Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008"

Transkript

1 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 28 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JANUARI 28

2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning till detta. Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet och finansieras till största delen med statsanslag. I likhet med andra myndigheter har Konjunkturinstitutet en självständig ställning och svarar själv för de bedömningar som redovisas. Konjunkturbarometern är en rapport som sammanställer företagens och hushållens syn på ekonomin. Rapporten publiceras varje månad. I Konjunkturbarometern Företag intervjuar Konjunkturinstitutet 3-7 företag i näringslivet om utfall, nuläge och förväntningar om framtiden. Var tredje månad (januari, april, juli och oktober) genomförs en så kallad kvartalsundersökning. Skillnaden mellan dessa och övriga månader är att urvalen oftast är större och frågorna fler. I Konjunkturbarometern Hushåll intervjuas varje månad 15 svenska hushåll. Undersökningen ger snabba kvalitativa indikationer om hushållens planerade inköp av kapitalvaror, deras attityder till den ekonomiska situationen i Sverige och för det egna hushållet samt inflation och sparande. Alla EU-länder genomför liknande tendensundersökningar och frågorna i Konjunkturinstitutets barometrar är harmoniserade enligt EU:s riktlinjer. Resultaten för hela EU publiceras varje månad på EU-DG ECFIN:s hemsida; DG ECFIN delfinansierar medlemsländernas barometerundersökningar. Rapporten och siffermaterialet kan laddas ner från Konjunkturinstitutets hemsida, KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12-14, BOX 3116, SE STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: se HEMSIDA: ISSN

3 Innehåll Konjunkturbarometern Barometerindikatorn... 5 FÖRETAG Sammanfattning... 9 Tillverkningsindustri... 1 Byggindustri Handel Privata tjänstenäringar Konfidensindikatorer Diagram- och tabellbilaga HUSHÅLL Sammanfattning Diagrambilaga METOD Barometerindikatorn Företag Hushåll... 69

4

5 Barometerindikatorn. Januari 28 5 Barometerindikatorn Det sammantagna stämningsläget i svensk ekonomi har mattats av ytterligare. Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på ekonomin, sjönk från 16,7 i december till 12,7 i januari. Indikatorn har nu backat 14 enheter sedan toppnoteringen i april 27, men den ligger ändå kvar på en nivå som indikerar att läget i svensk ekonomi är något starkare än normalt. Tillbakagången syns inom alla sektorer. Barometerindikatorn sjönk till 12,7 i januari, en minskning med 4 enheter jämfört med i december. Indikatorn visar att läget inom svensk ekonomi fortfarande är något starkare än normalt. Medel Max Min Nov 7 Dec 7 Jan 8 Läget 1 118,2 79,1 16,5 16,7 12,7 + Tecknen på avmattning i svensk ekonomi blir allt tydligare då tillbakagången syns inom alla sektorer. Konfidensindikatorerna inom tillverkningsindustri, privata tjänstenäringar, hushåll och detaljhandel sjönk alla i januari. Konfidensindikatorn för byggindustrin är den som backar mest, men från historiskt höga nivåer. Barometerindikatorn >11 mycket starkare ekonomi än normalt (++) 1-11 starkare ekonomi än normalt (+) 9-1 svagare ekonomi än normalt (-) <9 mycket svagare ekonomi än normalt (--) Trots avmattningen pekar konfidensindikatorerna på att läget fortfarande är starkare än normalt. För hushållen ligger dock konfidensindikatorn bara marginellt över det historiska genomsnittet. Byggindustrin befinner sig fortfarande i ett läge som är mycket starkare än normalt. Bidrag till barometerindikatorn från de olika sektorerna Vikt (%) Jämfört med förra månaden Tillverkningsindustrin 4 negativt Byggindustrin 5 negativt Detaljhandel 5 negativt Privata tjänstenäringar 3 negativt Hushåll 2 negativt Barometerindikatorn visar det aktuella stämningsläget i svensk ekonomi. Indikatorn baseras på en sammanvägning av frågorna som ingår i konfidensindikatorerna för företag och hushåll. Konfidensindikatorn är en sammanvägning av flera frågor och sammanfattar läget i en bransch. Vilka frågor som ingår för olika branscher hittar du på sidan 48 (Företag) och sidan 51 (Hushåll). Läget används för att på ett enkelt sätt åskådliggöra hur stark eller svag den ekonomiska situationen är i olika branscher. Läs mer om Läget på sidan 48.

6

7 Konjunkturbarometern Företag Kvartal

8

9 Konjunkturbarometern Företag Kvartal. Januari 28 9 Sammanfattning Konfidensindikatorn för det svenska näringslivet sjönk ytterligare under fjärde kvartalet 27 och samtliga sektorer bidrog till nedgången. Indikatorn ligger dock fortfarande på en nivå som indikerar att läget i näringslivet är starkt. Sysselsättningen har fortsatt att öka, men när det gäller anställningsplanerna är det nu färre företag än tidigare som räknar med att nyrekrytera. Totala näringslivet Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin fortsatte att backa något mot slutet av förra året. Det beror bland annat på att företagen är mindre positiva till orderläget. Det är främst ordertillväxten från hemmamarknaden som mattats, medan tillströmningen från exportmarknaden är stabil. Produktion och sysselsättning har ökat ytterligare, men industriföretagens planer indikerar att personalstyrkan kommer att hållas oförändrad de närmaste månaderna Konfidensindikatorn Genomsnitt Branscher på väg upp Byggsektorn tycks vara på väg in i en betydligt lugnare period. Konfidensindikatorn har sjunkit betydligt beroende på att färre företag än tidigare rapporterar tillväxt, samt att företagen är mindre optimistiska inför de närmaste månaderna. Dessutom uppger flertalet företag att anbudspriserna varit oförändrade under fjärde kvartalet. Förväntningarna på ett års sikt är mycket försiktiga och indikerar att aktiviteten kommer att avta något. Denna tendens är tydligast bland företag med huvudsaklig inriktning mot vägoch anläggningsverksamhet. Företag inom handeln rapporterar ökad försäljning, men andelen företag som rapporterar en ökning var påtagligt lägre än tidigare. Framför allt gäller detta parti- och sällanköpsvaruhandeln. Försäljningspriserna har stigit och liksom tidigare är det främst parti- och detaljhandel med livsmedel som redovisar höjningar. Dessa branscher aviserar fortsatta prishöjningar under innevarande kvartal. När det gäller försäljningen är handeln optimistisk och räknar med en god försäljningstillväxt. Efterfrågetillväxten för de privata tjänstenäringarna mattades påtagligt under fjärde kvartalet. Tydligast syns detta i transportsektorn där efterfrågan blev i det närmaste oförändrad efter ett par år med god tillväxt. Efterfrågeläget är dock totalt sett fortfarande starkt och närmare 85 procent av företagen är nöjda eller mycket nöjda med lönsamheten. Tjänsteföretagen räknar med en god efterfrågetillväxt under första kvartalet i år och antalet anställda väntas fortsätta att öka. Livsmedelshandel Branscher på väg ner Livsmedelsindustri Textil- och beklädnadsindustri Sågverk Läget är bra inom Byggindustri Partihandel Sällanköpsvaruhandel Privata tjänstenäringar Trävaruindustri Massa- och pappersindustri Förlag och grafisk industri Gummi- och plastvaruindustri Jord- och stenvaruindustri Stål- och metallverk Metallvaruindustri Maskinindustri Elektroindustri Motorfordonsindustri Annan transportmedelsindustri Läget är svagt inom Kemisk industri

10 1 Konjunkturbarometern Företag Kvartal. Januari 28 Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för Investeringsvaruindustri Produktionsvolym, säsongsrensade värden Tillverkningsindustri 3 Antalet anställda, säsongsrensade värden Förväntningar SYSSELSÄTTNINGSTILLVÄXTEN INOM INDUSTRIN KAN VARA ÖVER : Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin sjönk ytterligare ett par enheter under fjärde kvartalet 27. Efter toppnoteringen under första kvartalet förra året har indikatorn successivt fallit tillbaka, men den ligger fortfarande på en nivå som indikerar att läget inom industrin är starkare än normalt. De senaste kvartalen är det främst orderinflödet från hemmamarknaden som ökat, medan exportorderingången varit relativt stabil. Ordertillväxten från hemmamarknaden tycks dock ha mattats under fjärde kvartalet och några branscher rapporterar en minskad tillströmning. Detta gäller främst sågverk, pappers- och kemisk industri. Men samtidigt finns det branscher som redovisar en fortsatt god ordertillväxt på hemmamarknaden, framför allt livsmedels-, motorfordons- och annan transportmedelsindustri. Totalt sett har dock företagens omdömen om orderstockens storlek blivit mer negativa under perioden. Orderläget är klart svagast för sågverken där över 8 procent är missnöjda. Läget är fortfarande bäst i maskin- och elektroindustrin där närmare 9 procent av företagen är nöjda med storleken på orderstocken. Produktionsvolymen har totalt sett ökat, men det är samtidigt färre företag än tidigare som rapporterar en ökning. Tillväxten har varit starkast för maskin-, elektro-, motorfordons- och livsmedelsindustrin, medan bl.a. sågverken redovisar en minskning. Produktionskapaciteten har byggts ut ytterligare och det är huvudsakligen de branscher som också haft en god produktionsutveckling som har utökat kapaciteten. Kapacitetsutnyttjandet ligger kvar på drygt 87 procent. Lagersituationen har inte ändrats nämnvärt under perioden och färdigvarulagren bedöms fortfarande vara något för stora. Industrisysselsättningen har fortsatt att stiga under fjärde kvartalet. Liksom tidigare är bilden splittrad mellan olika branscher. Inom investeringsvaruindustrin har sysselsättningstillväxten varit fortsatt stark, medan stål-, pappers-, massa-, livsmedels- och kemisk industri redovisar ytterligare nedskärningar. Svårigheterna att hitta lämplig arbetskraft har inte ändrats nämnvärt sedan i höstas och det är fortfarande kring 3 procent av företagen som uppger att det är brist på arbetskraft. Flertalet industribranscher redovisar endast måttliga prishöjningar på såväl hemma- som exportmarknaden. Undantaget är livsmedelsindustrin där tre av fyra företag uppger att priserna har höjts. Ett par branscher har också sänkt sina priser. Sågverken har genomfört prissänkningar på såväl hemma- som exportmarknaden, medan kemisk industri har sänkt priserna på exportmarknaden. Lönsamheten inom industrin är fortfarande god och företagens bedömning har inte ändrats nämnvärt jämfört med

11 Konjunkturbarometern Företag Kvartal. Januari i oktober. Fortfarande anger 8 procent av företagen att man är nöjd eller mycket nöjd med läget. Förväntningar: Industrin räknar med fortsatt ökad orderingång från hemmamarknaden under första kvartalet i år. Från exportmarknaden bedöms orderingången bli ungefär oförändrad. Flera branscher förutser dock en fortsatt god exportordertillväxt, däribland maskin-, stål-, livsmedels- och annan transportmedelsindustri. Det är främst kemisk industri som räknar med en minskning av ordertillströmningen från exportmarknaden. Sysselsättningsplanerna däremot är påtagligt nedjusterade jämfört med tidigare. Efter 1 ½ år med stigande industrisysselsättning räknar företagen med att personalstyrkan kommer att hållas oförändrad under innevarande kvartal. Bilden är emellertid fortfarande splittrad mellan olika branscher. Nedskärningar förutses framför allt inom massa-, pappers-, motorfordons- och kemisk industri, medan stora delar av investeringsvaruindustrin räknar med en fortsatt utökning av personalstyrkan. Försäljningspriserna på hemmamarknaden väntas stiga något under perioden, medan exportpriserna totalt sett bedöms bli ungefär oförändrade. Byggindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden Byggindustri BYGGSEKTORN ÄR PÅ VÄG IN I EN PERIOD MED LÄGRE TILLVÄXT : Konfidensindikatorn har sjunkit betydligt beroende på att färre företag än tidigare rapporterar tillväxt, samt att företagen är mindre optimistiska i sina förväntningar. Såväl byggande som sysselsättning har förvisso ökat ytterligare under fjärde kvartalet, men det är färre företag än på länge som redovisar en ökning. Dessutom tycks prishöjningarna ha avstannat och flertalet företag uppger att anbudspriserna varit oförändrade under perioden. Läget i branschen är emellertid fortfarande mycket starkt och flertalet företag är nöjda eller mycket nöjda med orderstockens storlek. Sysselsättningen har stigit ytterligare och bristen på arbetskraft är oförändrat stor. Cirka 6 procent av företagen uppger att bristen på arbetskraft är främsta hindret i företagets verksamhet. Förväntningar: Byggföretagen är återhållsamma i sina förväntningar inför första kvartalet i år. Såväl orderingång som byggande och anbudspriser väntas ligga kvar på ungefär oförändrade nivåer. Företagen räknar dock med att antalet anställda kommer att öka ytterligare under perioden. Förväntningarna på ett års sikt är mycket dämpade och indikerar att byggaktiviteten snarast kommer att avta något Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för Byggindustri Anbudspriser

12 12 Konjunkturbarometern Företag Kvartal. Januari 28 Handel Handel Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXTEN HAR DÄMPATS PÅTAGLIGT : Försäljningsvolymen har ökat ytterligare de senaste månaderna inom alla delar av handeln. Andelen företag som rapporterar en ökning var dock påtagligt lägre än tidigare. Framför allt gäller detta parti- och sällanköpsvaruhandeln. För livsmedelshandeln däremot blev utfallet bättre än väntat och försäljningen steg betydligt. Läget inom handeln är fortfarande starkt och totalt sett är nio av tio företag nöjda eller mycket nöjda med försäljningssituationen. Försäljningspriserna har höjts under fjärde kvartalet. Höjningarna är liksom tidigare främst koncentrerade till partioch detaljhandel med livsmedel. I dessa branscher uppger över 8 procent av företagen att priserna har höjts. Sysselsättningen har totalt sett ökat något under fjärde kvartalet. Livsmedelshandel Försäljningspriser Förväntningar: Handeln är optimistisk inför första kvartalet i år och företagen räknar med en god försäljningstillväxt. Bilden är dessutom tämligen enhetlig för de olika delarna av handeln. Sällanköpsvaruhandeln räknar således med att avmattningen i slutet av förra året var tillfällig. Sysselsättningen väntas totalt sett stiga ytterligare, men den här gången är det färre företag än tidigare som räknar med att utöka personalstyrkan. Prishöjningar aviseras och liksom tidigare i störst omfattning inom parti- och detaljhandel med livsmedel. I dessa branscher förutser ungefär tre av fyra företag högre priser under första kvartalet Förväntningar 4 Privata tjänstenäringar 6 Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för Privata tjänstenäringar EFTERFRÅGAN UNDER FJÄRDE KVARTALET BLEV EN BESVIKELSE : Efterfrågetillväxten för de privata tjänstenäringarna mattades påtagligt under fjärde kvartalet i fjol. Tydligast syns detta i transportsektorn där efterfrågan blev i det närmaste oförändrad efter ett par år med god tillväxt. Post och telekommunikation redovisar en minskning, medan övriga tjänstebranscher uppger att efterfrågan har fortsatt att öka. Efterfrågeläget är totalt sett fortfarande starkt och över 8 procent av företagen är nöjda eller mycket nöjda med storleken på uppdragsvolymen. Läget är bäst inom uppdragsverksamhet, uthyrning och bland datakonsulter, medan missnöjet är mest utbrett bland resebyråerna. Här uppger närmare 4 procent av företagen att uppdragsvolymen är för liten. Försäljningspriserna har totalt sett ökat relativt måttligt under perioden och knappt vart fjärde företag rapporterar höjningar. Inom fastighetsförvaltning är dock andelen företag som redovisar prishöjningar betydligt större. Lönsamheten inom tjänstesektorn är fortsatt mycket god och närmare 85 procent av företagen är nöjda eller mycket nöjda med läget. Sysselsättningen

13 Konjunkturbarometern Företag Kvartal. Januari har fortsatt att stiga och 3 procent av tjänsteföretagen uppger en ökning av antalet anställda. Utvecklingen har varit mest expansiv inom uthyrning, fastighetsbranscherna, bland datakonsulter och i uppdragsverksamhet. Ungefär 4 procent av företagen anger svårigheter att hitta lämplig arbetskraft, vilket är samma siffra som i höstas. Rekryteringssvårigheterna är störst när det gäller datakonsulter, revisorer, arkitekter och tekniska konsulter. Åkerier Efterfrågan, säsongsrensade värden Förväntningar: Tjänsteföretagen räknar med en hygglig efterfrågetillväxt under första kvartalet i år. Drygt vart tredje företag förväntar sig en ökning, vilket är en något lägre siffra jämfört med förväntningarna inför de två föregående kvartalen. Försäljningspriserna väntas stiga och 3 procent av företagen aviserar höjningar under perioden. Inom uppdragsverksamhet, fastighetsförvaltning och transport är dock andelen företag som avser att höja priserna betydligt högre. Sysselsättningsplanerna pekar mot en fortsatt ökning av antalet anställda och tillväxten väntas bli starkast inom uppdragsverksamhet, fastighetsbranscherna och för datakonsulter. Post och telekommunikation räknar samtidigt med fortsatta personalnedskärningar

14 14 Konjunkturbarometern Företag Kvartal. Januari 28 Konfidensindikatorer Konfidensindikatorer 1 Totala näringslivet (säsongrensade värden) Bransch Maxvärde Minvärde Juli 27 Okt 27 Jan 28 Totala näringslivet Läget Tillverkningsindustri (säsongrensade värden) Bransch Medelvärde Medelvärde Maxvärde Minvärde Juli 27 Okt 27 Jan 28 Tillverkningsindustri Insatsvaruindustri Investeringsvaruindustri Konsumtionsvaruindustri Varaktiga konsumtionsvaror Icke varaktiga konsumtionsvaror Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri Textil-, beklädnads och lädervaruindustri Trävaruindustri Sågverk och träimpregneringsverk Övrig trävaruindustri Massa-, pappers och pappvaruindustri Massaindustri Pappers- och pappindustri Förlag; grafisk och annan reproindustri Petroleumproduktion och kärnbränsleindustri Kemisk industri Gummi- och plastvaruindustri Jord- och stenvaruindustri Stål- och metallverk, gjuterier Järn- och stålverk Metallvaruindustri Maskinindustri Industri för kontorsmaskiner och datorer Annan elektroindustri Industri för instrument och ur Motor- och släpfordonsindustri Annan transportmedelsindustri Övrig tillverkningsindustri Läget 1 Vilka frågor som ingår i konfidensindikatorn för respektive sektor redovisas på sidan 68

15 Konjunkturbarometern Företag Kvartal. Januari Byggindustri (säsongrensade värden) Bransch Medelvärde Maxvärde Minvärde Juli 27 Okt 27 Jan 28 Läget Byggindustri Handel (säsongrensade värden) Bransch Maxvärde Minvärde Juli 27 Okt 27 Jan 28 Handel Handel med motorfordon och reservdelar Partihandel (exkl motorfordon) Partihandel m jordbruksråvaror och djur Partihandel m livsmedel, drycker och tobak Partihandel m hushållsvaror Partihandel m bränslen Partihandel m virke, andra byggmaterial & sanitetsgods Läget Partihandel m järnhandelsvaror och vvs-armatur Partihandel m maskiner och utrustning Partihandel m kontorsmaskiner & -utrustning Partihandel m övriga insatsvaror Livsmedelshandel Sällanköpsvaruhandel Butikshandel med textilier, kläder och skor Butikshandel med hemutrustning Butikshandel med datorer, kontorsmaskiner och telekommunikationsutrustning Övrig sällanköpsvaruhandel Privata tjänstenäringar (säsongrensade värden) Bransch Medelvärde Medelvärde Maxvärde Minvärde Juli 27 Okt 27 Jan 28 Privata tjänstenäringar Hotell och restauranger Transport Åkerier Researrangörer och resebyråer Post- och telekommunikation Egna fastighetsförvaltare Fastighetsmäklare och fastighetsförvaltare Uthyrning (exkl bemanning) Datakonsulter och dataservice Uppdragsverksamhet Läget

16

17 Diagram- och tabellbilaga

18 18 Diagrambilaga Företag Totala näringslivet Totala näringslivet Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Totala näringslivet Efterfrågeläget, säsongrensade värden Konfidensindikatorn Genomsnitt Nulägesomdöme Totala näringslivet Försäljningspriserna Totala näringslivet Antalet anställda, säsongrensade värden Förväntningar Förväntningar Totala näringslivet Företagens inflationsförväntningar Totala näringslivet Brist på arbetskraft, säsongrensade värden Procent 2.5 Procent 2.5 Andel ja-svar Företagens infationsförväntningar Andel ja-svar

19 Diagrambilaga Företag 19 Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Orderingången på hemmamarknaden, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Orderingången på exportmarknaden, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Den totala orderstocken och färdigvarulager, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Produktionsvolymen, säsongrensade värden Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme Tillverkningsindustri Produktionskapaciteten, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Nulägesomdöme

20 2 Diagrambilaga Företag Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Brist på, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Främsta hindret för företagens produktion, säsongrensade värden Andel ja-svar 4 4 Andel ja-svar Yrkesarbetare Teknisk tjänstemannapersonal Otillräcklig eftefrågan Brist på maskin- och anläggningskapacitet Brist på arbetskraft 7-1 Tillverkningsindustri Försäljningspriserna på hemma- och exportmarknaden Tillverkningsindustri Lönsamheten, säsongrensade värden Hemmamarknaden, förväntan Exportmarknaden, förväntan Nulägessomdöme Tillverkningsindustri Nuvarande kapacitetsutnyttjande, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Företagets konkurrenssituation, säsongrensade värden Procent på hemmamarknaden på EU-marknaden utanför EU

21 Diagrambilaga Företag 21 Insatsvaruindustri Insatsvaruindustri Orderingången totalt, säsongrensade värden Insatsvaruindustri Produktionsvolymen, säsongrensade värden Insatsvaruindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, säsongrensade värden Insatsvaruindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme Insatsvaruindustri Främsta hindret för företagens produktion, säsongrensade värden Insatsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Andel ja-svar Otillräcklig efterfrågan Brist på maskin- och anläggningskapacitet Brist på arbetskraft Branschens konfidensindikator Tillverkningsindustrins konfidensindikator Branschens genomsnitt för

22 22 Diagrambilaga Företag Investeringsvaruindustri Investeringsvaruindustri Orderingången totalt, säsongrensade värden Investeringsvaruindustri Produktionsvolymen, säsongrensade värden Investeringsvaruindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, säsongrensade värden Investeringsvaruindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme Investeringsvaruindustri Främsta hindret för företagens produktion, säsongrensade värden Investeringsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Andel ja-svar Otillräcklig efterfrågan Brist på maskin- och anläggningskapacitet Brist på arbetskraft Branschens konfidensindikator Tillverkningsindustrins konfidensindikator Branschens genomsnitt för

23 Diagrambilaga Företag 23 Konsumtionsvaruindustri Konsumtionsvaruindustri Orderingången totalt, säsongrensade värden Konsumtionsvaruindustri Produktionsvolymen, säsongrensade värden Konsumtionsvaruindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, säsongrensade värden Konsumtionsvaruindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme Konsumtionsvaruindustri Främsta hindret för företagens produktion, säsongrensade värden Konsumtionsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Andel ja-svar Otillräcklig efterfrågan Brist på maskin- och anläggningskapacitet Brist på arbetskraft Branschens konfidensindikator Tillverkningsindustrins konfidensindikator Branschens genomsnitt för

24 24 Diagrambilaga Företag Byggindustri Byggindustri Byggandet, säsongrensade värden Byggindustri Orderstocken, säsongrensade värden Orderstocken, nulägesomdöme Orderstocken, förändring Byggindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Byggindustri Främsta hindret för företagens byggande, säsongrensade värden 4 4 Andel ja-svar Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft Byggindustri Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt, säsongrensade värden Byggindustri Anbudspriserna

25 Diagrambilaga Företag 25 Handel Handel Försäljningsvolymen, säsongrensade värden Handel Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall 6-3 Handel Försäljningssituationen, säsongrensade värden Handel Antalet anställda, säsongrensade värden Nulägesomdöme Handel Varulagren och inköpen av varor, säsongrensade värden Handel Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Varulagren, nulägesomdöme Inköpen av varor, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för 96Q

26 26 Diagrambilaga Företag Handel med motorfordon Handel med motorfordon Försäljningsvolymen, säsongrensade värden Handel med motorfordon Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall 6-6 Handel med motorfordon Försäljningssituationen, säsongrensade värden Handel med motorfordon Antalet anställda, säsongrensade värden Nulägesomdöme Handel med motorfordon Varulagren och inköpen av varor, säsongrensade värden Handel med motorfordon Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Varulagren, nulägesomdöme Inköpen av varor, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

27 Diagrambilaga Företag 27 Partihandel Partihandel Försäljningsvolymen, säsongrensade värden Partihandel Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall 6-3 Partihandel Försäljningssituationen, säsongrensade värden Partihandel Antalet anställda, säsongrensade värden Nulägesomdöme Partihandel Varulagren och inköpen av varor, säsongrensade värden Partihandel Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Varulagren, nulägesomdöme Inköpen av varor, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

28 28 Diagrambilaga Företag Livsmedelshandel Livsmedelshandel Försäljningsvolymen, säsongrensade värden Livsmedelshandel Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall 6-1 Livsmedelshandel Försäljningssituationen, säsongrensade värden Livsmedelshandel Antalet anställda, säsongrensade värden Nulägesomdöme Livsmedelshandel Varulagren och inköpen av varor, säsongrensade värden Livsmedelshandel Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Varulagren, nulägesomdöme Inköpen av varor, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

29 Diagrambilaga Företag 29 Sällanköpsvaruhandel Sällanköpsvaruhandel Försäljningsvolymen, säsongrensade värden Sällanköpsvaruhandel Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall 6-3 Sällanköpsvaruhandel Försäljningssituationen, säsongrensade värden Sällanköpsvaruhandel Antalet anställda, säsongrensade värden Nulägesomdöme Sällanköpsvaruhandel Varulagren och inköpen av varor, säsongrensade värden Sällanköpsvaruhandel Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Varulagren, nulägesomdöme Inköpen av varor, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

30 3 Diagrambilaga Företag Privata tjänstenäringar Privata tjänstenäringar Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Privata tjänstenäringar Antalet anställda, säsongrensade värden Privata tjänstenäringar Volymen på inneliggande uppdrag/order, säsongrensade värden Privata tjänstenäringar Främsta hindret för företagets verksamhet, säsongrensade värden 2 2 Andel ja-svar Nulägesomdöme Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft 7 Privata tjänstenäringar Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Privata tjänstenäringar Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

31 Diagrambilaga Företag 31 Hotell och restauranger Hotell och restauranger Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Hotell och restauranger Antalet anställda, säsongrensade värden Hotell och restauranger Volymen på inneliggande uppdrag/order, säsongrensade värden Hotell och restauranger Främsta hindret för företagets verksamhet, säsongrensade värden 2 2 Andel ja-svar Nulägesomdöme Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft 7-2 Hotell och restauranger Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Hotell och restauranger Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

32 32 Diagrambilaga Företag Transport Transport Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Transport Antalet anställda, säsongrensade värden Transport Volymen på inneliggande uppdrag/order, säsongrensade värden Transport Främsta hindret för företagets verksamhet, säsongrensade värden 2 2 Andel ja-svar Nulägesomdöme Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft 7 Transport Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Transport Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

33 Diagrambilaga Företag 33 Åkerier Åkerier Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Åkerier Antalet anställda, säsongrensade värden Åkerier Volymen på inneliggande uppdrag/order, säsongrensade värden Åkerier Främsta hindret för företagets verksamhet, säsongrensade värden 4 4 Andel ja-svar Nulägesomdöme Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft 7 Åkerier Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Åkerier Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

34 34 Diagrambilaga Företag Researrangörer och resebyråer Researrangörer och resebyråer Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Researrangörer och resebyråer Antalet anställda, säsongrensade värden Researrangörer och resebyråer Volymen på inneliggande uppdrag/order, säsongrensade värden Researrangörer och resebyråer Främsta hindret för företagets verksamhet, säsongrensade värden Andel ja-svar Nulägesomdöme Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft 7-2 Researrangörer och resebyråer Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Researrangörer och resebyråer Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

35 Diagrambilaga Företag 35 Post och telekommunikation Post och telekommunikation Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Post och telekommunikation Antalet anställda, säsongrensade värden Post och telekommunikation Volymen på inneliggande uppdrag/order, säsongrensade värden Post och telekommunikation Främsta hindret för företagets verksamhet, säsongrensade värden 4 4 Andel ja-svar Nulägesomdöme Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft 7-2 Post och telekommunikation Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Post och telekommunikation Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

36 36 Diagrambilaga Företag Egna fastighetsförvaltare Egna fastighetsförvaltare Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Egna fastighetsförvaltare Antalet anställda, säsongrensade värden Egna fastighetsförvaltare Volymen på inneliggande uppdrag/order, säsongrensade värden Egna fastighetsförvaltare Främsta hindret för företagets verksamhet, säsongrensade värden 2 2 Andel ja-svar Nulägesomdöme Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft 7-1 Egna fastighetsförvaltare Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Egna fastighetsförvaltare Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

37 Diagrambilaga Företag 37 Fastighetsmäklare och -förvaltare Fastighetsmäklare och -förvaltare Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Fastighetsmäklare och -förvaltare Antalet anställda, säsongrensade värden Fastighetsmäklare och -förvaltare Volymen på inneliggande uppdrag/order, säsongrensade värden Fastighetsmäklare och -förvaltare Främsta hindret för företagets verksamhet, säsongrensade värden 8 8 Andel ja-svar Nulägesomdöme Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft 7-2 Fastighetsmäklare och -förvaltare Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Fastighetsmäklare och -förvaltare Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

38 38 Diagrambilaga Företag Uthyrning (exkl bemanning) Uthyrning (exkl bemanning) Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Uthyrning (exkl bemanning) Antalet anställda, säsongrensade värden Uthyrning (exkl bemanning) Volymen på inneliggande uppdrag/order, säsongrensade värden Uthyrning (exkl bemanning) Främsta hindret för företagets verksamhet, säsongrensade värden 6 6 Andel ja-svar Nulägesomdöme Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft 7-1 Uthyrning (exkl bemanning) Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Uthyrning (exkl bemanning) Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

39 Diagrambilaga Företag 39 Datakonsulter och dataservice Datakonsulter och dataservice Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Datakonsulter och dataservice Antalet anställda, säsongrensade värden Datakonsulter och dataservice Volymen på inneliggande uppdrag/order, säsongrensade värden Datakonsulter och dataservice Främsta hindret för företagets verksamhet, säsongrensade värden 4 4 Andel ja-svar Nulägesomdöme Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft 7-1 Datakonsulter och dataservice Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Datakonsulter och dataservice Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

40 4 Diagrambilaga Företag Uppdragsverksamhet Uppdragsverksamhet Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Uppdragsverksamhet Antalet anställda, säsongrensade värden Uppdragsverksamhet Volymen på inneliggande uppdrag/order, säsongrensade värden Uppdragsverksamhet Främsta hindret för företagets verksamhet, säsongrensade värden 4 4 Andel ja-svar Nulägesomdöme Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft 7 Uppdragsverksamhet Lönsamheten (säsongrensade värden) och försäljningspriserna Uppdragsverksamhet Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Lönsamheten, nulägesomdöme Försäljningspriserna, utfall Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

41 Tabellbilaga Företag 41 Konjunkturbarometern Företag Kvartal. Januari 28 Frågor Tillverkningsindustri Insatsvaruindustri Investeringsvaru- Konsumtionsvaru- Varaktiga Icke varaktiga industri industri konsumtionsvaror konsumtionsvaror Sni Sni: se sid 54 Sni: se sid 54 Sni: se sid 54 Sni: se sid 54 Sni: se sid företag 147 företag 715 företag 6 företag 192 företag 48 företag Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- och nuläge + = - tal + = - tal + = - tal + = - tal + = - tal + = - tal (de senaste tre månaderna) 11 Produktionsvolymen Produktionskapaciteten Produktionskapaciteten (nulägesomdöme) Nuvarande kapacitetsutnyttjande (i %) 87,42 87,19 9,6 82,45 82,13 82,5 15 Försäljningspriserna på hemmamarknaden Försäljningspriserna på exportmarknaden Orderingången på hemmamarknaden Orderingången på exportmarknaden Den totala orderstocken (nulägesomdöme) Exportorderstocken (nulägesomdöme) Orderstockens varaktighet i antal produktionsveckor Företagets konkurrenssituation på hemmamarknaden Företagets konkurrenssituation på EU-marknaden Företagets konkurrenssituation utanför EU Lönsamheten (nulägesomdöme) Antalet anställda Brist på: Yrkesarbetare Teknisk tjänstemannapersonal Annan personal Råvarulagren (nulägesomdöme) Färdigvarulagren Färdigvarulagren (nulägesomdöme) Främsta hindret för företagets produktion: 123 inget otillräcklig efterfrågan brist på maskin- och anläggningskapacitet brist på arbetskraft finansiella restriktioner andra faktorer Förväntningar och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Produktionsvolymen Produktionskapaciteten Försäljningspriserna på hemmamarknaden Försäljningspriserna på exportmarknaden Orderingången på hemmamarknaden Orderingången på exportmarknaden Antalet anställda Produktionsvolymen 1:a halvåret 28 jfr med 2:a halvåret Svarsprocent:

42 42 Tabellbilaga Företag Konjunkturbarometern Företag Kvartal. Januari 28 Frågor Livsmedels-, dryckes-, Textil-, beklädnads- Trävaruindustri Sågverk och Övrig trävaruindustri och tobaksindustri och lädervaruindustri träimpregeringsverk Sni Sni Sni 2 Sni 2.1 Sni företag 9 företag 25 företag 98 företag 17 företag Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- och nuläge + = - tal + = - tal + = - tal + = - tal + = - tal (de senaste tre månaderna) 11 Produktionsvolymen Produktionskapaciteten Produktionskapaciteten (nulägesomdöme) Nuvarande kapacitetsutnyttjande (i %) 78,67 84,5 9,9 88,41 91,55 15 Försäljningspriserna på hemmamarknaden Försäljningspriserna på exportmarknaden Orderingången på hemmamarknaden Orderingången på exportmarknaden Den totala orderstocken (nulägesomdöme) Exportorderstocken (nulägesomdöme) Orderstockens varaktighet i antal produktionsveckor Företagets konkurrenssituation på hemmamarknaden Företagets konkurrenssituation på EU-marknaden Företagets konkurrenssituation utanför EU Lönsamheten (nulägesomdöme) Antalet anställda Brist på: Yrkesarbetare Teknisk tjänstemannapersonal Annan personal Råvarulagren (nulägesomdöme) Färdigvarulagren Färdigvarulagren (nulägesomdöme) Främsta hindret för företagets produktion: 123 inget otillräcklig efterfrågan brist på maskin- och anläggningskapacitet brist på arbetskraft finansiella restriktioner andra faktorer Förväntningar och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Produktionsvolymen Produktionskapaciteten Försäljningspriserna på hemmamarknaden Försäljningspriserna på exportmarknaden Orderingången på hemmamarknaden Orderingången på exportmarknaden Antalet anställda Produktionsvolymen 1:a halvåret 28 jfr med 2:a halvåret Svarsprocent:

43 Tabellbilaga Företag 43 Konjunkturbarometern Företag Kvartal. Januari 28 Frågor Massa-, pappers- och Massaindustri Pappers- och Förlag; grafisk och Petroleumproduktion pappersvaruindustri pappindustri annan reproindustri och kärnbränsleindustri Sni 21 Sni Sni Sni 22 Sni företag 14 företag 62 företag 259 företag 13 företag Svarsalternativ Netto Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- och nuläge + = - tal + = - tal + = - tal + = - tal + = - tal (de senaste tre månaderna) 11 Produktionsvolymen Produktionskapaciteten Produktionskapaciteten (nulägesomdöme) Nuvarande kapacitetsutnyttjande (i %) 91,8 93,67 93,3 83,98 85,62 15 Försäljningspriserna på hemmamarknaden Försäljningspriserna på exportmarknaden Orderingången på hemmamarknaden Orderingången på exportmarknaden Den totala orderstocken (nulägesomdöme) Exportorderstocken (nulägesomdöme) Orderstockens varaktighet i antal produktionsveckor Företagets konkurrenssituation på hemmamarknaden Företagets konkurrenssituation på EU-marknaden Företagets konkurrenssituation utanför EU Lönsamheten (nulägesomdöme) Antalet anställda Brist på: Yrkesarbetare Teknisk tjänstemannapersonal Annan personal Råvarulagren (nulägesomdöme) Färdigvarulagren Färdigvarulagren (nulägesomdöme) Främsta hindret för företagets produktion: 123 inget otillräcklig efterfrågan brist på maskin- och anläggningskapacitet brist på arbetskraft finansiella restriktioner andra faktorer 8 44 Förväntningar och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Produktionsvolymen Produktionskapaciteten Försäljningspriserna på hemmamarknaden Försäljningspriserna på exportmarknaden Orderingången på hemmamarknaden Orderingången på exportmarknaden Antalet anställda Produktionsvolymen 1:a halvåret 28 jfr med 2:a halvåret Svarsprocent:

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005 Konjunkturbarometern Kvartal April 25 Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm 28 april 25 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 21 DECEMBER 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 3 JULI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 27 MAJ 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 JUNI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013 Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 213 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 APRIL 213 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JUNI 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 211 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 JULI 211 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Totala näringslivet... 3

Totala näringslivet... 3 Innehåll Totala näringslivet... 3 Tillverkningsindustri... 4 Insatsvaruindustri... 5 Investeringsvaruindustri... 6 Konsumtionsvaruindustri... 7 Varaktiga konsumtionsvaror... 8 Icke varaktiga konsumtionsvaror...

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 AUGUSTI 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern April 2015

Konjunkturbarometern April 2015 Konjunkturbarometern April 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 APRIL 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används som beslutsunderlag för den ekonomiska

Läs mer

Konjunkturbarometern Februari 2015

Konjunkturbarometern Februari 2015 Konjunkturbarometern Februari 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 2 FEBRUARI 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag

Läs mer

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR TJÄNSTEINDIKATORN 7 JUNI 2010 RAPPORT: TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR Tjänsteindikatorn från Almega visar att efter den överraskande starka ökningen under första kvartalet fortsätter tjänsteproduktionen

Läs mer

Konjunkturbarometern Augusti 2015

Konjunkturbarometern Augusti 2015 Konjunkturbarometern Augusti 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag för

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern December 2017

Konjunkturbarometern December 2017 Konjunkturbarometern December KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 13 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 165-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Konjunkturbarometern Juli 2016

Konjunkturbarometern Juli 2016 Konjunkturbarometern Juli 2 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 5-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Konjunktur och bostadsmarknad 16 februari 12 Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Sidan 9 Trögt i byggsektorn Sidan

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN STOCKHOLMSBAROMETERN Första kvartalet 212 212-5-1 Sammanfattning Stockholmskonjunkturen stärks tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 3 till 17 under 212 års första kvartal. Konjunkturindikatorn

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2012

Konjunkturbarometern September 2012 Konjunkturbarometern September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver forskning

Läs mer

Konjunkturbarometern Januari 2017

Konjunkturbarometern Januari 2017 Konjunkturbarometern Januari KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 211 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

Konjunkturbarometern Augusti 2016

Konjunkturbarometern Augusti 2016 Konjunkturbarometern Augusti KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Konjunkturbarometern December 2016

Konjunkturbarometern December 2016 Konjunkturbarometern December KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Konjunkturbarometern Juni 2016

Konjunkturbarometern Juni 2016 Konjunkturbarometern Juni 2 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 31, 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 5-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2013

Konjunkturbarometern September 2013 Konjunkturbarometern September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används som beslutsunderlag för den

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

TJÄNSTEINDIKATORN, 7 DECEMBER 2009, RAPPORT: SPLIT VISION

TJÄNSTEINDIKATORN, 7 DECEMBER 2009, RAPPORT: SPLIT VISION TJÄNSTEINDIKATORN, 7 DECEMBER 2009, RAPPORT: SPLIT VISION Produktionen i den privata tjänstesektorn väntas under fjärde kvartalet klättra över nivån för ett år sedan, men det är fortfarande en bra bit

Läs mer

HÖSTEN 2006 VÅREN 2007

HÖSTEN 2006 VÅREN 2007 HÖSTEN 26 VÅREN 27 INNEHÅLL Sammanfattning 2 Branschkonjunkturen 4 Tillverkningsindustri 4 - Stål- och metallindustri (del av tillverkningsindustri) 6 - Underleverantörsindustri (del av tillverkningsindustri)

Läs mer

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015 Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland Oktober 2015 Konjunkturläge - konjunkturbarometer Konjunkturinstitutet mäter konjunkturen i ett antal branscher i Sverige på nationell och regional nivå

Läs mer

Tillväxt i Lidköping 2015-06-11. Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet

Tillväxt i Lidköping 2015-06-11. Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet Tillväxt i Lidköping Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet Martin Ström Robin Svensén 2015-06-11 Innehåll Sammanfattning sid. 3 Inledning

Läs mer

Konjunkturbarometer Norrland

Konjunkturbarometer Norrland Hösten 28 Konjunkturbarometer Norrland Låg Hög +5 Min Max Topplån för företag Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Massa- och pappersindustri 5 Verkstadsindustri 6

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2010 Tredje kvartalet 2010 (2010-11-03) Stockholmskonjunkturen fortsätter att utvecklas starkt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar något från 31 till 32 under årets tredje kvartal. Situationen för

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2016

Konjunkturbarometern September 2016 Konjunkturbarometern September KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 36, 3 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Fortsatt lågkonjunktur

Fortsatt lågkonjunktur Teknikföretagens konjunkturbarometer 2:A kvartalet 12 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 485 företag. Försäljningen uppgår till 53 Mdr SEK, varav 79 % säljs

Läs mer

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2002

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2002 Konjunkturbarometer Norrland Hösten 22 Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Massa- och pappersindustri 5 Verkstadsindustri 6 Trävaruindustri 7 Byggnadsindustri 8 Industriinvesteringar

Läs mer

I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.

I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Konjunkturbarometern April 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar

Läs mer

Brist på arbetskraft i Stockholm

Brist på arbetskraft i Stockholm 2008 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Brist på arbetskraft i Stockholm Sammanfattning Konjunkturen i Stockholm nådde under år 2007 rekordnivåer inom flera branscher. Samtidigt som det

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 2015

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 2015 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 215 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 566 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 543 Mdr SEK, varav 77

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:a KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:a KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:a KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 513 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 572 Mdr SEK, varav 77 %

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007 Lönerapport år 2008 Lönerna ökade i genomsnitt med 3,8 procent för arbetare och 3,6 procent för tjänstemän år 2007. Det är första gången på tio år som lönerna ökat mer för arbetare än för tjänstemän. Löneskillnaden

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 556 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 589 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2017

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2017 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 217 Teknikföretagens konjunkturbarometer för 3:e kvartalet omfattar bedömningar från 534 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 615 Mdr SEK, varav 8 % säljs

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning 46 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2002-2003 16-w år Näringsgren 2002 2003 (förvärvsarbetande 1-w tim) Antal % Antal % Jordbruk, skogsbruk

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, januari Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, februari Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen JÖNKÖPINGS LÄN Juni Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP)

Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) Kontaktperson: Kristian Söderholm, tel:

Läs mer

Nyregistreringar av lastbilar Antal per månad. Trend

Nyregistreringar av lastbilar Antal per månad. Trend Stark uppgång för detaljhandeln sid 7 Kraftigt höjda importpriser sid 1 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T NUMMER 5 31 maj Lastbilsmarknaden allt starkare antal 5 Nyregistreringar

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen DALARNAS LÄN Juni 21 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Januari 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Konjunkturen i Småland med öarna i regionalt perspektiv

Konjunkturen i Småland med öarna i regionalt perspektiv Konjunkturen i Småland med öarna i regionalt perspektiv Privata näringslivet, fjärde kvartalet 212-2 -4-6 -8-1 -12-14 -16-18 -2 Stockholm Östra Småland med öarna Hela landet Sydsverige Västsverige Norra

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för 3:e kvartalet omfattar bedömningar från 537 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 566 Mdr SEK, varav 76 % säljs

Läs mer

Enkätundersökning SOU 2003:16

Enkätundersökning SOU 2003:16 Bilaga 3 Tabeller Denna tabellbilaga innehåller den statistik som presenteras i kapitel 1 och 6. I bilagan finns både statistik från enkätundersökningen och statistik som tagits fram av Statistiska centralbyrån

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 13 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 25 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - IFO-index föll för andra

Läs mer

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad DÄMPADE FÖRVÄNTNINGAR På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökning av efterfrågan på varor

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Augusti 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Upplysningar. E-post: branschnyckeltal@scb.se Tfn: 019-17 66 30, Fax 019-17 70 85 Postadress: Statistiska centralbyrån

Upplysningar. E-post: branschnyckeltal@scb.se Tfn: 019-17 66 30, Fax 019-17 70 85 Postadress: Statistiska centralbyrån Konsten att bedöma ett företag! SCB:s branschnyckeltal omfattar drygt 40 nyckeltal utvecklade i samarbete med BAS-kontogruppen Omfattar ca 600 branscher Visar median- och kvartilvärden för varje bransch

Läs mer

Statistikinfo 2014:11

Statistikinfo 2014:11 Statistikinfo 214:11 Ökat antal förvärvsarbetande 213 77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 213, en ökning med 1 437 personer jämfört med 212. För andra året i rad var transportmedelsindustrin

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÄSTERBOTTEN är relativt opåverkad av den rådande ekonomiska världskrisen. Det har skett en återhämtning i flera branscher och även på arbetsmarknaden efter den

Läs mer

Nu gävlar går det bra!

Nu gävlar går det bra! Stockholms län Juni 27 Nu gävlar går det bra! Företagskonkurser i Riket 1989-26 (Källa: Upplysningscentralen, UC) 18,9 16,8 1,3 12,7 1-tal 6,9 8,2 1,1 9,8 9,1 7,6,4,6 6,3 6,9 7,1 6,6,9,3 89 199 91 92 93

Läs mer

Statistikinfo 2016:06

Statistikinfo 2016:06 Statistikinfo 216:6 Över förvärvsarbetande i Linköping 872 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 215, en ökning med 1 844 personer jämfört med 215, vilket är den näst största ökningen någonsin

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Västra Götalands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra

Läs mer

Konjunkturen i Östra Mellansverige i regionalt perspektiv

Konjunkturen i Östra Mellansverige i regionalt perspektiv Konjunkturen i Östra i regionalt perspektiv Privata näringslivet, fjärde kvartalet 212-2 -4-6 -8-1 -12-14 -16-18 -2 Stockholm Östra Småland med öarna Hela landet Sydsverige Västsverige Norra Mellersta

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012 PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Uppsala län Innehållsförteckning Sid ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER... 3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Perspektiv på den låga inflationen

Perspektiv på den låga inflationen Perspektiv på den låga inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 7 Inflationen blev under fjolåret oväntat låg. Priserna i de flesta undergrupper i KPI ökade långsammare än normalt och inflationen blev

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

SIGNALEN INVESTERINGS INNEHÅLL

SIGNALEN INVESTERINGS INNEHÅLL 1 INVESTERINGS SIGNALEN INNEHÅLL Oktober Sammanfattning 2 Om Investeringssignalen 3 Inledning 4 Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen 9 Utvecklingen för industrikonsulterna 15 Sysselsättningsläget

Läs mer

S2001:012. Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 1999

S2001:012. Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 1999 S2001:012 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 1999 Foreign owned enterprises economic figures 1999 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 1999 Foreign owned enterprises economic figures 1999 Innehållsförteckning

Läs mer

Konjunkturrapport Mars 2012

Konjunkturrapport Mars 2012 Konjunkturrapport Mars 2012 Konjunkturrapport publicerad 03/2012 3 (16) Konjunkturrapport mars 2012 Sveriges Ingenjörers konjunkturrapport sammanställs två gånger per år. Rapporten bygger dels på egeninsamlade

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Konjunkturindikatorer 2015

Konjunkturindikatorer 2015 Översikter och indikatorer 2013:1 Översikter och indikatorer 2016:2 Publicerad: 21-01-2016 Richard Palmer, utredare, tel. +358 (0)18 25 4 89 Konjunkturindikatorer 2015 I korthet - Förändringar i råoljepriset

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2010 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Översikt: Fortsatt god arbetsmarknad men fler i program 3 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 5 Fallande siffror

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Västernorrlands län Text Anna-Lena Arvidsson, ansvarig utredare i Västernorrlands län. Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Västernorrlands

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN Fjärde kvartalet 211 212-2-7 För andra kvartalet i rad sedan mätningarna startade för drygt tio år sedan ligger konjunkturindikatorn för Stockholms näringsliv under sin genomsnittliga nivå. Stockholmsbarometern

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2005

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2005 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2005 Uppsala Riket Gotland Västra Götaland Jämtland Halland Södermanland Västmanland Östergötland Västerbotten Gävleborg Dalarna Norrbotten

Läs mer

Fortsatt stora utmaningar för svenska företag

Fortsatt stora utmaningar för svenska företag Swedbank Analys Nr 9 29 september 2009 Fortsatt stora utmaningar för svenska företag En svag omvärldskonjunktur och ökad konkurrens höjer kraven på rationaliseringar både bland tillverkande och tjänsteproducerande

Läs mer

Kompletterande tabell- och. figurdokument till Jobbdynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009. Rapport till ESO.

Kompletterande tabell- och. figurdokument till Jobbdynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009. Rapport till ESO. 1 Kompletterande tabell- och figurdokument till Jobbdynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009. Rapport till ESO. Rickard Hammarberg Fredrik Heyman Pehr-Johan Norbäck Lars Persson Maj 2013 Kompletterande

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA JANUARI 2015 Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 Enligt Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 är

Läs mer