Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos"

Transkript

1 1 (25) Efter uppdrag; Leif Jansson Vecka 34, år 2014 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Nyanmälda lediga platser 303 nya jobb till arbetsförmedlingarna i länet denna vecka Antalet nyanmälda lediga platser (exkl ferieplatser) i hela landet uppgick till under förra veckan, vilket var fler än under samma vecka förra året. Vid veckans slut fanns kvarstående lediga platser (exkl ferieplatser) vid arbetsförmedlingarna i hela landet, vilket var fler än vid samma tid förra året. Antalet nyanmälda lediga platser (exkl ferieplatser) i Gävleborgs län uppgick till 303 under veckan, vilket var 71 fler än under samma vecka förra året. Av de samtliga nyanmälda jobb i landet fanns 2,0% i Gävleborgs län. Vid veckans slut fanns lediga jobb (exkl ferieplatser) kvarstående vid länets arbetsförmedlingar, vilket var 149 fler än vid samma tid förra året. Av samtliga kvarstående lediga jobb på arbetsförmedlingarna i landet fanns 2,2% i Gävleborgs län. Hittills under 2014 som helhet har antalet nyanmälda lediga jobb (exkl ferieplatser) till Arbetsförmedlingarna i landet som helhet ökat med 12,4%, jämfört med år I Gävleborgs län har de nyanmälda lediga jobben sammanlagt ökat med 12,7% hittills under Arbetslösheten personer 8,6% av befolkningen och 10,4% av arbetskraften år i Gävleborg I landet som helhet var totalt personer arbetslösa eller i program, vilket är en minskning med 8,2% jämfört med samma vecka förra året. Detta motsvarar 6,1% av befolkningen och 7,8% av arbetskraften år. Av det totalt arbetslösa i hela riket förra veckan var 45,7% kvinnor och 54,3% män.

2 2 (25) Antalet öppet arbetslösa i Gävleborgs län uppgick till personer förra veckan, och antalet arbetslösa i program med aktivitetsstöd uppgick samtidigt till personer. Totalt var alltså personer arbetslösa i länet, vilket är en minskning med personer i jämförelse med samma vecka förra året. I andel av befolkningen år uppgick den totala arbetslösheten till 8,6% i Gävleborg. Andelen arbetslösa av arbetskraften uppgick till 10,4% i förra veckan. Av det totalt arbetslösa i Gävleborg förra veckan var eller 46,2% kvinnor och eller 53,8% män. Ungdomsarbetslösheten unga arbetslösa 15,2% av befolkningen och 23,1% av arbetskraften år i Gävleborg För hela riket uppgick antalet öppet arbetslösa ungdomar i åldern år och ungdomar i program med aktivitetsstöd till i förra veckan, vilket är en minskning med 13,6% i jämförelse med samma vecka förra året. I andel av befolkningen år motsvarar detta 9,0%. Andelen arbetslösa ungdomar av arbetskraften uppgick till 15,0% i förra veckan. Av de unga arbetslösa i hela riket förra veckan var 40,1% kvinnor och 59,9% män. Den totala arbetslösheten för ungdomar i Gävleborgs län under 25 år uppgick till personer förra veckan. Detta var en minskning med 560 personer eller 12,7% sedan förra året och motsvarar 15,2% av länets befolkning och 23,1% av arbetskraften i åldern år. Av de unga arbetslösa i Gävleborg förra veckan var eller 41,6% kvinnor och eller 58,4% män.

3 3 (25) Tredje månaden i rad med svagt nyföretagande, då minskade antalet företag i länet för första gången på sex år Gävleborg har upplevt en ökning av antalet företag i länet varje månad hela sex år i rad. Efter tre relativt svaga nyföretagarmånader minskade emellertid i juli det totala antalet företag i Gävleborg för första gången sedan juni Under juli månad i år avslutades lika många företag som nyregistrerades. Å andra sidan fanns det i juli i år fler företag i länet jämfört med juni Detta innebär att juni 2014 är den månad då den senaste historiska toppnoteringen gjordes med företag totalt i Gävleborgs län, varav aktiebolag. Samtidigt kan kommande månader mycket väl innebära att såväl nyföretagandet som det totala antalet företag börjar öka igen i vårt län, eller så är nuvarande stagnation av företagandet i länet ett trendbrott. Nyregistrerade företag i Gävleborgs län resp månad År Månad AB E HB KB Total 2013 jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul

4 4 (25) Befintligt antal företag (de fyra vanligaste företagsformerna) i Gävleborgs län respektive år År Månad AB E HB KB Total 2013 jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul Företagskonkurserna ökade under juli månad i landet som helhet men minskade i Gävleborg Företagskonkurserna i landet som helhet ökade i juli månad med 3 % jämfört med samma månad För årets första sju månader kvarstår dock den positiva utvecklingen med minskande konkurser jämfört med förra året då minskningen var 6 %. UC:s statistik omfattar aktiebolag, handelsoch kommanditbolag samt övriga juridiska personer. I Gävleborg minskade antalet företagskonkurser med 27% under juli månad men har upplevt en ökning på 1% sammanlagt hittills i år. Antalet företagskonkurser i juli månad ökade med 3 % i landet som helhet. Totalt gick 471 företag i konkurs under månaden jämfört med juli månad 2013 då 457 företag gick i konkurs. Under årets första sju månader gick företag i konkurs jämfört med samma period 2013 då företag gick i konkurs. Den senaste tiden har varit tuff för den svenska exportindustrin vilket även

5 5 (25) påverkat många underleverantörer, varför kronförsvagningen nu gynnar många företag positivt. Handeln och transportsektorn går starkt Många av de större branscherna upplever nu konkursminskningar. Störst är minskningarna inom detaljhandeln, transportsektorn och information/kommunikation där konkurserna har minskat med 24 %, 25 % respektive 32 %. Efterfrågan på produkter och tjänster från dessa branscher bidrar starkt till återhämtningen för den svenska ekonomin, men den positiva utvecklingen smittar även av sig på exempelvis privata tjänsteföretag och byggindustrin. Spridd geografisk utveckling Konkursutvecklingen i de olika länen skiljer sig dock. Företagskonkurserna i Stockholm ökade med 11 % under juli jämfört med samma månad föregående år, vilken innebär att minskningen för årets första sju månader endast är -1 %. Det är framför allt konkurserna inom byggbranschen som ligger kvar på samma relativt höga nivå som 2013, medan övriga branscher minskar. Även i Skåne noteras en ökning i juli med hela 30 % vilket även här beror på många konkurser inom byggbranschen samt inom restaurangbranschen. Bäst utveckling under juli bland storstadsregionerna hade Västra Götaland där konkursökningen endast var 1 % för månaden vilket innebär att det är en minskning med 11 % för årets första sju månader jämfört med föregående år. Gävleborg upplevde en minskning av företagskonkurserna under juli månad med de har ökat med 1% sammantaget hittills i år På månadsbasis har företagskonkurserna i Gävleborg varierat kraftigt i jämförelse med motsvarande månader förra året. Men sammantaget hittills i år (jan-juli) har antalet företagskonkurser i Gävleborg enbart ökat från 103 till 104, d v s i det närmaste en oförändrad situation. Till bilden hör samtidigt att antalet företag i länet ökat med 334 under det senaste året, vilket betyder att företagsamheten i länet ökat utan att det påverkat konkursutvecklingen. Den fortsatta konkursutvecklingen Många konjunktursignaler är positiva vilket bör innebära ökad orderingång, förbättrad lönsamhet och att allt fler företag överlever. Dock är den internationella efterfrågan relativt svag och osäkerheten avseende relationen

6 6 (25) mellan EU och Ryssland hämmar till viss del även den europeiska industrin och skapar en osäkerhet hos många företag. https://www.uc.se/statistik/konkursstatistik.html

7 7 (25) Antalet nya inkommande varsel i Gävleborg ökade kraftigt i juli Antalet nya inkommande varsel uppsägningar ökade kraftigt mellan juni och juli, från 68 personer till 193 personer. I juli utgjorde varslen i Gävleborg 8,4% av samtliga varsel i landet som helhet, att jämföra med 1,6% i juni och 2,5% i juli förra året. Antal personer berörda av nya inkommande varsel om uppsägning Antal personer berörda av varsel om uppsägning AB Stockholms län C Uppsala län D Södermanlands län E Östergötlands län F Jönköpings län G Kronobergs län H Kalmar län I Gotlands län K Blekinge län M Skåne län N Hallands län O Västra Götalands län S Värmlands län T Örebro län U Västmanlands län W Dalarnas län X Gävleborgs län Y Västernorrlands län Z Jämtlands län AC Västerbottens län BD Norrbottens län Riket Källa: Arbetsförmedlingen

8 8 (25) Arbetsmarknaden i Gävleborg krymper med minskad befolkning i arbetsför ålder, vilket bland annat ökar fokus på omställning och utbildning eftersom arbetslösheten nu minskar och de lediga jobben ökar Arbetslösheten i Gävleborg uppvisar en försiktigt minskande trend, men bakom dessa siffror ligger en fortsatt krympande befolkning i arbetsför ålder. Samtidigt som Gävleborgs befolkning i alla åldrar ökat med personer mellan år 2008 och 2013 har länets befolkning i åldrarna år minskat med personer under samma period. Detta innebär också att antalet i icke arbetsför ålder inom befolkningen i Gävleborg ökat med personer den senaste femårsperioden. Antalet nyanmälda lediga jobb (exkl feriejobb) i Gävleborg har hittills i år ökat med 12,7% i jämförelse med motsvarande period förra året. Antalet nyanmälda lediga jobb uppgår hittills i år till ungefär samma antal som under högkonjunkturåret Till bilden hör också att Arbetsförmedlingens andel av det faktiska antalet lediga jobb brukar ligga kring 25-30% i en normal konjunktur (enligt genomförda studier av af:s marknadsandelar av lediga jobb). En delförklaring till nuvarande situation är att det arbetskraftsbehov som nu växer allt snabbare till stor del beror på ökade pensionsavgångar, som samtidigt innebär att allt färre i arbetsför ålder ska klara att täcka de nya jobben framförallt i offentlig sektor som följer av en ökande befolkning i icke arbetsför ålder. Förändring av antal arbetslösa totalt år i Gävleborgs län resp vecka år 2014 i jämförelse med motsvarande vecka föregående år 0 v 1 v 3 v 5 v 7 v 9 v 11 v 13 v 15 v 17 v 19 v 21 v 23 v 25 v27 v29 v31 v Källa: Arbetsförmedlingen

9 9 (25) Folkmängd totalt alla åldrar i Gävleborgs län (källa: SCB) Förändring Folkmängd år i Gävleborgs län (källa: SCB) Förändring Nettominskningen av personer i arbetsför ålder kommer att fortsätta i flera år framöver, och även om fler jobbar längre så är det ännu inte av den omfattningen att det påverkar helheten på något avgörande sätt eftersom det fortfarande är en hel del personer som inte kan jobba till pensionsåldern. Nuvarande volymer invandring räcker antalsmässigt inte till för att kompensera för den minskande befolkningen i arbetsför ålder i Gävleborg. Detta sätter ökat fokus på matchningen mellan kompetenstillskott och efterfrågan på kompetens inom olika samhällssektorer. Efter den inledande kraftiga ökningen under finanskrisens inledning 2008/2009 har arbetslösheten minskat med personer från den högsta januari/februari nivån arbetslösa år 2010 till arbetslösa januari/februari I föreliggande prognos beräknas antalet arbetslösa i Gävleborg att minska med ytterligare ca till januari/februari Jämförs antalet arbetslösa i jan/feb 2009 med motsvarande antal 2014 har antalet arbetslösa i Gävleborg ökat med personer trots att antalet personer i arbetsför ålder minskat med personer under denna period. Förklaringen till detta återfinns delvis i att antalet arbetstillfällen minskat kraftigt sedan finanskrisens början, men också i en allt mer bristande överensstämmelse och matchning mellan kompetensutbud och arbetskraftsefterfrågans kompetensprofil. Den sen senaste kortperiodiska sysselsättningsstatistiken för andra kvartalet

10 10 (25) i år visar flera positiva trendbrott trots att antalet anställda i Gävleborg totalt sett har minskat sedan motsvarande tidpunkt förra året. En för arbetsmarknadsutvecklingen klart positiv trend är, vilket kunnat konstateras även tidigare kvartal, är att den offentliga sektorn börjat nettorekrytera igen. Jämförelser med andra regioner, som exempelvis Uppsala och Dalarna, visar på betydelsen av sysselsättningen inom den offentliga sektorn som konjunkturregulator på arbetsmarknaden. För Gävleborg har den tidigare sysselsättningsminskningen inom den offentliga sektorn haft större inverkan på arbetsmarknadsutvecklingen sedan finanskrisens början än motsvarande utveckling totalt sett inom den privata sektorn. Detta tack vare att tjänstenäringarna och övriga privata sektorer till stor del uppvägt den mycket kraftiga minskningen av antalet anställda inom länets industri. Denna tyngdpunktsförflyttning mellan tillverkningsarbete och tjänster är dock något som gäller sektorsnivå och i mindre utsträckning på individnivå, vilket inneburit högre arbetslöshet och klart ökade omställningsbehov. Ett annat positivt trendbrott är att minskningen av antalet anställda inom länets industrisektor stannade upp under andra kvartalet i år. Under första kvartalet i år noterades mindre än anställda inom länets industri för första gången i modern tid. Nu är antalet industrianställda uppe över igen och har ökat något sedan förra året. Däremot har antalet anställda inom övriga privata sektorer, d v s byggsektorn liksom inom jord- och skogsbrukssektorerna, minskat kraftigt det senaste året, från den tidigare kraftiga ökningen och toppnoteringen under Gävleborgs arbetsmarknad har krympt med den minskande befolkningen i arbetsför ålder. I länet finns just nu ca färre anställda än år 2008 och ungefär färre anställda än förra året vid motsvarande tidpunkt. Men i relation till befolkningsförändringarna och generationsväxlingarna skulle detta kunna betraktas som ett status quo läge totalt sett på arbetsmarknaden, som emellertid innehåller stora bruttoströmmar i olika riktningar. En viktig frågeställning som väcks i detta sammanhang är i vilken utsträckning länets arbetsmarknad krympt på grund av att via pension avgången kompetens inte kunnat ersättas med nytillkommen kompetens? Optimalt och önskvärt vore dock självklart att jobben ökade i antal även om befolkningen nu minskar i yrkesverksamma åldrar. Och goda förutsättningar finns att så kommer att ske eftersom nuvarande utveckling sedan år 2008

11 11 (25) ska ses i ljuset av en långdragen och kärv internationell konjunktur. När väl industrikonjunkturen vänder finns trots allt förutsättningar för en snabbt ökad arbetskraftsefterfrågan både inom tillverkning och tjänster. Den offentliga sektorn kommer att behöva fortsätta att öka nyrekryteringen mot bakgrund av ökade behov såväl för barn och unga som för ett påtagligt ökande antal äldre i länet. Antal anställda i Gävleborgs län efter sektor, 2:a kvartalet respektive år (Källa: SCB) Kommunal Landsting Statlig SUMMA Industrin Tjänste- Övriga SUMMA TOTALT Offentlig näringarna Privat Föränd jmf -08 Föränd jmf -13 I jämförelse med motsvarande vecka förra året har antalet arbetslösa inrikes födda minskat med personer (-18,3%) medan antalet arbetslösa utrikes födda ökat med 780 personer (+16,2%). Tabellen nedan visar att den stora majoriteten, nästan 70%, av de arbetslösa utrikes födda är i åldrarna år. Motsvarande siffra för inrikes födda är 42%. Eftersom huvuddelen av de utrikes födda inte genomgått flerårig yrkesinriktad utbildning i det svenska utbildningssystemet blir framförallt det reguljära utbildningsväsendet den avgörande matchningsfrågan för etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden i vårt län. Samtidigt som det finns många obesatta lediga jobb i länet finns många arbetslösa i de åldersgrupper som annars har den högsta förvärvsfrekvensen. Just nu finns över kvarstående lediga jobb anmälda till arbetsförmedlingarna i länet och kanske ytterligare jobb på

12 12 (25) länets arbetsmarknad som inte är anmälda till af (mot bakgrund av tidigare uppföljningar av af:s andel av de lediga jobben). Antal arbetslösa i Gävleborg, totalt samt inrikes födda och utrikes födda v 33 år 2014 Totalt Inrikes födda Utrikes födda Ålder Antal Andel % Antal Andel % Antal Andel % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Totalt , , ,0 Summa år ,9% ,7% Källa: Arbetsförmedlingen Från beslut om utökad utbildningsinfrastruktur måste det tillföras ett antal år för rekrytering av lärare och studerande samt tillika utbildningstiden, innan det finns nödvändig kompetens på arbetsmarknaden att tillföra företag och offentlig sektor. Därför behövs ett framåtsyftande 3-5 års perspektiv i detta sammanhang. Åren kan vi mycket väl ha en situation med kraftigt ökad kompetensbrist inom en rad yrkesområden i Gävleborg. Om vi får en längre sammanhängande god konjunkturutveckling, liknande den mellan andra halvan av år 2004 till första halvan av år 2008, kommer arbetskraftsefterfrågan att påtagligt förstärkas inte bara för att täcka pensionsavgångar utan även genom tillkommande ökat nyrekryteringsbehov inom så gott som samtliga branscher i Gävleborg. I ett sådant läge kommer många, främst arbetsgivare som inte kan få nödvändig kompetens och arbetslösa som saknar efterfrågad kompetens, att fråga varför det inte gjordes mer år 2014 och 2015 när det fanns många tusentals fler arbetslösa med behov av omskolnings- och utbildningsbehov?

13 13 (25) Föreliggande prognos ligger kvar på nuvarande arbetslöshetsnivåer i närtid. Men mot bakgrund av den senaste utvecklingen revideras arbetslösheten ner i den långsiktiga prognosen. Detta innebär en fortsatt sänkning av arbetslösheten även i januari/februari De positiva officiella prognoserna, bland annat i form av signalerna från inköpschefsindex, bör trots viss revidering komma att få genomslag i verkligheten framöver även för industrikonjunkturen i Gävleborg. Månad/År Öppet arbetslösa I program Totalt % av bef år % av reg arbetskraften Aug ,10% 6,60% Jan ,50% 9,70% Aug ,80% 11,40% Jan ,50% 13,50% Aug ,50% 12,20% Jan ,90% 12,60% Aug ,60% 10,90% Jan ,90% 12,40% Aug ,10% 11,30% Jan ,30% 12,60% Aug ,10% 11,20% Jan ,80% 12,10% ,60% 10,40% Prognos Aug ,70% 10,60% Jan ,10% 11,10%

14 14 (25) Kortfattat v De nyanmälda lediga jobben (exkl ferieplatser) i Gävleborg har hittills i år ökat med 12,7%. För riket som helhet har de nyanmälda lediga jobben ökat med 12,4% hittills i år. Antalet arbetssökande som erhållit arbete under förra veckan uppgick till 303 personer, vilket var 2,0% av samtliga arbetssökande som fick arbete i hela landet. Arbetslösheten uppgår till 8,6% av befolkningen och 10,4% av arbetskraften år i Gävleborg, riksgenomsnittet ligger på 6,1% respektive 7,8%. Totalt arbetslösa i länet, vilket är färre än vid samma tid förra året Ungdomsarbetslösheten uppgår till 15,2% av befolkningen och 23,1% av arbetskraften år, riksgenomsnittet ligger på 9,0% respektive 15,0%. Totalt unga arbetslösa i Gävleborg, vilket är 12,7% färre än vid samma tid förra året. Arbetslöshetsprognos per sista januari respektive år: Antal Andel av befolkningen Andel av arbetskraften år år jan pers 5,9% 7,5% jan pers 7,5% 9,7% jan pers 10,5% 13,5% jan pers 9,9% 12,6% jan pers 9,9% 12,4% jan pers 10,1% 12,6% jan pers 9,8% 12,1% jan pers 9,1% 11,1% jan pers 8,2% 10,0% jan pers 7,0% 8,6% jan pers 5,4% 6,6%

15 15 (25) Kommentarer till arbetsmarknadsläge och arbetsmarknadsutveckling vecka 34, 2014; Arbetsmarknaden i Gävleborg har krympt med minskad befolkning i arbetsför ålder, vilket bland annat ökar fokus på omställning och utbildning eftersom de lediga jobben ökar påtagligt Försiktigt minskad arbetslöshet och en påtaglig ökning av de nyanmälda lediga jobben är den rådande trenden på Gävleborgs arbetsmarknad. Även om antalet företag i länet minskade i juli, för första gången på sex år, finns idag nästan fler företag i Gävleborg jämfört med juli år Den senaste sysselsättningsstatistiken visar att arbetsmarknaden i länet krympt i takt med minskad befolkning i yrkesverksamma åldrar. Positivt är att offentlig sektor nettorekryterar, och att den tidigare stadigt minskade industrisysselsättningen nu vänts i och med en ökning av jobben inom industrin under andra kvartalet i år. Länets tjänstenäringar går fortsatt framåt medan bygg-, samt jord- och skogsbrukssektorerna kraftigt tappar sysselsättning. Nuvarande volym invandring till länet räcker antalsmässigt inte till för att balansera minskningen av länets befolkning i arbetsför ålder. Hittills i år har antalet nyanmälda lediga jobb legat på ungefär motsvarande nivå som under högkonjunkturåret Strukturen på arbetslösheten och den förväntade fortsatta ökningen av lediga jobb, både beroende på stora pensionsavgångar och en successivt förbättrad konjunktur, sätter nu ökat fokus på kompetensmatchning och de stora omställnings- och utbildningsbehoven på länets arbetsmarknad. I detta sammanhang behöver siktet vara inställt på det förväntade läget i länet om 3-6 år, samtidigt som det finns en besvärlig matchningsproblematik inom flera yrkesområden och sektorer redan idag. Arbetslösheten minskar och antalet lediga jobb ökar i Gävleborgs län Den senaste tiden har de officiella tillväxtprognoserna justerats nedåt, och diverse indikatorer pekar i lite olika riktningar. Även om företagandet i Gävleborg börjat mattats av för första gången på sex år och antalet varsel ökat i vårt län till skillnad från riket som helhet, så är den rådande trenden ändå försiktigt minskad arbetslöshet och en påtaglig ökning av antalet nyanmälda lediga jobb. Det fanns i juli i år trots allt fler företag totalt (varav fler aktiebolag) än i juli år 2008 i Gävleborg, vilket i sig innebär större möjligheter till kommande uppgång av sysselsättningen i länet med förbättrad konjunktur. Förklaringen till den minskade arbetslösheten kan i stor utsträckning återfinnas i den demografiska utvecklingen. Den senaste femårsperioden ( ) har befolkningen i Gävleborg ökat med personer. Bakom denna nettoförändring ligger emellertid en minskning med personer i arbetsför ålder (16-64 år) och en ökning med personer i icke arbetsför ålder under femårsperioden. Mellan 2012 och 2013 minskade antalet åringar i länets befolkning med -977 personer.

16 16 (25) Nuvarande volym invandring räcker antalsmässigt inte till för att kompensera för befolkningsminskningen i arbetsför ålder i Gävleborg Nuvarande volymer invandring räcker antalsmässigt inte till för att kompensera för den minskande befolkningen i arbetsför ålder i Gävleborg. Detta sätter ökat fokus på matchningen mellan kompetenstillskott och efterfrågan på kompetens inom olika samhällssektorer. Nettominskningen av personer i arbetsför ålder kommer att fortsätta i flera år framöver, och även om fler jobbar längre så är det ännu inte av den omfattningen att det påverkar helheten på något avgörande sätt eftersom det fortfarande är en hel del personer som inte kan jobba till pensionsåldern. Antalet nyanmälda lediga jobb (exkl feriejobb) i Gävleborg har hittills i år ökat med 12,7% i jämförelse med motsvarande period förra året. Antalet nyanmälda lediga jobb uppgår hittills i år till ungefär samma nivå som under högkonjunkturåret 2006 vid motsvarande tidpunkt under året. En delförklaring till nuvarande situation är att det arbetskraftsbehov som nu växer allt snabbare till stor del beror på ökade pensionsavgångar, som samtidigt innebär att allt färre i arbetsföra åldrar ska klara att täcka de nya jobben framförallt i offentlig sektor som följer av en ökande befolkning i icke arbetsföra åldrar. Reguljär utbildning är en avgörande matchningsfråga för länets arbetsmarknad Samtidigt som det finns många obesatta lediga jobb i länet finns många arbetslösa i de åldersgrupper som annars har den högsta förvärvsfrekvensen. Just nu finns över kvarstående lediga jobb anmälda till arbetsförmedlingarna i länet och kanske ytterligare potentiella lediga platser på länets arbetsmarknad som inte är anmälda till af (mot bakgrund av tidigare uppföljningar av af:s andel av de lediga jobben). I nuläget är nästan 70% av de arbetslösa utrikes födda i länet i åldern år, att jämföra med 42 % av de arbetslösa inrikes födda. Eftersom huvuddelen av de utrikes födda inte genomgått flerårig yrkesinriktad utbildning i det svenska utbildningssystemet blir framförallt det reguljära utbildningsväsendet den avgörande matchningsfrågan för etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden i vårt län. Både den offentliga sektorn och industrin ökar nu antalet anställda i Gävleborg Den sen senaste kortperiodiska sysselsättningsstatistiken för andra kvartalet i år visar flera positiva trendbrott, trots att antalet anställda i Gävleborg totalt sett har minskat sedan motsvarande tidpunkt förra året. En för arbetsmarknadsutvecklingen klart positiv trend är, vilket kunnat konstateras tidigare kvartal, är att den offentliga sektorn börjat nettorekrytera igen. Jämförelser med andra regioner, som exempelvis Uppsala och Dalarna, visar på den stora betydelsen av sysselsättningen inom den offentliga sektorn som konjunkturregulator på arbetsmarknaden. För Gävleborg har sysselsättningstappet inom den offentliga sektorn haft större inverkan på arbetsmarknadsutvecklingen sedan finanskrisens början än motsvarande utveckling totalt sett inom den privata sektorn. Detta tack vare att tjänstenäringarna och övriga privata sektorer till stor del uppvägt den mycket kraftiga minskningen av antalet anställda inom länets industri. Denna tyngdpunktsförflyttning mellan tillverkningsarbete och tjänster är dock något som gäller sektorsnivå och i mindre utsträckning på individnivå, vilket inneburit högre arbetslöshet och klart ökade omställningsbehov. Ett annat positivt trendbrott är att minskningen av antalet anställda inom länets industrisektor stannade upp under andra kvartalet i år. Under första kvartalet i år noterades mindre än anställda inom länets industri för första gången i modern tid. Nu är antalet industrianställda över igen och har ökat något sedan förra året.

17 17 (25) Bygg-, samt jord- och skogbrukssektorerna tappar kraftigt i sysselsättning Däremot har antalet anställda inom övriga privata sektorer, d v s byggsektorn liksom inom jord- och skogsbrukssektorerna, minskat kraftigt det senaste året, från den tidigare kraftiga ökningen och toppnoteringen under Arbetsmarknadsutvecklingen sätter ökat fokus på utbildning och kompetensmatchning Gävleborgs arbetsmarknad har krympt med den minskande befolkningen i arbetsför ålder. I länet finns just nu ca färre anställda än år 2008 och ungefär färre anställda än förra året vid motsvarande tidpunkt. Men i relation till befolkningsförändringarna och generationsväxlingarna skulle detta kunna betraktas som ett status quo läge totalt sett på arbetsmarknaden, som emellertid innehåller stora bruttoströmmar i olika riktningar. En viktig frågeställning som väcks i detta sammanhang är i vilken utsträckning länets arbetsmarknad krympt på grund av att via pension avgången kompetens inte kunnat ersättas med nytillkommen kompetens? Optimalt och önskvärt vore självklart att jobben ökade i antal även om befolkningen nu minskar i yrkesverksamma åldrar. Och goda förutsättningar finns att så kommer att ske, eftersom nuvarande utveckling sedan år 2008 ska ses i ljuset av en långdragen och kärv internationell konjunktur. När väl industrikonjunkturen vänder finns trots allt förutsättningar för en snabbt ökad arbetskraftsefterfrågan både inom tillverkning och tjänster. Den offentliga sektorn kommer att behöva fortsätta att öka nyrekryteringen mot bakgrund av ökade behov såväl för barn och unga som för ett påtagligt ökande antal äldre i länet. Från beslut om utökad utbildningsinfrastruktur måste det tillföras ett antal år för rekrytering av lärare och studerande samt tillika utbildningstiden, innan det finns nödvändig kompetens på arbetsmarknaden att tillföra företag och offentlig sektor. Därför behövs ett framåtsyftande 3-5 års perspektiv i detta sammanhang. Vilket svar vill vi leverera om 5 år? Åren kan vi mycket väl ha en situation med kraftigt ökad kompetensbrist inom en rad yrkesområden i Gävleborg. Om vi får en längre sammanhängande god konjunkturutveckling, liknande den mellan andra halvan av år 2004 till första halvan av år 2008, kommer arbetskraftsefterfrågan att påtagligt förstärkas inte bara för att täcka pensionsavgångar utan även genom tillkommande ökat nyrekryteringsbehov inom så gott som samtliga branscher i Gävleborg. I ett sådant läge kommer många, främst arbetsgivare som inte kan få nödvändig kompetens och arbetslösa som saknar efterfrågad kompetens, att fråga varför det inte gjordes mer år 2014 och 2015 när det fanns många tusentals fler arbetslösa med behov av omskolnings- och utbildningsbehov?

18 18 (25) Konjunktur och trender Konjunkturbarometern Mars 201 Konjunkturbarometern Juli 2014 Inget högtryck i svensk ekonomi Barometerindikatorn har inte ändrats nämnvärt de senaste fem månaderna, utan har pendlat kring det historiska genomsnittet. I juli backade den 0,9 enheter, från 101,3 i juni till 100,4. Nedgången den här månaden beror främst på att indikatorerna för privata tjänstesektorn och hushållen sjönk, med 2,2 respektive 1,4 enheter. Även indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet minskade något. Indikatorerna för tillverkningsindustri och detaljhandel å andra sidan steg något. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 0,6 enheter i juli. Den ligger därmed 1 enhet över det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna bidrog till uppgången. Bedömningen av orderstockens storlek var mer positiv och produktionsplanerna justerades upp. Bedömningen av färdigvarulagrens storlek var något mer negativ jämfört med i juni. Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk 0,7 enheter i juli och ligger nära 5 enheter över det historiska genomsnittet. De två frågorna som ingår bidrog båda negativt. Omdömena om orderstockens storlek blev något mer negativa, medan sysselsättningsplanerna justerades ner en aning jämfört med månaden innan. Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg 0,4 enheter i juli och ligger nu hela 10 enheter över det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna bidrog positivt. Försäljningsutfallet var något bättre än tidigare och förväntningarna på försäljningen de närmaste månaderna justerades upp. Bedömningen av varulagren var dock inte lika positiv som månaden innan. Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna minskade 2,2 enheter i juli och den har därmed minskat med cirka 10 enheter sedan senaste högsta noteringen i januari i år. Den ligger nu också under det historiska genomsnittet för första gången på 11 månader. Två av de tre ingående frågorna bidrog negativt. Utfallet för efterfrågan och bedömningen av utvecklingen för företagets

19 19 (25) verksamhet var inte lika positiv som i juni, medan förväntningarna på efterfrågan de närmaste tre månaderna var oförändrade. Hushållens konfidensindikator sjönk 1,4 enheter i juli och ligger därmed i stort sett i nivå med det historiska genomsnittet. Det är hushållens syn på sin egen ekonomi som är mer negativ medan man ser något mer positivt på ekonomin i Sverige jämfört med i juni. Bransch Maxvärde Minvärde Maj 2014 Juni 2014 Juli 2014 Förändring Läget Barometerindikatorn 118,0 68,9 99,1 101,3 100,4-0,9 = Konfidensindikatorer Totala näringslivet 119,9 69,0 103,0 103,7 102,7-1,0 + Tillverkningsindustri 119,2 65,5 94,9 100,4 101,0 0,6 + Bygg- och anläggningsverksamhet 122,7 80,2 102,3 105,6 104,9-0,7 + Detaljhandel 125,0 67,8 110,2 109,6 110,0 0,4 ++ Privata tjänstenäringar 119,0 72,4 102,2 100,9 98,7-2,2 - Hushåll 120,2 48,5 101,4 101,3 99,9-1,4 = Makroindex 121,0 71,8 99,6 100,6 101,0 0,4 = Mikroindex 118,3 44,1 101,0 101,7 99,8-1,9 = Läget: ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, = Läget är normalt, - Läget är svagt, -- Läget är mycket svagt. Konfidensindikatorn för näringslivet är en sammanvägning av konfidensindikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, total handel (detaljhandel + partihandel) och de privata tjänstenäringarna. Som vikt används antalet anställda i populationen. Vikterna är alltså andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn. Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

20 20 (25) Barometerindikatorn Tillverkningsindustrin

21 21 (25) Bygg- och anläggningsverksamhet Detaljhandeln

22 22 (25) Privata tjänstenäringar Hushåll

23 23 (25) Inköpschefsindex PMI PMI steg till 55,2i juli industrikonjunkturen stärks med stöd av stigande produktion PMI-total steg till 55,2 i juli från 54,8 i juni och därmed fortsätter expansionen inom tillverkningsindustrin. Delindex för produktion steg till 59,6 och svarade för det största positivta bidraget medan sysselsättningen, som föll till 51,0, verkade i motsatt riktning. Industriföretagens orderingång och orderstockar fortsatte att stiga men i långsammare takt än i juni. Att båda delindex befunnit sig i tillväxtzonen i tolv på varandra efterföljande månader samt att planerad produktion har ett indextal kring 60 kan indikera en förstärkt industrikonjunktur under kommande halvår. Delindex för sysselsättning sjönk med 1,8 indexenheter och svarade för det största negativa bidraget, -0,4 indexenheter, till PMItotal. Delindex för lager av inköpt material uppgick till 48,5 jämfört med 49,5 månaden innan. Lägre lagernivå sammanfaller med stigande produktion. Delindex för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till den högsta nivån för i år och noteras i tillväxtzonen för andra gången sedan årsskiftet. Det hänger sannolikt samman med den svagare kronutvecklingen.

24 24 (25) x.htm Inköpschefsindex tjänster PMI tjänster steg till 60,1 i juli: samtliga ingående delindex bidrar till en stärkt tjänstekonjunktur Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI tjänster) steg till 60,1 i juli från 54,6 månaden innan. Uppgången bland de ingående delindexen var bred och samtliga noteras i tillväxtzonen. Orderingången gav störst positivt bidrag till totalindex, 3,3 indexenheter, men även stigande affärsvolym förklarar en stor del av uppgången. Delindex för orderingången steg till 65,5 i juli, vilket är den högsta nivån sedan slutet av Uppgången i orderingång gav avtryck i orderstockarna och affärsvolymen som båda uppvisade högre delindex jämfört med månaden innan. Tecken på en bättre efterfrågan samt en ljusare syn på orderstockarna har sannolikt påverkat tjänsteföretagens produktionsplaner som var mer optimistiska i juli. Delindex för sysselsättning steg med 4,5 indexenheter till 56,6 i juli. Sysselsättningen har därmed stigit sju månader i rad. Att planerad affärsvolym ligger på en bestående god nivå, samtidigt som produktion och orderläge befinner sig i tillväxtzonen, indikerar ett högre personalbehov under kommande halvår. Index för leverantörernas insatsvarupriser föll tillbaka under 50- strecket och noteras till 49,7. Sedan mars i år antar ett tre månaders glidande medelvärde ett indextal kring 50, vilket stärker bilden av ett dämpat pristryck från leverantörsledet.

25 25 (25) swedbank/analyser/samhallsekonomi/inkopschefsindex--- tjanster/index.htm

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 2 (22) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 UTMANINGAR I LÄNET... 4 SKILLNADER I LÄNET... 4 OMVÄRLDSBILD... 4 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 STOCKHOLMS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 STOCKHOLMS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 STOCKOLMS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Julia Asplund och Erik uldt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 UPPSALA LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 UPPSALA LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 UPPSALA LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Therese Landerholm, 010 488 40 32 Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Kronobergs län Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Ronnie Kihlman, Analysavdelningen Sida: 3 av 58 2013-12-12 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Västra Götalands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Jens Sandahl, Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 för Västra Götalands län 3 Innehåll

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Jämtlands LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

prognos arbetsmarknad stockholms län 2009

prognos arbetsmarknad stockholms län 2009 prognos arbetsmarknad stockholms län 2009 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 2 SYSSELSÄTTNING OCH EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT 4 Sysselsättningen bedöms minska 4 Antalet personer som varslats om uppsägning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Andreas Mångs Tord Strannefors Hans Tydén Skribenter

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 jämtlands län. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 jämtlands län. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Maria Salomonsson Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 skåne län. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 skåne län. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 skåne län Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Thomas Behrens, 010-486 11 20 Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004 Ura 2003:9 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004 Bo Gustavsson Torbjörn Israelsson Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013 Ura 2011:8 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...3

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Skåne län Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text: Thomas Behrens, Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2013-12-12 Sida: 3

Läs mer

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Arbetslösheten sjunker Andel arbetslösa av arbetskraften Procent, trendskattning 8,2 8,1 8, 7,9 7,8 7,7 7,6 n Stark julhandel Sid 8 n Uppstuds

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

prognos arbetsmarknad jönköpings län

prognos arbetsmarknad jönköpings län prognos arbetsmarknad jönköpings län 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Omvärldsbild...4 Utvecklingen på arbetsmarknaden...4 Nya platser...4 Varselutvecklingen...6 Sysselsättningsutvecklingen...6

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län. Prognos för arbetsmarknaden 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län. Prognos för arbetsmarknaden 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län Prognos för arbetsmarknaden 2015 2016 Text: Thomas Behrens, 010-486 11 20 och Anna Arwidsson Hansen, 010-488 55 90 Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck

Läs mer

SCB-Indikatorer Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Export Import Detaljhandeln Relativt stark julhandel i ett bransch-

SCB-Indikatorer Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Export Import Detaljhandeln Relativt stark julhandel i ett bransch- SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Miljarder kronor, trend 15 mdkr Export 95 9 Import 85 8 75 7 I fokus: n Relativt stark

Läs mer

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra VÅREN OCH HÖSTEN 2 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkning, totalt... 4 Transportmedelsindustri.....5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk industri...

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

SCB-Indikatorer. Industriproduktionen vänder upp. Kommentarer & Analys. I fokus: Sveriges bostadsbyggande. ökar kraftigt sid 12. Nummer 6 2 juli 2015

SCB-Indikatorer. Industriproduktionen vänder upp. Kommentarer & Analys. I fokus: Sveriges bostadsbyggande. ökar kraftigt sid 12. Nummer 6 2 juli 2015 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Industriproduktionen vänder upp Industriproduktionsindex =, trend 15 85 n Lägre nybilsregistreringar Sid 9 n Finlands kräftgång fortsätter

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Text: Julia Asplund, Analysavdelningen Erik Huldt, Analysavdelningen Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer