -1-1 Försäljningen inom detaljhandeln återigen på plus : Efter ett halvår med svaga försäljningssiffror rapporterar nu detaljhandeln om en ökad försäljningsvolym. Det är framför allt livsmedelshandeln som redovisar starka försäljningssiffror för de senaste månaderna, medan handel med motorfordon och sällanköpsvaruhandel redovisar i det närmaste oförändrade volymer. Konfidensindikatorn har totalt sett stigit 8 enheter i juni jämfört med månaden innan. Läget i detaljhandeln är nu svagare än normalt efter att tidigare ha varit mycket svagare än normalt. Antalet anställda har fortsatt att minska och nedskärningarna är liksom tidigare främst hänförbara till handel med motorfordon och sällanköpsvaruhandel. Livsmedelshandeln redovisar en i stort sett oförändrad sysselsättning Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för 2-29 Livsmedelshandel Försäljningsvolymen, utfall : Detaljhandeln är relativt optimistisk inför de närmaste månaderna och räknar med en ökad försäljning. Utvecklingen inom livsmedelshandeln väntas bli fortsatt god, men även sällanköpsvaruhandeln förutser en ökning. Inom handel med motorfordon bedöms försäljningen bli ungefär oförändrad. Såväl handel med motorfordon som sällanköpsvaruhandel räknar

12 12 Konjunkturbarometern Företag Månad. Juni 29 Privata tjänstenäringar Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden Privata tjänstenäringar Antalet anställda, säsongsrensade värden Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för med fortsatta personalnedskärningar under perioden, medan livsmedelshandeln förutser en i det närmaste oförändrad sysselsättning. Privata tjänstenäringar Fortsatt mycket svagare än normalt i tjänstesektorn : Efterfrågan för de privata tjänstenäringarna har fortsatt att falla de senaste månaderna och minskningar rapporteras från flertalet branscher. Undantagen är fastighetsbranscherna och finansiell verksamhet som rapporterar en viss ökning av efterfrågan. Konfidensindikatorn har totalt sett ökat ett par enheter, men den indikerar fortfarande att läget i tjänstesektorn är mycket svagare än normalt. Företagen är missnöjda med uppdragsvolymen och liksom tidigare uppger drygt hälften av företagen att den är för liten. Sysselsättningen inom tjänstesektorn har fortsatt att minska och närmare hälften av företagen rapporterar om nedskärningar av personalstyrkan. : Tjänsteföretagens förväntningar pekar mot en stabilisering av efterfrågan de närmaste månaderna. Endast post och telekommunikation räknar med en mer påtaglig minskning. Sysselsättningen väntas fortsätta att minska, men det är samtidigt något färre företag än tidigare som förutser nedskärningar. Vart tredje tjänsteföretag planerar att dra ned på antalet anställda. Undantagen är fastighetsbranscherna som räknar med en viss ökning av sysselsättningen under perioden Observera att tidsserierna för de privata tjänstenäringarna startar 23. Det innebär att genomsnittet för konfidensindikatorn baseras på en kort period som samtidigt har präglats av god tillväxt. Exempelvis får begreppet svagare än normalt en annan innebörd för tjänstesektorn än för sektorer som har undersökts under en längre period med såväl hög- som lågkonjunkturer.

13 Konjunkturbarometern Företag Månad. Juni Kredit- och finansieringsvillkor inom näringslivet Resultat Andelen företag inom näringslivet som anger att det är svårare eller avsevärt svårare än normalt att finansiera sin verksamhet sjönk i juni jämfört med månaden innan. I juni angav 33 procent att de har finansieringsproblem, jämfört med 36 procent i maj och 39 procent i april. Av dessa anger 12 procent att det är avsevärt svårare än normalt, en minskning med en enhet jämfört med månaden innan. Svårigheterna att finansiera verksamheten är störst inom byggindustrin där 46 procent har problem, en ökning jämfört med i maj. Inom såväl tillverkningsindustri som detaljhandel har andelen företag med finansieringssvårigheter minskat något den senaste månaden. Flest företag anger möjligheten att få banklån som främsta hinder att finansiera verksamheten. Totalt sett uppger 51 procent av företagen med finansieringsproblem detta alternativ. 23 procent av företagen anger möjligheten att finansiera sig med eget kapital som främsta skäl, medan 11 procent anger högre lånekostnader för banklån som huvudskäl till finansieringsproblemen. Bakgrund För att bidra till bilden av den finansiella turbulensens effekter på företagens finansieringsmöjligheter har KI sedan november 28 utvidgat konjunkturbarometern med ett antal frågor. Företagen har fått svara på en fråga om huruvida det just nu är svårare eller lättare än normalt att finansiera verksamheten. De företag som har angett att finansieringen för närvarande är svårare än normalt har också fått ange den främsta orsaken till detta genom att välja bland ett antal alternativ. Frågorna har av praktiska skäl endast ställts till de företag som tillfrågas via e-post. Totalt sett har företag inom näringslivet tillfrågats 1. Svaren har ej viktats, vilket innebär att procenttalen i tabellen speglar antal företag för respektive alternativ. 1 Tillverkningsindustri 563, byggindustri 97, detaljhandel 47 och privata tjänstenäringar 755.

14 14 Konjunkturbarometern Företag Månad. Juni 29 jan-9 feb-9 mar-9 apr-9 maj-9 jun-9 TOTALA NÄRINGSLIVET Att finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%) Avsevärt svårare än normalt Svårare än normalt Ungefär som normalt Något lättare än normalt Avsevärt lättare än normalt Om svårare än normalt, beror det främst på: (%) Högre upplåningskostnader för banklån Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säke Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande Andra faktorer Svar saknas Svarsfrekvens (%) TILLVERKNINGSINDUSTRI Att finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%) Avsevärt svårare än normalt Svårare än normalt Ungefär som normalt Något lättare än normalt Avsevärt lättare än normalt Om svårare än normalt, beror det främst på: (%) Högre upplåningskostnader för banklån Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säke Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande Andra faktorer Svar saknas Svarsfrekvens (%) BYGGINDUSTRI Att finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%) Avsevärt svårare än normalt Svårare än normalt Ungefär som normalt Något lättare än normalt Avsevärt lättare än normalt Om svårare än normalt, beror det främst på: (%) Högre upplåningskostnader för banklån Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säke Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande Andra faktorer Svar saknas Svarsfrekvens (%) DETALJHANDEL Att finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%) Avsevärt svårare än normalt Svårare än normalt Ungefär som normalt Något lättare än normalt Avsevärt lättare än normalt Om svårare än normalt, beror det främst på: (%) Högre upplåningskostnader för banklån Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säke Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande Andra faktorer Svar saknas Svarsfrekvens (%) PRIVATA TJÄNSTENÄRINGAR Att finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%) Avsevärt svårare än normalt Svårare än normalt Ungefär som normalt Något lättare än normalt Avsevärt lättare än normalt Om svårare än normalt, beror det främst på: (%) Högre upplåningskostnader för banklån Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säke Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande Andra faktorer Svar saknas Svarsfrekvens (%)

15 Konfidensindikatorer Konjunkturbarometern Företag Månad. Juni Konfidensindikatorer 1 Konfidensindikatorn för totala näringslivet (säsongrensade värden) Bransch Medelvärde Maxvärde Minvärde Apr 29 Maj 29 Juni 29 Läget Totala näringslivet Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin (säsongrensade värden) Bransch Medelvärde Maxvärde Minvärde Apr 29 Maj 29 Juni 29 Läget Tillverkningsindustri Insatsvaruindustri Investeringsvaruindustri Konsumtionsvaruindustri Varaktiga konsumtionsvaror Icke varaktiga konsumtionsvaror Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri Textil-, beklädnads och lädervaruindustri Trävaruindustri Sågverk och träimpregneringsverk Övrig trävaruindustri Massa-, pappers och pappvaruindustri Massaindustri Pappers- och pappindustri Förlag; grafisk och annan reproindustri Petroleumproduktion och kärnbränsleindustri Kemisk industri Gummi- och plastvaruindustri Jord- och stenvaruindustri Stål- och metallverk, gjuterier Järn- och stålverk Metallvaruindustri Maskinindustri Industri för kontorsmaskiner och datorer Annan elektroindustri Industri för instrument och ur Motor- och släpfordonsindustri Annan transportmedelsindustri Övrig tillverkningsindustri Vilka frågor som ingår i konfidensindikatorn för respektive bransch hittar du på sidan 48

16 16 Konjunkturbarometern Företag Månad. Juni 29 Konfidensindikatorn för byggindustrin (säsongrensade värden) Bransch Medelvärde Maxvärde Minvärde Apr 29 Maj 29 Juni 29 Läget Byggindustri Konfidensindikatorn för detaljhandeln (säsongrensade värden) Bransch Medelvärde Maxvärde Minvärde Apr 29 Maj 29 Juni 29 Läget Detaljhandel Handel med motorfordon och reservdelar Livsmedelshandel Sällanköpsvaruhandel Butikshandel med textilier, kläder och skor Butikshandel med hemutrustning Butikshandel med datorer, kontorsmaskiner och telekommunikationsutrustning Övrig sällanköpsvaruhandel Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar (säsongrensade värden) Bransch Medelvärde Maxvärde Minvärde Apr 29 Maj 29 Juni 29 Läget Privata tjänstenäringar Hotell och restauranger Transport Åkerier Researrangörer och resebyråer Post- och telekommunikation Egna fastighetsförvaltare Fastighetsmäklare och fastighetsförvaltare Uthyrning (exkl bemanning) Datakonsulter och dataservice Uppdragsverksamhet

17 Diagram- och tabellbilaga

18 18 Diagrambilaga Företag Totala näringslivet Totala näringslivet Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Totala näringslivet Efterfrågeläget, säsongrensade värden Konfidensindikatorn Genomsnitt Nulägesomdöme Totala näringslivet Antalet anställda, säsongrensade värden

19 Diagrambilaga Företag 19 Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Orderingången, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, säsongrensade värden Hemmamarknaden, utfall Exportmarknaden, utfall Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme 8-8 Tillverkningsindustri Produktionsvolymen, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Försäljningspriserna Hemmamarknaden, förväntningar Exportmarknaden, förväntningar Tillverkningsindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

20 2 Diagrambilaga Företag Insatsvaruindustri Insatsvaruindustri Orderingången, säsongrensade värden Insatsvaruindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, säsongrensade värden Hemmamarknaden, utfall Exportmarknaden, utfall Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme 8-8 Insatsvaruindustri Produktionsvolymen, säsongrensade värden Insatsvaruindustri Försäljningspriserna Hemmamarknaden, förväntningar Exportmarknaden, förväntningar Insatsvaruindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Insatsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Branschens konfidensindikator Tillverkningsindustrins konfidensindikator Branschens genomsnitt för

21 Diagrambilaga Företag 21 Investeringsvaruindustri Investeringsvaruindustri Orderingången, säsongrensade värden Investeringsvaruindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, säsongrensade värden Hemmamarknaden, utfall Exportmarknaden, utfall Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme 8-8 Investeringsvaruindustri Produktionsvolymen, säsongrensade värden Investeringsvaruindustri Försäljningspriserna Hemmamarknaden, förväntningar Exportmarknaden, förväntningar Investeringsvaruindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Investeringsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Branschens konfidensindikator Tillverkningsindustrins konfidensindikator Branschens genomsnitt för

22 22 Diagrambilaga Företag Konsumtionsvaruindustri Konsumtionsvaruindustri Orderingången, säsongrensade värden Konsumtionsvaruindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, säsongrensade värden Hemmamarknaden, utfall Exportmarknaden, utfall Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme 8-8 Konsumtionsvaruindustri Produktionsvolymen, säsongrensade värden Konsumtionsvaruindustri Försäljningspriserna Hemmamarknaden, förväntningar Exportmarknaden, förväntningar Konsumtionsvaruindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Konsumtionsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Branschens konfidensindikator Tillverkningsindustrins konfidensindikator Branschens genomsnitt för

23 Diagrambilaga Företag 23 Byggindustri Byggindustri Byggandet, säsongrensade värden Byggindustri Orderstocken, säsongrensade värden Byggindustri Orderstocken, säsongrensade värden Byggindustri Anbudspriserna Nulägesomdöme Byggindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Byggindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

24 24 Diagrambilaga Företag Detaljhandel Detaljhandel Försäljningsvolymen, säsongrensade värden Detaljhandel Antalet anställda, säsongrensade värden Handel med motorfordon Försäljningsvolymen, säsongrensade värden Handel med motorfordon Antalet anställda, säsongrensade värden Livsmedelshandel Försäljningsvolymen, säsongrensade värden Livsmedelshandel Antalet anställda, säsongrensade värden

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

SCB-Indikatorer Svagare produktion i näringslivet Produktionsindex för näringslivet Företagens Industriproduktionen vände upp finansierings-

SCB-Indikatorer Svagare produktion i näringslivet Produktionsindex för näringslivet Företagens Industriproduktionen vände upp finansierings- SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Svagare produktion i näringslivet Produktionsindex för näringslivet Säsongrensade månadsvärden, index = 11 15 9 I fokus: n Industriproduktionen

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Svensk inflation högst i EU

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Svensk inflation högst i EU SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Svensk inflation högst i EU Inflationstakt Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP). Årlig förändring i procent 3,5 3, 2,5 2, EU 1,5 1,,5, -,5

Läs mer

SCB-Indikatorer. Handeln med utlandet ökar. Kommentarer & Analys. I fokus: Detaljhandeln i ett branschperspektiv. sid 12. Nummer 10 4 november 2014

SCB-Indikatorer. Handeln med utlandet ökar. Kommentarer & Analys. I fokus: Detaljhandeln i ett branschperspektiv. sid 12. Nummer 10 4 november 2014 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Handeln med utlandet ökar Utrikeshandel med varor Värdeutveckling i årstakt, trend 1 Import 5 Export -5-1 -15 n Uppgång i nybilsregistreringen

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Viss dämpning av BNP-tillväxten Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal Förändring från föregående kvartal, säsongrensat uppräknat till årstakt

Läs mer

SCB-Indikatorer Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Export Import Detaljhandeln Relativt stark julhandel i ett bransch-

SCB-Indikatorer Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Export Import Detaljhandeln Relativt stark julhandel i ett bransch- SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Miljarder kronor, trend 15 mdkr Export 95 9 Import 85 8 75 7 I fokus: n Relativt stark

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Stabil men svag BNP-tillväxt

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Stabil men svag BNP-tillväxt SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Stabil men svag BNP-tillväxt Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal Förändring från föregående kvartal, säsongrensat uppräknat till årstakt

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra VÅREN OCH HÖSTEN 2 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkning, totalt... 4 Transportmedelsindustri.....5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk industri...

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2001

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2001 Konjunkturbarometer Norrland Hösten 21 Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Trävaruindustri 5 Massa- och pappersindustri 6 Verkstadsindustri 7 Byggnadsindustri 8 Industriinvesteringar

Läs mer

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Svag exportorderingång sid 5 Detaljhandeln ökar sid 7 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Ras för tjänsteproduktionen Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Index

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Arbetslösheten sjunker Andel arbetslösa av arbetskraften Procent, trendskattning 8,2 8,1 8, 7,9 7,8 7,7 7,6 n Stark julhandel Sid 8 n Uppstuds

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Sysselsättning och ekonomi hos de statliga myndigheterna en prognos för år 2009 Rapportserie 2008:6 Arbetsgivarverket Konjunkturbarometern för den statliga

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Stark konjunktur, tecken på avmattning...sid 3 Bilden av god svensk ekonomisk utveckling, med starka bidrag från export, lagerinvesteringar och fasta

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svag hushållskonsumtion gav högt sparande...sid 3 Den globala finanskrisen och den efter hand svagare utvecklingen även för den reala ekonomin får

Läs mer

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Sysselsättning och ekonomi hos de statliga myndigheterna en uppdaterad prognos för år 2009 Rapportserie 2009:3 Arbetsgivarverket Konjunkturbarometern för

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Krismedvetna hushåll ökade sparandet... sid 3 Bruttonationalprodukten (BNP) visade fjärde kvartalet 8 den kraftigaste nedgången sedan första kvartalet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 212 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Riksbankens företagsintervjuer

Riksbankens företagsintervjuer Riksbankens företagsintervjuer MAJ 2010 2 r i k s b a n k e n s f ö r e t a g s i n t e r v j u e r n Riksbankens företagsintervjuer i maj 2010 Återhämtning på bred front, men ny finansiell oro Riksbankens

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Kronobergs län Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Ronnie Kihlman, Analysavdelningen Sida: 3 av 58 2013-12-12 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: BNP-fallet bromsades upp...sid 3 Den svenska konjunkturen var under andra kvartalet i år fortfarande präglad av det svaga internationella ekonomiska

Läs mer

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider Innehåller Unionens branschbarometer Unionen om konjunkturen April 2014 Orosmoln över ljusare tider Orosmoln över ljusare tider Unionen om konjunkturen april 2014 Sammanfattning 1 Världsekonomin väntas

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT 30 oktober 2012. Globala värdekedjor och tjänsteinnehåll driver svensk tillväxt och konkurrenskraft

KONJUNKTURRAPPORT 30 oktober 2012. Globala värdekedjor och tjänsteinnehåll driver svensk tillväxt och konkurrenskraft KONJUNKTURRAPPORT 30 oktober 2012 Globala värdekedjor och tjänsteinnehåll driver svensk tillväxt och konkurrenskraft Almega är de svenska tjänsteföretagarnas arbetsgivar- och intresseorganisation. Almega

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svensk motståndskraft när världsekonomin bromsar...sid 3 Svensk ekonomi har hittills i år visat en bra fart på tillväxten efter ett svagare fjärde

Läs mer