STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010"

Transkript

1 Fjärde kvartalet 2010 ( ) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen sedan undersökningen startade år Konjunkturindikatorn för hela landet ökar från 25 till 32, vilket också är en rekordnotering. I takt med ökad tillväxt i näringslivet fortsätter också arbetsmarknaden att stärkas tydligt under fjärde kvartalet i Stockholm. Sysselsättningen förväntas fortsätta att öka under årets första kvartal och de nya jobben kommer främst i byggindustrin, handeln med motorfordon och uppdragsverksamheten. Tillverkningsindustrin stärks ordentligt med högsta tillväxttakten på tio år. Vid sidan av en redan stark hemmamarknad förbättras också exportmarknaden under fjärde kvartalet. Produktionsvolymen, orderingång och lönsamhet ökar och företagen rekryterar mer arbetskraft. Uppdragsverksamheten stärks kraftigt under fjärde kvartalet med högsta tillväxttakten sedan år Efterfrågan på företagens tjänster ökar, priser och lönsamhet stiger och nyanställningar tar fart igen. Förväntningarna för årets första kvartal är fortsatt positiva. Västra Trädgårdsgatan 9 Box Stockholm Tel: Fax: Ansvarig ekonomisk analys: Ansvarig kommunikation: Andreas Åström

2 KONJUNKTUREN Konjunkturen i Stockholms län fortsätter att utvecklas starkt under fjärde kvartalet år Att konjunkturindikatorn 1 ökar från 33 till 40 innebär att Stockholms näringsliv har högsta tillväxttakten sedan undersökningen startade år Den finansiella krisen bidrog starkt till den snabba försämringen av ekonomin i Stockholm, men regionen har återhämtat sig fort och ser kvartalsmässigt ut att konsekvent ha klarat sig lindrigare jämfört med övriga riket under den senaste lågkonjunkturen. Konjunkturindikatorns nivå på 40 kan jämföras med tidigare rekordnoteringen från år 2007 på 35 och med genomsnittet sedan år 2000 på 12. Konjunkturindikatorn för riket som helhet ökar från 25 till 32, vilket också är rekordnotering. Stockholms län bidrar tydligt till att stärka hela Sveriges ekonomi. Utvecklingen för de olika branscherna är genomgående positiv även om tillväxttakten kan variera. Uppdragsverksamheten, som är Stockholms största sektor, mäter fortsatt kraftig tillväxt med ökad efterfrågan och förbättrad lönsamhet. Efter trög vändning har byggindustrin nu tagit ordentlig fart med kraftigt ökad orderstock, ökat byggande och fler nyanställningar. Tillverkningsindustrin stärks kraftigt under kvartalet när framför allt förutsättningarna på exportmarknaden förbättras. Handeln bibehåller samma starka tillväxttakt som tidigare och samtliga delbranscherna förbättras även om utsikterna för framtiden varierar. Sällanköpsvaruhandeln fortsätter att stärkas om än i något långsammare takt än tidigare, med fortsatt ökad försäljningsvolym. Handeln med motorfordon fortsätter att stärkas kraftigt under kvartalet och förväntningarna framöver är fortsatt positiva. Livsmedelshandeln växer visserligen något, men i långsammare takt än kvartalet före. Partihandeln fortsätter att utvecklas positivt under kvartalet med ökad försäljningsvolym och ökade nyanställningar. Databranschen fortsätter att stärkas, men i betydligt långsammare takt än tidigare och nyanställningar stannar av. Konjunkturen i Stockholm fortsätter att stärkas ytterligare under årets fjärde kvartal och tillväxttakten är den högsta för näringslivet sedan undersökningen startade år Stark framtidstro, ökad stabilitet och stark efterfrågan på både hemma- och exportmarknaden bidrar till den positiva utvecklingen som helhet. Konjunkturindikator för Stockholms län 1 Konjunkturindikatorn är en sammanslagning av samtliga branschers konfidensindikatorer. Den ger vägledning om hur konjunkturen utvecklas för näringslivet i stort. Konfidensindikatorn tas fram för varje bransch genom en sammanslagning av två till tre nyckelfrågor, enligt en EU-standard. Den ger vägledning om hur branschen utvecklas i stort. 2

3 SYSSELSÄTTNINGEN I takt med att konjunkturen i Stockholms län fortsätter att kraftigt förbättras fortsätter också sysselsättningen att öka betydligt under fjärde kvartalet. För det samlade näringslivet uppnår sysselsättningen under kvartalet ett nettotal 2 på 24, vilket är samma som prognostiserades inför kvartalet och dessutom en förbättring jämfört med kvartalet före då nettotalet mätte 16. Antalet anställda har nu ökat tre kvartal i följd. I likhet med att konjunkturen snabbt vände ned år 2008 skedde då också skiftet från nyanställningar till nedskärningar fort inom näringslivet. Att utvecklingen nu bekräftar att konjunkturen är ordentligt stark igen behöver vanligtvis inte innebära att sysselsättningen per automatik ökar i samma takt. Under åren hade Stockholms län jobblös tillväxt, alltså att företagens verksamhet ökade utan att sysselsättningen ökade. Stockholms näringsliv har, jämfört med övriga landet, särskilt stor andel av sysselsättningen inom tjänstesektorn, vars största och viktigaste tillgång är humankapitalet. Företagen försökte därför i så stor utsträckning som möjligt undvika att minska nyckelresursen, personalen, även om verksamheten minskade. När efterfrågan på tjänsterna åter ökade fanns redan överkapacitet inom företagen i form av arbetskraft, vilket ledde till att det tog tid innan företagen hade behov av att nyanställa igen. Under den senaste konjunkturomställningen från nedgång till uppgång har dock arbetsmarknaden återhämtat sig relativt fort och perioden med jobblös tillväxt tycks ha blivit betydligt kortare än vad som var fallet för fem, sex år sedan vid förra konjunkturcykeln. Sambandet mellan tillväxt och sysselsättning Tidigare personalnedskärningar i byggindustrin har skiftat om till nyanställningar och antalet anställda fortsätter, i enlighet med förväntningarna, att öka kraftigt för tredje kvartalet i följd. Avsevärd ökning av personalstyrkan sker också i sällanköpsvaruhandeln trots att prognosen inför kvartalet var betydligt lägre. Tillväxttakten på nyanställningar i handeln med motorfordon är den högsta sedan år 2000 när 62 procent av företagen ökar antalet anställda. Sysselsättningen ökar i partihandeln, men fortsätter däremot att minska tydligt i livsmedelshandeln. Arbetskraften ökar tydligt i tillverkningsindustrin, trots att prognosen inför kvartalet var mer dämpad. Antalet anställda ökar försiktigt i databranschen trots att förväntningarna inför kvartalet var tydligt positiva. I uppdragsverksamheten fortsätter sysselsättningen att tydligt öka i oförändrad takt. 2 Nettotal är saldot mellan andelen företag som angett en ökning respektive en minskning för en viss faktor. 3

4 SYSSELSÄTTNINGEN forts. Förväntningarna om arbetsmarknaden i Stockholms näringsliv inför nästa kvartal är totalt sett fortsatt tydligt positiva. Nettotalet för förväntan om sysselsättningen i hela näringslivet för årets första kvartal mäter 22, vilket är marginellt lägre än motsvarande siffra inför fjärde kvartalet på 24. Utvecklingen för antal anställda i olika branscher Prognoserna skiljer sig något mellan olika branscher. Nyanställningar förväntas att fortsätta öka kraftigt i byggindustrin, handeln med motorfordon och uppdragsverksamheten. Tydlig ökning av arbetskraften förväntas också i tillverkningsindustrin, medan ökningen i partihandeln, sällanköpsvaruhandeln och databranschen kommer att ske i långsammare takt. I livsmedelshandeln väntas antalet anställda fortsätta minska tydligt under första kvartalet. Brist på arbetskraft och kompetent personal brukar öka för flertalet branscher i Stockholms län när arbetsmarknaden tar fart, men under fjärde kvartalet avtar problemen något. För hela näringslivet minskar andelen företag som noterar brist på arbetskraft från 25 till 19 procent. Under fjärde kvartalet är det särskilt företag verksamma i handeln med motorfordon som noterar brist, följt av uppdragsverksamheten och databranschen. För byggindustrin minskar andelen företag som noterar brist från 45 till 13 procent trots att antalet anställda fortsätter att kraftigt öka. För databranschen, som i sin helhet mattas av något under kvartalet, minskar andelen företag som noterar brist från 75 till 38 procent. Under förra högkonjunkturen var det särskilt företag i byggindustrin, databranschen och uppdragsverksamheten som drabbades. Brist på arbetskraft 4

5 HANDELN Handeln i Stockholms län fortsätter att växa i oförändrad takt under fjärde kvartalet. Konfidensindikatorn 3 bibehåller nettotal 30 från kvartalet före, vilket är högsta tillväxttakten sedan år 2007 och betydligt högre än genomsnittet sedan år 2000 på 14. Handeln i riket som helhet stärks något när konfidensindikatorn ökar från nettotal 25 till 27. De olika delbranscherna inom handeln utvecklas lite olika under kvartalet. Konfidensindikator för handeln Sällanköpsvaruhandeln, bestående av detaljhandeln exklusive livsmedel och motorfordon, fortsätter att stärkas under kvartalet även om tillväxttakten avtar något. Konfidensindikatorn minskar från nettotal 32 till 25, vilket fortfarande är högre än genomsnittet sedan år 2000 på 22 och tyder på fortsatt god tillväxttakt. Försäljningsvolym och inköp av varor fortsätter att öka tydligt om än i långsammare takt än tidigare. Försäljningspriser och lönsamheten är oförändrade och varulagren ökar. Antalet anställda ökar tydligt under fjärde kvartalet, men väntas oförändrat under nästa. Prognosen för branschen framöver är fortsatt positiv. Handeln med motorfordon fortsätter att stärkas kraftigt. Konfidensindikatorn ökar från nettotal 35 till 59, vilket är nära rekordnoteringen sedan ett halvår tillbaka och betydligt högre än genomsnittet sedan år 2000 på 2. Tillväxttakten på inköp av varor är den högsta sedan undersökningen startade år 2000 och 91 procent av företagen anger att försäljningsvolymen ökar. Varulagren är oförändrade och lönsamheten ökar kraftigt. Antalet anställda ökar avsevärt under kvartalet, vilket också ökar utmaningen med att rekrytera rätt personal. 45 procent av företagen noterar brist på arbetskraft. Utsikterna för branschen framöver är fortsatt positiva. 3 Konfidensindikatorn tas fram för varje bransch genom en sammanslagning av två till tre nyckelfrågor, enligt en EU-standard. Den ger vägledning om hur branschen utvecklas i stort. 5

6 HANDELN forts. Livsmedelshandeln i Stockholm stärks något under kvartalet, men i långsammare takt än tidigare. Konfidensindikatorn minskar från nettotal 10 till 6. Försäljningsvolymen är oförändrad och inköp av varor minskar. Antalet anställda fortsätter att minska tydligt, vilket förväntas fortsätta under nästa kvartal. Varulagren och försäljningspriser ökar medan lönsamheten minskar något. Förväntningarna för branschen under nästa kvartal är svagt positiva. Utvecklingen för partihandeln fortsätter att tydligt stärkas under fjärde kvartalet och konfidensindikatorn ökar från nettotal 32 till 34, vilket är högsta noteringen på tre år. Försäljningsvolymen och inköp av varor ökar tydligt och förväntas fortsätta öka kraftigt under nästa kvartal. Varulagren, lönsamheten och försäljningspriser fortsätter att öka under kvartalet. Antalet anställda fortsätter också att öka, vilket förväntas fortsätta under nästa kvartal. Utsikterna för branschen framöver är fortsatt positiva. Konfidensindikator för delbranscherna inom handeln i Stockholms län 6

7 BYGGINDUSTRIN Byggindustrins konfidensindikator stärks kraftigt från nettotal 19 till 54, vilket är högsta noteringen sedan år 2007 och högre än genomsnittet sedan år 2000 på -3. För riket som helhet stärks konfidensindikatorn från nettotal 1 till 19. Byggindustrin i Stockholms län hade under den förra högkonjunkturen åren en särskilt stark utveckling i jämförelse med landet i stort. Situationen förändrades efter finanskrisen när högkonjunktur övergick i lågkonjunktur. Trots att många offentligt finansierade infrastrukturprojekt pågick i Stockholm, såsom Norra Länken, Citybanan och Norra Bantorget, vägde det inte upp inbromsningen av bostadsbyggandet. Branschen påverkades kraftigt av att byggandet av bostäder på kort tid avbröts till följd av den turbulens på bostadsmarknaden som följde efter finanskrisen. Den trögrörliga bostadsmarknaden har nu, i likhet med andra delar av näringslivet, tagit ordentlig fart igen. Företagen noterar tydligt ökat byggande, om än i något långsammare takt än kvartalet före. Kall vinter med mycket snö bidrog till att 26 procent av företagen noterade dåligt väder som en trång sektor under fjärde kvartalet. Enbart 15 procent av företagen anger otillräcklig efterfrågan som främsta hindret för byggande, vilket kan jämföras med halvåret och året före då motsvarande andel var 48 respektive 86 procent. I takt med ökad efterfrågan ökar anbudspriserna, men inte i samma omfattning som förväntades inför kvartalet. 75 procent av företagen anger att orderstocken ökar. Orderstocken, byggandet och anbudspriserna förväntas fortsätta öka under årets första kvartal, men inte i samma takt som tidigare. Med ökade aktiviteter ökar också företagens behov av arbetskraft. Antalet anställda fortsätter öka kraftigt under kvartalet, vilket förväntas fortsätta framöver. Med ökade nyanställningar ökar vanligtvis också problemen med att få tag på arbetskraft, men under fjärde kvartalet minskar istället problemen avsevärt. Enbart 13 procent av företagen noterar brist på arbetskraft som främsta hindret för byggande, vilket kan jämföras med kvartalet före då motsvarande andel var 45 procent. Byggindustrin ligger ofta sent i konjunkturcykeln, vilket kan förklara varför det tagit tid att vända den negativa utvecklingen trots att andra delar av näringslivet redan en längre tid har konstaterat god efterfrågan och tillväxt. Vidare är det historiskt sett vanligt att byggindustrin i storstäder, särskilt Stockholm, noterar större konjunktursvängningar än övriga delar av landet. Konfidensindikator för byggindustrin 7

8 TILLVERKNINGSINDUSTRIN Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin stärks tydligt från nettotal 6 till 21 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen sedan år 2000 och kan jämföras med genomsnittet sedan år 2000 på procent av företagen noterar att produktionsvolymen kraftigt ökar, vilket förväntas fortsätta under årets första kvartal. Enbart 33 procent av företagen anger efterfrågeläget som största hindret för att bedriva sin verksamhet, vilket kan jämföras med året före då motsvarande andel var 65 procent. Orderstocken ökar för första gången på nästan tre år och lönsamheten ökar tydligt. Antalet anställda ökar i snabbaste tillväxttakten på över två år, vilket förväntas fortsätta framöver. I takt med ökad anställning anger 30 procent av företagen att brist på arbetskraft är en trång sektor. Det är högsta noteringen sedan undersökningen startade år Hemmamarknaden utvecklas fortsatt relativt stabilt. Orderingången ökar och priserna stiger medan konkurrenssituationen försämras något. Orderingången förväntas fortsätta öka medan priserna prognostiseras sjunka under nästa kvartal. Exportmarknaden förbättras avsevärt under kvartalet. Priserna sjunker visserligen, men 78 procent av företagen noterar ökad orderingång. Konkurrenssituationen på exportmarknaden förbättras tydligt både inom och utanför EU. Orderingången förväntas fortsätta öka något framöver medan priser väntas sjunka. Efter en längre tids försvagning har den svenska kronan stärkts avsevärt gentemot de stora valutorna dollar och euro. Mindre valutor som tappar i värde under ekonomiskt turbulenta tider börjar ofta åter stiga i värde när världsekonomin visar tecken på återhämtning. För Sverige påverkas visserligen exporten till länder såsom Tyskland, Storbritannien och övriga Skandinavien på kort sikt negativt av en ökning av kronans värde eftersom varorna blir relativt dyrare, men grundfaktorerna bakom ökningen t ex ökat förtroende för Sverige i omvärlden väger tyngre för framtida handel och utveckling. Eftersom Sverige utgör en liten öppen ekonomi påverkas den svenska tillverkningsindustrin i hög utsträckning av den globala ekonomiska utvecklingen, inte minst i övriga Europa. Även om den svenska ekonomin utvecklas positivt är det också viktigt med ekonomisk stabilitet i de länder med vilka vi utövar handel. Det är därför oroväckande med osäkerheten kring statsfinanserna i flertalet europeiska länder samt USA. Om alltför många länder minskar sina utgifter avtar handeln, vilket drabbar små länder som Sverige hårt. Stockholmsföretag inom tillverkningsindustrin har tydlig koncentration inom telekom och läkemedel. Andra förutsättningar och trender för dessa produktbranscher kan förklara att tillverkningsindustrin i riket som helhet ibland utvecklas tydligt annorlunda än i Stockholms län. Under fjärde kvartalet ökar konfidensindikatorn för riket som helhet från nettotal 5 till 12. Konfidensindikator för tillverkningsindustrin 8

9 DATAKONSULTER OCH DATASERVICE Konfidensindikatorn för databranschen avtar tydligt under fjärde kvartalet från nettotal 46 till 27, vilket fortfarande är högre än genomsnittet sedan år 2000 på 22. Branschen visar fortsatt god tillväxt, men i långsammare takt än tidigare. Verksamheter inom databranschen i Stockholms län stod relativt väl emot den allmänna nedgången som följde efter finanskrisen år 2008 och branschen försvagades, kvartalsmässigt, enbart en gång. Konfidensindikatorn för riket som helhet minskar från nettotal 54 till 45 under fjärde kvartalet. Efterfrågan på företagens tjänster ökar, men i betydligt långsammare takt än tidigare. Visserligen anger 40 procent av företagen att efterfrågan fortfarande ökar, men samtidigt anger 27 procent att den minskar. Efterfrågan förväntas öka kraftigt under första kvartalet och på ett halvårs sikt förväntar sig 78 procent av företagen att efterfrågan ska öka. Försäljningspriserna fortsätter att sjunka i samma takt som tidigare och förväntas fortsätta sjunka något framöver. Lönsamheten ökar något medan volym på inneliggande uppdrag tydligt minskar. 62 procent av företagen anger fullt resursutnyttjande, vilket är högre än kvartalet före då motsvarande andel var 53 procent. I takt med att databranschens verksamheter har utvecklats starkare under en längre tid har också antalet anställda börjat öka försiktigt. Under fjärde kvartalet ökar visserligen antalet anställda, men inte i samma omfattning som förväntades inför kvartalet. Det kan till viss del förklaras av att företagen inte får tag på rätt kompetens. 38 procent av företagen i databranschen anger brist på arbetskraft, det vill säga att de inte får tag på expertisen eller funktionen de efterfrågar. Motsvarande andel kvartalet före var 75 procent. Antalet anställda förväntas öka något under årets första kvartal, men tillväxttakten är tydligt långsammare än tidigare kvartal. Under den senaste konjunkturnedgången minskade inte databranschen i Stockholm till de nivåer som gällde i samband med IT-kraschen i början av 2000-talet. En bidragande förklaring är att IT-företagen i Stockholm har lärt sig av misstagen och därför har bättre struktur och konkurrenskraft i dag. Dessutom är IT i högre grad integrerat i hela näringslivet än tidigare, vilket försvårar för företag att genomföra större neddragningar på området. Konfidensindikator för datakonsulter och dataservice 9

10 UPPDRAGSVERKSAMHETEN Utvecklingen för uppdragsverksamheten fortsätter stärkas kraftigt under årets fjärde kvartal och branschen visar stark tillväxt. Konfidensindikatorn ökar från nettotal 53 till 62, vilket är högsta tillväxttakten sedan år 2006 och betydligt högre än genomsnittet sedan år 2000 på 31. För riket som helhet ökar konfidensindikatorn från nettotal 54 till 62. Uppdragsverksamheten ingår i den stora tjänstesektorn och inkluderar bland annat revisionsfirmor, arkitektfirmor, advokatbyråer och reklambyråer. Branschen är av särskilt stor vikt för Stockholms län. Företagen anger att utvecklingen av verksamheten fortsätter att förbättras kraftigt under fjärde kvartalet. 60 procent av företagen noterar att efterfrågan på företagens tjänster ökar, vilken förväntas öka ytterligare under nästa kvartal. Volym på inneliggande uppdrag fortsätter att minska, men i långsammare takt än tidigare. Försäljningspriserna stiger något och förväntas fortsätta stiga framöver. Lönsamheten ökar försiktigt efter en längre period av minskning. Sysselsättningen fortsätter att öka under fjärde kvartalet. Antalet anställda har nu ökat fyra kvartal i följd och utvecklingen förväntas fortsätta i oförändrad takt under årets första kvartal. 55 procent av företagen noterar fullt kapacitetsutnyttjande, vilket kan jämföras med året före då motsvarande andel var 36 procent. I takt med att antalet anställda ökar tilltar också utmaningen med att hitta rätt personal. 39 procent av företagen noterar brist på arbetskraft och kompetens, vilket är högsta noteringen sedan år Under år 2008 klarade sig Stockholmskonjunkturen länge bättre än övriga landet och stod till viss del emot den inledande konjunkturnedgången. Den globala finanskrisen senare under året blev dock startskottet även för Stockholms nedgång. När finansiella bolagens verksamheter kraftigt försämrades, påverkades också den angränsande uppdragsverksamheten tydligt negativt. De flesta finansbolagen befinner sig i huvudstaden då Stockholm utgör Sveriges finansiella centrum. Även om fallet för uppdragsverksamheten gick fort i samband med finanskrisen har också återhämtningen skett på relativt kort tid. Vid en konjunkturnedgång i Sverige, med liten öppen ekonomi, drabbas vanligtvis den exportintensiva tillverkningssektorn först av minskad efterfrågan, produktion och sysselsättning. Efter en tid brukar de ekonomiska problemen flytta över till tjänstesektorn. Under den senaste konjunkturcykeln tyder däremot det mesta på att uppdragsverksamheten har klarat sig påtagligt lindrigt undan, mycket tack vare en fortsatt stark efterfrågan på hemmamarknaden. Det är en utveckling som varit särskilt gynnsam för Stockholms näringsliv. Konfidensindikator för uppdragsverksamheten 10

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN STOCKHOLMSBAROMETERN Första kvartalet 212 212-5-1 Sammanfattning Stockholmskonjunkturen stärks tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 3 till 17 under 212 års första kvartal. Konjunkturindikatorn

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Brist på arbetskraft i Stockholm

Brist på arbetskraft i Stockholm 2008 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Brist på arbetskraft i Stockholm Sammanfattning Konjunkturen i Stockholm nådde under år 2007 rekordnivåer inom flera branscher. Samtidigt som det

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2012 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Näringslivets efterfrågan på arbetskraft minskar tydligt. Samtidigt förändras förutsättningarna att

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 28 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JANUARI 28 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 3 JULI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005 Konjunkturbarometern Kvartal April 25 Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm 28 april 25 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SKÅNE LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 21 DECEMBER 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013 Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 213 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 APRIL 213 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 27 MAJ 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Konjunktur och bostadsmarknad 16 februari 12 Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Sidan 9 Trögt i byggsektorn Sidan

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare. Sidan 5 Optimism om industrins export. Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster

Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare. Sidan 5 Optimism om industrins export. Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster Konjunktur och bostadsmarknad 1 november 211 Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare Sidan 5 Optimism om industrins export Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster Sidan 9 Inbromsning i byggsektorn Sidan

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 28 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra VÅREN OCH HÖSTEN 2 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkning, totalt... 4 Transportmedelsindustri.....5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk industri...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 211 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Stor-Malmö Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 2011

Stor-Malmö Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 2011 Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 211 Sidan 2 Mycket stark konjunktur i Malmö Sidan 4 Försiktig optimism i industrin Sidan 5 Bilhandel och privata tjänster i topp Sidan 8 Optimistiska förväntningar

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Konjunkturbarometern April 2015

Konjunkturbarometern April 2015 Konjunkturbarometern April 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 APRIL 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används som beslutsunderlag för den ekonomiska

Läs mer

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR TJÄNSTEINDIKATORN 7 JUNI 2010 RAPPORT: TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR Tjänsteindikatorn från Almega visar att efter den överraskande starka ökningen under första kvartalet fortsätter tjänsteproduktionen

Läs mer

Konjunkturbarometern Augusti 2015

Konjunkturbarometern Augusti 2015 Konjunkturbarometern Augusti 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag för

Läs mer

Konjunkturbarometern Februari 2015

Konjunkturbarometern Februari 2015 Konjunkturbarometern Februari 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 2 FEBRUARI 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Det här är en kort version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

HÖSTEN 2006 VÅREN 2007

HÖSTEN 2006 VÅREN 2007 HÖSTEN 26 VÅREN 27 INNEHÅLL Sammanfattning 2 Branschkonjunkturen 4 Tillverkningsindustri 4 - Stål- och metallindustri (del av tillverkningsindustri) 6 - Underleverantörsindustri (del av tillverkningsindustri)

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Arbetsmarknad Stockholms län

Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS FÖR LÄNET LÄNETS UTMANINGAR BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Stockholms län 1 Antalet som arbetar i länet ökar med 10 000

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 JUNI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen DALARNAS LÄN Juni 21 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 HE 2010-03-08 Innehåll Sammanfattning... 3 Konjunkturläget... 5 Åkeribarometern... 6 Nettotal för delbranscher... 6 Nettotal, efterfrågan... 6 Nettotal, investeringar...

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 tyder på att konjunkturläget

Läs mer

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2001

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2001 Konjunkturbarometer Norrland Hösten 21 Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Trävaruindustri 5 Massa- och pappersindustri 6 Verkstadsindustri 7 Byggnadsindustri 8 Industriinvesteringar

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JUNI 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen

Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen HE 2009-06-08 Innehåll Innehåll...2 Bakgrund...3 Sammanfattning...4 Åkeribarometern...5 Dåtiden...6 Efterfrågan...6 Produktionen...7 Produktionskapacitet...8

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen JÖNKÖPINGS LÄN Juni Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2015-05 REKRYTERING: BEMANNINGSFÖRETAGEN FÅR GÖRA JOBBET

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2015-05 REKRYTERING: BEMANNINGSFÖRETAGEN FÅR GÖRA JOBBET STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2015-05 REKRYTERING: BEMANNINGSFÖRETAGEN FÅR GÖRA JOBBET SAMMANFATTNING : Sociala medier spelar allt större roll vid rekrytering Det finns en optimism hos företagen.

Läs mer

Konjunkturbarometer för Västra Götaland

Konjunkturbarometer för Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra Götaland Våren 214 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkningsindustri, totalt... 4 Transportmedelsindustri... 5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk

Läs mer

Konjunkturbarometer. för Västra Götaland

Konjunkturbarometer. för Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra Götaland Hösten 212 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkning, totalt... 4 Transportmedelsindustri... 5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk industri...

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 15 11 maj 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 15 11 maj 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 15 11 maj 2005 Så planerar småföretagen skära sina kostnader Nära vartannat småföretag planerar skära i sin kostnadsmassa under det närmaste året. Vart åttonde företag räknar

Läs mer

Småföretagsoptimism på bräcklig grund

Småföretagsoptimism på bräcklig grund Swedbank Analys Nr 13 9 december 2009 Småföretagsoptimism på bräcklig grund Den låga produktivitetstillväxten i svenskt näringsliv signalerar att anpassningen av företagens personalstyrka inte är avklarad.

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015 Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland Oktober 2015 Konjunkturläge - konjunkturbarometer Konjunkturinstitutet mäter konjunkturen i ett antal branscher i Sverige på nationell och regional nivå

Läs mer

Konjunkturbarometer. för Västra Götaland

Konjunkturbarometer. för Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra Götaland Våren 2 n innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Tillverkningsindustri, totalt...6 Transportmedelsindustri samt Maskinindustri...7 Kemisk industri samt Metallvaruindustri...8

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Oktober 2015 Inga nyanställningar planeras för handeln Framtidsindikatorn fortsätter att uppvisa negativa

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

prognos arbetsmarknad stockholms län 2009

prognos arbetsmarknad stockholms län 2009 prognos arbetsmarknad stockholms län 2009 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 2 SYSSELSÄTTNING OCH EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT 4 Sysselsättningen bedöms minska 4 Antalet personer som varslats om uppsägning

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län. Jens Sandahl, Analysavdelningen

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län. Jens Sandahl, Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015 Västra Götalands län Jens Sandahl, Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län 2015 Prognosmaterial finns på

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet... 2 Hur mår konjunkturen?... 3 Rekryteringar och anställningar... 5 Orosmoment för

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Fortsatt stora utmaningar för svenska företag

Fortsatt stora utmaningar för svenska företag Swedbank Analys Nr 9 29 september 2009 Fortsatt stora utmaningar för svenska företag En svag omvärldskonjunktur och ökad konkurrens höjer kraven på rationaliseringar både bland tillverkande och tjänsteproducerande

Läs mer

Konjunkturbarometer Norrland

Konjunkturbarometer Norrland Hösten 27 Konjunkturbarometer Norrland Låg Hög +5 Min Max Topplån för företag Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Massa- och pappersindustri 5 Verkstadsindustri 6

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen HALLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Prognos Arbetsmarknad Halland 2010 och 2011

Prognos Arbetsmarknad Halland 2010 och 2011 Prognos Arbetsmarknad Halland 2010 och 2011 Prognos ARBETSMARKNAD HALLANDS LÄN ÅR 2010 OCH 2011 ÖKAD SYSSELSÄTTNING MEN FORTSATT HÖG ARBETSLÖSHET Länets gynnsamma läge mellan Göteborg och Skåne och med

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2008 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har blivit allt vanligare

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Ett rekordår för svensk turism

Ett rekordår för svensk turism 2014 Ett rekordår för svensk turism Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Februari 2015 2015-01-16 Planer på att minska antalet anställda sänker handlarnas framtidstro

Läs mer