Konjunkturbarometern Juli 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konjunkturbarometern Juli 2016"

Transkript

1 Konjunkturbarometern Juli 2 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 62 STOCKHOLM , ISSN

2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen samt bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi. I Konjunkturbarometern publicerar vi varje månad statistik över företagens och hushållens syn på den ekonomiska utvecklingen. Undersökningar liknande Konjunkturbarometern görs i alla EU-länder. Rapporten Konjunkturläget är främst en prognos för svensk och internationell ekonomi, men innehåller också djupare analyser av aktuella makroekonomiska frågor. Konjunkturläget publiceras fyra gånger per år. The Swedish Economy är den engelska översättningen av delar av rapporten. I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Den årliga rapporten Miljö, ekonomi och politik är en översyn och analys av miljöpolitiken ur ett samhälsekonomiskt perspektiv. Vi publicerar också resultat av utredningar, uppdrag och forskning i serierna Specialstudier, Working paper, PM och som remissvar. Du kan ladda ner samtliga rapporter från vår webbplats, Statistik och data hittar du på

3 Innehåll Sammanfattning... 5 Företag... 7 Totala näringslivet... 7 Tillverkningsindustri... 8 Bygg- och anläggningsverksamhet... 9 Handel... 1 Privata tjänstenäringar... Hushåll... Tabellbilaga... Företag, konfidensindikatorer Hushåll, samtliga frågor Diagrambilaga Totala näringslivet Tillverkningsindustri Bygg- och anläggningsverksamhet Handel Privata tjänstenäringar Hushåll Begrepp och definitioner... 55

4

5 Konjunkturbarometern juli 2 5 Sammanfattning Barometerindikatorn, som sammanfattar hushållens och företagens syn på ekonomin, föll från, i juni till,2 i juli. Bland företagen bidrog tillverkningsindustri och detaljhandel till nedgången. Samtidigt sjönk hushållens konfidensindikator med 3,3 enheter. Trots nedgången pekar barometerindikatorn fortsatt på en något starkare ekonomisk tillväxt än normalt. En av de sektorer som bidrog positivt är tjänstesektorn, vars konfidensindikator steg för andra månaden i rad. Företagens samlade omdöme om rådande efterfrågeläge fortsätter att vara historiskt högt. Alla ingående sektorer bidrar till den positiva bilden. Antalet anställda uppges ha ökat i relativt stor omfattning de senaste tre månaderna, men ökningen kommer främst från handeln och de privata tjänstenäringarna. Trots nyanställningar ökade andelen företag som redovisar brist på arbetskraft ytterligare i juli och ligger nu betydligt över det historiska genomsnittet. Senast ett högre bristtal uppmättes var i januari 28. Samtliga företagssektorer rapporterar om arbetskraftsbrist. Företagens anställningsplaner är mer optimistiska än normalt inom alla delar av näringslivet med undantag för handeln där de är i nivå med det historiska genomsnittet. Tillverkningsindustrin rapporterar om god order- och produktionstillväxt de senaste tre månaderna. na på utvecklingen de kommande tre månaderna är dock något mer pessimistiska än normalt. Även byggföretagen rapporterar om god ordertillväxt de senaste tre månaderna och förväntningarna på orderstockar, byggande och sysselsättning fortsätter att vara mer optimistiska än normalt. Andelen handelsföretag som rapporterar om ökad försäljning de senaste tre månaderna fortsätter att vara historiskt hög och företagen är mycket nöjda med nuvarande försäljningssituation. Tjänstesektorn rapporterar också om ökad efterfrågan de senaste månaderna. na på efterfrågeutvecklingen har stigit något och ligger strax över det historiska genomsnittet. Begrepp och metod Barometerindikatorn har som syfte att mäta det aktuella stämningsläget i den svenska ekonomin genom att använda informationen från både företags- och hushållsbarometern. Barometerindikatorn samvarierar med förändringen av BNP. Den har standardiserats till medelvärde 1 och standardavvikelse 1. Konfidensindikatorer används för att sammanfatta situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor. De är standardiserade till medelvärde 1 och standardavvikelse 1. Nettotal är skillnaden mellan andelen respondenter som svarat till exempel ökat och minskat eller bättre och sämre på en fråga. Säsongsrensning av en tidsserie innebär att avlägsna variationer som beror på säsong. Trend Ibland redovisas även trend, där tillfälliga effekter (brus) avlägsnats. Läs mer om begreppen i Konjunkturbarometern på sidan 55. Eller fördjupa dig ytterligare i vår metodbok på Tabell 1 Indikatorer i Konjunkturbarometern Index medelvärde=1 maj 2 jun 2 jul 2 Förän -dring Läget 1 Barometerindikatorn,1,,2 -,8 + Konfidensindikatorer Tillverkningsindustri,9,5,1-1,4 + Bygg- och anläggningsverksamhet,2 19,5 19,7,2 + Detaljhandel,6,6,9 -,7 + Privata tjänstenäringar 1,3,8,4 1,6 + Hushåll 96 98,5 95,2-3,3 - Anmärkning: Indikatorerna revideras något varje månad när de ingående nettotalen säsongsrensas. Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av de ingående sektorernas konfidensindikatorer mycket starkare än normalt, + starkare än normalt, = ungefär som normalt, - svagare än normalt, -- mycket svagare än normalt

6 6 Sammanfattning Barometerindikatorn Index, medelvärde=1 Tillverkningsindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde= Konfidensindikator Trend 6 Bygg- och anläggningsverksamhet Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=1 Detaljhandel Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde= Konfidensindikator Trend Konfidensindikator Trend 6 Privata tjänstenäringar Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=1 Hushåll Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde= Konfidensindikator Trend Konfidensindikator Trend 6

7 Konjunkturbarometern juli 2 7 Företag Totala näringslivet Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=1 Totala näringslivet ÖKAD BRIST PÅ ARBETSKRAFT Konfidensindikatorn för totala näringslivet steg från,4 i juni till,3 i juli och signalerar om ett starkare läge än normalt. Alla sektorer, med undantag för tillverkningsindustrin, bidrog till uppgången och nuläge: Företagens samlade omdöme om rådande efterfrågeläge fortsätter att vara historiskt högt. Alla ingående sektorer bidrar till den positiva bilden. Antalet anställda uppges ha ökat i relativt stor omfattning de senaste tre månaderna, men ökningen är främst hänförbar till handeln och de privata tjänstenäringarna. Andelen företag som redovisar brist på arbetskraft har ökat ytterligare i juli och ligger nu betydligt över det historiska genomsnittet. Senast ett högre bristtal uppmättes var i januari 28. Samtliga företagssektorer rapporterar om arbetskraftsbrist. : Företagens anställningsplaner är mer optimistiska än normalt inom alla delar av näringslivet med undantag för handeln där de är i nivå med det historiska genomsnittet. Företagens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt uppgår till,8 procent, en viss nedjustering från april då motsvarande skattning uppgick till,9 procent Konfidensindikatorn Trend Totala näringslivet Efterfrågeläge (nulägesomdöme), säsongsrensade nettotal Tabell 2 Totala näringslivet, månadsvisa frågor Säsongsrensade nettotal Medel apr 2 maj 2 jun 2 jul 2 Konfidensindikator,,7,4,3 Efterfrågeläge, nulägesomdöme Antal anställda, utfall Totala näringslivet Brist på arbetskraft (andel ja-svar), säsongsrensade värden 4 4 Antal anställda, förväntningar Tabell 3 Totala näringslivet, kvartalsvisa frågor Säsongsrensade nettotal Medel okt 2 jan 2 apr 2 jul 2 Brist på arbetskraft i nuläget Lönsamhet, nulägesomdöme

8 8 Företag Tillverkningsindustri Orderingång på hemmamarknaden, Tillverkningsindustri 6 6 ANSTÄLLNINGSPLANERNA PEKAR PÅ OFÖRÄNDRAD (kvartalsfråga) Tillverkningsindustri Orderingång på exportmarknaden, (kvartalsfråga) SYSSELSÄTTNING och nuläge: Industriföretagen rapporterar om förhållandevis god ordertillväxt på hemmamarknaden de senaste tre månaderna. Starkast utveckling redovisar annan transportmedelsindustri, industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter, textilindustri och kemisk industri. Även exportorderingången uppges ha ökat, i ungefär normal omfattning. Här redovisar livsmedelsindustri, massaindustri, motorfordonsindustri och möbelindustri högst nettotal. Företagens samlade omdöme om storleken på de totala orderstockarna har inte ändrats nämnvärt från förra månaden och ligger fortsatt över det historiska genomsnittet. Omdömena om exportorderstockarna har samtidigt förbättrats något till att också överstiga normalnivå. Industrin rapporterar sammantaget om god produktionstillväxt de senaste tre månaderna samtidigt som produktionskapaciteten uppges ha ökat. Kapacitetsutnyttjandet uppgår till 84 procent jämfört med 83 procent i april. Företagen i tillverkningsindustrin fortsätter att vara mindre missnöjda än normalt med storleken på färdigvarulagren. Industrisysselsättningen tycks ha varit i stort sett oförändrad under perioden. Andelen industriföretag som upplever brist på arbetskraft har ökat sedan april och är nu klart högre än det historiska genomsnittet. Bristen avser både yrkesarbetare och tekniska tjänstemän. Företagen rapporterar om sänkta exportmarknadspriser de senaste tre månaderna medan försäljningspriserna på hemmamarknaden har höjts något under samma period. Det samlade omdömet om lönsamheten har förbättrats marginellt sedan mätningen i april och är nu något bättre än normalt. Tillverkningsindustri Produktionsvolym, : Industriföretagens förväntningar på orderingången de närmaste tre månaderna är något mer pessimistiska än normalt. Även produktionsplanerna har tonats ner till att vara något lägre än normalt. Mest optimistiska produktionsplaner redovisar trävaruindustri, motorfordonsindustri, läkemedelsindustri och metallvaruindustri. Produktionskapaciteten förväntas sammantaget öka i relativt stor omfattning de kommande månaderna. Industriföretagens anställningsplaner pekar på ungefär oförändrad sysselsättning framöver. Företagen aviserar höjda hemmamarknadspriser men oförändrade exportmarknadspriser på tre månaders sikt

9 Konjunkturbarometern juli 2 9 Tabell 4 Tillverkningsindustri, månadsvisa frågor Säsongsrensade nettotal Medel apr 2 maj 2 jun 2 jul 2 Produktionsvolym, utfall Tillverkningsindustri Antalet anställda, Orderingång hemmamarknad, utfall 5 Orderingång exportmarknad, utfall Orderstock, nulägesomdöme Exportorderstock, nulägesomdöme Färdigvarulager, nulägesomdöme Antal anställda, utfall Produktionsvolym, förväntningar Försäljningspriser hemmamarknad, förväntningar Försäljningspriser exportmarknad, förväntningar Antal anställda, förväntningar Tabell 5 Tillverkningsindustri, kvartalsvisa frågor Säsongsrensade nettotal Medel okt 2 jan 2 apr 2 jul 2 Produktionskapaciteten, utfall Kapacitetsutnyttjande (i procent) Brist på arbetskraft Yrkesarbetare Tillverkningsindustri Brist på, Tekniska tjänstemän Orderingång hemmamarknad, förväntningar Yrkesarbetare (kvartalsfråga) Teknisk tjänstemannapersonal (kvartalsfråga) Orderingång exportmarknad, förväntningar Lönsamheten, nulägesomdöme Produktionskapacitet, förväntningar Bygg- och anläggningsverksamhet Byggandet, 8 8 Bygg- och anläggningsverksamhet BRIST PÅ ARBETSKRAFT OCH OPTIMISMISTISKA 2 2 ANSTÄLLNINGSPLANER och nuläge: Byggföretagen rapporterar om god ordertillväxt de senaste tre månaderna och är betydligt mer nöjda än normalt med storleken på de inneliggande orderstockarna. Andelen företag som rapporterar att byggandet ökat de senaste månaderna är fortsatt högre än det historiska genomsnittet även om den trendmässigt minskat sedan början av året

10 1 Företag Bygg- och anläggningsverksamhet Antalet anställda, Antal anställda har sammantaget varit ungefär oförändrat inom bygg- och anläggningsverksamhet och en fortsatt hög andel byggföretag anger att brist på arbetskraft är det främsta hindret för ökat byggande : Byggföretagens förväntningar på orderstockarna fortsätter att vara betydligt mer optimistiska än normalt. na på byggandet har förvisso dämpats under det första halvåret i år, men är fortfarande något högre än det historiska genomsnittet. Det pekar på att byggandet kommer att öka i relativt god omfattning de närmaste tre månaderna. Anställningsplanerna signalerar att även sysselsättningen kommer att öka i större omfattning än normalt i byggsektorn. Anbudspriserna väntas sammantaget öka på tre månaders sikt. Bygg- och anläggningsverksamhet Främsta hindret för ökat byggande (andel företag), säsongsrensade värden Tabell 6 Bygg- och anläggningsverksamhet, månadsvisa frågor Säsongsrensade nettotal Medel apr 2 maj 2 jun 2 jul 2 Byggandet, utfall Anbudspriser, utfall Orderstock, utfall Orderstock, nulägesomdöme Antal anställda, utfall Byggandet, förväntningar Anbudspriser, förväntningar Orderstock, förväntningar Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft Antal anställda, förväntningar Handel Handel Försäljningssituation, Nulägesomdöme HISTORISKT HÖG ARBETSKRAFTSBRIST INOM HANDEL MED MOTORFORDON och nuläge: Andelen handlare som rapporterar om ökad försäljning de senaste tre månaderna fortsätter att vara historiskt hög och företagen är mycket nöjda med nuvarande försäljningssituation. Undantaget är specialiserad butikshandel vars omdömen ligger strax under det historiska genomsnittet. Antalet anställda har sammantaget ökat i betydligt högre omfattning än normalt de senaste tre månaderna. Även här utgör specialiserad butikshandel undantaget. Branschen rapporterar om oförändrad sysselsättning vilket är en svagare utveckling än normalt. Andelen företag som anger att de har brist på personal är dock fortsatt klart högre än det historiska genomsnittet. Bristen är främst hänförbar till detaljhandeln där bristtalen ligger på en historiskt hög nivå. Senast motsvarande nivåer uppmättes var

11 Konjunkturbarometern juli 2 under år 2. Högst bristtal redovisar handel med motorfordon där bristtalen aldrig tidigare varit så höga. Försäljningspriserna har sammantaget höjts inom handeln och företagen fortsätter att vara mycket nöjda med lönsamheten, även om lönsamhetsomdömet dämpats något från den mycket höga nivå som uppmättes i början av året. Handel Försäljningsvolymen, : Handlarna är fortsatt optimistiska om kommande månaders försäljning. Även förväntningarna på hur försäljningssituationen kommer att utvecklas på sex månaders sikt är förhållandevis optimistiska. Varuinköpen väntas öka i något större omfattning än normalt. Företagens anställningsplaner är i nivå med det historiska genomsnittet och pekar på en viss ökad sysselsättning inom handeln de närmaste tre månaderna. Försäljningspriserna väntas sammantaget stiga på tre månaders sikt. Andelen handlare som aviserar prishöjningar är ungefär i nivå med det historiska genomsnittet. Tabell 7 Handel, månadsvisa frågor Säsongsrensade nettotal Handel Antalet anställda, Medel apr 2 maj 2 jun 2 jul 2 Försäljningsvolym, utfall Försäljningssituation, nulägesomdöme Varulager, nulägesomdöme Antal anställda, utfall Försäljningsvolym, förväntningar Försäljningspriser, förväntningar Inköp av varor, förväntningar (kvartalsfråga) (kvartalsfråga) Antal anställda, förväntningar 9 9 Försäljningssituation om 6 mån Tabell 8 Handel, kvartalsvisa frågor Säsongsrensade nettotal Medel okt 2 jan 2 apr 2 jul 2 Brist på personal i nuläget 19 Handel med motorfordon Brist på personal, andel ja-svar (säsongsrensade värden) Lönsamhet i nuläget Säsongsrensade nettotal Historiskt genomsnitt -1

12 Företag Privata tjänstenäringar Efterfrågan på företagets tjänster, Privata tjänstenäringar Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), Privata tjänstenäringar ÖKAD BRIST PÅ PERSONAL och nuläge: Tjänsteföretagen rapporterar att efterfrågan på deras tjänster ökat de senaste tre månaderna och det samlade omdömet om storleken på uppdragsvolymen ligger kvar över det historiska genomsnittet. Några av de tjänstebranscher som är mest nöjda med uppdragvolymen är uthyrningsfirmor, konsultbyråer inom PR, kommunikation och organisation, hotell samt arkitekter. Försäljningspriserna uppges sammantaget ha stigit något de senaste tre månaderna och tjänsteföretagen är förhållandevis nöjda med lönsamheten i nuläget. De privata tjänstenäringarna rapporterar sammantaget om en ökning av antalet anställda de senaste månaderna. Andelen företag som upplever brist på personal har samtidigt fortsatt öka sedan april och är betydligt högre än det historiska genomsnittet. Senast bristtalen i tjänstesektorn låg på motsvarande höga nivåer var under 28. Högst bristtal redovisar datakonsulter, arkitekter och tekniska konsulter, konsultbyråer inom PR, kommunikation och organisation samt åkerier : Tjänsteföretagens förväntningar på efterfrågeutvecklingen på tre månaders sikt har stigit något från förra månaden och ligger nu strax över det historiska genomsnittet. Även förväntningarna på efterfrågeutvecklingen på sex månaders sikt är något mer optimistiska än normalt. Anställningsplanerna pekar på en ökad sysselsättning i tjänstesektorn de kommande månaderna. Andelen tjänsteföretag som aviserar höjda försäljningspriser på tre månaders sikt är något högre än andelen som aviserar prissänkningar. Privata tjänstenäringar Antal anställda, Tabell 9 Privata tjänstenäringar, månadsvisa frågor Säsongsrensade nettotal Utvecklingen av företagets verksamhet, utfall Efterfrågan på företagets tjänster, utfall Volymen på inneliggande uppdrag, nulägesomdöme Medel apr 2 maj 2 jun 2 jul Försäljningspriser, utfall Antal anställda, utfall -1 1 Efterfrågan på företagets tjänster, förväntningar Försäljningspriser, förväntningar Antal anställda, förväntningar 5 1 7

13 Konjunkturbarometern juli 2 Tabell 1 Privata tjänstenäringar, kvartalsvisa frågor Säsongsrensade nettotal Medel okt 2 jan 2 apr 2 jul 2 Brist på personal i nuläget Lönsamhet i nuläget Svaren samlades in mellan 28 juni och 18 juli. Privata tjänstenäringar Brist på personal (andel ja- svar), Säsongsrensade nettotal Historiskt genomsnitt 5

14

15 Konjunkturbarometern juli 2 Hushåll SYNEN PÅ DEN EGNA EKONOMIN DÄMPADES I JULI Hushållens syn på både sin egen och svensk ekonomi dämpades i juli. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi, föll under det historiska genomsnittet efter att ha legat stabilt över sedan början av 2. Nedgången i mikroindex förklaras främst av mer pessimistiska förväntningar på den egna ekonomin framöver. Omdömet om den egna ekonomin i nuläget är däremot fortsatt positivt. och nuläge: Hushållens dystra bild av den svenska ekonomin i nuläget dämpades ytterligare i juli. Synen på den egna ekonomin i nuläget ändrades däremot inte nämnvärt utan fortsätter att vara mer positiv än normalt. Även inställningen till om det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror fortsätter att vara förhållandevis positiv. En betydligt högre andel hushåll än normalt uppger att de sparar i nuläget. Hushållens syn på risken att själv bli arbetslös fortsätter att vara relativt ljus. : Hushållen är något mer pessimistiska än förra månaden om hur den egna ekonomin kommer att utvecklas det närmaste året. na är i ett historiskt perspektiv mer pessimistiska än normalt. En oförändrat hög andel hushåll tror dock att de kommer att kunna spara något de närmaste tolv månaderna. Hushållens förväntningar på den svenska ekonomin, som varit betydligt lägre än normalt under en längre period, sjönk ytterligare i juli och synen på arbetslösheten tolv månader framåt är oförändrat pessimistisk. Pris- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt har sänkts till 1,6 procent i juli från 1,9 procent i juni. Samtidigt har förväntningarna på den rörliga bostadsräntan justerats ner; från 2, till 2, procent på ett års sikt, från 2,69 till 2,62 procent på två års sikt och från 3,46 till 3,4 procent på fem års sikt. Hushållen tror att bostadspriserna i allmänhet kommer att öka med 4,9 procent de kommande tolv månaderna, jämfört med 5,4 procent i juni. Priset på den egna bostaden väntas öka med 4, procent, en marginell nedjustering från förra månaden då motsvarande siffra var 4,1 procent. Hushåll Mikro- och makroindex, säsongsrensade värden. Index, medelvärde= Hushåll 7 9 Makroindex (svensk ekonomi) Mikroindex (egen ekonomi) Ekonomin i Sverige, (bättre sämre) Hushåll För närvarande Om tolv månader Risken att själv bli arbetslös, säsongsrensade nettotal (ökat - minskat) Resultaten för samtliga frågor i Konjunkturbarometern Hushåll finns på sidan 19. Svaren samlades in mellan 1 och juli

16 Tabellbilaga Tabellbilaga Företag, konfidensindikatorer Hushåll, samtliga frågor... 19

17 Konjunkturbarometern juli 2 17 Företag, konfidensindikatorer Totala näringslivet Säsongsrensade värden, index medelvärde=1 Bransch Max Min maj 2 jun 2 jul 2 Förändring Totala näringslivet 9,2 67,2,7,4,3,9 + Läget Tillverkningsindustri Säsongsrensade värden, index medelvärde=1 Bransch Max Min maj 2 jun 2 jul 2 Förändring Tillverkningsindustri,9 64,1,9,5,1-1,4 + Insatsvaruindustri 8,6 66,2,,9,6-2,3 + Investeringsvaruindustri,4 65,9 99,8 99,1 93,6-5,5 - Konsumtionsvaruindustri 1,7 72,9,7 1,9 19,8 8,9 + Varaktiga konsumtionsvaror 9, 7,4,6 17,9 18,6,7 + Icke varaktiga konsumtionsvaror 2,2 72,6,9 99,4 19,2 9,8 + Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri Textil-, beklädnads och lädervaruindustri Läget 2,3 73,8 2,3 1,9 2,,1 ++ 6,3 65, 1,5 19,7,3-3,4 + Trävaruindustri 2,4 73,3,2,3 17,6 3,3 + Sågverk, 73,6,,1 17,8 1,7 + Övrig trävaruindustri 4,9 71,5,5,2, 2,8 + Massa-, pappers och pappersvaruindustri 4, 72,6,6 2,1,2-1,9 ++ Massaindustri 1,3 77,8 97, 1,2 1,4,2 ++ Pappers- och pappersvaruindustri,3 73,9,8 2,3,5-5,8 + Grafisk och annan reproduktionsindustri 7,1 7,1,5 7,9 19,6-8,3 + Stenkols- & raffinerade petroleumprodukter 3,8 6, 84,7 92,4 94,3 1,9 - Kemisk industri 2,1 67,9,4 1,7,4-5,3 + Farmaceutiska basprodukter & läkemedel 9,3 71,3 99,3 87,8,9,1 + Gummi- och plastvaruindustri 8, 64,8 1,4,6, -6,6 + Andra icke-metalliska mineraliska prod. 5, 68,4 17,7,3 19,5 4,2 + Stål- och metallverk 8, 68,5 95,6 1,1 99, -1,1 = Järn- och stålverk 7,7 7,4 95,2, 96,8-4,2 - Metallvaruindustri 9, 7,2 96,2 91,7 92,6,9 - Datorer, elektronikvaror och optik 8,4 76,8, 96,8 89,6-7,2 -- Industri för elapparatur 9,1 74,1 19,5, 98,9-5,1 - Maskinindustri 8,5 7,3 96,8 97,9 98,9 1, - Motor- och släpfordonsindustri 8,3 66,2,7,7 1,8-3,9 = Annan transportmedelsindustri 4,2 71,8 97,3,4 17,3 5,9 + Möbelindustri,6 75,1,4 98,5 99,3,8 = Övrig tillverkningsindustri 8,1 72,3 18,7 99,7 98,3-1,4 - Reparationsverkstäder & installationsföretag 7,9 69,8 99,9 2,2,9-8,3 +

18 18 Tabellbilaga Byggindustri Säsongsrensade värden, index medelvärde=1 Bransch Max Min maj 2 jun 2 jul 2 Förändring Bygg- och anläggningsverksamhet 2,2 79,1,2 19,5 19,7,2 + Läget Handel Säsongsrensade värden, index medelvärde=1 Bransch Max Min maj 2 jun 2 jul 2 Förändring Detaljhandel 4,2 66,6,6,6,9 -,7 + Handel med motorfordon; verkstäder,1 68,1,7 18,3 17,6 -,7 + Livsmedelshandel 9,3 71,3, 17,1 19,4 2,3 + Specialiserad butikshandel 5,1 63,5,7,4,5 -,9 + Läget Butiker för informations- & kommunikationsutrustning 2, 62,3 4,1 83,5 99,,5 = Butiker för heminredningsartiklar och husgeråd 2,9 63,7 93,3,6 98,3-4,3 - Butiker för kultur- och fritidsartiklar 3,8 67,9 97,9 83,9,4 17,5 + Butiker för övriga hushållsvaror 9,7 73,9,1,6,9-3,7 + Handel på postorder och internet 5,8 64,9 97,8 94,3 92,9-1,4 - Privata tjänstenäringar Säsongsrensade värden, index medelvärde=1 Bransch Max Min maj 2 jun 2 jul 2 Förändring Privata tjänstenäringar 9,4 7,7 1,3,8,4 1,6 + Landtransport 8,4 69,9 17,6,1 17,8 3,7 + Åkerier 8,1 65,7,7,,3 1,3 + Hotell och restauranger 8,7 71,5,3 19,3,1,8 ++ Datakonsulter, programvaruproducenter o.d. Läget 9,2 63,1 97,6,1,9 2,8 + Finans- och försäkringsverksamhet,1 77,7 93,3 93,5 94,9 1,4 - Förvaltare av egna fastigheter 3,8 75, 18,7,4,9-2,5 + Fastighetsmäklare och -förvaltare 3,6 77,5 86,4 93,2 96,9 3,7 - Juridiska och ekonomiska konsultbyråer 9,5 76,,1,8,2 3,4 + Konsulttjänster, verksamhet huvudkontor 4,4 71,6,6 18,2 19,7 1,5 + Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 6,5 68,1,2,3 17,,7 + Reklam- och marknadsundersökningsbyråer 5,5 67,1, 19,1 17,6-1,5 + Uthyringsfirmor 8,1 74,5 1,3 1, 2,8 -,2 ++ Arbetsförmedlingar, rekryterings- och personaluthyrningsföretag 1,7 72,4 94,6 91, 94,5 3,5 - Personaluthyrningsföretag 1,6 72,7 95, 89,7 94, 4,3 - Researrangörer och resebyråer,7 7,1, 97,9 93,6-4,3 - Kontors- och andra företagstjänstföretag 4,3 74,8 98,5 93,1 94,5 1,4 - Uppdragsverksamhet 8,2 69,4 98,4 98,3, 2,7 + Anmärkning: Standardiseringen av de nettotal som ingår i respektive konfidensindikator innebär att det inte går att beräkna konfidensindikatorna för aggregaten tillverkningsindustri, bygg-och anläggningsverksamhet, handel och privata tjänstenäringar som ett vägt medelvärde av konfidensindikatorerna för de ingående branscherna.

19 Konjunkturbarometern juli 2 19 Hushåll, samtliga frågor Tabell Hushållsindikatorer Säsongsrensade värden, index medelvärde = 1 Medel apr 2 maj 2 jun 2 jul 2 Konfidensindikator 1, 96,6 96,4 98,5 95,2 Makroindex 1, 92,7 91,6 92,6 9,8 Mikroindex 1,,9 1,6,3 98,9 Tabell Hushållsfrågor Säsongsrensade nettotal Medel apr 2 maj 2 jun 2 jul 2 Egen ekonomi nu 8,3,,,, Egen ekonomi om månader 18,8,, 18,, Ekonomin i Sverige nu -8,7 -, -17, -, -2, Ekonomin i Sverige om månader Arbetslösheten månader framåt Rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror nu Hushållets inköp av kapitalvaror månader framåt Fördelaktigt eller ofördelaktigt att spara nu Hushållets sparande månader framåt Hushållets ekonomiska situation (sparar - skuldsätter sig) 6,9-18, -19, -19, -23, 7,7 23, 28, 24, 25, 1,5,,,, -4,8-3, -5, -7, -7, 19,7-3, -2, 5, -2, 45,5 62, 65, 64, 64, 54,5 72, 72, 75, 73, Köp av bil inom månader -54,5-57, -57, -54, -57, Köp av bostad inom månader -76,7-78, -77, -76, -79, Renovering av bostaden inom månader -23,4-29, -3, -31, -25, Egen arbetslöshetsrisk nu -7,2-1, -, -, -, Tabell Priser och räntor Medelvärden i procent exklusive extremvärden apr maj jun jul Uppfattad inflation nu,9 1,1 1,7 1, Förväntad inflation om mån 1,5 1,6 1,9 1,6 Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år 2,8 2,1 2, 2, Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år 2,59 2,6 2,69 2,62 Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år 3,35 3,38 3,46 3,4 på årlig procentuell förändring av bostads- priserna i allmänhet på årlig procentuell förändring av priset på den egna bostaden 6,7 6,2 5,4 4,9 5,6 5,1 4,1 4, Anmärkning: För en beskrivning av hur KI fastställer vilka observationer som ska uteslutas, se sidan i Metodbok för Konjunkturbarometern på

20

21 Konjunkturbarometern juli 2 21 Diagrambilaga Totala näringslivet Tillverkningsindustri Bygg- och anläggningsverksamhet Handel Privata tjänstenäringar Hushåll... 53

22 22 Diagrambilaga Totala näringslivet Totala näringslivet Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = 1. Totala näringslivet Efterfrågeläge (nulägesomdöme), säsongsrensade nettotal Totala näringslivet Försäljningspriser, nettotal Totala näringslivet Antal anställda, (kvartalsfråga) (kvartalsfråga) Totala näringslivet Företagens inflationsförväntningar i procent, medelvärde (kvartalsfråga) Totala näringslivet Brist på arbetskraft (andel ja-svar), säsongsrensade värden

23 Konjunkturbarometern juli 2 23 Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Orderingång på hemmamarknaden, Tillverkningsindustri Orderingång på exportmarknaden, (kvartalsfråga) (kvartalsfråga) -6 Tillverkningsindustri Total orderstock och färdigvarulager, Tillverkningsindustri Produktionsvolym, Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme Tillverkningsindustri Produktionskapacitet, 6 6 Tillverkningsindustri Antal anställda, Nulägesomdöme (kvartalsfråga) (kvartalsfråga) (kvartalsfråga)

24 24 Diagrambilaga Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Brist på, Tillverkningsindustri Främsta hindret för företagens produktion, Yrkesarbetare (kvartalsfråga) Teknisk tjänstemannapersonal (kvartalsfråga) Otillräcklig efterfrågan Brist på maskin- och anläggningskapacitet Brist på arbetskraft -2 Tillverkningsindustri Försäljningspriser (förväntningar), nettotal 4 4 Tillverkningsindustri Lönsamhet nulägesomdöme, säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga) på hemmamarknaden på exportmarknaden Tillverkningsindustri Nuvarande kapacitetsutnyttjande i procent, säsongsrensat medelvärde (kvartalsfråga) 9 9 Tillverkningsindustri Företagets konkurrenssituation, säsongsrensade nettotal på hemmamarknaden (kvartalsfråga) på EU-marknaden (kvartalsfråga) utanför EU (kvartalsfråga) -5

25 Konjunkturbarometern juli 2 25 Insatsvaruindustri Insatsvaruindustri Orderingång (totalt), 6 6 Insatsvaruindustri Produktionsvolym, (kvartalsfråga) Insatsvaruindustri Total orderstock och färdigvarulager, säsongsrensade nettotal 6 6 Insatsvaruindustri Antalet anställda, Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme Insatsvaruindustri Främsta hindret för företagens produktion, säsongsrensade värden Insatsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Otillräcklig efterfrågan Brist på maskin- och anläggningskapacitet Brist på arbetskraft

26 26 Diagrambilaga Investeringsvaruindustri Investeringsvaruindustri Orderingång (totalt), 6 6 Investeringsvaruindustri Produktionsvolym, (kvartalsfråga) Investeringsvaruindustri Total orderstock och färdigvarulager, säsongsrensade nettotal 6 6 Investeringsvaruindustri Antalet anställda, Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme Investeringsvaruindustri Främsta hindret för företagens produktion, säsongsrensade värden Investeringsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Otillräcklig efterfrågan Brist på maskin- och anläggningskapacitet Brist på arbetskraft

27 Konjunkturbarometern juli 2 27 Konsumtionsvaruindustri Konsumtionsvaruindustri Orderingång (totalt), 6 6 Konsumtionsvaruindustri Produktionsvolym, (kvartalsfråga) Konsumtionsvaruindustri Total orderstock och färdigvarulager, 8 8 Konsumtionsvaruindustri Antal anställda, Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme Konsumtionsvaruindustri Främsta hindret för företagens produktion, Konsumtionsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Otillräcklig efterfrågan Brist på maskin- och anläggningskapacitet Brist på arbetskraft

28 28 Diagrambilaga Bygg- och anläggningsverksamhet Bygg- och anläggningsverksamhet Byggandet, Bygg- och anläggningsverksamhet Orderstocken, Orderstocken, nulägesomdöme Orderstockens förändring, utfall Orderstockens förändring, förväntningar -8 Bygg- och anläggningsverksamhet Antalet anställda, Bygg- och anläggningsverksamhet Främsta hindret för ökat byggande (andel företag), säsongsrensade värden Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft Finansiella restriktioner Andra faktorer -2 Bygg- och anläggningsverksamhet Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt, (kvartalsfråga) Bygg- och anläggningsverksamhet Anbudspriserna, nettotal

29 Konjunkturbarometern juli 2 29 Handel (SNI 45-47) Handel Försäljningsvolymen, 8 8 Handel Lönsamhet () och försäljningspriser (nettotal) (kvartalsfråga) (kvartalsfråga) Försäljningspriserna, utfall (kvartalsfråga) Lönsamheten, nulägesomdöme (kvartalsfråga) -4 Handel Försäljningssituation, 8 8 Handel Antalet anställda, (kvartalsfråga) Nulägesomdöme (kvartalsfråga) (kvartalsfråga) (kvartalsfråga) -5 Handel Varulager och varuinköp, säsongsrensade nettotal 6 6 Handel Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde = Inköpen av varor, utfall (kvartalsfråga) Varulagren, nulägesomdöme (kvartalsfråga)

30 3 Diagrambilaga Detaljhandel (SNI 45 och 47) Detaljhandel Försäljningsvolymen, 8 8 Detaljhandel Lönsamhet () och försäljningspriser (nettotal) Försäljningspriserna, utfall (kvartalsfråga) Lönsamheten, nulägesomdöme (kvartalsfråga) -6 Detaljhandel Försäljningssituation, 8 8 Detaljhandel Antalet anställda, Nulägesomdöme Detaljhandel Varulager och varuinköp, säsongsrensade nettotal 6 6 Detaljhandel Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde = Inköpen av varor, utfall (kvartalsfråga) Varulagren, nulägesomdöme

31 Konjunkturbarometern juli 2 31 Handel med motorfordon; verkstäder (SNI 45) Handel med motorfordon; verkstäder Försäljningsvolymen, 1 1 Handel med motorfordon; verkstäder Lönsamhet () och försäljningspriser (nettotal) Försäljningspriserna, utfall (kvartalsfråga) Lönsamheten, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Handel med motorfordon; verkstäder Försäljningssituation, 1 1 Handel med motorfordon; verkstäder Antalet anställda, Nulägesomdöme Handel med motorfordon; verkstäder Varulager och varuinköp, säsongsrensade nettotal 1 1 Handel med motorfordon; verkstäder Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde = Inköpen av varor, utfall (kvartalsfråga) Varulagren, nulägesomdöme

32 32 Diagrambilaga Partihandel (SNI 46) Partihandel Försäljningsvolymen, Partihandel Lönsamhet () och försäljningspriser (nettotal) (kvartalsfråga) (kvartalsfråga) Försäljningspriserna, utfall (kvartalsfråga) Lönsamheten, nulägesomdöme (kvartalsfråga) -4 Partihandel Försäljningssituation, 8 8 Partihandel Antalet anställda, (kvartalsfråga) Nulägesomdöme (kvartalsfråga) (kvartalsfråga) (kvartalsfråga) -6 Partihandel Varulager och varuinköp, säsongsrensade nettotal 8 8 Partihandel Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde = Inköpen av varor, utfall (kvartalsfråga) Varulagren, nulägesomdöme (kvartalsfråga)

33 Konjunkturbarometern juli 2 33 Livsmedelshandel (SNI ) Livsmedelshandel Försäljningsvolymen, 8 8 Livsmedelshandel Lönsamhet () och försäljningspriser (nettotal) Försäljningspriserna, utfall (kvartalsfråga) Lönsamheten, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Livsmedelshandel Försäljningssituation, 8 8 Livsmedelshandel Antalet anställda, Nulägesomdöme Livsmedelshandel Varulager och varuinköp, säsongsrensade nettotal 6 6 Livsmedelshandel Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde = Inköpen av varor, utfall (kvartalsfråga) Varulagren, nulägesomdöme

34 34 Diagrambilaga Specialiserad butikshandel ( ) Specialiserad butikshandel Försäljningsvolymen, Specialiserad butikshandel Lönsamhet () och försäljningspriser (nettotal) Försäljningspriserna, utfall (kvartalsfråga) Lönsamheten, nulägesomdöme (kvartalsfråga) -4 Specialiserad butikshandel Försäljningssituation, 8 8 Specialiserad butikshandel Antalet anställda, Nulägesomdöme Specialiserad butikshandel Varulager och varuinköp, säsongsrensade nettotal 6 6 Specialiserad butikshandel Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde = Inköpen av varor, utfall (kvartalsfråga) Varulagren, nulägesomdöme

35 Konjunkturbarometern juli 2 35 Privata tjänstenäringar Privata tjänstenäringar Efterfrågan på företagets tjänster, 6 6 Privata tjänstenäringar Antal anställda, Privata tjänstenäringar Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), Privata tjänstenäringar Främsta hindret för företagets verksamhet (andel företag), säsongsrensade värden Otillräcklig efterfrågan (kvartalsfråga) Brist på arbetskraft (kvartalsfråga) Privata tjänstenäringar Lönsamhet () och försäljningspriser (nettotal) Privata tjänstenäringar Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Lönsamhet, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Försäljningspriser, utfall

36 36 Diagrambilaga Landtransport Landtransport Efterfrågan på företagets tjänster, 6 6 Landtransport Antal anställda, Landtransport Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), Landtransport Främsta hindret för företagets verksamhet (andel företag), säsongsrensade värden Otillräcklig efterfrågan (kvartalsfråga) Brist på arbetskraft (kvartalsfråga) -1 Landtransport Lönsamhet () och försäljningspriser (nettotal) Landtransport Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Lönsamhet, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Försäljningspriser, utfall

37 Konjunkturbarometern juli 2 37 Åkerier Åkerier Efterfrågan på företagets tjänster, 8 8 Åkerier Antal anställda, Åkerier Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), Åkerier Främsta hindret för företagets verksamhet (andel företag), säsongsrensade värden Otillräcklig efterfrågan (kvartalsfråga) Brist på arbetskraft (kvartalsfråga) -1 Åkerier Lönsamhet () och försäljningspriser (nettotal) Åkerier Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Lönsamhet, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Försäljningspriser, utfall

38 38 Diagrambilaga Hotellverksamhet Hotellverksamhet Efterfrågan på företagets tjänster, Hotellverksamhet Antal anställda, Hotellverksamhet Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), Hotellverksamhet Främsta hindret för företagets verksamhet (andel företag), säsongsrensade värden Otillräcklig efterfrågan (kvartalsfråga) Brist på arbetskraft (kvartalsfråga) -2 Hotellverksamhet Lönsamhet () och försäljningspriser (nettotal) Hotellverksamhet Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Lönsamhet, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Försäljningspriser, utfall

39 Konjunkturbarometern juli 2 39 Restaurang- och cateringverksamhet Restaurang- och cateringverksamhet Efterfrågan på företagets tjänster, 8 8 Restaurang- och cateringverksamhet Antal anställda, Restaurang- och cateringverksamhet Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), Restaurang- och cateringverksamhet Främsta hindret för företagets verksamhet (andel företag), säsongsrensade värden Otillräcklig efterfrågan (kvartalsfråga) Brist på arbetskraft (kvartalsfråga) -1 Restaurang- och cateringverksamhet Lönsamhet () och försäljningspriser (nettotal) Restaurang- och cateringverksamhet Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Lönsamhet, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Försäljningspriser, utfall

40 4 Diagrambilaga Datakonsulter, programvaruproducenter och dylikt Datakonsulter, programvaruproducenter och dylikt Efterfrågan på företagets tjänster, Datakonsulter, programvaruproducenter och dylikt Antal anställda, Datakonsulter, programvaruproducenter och dylikt Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), Datakonsulter, programvaruproducenter och dylikt Främsta hindret för företagets verksamhet (andel företag), säsongsrensade värden Otillräcklig efterfrågan (kvartalsfråga) Brist på arbetskraft (kvartalsfråga) Datakonsulter, programvaruproducenter och dylikt Lönsamhet () och försäljningspriser (nettotal) Datakonsulter, programvaruproducenter och dylikt t Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Lönsamhet, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Försäljningspriser, utfall

41 Konjunkturbarometern juli 2 41 Finans- och försäkringsverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Efterfrågan på företagets tjänster, 8 8 Finans- och försäkringsverksamhet Antal anställda, Finans- och försäkringsverksamhet Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), Finans- och försäkringsverksamhet Främsta hindret för företagets verksamhet (andel företag), säsongsrensade värden Otillräcklig efterfrågan (kvartalsfråga) Brist på arbetskraft (kvartalsfråga) -1 Finans- och försäkringsverksamhet Lönsamhet () och försäljningspriser (nettotal) Finans- och försäkringsverksamhet Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Lönsamhet, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Försäljningspriser, utfall

42 42 Diagrambilaga Förvaltare av egna fastigheter Förvaltare av egna fastigheter Efterfrågan på företagets tjänster, 8 8 Förvaltare av egna fastigheter Antal anställda, Förvaltare av egna fastigheter Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), Förvaltare av egna fastigheter Främsta hindret för företagets verksamhet (andel företag), säsongsrensade värden Otillräcklig efterfrågan (kvartalsfråga) Brist på arbetskraft (kvartalsfråga) -1 Förvaltare av egna fastigheter Lönsamhet () och försäljningspriser (nettotal) Förvaltare av egna fastigheter Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Lönsamhet, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Försäljningspriser, utfall

43 Konjunkturbarometern juli 2 43 Fastighetsmäklare och -förvaltare Fastighetsmäklare och -förvaltare Efterfrågan på företagets tjänster, 8 8 Fastighetsmäklare och -förvaltare Antal anställda, Fastighetsmäklare och -förvaltare Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), Fastighetsmäklare och -förvaltare Främsta hindret för företagets verksamhet (andel företag), säsongsrensade värden Otillräcklig efterfrågan (kvartalsfråga) Brist på arbetskraft (kvartalsfråga) -1 Fastighetsmäklare och -förvaltare Lönsamhet () och försäljningspriser (nettotal) Fastighetsmäklare och -förvaltare Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Lönsamhet, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Försäljningspriser, utfall

44 44 Diagrambilaga Juridiska och ekonomiska konsultbyråer Juridiska och ekonomiska konsultbyråer Efterfrågan på företagets tjänster, 1 1 Juridiska och ekonomiska konsultbyråer Antal anställda, Juridiska och ekonomiska konsultbyråer Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), Juridiska och ekonomiska konsultbyråer Främsta hindret för företagets verksamhet (andel företag), säsongsrensade värden Otillräcklig efterfrågan (kvartalsfråga) Brist på arbetskraft (kvartalsfråga) -2 Juridiska och ekonomiska konsultbyråer Lönsamhet () och försäljningspriser (nettotal) Juridiska och ekonomiska konsultbyråer Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Lönsamhet, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Försäljningspriser, utfall

45 Konjunkturbarometern juli 2 45 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet Efterfrågan på företagets tjänster, 1 1 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet Antal anställda, Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet Främsta hindret för företagets verksamhet (andel företag), säsongsrensade värden Otillräcklig efterfrågan (kvartalsfråga) Brist på arbetskraft (kvartalsfråga) -2 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet Lönsamhet () och försäljningspriser (nettotal) Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Lönsamhet, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Försäljningspriser, utfall

46 46 Diagrambilaga Reklam- och marknadsundersökningsbyråer Reklam- och marknadsundersökningsbyråer Efterfrågan på företagets tjänster, 1 1 Reklam- och marknadsundersökningsbyråer Antal anställda, Reklam- och marknadsundersökningsbyråer Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), Reklam- och marknadsundersökningsbyråer Främsta hindret för företagets verksamhet (andel företag), säsongsrensade värden Otillräcklig efterfrågan (kvartalsfråga) Brist på arbetskraft (kvartalsfråga) Reklam- och marknadsundersökningsbyråer Lönsamhet () och försäljningspriser (nettotal) Reklam- och marknadsundersökningsbyråer Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Lönsamhet, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Försäljningspriser, utfall

47 Konjunkturbarometern juli 2 47 Uthyrningsfirmor Uthyrningsfirmor Efterfrågan på företagets tjänster, 1 1 Uthyrningsfirmor Antal anställda, Uthyrningsfirmor Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), Uthyrningsfirmor Främsta hindret för företagets verksamhet (andel företag), säsongsrensade värden Otillräcklig efterfrågan (kvartalsfråga) Brist på arbetskraft (kvartalsfråga) -1 Uthyrningsfirmor Lönsamhet () och försäljningspriser (nettotal) Uthyrningsfirmor Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Lönsamhet, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Försäljningspriser, utfall

Konjunkturbarometern December 2016

Konjunkturbarometern December 2016 Konjunkturbarometern December KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Konjunkturbarometern December 2017

Konjunkturbarometern December 2017 Konjunkturbarometern December KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 13 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 165-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Totala näringslivet... 3

Totala näringslivet... 3 Innehåll Totala näringslivet... 3 Tillverkningsindustri... 4 Insatsvaruindustri... 5 Investeringsvaruindustri... 6 Konsumtionsvaruindustri... 7 Varaktiga konsumtionsvaror... 8 Icke varaktiga konsumtionsvaror...

Läs mer

Konjunkturbarometern Augusti 2015

Konjunkturbarometern Augusti 2015 Konjunkturbarometern Augusti 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag för

Läs mer

Konjunkturbarometern Januari 2017

Konjunkturbarometern Januari 2017 Konjunkturbarometern Januari KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Konjunkturbarometern Augusti 2016

Konjunkturbarometern Augusti 2016 Konjunkturbarometern Augusti KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2016

Konjunkturbarometern September 2016 Konjunkturbarometern September KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 36, 3 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Konjunkturbarometern Juni 2016

Konjunkturbarometern Juni 2016 Konjunkturbarometern Juni 2 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 31, 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 5-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Konjunkturbarometern April 2015

Konjunkturbarometern April 2015 Konjunkturbarometern April 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 APRIL 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används som beslutsunderlag för den ekonomiska

Läs mer

Konjunkturbarometern Februari 2015

Konjunkturbarometern Februari 2015 Konjunkturbarometern Februari 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 2 FEBRUARI 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013 Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 213 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 APRIL 213 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JUNI 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 AUGUSTI 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 211 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 JULI 211 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 21 DECEMBER 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.

I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Konjunkturbarometern April 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 3 JULI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2013

Konjunkturbarometern September 2013 Konjunkturbarometern September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används som beslutsunderlag för den

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 28 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JANUARI 28 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 27 MAJ 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2012

Konjunkturbarometern September 2012 Konjunkturbarometern September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver forskning

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005 Konjunkturbarometern Kvartal April 25 Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm 28 april 25 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 JUNI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN STOCKHOLMSBAROMETERN Första kvartalet 212 212-5-1 Sammanfattning Stockholmskonjunkturen stärks tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 3 till 17 under 212 års första kvartal. Konjunkturindikatorn

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2010 Tredje kvartalet 2010 (2010-11-03) Stockholmskonjunkturen fortsätter att utvecklas starkt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar något från 31 till 32 under årets tredje kvartal. Situationen för

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2016, FEBRUARI 2017. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern stärks under fjärde kvartalet 2016 och konjunkturen är starkare

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Augusti 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN ANDRA KVARTALET, AUGUSTI 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern försvagas under andra kvartalet 2016. Från en period av stark tillväxt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Januari 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Tillväxt i Lidköping 2015-06-11. Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet

Tillväxt i Lidköping 2015-06-11. Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet Tillväxt i Lidköping Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet Martin Ström Robin Svensén 2015-06-11 Innehåll Sammanfattning sid. 3 Inledning

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN TREDJE KVARTALET, NOVEMBER 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern stärks under tredje kvartalet 2016 och återvänder till en nivå

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Blekinges näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 3 Småföretagsbarometern Blekinge län... 5 1. Sysselsättning... 5 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS. Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet Företagens tillit minskar och hushållens pessimism förvärras.

BAROMETERN STOCKHOLMS. Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet Företagens tillit minskar och hushållens pessimism förvärras. STOCKHOLMS BAROMETERN SVAGT NORMALT STARKT FÖRSTA KVARTALET, MAJ 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet 2016. Företagens tillit minskar och

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Västmanlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Västmanlands län... 4 Småföretagsbarometern Västmanlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Föregående kvartal Om Nettotal

Föregående kvartal Om Nettotal Under andra kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 37 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 46

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 norrbottens län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Fortsatt lågkonjunktur

Fortsatt lågkonjunktur Teknikföretagens konjunkturbarometer 2:A kvartalet 12 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 485 företag. Försäljningen uppgår till 53 Mdr SEK, varav 79 % säljs

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Våren En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Våren En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern mäter hur småföretagarna uppfattar det ekonomiska läget idag och inom den närmaste framtiden. Barometern omfattar företag med 1 49 anställda och baseras på telefonintervjuer

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för 3:e kvartalet omfattar bedömningar från 537 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 566 Mdr SEK, varav 76 % säljs

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Metodbok för Konjunkturbarometern

Metodbok för Konjunkturbarometern Metodbok för Konjunkturbarometern Metodbok för Konjunkturbarometern Förord Syftet med denna metodbok är att erbjuda detaljerad information om Konjunkturinstitutets undersökning Konjunkturbarometern. Den

Läs mer

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,3

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 GOTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 örebro län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Riksbankens företagsundersökning: viss avmattning under hösten och ökad konjunkturoro

Riksbankens företagsundersökning: viss avmattning under hösten och ökad konjunkturoro Riksbankens företagsundersökning: viss avmattning under hösten och ökad konjunkturoro 54 Företagen uppger att både produktionen och sysselsättningen har fortsatt att öka det senaste kvartalet jämfört med

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Företagarna och Swedbank presenterar Småföretagsbarometern för hösten 2012 Småföretagsbarometern Södermanland, höst 2012 2012-11-27 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Södermanlands näringslivsstruktur...

Läs mer

Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare. Sidan 5 Optimism om industrins export. Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster

Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare. Sidan 5 Optimism om industrins export. Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster Konjunktur och bostadsmarknad 1 november 211 Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare Sidan 5 Optimism om industrins export Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster Sidan 9 Inbromsning i byggsektorn Sidan

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten VÄSTERBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 UPPSALA LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 DALARNAS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR TJÄNSTEINDIKATORN 7 JUNI 2010 RAPPORT: TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR Tjänsteindikatorn från Almega visar att efter den överraskande starka ökningen under första kvartalet fortsätter tjänsteproduktionen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 västernorrlands län Swedbank och sparbankerna i samarbete med

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 stockholms län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, januari Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, februari Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Läget i handeln. Januari handels.se Handels Direkt

Läget i handeln. Januari handels.se Handels Direkt Läget i handeln Januari 2017 Ljusa utsikter men ökad brist på personal När Handelsföretagen blickar framåt på det första halvåret 2017 ser de positivt på framtida försäljning. Man bedömer också att antalet

Läs mer

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 1,9 procent jämfört med föregående

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 28 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Konjunktur och bostadsmarknad 16 februari 12 Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Sidan 9 Trögt i byggsektorn Sidan

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SKÅNE LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

Läget i handeln. November handels.se Handels Direkt

Läget i handeln. November handels.se Handels Direkt Läget i handeln November 2016 Ökad försäljning och fler nyanställningar Handelsföretagen kommer öka antalet anställda och ser positivt på framtida försäljning under kommande år. Lönsamheten mattas något

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 2015

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 2015 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 215 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 566 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 543 Mdr SEK, varav 77

Läs mer

Produktion och sysselsättning i tjänstebranscherna

Produktion och sysselsättning i tjänstebranscherna Konjunkturläget juni 216 63 FÖRDJUPNING Produktion och sysselsättning i Diagram 2 Produktion i näringslivet Index 25=, förädlingsvärde till baspris, fasta priser De senaste 1 åren har stått för en stor

Läs mer

HÖGRE EXPORTTEMPERATUR

HÖGRE EXPORTTEMPERATUR HÖGRE EXPORTTEMPERATUR EMI (EXPORTCHEFSINDEX) FJÄRDE KVARTALET 16 BUSINESS SWEDEN, 17 NOVEMBER 16 Exportchefsindex, EMI, ökade till 55,5 det fjärde kvartalet, från 53,9 det tredje kvartalet. Att EMI ligger

Läs mer