Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos"

Transkript

1 1 (12) Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig ökning 52 varsel om uppsägningar i november Antalet nya inkommande varsel om uppsägningar uppgick i november till 52 personer i Gävleborgs län. I november förra året i år stod Gävleborg för 4,3% av alla inkommande varsel om uppsägningar. I november i år var motsvarande andel 1,6%. Nyanmälda lediga platser 247 nya jobb till arbetsförmedlingarna i länet denna vecka Antalet nyanmälda lediga platser (exkl ferieplatser) i hela landet uppgick till under förra veckan, vilket var fler än under samma vecka förra året. Vid veckans slut fanns kvarstående lediga platser (exkl ferieplatser) vid arbetsförmedlingarna i hela landet, vilket var fler än vid samma tid förra året. Antalet nyanmälda lediga platser (exkl ferieplatser) i Gävleborgs län uppgick till 247 under veckan, vilket var 164 fler än under samma vecka förra året. Av de samtliga nyanmälda jobb i landet fanns 3,2% i Gävleborgs län. Vid veckans slut fanns 752 lediga jobb (exkl ferieplatser) kvarstående vid länets arbetsförmedlingar, vilket var 340 fler än vid samma tid förra året. Av samtliga kvarstående lediga jobb på arbetsförmedlingarna i landet fanns 2,2% i Gävleborgs län. Under 2010 som helhet har antalet nyanmälda lediga jobb till Arbetsförmedlingarna i landet som helhet ökat med 42%, jämfört med år I

2 2 (11) Gävleborgs län har de nyanmälda lediga jobben ökat med 46% under Sammanlagt nyanmäldes vid Arbetsförmedlingarna i länet under 2010, vilket var fler än under år Arbetslösheten personer och 9,9% av befolkningen år i Gävleborg I landet som helhet var totalt personer arbetslösa eller i program, vilket är en minskning med 2,1% jämfört med samma vecka förra året. Detta motsvarar 6,8% av befolkningen år. Av det totalt arbetslösa i hela riket förra veckan var 46,6% kvinnor och 53,4% män. Antalet öppet arbetslösa i Gävleborgs län uppgick till personer förra veckan, och antalet arbetslösa i program med aktivitetsstöd uppgick samtidigt till personer. Totalt var alltså personer arbetslösa i länet, vilket är en minskning med 3,5% eller 619 personer i jämförelse med samma vecka förra året. I andel av befolkningen år uppgick den totala arbetslösheten till 9,9% i Gävleborg. Av det totalt arbetslösa i Gävleborg förra veckan var eller 47,5% kvinnor och eller 52,5% män. Ungdomsarbetslösheten nu unga arbetslösa i Gävleborg (17,5% av befolkningen år) För hela riket uppgick antalet öppet arbetslösa ungdomar i åldern år och ungdomar i program med aktivitetsstöd till , vilket är en minskning med 3,0% i jämförelse med samma vecka förra året. I andel av befolkningen år motsvarar detta 10,6%. Av de unga arbetslösa i hela riket förra veckan var 42,7% kvinnor och 57,3% män. Den totala arbetslösheten för ungdomar i Gävleborgs län under 25 år uppgick till personer förra veckan. Detta var en minskning med 380 personer eller 7,8% sedan förra året och motsvarar 17,5% av länets befolkning i åldern år. Av de unga arbetslösa i Gävleborg förra veckan var eller 45,2% kvinnor och eller 54,8% män. Arbetslöshetsprognos arbetslösheten fortsätter vända nedåt i takt med att sysselsättningen ökar Antalet arbetssökande som erhöll arbete under förra veckan uppgick till 194,

3 3 (11) vilket är en minskning jämfört med tidigare veckor men ändock 28% fler än under motsvarande vecka förra året. Den säsongsmässiga arbetslöshetsökningen är försvagad av konjunkturuppgången, men ändock tillräcklig för att arbetslösheten ska öka jämfört med veckorna innan. Den konjunkturuppgång som gett genomslag i sysselsättning och arbetslöshet i flera av länets industrikommuner, har ännu inte påverkat länets totala arbetslöshet i den utsträckning som bedömts i tidigare prognos. Om exempelvis länets arbetslöshet hittills skulle ha minskat i samma utsträckning som i industrikommunen Sandviken skulle den totala arbetslösheten förra veckan legat på arbetslösa istället för arbetslösa i Gävleborg. Med den utvecklingen hade tidigare länsprognos legat kvar. Men nu går utvecklingen med minskad arbetslöshet något långsammare för länet som helhet än för de kommuner som starkast känner av industrikonjunkturen. Därför revideras även arbetslöshetsprognosen baserat på en något mer tidsmässigt utdragen minskning av den totala arbetslösheten. Den öppna arbetslösheten ligger i paritet med tidigare prognos medan det är antalet personer i olika program med aktivitetsstöd som beräknas ligga klart över tidigare prognos. En anledning till detta är de nya grupper som tillkommit till arbetskraften, bland annat via sjukförsäkringssystemet. Den nya Etableringsreformen kommer sannolikt också att innebära att fler snabbare kommer in i Arbetsförmedlingens åtgärdsprogram jämfört med tidigare då kommunerna hade ansvaret för mottagandet under de första två åren. Månad/datum Öppet arbetslösa I program Totalt % av bef år aug ,10% jan ,50% aug ,80% jan ,50% aug ,50% ,90% Prognos jan ,90% aug ,80% jan ,00% aug ,50% jan ,30% jan ,40% aug ,10%

4 4 (11) Bolagsverket Nytt månadsrekord för antalet nyregistrerade Aktiebolag i Gävleborg Nyföretagandet i Gävleborg fortsätter att ligga på en hög nivå. I december 2010 nyregistrerades hela 110 Aktiebolag, vilket är det högsta antalet nyregistrerade AB någonsin för en enskild månad i Gävleborgs län. Man får gå tillbaka till januari 1991 för att hitta en siffra som ligger i närheten av denna volym nya Aktiebolag. Tillsammans med övriga tre vanligaste företagsformerna nyregistrerades 147 företag i december i Gävleborg. Det är den högsta månadsnoteringen på 10 år vad gäller nyregistreringar av samtliga företagsformer. Med Aktiebolag och företag (i de fyra vanligaste företagsformerna) har nu Gävleborg fler Aktiebolag och företag än någonsin tidigare. År Månad Län AB E HB KB Total Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län

5 5 (11) Kortfattat v 1-11 Länets andel av nya inkommande varsel om uppsägningar i landet hade i november 2010 minskat från 4,3% till 1,6%, i jämförelse med november De nyanmälda lediga jobben ökade med 46% under 2010, att jämföra med riksgenomsnittets ökning på 42%. Antalet arbetssökande som erhållit arbete under förra veckan var 28% fler än motsvarande vecka förra året, och uppgick till 194 personer. Motsvarande förändring för hela riket var +20%. Arbetslösheten uppgår till 9,9% av befolkningen år i Gävleborg, riksgenomsnittet ligger på 6,8%. Totalt arbetslösa i länet, vilket är 619 färre än vid samma tid förra året Ungdomsarbetslösheten uppgår till 17,5% av befolkningen år, riksgenomsnittet ligger på 10,6%. Totalt unga arbetslösa i Gävleborg, vilket är 7,8% färre än vid samma tid förra året. Gävleborg noterade under december 2010 det historiskt sett högsta antalet nyregistrerade Aktiebolag. Länet har aldrig tidigare haft så många Aktiebolag och företag som nu. Arbetslöshetsprognos av befolkningen år jan -11 9,90% jan -12 8,80% jan -13 6,30% jan -14 5,40%

6 6 (11) Kommentar Även om den säsongsmässiga arbetslöshetsökningen nu gör sig gällande fortsätter arbetslösheten att minska i jämförelse med förra året. Dock inte lika snabbt i Gävleborg som helhet som i vissa av länets industrikommuner. Konjunkturuppgången mattades av något under slutet av 2010, och den relativt höga arbetslösheten biter sig fast något längre än i tidigare prognos. Men i fyraårsperspektivet ser arbetsmarknadsutvecklingen mycket positiv ut. Detta emellertid behäftat med brasklappen att flaskhalsproblem kan uppstå om inte kompetensmatchningen fungerar i spåren av pågående generationsväxling. Under december noterades nytt historiskt länsrekord i antalet nyregistrerade Aktiebolag. Med nuvarande totalt Aktiebolag har Gävleborg 26% fler AB än i inledningen av förra högkonjunkturen i januari Totalt finns nu företag i de fyra vanligaste företagsformerna. Så många företag har Gävleborg aldrig haft tidigare, i ett läge då landet och länet står inför en ny högkonjunktur. Av SCB:s kortperiodiska sysselsättningsstatistik framgår att antalet anställda inom länets samtliga sektorer börjat vända uppåt från den gångna lågkonjunkturens bottenläge första kvartalet Vi är nu inne i en situation där åren påminner om utvecklingen åren År 2014 kan komma att likna år 2008, med skillnaden att en kommande lågkonjunktur knappast kommer att bli lika dramatisk som den senaste. Att näringslivet nu både växer och förnyas i Gävleborg har alla förutsättningar att skapa en ännu starkare sysselsättningsutveckling under kommande år jämfört med tidigare konjunkturuppgångar. Kanske antalet anställda inom länets samtliga sektorer kommer att överstiga någon gång under åren Under förutsättning att generationsväxlingens matchningsproblematik kan klaras på ett bra sätt. Antal anställda i Gävleborgs län, samtliga sektorer, kortperiodisk sysselsättningsstatistik SCB K1 2004K2 2004K3 2004K4 2005K1 2005K2 2005K3 2005K4 2006K1 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3

7 7 (11) Konjunktur och trender Orderingången Handelsnettot, november 2010: Högt handelsnetto i november Varuexporten uppgick under november till 105,9 miljarder kronor och varuimporten till 95,9 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 10,0 miljarder kronor. Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 10,0 miljarder kronor under november 2010 enligt preliminära beräkningar. För november 2009 var det ett överskott på 2,1 miljarder kronor. Varuexportens värde under november uppgick till 105,9 miljarder kronor och varuimportens till 95,9 miljarder. Varuexportens värde ökade med 23 procent och varuimportens med 15 procent jämfört med november Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 16,5 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 6,5 miljarder. Antalet vardagar i november var en mer jämfört med november Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 7,9 miljarder kronor för november 2010 och 7,3 miljarder för oktober För september var motsvarande värde 6,5 miljarder kronor. Handelsnettot för januari - november 2010 gav ett överskott på 63,9 miljarder kronor Hittills under året har värdet av varuexporten ökat med 14 procent. Varuimporten har ökat med 17 procent jämfört med motsvarande period förra året. Värdet av varuexporten under denna period uppgick till 1036,5 miljarder kronor och värdet av varuimporten till 972,6 miljarder. Handelsnettot för januari november 2010 gav därmed ett överskott på 63,9 miljarder kronor. För motsvarande månader 2009 noterades ett överskott på 79,2 miljarder aspx

8 8 (11) Konjunkturbarometern Företag, december 2010 Konfidensindikatorn backade något i december Konfidensindikatorn för näringslivet backade tre enheter i december från rekordnoteringen månaden innan. Indikatorvärdet ligger fortfarande klart över den tidigare toppnoteringen från maj Minskningen av konfidensindikatorn för näringslivet beror på att indikatorerna för tillverkningsindustrin, handeln och de privata tjänstenäringarna har fallit. Det är bara indikatorn för bygg- och anläggningsverksamheten som har stigit. Tillverkningsindustrin redovisar fortsatt stark order- och produktionstillväxt för de senaste månaderna. Även sysselsättningen uppges ha stigit. Konfidensindikatorn föll jämfört med november, men indikatorvärdet ligger fortfarande över det historiska genomsnittet. Tillverkningsindustrin räknar med fortsatt god produktionstillväxt de närmaste månaderna. Ett undantag är sågverken där en stor andel förutser en minskning av produktionen. Byggkonjunkturen har stärkts påtagligt de senaste månaderna. Såväl orderstock som byggande och sysselsättning har ökat betydligt och konfidensindikatorn steg åtta enheter mellan november och december. Byggföretagen har dock fortfarande svårigheter att hitta lämplig arbetskraft. Branschen räknar trots detta med fortsatt god tillväxt de närmaste månaderna. Konfidensindikatorn för detaljhandeln föll en enhet i december, men den ligger fortfarande något över det historiska genomsnittet. Indikatorn för livsmedelshandeln ligger däremot klart under genomsnittsnivån. Försäljningsvolymen för detaljhandeln som helhet har ökat påtagligt och nära hälften av företagen redovisar en ökad försäljning. Detaljhandeln räknar med fortsatt god försäljningstillväxt de närmaste månaderna. Försäljningspriserna väntas stiga något och det är framför allt inom livsmedelshandeln som antalet företag som aviserar prishöjningar har ökat. Efterfrågan för de privata tjänstenäringarna har ökat betydligt de senaste månaderna och sysselsättningen har fortsatt att stiga. Konfidensindikatorn föll sex enheter i december, men ligger fortfarande på en mycket hög nivå. Tjänsteföretagen räknar med en fortsatt stark efterfrågetillväxt och en fortsatt ökning av antalet anställda de närmaste månaderna.

9 9 (11)

10 10 (11) Inköpschefsindex PMI sjönk till 60,2 i december 2010 dämpad expansion inom produktion och sysselsättning PMI föll till 60,2 i december från 61,3 i november. Det innebär att den svenska industrikonjunkturen fortsätter att stärkas men i avtagande takt. En dämpning av ökningen inom både sysselsättningen och produktionen bidrog till nedgången av indexet. Sysselsättningen fortsatte att stiga men indexet föll tillbaka till 57,1 jämfört med 60,2 i november, medan indexet för produktionen minskade till 62,8 i december. Båda indexen befinner sig dock alltjämt i en expansiv fas. Orderingången steg till 63,6 i december från 60,4 i november. Det var framförallt efterfrågan från den inhemska marknaden som ökade, men även exportmarknaderna bidrog till uppgången. Företagens produktionsplaner för det närmaste halvåret har reviderats upp och en majoritet av företagen avser att öka produktionen. Rå- och insatsvaruprisindexet steg i december, men i något mindre omfattning än under november. Den globala ekonomiska återhämtningen och högre råvarupriser innebär att prisökningstakten i leverantörsledet fortsätter att stiga. Prisindexet nådde 71,9 i december jämfört med 70,8 i november.

11 11 (11)

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Svag exportorderingång sid 5 Detaljhandeln ökar sid 7 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Ras för tjänsteproduktionen Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Index

Läs mer

SCB-Indikatorer. Industriproduktionen vänder upp. Kommentarer & Analys. I fokus: Sveriges bostadsbyggande. ökar kraftigt sid 12. Nummer 6 2 juli 2015

SCB-Indikatorer. Industriproduktionen vänder upp. Kommentarer & Analys. I fokus: Sveriges bostadsbyggande. ökar kraftigt sid 12. Nummer 6 2 juli 2015 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Industriproduktionen vänder upp Industriproduktionsindex =, trend 15 85 n Lägre nybilsregistreringar Sid 9 n Finlands kräftgång fortsätter

Läs mer

SCB-Indikatorer. Handeln med utlandet ökar. Kommentarer & Analys. I fokus: Detaljhandeln i ett branschperspektiv. sid 12. Nummer 10 4 november 2014

SCB-Indikatorer. Handeln med utlandet ökar. Kommentarer & Analys. I fokus: Detaljhandeln i ett branschperspektiv. sid 12. Nummer 10 4 november 2014 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Handeln med utlandet ökar Utrikeshandel med varor Värdeutveckling i årstakt, trend 1 Import 5 Export -5-1 -15 n Uppgång i nybilsregistreringen

Läs mer

SCB-Indikatorer Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Export Import Detaljhandeln Relativt stark julhandel i ett bransch-

SCB-Indikatorer Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Export Import Detaljhandeln Relativt stark julhandel i ett bransch- SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Miljarder kronor, trend 15 mdkr Export 95 9 Import 85 8 75 7 I fokus: n Relativt stark

Läs mer

SCB-Indikatorer Svagare produktion i näringslivet Produktionsindex för näringslivet Företagens Industriproduktionen vände upp finansierings-

SCB-Indikatorer Svagare produktion i näringslivet Produktionsindex för näringslivet Företagens Industriproduktionen vände upp finansierings- SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Svagare produktion i näringslivet Produktionsindex för näringslivet Säsongrensade månadsvärden, index = 11 15 9 I fokus: n Industriproduktionen

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Stabil men svag BNP-tillväxt

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Stabil men svag BNP-tillväxt SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Stabil men svag BNP-tillväxt Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal Förändring från föregående kvartal, säsongrensat uppräknat till årstakt

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Kronobergs län Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Ronnie Kihlman, Analysavdelningen Sida: 3 av 58 2013-12-12 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Gotlands län

Företagsamheten 2014 Gotlands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Viss dämpning av BNP-tillväxten Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal Förändring från föregående kvartal, säsongrensat uppräknat till årstakt

Läs mer

SCB-Indikatorer. Exportpriserna fortsätter nedåt. Kommentarer & Analys. I fokus: Hushållens skulder på en hög nivå sid 12. Nummer 3 2 april 2013

SCB-Indikatorer. Exportpriserna fortsätter nedåt. Kommentarer & Analys. I fokus: Hushållens skulder på en hög nivå sid 12. Nummer 3 2 april 2013 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Exportpriserna fortsätter nedåt Exportprisindex 25= 118 116 114 112 11 18 16 I fokus: n Bra start på året för detaljhandeln Sid 9 n Ny nedgång

Läs mer

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 2 (22) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 UTMANINGAR I LÄNET... 4 SKILLNADER I LÄNET... 4 OMVÄRLDSBILD... 4 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT

Läs mer

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra VÅREN OCH HÖSTEN 2 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkning, totalt... 4 Transportmedelsindustri.....5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk industri...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Andreas Mångs Tord Strannefors Hans Tydén Skribenter

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svag hushållskonsumtion gav högt sparande...sid 3 Den globala finanskrisen och den efter hand svagare utvecklingen även för den reala ekonomin får

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Svensk inflation högst i EU

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Svensk inflation högst i EU SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Svensk inflation högst i EU Inflationstakt Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP). Årlig förändring i procent 3,5 3, 2,5 2, EU 1,5 1,,5, -,5

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007 Ura 2006:2 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007 AMS Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Skåne län Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text: Thomas Behrens, Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2013-12-12 Sida: 3

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 UPPSALA LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 UPPSALA LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 UPPSALA LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Therese Landerholm, 010 488 40 32 Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Arbetslösheten sjunker Andel arbetslösa av arbetskraften Procent, trendskattning 8,2 8,1 8, 7,9 7,8 7,7 7,6 n Stark julhandel Sid 8 n Uppstuds

Läs mer

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2001

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2001 Konjunkturbarometer Norrland Hösten 21 Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Trävaruindustri 5 Massa- och pappersindustri 6 Verkstadsindustri 7 Byggnadsindustri 8 Industriinvesteringar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 STOCKHOLMS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 STOCKHOLMS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 STOCKOLMS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Julia Asplund och Erik uldt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 skåne län. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 skåne län. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 skåne län Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Thomas Behrens, 010-486 11 20 Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Jämtlands LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer