Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos"

Transkript

1 1 (25) Efter uppdrag; Leif Jansson Vecka 34, år 2014 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Nyanmälda lediga platser 303 nya jobb till arbetsförmedlingarna i länet denna vecka Antalet nyanmälda lediga platser (exkl ferieplatser) i hela landet uppgick till under förra veckan, vilket var fler än under samma vecka förra året. Vid veckans slut fanns kvarstående lediga platser (exkl ferieplatser) vid arbetsförmedlingarna i hela landet, vilket var fler än vid samma tid förra året. Antalet nyanmälda lediga platser (exkl ferieplatser) i Gävleborgs län uppgick till 303 under veckan, vilket var 71 fler än under samma vecka förra året. Av de samtliga nyanmälda jobb i landet fanns 2,0% i Gävleborgs län. Vid veckans slut fanns lediga jobb (exkl ferieplatser) kvarstående vid länets arbetsförmedlingar, vilket var 149 fler än vid samma tid förra året. Av samtliga kvarstående lediga jobb på arbetsförmedlingarna i landet fanns 2,2% i Gävleborgs län. Hittills under 2014 som helhet har antalet nyanmälda lediga jobb (exkl ferieplatser) till Arbetsförmedlingarna i landet som helhet ökat med 12,4%, jämfört med år I Gävleborgs län har de nyanmälda lediga jobben sammanlagt ökat med 12,7% hittills under Arbetslösheten personer 8,6% av befolkningen och 10,4% av arbetskraften år i Gävleborg I landet som helhet var totalt personer arbetslösa eller i program, vilket är en minskning med 8,2% jämfört med samma vecka förra året. Detta motsvarar 6,1% av befolkningen och 7,8% av arbetskraften år. Av det totalt arbetslösa i hela riket förra veckan var 45,7% kvinnor och 54,3% män.

2 2 (25) Antalet öppet arbetslösa i Gävleborgs län uppgick till personer förra veckan, och antalet arbetslösa i program med aktivitetsstöd uppgick samtidigt till personer. Totalt var alltså personer arbetslösa i länet, vilket är en minskning med personer i jämförelse med samma vecka förra året. I andel av befolkningen år uppgick den totala arbetslösheten till 8,6% i Gävleborg. Andelen arbetslösa av arbetskraften uppgick till 10,4% i förra veckan. Av det totalt arbetslösa i Gävleborg förra veckan var eller 46,2% kvinnor och eller 53,8% män. Ungdomsarbetslösheten unga arbetslösa 15,2% av befolkningen och 23,1% av arbetskraften år i Gävleborg För hela riket uppgick antalet öppet arbetslösa ungdomar i åldern år och ungdomar i program med aktivitetsstöd till i förra veckan, vilket är en minskning med 13,6% i jämförelse med samma vecka förra året. I andel av befolkningen år motsvarar detta 9,0%. Andelen arbetslösa ungdomar av arbetskraften uppgick till 15,0% i förra veckan. Av de unga arbetslösa i hela riket förra veckan var 40,1% kvinnor och 59,9% män. Den totala arbetslösheten för ungdomar i Gävleborgs län under 25 år uppgick till personer förra veckan. Detta var en minskning med 560 personer eller 12,7% sedan förra året och motsvarar 15,2% av länets befolkning och 23,1% av arbetskraften i åldern år. Av de unga arbetslösa i Gävleborg förra veckan var eller 41,6% kvinnor och eller 58,4% män.

3 3 (25) Tredje månaden i rad med svagt nyföretagande, då minskade antalet företag i länet för första gången på sex år Gävleborg har upplevt en ökning av antalet företag i länet varje månad hela sex år i rad. Efter tre relativt svaga nyföretagarmånader minskade emellertid i juli det totala antalet företag i Gävleborg för första gången sedan juni Under juli månad i år avslutades lika många företag som nyregistrerades. Å andra sidan fanns det i juli i år fler företag i länet jämfört med juni Detta innebär att juni 2014 är den månad då den senaste historiska toppnoteringen gjordes med företag totalt i Gävleborgs län, varav aktiebolag. Samtidigt kan kommande månader mycket väl innebära att såväl nyföretagandet som det totala antalet företag börjar öka igen i vårt län, eller så är nuvarande stagnation av företagandet i länet ett trendbrott. Nyregistrerade företag i Gävleborgs län resp månad År Månad AB E HB KB Total 2013 jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul

4 4 (25) Befintligt antal företag (de fyra vanligaste företagsformerna) i Gävleborgs län respektive år År Månad AB E HB KB Total 2013 jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul Företagskonkurserna ökade under juli månad i landet som helhet men minskade i Gävleborg Företagskonkurserna i landet som helhet ökade i juli månad med 3 % jämfört med samma månad För årets första sju månader kvarstår dock den positiva utvecklingen med minskande konkurser jämfört med förra året då minskningen var 6 %. UC:s statistik omfattar aktiebolag, handelsoch kommanditbolag samt övriga juridiska personer. I Gävleborg minskade antalet företagskonkurser med 27% under juli månad men har upplevt en ökning på 1% sammanlagt hittills i år. Antalet företagskonkurser i juli månad ökade med 3 % i landet som helhet. Totalt gick 471 företag i konkurs under månaden jämfört med juli månad 2013 då 457 företag gick i konkurs. Under årets första sju månader gick företag i konkurs jämfört med samma period 2013 då företag gick i konkurs. Den senaste tiden har varit tuff för den svenska exportindustrin vilket även

5 5 (25) påverkat många underleverantörer, varför kronförsvagningen nu gynnar många företag positivt. Handeln och transportsektorn går starkt Många av de större branscherna upplever nu konkursminskningar. Störst är minskningarna inom detaljhandeln, transportsektorn och information/kommunikation där konkurserna har minskat med 24 %, 25 % respektive 32 %. Efterfrågan på produkter och tjänster från dessa branscher bidrar starkt till återhämtningen för den svenska ekonomin, men den positiva utvecklingen smittar även av sig på exempelvis privata tjänsteföretag och byggindustrin. Spridd geografisk utveckling Konkursutvecklingen i de olika länen skiljer sig dock. Företagskonkurserna i Stockholm ökade med 11 % under juli jämfört med samma månad föregående år, vilken innebär att minskningen för årets första sju månader endast är -1 %. Det är framför allt konkurserna inom byggbranschen som ligger kvar på samma relativt höga nivå som 2013, medan övriga branscher minskar. Även i Skåne noteras en ökning i juli med hela 30 % vilket även här beror på många konkurser inom byggbranschen samt inom restaurangbranschen. Bäst utveckling under juli bland storstadsregionerna hade Västra Götaland där konkursökningen endast var 1 % för månaden vilket innebär att det är en minskning med 11 % för årets första sju månader jämfört med föregående år. Gävleborg upplevde en minskning av företagskonkurserna under juli månad med de har ökat med 1% sammantaget hittills i år På månadsbasis har företagskonkurserna i Gävleborg varierat kraftigt i jämförelse med motsvarande månader förra året. Men sammantaget hittills i år (jan-juli) har antalet företagskonkurser i Gävleborg enbart ökat från 103 till 104, d v s i det närmaste en oförändrad situation. Till bilden hör samtidigt att antalet företag i länet ökat med 334 under det senaste året, vilket betyder att företagsamheten i länet ökat utan att det påverkat konkursutvecklingen. Den fortsatta konkursutvecklingen Många konjunktursignaler är positiva vilket bör innebära ökad orderingång, förbättrad lönsamhet och att allt fler företag överlever. Dock är den internationella efterfrågan relativt svag och osäkerheten avseende relationen

6 6 (25) mellan EU och Ryssland hämmar till viss del även den europeiska industrin och skapar en osäkerhet hos många företag. https://www.uc.se/statistik/konkursstatistik.html

7 7 (25) Antalet nya inkommande varsel i Gävleborg ökade kraftigt i juli Antalet nya inkommande varsel uppsägningar ökade kraftigt mellan juni och juli, från 68 personer till 193 personer. I juli utgjorde varslen i Gävleborg 8,4% av samtliga varsel i landet som helhet, att jämföra med 1,6% i juni och 2,5% i juli förra året. Antal personer berörda av nya inkommande varsel om uppsägning Antal personer berörda av varsel om uppsägning AB Stockholms län C Uppsala län D Södermanlands län E Östergötlands län F Jönköpings län G Kronobergs län H Kalmar län I Gotlands län K Blekinge län M Skåne län N Hallands län O Västra Götalands län S Värmlands län T Örebro län U Västmanlands län W Dalarnas län X Gävleborgs län Y Västernorrlands län Z Jämtlands län AC Västerbottens län BD Norrbottens län Riket Källa: Arbetsförmedlingen

8 8 (25) Arbetsmarknaden i Gävleborg krymper med minskad befolkning i arbetsför ålder, vilket bland annat ökar fokus på omställning och utbildning eftersom arbetslösheten nu minskar och de lediga jobben ökar Arbetslösheten i Gävleborg uppvisar en försiktigt minskande trend, men bakom dessa siffror ligger en fortsatt krympande befolkning i arbetsför ålder. Samtidigt som Gävleborgs befolkning i alla åldrar ökat med personer mellan år 2008 och 2013 har länets befolkning i åldrarna år minskat med personer under samma period. Detta innebär också att antalet i icke arbetsför ålder inom befolkningen i Gävleborg ökat med personer den senaste femårsperioden. Antalet nyanmälda lediga jobb (exkl feriejobb) i Gävleborg har hittills i år ökat med 12,7% i jämförelse med motsvarande period förra året. Antalet nyanmälda lediga jobb uppgår hittills i år till ungefär samma antal som under högkonjunkturåret Till bilden hör också att Arbetsförmedlingens andel av det faktiska antalet lediga jobb brukar ligga kring 25-30% i en normal konjunktur (enligt genomförda studier av af:s marknadsandelar av lediga jobb). En delförklaring till nuvarande situation är att det arbetskraftsbehov som nu växer allt snabbare till stor del beror på ökade pensionsavgångar, som samtidigt innebär att allt färre i arbetsför ålder ska klara att täcka de nya jobben framförallt i offentlig sektor som följer av en ökande befolkning i icke arbetsför ålder. Förändring av antal arbetslösa totalt år i Gävleborgs län resp vecka år 2014 i jämförelse med motsvarande vecka föregående år 0 v 1 v 3 v 5 v 7 v 9 v 11 v 13 v 15 v 17 v 19 v 21 v 23 v 25 v27 v29 v31 v Källa: Arbetsförmedlingen

9 9 (25) Folkmängd totalt alla åldrar i Gävleborgs län (källa: SCB) Förändring Folkmängd år i Gävleborgs län (källa: SCB) Förändring Nettominskningen av personer i arbetsför ålder kommer att fortsätta i flera år framöver, och även om fler jobbar längre så är det ännu inte av den omfattningen att det påverkar helheten på något avgörande sätt eftersom det fortfarande är en hel del personer som inte kan jobba till pensionsåldern. Nuvarande volymer invandring räcker antalsmässigt inte till för att kompensera för den minskande befolkningen i arbetsför ålder i Gävleborg. Detta sätter ökat fokus på matchningen mellan kompetenstillskott och efterfrågan på kompetens inom olika samhällssektorer. Efter den inledande kraftiga ökningen under finanskrisens inledning 2008/2009 har arbetslösheten minskat med personer från den högsta januari/februari nivån arbetslösa år 2010 till arbetslösa januari/februari I föreliggande prognos beräknas antalet arbetslösa i Gävleborg att minska med ytterligare ca till januari/februari Jämförs antalet arbetslösa i jan/feb 2009 med motsvarande antal 2014 har antalet arbetslösa i Gävleborg ökat med personer trots att antalet personer i arbetsför ålder minskat med personer under denna period. Förklaringen till detta återfinns delvis i att antalet arbetstillfällen minskat kraftigt sedan finanskrisens början, men också i en allt mer bristande överensstämmelse och matchning mellan kompetensutbud och arbetskraftsefterfrågans kompetensprofil. Den sen senaste kortperiodiska sysselsättningsstatistiken för andra kvartalet

10 10 (25) i år visar flera positiva trendbrott trots att antalet anställda i Gävleborg totalt sett har minskat sedan motsvarande tidpunkt förra året. En för arbetsmarknadsutvecklingen klart positiv trend är, vilket kunnat konstateras även tidigare kvartal, är att den offentliga sektorn börjat nettorekrytera igen. Jämförelser med andra regioner, som exempelvis Uppsala och Dalarna, visar på betydelsen av sysselsättningen inom den offentliga sektorn som konjunkturregulator på arbetsmarknaden. För Gävleborg har den tidigare sysselsättningsminskningen inom den offentliga sektorn haft större inverkan på arbetsmarknadsutvecklingen sedan finanskrisens början än motsvarande utveckling totalt sett inom den privata sektorn. Detta tack vare att tjänstenäringarna och övriga privata sektorer till stor del uppvägt den mycket kraftiga minskningen av antalet anställda inom länets industri. Denna tyngdpunktsförflyttning mellan tillverkningsarbete och tjänster är dock något som gäller sektorsnivå och i mindre utsträckning på individnivå, vilket inneburit högre arbetslöshet och klart ökade omställningsbehov. Ett annat positivt trendbrott är att minskningen av antalet anställda inom länets industrisektor stannade upp under andra kvartalet i år. Under första kvartalet i år noterades mindre än anställda inom länets industri för första gången i modern tid. Nu är antalet industrianställda uppe över igen och har ökat något sedan förra året. Däremot har antalet anställda inom övriga privata sektorer, d v s byggsektorn liksom inom jord- och skogsbrukssektorerna, minskat kraftigt det senaste året, från den tidigare kraftiga ökningen och toppnoteringen under Gävleborgs arbetsmarknad har krympt med den minskande befolkningen i arbetsför ålder. I länet finns just nu ca färre anställda än år 2008 och ungefär färre anställda än förra året vid motsvarande tidpunkt. Men i relation till befolkningsförändringarna och generationsväxlingarna skulle detta kunna betraktas som ett status quo läge totalt sett på arbetsmarknaden, som emellertid innehåller stora bruttoströmmar i olika riktningar. En viktig frågeställning som väcks i detta sammanhang är i vilken utsträckning länets arbetsmarknad krympt på grund av att via pension avgången kompetens inte kunnat ersättas med nytillkommen kompetens? Optimalt och önskvärt vore dock självklart att jobben ökade i antal även om befolkningen nu minskar i yrkesverksamma åldrar. Och goda förutsättningar finns att så kommer att ske eftersom nuvarande utveckling sedan år 2008

11 11 (25) ska ses i ljuset av en långdragen och kärv internationell konjunktur. När väl industrikonjunkturen vänder finns trots allt förutsättningar för en snabbt ökad arbetskraftsefterfrågan både inom tillverkning och tjänster. Den offentliga sektorn kommer att behöva fortsätta att öka nyrekryteringen mot bakgrund av ökade behov såväl för barn och unga som för ett påtagligt ökande antal äldre i länet. Antal anställda i Gävleborgs län efter sektor, 2:a kvartalet respektive år (Källa: SCB) Kommunal Landsting Statlig SUMMA Industrin Tjänste- Övriga SUMMA TOTALT Offentlig näringarna Privat Föränd jmf -08 Föränd jmf -13 I jämförelse med motsvarande vecka förra året har antalet arbetslösa inrikes födda minskat med personer (-18,3%) medan antalet arbetslösa utrikes födda ökat med 780 personer (+16,2%). Tabellen nedan visar att den stora majoriteten, nästan 70%, av de arbetslösa utrikes födda är i åldrarna år. Motsvarande siffra för inrikes födda är 42%. Eftersom huvuddelen av de utrikes födda inte genomgått flerårig yrkesinriktad utbildning i det svenska utbildningssystemet blir framförallt det reguljära utbildningsväsendet den avgörande matchningsfrågan för etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden i vårt län. Samtidigt som det finns många obesatta lediga jobb i länet finns många arbetslösa i de åldersgrupper som annars har den högsta förvärvsfrekvensen. Just nu finns över kvarstående lediga jobb anmälda till arbetsförmedlingarna i länet och kanske ytterligare jobb på

12 12 (25) länets arbetsmarknad som inte är anmälda till af (mot bakgrund av tidigare uppföljningar av af:s andel av de lediga jobben). Antal arbetslösa i Gävleborg, totalt samt inrikes födda och utrikes födda v 33 år 2014 Totalt Inrikes födda Utrikes födda Ålder Antal Andel % Antal Andel % Antal Andel % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Totalt , , ,0 Summa år ,9% ,7% Källa: Arbetsförmedlingen Från beslut om utökad utbildningsinfrastruktur måste det tillföras ett antal år för rekrytering av lärare och studerande samt tillika utbildningstiden, innan det finns nödvändig kompetens på arbetsmarknaden att tillföra företag och offentlig sektor. Därför behövs ett framåtsyftande 3-5 års perspektiv i detta sammanhang. Åren kan vi mycket väl ha en situation med kraftigt ökad kompetensbrist inom en rad yrkesområden i Gävleborg. Om vi får en längre sammanhängande god konjunkturutveckling, liknande den mellan andra halvan av år 2004 till första halvan av år 2008, kommer arbetskraftsefterfrågan att påtagligt förstärkas inte bara för att täcka pensionsavgångar utan även genom tillkommande ökat nyrekryteringsbehov inom så gott som samtliga branscher i Gävleborg. I ett sådant läge kommer många, främst arbetsgivare som inte kan få nödvändig kompetens och arbetslösa som saknar efterfrågad kompetens, att fråga varför det inte gjordes mer år 2014 och 2015 när det fanns många tusentals fler arbetslösa med behov av omskolnings- och utbildningsbehov?

13 13 (25) Föreliggande prognos ligger kvar på nuvarande arbetslöshetsnivåer i närtid. Men mot bakgrund av den senaste utvecklingen revideras arbetslösheten ner i den långsiktiga prognosen. Detta innebär en fortsatt sänkning av arbetslösheten även i januari/februari De positiva officiella prognoserna, bland annat i form av signalerna från inköpschefsindex, bör trots viss revidering komma att få genomslag i verkligheten framöver även för industrikonjunkturen i Gävleborg. Månad/År Öppet arbetslösa I program Totalt % av bef år % av reg arbetskraften Aug ,10% 6,60% Jan ,50% 9,70% Aug ,80% 11,40% Jan ,50% 13,50% Aug ,50% 12,20% Jan ,90% 12,60% Aug ,60% 10,90% Jan ,90% 12,40% Aug ,10% 11,30% Jan ,30% 12,60% Aug ,10% 11,20% Jan ,80% 12,10% ,60% 10,40% Prognos Aug ,70% 10,60% Jan ,10% 11,10%

14 14 (25) Kortfattat v De nyanmälda lediga jobben (exkl ferieplatser) i Gävleborg har hittills i år ökat med 12,7%. För riket som helhet har de nyanmälda lediga jobben ökat med 12,4% hittills i år. Antalet arbetssökande som erhållit arbete under förra veckan uppgick till 303 personer, vilket var 2,0% av samtliga arbetssökande som fick arbete i hela landet. Arbetslösheten uppgår till 8,6% av befolkningen och 10,4% av arbetskraften år i Gävleborg, riksgenomsnittet ligger på 6,1% respektive 7,8%. Totalt arbetslösa i länet, vilket är färre än vid samma tid förra året Ungdomsarbetslösheten uppgår till 15,2% av befolkningen och 23,1% av arbetskraften år, riksgenomsnittet ligger på 9,0% respektive 15,0%. Totalt unga arbetslösa i Gävleborg, vilket är 12,7% färre än vid samma tid förra året. Arbetslöshetsprognos per sista januari respektive år: Antal Andel av befolkningen Andel av arbetskraften år år jan pers 5,9% 7,5% jan pers 7,5% 9,7% jan pers 10,5% 13,5% jan pers 9,9% 12,6% jan pers 9,9% 12,4% jan pers 10,1% 12,6% jan pers 9,8% 12,1% jan pers 9,1% 11,1% jan pers 8,2% 10,0% jan pers 7,0% 8,6% jan pers 5,4% 6,6%

15 15 (25) Kommentarer till arbetsmarknadsläge och arbetsmarknadsutveckling vecka 34, 2014; Arbetsmarknaden i Gävleborg har krympt med minskad befolkning i arbetsför ålder, vilket bland annat ökar fokus på omställning och utbildning eftersom de lediga jobben ökar påtagligt Försiktigt minskad arbetslöshet och en påtaglig ökning av de nyanmälda lediga jobben är den rådande trenden på Gävleborgs arbetsmarknad. Även om antalet företag i länet minskade i juli, för första gången på sex år, finns idag nästan fler företag i Gävleborg jämfört med juli år Den senaste sysselsättningsstatistiken visar att arbetsmarknaden i länet krympt i takt med minskad befolkning i yrkesverksamma åldrar. Positivt är att offentlig sektor nettorekryterar, och att den tidigare stadigt minskade industrisysselsättningen nu vänts i och med en ökning av jobben inom industrin under andra kvartalet i år. Länets tjänstenäringar går fortsatt framåt medan bygg-, samt jord- och skogsbrukssektorerna kraftigt tappar sysselsättning. Nuvarande volym invandring till länet räcker antalsmässigt inte till för att balansera minskningen av länets befolkning i arbetsför ålder. Hittills i år har antalet nyanmälda lediga jobb legat på ungefär motsvarande nivå som under högkonjunkturåret Strukturen på arbetslösheten och den förväntade fortsatta ökningen av lediga jobb, både beroende på stora pensionsavgångar och en successivt förbättrad konjunktur, sätter nu ökat fokus på kompetensmatchning och de stora omställnings- och utbildningsbehoven på länets arbetsmarknad. I detta sammanhang behöver siktet vara inställt på det förväntade läget i länet om 3-6 år, samtidigt som det finns en besvärlig matchningsproblematik inom flera yrkesområden och sektorer redan idag. Arbetslösheten minskar och antalet lediga jobb ökar i Gävleborgs län Den senaste tiden har de officiella tillväxtprognoserna justerats nedåt, och diverse indikatorer pekar i lite olika riktningar. Även om företagandet i Gävleborg börjat mattats av för första gången på sex år och antalet varsel ökat i vårt län till skillnad från riket som helhet, så är den rådande trenden ändå försiktigt minskad arbetslöshet och en påtaglig ökning av antalet nyanmälda lediga jobb. Det fanns i juli i år trots allt fler företag totalt (varav fler aktiebolag) än i juli år 2008 i Gävleborg, vilket i sig innebär större möjligheter till kommande uppgång av sysselsättningen i länet med förbättrad konjunktur. Förklaringen till den minskade arbetslösheten kan i stor utsträckning återfinnas i den demografiska utvecklingen. Den senaste femårsperioden ( ) har befolkningen i Gävleborg ökat med personer. Bakom denna nettoförändring ligger emellertid en minskning med personer i arbetsför ålder (16-64 år) och en ökning med personer i icke arbetsför ålder under femårsperioden. Mellan 2012 och 2013 minskade antalet åringar i länets befolkning med -977 personer.

16 16 (25) Nuvarande volym invandring räcker antalsmässigt inte till för att kompensera för befolkningsminskningen i arbetsför ålder i Gävleborg Nuvarande volymer invandring räcker antalsmässigt inte till för att kompensera för den minskande befolkningen i arbetsför ålder i Gävleborg. Detta sätter ökat fokus på matchningen mellan kompetenstillskott och efterfrågan på kompetens inom olika samhällssektorer. Nettominskningen av personer i arbetsför ålder kommer att fortsätta i flera år framöver, och även om fler jobbar längre så är det ännu inte av den omfattningen att det påverkar helheten på något avgörande sätt eftersom det fortfarande är en hel del personer som inte kan jobba till pensionsåldern. Antalet nyanmälda lediga jobb (exkl feriejobb) i Gävleborg har hittills i år ökat med 12,7% i jämförelse med motsvarande period förra året. Antalet nyanmälda lediga jobb uppgår hittills i år till ungefär samma nivå som under högkonjunkturåret 2006 vid motsvarande tidpunkt under året. En delförklaring till nuvarande situation är att det arbetskraftsbehov som nu växer allt snabbare till stor del beror på ökade pensionsavgångar, som samtidigt innebär att allt färre i arbetsföra åldrar ska klara att täcka de nya jobben framförallt i offentlig sektor som följer av en ökande befolkning i icke arbetsföra åldrar. Reguljär utbildning är en avgörande matchningsfråga för länets arbetsmarknad Samtidigt som det finns många obesatta lediga jobb i länet finns många arbetslösa i de åldersgrupper som annars har den högsta förvärvsfrekvensen. Just nu finns över kvarstående lediga jobb anmälda till arbetsförmedlingarna i länet och kanske ytterligare potentiella lediga platser på länets arbetsmarknad som inte är anmälda till af (mot bakgrund av tidigare uppföljningar av af:s andel av de lediga jobben). I nuläget är nästan 70% av de arbetslösa utrikes födda i länet i åldern år, att jämföra med 42 % av de arbetslösa inrikes födda. Eftersom huvuddelen av de utrikes födda inte genomgått flerårig yrkesinriktad utbildning i det svenska utbildningssystemet blir framförallt det reguljära utbildningsväsendet den avgörande matchningsfrågan för etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden i vårt län. Både den offentliga sektorn och industrin ökar nu antalet anställda i Gävleborg Den sen senaste kortperiodiska sysselsättningsstatistiken för andra kvartalet i år visar flera positiva trendbrott, trots att antalet anställda i Gävleborg totalt sett har minskat sedan motsvarande tidpunkt förra året. En för arbetsmarknadsutvecklingen klart positiv trend är, vilket kunnat konstateras tidigare kvartal, är att den offentliga sektorn börjat nettorekrytera igen. Jämförelser med andra regioner, som exempelvis Uppsala och Dalarna, visar på den stora betydelsen av sysselsättningen inom den offentliga sektorn som konjunkturregulator på arbetsmarknaden. För Gävleborg har sysselsättningstappet inom den offentliga sektorn haft större inverkan på arbetsmarknadsutvecklingen sedan finanskrisens början än motsvarande utveckling totalt sett inom den privata sektorn. Detta tack vare att tjänstenäringarna och övriga privata sektorer till stor del uppvägt den mycket kraftiga minskningen av antalet anställda inom länets industri. Denna tyngdpunktsförflyttning mellan tillverkningsarbete och tjänster är dock något som gäller sektorsnivå och i mindre utsträckning på individnivå, vilket inneburit högre arbetslöshet och klart ökade omställningsbehov. Ett annat positivt trendbrott är att minskningen av antalet anställda inom länets industrisektor stannade upp under andra kvartalet i år. Under första kvartalet i år noterades mindre än anställda inom länets industri för första gången i modern tid. Nu är antalet industrianställda över igen och har ökat något sedan förra året.

17 17 (25) Bygg-, samt jord- och skogbrukssektorerna tappar kraftigt i sysselsättning Däremot har antalet anställda inom övriga privata sektorer, d v s byggsektorn liksom inom jord- och skogsbrukssektorerna, minskat kraftigt det senaste året, från den tidigare kraftiga ökningen och toppnoteringen under Arbetsmarknadsutvecklingen sätter ökat fokus på utbildning och kompetensmatchning Gävleborgs arbetsmarknad har krympt med den minskande befolkningen i arbetsför ålder. I länet finns just nu ca färre anställda än år 2008 och ungefär färre anställda än förra året vid motsvarande tidpunkt. Men i relation till befolkningsförändringarna och generationsväxlingarna skulle detta kunna betraktas som ett status quo läge totalt sett på arbetsmarknaden, som emellertid innehåller stora bruttoströmmar i olika riktningar. En viktig frågeställning som väcks i detta sammanhang är i vilken utsträckning länets arbetsmarknad krympt på grund av att via pension avgången kompetens inte kunnat ersättas med nytillkommen kompetens? Optimalt och önskvärt vore självklart att jobben ökade i antal även om befolkningen nu minskar i yrkesverksamma åldrar. Och goda förutsättningar finns att så kommer att ske, eftersom nuvarande utveckling sedan år 2008 ska ses i ljuset av en långdragen och kärv internationell konjunktur. När väl industrikonjunkturen vänder finns trots allt förutsättningar för en snabbt ökad arbetskraftsefterfrågan både inom tillverkning och tjänster. Den offentliga sektorn kommer att behöva fortsätta att öka nyrekryteringen mot bakgrund av ökade behov såväl för barn och unga som för ett påtagligt ökande antal äldre i länet. Från beslut om utökad utbildningsinfrastruktur måste det tillföras ett antal år för rekrytering av lärare och studerande samt tillika utbildningstiden, innan det finns nödvändig kompetens på arbetsmarknaden att tillföra företag och offentlig sektor. Därför behövs ett framåtsyftande 3-5 års perspektiv i detta sammanhang. Vilket svar vill vi leverera om 5 år? Åren kan vi mycket väl ha en situation med kraftigt ökad kompetensbrist inom en rad yrkesområden i Gävleborg. Om vi får en längre sammanhängande god konjunkturutveckling, liknande den mellan andra halvan av år 2004 till första halvan av år 2008, kommer arbetskraftsefterfrågan att påtagligt förstärkas inte bara för att täcka pensionsavgångar utan även genom tillkommande ökat nyrekryteringsbehov inom så gott som samtliga branscher i Gävleborg. I ett sådant läge kommer många, främst arbetsgivare som inte kan få nödvändig kompetens och arbetslösa som saknar efterfrågad kompetens, att fråga varför det inte gjordes mer år 2014 och 2015 när det fanns många tusentals fler arbetslösa med behov av omskolnings- och utbildningsbehov?

18 18 (25) Konjunktur och trender Konjunkturbarometern Mars 201 Konjunkturbarometern Juli 2014 Inget högtryck i svensk ekonomi Barometerindikatorn har inte ändrats nämnvärt de senaste fem månaderna, utan har pendlat kring det historiska genomsnittet. I juli backade den 0,9 enheter, från 101,3 i juni till 100,4. Nedgången den här månaden beror främst på att indikatorerna för privata tjänstesektorn och hushållen sjönk, med 2,2 respektive 1,4 enheter. Även indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet minskade något. Indikatorerna för tillverkningsindustri och detaljhandel å andra sidan steg något. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 0,6 enheter i juli. Den ligger därmed 1 enhet över det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna bidrog till uppgången. Bedömningen av orderstockens storlek var mer positiv och produktionsplanerna justerades upp. Bedömningen av färdigvarulagrens storlek var något mer negativ jämfört med i juni. Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk 0,7 enheter i juli och ligger nära 5 enheter över det historiska genomsnittet. De två frågorna som ingår bidrog båda negativt. Omdömena om orderstockens storlek blev något mer negativa, medan sysselsättningsplanerna justerades ner en aning jämfört med månaden innan. Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg 0,4 enheter i juli och ligger nu hela 10 enheter över det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna bidrog positivt. Försäljningsutfallet var något bättre än tidigare och förväntningarna på försäljningen de närmaste månaderna justerades upp. Bedömningen av varulagren var dock inte lika positiv som månaden innan. Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna minskade 2,2 enheter i juli och den har därmed minskat med cirka 10 enheter sedan senaste högsta noteringen i januari i år. Den ligger nu också under det historiska genomsnittet för första gången på 11 månader. Två av de tre ingående frågorna bidrog negativt. Utfallet för efterfrågan och bedömningen av utvecklingen för företagets

19 19 (25) verksamhet var inte lika positiv som i juni, medan förväntningarna på efterfrågan de närmaste tre månaderna var oförändrade. Hushållens konfidensindikator sjönk 1,4 enheter i juli och ligger därmed i stort sett i nivå med det historiska genomsnittet. Det är hushållens syn på sin egen ekonomi som är mer negativ medan man ser något mer positivt på ekonomin i Sverige jämfört med i juni. Bransch Maxvärde Minvärde Maj 2014 Juni 2014 Juli 2014 Förändring Läget Barometerindikatorn 118,0 68,9 99,1 101,3 100,4-0,9 = Konfidensindikatorer Totala näringslivet 119,9 69,0 103,0 103,7 102,7-1,0 + Tillverkningsindustri 119,2 65,5 94,9 100,4 101,0 0,6 + Bygg- och anläggningsverksamhet 122,7 80,2 102,3 105,6 104,9-0,7 + Detaljhandel 125,0 67,8 110,2 109,6 110,0 0,4 ++ Privata tjänstenäringar 119,0 72,4 102,2 100,9 98,7-2,2 - Hushåll 120,2 48,5 101,4 101,3 99,9-1,4 = Makroindex 121,0 71,8 99,6 100,6 101,0 0,4 = Mikroindex 118,3 44,1 101,0 101,7 99,8-1,9 = Läget: ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, = Läget är normalt, - Läget är svagt, -- Läget är mycket svagt. Konfidensindikatorn för näringslivet är en sammanvägning av konfidensindikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, total handel (detaljhandel + partihandel) och de privata tjänstenäringarna. Som vikt används antalet anställda i populationen. Vikterna är alltså andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn. Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

20 20 (25) Barometerindikatorn Tillverkningsindustrin

21 21 (25) Bygg- och anläggningsverksamhet Detaljhandeln

22 22 (25) Privata tjänstenäringar Hushåll

23 23 (25) Inköpschefsindex PMI PMI steg till 55,2i juli industrikonjunkturen stärks med stöd av stigande produktion PMI-total steg till 55,2 i juli från 54,8 i juni och därmed fortsätter expansionen inom tillverkningsindustrin. Delindex för produktion steg till 59,6 och svarade för det största positivta bidraget medan sysselsättningen, som föll till 51,0, verkade i motsatt riktning. Industriföretagens orderingång och orderstockar fortsatte att stiga men i långsammare takt än i juni. Att båda delindex befunnit sig i tillväxtzonen i tolv på varandra efterföljande månader samt att planerad produktion har ett indextal kring 60 kan indikera en förstärkt industrikonjunktur under kommande halvår. Delindex för sysselsättning sjönk med 1,8 indexenheter och svarade för det största negativa bidraget, -0,4 indexenheter, till PMItotal. Delindex för lager av inköpt material uppgick till 48,5 jämfört med 49,5 månaden innan. Lägre lagernivå sammanfaller med stigande produktion. Delindex för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till den högsta nivån för i år och noteras i tillväxtzonen för andra gången sedan årsskiftet. Det hänger sannolikt samman med den svagare kronutvecklingen.

24 24 (25) x.htm Inköpschefsindex tjänster PMI tjänster steg till 60,1 i juli: samtliga ingående delindex bidrar till en stärkt tjänstekonjunktur Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI tjänster) steg till 60,1 i juli från 54,6 månaden innan. Uppgången bland de ingående delindexen var bred och samtliga noteras i tillväxtzonen. Orderingången gav störst positivt bidrag till totalindex, 3,3 indexenheter, men även stigande affärsvolym förklarar en stor del av uppgången. Delindex för orderingången steg till 65,5 i juli, vilket är den högsta nivån sedan slutet av Uppgången i orderingång gav avtryck i orderstockarna och affärsvolymen som båda uppvisade högre delindex jämfört med månaden innan. Tecken på en bättre efterfrågan samt en ljusare syn på orderstockarna har sannolikt påverkat tjänsteföretagens produktionsplaner som var mer optimistiska i juli. Delindex för sysselsättning steg med 4,5 indexenheter till 56,6 i juli. Sysselsättningen har därmed stigit sju månader i rad. Att planerad affärsvolym ligger på en bestående god nivå, samtidigt som produktion och orderläge befinner sig i tillväxtzonen, indikerar ett högre personalbehov under kommande halvår. Index för leverantörernas insatsvarupriser föll tillbaka under 50- strecket och noteras till 49,7. Sedan mars i år antar ett tre månaders glidande medelvärde ett indextal kring 50, vilket stärker bilden av ett dämpat pristryck från leverantörsledet.

25 25 (25) swedbank/analyser/samhallsekonomi/inkopschefsindex--- tjanster/index.htm

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (15) 2011-02-04 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 5, 2011-02-04 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på mycket låg nivå 50

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012 Blekinge, 13 juni 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012 Antalet nyanmälda lediga platser fortsätter att minska Under den gångna månaden nyanmäldes 600 lediga platser

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT September 2013 Förändringar tredje kvartalet 2013 Under tredje kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2011 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 3 Översikt 3 Medlemmar i program och anställning med stöd 5 Åldersgrupp

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Fakta om små och stora företag 2003

Fakta om små och stora företag 2003 Fakta om små och stora företag 2003 December 2003 Förord Småföretagen spelar en avgörande roll för att Sverige ska vara ett bra land för människor att leva i. Småföretagen omfattar 99,2 procent av alla

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Vad har hänt under 2012? Under året har andelen ersättningstagare sakta minskat, det följer en trend som vi kan se även

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 Något färre fick arbete December är den månad under ett år som övergångarna

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2013 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: februari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: september 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (19) 2011-11-25 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 47, 2011-11-25 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Nyanmälda lediga platser 227 nya jobb till arbetsförmedlingarna i

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden Berndt Öhman Varsel per kvartal 1992-2010 70 60 50 40 30 20 10 0 Varsel Den internationella krisen 2007- Sverige hösten 2008 ökade varsel En arbetsmarknad

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Sida: 1 av 7 Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Grundantagande för samtliga framskrivningar Basen i samtliga föreliggande framskrivningar har sin utgångspunkt i den

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet INLEDNING ALLMÄNNA UPPDRAGET Stärka samverkan mellan lantbrukare, markägare och jägare Utarbeta verktyg: inventering,

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans Långsam minskning av storbankernas dominans Hushåll med bolån bör plocka russinen ur kakan! Ett genomsnittligt hushåll i Stockholm kan spara nära 2.500 kronor per år på att överföra sitt bolån från en

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL-JULI 2015 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV UTVECKLING GÄVLEBORG - en rapport över hur befolkning-, arbetsmarknad-, kompetens-, näringsliv- och konjunkturläget

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer