Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos"

Transkript

1 1 (15) Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 5, Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på mycket låg nivå 50 varsel om uppsägningar i december Antalet nya inkommande varsel om uppsägningar uppgick i december till 50 personer i Gävleborgs län. I december förra året i år stod Gävleborg för 18,4%% av alla inkommande varsel om uppsägningar i landet. I december i år var motsvarande andel 1,7%. Nyanmälda lediga platser 391 nya jobb till arbetsförmedlingarna i länet denna vecka Antalet nyanmälda lediga platser (exkl ferieplatser) i hela landet uppgick till under förra veckan, vilket var fler än under samma vecka förra året. Vid veckans slut fanns kvarstående lediga platser (exkl ferieplatser) vid arbetsförmedlingarna i hela landet, vilket var fler än vid samma tid förra året. Antalet nyanmälda lediga platser (exkl ferieplatser) i Gävleborgs län uppgick till 391 under veckan, vilket var 187 fler än under samma vecka förra året. Av de samtliga nyanmälda jobb i landet fanns 2,7% i Gävleborgs län. Vid veckans slut fanns lediga jobb (exkl ferieplatser) kvarstående vid länets arbetsförmedlingar, vilket var 485 fler än vid samma tid förra året. Av samtliga kvarstående lediga jobb på arbetsförmedlingarna i landet fanns 2,0% i Gävleborgs län.

2 2 (13) Hittills under 2011 som helhet har antalet nyanmälda lediga jobb till Arbetsförmedlingarna i landet som helhet ökat med 55%, jämfört med år I Gävleborgs län har de nyanmälda lediga jobben ökat med hela 99% hittills under Arbetslösheten personer och 10,0% av befolkningen år i Gävleborg I landet som helhet var totalt personer arbetslösa eller i program, vilket är en minskning med 6,5% jämfört med samma vecka förra året. Detta motsvarar 6,8% av befolkningen år. Av det totalt arbetslösa i hela riket förra veckan var 46,7% kvinnor och 53,3% män. Antalet öppet arbetslösa i Gävleborgs län uppgick till personer förra veckan, och antalet arbetslösa i program med aktivitetsstöd uppgick samtidigt till personer. Totalt var alltså personer arbetslösa i länet, vilket är en minskning med 6,0% eller personer i jämförelse med samma vecka förra året. I andel av befolkningen år uppgick den totala arbetslösheten till 10,0% i Gävleborg. Av det totalt arbetslösa i Gävleborg förra veckan var eller 47,6% kvinnor och eller 52,4% män. Ungdomsarbetslösheten nu unga arbetslösa i Gävleborg (17,4% av befolkningen år) För hela riket uppgick antalet öppet arbetslösa ungdomar i åldern år och ungdomar i program med aktivitetsstöd till , vilket är en minskning med 6,1% i jämförelse med samma vecka förra året. I andel av befolkningen år motsvarar detta 10,5%. Av de unga arbetslösa i hela riket förra veckan var 42,6% kvinnor och 57,4% män. Den totala arbetslösheten för ungdomar i Gävleborgs län under 25 år uppgick till personer förra veckan. Detta var en minskning med 384 personer eller 7,9% sedan förra året och motsvarar 17,4% av länets befolkning i åldern år. Av de unga arbetslösa i Gävleborg förra veckan var eller 45,6% kvinnor och eller 54,4% män. Arbetslöshetsprognos arbetslösheten fortsätter vända nedåt i takt med att sysselsättningen ökar Antalet arbetssökande som erhöll arbete under förra veckan uppgick till 393 personer, vilket är en påtaglig ökning med såväl veckan innan som förra året. Detta var 3,7% av samtliga arbetssökande som erhöll ett arbete i hela landet under

3 3 (13) veckan, d v s en högre andel än länets andel av rikets arbetsmarknad. Antalet nyanmälda lediga jobb ökade med 46% under år 2010 som helhet jämfört med år Hittills i år är ökningen hela 99%, d v s nästan en fördubbling, i jämförelse med motsvarande period förra året. En stor del i förklaringen av denna anmärkningsvärda ökning ligger i att feriejobben utannonserats tidigare än brukligt. Varaktigheten på de nyanmälda jobben förra veckan var 38% tillsvidareanställningar, 42% anställningar mellan 3-6 månader, 9% längre än 6 månader och 11% mellan 11 dagar och 3 månader. Arbetslösheten ligger fortfarande på en smärtsamt hög nivå, särskilt med tanke på att lite drygt var fjärde arbetslös är en ungdom under 25 år. Den senast reviderade prognosen ligger emellertid kvar, vilken förutsäger en klart gynnsam utveckling under våren och sommaren. Månad/datum Öppet arbetslösa I program Totalt % av bef år aug ,10% jan ,50% aug ,80% jan ,50% aug ,50% ,0% Prognos jan ,90% aug ,80% jan ,00% aug ,50% jan ,30% jan ,40% aug ,10% Gävleborgs största tillväxtmotor SANDVIK Den största orderingången hittills under ett enskilt kvartal Det globala marknadsläget förbättrades ytterligare under fjärde kvartalet och orderingången och faktureringen ökade med 37 % respektive 31 % i fast valuta jämfört med föregående er. Orderingången jämfört med föregående kvartal ökade på flertalet marknader och var fortsatt hög i Asien. Fortsatt ökad efterfrågan från gruvindustrin och energisektorn samt en markant ökning av större projektorder bidrog påtagligt till den höga orderingången. Ökningen av den globala industriproduktionen innebar att efterfrågan på Sandviks

4 4 (13) produkter steg markant på samtliga marknader jämfört med fjärde kvartalet föregeende år. Efterfrågan var fortsatt stark för högförädlade produkter för industriproduktion och eftermarknad och förbättrades för investeringsrelaterade produkter inom både Sandvik Mining and Construction och Sandvik Materials Technology. Efterfrågan ökade markant på stora materialhanteringsutrustningar för exempelvis gruvor och hamnar. Den höga aktiviteten inom energisegmentet fortsatte, såväl inom olja- och gas som inom kärnkraft, och en ökad efterfrågan noterades från bland annat fordons-, gruv- och flygindustrin. Orderingången från gruvindustrin var hög inom eftermarknadssegmentet och ökade för utrustningssegmentet. Efterfrågan från anläggningsindustrin fortsatte öka i Asien och Sydamerika och förbättrades i slutet av kvartalet i Europa och USA, men var ändå lägre än inom gruvindustrin. Efterfrågan från de flesta kundsegment var fortsatt stark i Asien och ökningstakten var i övrigt hög på flertalet marknader, både jämfört med föregående år och föregeende kvartal. Utvecklingen rensat för större projektorder var särskilt positiv i Europa och USA. Projektverksamheten inom både Sandvik Materials Technology och Sandvik Mining and Construction utvecklades mycket gynnsamt. I december erhöll Sandvik ytterligare en order på ånggeneratorrör till Kina. Orderingången uppgick till MSEK (19 787), vilket var en ökning med 33 % totalt och med 37 % i fast valuta för jämförbara enheter. Drygt 3,5 miljarder utgjordes av större projektorder, merparten avseende gruvapplikationer. Ändrade valutakurser påverkade orderingången negativt med 3 %. Ökningen i fast valuta för jämförbara enheter var 29 % för Sandvik Tooling och 50 % för Sandvik Mining and Construction. För Sandvik Materials Technology var ökningen 18 %, inklusive en positiv effekt på cirka 7 procentenheter relaterad till förändrade metallpriser. Faktureringen i fjärde kvartalet uppgick till MSEK (18 211), en ökning med 28 % totalt och med 31 % i fast valuta för jämförbara enheter jämfört med fjärde kvartalet föregående er. Projektleveranser inom Sandvik Mining and Construction utgjorde cirka 1,5 miljarder SEK av faktureringen. Ändrade valutakurser påverkade faktureringen negativt med 3 %. För Sandvik Tooling ökade faktureringen i fast valuta och för jämförbara enheter med 34 %, för Sandvik Mining and Construction med 32 % och för Sandvik Materials Technology med 26 %, inklusive en positiv effekt på cirka 6 procentenheter relaterad till förändrade metallpriser. VD:s KOMMENTAR Affärsklimatet fortsatte utvecklas positivt under det fjärde kvartalet och orderingång och fakturering ökade för samtliga affärsområden jämfört med föregeende kvartal. Orderingången för större projektorder ökade påtagligt under

5 5 (13) kvartalet och uppgick totalt till ett värde av över 3,5 miljarder kronor varav merparten avser materialhanteringssystem. Efterfrågeökningen var stabil på de flesta marknader men var starkast inom gruv- och energisektorn. Orderingången uppgick till över 26 miljarder vilket är den hittills högsta under ett enskilt kvartal, säger Sandviks avgående VD och koncernchef Lars Pettersson. Marknadsutvecklingen var fortsatt positiv i kvartalet och vi fortsatte att förbättra våra finansiella nyckeltal. Dessutom träffades en överenskommelse om ett strategiskt viktigt förvärv genom att Sandvik köper 80 % av det kinesiska företaget Shanghai Jianshe Luqiao Machinery Co., Ltd. Förvärvet stärker Sandviks position i Kina och skapar bra förutsättningar för en fortsatt lönsam tillväxt. MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING Nyregistrerade företag hos Bolagsverket Antal nya Aktiebolag på fortsatt rekordnivå i Gävleborg I januari upprepades föregående månads rekordnotering för Gävleborg vad gäller nyregistrerade Aktiebolag. Antalet nyregistrerade Aktiebolag var i januari i år hela 57% fler än i januari förra året.

6 6 (13) Detta är sannolikt en kombination av en starkt positiv framtidssyn inom länets näringsliv i kombination med genomförda lagändringar, där aktiekapitalkravet halverades i april 2010 samt att kravet på revisor i små aktiebolag ändrades i november. Fortfarande krävs en betydande insats för att starta ett Aktiebolag, vilket som regel är ett uttryck för långsiktiga och uthålliga ambitioner baserat på nätverk och bärande affärsidéer. För första gången i länets historia finns nu över Aktiebolag och över företag totalt i Gävleborg. Detta tyder på att Gävleborgs näringslivsklimat också är det bästa någonsin. Nyregistrerade företag År Månad Län AB E HB KB Total Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Samtliga registrerade företag År Månad Län AB E HB KB Total Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län

7 7 (13) År Månad Län AB E HB KB Total Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län Gävleborgs län

8 8 (13) Kortfattat v 5-11 För första gången i länets näringslivshistoria finns nu över Aktiebolag och över företag i Gävleborg. Antalet nyregistrerade Aktiebolag i januari var 57% fler än i januari förra året. Länets andel av nya inkommande varsel om uppsägningar i landet hade i december 2010 minskat från 18,4% till 1,7%, i jämförelse med december De nyanmälda lediga jobben i Gävleborg har hittills i år ökat med hela 99%. Antalet arbetssökande som erhållit arbete under förra veckan uppgick till 393 personer, vilket var en ökning såväl från föregående vecka som förra året. Arbetslösheten uppgår till 10,0% av befolkningen år i Gävleborg, riksgenomsnittet ligger på 6,9%. Totalt arbetslösa i länet, vilket är färre än vid samma tid förra året Ungdomsarbetslösheten uppgår till 17,4% av befolkningen år, riksgenomsnittet ligger på 10,5%. Totalt unga arbetslösa i Gävleborg, vilket är 7,9% färre än vid samma tid förra året. Arbetslöshetsprognos av befolkningen år jan -11 9,90% jan -12 8,80% jan -13 6,30% jan -14 5,40%

9 9 (13) Kommentar Arbetslösheten kommer nu att fortsätta falla från dagens kännbart höga nivåer. Allt fler bedömare ansluter sig till uppfattningen att förutsättningarna är mycket goda för att den svenska industrikonjunkturen och tillväxten kommer att ligga på en stabil positiv nivå. Gävleborg har i detta sammanhang mycket goda förutsättningar. Länets sedan länge största tillväxtmotor noterade sin högsta orderingång någonsin under förra kvartalet. Samtidigt har nyföretagandet tagit länet till historiskt höga nivåer. Hittills under årets första fyra veckor har antalet nyanmälda lediga jobb till arbetsförmedlingarna nära nog fördubblats jämfört med motsvarande period förra året. Även om en stor del av denna ökning beror på att feriejobben utannonserats tidigare än brukligt, så återspeglar även det de ökade förväntningarna och framtidstron som finns inom länets näringsliv. När de större företagens ökade orderingång nu sprider sig allt mer i underleverantörs- och tjänsteleden kommer också allt fler företag i regionen att uppleva likartade rekord i orderböckerna. Ett problem för småföretagen är emellertid att det råder fortsatt stark prispress i en allt mer globaliserad konkurrenssituation. Ett annat problem under uppsegling återfinns i rekryteringen av anställda med rätt kompetens, vilket börjar bli särskilt problematisk inom exempelvis kvalificerade ITtjänster. På vissa håll i länet ökar nu också efterfrågan på ändamålsenliga produktionslokaler. Även om personer med riktigt lång tid i arbetslöshet nu gått över till något av arbetsförmedlingens garantiprogram, är det värt att notera att antalet långtidsarbetslösa bland de öppet arbetslösa minskat med hela 60% i jämförelse med inledningen av förra året. Detta innebär bland annat att påfyllnaden av arbetslösa i program kommer att bromsas upp framöver, samtidigt som allt fler i programmen kommer att erhålla ett arbete i takt med näringslivets ökade rekryteringsbehov.

10 10 (13) Konjunktur och trender Handelsnettot, december 2010: Fortsatt starkt handelsnetto Varuexporten uppgick under december till 102,0 miljarder kronor och varuimporten till 91,1 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 10,9 miljarder kronor. Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 10,9 miljarder kronor under december 2010 enligt preliminära beräkningar. För december 2009 var överskottet 4,6 miljarder kronor. Varuexportens värde under december uppgick till 102,0 miljarder kronor och varuimportens till 91,1 miljarder. Varuexportens värde ökade med 21 procent och varuimportens ökade med 15 procent jämfört med december Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 16,9 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 6,0 miljarder. Antalet vardagar i december var en mer jämfört med december Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 11,1 miljarder kronor för december 2010 och 9,9 miljarder för november För oktober var motsvarande värde 8,6 miljarder kronor. Handelsnettot för 2010 gav ett överskott på 75,1 miljarder kronor Under 2010 ökade värdet av varuexporten med 14 procent medan varuimporten ökade med 17 procent i värde jämfört med Värdet av varuexporten under 2010 uppgick till 1138,9 miljarder kronor och värdet av varuimporten till 1063,8 miljarder. Handelsnettot för 2010 gav därmed ett överskott på 75,1 miljarder kronor. För 2009 noterades ett överskott på 83,8 miljarder aspx Detaljhandelns försäljning, december 2010: Försäljningen i detaljhandeln ökade i december Försäljningsvolymen ökade med 3,1 procent i december jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln minskade med 0,4 procent och

11 11 (13) sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,9 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade. Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 3,2 procent mellan december 2009 och december Dagligvaruhandeln ökade med 2,2 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,0 procent. Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 0,8 procent mellan november och december i år. Under den senaste tremånadersperioden (oktober-december) ökade försäljningsvolymen med 0,5 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (juli-september). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade. Omsättningsutveckling inom detaljhandeln december 2009 december 2010 Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år. HUI kommenterar: Rekord i år igen! Omsättningen uppgick till 64,8 miljarder i december och för femtonde året i rad översteg försäljningen den för december året dessförinnan. Kraftigast var tillväxten för sporthandeln, som ökade med hela 12 procent. Ett vintrigt väder omfördelade sannolikt hushållens resurser till sport- och fritidshandeln, bland annat från elektronikhandeln som HUI förutspådde bli julhandelns vinnare. I övrigt bjöd inte december på några överraskningar. Dagligvaruhandeln fortsatte att utvecklas bättre än under årets inledning, en utveckling som främst drivs av prisökningar. Sällanköpsvaruhandelns utveckling fortsatte att överstiga

12 12 (13) dagligvaruhandelns och till skillnad från i dagligvaruhandeln är utvecklingen i volym kraftigare än den mätt i löpande priser. Svensk ekonomi har under helåret 2010 levererat tillväxttal av sällan skådat slag och BNP väntas växa med cirka 5 procent. Detaljhandelns tillväxt med 3,3 procent mätt i volym skulle i det perspektivet kunna uppfattas som återhållsamt. I ett treårsperspektiv blir bilden emellertid en annan. Medan tillväxten i andra delar av ekonomin sjunkit kraftigt under 2008 och 2009 har handeln hela tiden uppvisat en stark tillväxt. Utsikterna för 2011 ser dessutom ljusa ut. En fortsatt stark återhämtning för svensk ekonomi i stort, en minskad arbetslöshet och optimistiska hushåll väntas ge detaljhandeln ytterligare ett par år av god tillväxt. Hotet är räntan som för varje höjning äter köpkraft av svenska hushåll och sänker detaljhandelns tillväxt. Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend aspx Konjunkturbarometern företag och hushåll Barometerindikatorn steg 2,3 enheter från december 2010 till januari i år. Indikatorn ligger återigen i nivå med toppnoteringarna från hösten Inom näringslivet var det tillverkningsindustrin samt bygg- och anläggningsverksamhet som bidrog till uppgången. Konfidensindikatorn

13 13 (13) för dessa sektorer steg sju respektive två enheter mellan december och januari. Konfidensindikatorn för detaljhandeln sjönk något, medan indikatorn för privata tjänstenäringar var oförändrad. Hushållens konfidensindikator (CCI) steg med närmare tre enheter i januari. Ökningen beror på att hushållens syn på såväl svensk ekonomi som egen ekonomi nu är mer positiv än i december. Indikatorn ligger avsevärt över det historiska genomsnittet. Barometerindikatorns senaste siffror Medel-värde Max-värde Min-värde Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Läget ,0 74,4 113,8 111,3 113,6 ++ Läget: ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, -- Läget är mycket svagt Medel-, max- och minvärden från och med december

SCB-Indikatorer. Industriproduktionen vänder upp. Kommentarer & Analys. I fokus: Sveriges bostadsbyggande. ökar kraftigt sid 12. Nummer 6 2 juli 2015

SCB-Indikatorer. Industriproduktionen vänder upp. Kommentarer & Analys. I fokus: Sveriges bostadsbyggande. ökar kraftigt sid 12. Nummer 6 2 juli 2015 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Industriproduktionen vänder upp Industriproduktionsindex =, trend 15 85 n Lägre nybilsregistreringar Sid 9 n Finlands kräftgång fortsätter

Läs mer

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Arbetslösheten sjunker Andel arbetslösa av arbetskraften Procent, trendskattning 8,2 8,1 8, 7,9 7,8 7,7 7,6 n Stark julhandel Sid 8 n Uppstuds

Läs mer

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Svag exportorderingång sid 5 Detaljhandeln ökar sid 7 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Ras för tjänsteproduktionen Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Index

Läs mer

SCB-Indikatorer. Handeln med utlandet ökar. Kommentarer & Analys. I fokus: Detaljhandeln i ett branschperspektiv. sid 12. Nummer 10 4 november 2014

SCB-Indikatorer. Handeln med utlandet ökar. Kommentarer & Analys. I fokus: Detaljhandeln i ett branschperspektiv. sid 12. Nummer 10 4 november 2014 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Handeln med utlandet ökar Utrikeshandel med varor Värdeutveckling i årstakt, trend 1 Import 5 Export -5-1 -15 n Uppgång i nybilsregistreringen

Läs mer

SCB-Indikatorer Svagare produktion i näringslivet Produktionsindex för näringslivet Företagens Industriproduktionen vände upp finansierings-

SCB-Indikatorer Svagare produktion i näringslivet Produktionsindex för näringslivet Företagens Industriproduktionen vände upp finansierings- SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Svagare produktion i näringslivet Produktionsindex för näringslivet Säsongrensade månadsvärden, index = 11 15 9 I fokus: n Industriproduktionen

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Viss dämpning av BNP-tillväxten Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal Förändring från föregående kvartal, säsongrensat uppräknat till årstakt

Läs mer

SCB-Indikatorer Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Export Import Detaljhandeln Relativt stark julhandel i ett bransch-

SCB-Indikatorer Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Export Import Detaljhandeln Relativt stark julhandel i ett bransch- SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Miljarder kronor, trend 15 mdkr Export 95 9 Import 85 8 75 7 I fokus: n Relativt stark

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Svensk inflation högst i EU

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Svensk inflation högst i EU SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Svensk inflation högst i EU Inflationstakt Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP). Årlig förändring i procent 3,5 3, 2,5 2, EU 1,5 1,,5, -,5

Läs mer

SCB-Indikatorer. Exportpriserna fortsätter nedåt. Kommentarer & Analys. I fokus: Hushållens skulder på en hög nivå sid 12. Nummer 3 2 april 2013

SCB-Indikatorer. Exportpriserna fortsätter nedåt. Kommentarer & Analys. I fokus: Hushållens skulder på en hög nivå sid 12. Nummer 3 2 april 2013 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Exportpriserna fortsätter nedåt Exportprisindex 25= 118 116 114 112 11 18 16 I fokus: n Bra start på året för detaljhandeln Sid 9 n Ny nedgång

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Stabil men svag BNP-tillväxt

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Stabil men svag BNP-tillväxt SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Stabil men svag BNP-tillväxt Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal Förändring från föregående kvartal, säsongrensat uppräknat till årstakt

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Kronobergs län Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Ronnie Kihlman, Analysavdelningen Sida: 3 av 58 2013-12-12 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Andreas Mångs Tord Strannefors Hans Tydén Skribenter

Läs mer

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider Innehåller Unionens branschbarometer Unionen om konjunkturen April 2014 Orosmoln över ljusare tider Orosmoln över ljusare tider Unionen om konjunkturen april 2014 Sammanfattning 1 Världsekonomin väntas

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Stark konjunktur, tecken på avmattning...sid 3 Bilden av god svensk ekonomisk utveckling, med starka bidrag från export, lagerinvesteringar och fasta

Läs mer

prognos arbetsmarknad stockholms län 2009

prognos arbetsmarknad stockholms län 2009 prognos arbetsmarknad stockholms län 2009 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 2 SYSSELSÄTTNING OCH EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT 4 Sysselsättningen bedöms minska 4 Antalet personer som varslats om uppsägning

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: BNP-fallet bromsades upp...sid 3 Den svenska konjunkturen var under andra kvartalet i år fortfarande präglad av det svaga internationella ekonomiska

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004 Ura 2003:9 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004 Bo Gustavsson Torbjörn Israelsson Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004

Läs mer

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 2 (22) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 UTMANINGAR I LÄNET... 4 SKILLNADER I LÄNET... 4 OMVÄRLDSBILD... 4 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svag hushållskonsumtion gav högt sparande...sid 3 Den globala finanskrisen och den efter hand svagare utvecklingen även för den reala ekonomin får

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007 Ura 2006:2 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007 AMS Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra VÅREN OCH HÖSTEN 2 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkning, totalt... 4 Transportmedelsindustri.....5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk industri...

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Ura 2008:3 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2009 och 2010

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2009 och 2010 Ura 2008:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2009 och 2010 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008 Ura 2007:3 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008 AMS Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Stark exportuppgång...sid 3 Uppåt för hushållskonsumtionen...sid 9 Exporten efter finanskrisen...sid 20 Nummer 1 2015

Stark exportuppgång...sid 3 Uppåt för hushållskonsumtionen...sid 9 Exporten efter finanskrisen...sid 20 Nummer 1 2015 Ur innehållet: Stark exportuppgång...sid 3 Svensk export visar åter tecken på styrka efter flera svaga år och bidrog till att bredda uppgången i Sveriges ekonomi fjärde kvartalet. Vid sidan om tjänsteexporten

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 Ura 2007:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 AMS Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer