Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010"

Transkript

1 Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 21 DECEMBER 21

2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning till detta. Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet och finansieras till största delen med statsanslag. I likhet med andra myndigheter har Konjunkturinstitutet en självständig ställning och svarar själv för de bedömningar som redovisas. Konjunkturbarometern är en rapport som sammanställer företagens och hushållens syn på ekonomin. Rapporten publiceras varje månad. I Konjunkturbarometern Företag intervjuar Konjunkturinstitutet drygt 6 företag i näringslivet om utfall, nuläge och förväntningar om framtiden. Var tredje månad (januari, april, juli och oktober) genomförs en så kallad kvartalsundersökning. Skillnaden mellan dessa och övriga månader är att frågorna är fler. I Konjunkturbarometern Hushåll intervjuas varje månad 15 svenska hushåll. Undersökningen ger snabba kvalitativa indikationer om hushållens planerade inköp av kapitalvaror, deras attityder till den ekonomiska situationen i Sverige och för det egna hushållet samt inflation och sparande. Alla EU-länder genomför liknande tendensundersökningar och frågorna i Konjunkturinstitutets barometrar är harmoniserade enligt EU:s riktlinjer. Resultaten för hela EU publiceras varje månad på EU-DG ECFIN:s hemsida; DG ECFIN delfinansierar medlemsländernas barometerundersökningar. Rapporten och siffermaterialet kan laddas ner från Konjunkturinstitutets hemsida, KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12-14, BOX 3116, SE STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: se HEMSIDA: ISSN

3 Innehåll Barometerindikatorn... 5 FÖRETAG Sammanfattning... 9 Tillverkningsindustri... 1 Bygg- och anläggningsverksamhet Detaljhandel Privata tjänstenäringar Kredit- och finansieringsvillkor inom näringslivet Konfidensindikatorer Diagram- och tabellbilaga HUSHÅLL Sammanfattning Diagrambilaga METOD Barometerindikatorn Företag... 5 Hushåll... 55

4

5 Barometerindikatorn. December 21 5 Barometerindikatorn Barometerindikatorn föll knappt tre enheter mellan november och december i år. Indikatorn ligger fortfarande på en mycket hög nivå, nära toppnoteringen från hösten Barometerindikatorn 12 Medel Max Min okt -1 nov -1 dec -1 Läget ,1 74,3 11, 113,9 111, Alla sektorer i näringslivet utom byggindustrin bidrog negativt till barometerindikatorns utveckling under december. Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar föll sex enheter efter att ha ökat med femton enheter månaden innan. Indikatorerna för tillverkningsindustri och detaljhandel föll med fyra respektive en enhet. Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg däremot med åtta enheter, men dess effekt på barometerindikatorn är begränsad på grund av sektorns låga vikt >11 mycket starkare än normalt (++) 1-11 starkare än normalt (+) 9-1 svagare än normalt (-) <9 mycket svagare än normalt (--) Hushållens konfidensindikator (CCI) sjönk för tredje månaden i rad i december. Minskningen blev dock liten, knappt två enheter. Indikatorvärdet ligger fortfarande betydligt över det historiska genomsnittet. Bidrag till barometerindikatorn från de olika sektorerna¹ Vikt (%) Jämfört med förra månaden Tillverkningsindustri 4 negativt Byggindustri 5 positivt Detaljhandel 5 negativt Privata tjänstenäringar 3 negativt Hushåll 2 negativt Barometerindikatorn visar det aktuella stämningsläget i svensk ekonomi. Indikatorn är en sammanvägning av frågorna som ingår i konfidensindikatorerna för företag och hushåll. Konfidensindikatorn är en sammanvägning av flera frågor och sammanfattar läget i en bransch. Vilka frågor som ingår för olika branscher hittar du på sidan 52 (Företag) och sidan 56 (Hushåll). 1 Detta bidrag motsvaras i tabellen av tecknet på förändringen av respektive sektors konfidensindikator, som i sin tur är genomsnittet av de nettotal som ingår i konfidensindikatorn. Tekniskt sett beräknas dock bidraget till Barometerindikatorn något annorlunda. Framför allt normaliseras alla nettotal som ingår i alla konfidensindikatorer så att de får samma medelvärde och standardavvikelse, innan de summeras till den totala Barometerindikatorn. Syftet är bland annat att undvika att utvecklingen för Barometerindikatorn månad för månad ska domineras av utvecklingen för just de nettotal som historiskt sett alltid varierar mest.

6

7 Konjunkturbarometern Företag Månad Förändringar i Konjunkturbarometern Företag från maj 21 Från maj 21 har Konjunkturbarometern Företag övergått till ny SNI (Svensk näringsgrensindelning), från SNI22 till SNI27. I anslutning till övergången till SNI27 har dessutom ett nytt urval tagits fram. Det nya urvalet uppgår till drygt 6 företag och kommer att användas för såväl månads- som kvartalsundersökningarna. Mer om vad dessa två förändringar innebär kan läsas på Konjunkturinstitutets hemsida:

8

9 Konjunkturbarometern Företag Månad. December 21 9 Sammanfattning Konfidensindikatorn för näringslivet backade tre enheter i december från rekordnoteringen månaden innan. Indikatorvärdet ligger fortfarande klart över den tidigare toppnoteringen från maj 27. Minskningen av konfidensindikatorn för näringslivet beror på att indikatorerna för tillverkningsindustrin, handeln och de privata tjänstenäringarna har fallit. Det är bara indikatorn för bygg- och anläggningsverksamheten som har stigit. Totala näringslivet Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden Tillverkningsindustrin redovisar fortsatt stark order- och produktionstillväxt för de senaste månaderna. Även sysselsättningen uppges ha stigit. Konfidensindikatorn föll jämfört med november, men indikatorvärdet ligger fortfarande över det historiska genomsnittet. Tillverkningsindustrin räknar med fortsatt god produktionstillväxt de närmaste månaderna. Ett undantag är sågverken där en stor andel förutser en minskning av produktionen Konfidensindikatorn Genomsnitt Byggkonjunkturen har stärkts påtagligt de senaste månaderna. Såväl orderstock som byggande och sysselsättning har ökat betydligt och konfidensindikatorn steg åtta enheter mellan november och december. Byggföretagen har dock fortfarande svårigheter att hitta lämplig arbetskraft. Branschen räknar trots detta med fortsatt god tillväxt de närmaste månaderna. Konfidensindikatorn för detaljhandeln föll en enhet i december, men den ligger fortfarande något över det historiska genomsnittet. Indikatorn för livsmedelshandeln ligger däremot klart under genomsnittsnivån. Försäljningsvolymen för detaljhandeln som helhet har ökat påtagligt och nära hälften av företagen redovisar en ökad försäljning. Detaljhandeln räknar med fortsatt god försäljningstillväxt de närmaste månaderna. Försäljningspriserna väntas stiga något och det är framför allt inom livsmedelshandeln som antalet företag som aviserar prishöjningar har ökat. Branscher på väg upp Bygg- och anläggningsverksamhet Handel med motorfordon Specialiserad butikshandel Läget är bra inom Tillverkningsindustri Privata tjänstenäringar Läget är svagt inom Livsmedelshandel Efterfrågan för de privata tjänstenäringarna har ökat betydligt de senaste månaderna och sysselsättningen har fortsatt att stiga. Konfidensindikatorn föll sex enheter i december, men ligger fortfarande på en mycket hög nivå. Tjänsteföretagen räknar med en fortsatt stark efterfrågetillväxt och en fortsatt ökning av antalet anställda de närmaste månaderna. Läget används för att på ett enkelt sätt åskådliggöra hur starkt eller svag läget är i olika branscher. Läs mer om Läget på sidan 53. Svaren samlades in mellan 29 november - 16 december.

10 1 Konjunkturbarometern Företag Månad. December 21 Tillverkningsindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Tillverkningsindustrins genomsnitt för Tillverkningsindustri Orderingång, säsongrensade värden Orderstocken, nulägesomdöme Totala orderingången, utfall 7 Tillverkningsindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Drygt hälften av företagen inom tillverkningsindustrin har ökat produktionstakten : Konfidensindikatorn föll med fyra enheter mellan november och december, men den fortsätter att ligga över sitt historiska genomsnitt. De flesta branscherna rapporterar att orderingången har fortsatt öka från såväl hemma- som exportmarknaden de senaste tre månaderna. Särskilt stark har utvecklingen varit för metallvaru-, maskin- och motorfordonsindustrin. Skogsindustrin redovisar däremot en försvagad efterfrågeutveckling, vilket framför allt beror på minskad orderingång till sågverken. Orderläget fortsätter att vara något bättre än det historiska genomsnittet. Ungefär 7 procent av företagen är nöjda med orderstocken. Mest nöjda är företagen inom pappersindustrin, inom den kemiska industrin inklusive läkemedelsindustrin samt inom elektronikindustrin. Samtidigt svarar fyra av fem sågverk att orderstocken är för liten. Fler än hälften av alla företag inom tillverkningsindustrin uppger att de har ökat sin produktion de senaste månaderna. Den största andelen företag som ökat sin produktion finns inom industrin för investeringsvaror, särskilt metallvaru-, maskin-, elektronik- och motorfordonsindustrin. Sysselsättningen i tillverkningsindustrin rapporteras ha ökat och ungefär vart tredje företag har utökat antalet anställda. Framför allt är det metallvaru-, maskin- och motorfordonsindustrin, samt järn- och stålverken som byggt upp sin personalstyrka. De flesta företag har lagom stora lager av färdigvaror. Det är dock en marginellt större andel företag än i november som svarar att lagren är för stora och en marginellt mindre andel som svarar att lagren är för små. : De flesta branscherna räknar med att produktionen fortsätter att öka de kommande månaderna. Ett undantag är sågverken där 4 procent av företagen planerar en minskning av produktionen. Tillverkningsindustrin som helhet räknar med en fortsatt ökning av sysselsättningen. Detta beror i huvudsak på utvecklingen inom industrin för investeringsvaror

11 Konjunkturbarometern Företag Månad. December Bygg- och anläggningsverksamhet Påtaglig förstärkning av byggkonjunkturen : Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg åtta enheter i december och ligger på sin högsta nivå sedan mitten av 28. Indikatorn ligger därmed klart över det historiska genomsnittet. Ordertillväxten har varit fortsatt god, men företagens bedömning av orderstockens storlek är fortfarande mer negativ än normalt. Ca 4 procent av företagen uppger för närvarande att orderstocken är för liten i förhållande till befintlig kapacitet. Byggproduktionen har ökat betydligt de senaste månaderna och även sysselsättningen uppges ha stigit. Branschen har dock rekryteringsproblem och drygt vart tredje företag uppger att bristen på arbetskraft utgör det främsta hindret för verksamheten. Andelen företag som anger finansiella restriktioner som främsta hinder har fortsatt att minska och utgör nu endast 3 procent. Anbudspriserna tycks ha ökat något under perioden. Bygg- och anläggningsverksamhet Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för : Byggföretagen räknar med fortsatt god ordertillväxt de närmaste månaderna. Sammanlagt väntas både byggproduktion och sysselsättning stiga. För anläggningsverksamheten väntas produktionen dock minska samtidigt som sysselsättningen blir oförändrad. Drygt en tredjedel av företagen aviserar en höjning av anbudspriserna under perioden. Detaljhandel Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Detaljhandel Oförändrad optimism inom detaljhandeln : Konfidensindikatorn för detaljhandeln som helhet minskade med en enhet i december, men ligger fortfarande något över det historiska genomsnittet. För livsmedelshandeln ligger konfidensindikatorn däremot klart under genomsnittsnivån. Försäljningsvolymen inom detaljhandeln har ökat påtagligt de senaste månaderna och sammantaget redovisar nära hälften av företagen ökad försäljning. Tillväxten har, liksom tidigare under 21, varit starkast för handel med motorfordon. Även specialiserad butikshandel rapporterar om en betydande försäljningstillväxt. Försäljningen inom livsmedelshandeln tycks dock ha minskat. Försäljningssituationen inom detaljhandeln som helhet är god och 83 procent av företagen är nöjda med den. Nyrekryteringar har främst genomförts inom handel med motorfordon liksom inom den specialiserade butikshandeln. Livsmedelshandeln har däremot fortsatt att minska antalet anställda Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för 2-21 Detaljhandel Försäljningsvolymen, utfall : Detaljhandeln räknar med fortsatt god försäljningstillväxt de närmaste månaderna och samtliga branscher

12 12 Konjunkturbarometern Företag Månad. December 21 Privata tjänstenäringar Konfidensindikatorn, säsongrensade värden förutser ökad försäljningsvolym. Försäljningspriserna väntas stiga under perioden och det är framför allt inom livsmedelshandeln som antalet företag som aviserar prishöjningar har ökat de senaste månaderna. Nu räknar över 4 procent av företagen inom livsmedelshandeln med att priserna höjs. Det är ungefär samma andel som i november. Sysselsättningen väntas sammantaget öka något och liksom tidigare är det främst företag inom handel med motorfordon som planerar att nyrekrytera Privata tjänstenäringar -4 Privata tjänstenäringar Antalet anställda, säsongrensade värden Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för Efterfrågan på tjänster fortsätter att öka starkt : Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar sjönk med sex enheter i december, men ligger ändå kvar på en mycket hög nivå 1. Efterfrågan för de privata tjänstenäringarna som helhet har fortsatt att växa starkt. Utvecklingen har dessutom varit mycket bred och de flesta branscher redovisar en stark tillväxt. Företagens syn på volymen på inneliggande uppdrag har successivt förbättrats sedan slutet av 29 och är nu mer positiv än normalt. Cirka 7 procent av företagen är nöjda med volymen på inneliggande uppdrag. Sysselsättningen inom tjänstesektorn har fortsatt att stiga de senaste månaderna. Mer än hälften av datakonsultbyråer, juridiska och ekonomiska konsultbyråer och företag som bedriver arkitektverksamhet och teknisk konsultverksamhet redovisar ökad sysselsättning de senaste månaderna : Företagen räknar med att efterfrågetillväxten blir fortsatt stark de närmaste månaderna. Bilden är mycket enhetlig och de mest optimistiska företagen är juridiska och ekonomiska konsultbyråer samt personaluthyrnings- och rekryteringsföretag där mer än åtta av tio företag räknar med en ökning av efterfrågan. Branschen förutser en fortsatt ökning av antalet anställda. Ungefär en tredjedel av företagen har planer på att utöka sin personalstyrka de kommande månaderna. Privata tjänstenäringar Volymen på inneliggande uppdrag/order, säsongrensade värden Nulägesomdöme Observera att tidsserierna för de privata tjänstenäringarna startar 23. Det innebär att genomsnittet för konfidensindikatorn baseras på en kortare period än för övriga sektorer.

13 Konjunkturbarometern Företag Månad. December Kredit- och finansieringsvillkor inom näringslivet Bakgrund För att bidra till bilden av den finansiella turbulensens effekter på företagens finansieringsmöjligheter har KI sedan november 28 utvidgat konjunkturbarometern med ett antal frågor. Företagen har fått svara på frågan om huruvida det just nu är svårare eller lättare än normalt att finansiera verksamheten. De företag som har angett att finansieringen för närvarande är svårare än normalt har också fått ange den främsta orsaken till detta genom att välja bland ett antal alternativ. Frågorna har av praktiska skäl endast ställts till de företag som tillfrågas via e-post. Totalt sett har 2472 företag inom näringslivet tillfrågats 1. Svaren har ej viktats, vilket innebär att procenttalen i tabellen speglar antal företag för respektive alternativ. 1 Tillverkningsindustri 814, byggindustri 145, detaljhandel 53 och privata tjänstenäringar 11.

14 14 Konjunkturbarometern Företag Månad. December 21 aug-1 sep-1 okt-1 nov-1 dec-1 TOTALA NÄRINGSLIVET Att finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%) Avsevärt svårare än normalt Svårare än normalt Ungefär som normalt Något lättare än normalt Avsevärt lättare än normalt Om svårare än normalt, beror det främst på: (%) Högre upplåningskostnader för banklån Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säkerhet) Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande Andra faktorer Svar saknas Svarsfrekvens (%) TILLVERKNINGSINDUSTRI Att finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%) Avsevärt svårare än normalt Svårare än normalt Ungefär som normalt Något lättare än normalt Avsevärt lättare än normalt 1 1 Om svårare än normalt, beror det främst på: (%) Högre upplåningskostnader för banklån Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säkerhet) Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande Andra faktorer Svar saknas Svarsfrekvens (%) BYGGINDUSTRI Att finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%) Avsevärt svårare än normalt Svårare än normalt Ungefär som normalt Något lättare än normalt Avsevärt lättare än normalt Om svårare än normalt, beror det främst på: (%) Högre upplåningskostnader för banklån 5 6 Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säkerhet) Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande Andra faktorer Svar saknas 4 Svarsfrekvens (%) DETALJHANDEL Att finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%) Avsevärt svårare än normalt Svårare än normalt Ungefär som normalt Något lättare än normalt Avsevärt lättare än normalt Om svårare än normalt, beror det främst på: (%) Högre upplåningskostnader för banklån Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säkerhet) Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande Andra faktorer Svar saknas Svarsfrekvens (%) PRIVATA TJÄNSTENÄRINGAR Att finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%) Avsevärt svårare än normalt Svårare än normalt Ungefär som normalt Något lättare än normalt Avsevärt lättare än normalt Om svårare än normalt, beror det främst på: (%) Högre upplåningskostnader för banklån Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säkerhet) Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande Andra faktorer Svar saknas Svarsfrekvens (%)

15 Konfidensindikatorer Konjunkturbarometern Företag Månad. December Konfidensindikatorer 1 Totala näringslivet (säsongrensade värden) Bransch Maxvärde Minvärde Okt 21 Nov 21 Dec 21 Totala näringslivet Läget Tillverkningsindustri (säsongrensade värden) Bransch Medelvärde Medelvärde Maxvärde Minvärde Okt 21 Nov 21 Dec 21 Tillverkningsindustri Insatsvaruindustri Investeringsvaruindustri Konsumtionsvaruindustri Varaktiga konsumtionsvaror Icke varaktiga konsumtionsvaror Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri Textil-, beklädnads och lädervaruindustri Trävaruindustri Sågverk Övrig trävaruindustri Massa-, pappers och pappersvaruindustri Massaindustri Pappers- och pappersvaruindustri Grafisk och annan reproduktionsindustri Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumsprodukter Läget Kemisk industri Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel Gummi- och plastvaruindustri Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter Stål- och metallverk Järn- och stålverk Metallvaruindustri Industri för datorer, elektronikvaror och optik Industri för elapparatur Maskinindustri Motor- och släpfordonsindustri Annan transportmedelsindustri Möbelindustri Övrig tillverkningsindustri Reparationsverkstäder och installationsföretag Vilka frågor som ingår i konfidensindikatorn för respektive sektor redovisas på sidan 52

16 16 Konjunkturbarometern Företag Månad. December 21 Byggindustri (säsongrensade värden) Bransch Maxvärde Minvärde Okt 21 Nov 21 Dec 21 Bygg- och anläggningsverksamhet Läget Handel (säsongrensade värden) Bransch Maxvärde Minvärde Okt 21 Nov 21 Dec 21 Detaljhandel Handel med motorfordon; verkstäder Livsmedelshandel Specialiserad butikshandel Butiker för informations- och kommunikationsutrustning Butiker för heminredningsartiklar och husgeråd Butiker för kultur- och fritidsartiklar Butiker för övriga hushållsvaror Handel på postorder och internet Läget Privata tjänstenäringar (säsongrensade värden) Bransch Medelvärde Medelvärde Medelvärde Maxvärde Minvärde Okt 21 Nov 21 Dec 21 Privata tjänstenäringar Landtransport Åkerier Hotell och restauranger Datakonsulter, programvaruproducenter o.d Finans- och försäkringsverksamhet Förvaltare av egna fastigheter Fastighetsmäklare och -förvaltare Juridiska och ekonomiska konsultbyråer Konsulttjänster, verksamhet huvudkontor Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet Reklam- och marknadsundersökningsbyråer Uthyringsfirmor Arbetsförmedlingar, rekryterings- och personaluthyrningsföretag Läget Personaluthyrningsföretag Researrangörer och resebyråer Kontors- och andra företagstjänstföretag

17 Diagram- och tabellbilaga

18 18 Diagrambilaga Företag Totala näringslivet Totala näringslivet Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Totala näringslivet Efterfrågeläget, säsongrensade värden Konfidensindikatorn Genomsnitt Nulägesomdöme Totala näringslivet Antalet anställda, säsongrensade värden

19 Diagrambilaga Företag 19 Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Orderingången, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, säsongrensade värden Hemmamarknaden, utfall Exportmarknaden, utfall Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme Tillverkningsindustri Produktionsvolymen, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Försäljningspriserna Hemmamarknaden, förväntningar Exportmarknaden, förväntningar Tillverkningsindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

20 2 Diagrambilaga Företag Insatsvaruindustri Insatsvaruindustri Orderingången, säsongrensade värden Insatsvaruindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, säsongrensade värden Hemmamarknaden, utfall Exportmarknaden, utfall Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme Insatsvaruindustri Produktionsvolymen, säsongrensade värden Insatsvaruindustri Försäljningspriserna Hemmamarknaden, förväntningar Exportmarknaden, förväntningar Insatsvaruindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Insatsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Branschens konfidensindikator Tillverkningsindustrins konfidensindikator Branschens genomsnitt för

21 Diagrambilaga Företag 21 Investeringsvaruindustri Investeringsvaruindustri Orderingången, säsongrensade värden Investeringsvaruindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, säsongrensade värden Hemmamarknaden, utfall Exportmarknaden, utfall Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme 1-1 Investeringsvaruindustri Produktionsvolymen, säsongrensade värden Investeringsvaruindustri Försäljningspriserna Hemmamarknaden, förväntningar Exportmarknaden, förväntningar Investeringsvaruindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Investeringsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Branschens konfidensindikator Tillverkningsindustrins konfidensindikator Branschens genomsnitt för

22 22 Diagrambilaga Företag Konsumtionsvaruindustri Konsumtionsvaruindustri Orderingången, säsongrensade värden Konsumtionsvaruindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, säsongrensade värden Hemmamarknaden, utfall Exportmarknaden, utfall Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme Konsumtionsvaruindustri Produktionsvolymen, säsongrensade värden Konsumtionsvaruindustri Försäljningspriserna Hemmamarknaden, förväntningar Exportmarknaden, förväntningar Konsumtionsvaruindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Konsumtionsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Branschens konfidensindikator Tillverkningsindustrins konfidensindikator Branschens genomsnitt för

23 Diagrambilaga Företag 23 Bygg- och anläggningsverksamhet Bygg- och anläggningsverksamhet Byggandet, säsongrensade värden Bygg- och anläggningsverksamhet Orderstocken, säsongrensade värden Bygg- och anläggningsverksamhet Orderstocken, säsongrensade värden Bygg- och anläggningsverksamhet Anbudspriserna Nulägesomdöme Bygg- och anläggningsverksamhet Antalet anställda, säsongrensade värden Bygg- och anläggningsverksamhet Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

24 24 Diagrambilaga Företag Detaljhandel Detaljhandel (inkl. handel med motorfordon; verkstäder) Försäljningsvolymen, säsongrensade värden Detaljhandel (inkl. handel med motorfordon; verkstäder) Antalet anställda, säsongrensade värden Handel med motorfordon; verkstäder Försäljningsvolymen, säsongrensade värden Handel med motorfordon; verkstäder Antalet anställda, säsongrensade värden Livsmedelshandel Försäljningsvolymen, säsongrensade värden Livsmedelshandel Antalet anställda, säsongrensade värden

25 Diagrambilaga Företag 25 Detaljhandel Specialiserad butikshandel Försäljningsvolymen, säsongrensade värden Specialiserad butikshandel Antalet anställda, säsongrensade värden

26 26 Diagrambilaga Företag Privata tjänstenäringar Privata tjänstenäringar Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Privata tjänstenäringar Antalet anställda, säsongrensade värden Landtransport Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Landtransport Antalet anställda, säsongrensade värden Åkerier Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Åkerier Antalet anställda, säsongrensade värden

27 Diagrambilaga Företag 27 Privata tjänstenäringar Hotell och restauranger Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Hotell och restauranger Antalet anställda, säsongrensade värden Datakonsulter, programvaruproducenter o.d. Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Datakonsulter, programvaruproducenter o.d. Antalet anställda, säsongrensade värden Finans- och försäkringsverksamhet Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Finans- och försäkringsverksamhet Antalet anställda, säsongrensade värden

28 28 Diagrambilaga Företag Privata tjänstenäringar Förvaltare av egna fastigheter Efterfrågan på företagets tjänster Förvaltare av egna fastigheter Antalet anställda Fastighetsmäklare och -förvaltare Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Fastighetsmäklare och -förvaltare Antalet anställda, säsongrensade värden Juridiska och ekonomiska konsultbyråer Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Juridiska och ekonomiska konsultbyråer Antalet anställda, säsongrensade värden

29 Diagrambilaga Företag 29 Privata tjänstenäringar Konsulttjänster, verksamhet huvudkontor Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Konsulttjänster, verksamhet huvudkontor Antalet anställda, säsongrensade värden Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet Antalet anställda, säsongrensade värden Reklam- och marknadsundersökningsbyråer Efterfrågan på företaget tjänster, säsongrensade värden Reklam- och marknadsundersökningsbyråer Antalet anställda, säsongrensade värden

30 3 Diagrambilaga Företag Privata tjänstenäringar Uthyrningsfirmor Efterfrågan på företagets tjänster Uthyrningsfirmor Antalet anställda Arbets-, rekryterings- och personaluthyrningsföretag Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Arbets-, rekryterings- och personaluthyrningsföretag Antalet anställda, säsongrensade värden Personaluthyrningsföretag Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Personaluthyrningsföretag Antalet anställda, säsongrensade värden

31 Diagrambilaga Företag 31 Privata tjänstenäringar Researrangörer och resebyråer Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Researrangörer och resebyråer Antalet anställda, säsongrensade värden Kontors- och andra företagstjänstföretag Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Kontors- och andra företagstjänstföretag Antalet anställda, säsongrensade värden

32 32 Tabellbilaga Företag Konjunkturbarometern Företag (Månad). December 21 Frågor Tillverkningsindustri Insatsvaruindustri Investeringsindustri Konsumtionsvaru- Varaktiga Icke varaktiga industri konsumtionsvaror konsumtionsvaror Sni 1-33 Sni 1 Sni 1 Sni 1 Sni 1 Sni företag företag företag företag företag företag Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ och nuläge + = - + = - + = - + = - + = - + = - (de senaste tre månaderna) 11 Produktionsvolymen Orderingången på hemmamarknaden Orderingången på exportmarknaden Den totala orderstocken (nulägesomdöme) Exportorderstocken (nulägesomdöme) Färdigvarulagren (nulägesomdöme) Antalet anställda och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Produktionsvolymen Försäljningspriserna på hemmamarknaden Försäljningspriserna på exportmarknaden Antalet anställda Svarsfrekvens: Frågor Livsmedels-, dryckes- Textil-, beklädnads- Trävaruindustri Sågverk Övrig trävaruindustri och tobaksindustri och lädervaruindustri Sni 1-12 Sni Sni 16 Sni 16.1 Sni företag 62 företag 138 företag 62 företag 76 företag Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ och nuläge + = - + = - + = - + = - + = - (de senaste tre månaderna) 11 Produktionsvolymen Orderingången på hemmamarknaden Orderingången på exportmarknaden Den totala orderstocken (nulägesomdöme) Exportorderstocken (nulägesomdöme) Färdigvarulagren (nulägesomdöme) Antalet anställda och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Produktionsvolymen Försäljningspriserna på hemmamarknaden Försäljningspriserna på exportmarknaden Antalet anställda Svarsfrekvens: En förteckning över de SNI-koder som ingår i respektive användningsgrupp ("Nyckel till användningsgrupperna i tillverkningsindustrin") finns på 1

33 Tabellbilaga Företag 33 Konjunkturbarometern Företag (Månad). December 21 Frågor Massa-, pappers- och Massaindustri Pappers- och Grafisk och annan Industri för stenkolspappersvaruindustri pappersvaruindustri reproduktionsindustri produkter och raffinerade petroleumsprodukter Sni 17 Sni Sni Sni 18 Sni företag 12 företag 45 företag 89 företag 9 företag Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ och nuläge + = - + = - + = - + = - + = - (de senaste tre månaderna) 11 Produktionsvolymen Orderingången på hemmamarknaden Orderingången på exportmarknaden Den totala orderstocken (nulägesomdöme) Exportorderstocken (nulägesomdöme) Färdigvarulagren (nulägesomdöme) Antalet anställda och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Produktionsvolymen Försäljningspriserna på hemmamarknaden Försäljningspriserna på exportmarknaden Antalet anställda Svarsfrekvens: Frågor Kemisk industri Industri för farmaceut- Gummi- och Industri för andra Stål- och metallverk Järn- och stålverk plastvaruindustri iska basprodukter och läkemedel icke-metalliska mineraliska produkter Sni 2 Sni 21 Sni 22 Sni 23 Sni 24 Sni företag 21 företag 13 företag 54 företag 75 företag 43 företag Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ och nuläge + = - + = - + = - + = - + = - + = - (de senaste tre månaderna) 11 Produktionsvolymen Orderingången på hemmamarknaden Orderingången på exportmarknaden Den totala orderstocken (nulägesomdöme) Exportorderstocken (nulägesomdöme) Färdigvarulagren (nulägesomdöme) Antalet anställda och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Produktionsvolymen Försäljningspriserna på hemmamarknaden Försäljningspriserna på exportmarknaden Antalet anställda Svarsfrekvens:

34 34 Tabellbilaga Företag Konjunkturbarometern Företag (Månad). December 21 Frågor Metallvaruindustri Industri för datorer, Industri för elapparatur Maskinindustri Motor- och elektronikvaror och optik släpfordonsindustri Sni 25 Sni 26 Sni 27 Sni 28 Sni företag 76 företag 65 företag 163 företag 82 företag Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ och nuläge + = - + = - + = - + = - + = - (de senaste tre månaderna) 11 Produktionsvolymen Orderingången på hemmamarknaden Orderingången på exportmarknaden Den totala orderstocken (nulägesomdöme) Exportorderstocken (nulägesomdöme) Färdigvarulagren (nulägesomdöme) Antalet anställda och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Produktionsvolymen Försäljningspriserna på hemmamarknaden Försäljningspriserna på exportmarknaden Antalet anställda Svarsfrekvens: Frågor Annan Möbelindustri Övrig Reparationsverkstäder transportmedelsindustri tillverkningsindustri och installationsföretag Sni 3 Sni 31 Sni 32 Sni företag 74 företag 61 företag 59 företag Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ och nuläge + = - + = - + = - + = - (de senaste tre månaderna) 11 Produktionsvolymen Orderingången på hemmamarknaden Orderingången på exportmarknaden Den totala orderstocken (nulägesomdöme) Exportorderstocken (nulägesomdöme) Färdigvarulagren (nulägesomdöme) Antalet anställda och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Produktionsvolymen Försäljningspriserna på hemmamarknaden Försäljningspriserna på exportmarknaden Antalet anställda Svarsfrekvens:

35 Tabellbilaga Företag 35 Konjunkturbarometern Företag (Månad). December 21 Frågor Byggindustri Bygg- och anläggnings- Byggande av hus Anläggningsverksamhet Specialiserad bygg- och verksamhet anläggningsverksamhet Sni Sni Sni 41 Sni 42 Sni företag 247 företag 189 företag 58 företag 151 företag Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ och nuläge + = - + = - + = - + = - + = - (de senaste tre månaderna) 11 Byggandet Anbudspriserna Orderstocken Orderstocken (nulägesomdöme) Antalet anställda Främsta hindret för företagens byggande: 171 inget otillräcklig efterfrågan brist på maskinkapacitet och/eller byggnadsmaterial 174 brist på arbetskraft vädret finansiella restriktioner andra faktorer och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Byggandet Anbudspriserna Orderstocken Antalet anställda Svarsfrekvens:

36 36 Tabellbilaga Företag Konjunkturbarometern Företag (Månad). December 21 därav: Frågor Handel Handel med motorfordon; Partihandel Partihandel m jordbruks- Partihandel m livsmedel, verkstäder råvaror och levande djur drycker och tobak Sni Sni 45 Sni 46 Sni 46.2 Sni företag 187 företag 319 företag 9 företag 34 företag Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ och nuläge + = - + = - + = - + = - + = - (de senaste tre månaderna) 11 Försäljningsvolymen Försäljningssituationen (nulägesomdöme) Varulagren (nulägesomdöme) Antalet anställda och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Försäljningsvolymen Försäljningspriserna Inköpen av varor Antalet anställda Försäljningssituationen på sex månaders sikt Svarsfrekvens: Frågor Partihandel med Parihandel m informations- Partihandel m maskiner Annan specialiserad hushållsvaror och kommunikationsutrustning och utrustning partihandel Sni 46.4 Sni Sni företag 48 företag 6 företag 74 företag Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ och nuläge + = - + = - + = - + = - (de senaste tre månaderna) 11 Försäljningsvolymen Försäljningssituationen (nulägesomdöme) Varulagren (nulägesomdöme) Antalet anställda och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Försäljningsvolymen Försäljningspriserna Inköpen av varor Antalet anställda Försäljningssituationen på sex månaders sikt Svarsfrekvens:

37 Tabellbilaga Företag 37 Konjunkturbarometern Företag (Månad). December 21 Frågor Detaljhandel (inkl. handel Livsmedelshandel Specialiserad Detaljhandel med Butiker för informations- och m. motorfordon; verkstäder butikshandel drivmedel kommunikationsutrustning Sni Sni Sni Sni 47.3 Sni företag 368 företag 58 företag 9 företag 55 företag Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ och nuläge + = - + = - + = - + = - + = - (de senaste tre månaderna) 11 Försäljningsvolymen Försäljningssituationen (nulägesomdöme) Varulagren (nulägesomdöme) Antalet anställda och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Försäljningsvolymen Försäljningspriserna Inköpen av varor Antalet anställda Försäljningssituationen på sex månaders sikt Svarsfrekvens: Frågor Butiker för heminrednings- Butiker för kultur- Butiker för övriga Handel på postorder artiklar och husgeråd och fritidsartiklar hushållsvaror och internet Sni 47.5 Sni 47.6 Sni 47.7 Sni företag 115 företag 142 företag 6 företag Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ och nuläge + = - + = - + = - + = - (de senaste tre månaderna) 11 Försäljningsvolymen Försäljningssituationen (nulägesomdöme) Varulagren (nulägesomdöme) Antalet anställda och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Försäljningsvolymen Försäljningspriserna Inköpen av varor Antalet anställda Försäljningssituationen på sex månaders sikt Svarsfrekvens:

38 38 Tabellbilaga Företag Konjunkturbarometern Företag (Månad). December 21 Frågor Privata Landtransport Åkerier Hotell och Förlag Datakonsulter, tjänstenäringar restauranger programvaruproducenter o.d. Sni se branscher Sni 49 Sni 49.4 Sni Sni 58 Sni företag 23 företag 171 företag 154 företag 12 företag 137 företag Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ och nuläge + = - + = - + = - + = - + = - + = - (de senaste tre månaderna) 11 Utvecklingen av företagets verksamhet Efterfrågan på företagets tjänster Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme) Försäljningspriserna Antalet anställda och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Efterfrågan på företagets tjänster Försäljningspriserna Antalet anställda Svarsfrekvens: * Frågor Finans- och Förvaltare av egna Fastighetsmäklare Juridiska och ekonomiska Konsultbyråer inom Arkitekt- och teknisk försäkringsverksamhet fastigheter och -förvaltare konsultbyråer PR, kommunikation konsultverksamhet och organisation Sni Sni 68.2 Sni 68.3 Sni 69 Sni 7 Sni företag 446 företag 37 företag 53 företag 128 företag 122 företag Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ och nuläge + = - + = - + = - + = - + = - + = - (de senaste tre månaderna) 11 Utvecklingen av företagets verksamhet Efterfrågan på företagets tjänster Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme) Försäljningspriserna Antalet anställda och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Efterfrågan på företagets tjänster Försäljningspriserna Antalet anställda Svarsfrekvens:

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 28 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JANUARI 28 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005 Konjunkturbarometern Kvartal April 25 Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm 28 april 25 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JUNI 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Totala näringslivet... 3

Totala näringslivet... 3 Innehåll Totala näringslivet... 3 Tillverkningsindustri... 4 Insatsvaruindustri... 5 Investeringsvaruindustri... 6 Konsumtionsvaruindustri... 7 Varaktiga konsumtionsvaror... 8 Icke varaktiga konsumtionsvaror...

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 AUGUSTI 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern Februari 2015

Konjunkturbarometern Februari 2015 Konjunkturbarometern Februari 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 2 FEBRUARI 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013 Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 213 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 APRIL 213 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 27 MAJ 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Augusti 2015

Konjunkturbarometern Augusti 2015 Konjunkturbarometern Augusti 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag för

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 211 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 JULI 211 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 3 JULI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern April 2015

Konjunkturbarometern April 2015 Konjunkturbarometern April 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 APRIL 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används som beslutsunderlag för den ekonomiska

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2012

Konjunkturbarometern September 2012 Konjunkturbarometern September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver forskning

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2013

Konjunkturbarometern September 2013 Konjunkturbarometern September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används som beslutsunderlag för den

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 JUNI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Juli 2016

Konjunkturbarometern Juli 2016 Konjunkturbarometern Juli 2 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 5-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Konjunkturbarometern Augusti 2016

Konjunkturbarometern Augusti 2016 Konjunkturbarometern Augusti KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Konjunkturbarometern Juni 2016

Konjunkturbarometern Juni 2016 Konjunkturbarometern Juni 2 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 31, 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 5-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2016

Konjunkturbarometern September 2016 Konjunkturbarometern September KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 36, 3 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Konjunkturbarometern December 2017

Konjunkturbarometern December 2017 Konjunkturbarometern December KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 13 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 165-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Tillväxt i Lidköping 2015-06-11. Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet

Tillväxt i Lidköping 2015-06-11. Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet Tillväxt i Lidköping Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet Martin Ström Robin Svensén 2015-06-11 Innehåll Sammanfattning sid. 3 Inledning

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Konjunkturbarometern December 2016

Konjunkturbarometern December 2016 Konjunkturbarometern December KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Konjunktur och bostadsmarknad 16 februari 12 Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Sidan 9 Trögt i byggsektorn Sidan

Läs mer

Konjunkturbarometern Januari 2017

Konjunkturbarometern Januari 2017 Konjunkturbarometern Januari KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, januari Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, februari Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN STOCKHOLMSBAROMETERN Första kvartalet 212 212-5-1 Sammanfattning Stockholmskonjunkturen stärks tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 3 till 17 under 212 års första kvartal. Konjunkturindikatorn

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015 Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland Oktober 2015 Konjunkturläge - konjunkturbarometer Konjunkturinstitutet mäter konjunkturen i ett antal branscher i Sverige på nationell och regional nivå

Läs mer

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR TJÄNSTEINDIKATORN 7 JUNI 2010 RAPPORT: TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR Tjänsteindikatorn från Almega visar att efter den överraskande starka ökningen under första kvartalet fortsätter tjänsteproduktionen

Läs mer

I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.

I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Konjunkturbarometern April 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 211 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen DALARNAS LÄN Juni 21 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen JÖNKÖPINGS LÄN Juni Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Enkätundersökning SOU 2003:16

Enkätundersökning SOU 2003:16 Bilaga 3 Tabeller Denna tabellbilaga innehåller den statistik som presenteras i kapitel 1 och 6. I bilagan finns både statistik från enkätundersökningen och statistik som tagits fram av Statistiska centralbyrån

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Januari 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP)

Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) Kontaktperson: Kristian Söderholm, tel:

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÄSTERBOTTEN är relativt opåverkad av den rådande ekonomiska världskrisen. Det har skett en återhämtning i flera branscher och även på arbetsmarknaden efter den

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos, Våren 2009

Arbetsmarknadsprognos, Våren 2009 Arbetsmarknadsprognos, Våren 009 Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år. Arbetsställen som intervjuas utgör ett slumpmässigt urval från SCB: s företagsregister. Urvalet är stratifierat utifrån bransch,

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Augusti 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Konjunkturen i Småland med öarna i regionalt perspektiv

Konjunkturen i Småland med öarna i regionalt perspektiv Konjunkturen i Småland med öarna i regionalt perspektiv Privata näringslivet, fjärde kvartalet 212-2 -4-6 -8-1 -12-14 -16-18 -2 Stockholm Östra Småland med öarna Hela landet Sydsverige Västsverige Norra

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, november månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län november 2013 8 315 (11,2 %) 3 776 kvinnor (10,8 %) 4 539 män

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2010

Statistik över arbetskonflikter 2010 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 00 9 arbetskonflikter år 00 Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 9 arbetskonflikter i Finland år 00. Antalet arbetskonflikter

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Industrins kompetensbehov 2025

Industrins kompetensbehov 2025 Industrins kompetensbehov 2025 TECH DAY, MALMÖ 21 SEPTEMBER 2016 Anders Axelsson (Region Skåne) & Johan Ståhl (Teknikcollege) Industrins utveckling och framtid Strukturomvandling och förändrat samspel

Läs mer

Konjunkturen i Östra Mellansverige i regionalt perspektiv

Konjunkturen i Östra Mellansverige i regionalt perspektiv Konjunkturen i Östra i regionalt perspektiv Privata näringslivet, fjärde kvartalet 212-2 -4-6 -8-1 -12-14 -16-18 -2 Stockholm Östra Småland med öarna Hela landet Sydsverige Västsverige Norra Mellersta

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning 46 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2002-2003 16-w år Näringsgren 2002 2003 (förvärvsarbetande 1-w tim) Antal % Antal % Jordbruk, skogsbruk

Läs mer

Konjunkturbarometer Norrland

Konjunkturbarometer Norrland Hösten 28 Konjunkturbarometer Norrland Låg Hög +5 Min Max Topplån för företag Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Massa- och pappersindustri 5 Verkstadsindustri 6

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2010 Tredje kvartalet 2010 (2010-11-03) Stockholmskonjunkturen fortsätter att utvecklas starkt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar något från 31 till 32 under årets tredje kvartal. Situationen för

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

TJÄNSTEINDIKATORN, 7 DECEMBER 2009, RAPPORT: SPLIT VISION

TJÄNSTEINDIKATORN, 7 DECEMBER 2009, RAPPORT: SPLIT VISION TJÄNSTEINDIKATORN, 7 DECEMBER 2009, RAPPORT: SPLIT VISION Produktionen i den privata tjänstesektorn väntas under fjärde kvartalet klättra över nivån för ett år sedan, men det är fortfarande en bra bit

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Föregående kvartal Om Nettotal

Föregående kvartal Om Nettotal Under andra kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 37 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 46

Läs mer

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad DÄMPADE FÖRVÄNTNINGAR På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökning av efterfrågan på varor

Läs mer

Brist på arbetskraft i Stockholm

Brist på arbetskraft i Stockholm 2008 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Brist på arbetskraft i Stockholm Sammanfattning Konjunkturen i Stockholm nådde under år 2007 rekordnivåer inom flera branscher. Samtidigt som det

Läs mer

Det svenska bytesförhållandets utveckling åren 1998 2012

Det svenska bytesförhållandets utveckling åren 1998 2012 Fördjupning i Konjunkturläget juni 3 (Konjunkturinstitutet) FÖRDJUPNING Det svenska bytesförhållandets utveckling åren Diagram 97 Andelar av total export och import Procent 7 7 Mellan och försämrades det

Läs mer

Nyregistreringar av lastbilar Antal per månad. Trend

Nyregistreringar av lastbilar Antal per månad. Trend Stark uppgång för detaljhandeln sid 7 Kraftigt höjda importpriser sid 1 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T NUMMER 5 31 maj Lastbilsmarknaden allt starkare antal 5 Nyregistreringar

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

SIGNALEN INVESTERINGS INNEHÅLL

SIGNALEN INVESTERINGS INNEHÅLL 1 INVESTERINGS SIGNALEN INNEHÅLL Mars 2 Sammanfattning 2 Om Investeringssignalen 3 Inledning 4 Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen 1 Utvecklingen för industrikonsulterna 16 Sysselsättningsläget

Läs mer

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND Bisnode Jan Fineman och Håkan Wolgast 2015-08-13 Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna Sida 2 (8) Innehåll Bakgrund... 3 Metod... 3 Region Halland...

Läs mer

Kompletterande tabell- och. figurdokument till Jobbdynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009. Rapport till ESO.

Kompletterande tabell- och. figurdokument till Jobbdynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009. Rapport till ESO. 1 Kompletterande tabell- och figurdokument till Jobbdynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009. Rapport till ESO. Rickard Hammarberg Fredrik Heyman Pehr-Johan Norbäck Lars Persson Maj 2013 Kompletterande

Läs mer

Arbetsmarknad Värmlands län

Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING LÄNETS UTMANINGAR YRKESKOMPASSEN DÄMPAD EFTERFRÅGAN PÅ VAROR OCH TJÄNSTER Konjunkturuppgången som började i slutet av 2009 pågick

Läs mer

Perspektiv på den låga inflationen

Perspektiv på den låga inflationen Perspektiv på den låga inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 7 Inflationen blev under fjolåret oväntat låg. Priserna i de flesta undergrupper i KPI ökade långsammare än normalt och inflationen blev

Läs mer

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2002

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2002 Konjunkturbarometer Norrland Hösten 22 Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Massa- och pappersindustri 5 Verkstadsindustri 6 Trävaruindustri 7 Byggnadsindustri 8 Industriinvesteringar

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007 Lönerapport år 2008 Lönerna ökade i genomsnitt med 3,8 procent för arbetare och 3,6 procent för tjänstemän år 2007. Det är första gången på tio år som lönerna ökat mer för arbetare än för tjänstemän. Löneskillnaden

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Importbarometern. Konjunktur, handelsmönster och regelbörda för svenska importörer. Tema: EU 2014:1. svenskhandel.se

Importbarometern. Konjunktur, handelsmönster och regelbörda för svenska importörer. Tema: EU 2014:1. svenskhandel.se Importbarometern Konjunktur, handelsmönster och regelbörda för svenska importörer Tema: EU 2014:1 svenskhandel.se Innehåll Innehåll... 2 1. Om undersökningen... 3 2. Sammanfattning... 4 3. Konjunktur...

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 25 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - IFO-index föll för andra

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län PROGNOS våren 211 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län 212 2 Arbetsmarknadsutsikter 211-212 för Västmanlands län Innehållsförteckning Sid SAMMANFATTNING...3 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING...4

Läs mer

HÖSTEN 2006 VÅREN 2007

HÖSTEN 2006 VÅREN 2007 HÖSTEN 26 VÅREN 27 INNEHÅLL Sammanfattning 2 Branschkonjunkturen 4 Tillverkningsindustri 4 - Stål- och metallindustri (del av tillverkningsindustri) 6 - Underleverantörsindustri (del av tillverkningsindustri)

Läs mer

Fortsatt lågkonjunktur

Fortsatt lågkonjunktur Teknikföretagens konjunkturbarometer 2:A kvartalet 12 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 485 företag. Försäljningen uppgår till 53 Mdr SEK, varav 79 % säljs

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2012

Statistik över arbetskonflikter 2012 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 förekom det arbetskonflikter Enligt Statistikcentralen förekom det arbetskonflikter i Finland år 0. Antalet arbetskonflikter nästan halverades från

Läs mer

Investeringsenkäten. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (34) NV0801. Innehåll

Investeringsenkäten. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (34) NV0801. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (34) Investeringsenkäten 2015 NV0801 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Uppgifterna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 13 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Läget i handeln. Januari handels.se Handels Direkt

Läget i handeln. Januari handels.se Handels Direkt Läget i handeln Januari 2017 Ljusa utsikter men ökad brist på personal När Handelsföretagen blickar framåt på det första halvåret 2017 ser de positivt på framtida försäljning. Man bedömer också att antalet

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA JANUARI 2015 Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 Enligt Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 är

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Västra Götalands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra

Läs mer

SIGNALEN INVESTERINGS INNEHÅLL

SIGNALEN INVESTERINGS INNEHÅLL 1 INVESTERINGS SIGNALEN INNEHÅLL Oktober Sammanfattning 2 Om Investeringssignalen 3 Inledning 4 Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen 9 Utvecklingen för industrikonsulterna 15 Sysselsättningsläget

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Konjunkturindikatorer 2015

Konjunkturindikatorer 2015 Översikter och indikatorer 2013:1 Översikter och indikatorer 2016:2 Publicerad: 21-01-2016 Richard Palmer, utredare, tel. +358 (0)18 25 4 89 Konjunkturindikatorer 2015 I korthet - Förändringar i råoljepriset

Läs mer