Konjunkturbarometern Augusti 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konjunkturbarometern Augusti 2015"

Transkript

1 Konjunkturbarometern Augusti 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 2

2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen samt bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi. I Konjunkturbarometern publicerar vi varje månad statistik över företagens och hushållens syn på den ekonomiska utvecklingen. Undersökningar liknande Konjunkturbarometern görs i alla EU-länder. Rapporten Konjunkturläget är främst en prognos för svensk och internationell ekonomi, men innehåller också djupare analyser av aktuella makroekonomiska frågor. Konjunkturläget publiceras fyra gånger per år. The Swedish Economy är den engelska översättningen av delar av rapporten. I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Den årliga rapporten Miljö, ekonomi och politik är en översyn och analys av miljöpolitiken ur ett samhälsekonomiskt perspektiv. Vi publicerar också resultat av utredningar, uppdrag och forskning i serierna Specialstudier, Working paper, PM och som remissvar. Du kan ladda ner samtliga rapporter från vår webbplats, Statistik och data hittar du på KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN -, BOX 36, SE- 62 STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: WEBB: ISSN

3 Innehåll Indikatorer... 5 Företag... 7 Totala näringslivet... 7 Tillverkningsindustri... 7 Bygg- och anläggningsverksamhet... 8 Detaljhandel... 9 Privata tjänstenäringar... 1 Hushåll... Tabellbilaga... Företag, konfidensindikatorer... Hushåll, samtliga frågor Diagrambilaga Totala näringslivet Tillverkningsindustri Bygg- och anläggningsverksamhet Detaljhandel Privata tjänstenäringar Hushåll Begrepp och definitioner... 35

4

5 Konjunkturbarometern augusti 2 5 Indikatorer Barometerindikatorn, som sammanfattar hushållens och företagens syn på det ekonomiska läget, steg för andra månaden i rad till,6 i augusti från,2 i juli. Alla ingående sektorer i näringslivet bidrog till uppgången och hushållens förtroende för ekonomin steg något. Alla företagsindikatorer visar på ett starkare läge än normalt, medan hushållens konfidensindikator är i nivå med det historiska genomsnittet. Barometerindikatorn Index, medelvärde=1 1 1 Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg marginellt mellan juli och augusti, från,2 till,8. Det är nu fjärde månaden i rad som indikatorn överstiger det historiska genomsnittet. Uppgången förklaras av att industriföretagens omdömen om orderstockarna har förbättrats jämfört med förra månaden. Synen på färdigvarulagrens storlek och produktionsplanerna på tre månaders sikt är i stort sett oförändrade Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ökade också något i augusti, från,4 i juli till,9. Även här är det förbättrade omdömen om orderstockarnas storlek som förklarar uppgången. na på sysselsättningen de närmaste tre månaderna, som är den andra ingående frågan, dämpades något jämfört med förra månaden. Byggföretagen är dock fortfarande betydligt mer optimistiska än normalt om sysselsättningsutvecklingen. Detaljhandelns konfidensindikator steg 3,5 enheter i augusti, till 1,1, vilket indikerar ett betydligt starkare läge än normalt. Alla tre ingående frågor bidrog till uppgången. Försäljningen uppges ha ökat i större omfattning än förra månaden och de redan optimistiska förväntningarna på utvecklingen de kommande tre månaderna har stigit ytterligare. Företagens omdömen om varulagren har förbättrats något och fortsätter att vara mindre negativa än normalt. Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna ökade från,6 i juli till,8 i augusti. Tjänsteföretagens bedömning av hur den egna verksamheten utvecklats de senaste månaderna är oförändrat positiv. Efterfrågan uppges ha ökat i större omfattning än förra månaden, medan de optimistiska förväntningarna på efterfrågeutvecklingen på tre månaders sikt har dämpats marginellt. na är dock fortfarande mer optimistiska än normalt. Tillverkningsindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde= Bygg- och anläggningsverksamhet Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=

6 6 Indikatorer Detaljhandel Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=1 1 1 Hushållens konfidensindikator steg från 97,3 i juli till 1,1 i augusti, vilket är i nivå med det historiska genomsnittet. Alla ingående frågor bidrog till uppgången. Hushållens syn på sin egen ekonomi just nu är aningen mer positiv än förra månaden och förväntningarna på hur den egna ekonomin kommer att utvecklas det närmaste året har stigit något. Synen på den svenska ekonomin är fortsatt dystrare än normalt, men såväl omdömena om situationen just nu som förväntningarna på tolv månaders sikt har förbättrats något. Hushållen är även mer positiva till om det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror just nu. 8 8 Tabell 1 Indikatorer i Konjunkturbarometern Index medelvärde= jun - jul - aug - Förändring Läget 1 Barometerindikatorn,8,2,6 1,4 + Konfidensindikatorer Privata tjänstenäringar Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=1 Totala näringslivet 2,3,2 16,8 1,6 + Tillverkningsindustri,8,2,8,6 + Bygg- och anläggningsverksamhet,9,4,9,5 + Detaljhandel, 17,6 1,1 3,5 ++ Privata tjänstenäringar 3,8,6,8 1,2 + Hushåll 98,3 97,3 1,1 2,8 = 1 1 Anmärkning: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 1 och standardavvikelse 1 från 1996 och framåt Värden > indikerar att läget är mycket starkare än normalt (++),,1 starkare än normalt (+), 99- ungefär normalt (=), 9 98,9 svagare än normalt (-) och < 9 mycket svagare än normalt (--) Konfidensindikatorn för näringslivet är en sammanvägning av konfidensindikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel (parti- och detaljhandel) och privata tjänstenäringar. Som vikt används antal anställda i populationen. Vikterna skiljer sig därmed åt från de vikter som används vid beräkning av Barometerindikatorn. Hushåll Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=1 3 Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

7 Konjunkturbarometern augusti 2 7 Företag Totala näringslivet Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=1 Totala näringslivet STARKT LÄGE I ALLA SEKTORER Konfidensindikatorn för totala näringslivet steg från,2 i juli till 16,8 i augusti, en nivå som visar på ett starkare läge än normalt. Alla ingående sektorer, tillverkningsindustri, bygg- och anläggningsverksamhet, handel och privata tjänstenäringar, bidrog till uppgången. Företagen är mer nöjda med efterfrågeläget än förra månaden och det samlade omdömet ligger en bra bit över det historiska genomsnittet. Sysselsättningen i näringslivet har ökat något och företagens anställningsplaner pekar på en viss uppgång även kommande månader. Tabell 2 Totala näringslivet Säsongsrensade nettotal Medel maj - jun - jul - aug - Efterfrågeläge, nulägesomdöme Antal anställda, utfall Antal anställda, förväntningar Totala näringslivet Efterfrågeläget,, standardiserad avvikelse från medelvärde Tillverkningsindustri -2-2 ÖKAD ORDERINGÅNG FRÅN BÅDE HEMMA- OCH EXPORTMARKNADEN : Industriföretagen rapporterar om ökad orderingång från såväl hemma- som exportmarknaden de senaste tre månaderna. Utvecklingen på den inhemska marknaden har varit starkast för motorfordons-, trävaru-, textil-, och möbelindustri. Exportorderingången har ökat mest inom elektronik-, motorfordons-, och läkemedelsindustri. Företagen är mer nöjda än normalt med storleken på de totala orderstockarna samtidigt som missnöjet med exportorderstockarna fortfarande är relativt stort. Industriproduktionen uppges sammantaget ha ökat de senaste månaderna och företagens omdömen om färdigvarulagren är något mindre negativa än normalt. Antalet anställda har minskat något de senaste tre månaderna men rapporteringen skiljer sig en hel del åt mellan delbranscherna. Elektronik-, läkemedels- och livsmedelsindustri samt industri för elapparatur är några av de branscher som uppger att de har minskat personalstyrkan medan bland andra motorfordonsindustri och trävaruindustri har nyrekryterat. -3 Tillverkningsindustri Orderingången (utfall), Hemmamarknaden Exportmarknaden Efterfrågeläge, nulägesomdöme

8 8 Företag Tillverkningsindustri Produktionsvolymen, : Industriproduktionen väntas öka ytterligare de kommande tre månaderna och förväntningarna är något mer optimistiska än normalt. Mest optimistiska produktionsplaner redovisar elektronikindustri, övrig trävaruindustri och möbelindustri. Företagens anställningsplaner indikerar en något minskad industrisysselsättning på tre månaders sikt, dock i mindre omfattning än de brukar göra. Några av de branscher som tror att antalet anställda kommer att minska är elektronik-, läkemedelsoch maskinindustri Tabell 3 Tillverkningsindustri Säsongsrensade nettotal Medel maj - jun - jul - aug - Produktionsvolym, utfall Orderingång hemmamarknad, utfall Orderingång exportmarknad, utfall Tillverkningsindustri Orderstock, nulägesomdöme Exportorderstock, nulägesomdöme Färdigvarulager, nulägesomdöme 17 1 Antal anställda, utfall Produktionsvolym, förväntningar Försäljningspriser hemmamarknad, förväntningar 1 Försäljningspriser exportmarknad, förväntningar 1 Antal anställda, förväntningar Ej säsongsrensade värden Bygg- och anläggningsverksamhet BRIST PÅ ARBETSKRAFT FRÄMSTA HINDRET FÖR ÖKAT BYGGANDE Bygg- och anläggningsverksamhet Byggandet, : Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar om en viss ökning av orderstockarna de senaste tre månaderna och omdömena om orderstockarnas storlek har förbättrats något jämfört med förra månaden. Betydligt fler företag än normalt bland både hus- och anläggningsbyggare anger att byggandet har ökat. Brist på arbetskraft uppges vara det främsta hindret för ett ökat byggande. : Orderstockar och byggande förväntas öka de närmaste tre månaderna och byggföretagens förväntningar är betydligt mer optimistiska än normalt. Även sysselsättningen väntas öka i relativt hög omfattning. Ungefär 2 procent av byggföretagen förutspår höjda anbudspriser på tre månaders sikt, vilket är en högre andel än normalt. Resterande 8 procent förväntar sig oförändrade priser.

9 Konjunkturbarometern augusti 2 9 Tabell 4 Bygg- och anläggningsverksamhet Säsongsrensade nettotal Medel maj - jun - jul - aug - Byggandet, utfall Anbudspriser, utfall Bygg- och anläggningsverksamhet Brist på arbetskraft, Orderstock, utfall Orderstock, nulägesomdöme Antal anställda, utfall Byggandet, förväntningar Anbudspriser, förväntningar Orderstock, förväntningar Antal anställda, förväntningar Ej säsongsrensade värden Detaljhandel FÖRSÄLJNINGSUTVECKLINGEN FORTSATT STARK : Försäljningen inom detaljhandeln har ökat betydligt mer än normalt de senaste tre månaderna. Samtliga tre huvudsektorer; livsmedelshandel, specialiserad butikshandel och handel med motorfordon rapporterar om en stark försäljningsutveckling. Företagen inom detaljhandeln är också mycket nöjda med nuvarande försäljningssituation - omdömet är det bästa sedan april 27. Antalet anställda har ökat relativt mycket de senaste månaderna. Utvecklingen har varit betydligt starkare än normalt inom livsmedelshandel och handel med motorfordon medan specialiserad butikshandel rapporterar om en mer måttlig och normal sysselsättningsökning. Detaljhandel Försäljningsvolymen, : Fler företag än normalt räknar med ökad försäljningsvolym de närmaste tre månaderna, vilket gäller alla detaljhandelns sektorer. Även förväntningarna på försäljningssituationen på sex månaders sikt är fortsatt optimistiska. Inom livsmedelshandel och handel med motorfordon förväntas antalet anställda öka de kommande tre månaderna, medan företagen inom specialiserad butikshandel tror på oförändrad sysselsättning. Detaljhandel Försäljningssituation, nulägesomdöme,

10 1 Företag Detaljhandel Antalet anställda förväntningar, säsongsrensade nettotal Tabell 5 Detaljhandel Säsongsrensade nettotal Medel maj - jun - jul - aug - Försäljningsvolym, utfall Försäljningssituation, nulägesomdöme Varulager, nulägesomdöme Antal anställda, utfall Försäljningsvolym, förväntningar Livsmedelshandel Handel med motorfordon Specialiserad butikshandel -6-8 Försäljningspriser, förväntningar Inköp av varor, förväntningar Antal anställda, förväntningar Försäljningssituation om 6 mån Ej säsongsrensade värden Privata tjänstenäringar 6 6 Privata tjänstenäringar ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ PRIVATA TJÄNSTER : Efterfrågan på privata tjänster har ökat de senaste tre månaderna och majoriteten av tjänstebranscherna rapporterar om en starkare utveckling än normalt. Företagens samlade omdöme om uppdragsvolymens storlek har förbättrats och ligger klart över det historiska genomsnittet. Sysselsättningen uppges ha ökat och de branscher som nyrekryterat mest är uthyrningsfirmor, arkitekter och tekniska konsulter. Försäljningspriserna har varit i stort sett oförändrade för tjänstesektorn totalt Privata tjänstenäringar Uppdragsvolym, nulägesomdöme, : Tjänsteföretagen förväntar sig en relativt god efterfrågeutveckling även på tre månaders sikt. Störst ökning förutspår uthyrningsfirmor, resebyråer- och researrangörer samt konsultbyråer inom PR, kommunikation och organisation. Sysselsättningen väntas sammantaget öka något mer än normalt och de mest optimistiska anställningsplanerna återfinns bland arkitekter och tekniska konsulter. Tjänstesektorn förväntar sig en viss ökning av försäljningspriserna på tre månaders sikt

11 Konjunkturbarometern augusti 2 Tabell 6 Privata tjänstenäringar Säsongsrensade nettotal Utvecklingen av företagets verksamhet, utfall Medel maj - jun - jul - aug Privata tjänstenäringar Efterfrågan på företagets tjänster, utfall Volymen på inneliggande uppdrag, nulägesomdöme Försäljningspriser, utfall Antal anställda, utfall Efterfrågan på företagets tjänster, förväntningar Försäljningspriser, förväntningar Antal anställda, förväntningar Ej säsongsrensade värden Svaren samlades in mellan 3 juli och 19 augusti.

12 Hushåll Hushåll Mikro- och makroindex, säsongsrensade värden. Index, medelvärde= Makroindex Mikroindex Hushåll FÖRTROENDET FÖR EKONOMIN STEG NÅGOT I AUGUSTI Hushållens syn på såväl den svenska ekonomin som den egna ekonomi förbättrades något i augusti efter nedgången i juli. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomi, steg med 1,8 enheter till,4 i augusti. Nivån indikerar att hushållen är mer optimistiska än normalt om sin egen ekonomi. Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, uppgår till 92,1 vilket är en ökning med,9 enheter jämfört med föregående månad. Nivån på makroindex ligger dock fortsatt under det historiska genomsnittet. Hushållen är alltså mer pessimistiska än normalt om svensk ekonomi. Hushåll Att spara är för närvarande, säsongsrensade nettotal (fördelaktigt ofördelaktigt) : Hushållens syn på sin egen ekonomi i nuläget har blivit något mer positiv jämfört med i juli. Samtidigt har synen på den svenska ekonomin blivit något mindre negativ. Nettotalet ligger dock 1 enheter under det historiska genomsnittet, vilket indikerar att hushållen är mer negativa än normalt om den svenska ekonomin i nuläget. Hushållen bedömer att det är rätt tidpunkt att göra kapitalvaruinköp i nuläget och nettotalet har stigit ytterligare sedan i juli. Andelen hushåll som för närvarande anser att det är fördelaktigt att spara har stigit något, men ligger fortfarande avsevärt under det historiska genomsnittet Hushåll 9 1 Renovering av bostaden inom tolv månader, (troligt inte troligt) : Hushållens förväntningar på såväl sin egen som svensk ekonomi på tolv månaders sikt har blivit mindre pessimistiska i augusti. na på den egna ekonomin ligger strax under det historiska genomsnittet. na på den svenska ekonomin är fortsatt betydligt lägre än normalt. Andelen hushåll som tror att de kommer att renovera bostaden inom månader har stigit medan andelen hushåll som bedömer det som troligt att de kommer att köpa bostad inom månader har sjunkit något. Inflations- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt, exklusive extremvärden, uppgår till 1,8 procent i augusti, vilket är en minskning med,1 enheter jämfört med juli. Liksom föregående månad justerar hushållen ner sina ränteförväntningar på samtliga tidshorisonter. Den rörliga bostadsräntan förväntas uppgå till 2,9 procent på ett års sikt, 2,52 procent på två års sikt och 3,34 procent på fem års sikt Resultaten för samtliga frågor i Konjunkturbarometern Hushåll finns på sidan Svaren samlades in mellan 1 och augusti.

13 Konjunkturbarometern augusti 2 Tabellbilaga Företag, konfidensindikatorer... Hushåll, samtliga frågor... 16

14 Tabellbilaga Företag, konfidensindikatorer Totala näringslivet Säsongsrensade värden, index medelvärde=1 Bransch Max Min jun - jul - aug - Förändring Totala näringslivet 9,7 68,1,3,2 16,8 1,6 + Läget Tillverkningsindustri Säsongsrensade värden, index medelvärde=1 Bransch Max Min jun - jul - aug - Förändring Tillverkningsindustri 9,3 64,5,8,2,8,6 + Insatsvaruindustri 8,6 67,2 1,7,6,6-3, + Investeringsvaruindustri 8,2 66,4 1, 98,7,8 5,1 + Konsumtionsvaruindustri 4,2 72,3 16,4 17,6 1,6 5, ++ Varaktiga konsumtionsvaror 9,7 71,2,4, 17,8 3,8 + Icke varaktiga konsumtionsvaror 3,6 71,3,6 17,1 1,9 4,8 ++ Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri 3,9 73,5,5 1,,6-1,4 + Textil-, beklädnads och lädervaruindustri 7,5 65,3 18, 17,2 16,4 -,8 + Trävaruindustri 2,1 74,1,8,4,,6 + Sågverk 9,4 74,4 97, 98,6 99,8 1,2 = Övrig trävaruindustri 4,6 72,4 19,3,,4,4 + Massa-, pappers och pappersvaruindustri 3,1 72,5, 16,6,5-3,1 + Massaindustri 1,4 78,2,1 96,3 99,3 3, = Pappers- och pappersvaruindustri 7,8 73,9,9 17,1 17,3,2 + Grafisk och annan reproduktionsindustri 6,9 71, 98,2,9,8-3,1 + Stenkols- & raffinerade petroleumprodukter 3,4 58, 92,7 9,3 93,3 3, - Kemisk industri 2,2 68,5 99,5 17,4 1,1-7,3 = Farmaceutiska basprodukter & läkemedel,6 69,8,1 18,2 1,3 5,1 ++ Gummi- och plastvaruindustri 7,9 65,5, 17,9 17,3 -,6 + Andra icke-metalliska mineraliska prod. 4,9 69,3,6,8 99, -5,8 = Stål- och metallverk 7,6 69,3 98,7 1,7 99,8 -,9 = Järn- och stålverk 7,4 7,9 94,6, 97,6-3,4 - Metallvaruindustri 8,3 7,5 89,4 9,2 91,8 1,6 - Datorer, elektronikvaror och optik 8,4 76,6 97,5 99,9 19,4 9,5 + Industri för elapparatur 8,8 74,7,,7 97,5-7,2 - Maskinindustri 7,9 7,7 95,8 93, 94,8 1,8 - Motor- och släpfordonsindustri 9,1 66,4 1,3,8,9-1,9 + Annan transportmedelsindustri 4,5 72,3,7 91,7 18,6 16,9 + Möbelindustri, 75,9 17,2,3,1 -,2 + Övrig tillverkningsindustri 8,1 72,2 96,3 88, 16,6 18,6 + Reparationsverkstäder & installationsföretag 7,5 69,8 97,2,1,9,8 + Läget

15 Konjunkturbarometern augusti 2 Byggindustri Säsongsrensade värden, index medelvärde=1 Bransch Max Min jun - jul - aug - Förändring Bygg- och anläggningsverksamhet 2,8 79,5,9,4,9,5 + Läget Handel Säsongsrensade värden, index medelvärde=1 Bransch Max Min jun - jul - aug - Förändring Detaljhandel 4,6 67,, 17,6 1,1 3,5 ++ Handel med motorfordon; verkstäder,3 68,9,2 1,3 1,1 -,2 ++ Livsmedelshandel 9,7 71,9 19,3 17,8 1,1 3,3 ++ Specialiserad butikshandel 5,4 64,3,9 98,3,9 5,6 + Butiker för informations- & kommunikationsutrustning Läget 2, 62,1 16,2 98,3,2 6,9 + Butiker för heminredningsartiklar och husgeråd 2,8 63,9,2 98,3,3 7, + Butiker för kultur- och fritidsartiklar 3,8 68,9,7 99,2,2, ++ Butiker för övriga hushållsvaror,2 75,1 99,8 98,5,2 2,7 + Handel på postorder och internet 5, 65,6 19,7 96,1 1,5 16,4 ++ Privata tjänstenäringar Säsongsrensade värden, index medelvärde=1 Bransch Max Min jun - jul - aug - Förändring Läget Privata tjänstenäringar 9,2 71,1,8,6,8 1,2 + Landtransport 8,4 7,8 97,4,2 97,8-3,4 - Åkerier 8, 66,9 99,7 97,4,3 6,9 + Hotell och restauranger 8,5 72,4 97,5,1 19,6 6,5 + Datakonsulter, programvaruproducenter o.d. 8,5 64,7 94,9 94,7 9,6-4,1 - Finans- och försäkringsverksamhet 9, 78, 18,6,,7 1,7 + Förvaltare av egna fastigheter 3,7 75,9 99, 18,,6-3,4 + Fastighetsmäklare och -förvaltare 2,9 77,8 16,6 18,4 1,4 3, ++ Juridiska och ekonomiska konsultbyråer 9,2 76,8 98,9 99,6,7 3,1 + Konsulttjänster, verksamhet huvudkontor 4,6 72,5,9,9 18,3 2,4 + Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 6,6 69,2 18,7 1,9,6,7 + Reklam- och marknadsundersökningsbyråer 5, 68,1 96,2 94,8 99, 4,2 = Uthyringsfirmor 9,1 74,8 16,9 6,5 1,1-2,4 ++ Arbetsförmedlingar, rekryterings- och personaluthyrningsföretag 1, 72,6 93,9 98,2 95,6-2,6 - Personaluthyrningsföretag 1,8 72,8 93,6 98,4 95,5-2,9 - Researrangörer och resebyråer,7 7,8 19,8 17,5 1,8 6,3 ++ Kontors- och andra företagstjänstföretag 3,3 75, 1,4 99,4,4 2, + Uppdragsverksamhet 7,6 7,3,2 99,5 98,4-1,1 -

16 16 Tabellbilaga Hushåll, samtliga frågor Fråga Medel Max Min jun - jul - aug - Förändring Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden 1,,8 47,2 98,3 97,3 1,1 2,8 = Makroindex, säsongsrensade värden 1, 1,6 71,5 91,8 91,2 92,1,9 - Mikroindex, säsongsrensade värden 1, 8,7 42,2,8,6,4 1,8 + Egen ekonomi nu, (bättre - sämre) Egen ekonomi om månader, säsongsrensade nettotal (bättre - sämre) Ekonomin i Sverige nu, (bättre - sämre) Ekonomin i Sverige om månader, (bättre - sämre) Uppfattad inflation nu, medelvärde exklusive extremvärden (procent) 3 Läget ,4 1,1 1,4,3 Uppfattad inflation nu, medelvärde alla svar 1,6 1,6 1,5 -,1 (procent) 3 Uppfattad inflation nu, median (procent) 3,,,, Förväntad inflation om mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent) 3 1,9 1,9 1,8 -,1 Förväntad inflation om mån, medelvärde alla 2, 2,1 1,9 -,2 svar (procent) 3 Förväntad inflation om mån, median 1, 1,5,8 -,7 (procent) 3 Arbetslösheten månader framåt, (öka - minska) Köp av kapitalvaror nu, (rätt - fel tidpunkt) Köp av kapitalvaror månader framåt, (mer - mindre) Att spara nu är, (fördelaktigt - ofördelaktigt) Hushållets sparande månader framåt, (troligt - inte troligt) Hushållets nuvarande ekonomiska situation, (sparar - skuldsätter sig) Köp av bil inom månader, säsongsrensade nettotal (troligt - inte troligt) 1 Köp av bostad inom månader, (troligt - inte troligt) 1 Renovering av bostaden inom månader, (troligt - inte troligt) Egen arbetslöshetsrisk nu, säsongsrensade nettotal (ökat - minskat) Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år, medelvärde exkl. extremvärden 2 (procent) Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år, medelvärde exkl. extremvärden 2 (procent) Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år, medelvärde exkl. extremvärden 2 (procent) , 2,1 2,9 -,1 2,65 2,63 2,52 -, 3,5 3,42 3,34 -,8 1 T.o.m. juni 22 frågades efter planerna de närmaste 2 åren istället för mån 2 För en beskrivning av hur KI fastställer vilka observationer som ska uteslutas, se sidan i Metodbok för Konjunkturbarometern på 3 Från och med april 2 har metoden för att beräkna hushållens inflationsförväntningar ändrats något. Läs mer på Siffrorna i tabellen är beräknade enligt den nya metoden.

17 Konjunkturbarometern augusti 2 17 Diagrambilaga Totala näringslivet Tillverkningsindustri Bygg- och anläggningsverksamhet Detaljhandel Privata tjänstenäringar Hushåll... 32

18 18 Diagrambilaga Totala näringslivet Totala näringslivet Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=1. Totala näringslivet Efterfrågeläget, Totala näringslivet

19 Konjunkturbarometern augusti 2 19 Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Orderingången (utfall), 6 6 Tillverkningsindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, Hemmamarknaden Exportmarknaden Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme -8 Tillverkningsindustri Produktionsvolymen, 6 6 Tillverkningsindustri Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal Hemmamarknaden Exportmarknaden -3 Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=

20 2 Diagrambilaga Insatsvaruindustri Insatsvaruindustri Orderingången (utfall), Insatsvaruindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, Hemmamarknaden Exportmarknaden Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme -8 Insatsvaruindustri Produktionsvolymen, 6 6 Insatsvaruindustri Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal Hemmamarknaden Exportmarknaden -3 Insatsvaruindustri Insatsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=

21 Konjunkturbarometern augusti 2 21 Investeringsvaruindustri Investeringsvaruindustri Orderingången (utfall), 1 1 Investeringsvaruindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, Hemmamarknaden Exportmarknaden Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme -8-1 Investeringsvaruindustri Produktionsvolymen, 8 8 Investeringsvaruindustri Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal Hemmamarknaden Exportmarknaden -2 Investeringsvaruindustri Investeringsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=

22 22 Diagrambilaga Konsumtionsvaruindustri Konsumtionsvaruindustri Orderingången (utfall), 1 1 Konsumtionsvaruindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, Hemmamarknaden Exportmarknaden Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme -8 Konsumtionsvaruindustri Produktionsvolymen, 8 8 Konsumtionsvaruindustri Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal Hemmamarknaden Exportmarknaden -1 Konsumtionsvaruindustri 2 2 Konsumtionsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=

23 Konjunkturbarometern augusti 2 23 Bygg- och anläggningsverksamhet Bygg- och anläggningsverksamhet Byggandet, 8 8 Bygg- och anläggningsverksamhet Orderstockens förändring, säsongsrensade nettotal Bygg- och anläggningsverksamhet Orderstocken, Bygg- och anläggningsverksamhet Anbudspriserna, nettotal Nulägesomdöme Bygg- och anläggningsverksamhet Bygg- och anläggningsverksamhet Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=

24 24 Diagrambilaga Detaljhandel Detaljhandel Försäljningsvolymen, 8 8 Detaljhandel Handel med motorfordon Försäljningsvolymen, 1 1 Handel med motorfordon Livsmedelshandel Försäljningsvolymen, 8 8 Livsmedelshandel

25 Konjunkturbarometern augusti 2 25 Detaljhandel Specialiserad butikshandel Försäljningsvolymen, 1 1 Specialiserad butikshandel

26 26 Diagrambilaga Privata tjänstenäringar Privata tjänstenäringar 6 6 Privata tjänstenäringar Landtransport 6 6 Landtransport Åkerier 8 8 Åkerier

27 Konjunkturbarometern augusti 2 27 Privata tjänstenäringar Hotell och restauranger 8 8 Hotell och restauranger Datakonsulter, programvaruproducenter och dylikt Datakonsulter, programvaruproducenter och dylikt Finans- och försäkringsverksamhet 6 6 Finans- och försäkringsverksamhet

28 28 Diagrambilaga Privata tjänstenäringar Egna fastighetsförvaltare 8 8 Egna fastighetsförvaltare Fastighetsmäklare och -förvaltare 8 8 Fastighetsmäklare och -förvaltare Juridiska och ekonomiska konsultbyråer 1 1 Juridiska och ekonomiska konsultbyråer

29 Konjunkturbarometern augusti 2 29 Privata tjänstenäringar Konsultbyråer inom PR, kommunikation och organisation 1 1 Konsultbyråer inom PR, kommunikation och organisation Tekniska konsulter och arkitekter 1 1 Tekniska konsulter och arkitekter Reklam- och marknadsundersökningsbyråer 1 1 Reklam- och marknadsundersökningsbyråer

30 3 Diagrambilaga Privata tjänstenäringar Uthyrningsfirmor 1 1 Uthyrningsfirmor Arbetsförmedlingar, rekryterings- och personaluthyrningsföretag 1 1 Arbetsförmedlingar, rekryterings- och personaluthyrningsföretag Personaluthyrningsföretag 1 1 Personaluthyrningsföretag

31 Konjunkturbarometern augusti 2 31 Privata tjänstenäringar Researrangörer och resebyråer 1 1 Researrangörer och resebyråer Kontors- och andra företagstjänster 1 1 Kontors- och andra företagstjänster Uppdragsverksamhet 8 8 Uppdragsverksamhet

32 32 Diagrambilaga Hushåll Hushåll Egen ekonomi, (bättre sämre) Hushåll Ekonomin i Sverige, (bättre sämre) För närvarande Om tolv månader För närvarande Om tolv månader -1 Hushåll Risken att själv bli arbetslös, säsongsrensade nettotal (ökat - minskat) Hushåll Arbetslösheten på tolv månaders sikt, (öka - minska) Hushåll Inställning till kapitalvaruinköp i nuläget, (rätt tidpunkt fel tidpunkt)

33 Konjunkturbarometern augusti 2 33 Hushåll Hushåll Inköp av kapitalvaror på tolv månaders sikt, (mer mindre) Hushåll Att spara är för närvarande, säsongsrensade nettotal (fördelaktigt ofördelaktigt) Hushåll Ekonomisk situation och sparande, 8 8 Hushåll Köp av bil inom tolv månader, säsongsrensade nettotal (troligt inte troligt) Ekonomisk situation nu (sparar - skuldsätter sig) Sparande tolv månader framåt (troligt - inte troligt) Hushåll Köp av bostad inom tolv månader, (troligt inte troligt) Hushåll Renovering av bostaden inom tolv månader, (troligt inte troligt)

34

35 Begrepp och definitioner Konjunkturinstitutet frågar varje månad ett urval av svenska företag och hushåll om deras syn på ekonomin. Undersökningen är kvalitativ, vilket innebär att den inte innehåller några frågor om absoluta tal (kronor, ören eller volymförändringar i antal enheter). Respondenterna svarar enbart med kvalitativa svarsalternativ som större/oförändrat/minskat. NETTOTAL Skillnaden mellan andelen som svarat positivt respektive negativt på en fråga uttrycks som nettotal. Om 4 procent av företagen uppger att produktionsvolymen har ökat och 1 procent att den minskat (5 procent uppger att den är oförändrad) så blir nettotalet 3 (4-1=3). SÄSONGSRENSADE TIDSSERIER Säsongsrensning av en tidsserie innebär att avlägsna variationer och effekter som beror på säsong. Alla resultat i Konjunkturbarometern Företag som redovisas i diagram visar säsongsrensade serier (undantaget prisfrågor). KONFIDENSINDIKATORN Som ett sammantaget mått på situationen i en bransch används konfidensindikatorn. Konfidensindikatorn beräknas som medelvärdet av nettotalen (säsongsrensade och standardiserade) för ett antal frågor. Serien standardiseras till medelvärde 1 och standardavvikelse 1. MIKROINDEX Sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi. Mikroindex beräknas som genomsnittet av nettotalen (säsongsrensade och standardiserade) för frågorna om den egna ekonomin, i nuläget respektive på tolv månaders sikt, samt frågorna om det är förmånligt att köpa kapitalvaror nu och om man planerar att öka inköpen av sådana varor de närmaste tolv månaderna. MAKROINDEX Sammanfattar hushållens syn på läget i svensk ekonomi. Makroindex beräknas som genomsnittet av nettotalen (säsongsrensade och standardiserade) för frågorna om den svenska ekonomin, i nuläget respektive på tolv månaders sikt, samt frågan om arbetslöshetens utveckling de närmaste tolv månaderna. BAROMETERINDIKATORN Stämningsläget i svensk ekonomi mäts med Barometerindikatorn. Den är en sammanvägning av de frågor som ingår i konfidensindikatorerna för företag och hushåll. Samtliga nettotal som ingår säsongsrensas och standardiseras så att de får samma medelvärde och standardavvikelse, innan de vägs samman. LÄS MER I KONJUNKTURBAROMETERNS METODBOK Läs mer om undersökningens genomförande och hur resultaten ska tolkas i metodboken på Där finns även en komplett förteckning över frågor och branscher som ingår i Konjunkturbarometern.

36

37

Konjunkturbarometern Februari 2015

Konjunkturbarometern Februari 2015 Konjunkturbarometern Februari 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 2 FEBRUARI 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag

Läs mer

Totala näringslivet... 3

Totala näringslivet... 3 Innehåll Totala näringslivet... 3 Tillverkningsindustri... 4 Insatsvaruindustri... 5 Investeringsvaruindustri... 6 Konsumtionsvaruindustri... 7 Varaktiga konsumtionsvaror... 8 Icke varaktiga konsumtionsvaror...

Läs mer

Konjunkturbarometern December 2017

Konjunkturbarometern December 2017 Konjunkturbarometern December KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 13 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 165-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Konjunkturbarometern Augusti 2016

Konjunkturbarometern Augusti 2016 Konjunkturbarometern Augusti KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Konjunkturbarometern December 2016

Konjunkturbarometern December 2016 Konjunkturbarometern December KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2016

Konjunkturbarometern September 2016 Konjunkturbarometern September KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 36, 3 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Konjunkturbarometern Juni 2016

Konjunkturbarometern Juni 2016 Konjunkturbarometern Juni 2 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 31, 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 5-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Konjunkturbarometern April 2015

Konjunkturbarometern April 2015 Konjunkturbarometern April 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 APRIL 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används som beslutsunderlag för den ekonomiska

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013 Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 213 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 APRIL 213 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används

Läs mer

Konjunkturbarometern Juli 2016

Konjunkturbarometern Juli 2016 Konjunkturbarometern Juli 2 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 5-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JUNI 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Januari 2017

Konjunkturbarometern Januari 2017 Konjunkturbarometern Januari KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 21 DECEMBER 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 AUGUSTI 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2013

Konjunkturbarometern September 2013 Konjunkturbarometern September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används som beslutsunderlag för den

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 27 MAJ 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2012

Konjunkturbarometern September 2012 Konjunkturbarometern September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver forskning

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 211 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 JULI 211 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 28 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JANUARI 28 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 3 JULI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 JUNI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.

I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Konjunkturbarometern April 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar

Läs mer

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005 Konjunkturbarometern Kvartal April 25 Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm 28 april 25 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN STOCKHOLMSBAROMETERN Första kvartalet 212 212-5-1 Sammanfattning Stockholmskonjunkturen stärks tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 3 till 17 under 212 års första kvartal. Konjunkturindikatorn

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Augusti 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Januari 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2010 Tredje kvartalet 2010 (2010-11-03) Stockholmskonjunkturen fortsätter att utvecklas starkt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar något från 31 till 32 under årets tredje kvartal. Situationen för

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Föregående kvartal Om Nettotal

Föregående kvartal Om Nettotal Under andra kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 37 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 46

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Tillväxt i Lidköping 2015-06-11. Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet

Tillväxt i Lidköping 2015-06-11. Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet Tillväxt i Lidköping Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet Martin Ström Robin Svensén 2015-06-11 Innehåll Sammanfattning sid. 3 Inledning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2016, FEBRUARI 2017. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern stärks under fjärde kvartalet 2016 och konjunkturen är starkare

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Blekinges näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 3 Småföretagsbarometern Blekinge län... 5 1. Sysselsättning... 5 2. Orderingång...

Läs mer

Metodbok för Konjunkturbarometern

Metodbok för Konjunkturbarometern Metodbok för Konjunkturbarometern Metodbok för Konjunkturbarometern Förord Syftet med denna metodbok är att erbjuda detaljerad information om Konjunkturinstitutets undersökning Konjunkturbarometern. Den

Läs mer

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015 Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland Oktober 2015 Konjunkturläge - konjunkturbarometer Konjunkturinstitutet mäter konjunkturen i ett antal branscher i Sverige på nationell och regional nivå

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 1,9 procent jämfört med föregående

Läs mer

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,3

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Västmanlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Västmanlands län... 4 Småföretagsbarometern Västmanlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN TREDJE KVARTALET, NOVEMBER 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern stärks under tredje kvartalet 2016 och återvänder till en nivå

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 norrbottens län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för 3:e kvartalet omfattar bedömningar från 537 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 566 Mdr SEK, varav 76 % säljs

Läs mer

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR TJÄNSTEINDIKATORN 7 JUNI 2010 RAPPORT: TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR Tjänsteindikatorn från Almega visar att efter den överraskande starka ökningen under första kvartalet fortsätter tjänsteproduktionen

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN ANDRA KVARTALET, AUGUSTI 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern försvagas under andra kvartalet 2016. Från en period av stark tillväxt

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, januari Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, februari Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Konjunktur och bostadsmarknad 16 februari 12 Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Sidan 9 Trögt i byggsektorn Sidan

Läs mer

Våren En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Våren En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern mäter hur småföretagarna uppfattar det ekonomiska läget idag och inom den närmaste framtiden. Barometern omfattar företag med 1 49 anställda och baseras på telefonintervjuer

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS. Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet Företagens tillit minskar och hushållens pessimism förvärras.

BAROMETERN STOCKHOLMS. Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet Företagens tillit minskar och hushållens pessimism förvärras. STOCKHOLMS BAROMETERN SVAGT NORMALT STARKT FÖRSTA KVARTALET, MAJ 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet 2016. Företagens tillit minskar och

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Fortsatt lågkonjunktur

Fortsatt lågkonjunktur Teknikföretagens konjunkturbarometer 2:A kvartalet 12 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 485 företag. Försäljningen uppgår till 53 Mdr SEK, varav 79 % säljs

Läs mer

Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085

Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085 Snabbindikator på konjunkturen i mars 2003: 1(5) 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085 Fortsatt dämpat konjunkturläge men underliggande optimism inför framtiden Det aktuella konjunkturläget i Sverige är fortfarande

Läs mer

Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare. Sidan 5 Optimism om industrins export. Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster

Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare. Sidan 5 Optimism om industrins export. Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster Konjunktur och bostadsmarknad 1 november 211 Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare Sidan 5 Optimism om industrins export Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster Sidan 9 Inbromsning i byggsektorn Sidan

Läs mer

Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober

Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober Inkomst och konsumtion 2014 Konsumentbarometern 2014, oktober Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober 0,4, då den i september var -0,7 och i augusti

Läs mer

Konjunkturbarometern Hushåll frågor

Konjunkturbarometern Hushåll frågor Konjunkturbarometern Hushåll frågor 1. Hur är Ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den? 2. Hur tror Du att Ditt hushålls ekonomiska situation är om 12

Läs mer

Antalet anställda minskade inom Tillverkningsindustrin. Antalet anställda inom statlig sektor ökade

Antalet anställda minskade inom Tillverkningsindustrin. Antalet anställda inom statlig sektor ökade AM 63 SM 1303 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 2:a kvartalet 2013 Short-term employment 2nd quarter of 2013 I korta drag Antalet anställda minskade inom Tillverkningsindustrin Totalt antal anställda

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, april Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger Konsumenternas förtroende för ekonomin var oförändrat i april. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Konsumenterna hade en solig bild av ekonomin i juli

Konsumenterna hade en solig bild av ekonomin i juli Inkomst och konsumtion 2010 Konsumentbarometern 2010, juli Konsumenterna hade en solig bild av ekonomin i juli Konsumenternas förtroende för ekonomin var alltjämt starkt i juli. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Antalet anställda i privat sektor ökade. Antalet anställda i offentlig sektor ökade marginellt

Antalet anställda i privat sektor ökade. Antalet anställda i offentlig sektor ökade marginellt AM 63 SM 1204 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 3:e kvartalet 2012 Short-term employment 3rd quarter of 2012 I korta drag Antalet anställda i privat sektor ökade Totalt antal anställda ökade med 0,9

Läs mer

Produktion och sysselsättning i tjänstebranscherna

Produktion och sysselsättning i tjänstebranscherna Konjunkturläget juni 216 63 FÖRDJUPNING Produktion och sysselsättning i Diagram 2 Produktion i näringslivet Index 25=, förädlingsvärde till baspris, fasta priser De senaste 1 åren har stått för en stor

Läs mer

Stor-Malmö Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 2011

Stor-Malmö Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 2011 Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 211 Sidan 2 Mycket stark konjunktur i Malmö Sidan 4 Försiktig optimism i industrin Sidan 5 Bilhandel och privata tjänster i topp Sidan 8 Optimistiska förväntningar

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 28 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 GOTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Konsumenternas förtroende starkare än på tre år

Konsumenternas förtroende starkare än på tre år Inkomst och konsumtion 2010 Konsumentbarometern 2010 juni Konsumenternas förtroende starkare än på tre år Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes i juni. Konsumenternas förtroendeindikator var

Läs mer

HÖGRE EXPORTTEMPERATUR

HÖGRE EXPORTTEMPERATUR HÖGRE EXPORTTEMPERATUR EMI (EXPORTCHEFSINDEX) FJÄRDE KVARTALET 16 BUSINESS SWEDEN, 17 NOVEMBER 16 Exportchefsindex, EMI, ökade till 55,5 det fjärde kvartalet, från 53,9 det tredje kvartalet. Att EMI ligger

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012

OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012 OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012 22 oktober 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Läget i handeln. November handels.se Handels Direkt

Läget i handeln. November handels.se Handels Direkt Läget i handeln November 2016 Ökad försäljning och fler nyanställningar Handelsföretagen kommer öka antalet anställda och ser positivt på framtida försäljning under kommande år. Lönsamheten mattas något

Läs mer

Konjunkturbarometer för Västra Götaland

Konjunkturbarometer för Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra Götaland Våren 214 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkningsindustri, totalt... 4 Transportmedelsindustri... 5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk

Läs mer