Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005"

Transkript

1 Konjunkturbarometern Kvartal April 25 Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm 28 april 25

2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning till detta. Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet och finansieras till största delen med statsanslag. I likhet med andra myndigheter har Konjunkturinstitutet en självständig ställning och svarar själv för de bedömningar som redovisas. Konjunkturbarometern har till syfte att ge snabba, kvalitativa indikationer om utfall, nuläge och förväntningar för viktiga ekonomiska variabler där det ännu inte finns kvantitativa uppgifter. Konjunkturbarometern, som har sin motsvarighet i en rad andra länder, bygger på en modell som utvecklades på IFOinstitutet i München i slutet av 194-talet. Den första barometern i Sverige gjordes på Konjunkturinstitutet hösten 14 och omfattade då endast textilindustrin. Konjunkturbarometern har sedan dess successivt utvidgats och omfattar numera förutom industrin även stora delar av tjänstenäringarna. Månadsundersökningar genomförs sedan 16. Frågorna i månadsundersökningen är harmoniserade enligt EU:s riktlinjer och genomförs med ekonomiskt bidrag från EU/DG2. Alla EU:s medlemsländer genomför månadsundersökningar. Uppläggning och metoder skiljer sig inte principiellt från Konjunkturinstitutets kvartalsundersökning. Antal frågor samt antal näringsgrenar och urvalsstorlekar är emellertid färre i månadsundersökningen. Publikationen kan laddas ner direkt från Konjunkturinstitutets hemsida, Konjunkturinstitutet Kungsgatan Box 3116 SE Stockholm Telefon: , Telefax: E-post: Hemsida: ISSN

3 Innehåll Sammanfattning... 5 Tillverkningsindustri... 6 Byggindustri... 7 Handel... 7 Privata tjänstenäringar... 9 Diagrambilaga Tabellbilaga Undersökningens uppläggning och tolkning av tidsserierna Nyckel till användningsgrupperna Nyckel till svarsalternativen Relativa branschvikter för tillverkningsindustri... 58

4

5 5 Sammanfattning Industrikonjunkturen har mattats betydligt under första kvartalet i år. Exportorderingången har stagnerat, produktionstillväxten var lägre än tidigare och sysselsättningen har fortsatt att minska. Konfidensindikatorn som stigit successivt sedan mitten av 23 har fallit tillbaka och ligger nu i nivå med det historiska genomsnittet. Industriföretagens förväntningar är dessutom återhållsamma och företagen räknar med en måttlig order- och produktionstillväxt för andra kvartalet. Sysselsättningen väntas sjunka ytterligare och andelen företag som förutser nedskärningar har ökat. Inom byggverksamheten är tendensen fortsatt uppåt. Orderingången har stigit ytterligare och såväl byggandet som sysselsättningen har ökat under första kvartalet. Företagen är relativt nöjda med orderläget. Byggindustrin räknar med fortsatt ökad aktivitet under andra kvartalet och sysselsättningen förutses stiga ytterligare. Utsikterna på ett års sikt är optimistiska och drygt hälften av företagen räknar med att aktiviteten kommer att öka. Gemensamt för de olika sektorerna inom handeln är att utvecklingen varit svagare än vad man förväntade sig under första kvartalet. I övrigt är bilden mer splittrad. Utvecklingen har varit bäst inom partihandel, men även handel med motorfordon redovisar en viss ökning i försäljningen. Sällanköpsvaruhandeln blev i stort sett oförändrad, medan dagligvaruhandeln tycks ha minskat något. När det gäller förväntningarna är bilden mer samstämmig och företagen räknar med ökad försäljning. Optimismen är dock störst i handeln med sällanköpsvaror. De privata tjänstenäringarna är för närvarande den sektor som utvecklas mest positivt. Efterfrågetillväxten har varit god under första kvartalet och utfallet låg väl i linje med förväntningarna. Såväl orderläge som lönsamhet har förbättrats och sysselsättningen har ökat. Företagen är optimistiska inför andra kvartalet och räknar med fortsatt god efterfrågetillväxt. Sysselsättningen förutses stiga ytterligare under perioden. Säsongvariation Alla tidsserier (utom prisfrågorna) i publikationens diagram är numera säsongkorrigerade. Däremot är inga värden i tabellbilagan säsongkorrigerade. Diagram för delbranscherna finns tillgängliga på vår hemsida: Tillverkningsindustri Konfidensindikator, säsongrensad Branschens genomsnitt för Orderstocksomdöme - omdöme om färdigvarulager + förväntad produktion Byggindustri Konfidensindikator, säsongrensad Branschens genomsnitt för Orderstocksomdöme + förväntad förändring antal sysselsatta (tom 15 antalet arbetare) Uppdragsverksamhet Efterfrågan på företagets tjänster, utfall -2

6 6 Konjunkturbarometern kvartal, April 25 Tillverkningsindustri Orderingång exportmarknaden, utfall Orderingång exportmarknaden, förväntan Tillverkningsindustri Färdigvarulager, nulägesomdöme Orderstock, nulägesomdöme Tillverkningsindustri Produktionsvolym, utfall Produktionsvolym, förväntan Tillverkningsindustri et blev en besvikelse och förväntningarna justeras ned Exportorderingången till den svenska industrin mattades betydligt under första kvartalet och blev i stort sett oförändrad. Samtidigt rapporterar företagen en relativt måttlig ordertillväxt från hemmamarknaden. Efter en period på 1 ½ år med successiv förstärkning av orderläget har mönstret nu brutits och missnöjet bland företagen har ökat. Den här gången uppger cirka 4 procent av företagen att orderstocken är för liten jämfört med en tredjedel förra kvartalet. Missnöjet har ökat i flertalet branscher, men fortfarande är läget bra inom delar av industrin. För maskinindustrin har ordertillväxten varit fortsatt god och här är företagen mycket nöjda med orderläget. Även i teleprodukt- och stålindustrin är företagen fortfarande nöjda med orderstockens storlek. Lagersituationen har försämrats något det senaste kvartalet och vart fjärde industriföretag uppger nu att färdigvarulagren är för stora. Produktionsvolymen har totalt sett ökat, men tillväxten blev svagare än vad företagen hade räknat med. Kapacitetsutnyttjandet har stigit något och uppgår till närmare 86 procent. Klart över den genomsnittliga utnyttjandegraden ligger skogs- och stålindustri samt maskin- och teleproduktindustri. Sysselsättningen har fortsatt att minska och framförallt i livsmedelsbranschen rapporterar en stor del av företagen nedskärningar. Övriga delbranscher redovisar en måttlig minskning eller oförändrad sysselsättning. Försäljningspriserna har totalt sett ökat måttligt. Höjningar har främst ägt rum i stål-, metall-, maskin- och motorfordonsindustri. Industrins förväntningar inför andra kvartalet är påtagligt nedjusterade jämfört med tidigare och ordertillväxten väntas bli måttlig från såväl hemma- som exportmarknaden. I metallvaruoch maskinindustrin förutses dock tillväxten bli fortsatt god. Även produktionsförväntningarna är mer återhållsamma än tidigare och andelen företag som räknar med en ökning är den lägsta på 1 ½ år. I en del branscher planerar dock företagen för en utvidgning av produktionskapaciteten. Detta gäller främst stål-, metall- och teleproduktindustrin. För industrisysselsättningen synes ingen ljusning utan antalet anställda väntas fortsätta att minska och förväntningarna är mer pessimistiska än tidigare. Liksom tidigare är nedskärningarna främst hänförbara till livsmedels- och kemisk industri, men även inom motorfordonsindustrin räknar man med lägre sysselsättning. Försäljningspriserna bedöms totalt sett bli ungefär oförändrade under perioden.

7 Konjunkturbarometern kvartal, April 25 7 Konfidensindikator för tillverkningsindustrin 1 Jul 24 Okt 24 Jan 25 Apr 25 Ej säsongkorrigerad Säsongkorrigerad Värdena i tabellen ovan avser publiceringsmånad Byggindustri Byggindustri Sysselsättningen har ökat och optimismen är stor inför det närmaste året -6 Byggandet, utfall Byggandet, förväntan Byggandet har ökat ytterligare under första kvartalet i år. Även orderingången har fortsatt att stiga och företagen är relativt nöjda med orderläget. Flertalet företag uppger att anbudspriserna har varit oförändrade under perioden. Sysselsättningen har ökat något. Byggindustrin är optimistisk inför andra kvartalet i år och räknar men en påtaglig ökning i byggandet. Även orderingången väntas stiga ytterligare och anbudspriserna bedöms öka. Företagen planerar för fortsatta nyrekryteringar under perioden. Utsikterna på ett års sikt är optimistiska och drygt hälften av företagen räknar med att aktiviteten kommer att öka. Byggindustri Konfidensindikator för byggindustrin Jul 24 Okt 24 Jan 25 Apr 25 Ej säsongkorrigerad Säsongkorrigerad Värdena i tabellen ovan avser publiceringsmånad Utsikterna på byggmarknaden närmaste året -6 Handel Handel med motorfordon: Försäljningen klart svagare än vad företagen förväntade sig Handel med motorfordon Försäljningen av motorfordon steg ytterst måttligt under första kvartalet i år och utfallet var klart lägre än vad företagen hade räknat med. Varulagren är fortfarande för stora och missnöjet med försäljningssituationen har ökat. Förra kvartalet uppgav vart tredje företag att läget var svagt jämfört med drygt 4 procent den här gången. Såväl sysselsättning som försäljningspriser har legat i stort sett stilla under perioden Försäljningsvolym, utfall Försäljningsvolym, förväntan Trots besvikelser över försäljningsutvecklingen de senaste kvartalen är företagen fortfarande optimistiska och räknar med en

8 8 Konjunkturbarometern kvartal, April 25 Partihandel med livsmedel, drycker och tobak Försäljningspriser hemmamarknaden, utfall Livsmedelshandel hygglig tillväxt för andra kvartalet i år. Sysselsättningen väntas bli i det närmaste oförändrad medan en mindre andel av företagen aviserar prishöjningar under perioden. Partihandel: I partihandel med livsmedel har andelen importvaror ökat och priserna har sjunkit Försäljningen i partihandeln har fortsatt att stiga under första kvartalet i år. Orderläget i branschen är emellertid fortfarande relativt svagt och närmare 4 procent av företagen uppger att orderstocken är för liten. Lagersituationen har inte ändrats nämnvärt de senaste kvartalen och cirka en tredjedel av företagen rapporterar om för stora varulager. Samtidigt har varuinköpen stigit och framförallt i partihandel med livsmedel har importandelen i varuinköpen ökat betydligt. Här har dessutom försäljningspriserna sänkts. Totalt sett har sysselsättningen minskat under perioden. Partihandeln räknar med fortsatt ökad försäljning under andra kvartalet i år. Även varuinköpen förutses stiga ytterligare och i partihandel med livsmedel bedöms trenden mot ökad importandel och sjunkande försäljningspriser bestå. Totalt sett väntas försäljningspriserna bli ungefär oförändrade. Sysselsättningen i branschen har minskat de senaste 3-4 åren och företagen räknar med ytterligare nedskärningar de närmaste månaderna Försäljningspriserna, utfall Sällanköpsvaruhandel Livsmedelshandel: 9 av 1 företag rapporterar prissänkningar Utvecklingen i livsmedelshandeln har varit fortsatt svag under de första månaderna i år. Försäljningen tycks ha minskat ytterligare, men det finns stora skillnader i branschen så resultatet är inte entydigt. Drygt 4 procent av företagen redovisar minskad försäljning samtidigt som 3 procent uppger att försäljningen har ökat. På prissidan är dock bilden mer enhetlig och närmare 9 procent av företagen rapporterar lägre försäljningspriser. Sysselsättningen har fortsatt att minska Företagen räknar med en måttlig försäljningstillväxt under andra kvartalet. Sysselsättningen väntas dock fortsätta att minska och försäljningspriserna förutses sjunka ytterligare. Drygt hälften av företagen räknar med lägre försäljningspriser under perioden Försäljningsvolym, utfall Försäljningsvolym, förväntan 3-4 Sällanköpsvaruhandel: Den väntade tillväxten uteblev helt Försäljningen i sällanköpsvaruhandeln blev i stort sett oförändrad under första kvartalet. et var en besvikelse för företa-

9 Konjunkturbarometern kvartal, April 25 9 gen som hade förutsett en ökad försäljning. Varuinköpen blev oförändrade och lagren bedöms fortfarande vara något för stora. Sysselsättningen var i det närmaste oförändrad under perioden. Läget i branschen är dock sammantaget relativt bra och tre av fyra företag är nöjda med försäljningssituationen. Läget är bäst i handel med beklädnad samt handel med hemutrustning. I handel med datorer, kontorsmaskiner och telekommunikationsutrustning är missnöjet med försäljningssituationen betydligt större. Trots besvikelsen över den senaste perioden är optimismen stor inför det andra kvartalet. Drygt hälften av företagen räknar med en ökad försäljningsvolym och när det gäller förväntningarna är bilden likartad i de olika delbranscherna. Sysselsättningen förutses bli oförändrad och även på prissidan bedöms förändringarna bli små. Privata tjänstenäringar Åkerier: Fortsatt ökad efterfrågan på transporttjänster Efterfrågan har stigit ytterligare under första kvartalet, men utfallet blev inte lika bra som företagen hade räknat med. Orderläget i branschen är fortfarande ganska svagt och drygt 4 procent av företagen är missnöjda med volymen på inneliggande uppdrag. Sysselsättningen tycks ha ökat något under perioden och företagen har än så länge inga rekryteringssvårigheter. Åkerierna räknar med en fortsatt ökad efterfrågan under andra kvartalet, men andelen företag som förutser en tillväxt är samtidigt lägre än tidigare. Sysselsättningen väntas stiga något medan priserna bedöms bli ungefär oförändrade. Datakonsulter och dataservice: Sysselsättningen har ökat och nyrekryteringen beräknas fortsätta Lastbils- och annan vägtransport Efterfrågan på företagets tjänster, utfall Efterfrågan på företagets tjänster, förväntan Datakonsulter och dataservice Efterfrågetillväxten har varit fortsatt god under första kvartalet i år. Det är dock en bit kvar till företagen är nöjda med situationen. Orderläget är fortfarande relativt svagt och drygt hälften av företagen är missnöjda med volymen på inneliggande uppdrag. Sysselsättningen har ökat ytterligare och än så länge har företagen inga större problem att hitta lämplig arbetskraft. Försäljningspriserna har varit oförändrade under perioden. Branschen är optimistisk inför andra kvartalet och räknar med en fortsatt god efterfrågetillväxt. Även antalet anställda väntas Efterfrågan på företagets tjänster, utfall Efterfrågan på företagets tjänster, förväntan

10 1 Konjunkturbarometern kvartal, April 25 Uppdragsverksamhet öka ytterligare medan försäljningspriserna bedöms bli i stort sett oförändrade. Uppdragsverksamhet: Aktiviteten har ökat betydligt och optimismen är stor inför de närmaste månaderna Antal anställda, utfall Antal anställda, förväntan Efterfrågan riktad till uppdragsverksamhet har ökat betydligt under första kvartalet och utfallet låg väl i linje med förväntningarna. Orderläget har förbättrats och närmare 7 procent av företagen är nu nöjda med volymen på inneliggande uppdrag. Även lönsamheten är god och sysselsättningen har ökat påtagligt. Bristen på arbetskraft har ökat något, men företagen har inga större problem att klara nyrekryteringarna. Försäljningspriserna har inte ändrats nämnvärt under perioden. Företagen är optimistiska inför andra kvartalet och räknar med en fortsatt stark efterfrågetillväxt. Även sysselsättningen väntas stiga ytterligare och drygt 4 procent av företagen har planer på att nyrekrytera under perioden. Försäljningspriserna förutses bli i stort sett oförändrade.

11 Diagrambilaga

12 Diagraminnehåll Tillverkningsindustri Insatsvaruindustri Investeringsvaruindustri Konsumtionsvaruindustri... 2 Byggindustri Handel Handel med motorfordon Partihandel Livsmedelshandel Sällanköpsvaruhandel Privata tjänstenäringar Lastbils- och annan vägtransport Datakonsulter och dataservice Uppdragsverksamhet... 29

13 Diagrambilaga 13 Tillverkningsindustri Orderingång, hemmamarknaden och förväntan Orderingång, exportmarknaden och förväntan Orderstock 4 Nulägesomdöme Tillverkningsindustri 4 2 Orderingång, hemmamarknaden och förväntan

14 Diagrambilaga 14 Tillverkningsindustri Produktionsvolym och förväntan Produktionskapacitet och förväntan Nulägesomdöme Förändring, utfall Färdigvarulager Nulägesomdöme och förändring

15 Diagrambilaga 15 Tillverkningsindustri Antal anställda och förväntan Brist på Yrkesarbetare och tekniska tjänstemän Andel företag Yrkesarbetare Tekniska tjänstemän Trång sektor Maskin- och anläggningskapacitet och tillgången på arbetskraft Maskin- och anläggningskapacitet Tillgången på arbetskraft

16 16 Diagrambilaga Tillverkningsindustri Försäljningspriser, hemmamarknaden och förväntan, ej säsongrensade Försäljningspriser, exportmarknaden och förväntan, ej säsongrensade Trång sektor Efterfrågeläget Andel företag

17 Diagrambilaga 17 Tillverkningsindustri Lönsamhet Nulägesomdöme Kapacitetsutnyttjande Nuvarande kapacitetsutnyttjande i procent Procent Konkurrenssituationen på hemmamarknaden på EU-marknaden utanför EU

18 18 Diagrambilaga Insatsvaruindustri Orderingång, totalt Produktionsvolym och förväntan och förväntan Orderstock och färdigvarulager Antal anställda Nulägesomdöme och förväntan Orderstock Färdigvarulager Konfidensindikator Brist på Yrkesarbetare och tekniska tjänstemän 4 4 Andel företag Insatsvaruindustri Tillverkningsindustri Branschens genomsnitt för Yrkesarbetare Tekniska tjänstemän 1 3 1

19 Diagrambilaga 19 Investeringsvaruindustri Orderingång, totalt Produktionsvolym och förväntan och förväntan Orderstock och färdigvarulager Antal anställda Nulägesomdöme och förväntan Orderstock Färdigvarulager Konfidensindikator Brist på Yrkesarbetare och tekniska tjänstemän 4 4 Andel företag Investeringsvaruindustri Tillverkningsindustri Branschens genomsnitt för Yrkesarbetare Tekniska tjänstemän 1 3 1

20 2 Diagrambilaga Konsumtionsvaruindustri Orderingång, totalt Produktionsvolym och förväntan och förväntan Orderstock och färdigvarulager Antal anställda Nulägesomdöme och förväntan Orderstock Färdigvarulager Konfidensindikator Brist på Yrkesarbetare och tekniska tjänstemän 4 4 Andel företag Konsumtionsvaruindustri Tillverkningsindustri Branschens genomsnitt för Yrkesarbetare Tekniska tjänstemän 1 3 1

21 Diagrambilaga 21 Byggindustri Byggandet och förväntan Orderstock och stocken av antagna anbud Orderstock, nulägesomdöme Stocken av antagna anbud, förändring Antal anställda och förväntan

22 22 Diagrambilaga Byggindustri Trång sektor Otillräcklig efterfrågan och brist på arbetskraft Andel företag Otillräcklig efterfrågan (Tom 15 kv 4 - fyra svarsalternativ, from 16 kv 1 - sex svarsalternativ) Brist på arbetskraft Utsikterna på byggmarknaden närmaste året Priserna på lämnade anbud och förväntan, ej säsongrensade

23 Diagrambilaga 23 Handel med motorfordon Försäljningssvolym Lönsamhet och priser och förväntan Tom 16 kv 1 avsåg frågan försäljningsvolym hemmamarknad Lönsamhet, nulägesomdöme Försäljningspriser, utfall (ej säsongrensad) Försäljningssituation Antal anställda Nulägesomdöme och förväntan och förväntan Nulägesomdöme Varulager och inköp av varor Konfidensindikator Varulager, nulägesomdöme Inköpen av varor, utfall Konfidensindikator Branschens genomsnitt för

24 24 Diagrambilaga Partihandel Försäljningsvolym, hemmamarknaden Lönsamhet och priser och förväntan Lönsamhet, nulägesomdöme Försäljningspriser hemma, utfall (ej säsongrensad) Orderstock Antal anställda Nulägesomdöme och förväntan Lager och varuinköp Branschens konjunkturläge Nulägesomdöme och förväntad utveckling Varulager, nulägesomdöme Inköpen av varor, utfall Nulägesomdöme Förväntad utveckling

25 Diagrambilaga 25 Livsmedelshandel Försäljningsvolym Lönsamhet och priser och förväntan Lönsamhet, nulägesomdöme Försäljningspriser, utfall (ej säsongrensad) -1 Försäljningssituation Antal anställda Nulägesomdöme och förväntan och förväntan Nulägesomdöme Varulager och inköp av varor Konfidensindikator Varulager, nulägesomdöme Inköpen av varor, utfall Konfidensindikator Branschens genomsnitt för

26 26 Diagrambilaga Sällanköpsvaruhandel Försäljningsvolym Lönsamhet och priser och förväntan Lönsamhet, nulägesomdöme Försäljningspriser, utfall (ej säsongrensad) 4-6 Försäljningssituation Antal anställda Nulägesomdöme och förväntan och förväntan Nulägesomdöme Varulager och inköp av varor Konfidensindikator Varulager, nulägesomdöme Inköpen av varor, utfall Konfidensindikator Branschens genomsnitt för

27 Diagrambilaga 27 Lastbils- och annan vägtransport Efterfrågan på företagets tjänster Antal anställda och förväntan och förväntan Fullt resursutnyttjande Brist på arbetskraft Andel företag Andel företag som svarat ja Lönsamhet och priser Trång sektor Otillräcklig efterfrågan och brist på arbetskraft 6 6 Andel företag Lönsamhet, nulägesomdöme Försäljningspriser, utfall (ej säsongrensad) Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft

28 28 Diagrambilaga Datakonsulter och dataservice Efterfrågan på företagets tjänster Antal anställda och förväntan och förväntan Volymen på inneliggande uppdrag (order) Brist på personal Nulägesomdöme 6 6 Andel ja-svar Andel företag som svarat ja Lönsamhet och priser Trång sektor Otillräcklig efterfrågan och brist på arbetskraft 6 6 Andel ja-svar Lönsamhet, nulägesomdöme Försäljningspriser, utfall (ej säsongrensad) Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft

29 Diagrambilaga 29 Uppdragsverksamhet Efterfrågan på företagets tjänster Antal anställda och förväntan och förväntan Volymen på inneliggande uppdrag (order) Brist på personal Nulägesomdöme 2 2 Andel ja-svar Andel företag som svarat ja Lönsamhet och priser Trång sektor Otillräcklig efterfrågan och brist på arbetskraft 4 4 Andel ja-svar Lönsamhet, nulägesomdöme Försäljningspriser, utfall (ej säsongrensad) Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft

30

31 Tabellbilaga

32 Tabellinnehåll Tillverkningsindustri Insatsvaruindustri Investeringsvaruindustri Konsumtionsvaruindustri Varaktiga konsumtionsvaror Icke varaktiga konsumtionsvaror Delbranscher Byggindustri Handel... 4 Handel med motorfordon... 4 Partihandel Livsmedelshandel Sällanköpsvaruhandel Privata tjänstenäringar Hotell och restauranger Transport därav: Lastbils- och annan vägtransport Researrangörer och resebyråer Post- och telekommunikation Egna fastighetsförvaltare Fastighetsmäklare och -förvaltare Uthyrning (exkl bemanning) Datakonsulter och dataservice Uppdragsverksamhet... 46

33 KONJUNKTURBAROMETER APRIL 25 TILLVERKNINGSINDUSTRI INSATSVARUINDUSTRI INVESTERINGSVARUINDUSTRI KONSUMTIONSVARUINDUSTRI VARAKTIGA ICKE VARAKTIGA TOTALT KONSUMTIONSVAROR KONSUMTIONSVAROR Sni Sni: se sid 54 Sni: se sid 54 Sni: se sid 54 Sni: se sid 54 Sni: se sid 54 fråga 2796 företag 1453 företag 736 företag 67 företag 187 företag 42 företag nr SVARSALTERNATIV NETTO- SVARSALTERNATIV NETTO- SVARSALTERNATIV NETTO- SVARSALTERNATIV NETTO- SVARSALTERNATIV NETTO- SVARSALTERNATIV NETTO- UTFALL OCH NULÄGE + JA = NEJ - TAL + JA = NEJ - TAL + JA = NEJ - TAL + JA = NEJ - TAL + JA = NEJ - TAL + JA = NEJ - TAL (de senaste månaderna) 11 Produktionsvolymen Produktionskapaciteten Produktionskapaciteten (nulägesomdöme) Nuvarande kapacitetsutnyttjande, procent 86,21 88,53 88,45 79,5 76,34 79,52 15 Försäljningspriserna på hemmamarknaden Försäljningspriserna på exportmarknaden Orderingången på hemmamarknaden Orderingången på exportmarknaden Den totala orderstocken (nulägesomdöme) Exportorderstocken (nulägesomdöme) Orderstockens varaktighet i antal arbetsveckor Företagets konkurrenssituation: på hemmamarknaden på EU-marknaden utanför EU Lönsamheten (nulägesomdöme) Antalet anställda Brist på: Yrkesarbetare Teknisk tjänstemannapersonal Annan personal Råvarulagren (nulägesomdöme) Färdigvarulagren Färdigvarulagren (nulägesomdöme) Främsta hindret för företagets produktion 123 Ingen Efterfrågeläget Maskin- och anläggningskapacitet Tillgången på arbetskraft Finansiella restriktioner Andra faktorer FÖRVÄNTNINGAR OCH PLANER (de närmaste månaderna) 21 Produktionsvolymen Produktionskapaciteten Försäljningspriserna hemmamarknaden Försäljningspriserna exportmarknaden Orderingången hemmamarknaden Orderingången exportmarknaden Antalet anställda Produktionsvolymen 2 halvåret 25 jfr med 1 halvåret Svarsprocent för fråga 11: Tabellbilaga 33

34 Tabellbilaga 34 KONJUNKTURBAROMETER APRIL 25 LIVSMEDELS-, DRYCKES- TEXTIL-, BEKLÄDNADS- TRÄVARUINDUSTRI SÅGVERK OCH ÖVRIG TRÄVARUINDUSTRI OCH TOBAKSINDUSTRI OCH LÄDERVARUINDUSTRI TRÄIMPREGNERINGSVERK Sni Sni Sni 2 Sni 2.1 Sni fråga 193 företag 16 företag 217 företag 17 företag 11 företag nr SVARSALTERNATIV NETTO- SVARSALTERNATIV NETTO- SVARSALTERNATIV NETTO- SVARSALTERNATIV NETTO- SVARSALTERNATIV NETTO- UTFALL OCH NULÄGE + JA = NEJ - TAL + JA = NEJ - TAL + JA = NEJ - TAL + JA = NEJ - TAL + JA = NEJ - TAL (de senaste månaderna) 11 Produktionsvolymen Produktionskapaciteten Produktionskapaciteten (nulägesomdöme) Nuvarande kapacitetsutnyttjande, procent 74,61 82,7 87,86 88,92 86,68 15 Försäljningspriserna på hemmamarknaden Försäljningspriserna på exportmarknaden Orderingången på hemmamarknaden Orderingången på exportmarknaden Den totala orderstocken (nulägesomdöme) Exportorderstocken (nulägesomdöme) Orderstockens varaktighet i antal arbetsveckor Företagets konkurrenssituation: på hemmamarknaden på EU-marknaden utanför EU Lönsamheten (nulägesomdöme) Antalet anställda Brist på: Yrkesarbetare Teknisk tjänstemannapersonal Annan personal Råvarulagren (nulägesomdöme) Färdigvarulagren Färdigvarulagren (nulägesomdöme) Främsta hindret för företagets produktion 123 Ingen Efterfrågeläget Maskin- och anläggningskapacitet Tillgången på arbetskraft Finansiella restriktioner Andra faktorer FÖRVÄNTNINGAR OCH PLANER (de närmaste månaderna) 21 Produktionsvolymen Produktionskapaciteten Försäljningspriserna hemmamarknaden Försäljningspriserna exportmarknaden Orderingången hemmamarknaden Orderingången exportmarknaden Antalet anställda Produktionsvolymen 2 halvåret 25 jfr med 1 halvåret Svarsprocent för fråga 11:

35 KONJUNKTURBAROMETER APRIL 25 MASSA-, PAPPERS- MASSAINDUSTRI PAPPERS- OCH PAPPINDUSTRI FÖRLAG; GRAFISK PETROLEUMPRODUKTION OCH PAPPERSVARUINDUSTRI OCH ANNAN REPROINDUSTRI OCH KÄRNBRÄNSLEINDUSTRI Sni 21 Sni Sni Sni 22 Sni 23 fråga 129 företag 12 företag 68 företag 25 företag 13 företag nr SVARSALTERNATIV NETTO- SVARSALTERNATIV NETTO- SVARSALTERNATIV NETTO- SVARSALTERNATIV NETTO- SVARSALTERNATIV NETTO- UTFALL OCH NULÄGE + JA = NEJ - TAL + JA = NEJ - TAL + JA = NEJ - TAL + JA = NEJ - TAL + JA = NEJ - TAL (de senaste månaderna) 11 Produktionsvolymen Produktionskapaciteten Produktionskapaciteten (nulägesomdöme) Nuvarande kapacitetsutnyttjande, procent 91,94 94,54 93,62 82,36 91,27 15 Försäljningspriserna på hemmamarknaden Försäljningspriserna på exportmarknaden Orderingången på hemmamarknaden Orderingången på exportmarknaden Den totala orderstocken (nulägesomdöme) Exportorderstocken (nulägesomdöme) Orderstockens varaktighet i antal arbetsveckor Företagets konkurrenssituation: på hemmamarknaden på EU-marknaden utanför EU Lönsamheten (nulägesomdöme) Antalet anställda Brist på: Yrkesarbetare Teknisk tjänstemannapersonal Annan personal Råvarulagren (nulägesomdöme) Färdigvarulagren Färdigvarulagren (nulägesomdöme) Främsta hindret för företagets produktion 123 Ingen Efterfrågeläget Maskin- och anläggningskapacitet Tillgången på arbetskraft 127 Finansiella restriktioner Andra faktorer FÖRVÄNTNINGAR OCH PLANER (de närmaste månaderna) 21 Produktionsvolymen Produktionskapaciteten Försäljningspriserna hemmamarknaden Försäljningspriserna exportmarknaden Orderingången hemmamarknaden Orderingången exportmarknaden Antalet anställda Produktionsvolymen 2 halvåret 25 jfr med 1 halvåret Svarsprocent för fråga 11: Tabellbilaga 35

36 Tabellbilaga 36 KONJUNKTURBAROMETER APRIL 25 KEMISK INDUSTRI GUMMI- OCH JORD- OCH STÅL- OCH METALLVERK, JÄRN- OCH STÅLVERK PLASTVARUINDUSTRI STENVARUINDUSTRI GJUTERIER Sni 24 Sni 25 Sni 26 Sni 27 Sni fråga 127 företag 147 företag 7 företag 15 företag 59 företag nr SVARSALTERNATIV NETTO- SVARSALTERNATIV NETTO- SVARSALTERNATIV NETTO- SVARSALTERNATIV NETTO- SVARSALTERNATIV NETTO- UTFALL OCH NULÄGE + JA = NEJ - TAL + JA = NEJ - TAL + JA = NEJ - TAL + JA = NEJ - TAL + JA = NEJ - TAL (de senaste månaderna) 11 Produktionsvolymen Produktionskapaciteten Produktionskapaciteten (nulägesomdöme) Nuvarande kapacitetsutnyttjande, procent 83,12 77,62 79,6 91,37 92,87 15 Försäljningspriserna på hemmamarknaden Försäljningspriserna på exportmarknaden Orderingången på hemmamarknaden Orderingången på exportmarknaden Den totala orderstocken (nulägesomdöme) Exportorderstocken (nulägesomdöme) Orderstockens varaktighet i antal arbetsveckor Företagets konkurrenssituation: på hemmamarknaden på EU-marknaden utanför EU Lönsamheten (nulägesomdöme) Antalet anställda Brist på: Yrkesarbetare Teknisk tjänstemannapersonal Annan personal Råvarulagren (nulägesomdöme) Färdigvarulagren Färdigvarulagren (nulägesomdöme) Främsta hindret för företagets produktion 123 Ingen Efterfrågeläget Maskin- och anläggningskapacitet Tillgången på arbetskraft Finansiella restriktioner Andra faktorer FÖRVÄNTNINGAR OCH PLANER (de närmaste månaderna) 21 Produktionsvolymen Produktionskapaciteten Försäljningspriserna hemmamarknaden Försäljningspriserna exportmarknaden Orderingången hemmamarknaden Orderingången exportmarknaden Antalet anställda Produktionsvolymen 2 halvåret 25 jfr med 1 halvåret Svarsprocent för fråga 11:

37 KONJUNKTURBAROMETER APRIL 25 METALLVARUINDUSTRI MASKININDUSTRI INDUSTRI FÖR KONTORS- ANNAN ELEKTROINDUSTRI TELEPRODUKTINDUSTRI MASKINER OCH DATORER Sni 28 Sni 29 Sni 3 Sni 31 Sni 32 fråga 44 företag 361 företag 23 företag 15 företag 61 företag nr SVARSALTERNATIV NETTO- SVARSALTERNATIV NETTO- SVARSALTERNATIV NETTO- SVARSALTERNATIV NETTO- SVARSALTERNATIV NETTO- UTFALL OCH NULÄGE + JA = NEJ - TAL + JA = NEJ - TAL + JA = NEJ - TAL + JA = NEJ - TAL + JA = NEJ - TAL (de senaste månaderna) 11 Produktionsvolymen Produktionskapaciteten Produktionskapaciteten (nulägesomdöme) Nuvarande kapacitetsutnyttjande, procent 84,33 93,57 81,27 86,48 92,75 15 Försäljningspriserna på hemmamarknaden Försäljningspriserna på exportmarknaden Orderingången på hemmamarknaden Orderingången på exportmarknaden Den totala orderstocken (nulägesomdöme) Exportorderstocken (nulägesomdöme) Orderstockens varaktighet i antal arbetsveckor Företagets konkurrenssituation: på hemmamarknaden på EU-marknaden utanför EU Lönsamheten (nulägesomdöme) Antalet anställda Brist på: Yrkesarbetare Teknisk tjänstemannapersonal Annan personal Råvarulagren (nulägesomdöme) Färdigvarulagren Färdigvarulagren (nulägesomdöme) Främsta hindret för företagets produktion 123 Ingen Efterfrågeläget Maskin- och anläggningskapacitet Tillgången på arbetskraft Finansiella restriktioner Andra faktorer FÖRVÄNTNINGAR OCH PLANER (de närmaste månaderna) 21 Produktionsvolymen Produktionskapaciteten Försäljningspriserna hemmamarknaden Försäljningspriserna exportmarknaden Orderingången hemmamarknaden Orderingången exportmarknaden Antalet anställda Produktionsvolymen 2 halvåret 25 jfr med 1 halvåret Svarsprocent för fråga 11: Tabellbilaga 37

38 Tabellbilaga 38 KONJUNKTURBAROMETER APRIL 25 INDUSTRI FÖR INSTRUMENT MOTOR- OCH ANNAN ÖVRIG OCH UR SLÄPFORDONSINDUSTRI TRANSPORTMEDELSINDUSTRI TILLVERKNINGSINDUSTRI Sni 33 Sni 34 Sni 35 Sni fråga 1 företag 144 företag 82 företag 159 företag nr SVARSALTERNATIV NETTO- SVARSALTERNATIV NETTO- SVARSALTERNATIV NETTO- SVARSALTERNATIV NETTO- UTFALL OCH NULÄGE + JA = NEJ - TAL + JA = NEJ - TAL + JA = NEJ - TAL + JA = NEJ - TAL (de senaste månaderna) 11 Produktionsvolymen Produktionskapaciteten Produktionskapaciteten (nulägesomdöme) Nuvarande kapacitetsutnyttjande, procent 86,16 85,13 92,31 82,49 15 Försäljningspriserna på hemmamarknaden Försäljningspriserna på exportmarknaden Orderingången på hemmamarknaden Orderingången på exportmarknaden Den totala orderstocken (nulägesomdöme) Exportorderstocken (nulägesomdöme) Orderstockens varaktighet i antal arbetsveckor Företagets konkurrenssituation: på hemmamarknaden på EU-marknaden utanför EU Lönsamheten (nulägesomdöme) Antalet anställda Brist på: Yrkesarbetare Teknisk tjänstemannapersonal Annan personal Råvarulagren (nulägesomdöme) Färdigvarulagren Färdigvarulagren (nulägesomdöme) Främsta hindret för företagets produktion 123 Ingen Efterfrågeläget Maskin- och anläggningskapacitet Tillgången på arbetskraft Finansiella restriktioner Andra faktorer FÖRVÄNTNINGAR OCH PLANER (de närmaste månaderna) 21 Produktionsvolymen Produktionskapaciteten Försäljningspriserna hemmamarknaden Försäljningspriserna exportmarknaden Orderingången hemmamarknaden Orderingången exportmarknaden Antalet anställda Produktionsvolymen 2 halvåret 25 jfr med 1 halvåret Svarsprocent för fråga 11:

39 KONJUNKTURBAROMETER APRIL 25 BYGGNADS OCH ANLÄGGNINGS- BOSTADSBYGGANDE* ÖVRIGT HUSBYGGANDE* VÄG- OCH ANLÄGGNINGSBYGGANDE* VERKSAMHET 456 företag SVARSALTERNATIV SVARSALTERNATIV SVARSALTERNATIV SVARSALTERNATIV Fråga större ungefär mindre NETTO- större ungefär mindre NETTO- större ungefär mindre NETTO- större ungefär mindre NETTOnr oförändrad TAL oförändrad TAL oförändrad TAL oförändrad TAL UTFALL OCH NULÄGE + = - + = - + = - + = - (De senaste månaderna) 11 Byggandet Anbudspriserna Orderstocken Orderstocken (nulägesomdöme) Orderstockens varaktighet i antal arbetsveckor Antal anställda Trång sektor: Ingen trång sektor Otillräcklig efterfrågan Otillräcklig maskinkapacitet/brist på byggnadsmaterial Brist på arbetskraft Dåligt väder 2 1 Finansiella restriktioner 4 1 Andra faktorer FÖRVÄNTNINGAR OCH PLANER (De närmaste månaderna) 21 Byggandet Anbudspriserna Orderstocken Antalet anställda Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt Svarsprocent för fråga 11: 76 procent *Fördelningen på verksamhetsområden avser endast företag med mer än 5 anställda Tabellbilaga 39

40 Tabellbilaga 4 KONJUNKTURBAROMETER APRIL 25 HANDEL MED MOTORFORDON DÄRAV: HANDEL MED OCH RESERVDELAR MOTORFORDON (EJ MOTORCYKLAR) 248 företag 163 företag SVARSALTERNATIV SVARSALTERNATIV Fråga nr större ungefär mindre NETTO- större ungefär mindre NETTOoförändrad TAL oförändrad TAL UTFALL + = - + = - (de senaste tre månaderna) 11 Försäljningsvolymen Nuvarande försäljningssituation Inköpen av varor Varulagren (nulägesomdöme) Antalet anställda Brist på personal Försäljningspriserna Lönsamheten (nulägesomdöme) FÖRVÄNTNINGAR OCH PLANER (de närmaste tre månaderna) 21 Försäljningsvolymen Inköpen av varor Antalet anställda Försäljningspriserna Förväntad försäljningssituation (de närmaste 6 mån)

41 KONJUNKTURBAROMETER APRIL 25 PARTIHANDEL PARTIHANDEL MED JORDBRUKS- PARTIHANDEL MED LIVSMEDEL, PARTIHANDEL MED HUSHÅLLS- PARTIHANDEL MED BRÄNSLEN (EXKL MOTORFORDON) RÅVAROR OCH DJUR DRYCKER OCH TOBAK VAROR 791 företag 24 företag 68 företag 147 företag 14 företag Fråga SVARSALTERNATIV SVARSALTERNATIV SVARSALTERNATIV SVARSALTERNATIV SVARSALTERNATIV nr UTFALL större ungefär mindre NETTO- större ungefär mindre NETTO- större ungefär mindre NETTO- större ungefär mindre NETTO- större ungefär mindre NETTOoförändrad TAL oförändrad TAL oförändrad TAL oförändrad TAL oförändrad TAL FÖRSTA KVARTALET 25 JÄMFÖRT MED + = - + = - + = - + = - + = - FÖRSTA KVARTALET Försäljningsvolymen: På hemmamarknaden På exportmarknaden Inköpen av varor Andelen importerade varor av de totala varuinköpen Antal arbetade timmar LÄGET OMKRING DEN 1 APRIL Orderstocken (nulägesomdöme) Antalet anställda jfr med 1 apr Brist på personal Varulagren jfr med 1 apr Varulagren (nulägesomdöme) Lönsamheten (nulägesomdöme) Försäljningspriserna 1 kv 25 jfr med 4 kv 24: 27 På hemmamarknaden På exportmarknaden FÖRVÄNTNINGAR OCH PLANER ANDRA KVARTALET 25 JÄMFÖRT MED ANDRA KVARTALET Försäljningsvolymen: På hemmamarknaden På exportmarknaden Inköpen av varor Andelen importerade varor av de totala varuinköpen Antal arbetade timmar DET FÖRVÄNTADE LÄGET OMKRING DEN 1 JULI Antalet anställda jfr med 1 juli Varulagren jfr med 1 juli Lönsamheten jfr med apr Försäljningspriserna 2 kv 25 jfr med 1 kv 25: 44 På hemmamarknaden På exportmarknaden ÖVRIGA FRÅGOR 51 Försäljningsvolymen 2 halvåret 25 jfr med 2 halvåret Antalet anställda 1 okt 25 jfr med 1 okt Utvecklingen av lokalytan under det närmaste halvåret Branschens konjunkturläge (nulägesomdöme) Utvecklingen av branschens konjunkturläge det närmaste halvåret Tabellbilaga 41

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 28 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JANUARI 28 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 21 DECEMBER 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 3 JULI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 27 MAJ 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 JUNI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Konjunkturbarometern April 2015

Konjunkturbarometern April 2015 Konjunkturbarometern April 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 APRIL 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används som beslutsunderlag för den ekonomiska

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013 Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 213 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 APRIL 213 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Konjunktur och bostadsmarknad 16 februari 12 Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Sidan 9 Trögt i byggsektorn Sidan

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JUNI 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Totala näringslivet... 3

Totala näringslivet... 3 Innehåll Totala näringslivet... 3 Tillverkningsindustri... 4 Insatsvaruindustri... 5 Investeringsvaruindustri... 6 Konsumtionsvaruindustri... 7 Varaktiga konsumtionsvaror... 8 Icke varaktiga konsumtionsvaror...

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 211 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 JULI 211 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN STOCKHOLMSBAROMETERN Första kvartalet 212 212-5-1 Sammanfattning Stockholmskonjunkturen stärks tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 3 till 17 under 212 års första kvartal. Konjunkturindikatorn

Läs mer

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR TJÄNSTEINDIKATORN 7 JUNI 2010 RAPPORT: TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR Tjänsteindikatorn från Almega visar att efter den överraskande starka ökningen under första kvartalet fortsätter tjänsteproduktionen

Läs mer

Konjunkturbarometern Februari 2015

Konjunkturbarometern Februari 2015 Konjunkturbarometern Februari 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 2 FEBRUARI 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 AUGUSTI 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Augusti 2015

Konjunkturbarometern Augusti 2015 Konjunkturbarometern Augusti 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag för

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

Konjunkturbarometern Juli 2016

Konjunkturbarometern Juli 2016 Konjunkturbarometern Juli 2 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 5-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Konjunkturbarometern Januari 2017

Konjunkturbarometern Januari 2017 Konjunkturbarometern Januari KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

HÖSTEN 2006 VÅREN 2007

HÖSTEN 2006 VÅREN 2007 HÖSTEN 26 VÅREN 27 INNEHÅLL Sammanfattning 2 Branschkonjunkturen 4 Tillverkningsindustri 4 - Stål- och metallindustri (del av tillverkningsindustri) 6 - Underleverantörsindustri (del av tillverkningsindustri)

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 211 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Tillväxt i Lidköping 2015-06-11. Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet

Tillväxt i Lidköping 2015-06-11. Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet Tillväxt i Lidköping Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet Martin Ström Robin Svensén 2015-06-11 Innehåll Sammanfattning sid. 3 Inledning

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2010 Tredje kvartalet 2010 (2010-11-03) Stockholmskonjunkturen fortsätter att utvecklas starkt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar något från 31 till 32 under årets tredje kvartal. Situationen för

Läs mer

TJÄNSTEINDIKATORN, 7 DECEMBER 2009, RAPPORT: SPLIT VISION

TJÄNSTEINDIKATORN, 7 DECEMBER 2009, RAPPORT: SPLIT VISION TJÄNSTEINDIKATORN, 7 DECEMBER 2009, RAPPORT: SPLIT VISION Produktionen i den privata tjänstesektorn väntas under fjärde kvartalet klättra över nivån för ett år sedan, men det är fortfarande en bra bit

Läs mer

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2002

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2002 Konjunkturbarometer Norrland Hösten 22 Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Massa- och pappersindustri 5 Verkstadsindustri 6 Trävaruindustri 7 Byggnadsindustri 8 Industriinvesteringar

Läs mer

Konjunkturbarometern December 2017

Konjunkturbarometern December 2017 Konjunkturbarometern December KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 13 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 165-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning 46 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2002-2003 16-w år Näringsgren 2002 2003 (förvärvsarbetande 1-w tim) Antal % Antal % Jordbruk, skogsbruk

Läs mer

Konjunkturbarometer Norrland

Konjunkturbarometer Norrland Hösten 28 Konjunkturbarometer Norrland Låg Hög +5 Min Max Topplån för företag Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Massa- och pappersindustri 5 Verkstadsindustri 6

Läs mer

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad DÄMPADE FÖRVÄNTNINGAR På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökning av efterfrågan på varor

Läs mer

Fortsatt lågkonjunktur

Fortsatt lågkonjunktur Teknikföretagens konjunkturbarometer 2:A kvartalet 12 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 485 företag. Försäljningen uppgår till 53 Mdr SEK, varav 79 % säljs

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:a KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:a KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:a KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 513 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 572 Mdr SEK, varav 77 %

Läs mer

Konjunkturbarometern Juni 2016

Konjunkturbarometern Juni 2016 Konjunkturbarometern Juni 2 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 31, 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 5-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2012

Konjunkturbarometern September 2012 Konjunkturbarometern September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver forskning

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2017

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2017 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 217 Teknikföretagens konjunkturbarometer för 3:e kvartalet omfattar bedömningar från 534 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 615 Mdr SEK, varav 8 % säljs

Läs mer

Konjunkturbarometern Augusti 2016

Konjunkturbarometern Augusti 2016 Konjunkturbarometern Augusti KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, januari Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, februari Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Konjunkturbarometern December 2016

Konjunkturbarometern December 2016 Konjunkturbarometern December KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Brist på arbetskraft i Stockholm

Brist på arbetskraft i Stockholm 2008 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Brist på arbetskraft i Stockholm Sammanfattning Konjunkturen i Stockholm nådde under år 2007 rekordnivåer inom flera branscher. Samtidigt som det

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2016

Konjunkturbarometern September 2016 Konjunkturbarometern September KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 36, 3 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.

I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Konjunkturbarometern April 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar

Läs mer

Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP)

Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) Kontaktperson: Kristian Söderholm, tel:

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2013

Konjunkturbarometern September 2013 Konjunkturbarometern September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används som beslutsunderlag för den

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen DALARNAS LÄN Juni 21 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Nyregistreringar av lastbilar Antal per månad. Trend

Nyregistreringar av lastbilar Antal per månad. Trend Stark uppgång för detaljhandeln sid 7 Kraftigt höjda importpriser sid 1 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T NUMMER 5 31 maj Lastbilsmarknaden allt starkare antal 5 Nyregistreringar

Läs mer

Enkätundersökning SOU 2003:16

Enkätundersökning SOU 2003:16 Bilaga 3 Tabeller Denna tabellbilaga innehåller den statistik som presenteras i kapitel 1 och 6. I bilagan finns både statistik från enkätundersökningen och statistik som tagits fram av Statistiska centralbyrån

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÄSTERBOTTEN är relativt opåverkad av den rådande ekonomiska världskrisen. Det har skett en återhämtning i flera branscher och även på arbetsmarknaden efter den

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015 Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland Oktober 2015 Konjunkturläge - konjunkturbarometer Konjunkturinstitutet mäter konjunkturen i ett antal branscher i Sverige på nationell och regional nivå

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 2015

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 2015 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 215 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 566 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 543 Mdr SEK, varav 77

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 556 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 589 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för 3:e kvartalet omfattar bedömningar från 537 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 566 Mdr SEK, varav 76 % säljs

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen JÖNKÖPINGS LÄN Juni Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Perspektiv på den låga inflationen

Perspektiv på den låga inflationen Perspektiv på den låga inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 7 Inflationen blev under fjolåret oväntat låg. Priserna i de flesta undergrupper i KPI ökade långsammare än normalt och inflationen blev

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Stockholms län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Stockholms län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Stockholms län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016 Text: Julia Asplund, 010-488 26 97 Therese Landerholm, 010-488 40 32 Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande

Läs mer

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökad efterfrågan på varor och tjänster till lågt ställda förväntningar på

Läs mer

Det svenska bytesförhållandets utveckling åren 1998 2012

Det svenska bytesförhållandets utveckling åren 1998 2012 Fördjupning i Konjunkturläget juni 3 (Konjunkturinstitutet) FÖRDJUPNING Det svenska bytesförhållandets utveckling åren Diagram 97 Andelar av total export och import Procent 7 7 Mellan och försämrades det

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN Fjärde kvartalet 211 212-2-7 För andra kvartalet i rad sedan mätningarna startade för drygt tio år sedan ligger konjunkturindikatorn för Stockholms näringsliv under sin genomsnittliga nivå. Stockholmsbarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 13 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2005

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2005 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2005 Uppsala Riket Gotland Västra Götaland Jämtland Halland Södermanland Västmanland Östergötland Västerbotten Gävleborg Dalarna Norrbotten

Läs mer

Småföretagsoptimism på bräcklig grund

Småföretagsoptimism på bräcklig grund Swedbank Analys Nr 13 9 december 2009 Småföretagsoptimism på bräcklig grund Den låga produktivitetstillväxten i svenskt näringsliv signalerar att anpassningen av företagens personalstyrka inte är avklarad.

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Starkare tillväxt andra kvartalet

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Starkare tillväxt andra kvartalet SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Starkare tillväxt andra kvartalet Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal Förändring från föregående kvartal, säsongrensat uppräknat till årstakt

Läs mer

Arbetsmarknad Värmlands län

Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING LÄNETS UTMANINGAR YRKESKOMPASSEN DÄMPAD EFTERFRÅGAN PÅ VAROR OCH TJÄNSTER Konjunkturuppgången som började i slutet av 2009 pågick

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL JUNI 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 UPPSALA LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 UPPSALA LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 UPPSALA LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Therese Landerholm Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Upplysningar. E-post: branschnyckeltal@scb.se Tfn: 019-17 66 30, Fax 019-17 70 85 Postadress: Statistiska centralbyrån

Upplysningar. E-post: branschnyckeltal@scb.se Tfn: 019-17 66 30, Fax 019-17 70 85 Postadress: Statistiska centralbyrån Konsten att bedöma ett företag! SCB:s branschnyckeltal omfattar drygt 40 nyckeltal utvecklade i samarbete med BAS-kontogruppen Omfattar ca 600 branscher Visar median- och kvartilvärden för varje bransch

Läs mer

TCO-ekonomerna analyserar. Svensk ekonomi bättre än sitt rykte!

TCO-ekonomerna analyserar. Svensk ekonomi bättre än sitt rykte! TCO-ekonomerna analyserar Svensk ekonomi bättre än sitt rykte! Hur förändras bilden av svensk ekonomi i och med revideringen av Nationalräkenskaperna? Inledning 1 Den 5 december publicerade Statistiska

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Västra Götalands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra

Läs mer

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Stockholms län 2012

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Stockholms län 2012 PROGNOS hösten Arbetsmarknadsutsikter Stockholms län 2012 Text Fredrik Ribbing, utredare Karin Berglind, utredare Arbetsförmedlingen Innehållsförteckning Sid Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...1

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Hallands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län och för hela

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Avindustrialisering och globalisering av svensk ekonomi. Daniel Lind, chefsekonom, Unionen

Avindustrialisering och globalisering av svensk ekonomi. Daniel Lind, chefsekonom, Unionen Avindustrialisering och globalisering av svensk ekonomi Daniel Lind, chefsekonom, Unionen Bakgrund,45 "Total industri": industrin och företagsnära tjänster (SNI 71-74), nominella förädlingsvärden,4,35

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

utdrag ur halvårsrapport 2008 Antal personer som beviljats omställningsstöd

utdrag ur halvårsrapport 2008 Antal personer som beviljats omställningsstöd Halvårsrapport 2008 Antal personer som beviljats omställningsstöd 2008-06-30 har vi beviljat omställningsstöd för 6 480 (5 943) personer, motsvarande 147,6 (122,6) Mkr, fördelat på 1 610 (1 320) arbetsplatser.

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012 PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Uppsala län Innehållsförteckning Sid ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER... 3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 25 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - IFO-index föll för andra

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Augusti 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Fortsatt stora utmaningar för svenska företag

Fortsatt stora utmaningar för svenska företag Swedbank Analys Nr 9 29 september 2009 Fortsatt stora utmaningar för svenska företag En svag omvärldskonjunktur och ökad konkurrens höjer kraven på rationaliseringar både bland tillverkande och tjänsteproducerande

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län PROGNOS våren 211 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län 212 2 Arbetsmarknadsutsikter 211-212 för Västmanlands län Innehållsförteckning Sid SAMMANFATTNING...3 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING...4

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 KALMAR LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2016 2017

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 KALMAR LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2016 2017 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 KALMAR LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2016 2017 Ansvarig utredare Annelie Almérus, Ronnie Kihlman, Jens Lotterberg Telefon: 010 487 68 40 Analysavdelningen Eftertryck

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2012 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2012, 2:a kvartalet Bruttonationalprodukten minskade med 1,1 procent från föregående kvartal och med 0,1 procent från året innan Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2009 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2009, 3:e kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,3 procent från föregående kvartal, men minskade med 9,1 procent från året innan Enligt

Läs mer

Nu gävlar går det bra!

Nu gävlar går det bra! Stockholms län Juni 27 Nu gävlar går det bra! Företagskonkurser i Riket 1989-26 (Källa: Upplysningscentralen, UC) 18,9 16,8 1,3 12,7 1-tal 6,9 8,2 1,1 9,8 9,1 7,6,4,6 6,3 6,9 7,1 6,6,9,3 89 199 91 92 93

Läs mer