Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009"

Transkript

1 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 29

2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning till detta. Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet och finansieras till största delen med statsanslag. I likhet med andra myndigheter har Konjunkturinstitutet en självständig ställning och svarar själv för de bedömningar som redovisas. Konjunkturbarometern är en rapport som sammanställer företagens och hushållens syn på ekonomin. Rapporten publiceras varje månad. I Konjunkturbarometern Företag intervjuar Konjunkturinstitutet 4-84 företag i näringslivet om utfall, nuläge och förväntningar om framtiden. Var tredje månad (januari, april, juli och oktober) genomförs en så kallad kvartalsundersökning. Skillnaden mellan dessa och övriga månader är att urvalen oftast är större och frågorna fler. I Konjunkturbarometern Hushåll intervjuas varje månad 15 svenska hushåll. Undersökningen ger snabba kvalitativa indikationer om hushållens planerade inköp av kapitalvaror, deras attityder till den ekonomiska situationen i Sverige och för det egna hushållet samt inflation och sparande. Alla EU-länder genomför liknande tendensundersökningar och frågorna i Konjunkturinstitutets barometrar är harmoniserade enligt EU:s riktlinjer. Resultaten för hela EU publiceras varje månad på EU-DG ECFIN:s hemsida; DG ECFIN delfinansierar medlemsländernas barometerundersökningar. Rapporten och siffermaterialet kan laddas ner från Konjunkturinstitutets hemsida, KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12-14, BOX 3116, SE STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: se HEMSIDA: ISSN

3 Innehåll Barometerindikatorn...5 FÖRETAG Sammanfattning...9 Tillverkningsindustri... 1 Byggindustri Detaljhandel Privata tjänstenäringar Kredit- och finansieringsvillkor inom näringslivet Konfidensindikatorer Diagram- och tabellbilaga HUSHÅLL Sammanfattning Diagrambilaga METOD Barometerindikatorn Företag Hushåll... 51

4

5 Barometerindikatorn. Augusti 29 5 Barometerindikatorn Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget, steg till 88,7 i augusti från 87,1 månaden innan. Alla näringslivets sektorer med undantag för tillverkningsindustrin bidrog till uppgången. Mest har konfidensindikatorn för detaljhandeln ökat Barometerindikatorn Medel Max Min Jun 9 Jul 9 Aug 9 Läget 1 116,7 72, 8,9 87,1 88, Läget inom tillverkningsindustrin är oförändrat mycket svagt. Konfidensindikatorn har fallit med en enhet från förra månaden och bidrar därmed något negativt till förändringen i barometerindikatorn denna månad. Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna ökade med 3 enheter mellan juli och augusti och bidrar positivt till förändringen i barometerindikatorn. Men även tjänsteföretagen är fortsatt mycket mer pessimistiska än normalt >11 mycket starkare ekonomi än normalt (++) 1-11 starkare ekonomi än normalt (+) 9-1 svagare ekonomi än normalt (-) <9 mycket svagare ekonomi än normalt (--) 7 6 Konfidensindikatorn för detaljhandeln har ökat med hela 13 enheter från förra månaden och läget är nu starkare än normalt. Byggindustrins konfidensindikator har ökat med 3 enheter från förra månaden men läget inom byggsektorn är fortfarande svagare än normalt. Hushållens syn på det ekonomiska läget fortsatte att ljusna i augusti. Konfidensindikatorn (CCI) ökade med närmare 7 enheter från månaden innan och indikerar att hushållen nu endast är något mer pessimistiska än normalt. Bidrag till barometerindikatorn från de olika sektorerna Vikt (%) Jämfört med förra månaden Tillverkningsindustri 4 negativt Byggindustri 5 positivt Detaljhandel 5 positivt Privata tjänstenäringar 3 positivt Hushåll 2 positivt Barometerindikatorn visar det aktuella stämningsläget i svensk ekonomi. Indikatorn som baseras på månadsurvalet är en sammanvägning av frågorna som ingår i konfidensindikatorerna för företag och hushåll. Konfidensindikatorn är en sammanvägning av flera frågor och sammanfattar läget i en bransch. Vilka frågor som ingår för olika branscher hittar du på sidan 5 (Företag) och sidan 53 (Hushåll). Läget används för att på ett enkelt sätt åskådliggöra hur stark eller svag den ekonomiska situationen är i olika branscher. Läs mer om Läget på sidan 5.

6

7 Konjunkturbarometern Företag Månad

8

9 Konjunkturbarometern Företag Månad. Augusti 29 9 Sammanfattning Konfidensindikatorn för näringslivet fortsatte uppåt i augusti och har nu stigit fem månader i rad. I augusti steg den sex enheter jämfört med månaden innan och alla sektorer, utom tillverkningsindustrin, bidrog i positiv riktning. Trots flera månaders uppgång visar indikatorn fortfarande på att läget i det svenska näringslivet är mycket svagare än normalt. Sysselsättningen har minskat ytterligare, men samtidigt räknar färre företag än tidigare med fortsatta nedskärningar. Näringslivets finansieringsmöjligheter förbättrades i augusti. Nu uppger 31 procent av företagen att det är svårare eller avsevärt svårare än normalt att finansiera verksamheten, vilket är den lägsta siffran sedan november 28. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin föll tillbaka en enhet i augusti jämfört med månaden innan och den indikerar att läget fortfarande är mycket svagare än normalt. Exportorderingången har dock ökat, samtidigt som efterfrågan på hemmamarknaden har stabiliserats. Produktionsvolymen var i det närmaste oförändrad efter att successivt ha minskat sedan förra hösten. Företagen är relativt optimistiska och räknar med stigande produktion de närmaste månaderna. När det gäller sysselsättningen är dock bilden fortfarande dyster. Inom byggsektorn har såväl orderingång som byggande och sysselsättning minskat ytterligare de senaste månaderna. Det är dock färre företag än tidigare som redovisar försämringar. Konfidensindikatorn har ökat tre enheter jämfört med förra månaden, men den indikerar att läget är svagare än normalt. Branschen förutser en fortsatt försvagning de närmaste månaderna. Detaljhandeln är den sektor i näringslivet som utvecklats starkast de senaste månaderna och konfidensindikatorn steg 13 enheter i augusti jämfört med juli. Indikatorn visar på att läget nu är starkare än normalt. Framför allt inom sällanköpsvaruhandeln har försäljningen ökat betydligt. Detaljhandeln är optimistisk inför de närmaste månaderna och räknar med fortsatt god försäljningstillväxt. Efterfrågan för de privata tjänstenäringarna har fortsatt att falla de senaste månaderna. Endast hotell och restauranger redovisar en ökning. Konfidensindikatorn har totalt sett stigit tre enheter i augusti, men läget är fortfarande mycket svagare än normalt. Tjänsteföretagens förväntningar pekar mot en stabilisering av efterfrågan de närmaste månaderna. Sysselsättningen väntas emellertid fortsätta att minska Totala näringslivet Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden Konfidensindikatorn Genomsnitt Branscher på väg upp Sågverk Övrig trävaruindustri Massaindustri Pappers- och pappindustri Gummi - och plastvaruindustri Handel med motorfordon Sällanköpsvaruhandel Hotell och restauranger Läget är bra inom Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri Annan elektroindustri Livsmedelshandel Läget är svagt inom 7 8 Textil-, beklädnads- och lädervaruindustri Förlag, grafisk o annan reproindustri Kemisk industri Jord- och stenvaruindustri Järn- och stålverk Metallvaruindustri Maskinindustri Motor- och släpfordonsindustri Annan transportmedelsindustri Byggindustri Transport Researrangörer och resebyråer Post och telekommunikation Fastighetsförvaltare Fastighetsmäklare Uthyrning Datakonsulter och dataservice Uppdragsverksamhet

10 1 Konjunkturbarometern Företag Månad. Augusti 29 Tillverkningsindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Tillverkningsindustrins genomsnitt för Tillverkningsindustri Produktionsvolymen, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Industriföretagen räknar med att produktionsvolymen ökar de närmaste månaderna : Tillverkningsindustrin rapporterar att orderingången ökat de senaste månaderna och tillväxten kommer huvudsakligen från exportmarknaden. Dessutom har orderingången från hemmamarknaden stabiliserats efter 1 ½ år med fallande efterfrågan. Orderläget för den svenska industrin är dock fortfarande mycket svagt och över 6 procent av företagen är missnöjda med orderstockens storlek. Färdigvarulagren uppges liksom tidigare vara något för stora. Missnöjet med för stora lager är dock kopplad till ett fåtal branscher, främst motorfordons-, stål- och metallvaruindustri. Produktionsvolymen har varit i det närmaste oförändrad efter att successivt ha minskat sedan förra hösten. Det är nu endast ett fåtal branscher som redovisar en lägre produktionsvolym, främst stål-, metallvaru- och maskinindustri. Samtidigt är det fler branscher än tidigare som rapporterar att produktionen har ökat. När det gäller sysselsättningen är bilden mer enhetlig och nästan samtliga industribranscher uppger att antalet anställda har minskat de senaste månaderna. Över hälften av industriföretagen redovisar fortsatta nedskärningar : Industrin är nu mer optimistisk än på länge och inför de närmaste månaderna räknar nästan samtliga branscher med stigande produktionsvolym. Mer än vart tredje företag planerar för en ökning. När det gäller sysselsättningen är dock bilden fortfarande dyster och nästan samtliga industribranscher räknar med fortsatta nedskärningar. Men andelen företag som planerar att minska sysselsättningen är klart lägre än tidigare. I juni förutsåg närmare 6 procent av företagen en nedskärning av personalstyrkan, medan motsvarande siffra nu är knappt 4 procent. Tillverkningsindustri Antalet anställda, säsongrensade värden

11 Konjunkturbarometern Företag Månad. Augusti Byggindustri Finansieringsproblemen i byggsektorn kvarstår : Byggandet har fortsatt att minska de senaste månaderna, men det är samtidigt färre företag än tidigare som rapporterar lägre aktivitet. Även orderingång och anbudspriser har fortsatt att falla och sysselsättningen har minskat. Närmare 4 procent av företagen har gjort ytterligare nedskärningar av personalstyrkan. Branschen har liksom tidigare stora finansieringsproblem och nästan vart tredje företag uppger att finansiella restriktioner utgör främsta hindret för verksamheten. : Byggindustrin räknar med fortsatt minskat byggande de närmaste månaderna, men andelen företag som förutser en försämring är lägre än tidigare. Ungefär hälften av företagen aviserar ytterligare prissänkningar och såväl orderingång som sysselsättning väntas fortsätta att falla. Detaljhandel Byggindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för Detaljhandel Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden Betydande ökning av försäljningsvolymen 4 4 : Försäljningen inom detaljhandeln har ökat betydligt de senaste månaderna. Framför allt för sällanköpsvaruhandeln har tillväxten varit stark, men även livsmedelshandel och handel med motorfordon rapporterar om ökad försäljning. Försäljningssituationen har förbättrats och inom livsmedels- och sällanköpsvaruhandel är 4 av 5 företag nöjda med läget. Även för handel med motorfordon har försäljningssituationen förbättrats, men drygt 4 procent av företagen uppger att den är svagare än normalt. Konfidensindikatorn för detaljhandeln har stigit hela 13 enheter jämfört med i juli och den visar på att läget är starkare än normalt. Antalet anställda har dock fortsatt att minska och liksom tidigare är det handel med motorfordon och sällanköpsvaruhandel som genomfört nedskärningar. Livsmedelshandel redovisar en i stort sett oförändrad sysselsättning Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för : Detaljhandeln är optimistisk inför de närmaste månaderna och räknar med fortsatt god försäljningstillväxt. Den här gången delas dessutom optimismen av samtliga branscher. Såväl handel med motorfordon som livsmedelshandel räknar dock med nedskärningar i personalstyrkan, medan sällanköpsvaruhandel planerar för en oförändrad sysselsättning. Detaljhandeln förutser endast marginella prishöjningar under perioden. Undantaget är handel med textilier, kläder och skor där närmare hälften av företagen aviserar högre priser. Sällanköpsvaruhandel Försäljningsvolymen, utfall

12 12 Konjunkturbarometern Företag Månad. Augusti 29 Privata tjänstenäringar Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden Privata tjänstenäringar Antalet anställda, säsongsrensade värden Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för Privata tjänstenäringar Fortsatt mycket svagare än normalt i tjänstesektorn : Efterfrågan för de privata tjänstenäringarna har fortsatt att falla de senaste månaderna och minskningar rapporteras av flertalet branscher. Undantaget är hotell och restauranger som redovisar en ökning av efterfrågan. Konfidensindikatorn har totalt sett ökat tre enheter, men indikerar fortfarande att läget i tjänstesektorn är mycket svagare än normalt. Tjänsteföretagen är missnöjda med uppdragsvolymen och liksom tidigare uppger drygt hälften av företagen att den är för liten. Sysselsättningen inom tjänstesektorn har fortsatt att minska och 4 procent av företagen rapporterar om nedskärningar av personalstyrkan. : Tjänsteföretagens förväntningar pekar totalt sett mot en stabilisering av efterfrågan de närmaste månaderna. En del branscher räknar dock med att efterfrågan kommer att öka, bland annat hotell och restauranger, fastighetsmäklare och uppdragsverksamhet. Sysselsättningen inom tjänstesektorn väntas minska ytterligare under perioden och 3 procent av företagen planerar att dra ned på antalet anställda. Undantagen är fastighetsbranscherna som räknar med en viss ökning Observera att tidsserierna för de privata tjänstenäringarna startar 23. Det innebär att genomsnittet för konfidensindikatorn baseras på en kort period som samtidigt har präglats av god tillväxt. Exempelvis får begreppet svagare än normalt en annan innebörd för tjänstesektorn än för sektorer som har undersökts under en längre period med såväl hög- som lågkonjunkturer.

13 Konjunkturbarometern Företag Månad. Augusti Kredit- och finansieringsvillkor inom näringslivet Resultat Andelen företag inom näringslivet som anger att det är svårare eller avsevärt svårare än normalt att finansiera verksamheten föll återigen i augusti efter en tillfällig ökning i juli. I augusti angav 31 procent av företagen att de hade finansieringsproblem, jämfört med 36 procent i juli. Detta är den lägsta siffran sedan november 28 då mätningarna startade. Av dessa anger 11 procent att det är avsevärt svårare än normalt, en minskning med 2 enheter jämfört med månaden innan. Svårigheterna att finansiera verksamheten är störst inom byggindustri där 43 procent av företagen har problem. Flest företag anger möjligheterna att få banklån som främsta hinder att finansiera verksamheten. Totalt sett uppger 5 procent av företagen med finansieringsproblem detta alternativ. 25 procent av företagen anger möjligheterna att finansiera med eget kapital som främsta skäl, medan 11 procent anger högre lånekostnader som huvudskäl till finansieringsproblemen. Bakgrund För att bidra till bilden av den finansiella turbulensens effekter på företagens finansieringsmöjligheter har KI sedan november 28 utvidgat konjunkturbarometern med ett antal frågor. Företagen har fått svara på en fråga om huruvida det just nu är svårare eller lättare än normalt att finansiera verksamheten. De företag som har angett att finansieringen för närvarande är svårare än normalt har också fått ange den främsta orsaken till detta genom att välja bland ett antal alternativ. Frågorna har av praktiska skäl endast ställts till de företag som tillfrågas via e-post. Totalt sett har företag inom näringslivet tillfrågats 1. Svaren har ej viktats, vilket innebär att procenttalen i tabellen speglar antal företag för respektive alternativ. 1 Tillverkningsindustri 58, byggindustri 15, detaljhandel 415 och privata tjänstenäringar 781.

14 14 Konjunkturbarometern Företag Månad. Augusti 29 mar-9 apr-9 maj-9 jun-9 jul-9 aug-9 TOTALA NÄRINGSLIVET Att finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%) Avsevärt svårare än normalt Svårare än normalt Ungefär som normalt Något lättare än normalt Avsevärt lättare än normalt Om svårare än normalt, beror det främst på: (%) Högre upplåningskostnader för banklån Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säkerhet) Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande Andra faktorer Svar saknas Svarsfrekvens (%) TILLVERKNINGSINDUSTRI Att finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%) Avsevärt svårare än normalt Svårare än normalt Ungefär som normalt Något lättare än normalt Avsevärt lättare än normalt Om svårare än normalt, beror det främst på: (%) Högre upplåningskostnader för banklån Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säkerhet) Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande Andra faktorer Svar saknas Svarsfrekvens (%) BYGGINDUSTRI Att finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%) Avsevärt svårare än normalt Svårare än normalt Ungefär som normalt Något lättare än normalt Avsevärt lättare än normalt Om svårare än normalt, beror det främst på: (%) Högre upplåningskostnader för banklån Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säkerhet) Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande Andra faktorer Svar saknas Svarsfrekvens (%) DETALJHANDEL Att finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%) Avsevärt svårare än normalt Svårare än normalt Ungefär som normalt Något lättare än normalt Avsevärt lättare än normalt Om svårare än normalt, beror det främst på: (%) Högre upplåningskostnader för banklån Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säkerhet) Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande 1 Andra faktorer Svar saknas Svarsfrekvens (%) PRIVATA TJÄNSTENÄRINGAR Att finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%) Avsevärt svårare än normalt Svårare än normalt Ungefär som normalt Något lättare än normalt Avsevärt lättare än normalt Om svårare än normalt, beror det främst på: (%) Högre upplåningskostnader för banklån Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säkerhet) Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande Andra faktorer Svar saknas Svarsfrekvens (%)

15 Konfidensindikatorer Konjunkturbarometern Företag Månad. Augusti Konfidensindikatorer 1 Konfidensindikatorn för totala näringslivet (säsongrensade värden) Bransch Medelvärde Maxvärde Minvärde Jun 29 Jul 29 Aug 29 Läget Totala näringslivet Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin (säsongrensade värden) Bransch Medelvärde Maxvärde Minvärde Jun 29 Jul 29 Aug 29 Läget Tillverkningsindustri Insatsvaruindustri Investeringsvaruindustri Konsumtionsvaruindustri Varaktiga konsumtionsvaror Icke varaktiga konsumtionsvaror Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri Textil-, beklädnads och lädervaruindustri Trävaruindustri Sågverk och träimpregneringsverk Övrig trävaruindustri Massa-, pappers och pappvaruindustri /- Massaindustri Pappers- och pappindustri Förlag; grafisk och annan reproindustri Petroleumproduktion och kärnbränsleindustri Kemisk industri Gummi- och plastvaruindustri Jord- och stenvaruindustri Stål- och metallverk, gjuterier Järn- och stålverk Metallvaruindustri Maskinindustri Industri för kontorsmaskiner och datorer Annan elektroindustri Industri för instrument och ur Motor- och släpfordonsindustri Annan transportmedelsindustri Övrig tillverkningsindustri Vilka frågor som ingår i konfidensindikatorn för respektive bransch hittar du på sidan 48

16 16 Konjunkturbarometern Företag Månad. Augusti 29 Konfidensindikatorn för byggindustrin (säsongrensade värden) Bransch Medelvärde Maxvärde Minvärde Jun 29 Jul 29 Aug 29 Läget Byggindustri Konfidensindikatorn för detaljhandeln (säsongrensade värden) Bransch Medelvärde Maxvärde Minvärde Jun 29 Jul 29 Aug 29 Läget Detaljhandel Handel med motorfordon och reservdelar Livsmedelshandel Sällanköpsvaruhandel Butikshandel med textilier, kläder och skor Butikshandel med hemutrustning Butikshandel med datorer, kontorsmaskiner och telekommunikationsutrustning Övrig sällanköpsvaruhandel Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar (säsongrensade värden) Bransch Medelvärde Maxvärde Minvärde Jun 29 Jul 29 Aug 29 Läget Privata tjänstenäringar Hotell och restauranger Transport Åkerier Researrangörer och resebyråer Post- och telekommunikation Egna fastighetsförvaltare Fastighetsmäklare och fastighetsförvaltare Uthyrning (exkl bemanning) Datakonsulter och dataservice Uppdragsverksamhet

17 Diagram- och tabellbilaga

18 18 Diagrambilaga Företag Totala näringslivet Totala näringslivet Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Totala näringslivet Efterfrågeläget, säsongrensade värden Konfidensindikatorn Genomsnitt Nulägesomdöme Totala näringslivet Antalet anställda, säsongrensade värden

19 Diagrambilaga Företag 19 Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Orderingången, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, säsongrensade värden Hemmamarknaden, utfall Exportmarknaden, utfall Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme Tillverkningsindustri Produktionsvolymen, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Försäljningspriserna Hemmamarknaden, förväntningar Exportmarknaden, förväntningar Tillverkningsindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

20 2 Diagrambilaga Företag Insatsvaruindustri Insatsvaruindustri Orderingången, säsongrensade värden Insatsvaruindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, säsongrensade värden Hemmamarknaden, utfall Exportmarknaden, utfall Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme Insatsvaruindustri Produktionsvolymen, säsongrensade värden Insatsvaruindustri Försäljningspriserna Hemmamarknaden, förväntningar Exportmarknaden, förväntningar Insatsvaruindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Insatsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Branschens konfidensindikator Tillverkningsindustrins konfidensindikator Branschens genomsnitt för

21 Diagrambilaga Företag 21 Investeringsvaruindustri Investeringsvaruindustri Orderingången, säsongrensade värden Investeringsvaruindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, säsongrensade värden Hemmamarknaden, utfall Exportmarknaden, utfall Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme 9-1 Investeringsvaruindustri Produktionsvolymen, säsongrensade värden Investeringsvaruindustri Försäljningspriserna Hemmamarknaden, förväntningar Exportmarknaden, förväntningar Investeringsvaruindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Investeringsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Branschens konfidensindikator Tillverkningsindustrins konfidensindikator Branschens genomsnitt för

22 22 Diagrambilaga Företag Konsumtionsvaruindustri Konsumtionsvaruindustri Orderingången, säsongrensade värden Konsumtionsvaruindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, säsongrensade värden Hemmamarknaden, utfall Exportmarknaden, utfall Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme Konsumtionsvaruindustri Produktionsvolymen, säsongrensade värden Konsumtionsvaruindustri Försäljningspriserna Hemmamarknaden, förväntningar Exportmarknaden, förväntningar Konsumtionsvaruindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Konsumtionsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Branschens konfidensindikator Tillverkningsindustrins konfidensindikator Branschens genomsnitt för

23 Diagrambilaga Företag 23 Byggindustri Byggindustri Byggandet, säsongrensade värden Byggindustri Orderstocken, säsongrensade värden Byggindustri Orderstocken, säsongrensade värden Byggindustri Anbudspriserna Nulägesomdöme Byggindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Byggindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

24 24 Diagrambilaga Företag Detaljhandel Detaljhandel Försäljningsvolymen, säsongrensade värden Detaljhandel Antalet anställda, säsongrensade värden Handel med motorfordon Försäljningsvolymen, säsongrensade värden Handel med motorfordon Antalet anställda, säsongrensade värden Livsmedelshandel Försäljningsvolymen, säsongrensade värden Livsmedelshandel Antalet anställda, säsongrensade värden

25 Diagrambilaga Företag 25 Detaljhandel Sällanköpsvaruhandel Försäljningsvolymen, säsongrensade värden Sällanköpsvaruhandel Antalet anställda, säsongrensade värden

26 26 Diagrambilaga Företag Privata tjänstenäringar Privata tjänstenäringar Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Privata tjänstenäringar Antalet anställda, säsongrensade värden Hotell och restauranger Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Hotell och restauranger Antalet anställda, säsongrensade värden Transport Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Transport Antalet anställda, säsongrensade värden

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Viss dämpning av BNP-tillväxten Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal Förändring från föregående kvartal, säsongrensat uppräknat till årstakt

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svensk motståndskraft när världsekonomin bromsar...sid 3 Svensk ekonomi har hittills i år visat en bra fart på tillväxten efter ett svagare fjärde

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Sveriges ekonomi. Ett långsiktsscenario fram till år 2035 SPECIALSTUDIER NR 30, MARS 2012 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET

Sveriges ekonomi. Ett långsiktsscenario fram till år 2035 SPECIALSTUDIER NR 30, MARS 2012 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET Sveriges ekonomi Ett långsiktsscenario fram till år 2035 SPECIALSTUDIER NR 30, MARS 2012 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET gör analyser och prognoser över den svenska ekonomin samt bedriver

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

Varför är inflationen låg?

Varför är inflationen låg? Varför är inflationen låg? PENNINGPOLITISK RAPPORT 5 Inflationen har varit låg i Sverige de senaste åren och föll ytterligare under senare delen av, då främst prisökningstakten för tjänster avtog. Denna

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Specialstudier. Nr 39. Mars 2014. Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande?

Specialstudier. Nr 39. Mars 2014. Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Specialstudier Nr 39. Mars 2014 Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Utvärdering av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna Är ett bibehållet offentligt åtagande

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 Varför föds det inte fler barn i Sverige? I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings-

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Studie av effekterna på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46

Läs mer

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete -baserad på Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning SAM 2012 Arbetsmiljöverkets analysrapport 2013:1 1 Sammanfattning Denna studie är

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Spelade pappamånaden någon roll?

Spelade pappamånaden någon roll? ANALYSERAR 2002:14 Spelade pappamånaden någon roll? pappornas uttag av föräldrapenning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer