Konjunkturbarometern April 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konjunkturbarometern April 2015"

Transkript

1 Konjunkturbarometern April 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 APRIL 215

2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, samt forskar inom nationalekonomi. I Konjunkturbarometern publicerar vi varje månad statistik över företagens och hushållens syn på den ekonomiska utvecklingen. Undersökningar liknande Konjunkturbarometern görs i alla EU-länder. Europeiska kommissionen delfinansierar medlemsländernas barometerundersökningar. Rapporten Konjunkturläget är främst en prognos för svensk och internationell ekonomi, men innehåller också djupare analyser av aktuella makroekonomiska frågor. Konjunkturläget publiceras fyra gånger per år. The Swedish Economy är en engelsk sammanfattning av rapporten. I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Den årliga rapporten Miljö, ekonomi och politik är en översyn och analys av miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter. Vi publicerar också resultat av utredningar, uppdrag och forskning, i specialstudier, working paper, remissvar och PM. Du kan ladda ner samtliga rapporter från vår webbplats, Den senaste statistiken hittar du under KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN -, BOX 3116, SE STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: WEBB: ISSN

3 Innehåll Indikatorer... 5 Företag... 7 Totala näringslivet... 7 Tillverkningsindustri... 7 Bygg- och anläggningsverksamhet... 9 Handel... 1 Privata tjänstenäringar Hushåll Tabellbilaga... Företag, konfidensindikatorer Hushåll, samtliga frågor Diagrambilaga Totala näringslivet Tillverkningsindustri... 2 Bygg- och anläggningsverksamhet Handel Privata tjänstenäringar Hushåll... 5

4

5 Konjunkturbarometern april Indikatorer Barometerindikatorn Index, medelvärde=1 Barometerindikatorn, som sammanfattar hushållens och företa- gens syn på det ekonomiska läget, föll 2,2 enheter i april, från 11,4 till 99,2. Konfidensindikatorerna för bygg- och anlägg- ningsverksamhet, detaljhandel och privata tjänstenäringar har stigit. Samtidigt har tillverkningsindustrins konfidensindikator fallit med hela 6,9 enheter. Även hushållens konfidensindikator 1 1 minskade mellan mars och april. För bygg- och anläggningsverksamhet och detaljhandel visar konfidensindikatorerna på ett 8 8 betydligt starkare läge än normalt medan hushållens och tillverkningsindustrins konfidensindikatorer hamnar på nivåer under det historiska genomsnittet. Läget i de privata tjänstenä ringarna är något starkare än normalt. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin föll hela 6,9 enheter i april. Det är tredje månaden i rad som industrins konfidensindikator faller och nivån indikerar nu ett svagare läge än normalt. Alla tre ingående frågor bidrog till nedgången. Företagen är mer negativa om storleken på såväl orderstockar som färdigvarulager och förväntningarna på produktionsvolymen har justerats ned. Svagast läge rapporterar investeringsvaruindustrin. Även inom insatsvaruindustrin är läget något svagare än normalt, medan läget inom konsumtionsvaruindustrin fortfarande är starkare än normalt. Tillverkningsindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=1 1 1 Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ökade 4,9 enheter i april, från 15,8 till 11,7. Nivån är betydligt högre än det historiska genomsnittet vilket indikerar att läget är mycket starkare än normalt. Uppgången förklaras av mer positiva orderstocksomdömen jämfört med förra månaden. Anställningsplanerna på tre månaders sikt är oförändrat optimistiska Detaljhandelns konfidensindikator steg från 17,5 i mars till 111,6 i april, en nivå som indikerarar att läget är betydligt starkare än normalt. Samtliga frågor som ingår i konfidensindikatorn bidrog till uppgången. Försäljningsvolymen uppges ha ökat i större omfattning än förra månaden samtidigt som omdömena om varulagren är mindre negativa och förväntningarna på försäljningsutvecklingen på tre månaders sikt har blivit än mer optimistiska. Bygg- och anläggningsverksamhet Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=1 Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna har ökat 2,7 enheter sedan mars. Nivån på indikatorn ligger 4,4 enheter över det historiska genomsnittet och indikerar att läget är starkare än normalt. Två av tre frågor som ingår i konfidensindikatorn bidrog positivt till förändringen. Företagen är mer positiva till hur verksamheten utvecklats de senaste månaderna och efterfrågan på företagens tjänster uppges ha ökat i större omfattning. Tjänsteföretagens förväntningar på efterfrågeutvecklingen de

6 Indikatorer 6 Detaljhandel Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=1 närmaste tre månaderna är ungefär oförändrade från förra månaden och lämnar ett neutralt bidrag till förändringen i konfidensindikatorn Efter förra månadens uppgång har hushållens konfidensindikator åter fallit tillbaka till en nivå under det historiska genomsnittet, i huvudsak beroende på att hushållen har blivit betydligt mer negativa om den svenska ekonomin, både i nuläget och på tolv månaders sikt. Hushållens syn på sin egen ekonomi i nuläget är något mindre positiv jämfört med förra månaden, liksom inställningen till om det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror just nu. Hushållens förväntningar på hur den egna ekonomin kommer att utvecklas på tolv månaders sikt är oförändrade från förra månaden och något mer negativa än normalt. Tabell 1 Indikatorer i Konjunkturbarometern Index medelvärde=1 Privata tjänstenäringar Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=1 feb mar apr Förändring Läget 1 Barometerindikatorn,1 11,4 99,2-2,2 = Konfidensindikatorer Totala näringslivet 2 16,4 13,2,2 1, + Tillverkningsindustri 15,6 1,6 93,7-6,9 - Bygg- och anläggningsverksamhet 17,9 15,8 11,7 4, Detaljhandel 18,5 17,5 111,6 4,1 ++ Privata tjänstenäringar 3 13,7 11,7,4 2, Hushåll 97,6 1,4 97,1-3,3 - Anmärkning: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 1 och standardavvikelse 1 från 1996 och framåt. 1 Värden > 11 indikerar att läget är mycket starkare än normalt (++), 11,1 11 starkare än normalt (+), ungefär normalt (=), 9 98,9 svagare än normalt (-) och < 9 mycket svagare än normalt (--). Hushåll Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=1 2 Konfidensindikatorn för näringslivet är en sammanvägning av konfidensindikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel (parti- och detaljhandel) och privata tjänstenäringar. Som vikt används antal anställda i populationen. Vikterna skiljer sig därmed åt från de vikter som används vid beräkning av Barometerindikatorn. 3 Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

7 Konjunkturbarometern april Företag Totala näringslivet Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=1 Totala näringslivet LÄGET ÄR STARKARE ÄN NORMALT Den konfidensindikator som sammanfattar läget i näringslivets sektorer steg från 13,2 i mars till,2 i april. Läget i näringslivet kan därmed sammanfattas som starkare än normalt. Konfidensindikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet, handel och privata tjänstenäringar bidrar positivt till uppgången, medan industrins konfidensindikator påverkar negativt med ett fall på närmare 6,9 enheter. Sysselsättningen uppges sammantaget ha ökat de senaste tre månaderna och utvecklingen har varit något starkare än normalt. Även anställningsplanerna för de kommande tre månaderna är något mer optimistiska än normalt. Företagens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt uppgår till,8 procent. Vid förra mätningen i januari var motsvarande siffra,6 procent Totala näringslivet Antal anställda, trendade nettotal Tabell 2 Totala näringslivet, månadsvisa frågor 1 1 Säsongsrensade nettotal Medel jan feb mar apr Efterfrågeläge, nulägesomdöme Antal anställda, utfall Antal anställda, förväntningar Tabell 3 Totala näringslivet, kvartalsvisa frågor Säsongsrensade nettotal Brist på arbetskraft, nulägesomdöme Medel jul - okt - jan apr Priser, utfall Priser, förväntningar Inflationsförväntningar, procent1 1 Ej säsongsrensade värden,7,8,6,8 Tillverkningsindustri Orderingång på hemmamarknaden, säsongsrensade nettotal Tillverkningsindustri -2-2 HÖGRE PRODUKTION I FLERA BRANSCHER -4-4 : Industriföretagen rapporterar att orderingången från hemmamarknaden ökat de senaste tre månaderna. Nettotalet ligger över det historiska genomsnittet vilket indikerar att utvecklingen varit starkare än normalt. Orderingången från ex (kvartalsfråga) -6

8 Företag 8 Tillverkningsindustri Orderingång på exportmarknaden, säsongsrensade nettotal Tillverkningsindustri Antalet anställda, säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga) Tillverkningsindustri Produktionsvolym, säsongsrensade nettotal portmarknaden uppges sammantaget ha varit ungefär oförändrad, men rapporteringen skiljer sig avsevärt åt mellan industribranscherna. Elektronikindustrin och sågverken rapporterar till exempel om en betydande minskning i exportorderingången, samtidigt som bland annat motorfordons-, läkemedels- och möbelindustrin rapporterar om omfattande ökningar. Industriföretagens samlade bedömning av orderstockarnas storlek har försämrats något sedan förra månaden och ligger något under det historiska genomsnittet. Företagens syn på färdigvarulagren har blivit mer negativ och mest missnöjda är elektronikindustrin, sågverken och läkemedelsindustrin. Industriproduktionen uppges ha ökat ytterligare de senaste månaderna och flertalet industribranscher rapporterar om produktionstillväxt. Kapacitetsutnyttjandet har stigit från 79 procent i januari till 81 procent i april, vilket innebär att det ligger kvar på samma förhållandevis låga nivå som under de senaste 2,5 åren. Industriföretagen rapporterar sammantaget om en uppgång i sysselsättningen de senaste månaderna. Branscher som rekryterat mer än normalt är motorfordons-, läkemedels-, trävaru-, massaoch pappersindustri. : Orderingången från både hemma- och exportmarknaden väntas öka de närmaste tre månaderna och förväntningarna är ungefär i nivå med det historiska genomsnittet. Även produktionen väntas sammantaget öka. Produktionsplanerna är dock något mindre expansiva än vid tidigare mätningar i år, främst på grund av mer pessimistiska förväntningar inom elektronikindustrin. Mest optimistiska om produktionsutvecklingen är företagen inom läkemedels-, och motorfordonsindustrin samt industri för icke-metalliska mineraliska produkter. Företagens anställningsplaner indikerar en ungefär oförändrad industrisysselsättning de närmaste tre månaderna. Det är en svagare utveckling än föregående månader vilket till stor del beror på omfattande neddragningar inom elektronikindustrin. Försäljningspriserna förväntas öka något, både på hemma- och exportmarknaden

9 Konjunkturbarometern april Tabell 4 Tillverkningsindustri, månadsvisa frågor Säsongsrensade nettotal Medel jan feb mar apr Produktionsvolym, utfall Orderingång hemmamarknad, utfall Tillverkningsindustri Lönsamhet nulägesomdöme, säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga) Orderingång exportmarknad, utfall Orderstock, nulägesomdöme Exportorderstock, nulägesomdöme Färdigvarulager, nulägesomdöme Antal anställda, utfall Produktionsvolym, förväntningar Försäljningspriser hemmamarknad, förväntningar Försäljningspriser exportmarknad, förväntningar Antal anställda, förväntningar Ej säsongsrensade värden Tabell 5 Tillverkningsindustri, kvartalsvisa frågor Säsongsrensade nettotal Nuvarande kapacitetsutnyttjande, procent Medel jul - okt - jan apr Lönsamheten, nulägesomdöme Orderingången på hemmamarknaden, förväntningar Orderingången på exportmarknaden, förväntningar Bygg- och anläggningsverksamhet Orderstocken, säsongsrensade nettotal Orderstocken, nulägesomdöme Orderstockens förändring, utfall Orderstockens förändring, förväntningar Bygg- och anläggningsverksamhet HÖGTRYCK I BYGGBRANSCHEN : Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar om ökade orderstockar de senaste tre månaderna och den samlade bedömningen av orderstockarnas storlek är mer positiv än normalt. Byggandet uppges ha ökat och nettotalet ligger klart över det historiska genomsnittet, vilket indikerar att ökningen varit större än normalt. Husbyggarna rapporterar om en fortsatt ökning av sysselsättningen, medan anläggningsbyggarna uppger att antalet anställda har minskat något de senaste tre månaderna. Brist på arbetskraft fortsätter att vara det största hindret för ökat byggande bland husbyggarna. Bygg- och anläggningsverksamhet Byggandet, säsongsrensade nettotal : Både hus- och anläggningsbyggare förväntar sig att orderstockarna fortsätter att växa de närmaste tre månaderna och förväntningarna är betydligt mer optimistiska än normalt. Företagen räknar även med att byggande och sysselsättning

10 Företag 1 Byggande av hus Främsta hindret för verksamheten, säsongsrensade ja-svar kommer att öka under perioden. na på ett års sikt har däremot justerats ner jämfört med mätningarna förra året och färre företag tror att utsikterna på byggmarknaden kommer att förbättras ytterligare det närmaste året. Tabell 6 Bygg- & anläggningsverksamhet, månadsvisa frågor Säsongsrensade nettotal Medel jan feb mar apr Byggandet, utfall Anbudspriser, utfall Brist på arbetskraft Otillräcklig efterfrågan -2 Orderstock, utfall Orderstock, nulägesomdöme Antal anställda, utfall Byggandet, förväntningar Anbudspriser, förväntningar Orderstock, förväntningar Bygg- och anläggningsverksamhet Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 6 6 Antal anställda, förväntningar Ej säsongsrensade värden Tabell 7 Bygg- & anläggningsverksamhet, kvartalsvisa frågor Säsongsrensade nettotal Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt Medel jul - okt - jan apr Handel FÖRVÄNTADE PRIS- OCH FÖRSÄLJNINGSÖKNINGAR Handel Försäljningsvolymen, säsongsrensade nettotal : Samtliga delar av handeln rapporterar om en ökad försäljningsvolym de senaste tre månaderna och företagen är relativt nöjda med nuvarande försäljningssituation. Inköpen av varor uppges ha ökat samtidigt som bedömningen av varulagren är mindre negativ än normalt. Ungefär 3 procent av handelsföretagen rapporterar om höjda försäljningspriser, vilket är en högre andel än normalt. Lönsamhetsomdömet har förbättrats något jämfört med förra kvartalet och är mer positivt än normalt. Särskilt livsmedels- och partihandel rapporterar om god lönsamhet. Antalet anställda har sammantaget ökat något inom handeln de senaste tre månaderna : Även när det gäller förväntningarna på tre månaders sikt är bilden tämligen enhetlig bland handelssektorerna. Försäljningsvolymen väntas öka inom både detalj- och partihandel och försäljningspriserna förväntas stiga. Däremot skiljer sig anställningsplanerna åt mellan sektorerna.

11 Konjunkturbarometern april För handeln totalt indikerar planerna en viss ökning av sysselsättningen de närmaste tre månaderna, men ökningen är främst hänförbar till handel med motorfordon där anställningsplanerna är mer expansiva än normalt. Livsmedelshandeln väntar sig en viss ökning, medan parti- och specialiserad butikshandel rapporterar om ungefär oförändrad sysselsättning på tre månaders sikt. Handel Försäljningssituation, säsongsrensade nettotal Tabell 8 Handel, månadsvisa frågor Säsongsrensade nettotal -2-2 Medel jan feb mar apr Försäljningsvolym, utfall Försäljningssituation, nulägesomdöme Nulägesomdöme -4 Varulager, nulägesomdöme Antal anställda, utfall Försäljningsvolym, förväntningar Försäljningspriser, förväntningar Inköp av varor, förväntningar Antal anställda, förväntningar Försäljningssituation om 6 mån Handel Antalet anställda, säsongsrensade nettotal Ej säsongsrensade värden 1 1 Tabell 9 Handel, kvartalsvisa frågor Säsongsrensade nettotal Medel jul - okt - jan apr -1-1 Inköp av varor, utfall Brist på personal, nulägesomdöme Lönsamhet, nulägesomdöme Privata tjänstenäringar BRED EFTERFRÅGETILLVÄXT Privata tjänstenäringar Efterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade nettotal 6 6 : De privata tjänstenäringarna rapporterar om fortsatt efterfrågetillväxt de senaste tre månaderna och bäst har utvecklingen varit för finans- och försäkringsverksamhet, tekniska konsulter, uthyrningsfirmor och konsultbyråer inom PR, kommunikation och organisation. Tjänsteföretagens samlade bedömning av volymen på inneliggande uppdrag är ungefär i nivå med det historiska genomsnittet, liksom bedömningen av lönsamheten. Sysselsättningen har sammantaget varit i stort sett oförändrad, men till exempel arkitekter, förvaltare av egna fastigheter, hotell och restauranger samt uthyrningsfirmor redovisar en starkare

12 Företag Privata tjänstenäringar Antal anställda, säsongsrensade nettotal 4 4 sysselsättningsutveckling än normalt. Andelen tjänsteföretag som redovisar brist på personal är i nivå med det historiska genomsnittet : Tjänsteföretagen räknar med en fortsatt efterfrågetillväxt även kommande tre månader. Bilden är enhetlig och i stort sett alla tjänstebranscher förutser ökad efterfrågan. Mest optimistiska är uthyrningsfirmor, tekniska konsulter, arkitekter och konsultbyråer inom PR, kommunikation och organisation. Anställningsplanerna för de privata tjänstenäringarna indikerar en viss sysselsättningsökning på tre månaders sikt och starkast utveckling väntas för tekniska konsulter, arkitekter, juridiska och ekonomiska konsultbyråer samt konsultbyråer inom PR, kommunikation och organisation. Försäljningspriserna väntas sammantaget stiga något inom de privata tjänstenäringarna. Tabell 1 Privata tjänstenäringar, månadsvisa frågor Privata tjänstenäringar Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), säsongsrensade nettotal Säsongsrensade nettotal Utvecklingen av företagets verksamhet, utfall Efterfrågan på företagets tjänster, utfall Volymen på inneliggande uppdrag, nulägesomdöme Medel jan feb mar apr Försäljningspriser, utfall Antal anställda, utfall Efterfrågan på företagets tjänster, förväntningar Försäljningspriser, förväntningar Antal anställda, förväntningar Ej säsongsrensade värden Tabell 11 Privata tjänstenäringar, kvartalsvisa frågor Privata tjänstenäringar Lönsamhet (säsongsrensade nettotal) och försäljningspriser (nettotal) Säsongsrensade nettotal Medel jul - okt - jan apr Lönsamheten, nulägesomdöme Brist på personal, nulägesomdöme Trängsta sektionen: otillräcklig efterfrågan Trängsta sektionen: brist på arbetskraft Efterfrågan på företagets tjänster på sex mån sikt Svaren samlades in mellan 3 mars och 22 april Lönsamhet, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Försäljningspriser, utfall -3

13 Konjunkturbarometern april Hushåll Hushåll Mikro- och makroindex, säsongsrensade värden. Index, medelvärde=1. HUSHÅLLEN SER DYSTRARE PÅ SVENSK EKONOMI Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi, är oförändrad mot föregående månad och uppgår till,8. Makroindex, som sammanfattar synen på den svenska ekonomin fortsätter att falla och uppgår till 9,6 i april, vilket är en minskning med 3,8 enheter sedan i mars. Skillnaden i synen på den egna ekonomin och den svenska ekonomin har därmed fortsatt att öka : Hushållen är fortfarande mer positiva än normalt om sin egen ekonomi i nuläget. Synen på den svenska ekonomin i nuläget har blivit dystrare med en minskning på 1 enheter i april, vilket ligger under det historiska genomsnittet. Att spara i nuläget bedömer hushållen vara ofördelaktigt och nettotalet har sjunkit med 7 enheter sedan i mars. Hushållen har blivit något mindre positiva till om det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror i nuläget, men är fortfarande mer positiva än normalt. : Hushållens förväntningar på den egna ekonomin på tolv månaders sikt är oförändrade från föregående månad, men ligger under det historiska genomsnittet. na på den svenska ekonomin tolv månader framåt har däremot sjunkit 9 enheter och är betydligt mer pessimistiska än normalt. Hushållen bedömer att risken att bli arbetslös på ett års sikt har ökat något för sjätte månaden i rad. na på det egna sparandet tolv månader framåt är fortfarande betydligt högre än det historiska genomsnittet. Inflations- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar 1 på ett års sikt, rensade för extremvärden, uppgår i april till 1,8 procent, vilket är en påtaglig ökning från föregående månad. Hushållen har justerat ned sina förväntningar på den rörliga bostadsräntan på ett och två års sikt, och den förväntas bli 2,17 procent respektive 2,71 procent. På fem års sikt förväntar sig hushållen en rörlig bostadsränta på 3,58 procent, vilket är en justering uppåt från föregående månad. 6 8 Hushåll 1 Makroindex Mikroindex Ekonomin i Sverige, säsongsrensade nettotal (bättre sämre) Hushåll Att spara är för närvarande, säsongsrensade nettotal (fördelaktigt ofördelaktigt) För närvarande Om tolv månader Resultaten för samtliga frågor i Konjunkturbarometern Hushåll finns på sidan 17. Svaren samlades in mellan 1 och 15 april Från och med april 215 ändras formuleringarna i inflationsfrågorna något för att harmonisera bättre med formuleringarna i övriga EU-länder.

14 Tabellbilaga Tabellbilaga Företag, konfidensindikatorer Hushåll, samtliga frågor... 17

15 Konjunkturbarometern april Företag, konfidensindikatorer Totala näringslivet Säsongsrensade värden, index medelvärde=1 Bransch Maxvärde Minvärde feb mar apr Förändring Totala näringslivet,1 68,4 16,4 13,2,2 1, + Läget Tillverkningsindustri Säsongsrensade värden, index medelvärde=1 Bransch Maxvärde Minvärde feb mar apr Förändring Tillverkningsindustri 119,4 64,9 15,6 1,6 93,7-6,9 - Insatsvaruindustri 118,5 67,6,9 1,7 98,5-2,2 - Investeringsvaruindustri 117,5 66,6 13,5 99,6 88,2-11,4 -- Konsumtionsvaruindustri 133,9 72,2, 19,8 11, -8,8 = Varaktiga konsumtionsvaror 119,5 71,4 1,4 18,6 18,3 -,3 + Icke varaktiga konsumtionsvaror 132,5 71,5,6 19,3 1, -9,3 = Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri 3,9 73,8 92,7 19, 17,2-1,8 + Textil-, beklädnads och lädervaruindustri 7,6 65,7 18,9 13,1 116,8 13,7 ++ Trävaruindustri 2, 74,4 99,1 98,5 96,8-1,7 - Sågverk 9, 74,7 96,7 94,8 93,7-1,1 - Övrig trävaruindustri 4,6 72,7 11,6,2 11,5 -,7 + Massa-, pappers och pappersvaruindustri 3,2 72,9 15,4 11,8,4,6 + Massaindustri 1,1 78,4 13,6 15,9 97,6-8,3 - Pappers- och pappersvaruindustri 7,8 74,3 15, 11,9 11,8 -,1 + Grafisk och annan reproduktionsindustri 6,6 71,3, 91,4 95,1 3,7 - Industri för stenkols- & raffinerade petroleumprodukter 133,2 58, 93,2 92, 93,7 1,7 - Kemisk industri 2,1 68,8 97,9 97,6 96,3-1,3 - Farmaceutiska basprodukter & läkemedel 13,9 69, 15,9 19,5 1,3-9,2 = Gummi- och plastvaruindustri 117,9 65,8,2 13,9 13,7 -,2 + Industri för andra icke-metalliska mineraliska prod. 4,8 69,6 18,7 17,5 19, 1,5 + Stål- och metallverk 117,5 69,7 94,3 96,3 1,2 3,9 = Järn- och stålverk 116,9 71,3 89,5 92,6 93,5,9 - Metallvaruindustri 118,1 7,3 96,3 95,3 88,4-6,9 -- Datorer, elektronikvaror och optik 8,6 76,1 99,7 9,1 76,1 -, -- Industri för elapparatur 118,6 75, 13,7 1,9 98,3-2,6 - Maskinindustri 117,6 7,9 98,9 1, 93,3-6,7 - Motor- och släpfordonsindustri 119,2 66,7 11,9 16,7 17,8 1,1 + Annan transportmedelsindustri 4,6 72,1 93,9 1,4,8-9,6 + Möbelindustri 9,9 76,2 1,2 18,3 16,9-1,4 + Övrig tillverkningsindustri 7,8 72,,7 84,4 89, 4,6 -- Läget Reparationsverkstäder och installationsföretag 117,4 7,6 17,5 98,5 1,2 1,7 =

16 Tabellbilaga 16 Byggindustri Säsongsrensade värden, index medelvärde=1 Bransch Maxvärde Minvärde feb mar apr Förändring Bygg- och anläggningsverksamhet 2,8 79,7 17,9 15,8 11,7 4,9 ++ Läget Handel Säsongsrensade värden, index medelvärde=1 Bransch Maxvärde Minvärde feb mar apr Förändring Detaljhandel 4,8 67,2 18,5 17,5 111,6 4,1 ++ Handel med motorfordon; verkstäder,6 69,1 16,7 16,8 19,1 2,3 + Livsmedelshandel 119,9 72,1 19,9 18, 19,2 1,2 + Specialiserad butikshandel 5,2 64,7,8 11,2 18,4 7,2 + Läget Butiker för informations- & kommunikationsutrustning 2,1 62, 1,2 15,5 15,1 -,4 + Butiker för heminredningsartiklar och husgeråd 2,7 64,3 99,7 97,6 18,1 1,5 + Butiker för kultur- och fritidsartiklar 3,7 69, 98,9 1,1 96,7-3,4 - Butiker för övriga hushållsvaror 119,9 75,3 1,5, 13,6 1,6 + Handel på postorder och internet 5,1 65,9 16,8 16,1 17,7 1,6 + Privata tjänstenäringar Säsongsrensade värden, index medelvärde=1 Bransch Maxvärde Minvärde feb mar apr Förändring Privata tjänstenäringar 119,6 71,7 13,7 11,7,4 2,7 + Landtransport 117,7 71,2 1,6 11,7,,3 + Åkerier 117,8 67,2 13,9 13,2 1, -3,2 = Hotell och restauranger 118,4 72,9 13,6 99,5 1,8 1,3 = Datakonsulter, programvaruproducenter o.d. 118,2 64,9 93,7 9,1 93,4 3,3 - Finans- och försäkringsverksamhet 8,6 78,3 11,2 13,5 15,9 2,4 + Förvaltare av egna fastigheter 3,5 76,3 11,9 99, 1,4 1,4 = Fastighetsmäklare och -förvaltare 133,2 78,2,4,4 96,4-8, - Juridiska och ekonomiska konsultbyråer 118,9 77,1 1, 95,6 94,6-1, - Konsulttjänster, verksamhet huvudkontor 4,7 72,9 19,3 13,6 18,7 5,1 + Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 116,6 69,6 13,5 15,8 17,3 1,5 + Reklam- och marknadsundersökningsbyråer 4,6 68,3 92,8 9,4 96,4 6, - Uthyringsfirmor 119,6 74,9 17,3 11,3 1,4 2,1 ++ Arbetsförmedlingar, rekryterings- och personaluthyrningsföretag Läget 1,8 72,9 98,2 1, 95,4-4,6 - Personaluthyrningsföretag 1,6 73,1 98, 1,4 95,5-4,9 - Researrangörer och resebyråer 1, 71,1 11,1 96,7 93,3-3,4 - Kontors- och andra företagstjänstföretag 3,8 72,,5 11,3 11,7,4 + Uppdragsverksamhet 117,5 7,8 99,6 98,3 99,2,9 =

17 Konjunkturbarometern april Hushåll, samtliga frågor Fråga Medel Max Min feb- 15 mar- 15 apr- 15 Förändring Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden 1,,6 47,6 97,6 1,4 97,1-3,3 - Makroindex, säsongsrensade värden 1, 1,4 71,4 96,1 94,4 9,6-3,8 - Mikroindex, säsongsrensade värden 1, 118,6 42,6 98,2,8,8, + Egen ekonomi nu, säsongsrensade nettotal (bättre - sämre) Egen ekonomi om månader, säsongsrensade nettotal (bättre - sämre) Ekonomin i Sverige nu, säsongsrensade nettotal (bättre - sämre) Ekonomin i Sverige om månader, säsongsrensade nettotal (bättre - sämre) Uppfattad inflation nu, medelvärde exklusive extremvärden 2 (procent) Uppfattad inflation nu, medelvärde alla svar (procent) Läget ,,,9,9,8,9 1,5,6 Uppfattad inflation nu, median (procent),,,, Förväntad inflation om mån, medelvärde exklusive extremvärden 2 (procent),7,9 1,8,9 Förväntad inflation om mån, medelvärde alla svar (procent) Förväntad inflation om mån, median (procent) Arbetslösheten månader framåt, säsongsrensade nettotal (öka - minska) Köp av kapitalvaror nu, säsongsrensade nettotal (rätt - fel tidpunkt) Köp av kapitalvaror månader framåt, säsongsrensade nettotal (mer - mindre) Att spara nu är, säsongsrensade nettotal (fördelaktigt - ofördelaktigt) Hushållets sparande månader framåt, säsongsrensade nettotal (troligt - inte troligt) Hushållets nuvarande ekonomiska situation, säsongsrensade nettotal (sparar - skuldsätter sig) 1,1 1,2 2,,8,, 2, 2, Köp av bil inom månader, säsongsrensade nettotal (troligt - inte troligt) 1 Köp av bostad inom månader, säsongsrensade nettotal (troligt - inte troligt) 1 Renovering av bostaden inom månader, säsongsrensade nettotal (troligt - inte troligt) Egen arbetslöshetsrisk nu, säsongsrensade nettotal (ökat - minskat) Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år, medelvärde exkl. extremvärden 2 (procent) Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år, medelvärde exkl. extremvärden 2 (procent) Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år, medelvärde exkl. extremvärden 2 (procent) ,31 2,27 2,17 -,1 2,89 2,77 2,71 -,6 3,62 3,52 3,58,6 1 T.o.m. juni 22 frågades efter planerna de närmaste 2 åren istället för månader. 2 För en beskrivning av vilka observationer som utesluts, se sidan i Metodbok för Konjunkturbarometern på Från och med april 215 ändras formuleringarna i inflationsfrågorna något för att harmonisera bättre med formuleringarna i övriga EU-länder.

18 Diagrambilaga 18 Diagrambilaga Totala näringslivet Tillverkningsindustri... 2 Bygg- och anläggningsverksamhet Handel Privata tjänstenäringar Hushåll... 5

19 Konjunkturbarometern april Totala näringslivet Totala näringslivet Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = 1. Totala näringslivet Efterfrågeläge (nulägesomdöme), säsongsrensade nettotal Totala näringslivet Försäljningspriser, nettotal Totala näringslivet Antal anställda, säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga) (kvartalsfråga) Totala näringslivet Företagens inflationsförväntningar i procent, medelvärde (kvartalsfråga) Totala näringslivet Brist på arbetskraft (andel ja-svar), säsongsrensade värden

20 Diagrambilaga 2 Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Orderingång på hemmamarknaden, säsongsrensade nettotal Tillverkningsindustri Orderingång på exportmarknaden, säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga) (kvartalsfråga) Tillverkningsindustri Total orderstock och färdigvarulager, säsongsrensade nettotal Tillverkningsindustri Produktionsvolym, säsongsrensade nettotal Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme Tillverkningsindustri Produktionskapacitet, säsongsrensade nettotal Tillverkningsindustri Antal anställda, säsongsrensade nettotal Nulägesomdöme (kvartalsfråga) (kvartalsfråga) (kvartalsfråga)

21 Konjunkturbarometern april Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Brist på, säsongsrensade nettotal Tillverkningsindustri Främsta hindret för företagens produktion, säsongsrensade nettotal Yrkesarbetare (kvartalsfråga) Teknisk tjänstemannapersonal (kvartalsfråga) Otillräcklig efterfrågan Brist på maskin- och anläggningskapacitet Brist på arbetskraft -2 Tillverkningsindustri Försäljningspriser (förväntningar), nettotal Tillverkningsindustri Lönsamhet nulägesomdöme, säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga) på hemmamarknaden på exportmarknaden Tillverkningsindustri Nuvarande kapacitetsutnyttjande i procent, säsongsrensat medelvärde (kvartalsfråga) Tillverkningsindustri Företagets konkurrenssituation, säsongsrensade nettotal på hemmamarknaden (kvartalsfråga) på EU-marknaden (kvartalsfråga) utanför EU (kvartalsfråga)

22 Diagrambilaga 22 Insatsvaruindustri Insatsvaruindustri Orderingång (totalt), säsongsrensade nettotal Insatsvaruindustri Produktionsvolym, säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga) Insatsvaruindustri Total orderstock och färdigvarulager, säsongsrensade nettotal Insatsvaruindustri Antalet anställda, säsongsrensade nettotal Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme Insatsvaruindustri Främsta hindret för företagens produktion, säsongsrensade värden Insatsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Otillräcklig efterfrågan Brist på maskin- och anläggningskapacitet Brist på arbetskraft

23 Konjunkturbarometern april Investeringsvaruindustri Investeringsvaruindustri Orderingång (totalt), säsongsrensade nettotal Investeringsvaruindustri Produktionsvolym, säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga) Investeringsvaruindustri Total orderstock och färdigvarulager, säsongsrensade nettotal Investeringsvaruindustri Antalet anställda, säsongsrensade nettotal Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme Investeringsvaruindustri Främsta hindret för företagens produktion, säsongsrensade värden Investeringsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Otillräcklig efterfrågan Brist på maskin- och anläggningskapacitet Brist på arbetskraft

24 Diagrambilaga 24 Konsumtionsvaruindustri Konsumtionsvaruindustri Orderingång (totalt), säsongsrensade nettotal Konsumtionsvaruindustri Produktionsvolym, säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga) Konsumtionsvaruindustri Total orderstock och färdigvarulager, säsongsrensade nettotal 6 6 Konsumtionsvaruindustri Antal anställda, säsongsrensade nettotal Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme Konsumtionsvaruindustri Främsta hindret för företagens produktion, säsongsrensade nettotal Konsumtionsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Otillräcklig efterfrågan Brist på maskin- och anläggningskapacitet Brist på arbetskraft

25 Konjunkturbarometern april Bygg- och anläggningsverksamhet Bygg- och anläggningsverksamhet Byggandet, säsongsrensade nettotal Bygg- och anläggningsverksamhet Orderstocken, säsongsrensade nettotal Orderstocken, nulägesomdöme Orderstockens förändring, utfall Orderstockens förändring, förväntningar -8 Bygg- och anläggningsverksamhet Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 6 6 Bygg- och anläggningsverksamhet Främsta hindret för ökat byggande (andel företag), säsongsrensade värden Otillräcklig efterfrågan Brist på arbetskraft Finansiella restriktioner Andra faktorer -2 Bygg- och anläggningsverksamhet Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt, säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga) Bygg- och anläggningsverksamhet Anbudspriserna, nettotal

26 Diagrambilaga 26 Handel (SNI 45-47) Handel Försäljningsvolymen, säsongsrensade nettotal 6 6 Handel Lönsamhet (säsongsrensade nettotal) och försäljningspriser (nettotal) (kvartalsfråga) (kvartalsfråga) Försäljningspriserna, utfall (kvartalsfråga) Lönsamheten, nulägesomdöme (kvartalsfråga) -4 Handel Försäljningssituation, säsongsrensade nettotal Handel Antalet anställda, säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga) Nulägesomdöme (kvartalsfråga) (kvartalsfråga) (kvartalsfråga) Handel Varulager och varuinköp, säsongsrensade nettotal Handel Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde = Inköpen av varor, utfall (kvartalsfråga) Varulagren, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Konfidensindikator kvartal Konfidensindikator månad

27 Konjunkturbarometern april Detaljhandel (SNI 45 och 47) Detaljhandel Försäljningsvolymen, säsongsrensade nettotal 8 8 Detaljhandel Lönsamhet (säsongsrensade nettotal) och försäljningspriser (nettotal) Försäljningspriserna, utfall (kvartalsfråga) Lönsamheten, nulägesomdöme (kvartalsfråga) -3 Detaljhandel Försäljningssituation, säsongsrensade nettotal Detaljhandel Antalet anställda, säsongsrensade nettotal Nulägesomdöme Detaljhandel Varulager och varuinköp, säsongsrensade nettotal Detaljhandel Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde = Inköpen av varor, utfall (kvartalsfråga) Varulagren, nulägesomdöme

28 Diagrambilaga 28 Handel med motorfordon; verkstäder (SNI 45) Handel med motorfordon; verkstäder Försäljningsvolymen, säsongsrensade nettotal 1 1 Handel med motorfordon; verkstäder Lönsamhet (säsongsrensade nettotal) och försäljningspriser (nettotal) Försäljningspriserna, utfall (kvartalsfråga) Lönsamheten, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Handel med motorfordon; verkstäder Försäljningssituation, säsongsrensade nettotal Handel med motorfordon; verkstäder Antalet anställda, säsongsrensade nettotal Nulägesomdöme Handel med motorfordon; verkstäder Varulager och varuinköp, säsongsrensade nettotal Handel med motorfordon; verkstäder Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde = Inköpen av varor, utfall (kvartalsfråga) Varulagren, nulägesomdöme

29 Konjunkturbarometern april Partihandel (SNI 46) Partihandel Försäljningsvolymen, säsongsrensade nettotal Partihandel Lönsamhet (säsongsrensade nettotal) och försäljningspriser (nettotal) (kvartalsfråga) (kvartalsfråga) Försäljningspriserna, utfall (kvartalsfråga) Lönsamheten, nulägesomdöme (kvartalsfråga) -4 Partihandel Försäljningssituation, säsongsrensade nettotal Partihandel Antalet anställda, säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga) Nulägesomdöme (kvartalsfråga) (kvartalsfråga) (kvartalsfråga) Partihandel Varulager och varuinköp, säsongsrensade nettotal Partihandel Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde = Inköpen av varor, utfall (kvartalsfråga) Varulagren, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Konfidensindikator kvartal Konfidensindikator månad

30 Diagrambilaga 3 Livsmedelshandel (SNI ) Livsmedelshandel Försäljningsvolymen, säsongsrensade nettotal 8 8 Livsmedelshandel Lönsamhet (säsongsrensade nettotal) och försäljningspriser (nettotal) Försäljningspriserna, utfall (kvartalsfråga) Lönsamheten, nulägesomdöme (kvartalsfråga) -2 Livsmedelshandel Försäljningssituation, säsongsrensade nettotal Livsmedelshandel Antalet anställda, säsongsrensade nettotal Nulägesomdöme Livsmedelshandel Varulager och varuinköp, säsongsrensade nettotal Livsmedelshandel Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde = Inköpen av varor, utfall (kvartalsfråga) Varulagren, nulägesomdöme

31 Konjunkturbarometern april Specialiserad butikshandel ( ) Specialiserad butikshandel Försäljningsvolymen, säsongsrensade nettotal Specialiserad butikshandel Lönsamhet (säsongsrensade nettotal) och försäljningspriser (nettotal) Försäljningspriserna, utfall (kvartalsfråga) Lönsamheten, nulägesomdöme (kvartalsfråga) -4 Specialiserad butikshandel Försäljningssituation, säsongsrensade nettotal Specialiserad butikshandel Antalet anställda, säsongsrensade nettotal Nulägesomdöme Specialiserad butikshandel Varulager och varuinköp, säsongsrensade nettotal Specialiserad butikshandel Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index, medelvärde = Inköpen av varor, utfall (kvartalsfråga) Varulagren, nulägesomdöme

32 Diagrambilaga 32 Privata tjänstenäringar Privata tjänstenäringar Efterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade nettotal 6 6 Privata tjänstenäringar Antal anställda, säsongsrensade nettotal Privata tjänstenäringar Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), säsongsrensade nettotal Privata tjänstenäringar Främsta hindret för företagets verksamhet (andel företag), säsongsrensade värden Otillräcklig efterfrågan (kvartalsfråga) Brist på arbetskraft (kvartalsfråga) Privata tjänstenäringar Lönsamhet (säsongsrensade nettotal) och försäljningspriser (nettotal) Privata tjänstenäringar Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Lönsamhet, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Försäljningspriser, utfall

33 Konjunkturbarometern april Landtransport Landtransport Efterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade nettotal 6 6 Landtransport Antal anställda, säsongsrensade nettotal Landtransport Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), säsongsrensade nettotal Landtransport Främsta hindret för företagets verksamhet (andel företag), säsongsrensade värden Otillräcklig efterfrågan (kvartalsfråga) Brist på arbetskraft (kvartalsfråga) Landtransport Lönsamhet (säsongsrensade nettotal) och försäljningspriser (nettotal) Landtransport Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Lönsamhet, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Försäljningspriser, utfall

34 Diagrambilaga 34 Åkerier Åkerier Efterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade nettotal 8 8 Åkerier Antal anställda, säsongsrensade nettotal Åkerier Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), säsongsrensade nettotal Åkerier Främsta hindret för företagets verksamhet (andel företag), säsongsrensade värden Otillräcklig efterfrågan (kvartalsfråga) Brist på arbetskraft (kvartalsfråga) Åkerier Lönsamhet (säsongsrensade nettotal) och försäljningspriser (nettotal) Åkerier Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Lönsamhet, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Försäljningspriser, utfall

35 Konjunkturbarometern april Hotellverksamhet Hotellverksamhet Efterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade nettotal 8 8 Hotellverksamhet Antal anställda, säsongsrensade nettotal Hotellverksamhet Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), säsongsrensade nettotal Hotellverksamhet Främsta hindret för företagets verksamhet (andel företag), säsongsrensade värden Otillräcklig efterfrågan (kvartalsfråga) Brist på arbetskraft (kvartalsfråga) Hotellverksamhet Lönsamhet (säsongsrensade nettotal) och försäljningspriser (nettotal) Hotellverksamhet Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Lönsamhet, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Försäljningspriser, utfall

36 Diagrambilaga 36 Restaurang- och cateringverksamhet Restaurang- och cateringverksamhet Efterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade nettotal 8 8 Restaurang- och cateringverksamhet Antal anställda, säsongsrensade nettotal Restaurang- och cateringverksamhet Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), säsongsrensade nettotal Restaurang- och cateringverksamhet Främsta hindret för företagets verksamhet (andel företag), säsongsrensade värden Otillräcklig efterfrågan (kvartalsfråga) Brist på arbetskraft (kvartalsfråga) Restaurang- och cateringverksamhet Lönsamhet (säsongsrensade nettotal) och försäljningspriser (nettotal) Restaurang- och cateringverksamhet Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Lönsamhet, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Försäljningspriser, utfall

37 Konjunkturbarometern april Datakonsulter, programvaruproducenter och dylikt Datakonsulter, programvaruproducenter och dylikt Efterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade nettotal Datakonsulter, programvaruproducenter och dylikt Antal anställda, säsongsrensade nettotal Datakonsulter, programvaruproducenter och dylikt Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), säsongsrensade nettotal Datakonsulter, programvaruproducenter och dylikt Främsta hindret för företagets verksamhet (andel företag), säsongsrensade värden Otillräcklig efterfrågan (kvartalsfråga) Brist på arbetskraft (kvartalsfråga) Datakonsulter, programvaruproducenter och dylikt Lönsamhet (säsongsrensade nettotal) och försäljningspriser (nettotal) Datakonsulter, programvaruproducenter och dylikt t Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Lönsamhet, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Försäljningspriser, utfall

38 Diagrambilaga 38 Finans- och försäkringsverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Efterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade nettotal 6 6 Finans- och försäkringsverksamhet Antal anställda, säsongsrensade nettotal Finans- och försäkringsverksamhet Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), säsongsrensade nettotal Finans- och försäkringsverksamhet Främsta hindret för företagets verksamhet (andel företag), säsongsrensade värden Otillräcklig efterfrågan (kvartalsfråga) Brist på arbetskraft (kvartalsfråga) Finans- och försäkringsverksamhet Lönsamhet (säsongsrensade nettotal) och försäljningspriser (nettotal) Finans- och försäkringsverksamhet Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Lönsamhet, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Försäljningspriser, utfall

39 Konjunkturbarometern april Förvaltare av egna fastigheter Förvaltare av egna fastigheter Efterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade nettotal 8 8 Förvaltare av egna fastigheter Antal anställda, säsongsrensade nettotal Förvaltare av egna fastigheter Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), säsongsrensade nettotal Förvaltare av egna fastigheter Främsta hindret för företagets verksamhet (andel företag), säsongsrensade värden Otillräcklig efterfrågan (kvartalsfråga) Brist på arbetskraft (kvartalsfråga) Förvaltare av egna fastigheter Lönsamhet (säsongsrensade nettotal) och försäljningspriser (nettotal) Förvaltare av egna fastigheter Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Lönsamhet, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Försäljningspriser, utfall

40 Diagrambilaga 4 Fastighetsmäklare och -förvaltare Fastighetsmäklare och -förvaltare Efterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade nettotal 8 8 Fastighetsmäklare och -förvaltare Antal anställda, säsongsrensade nettotal Fastighetsmäklare och -förvaltare Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), säsongsrensade nettotal Fastighetsmäklare och -förvaltare Främsta hindret för företagets verksamhet (andel företag), säsongsrensade värden Otillräcklig efterfrågan (kvartalsfråga) Brist på arbetskraft (kvartalsfråga) Fastighetsmäklare och -förvaltare Lönsamhet (säsongsrensade nettotal) och försäljningspriser (nettotal) Fastighetsmäklare och -förvaltare Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Lönsamhet, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Försäljningspriser, utfall

41 Konjunkturbarometern april Juridiska och ekonomiska konsultbyråer Juridiska och ekonomiska konsultbyråer Efterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade nettotal 1 1 Juridiska och ekonomiska konsultbyråer Antal anställda, säsongsrensade nettotal Juridiska och ekonomiska konsultbyråer Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), säsongsrensade nettotal Juridiska och ekonomiska konsultbyråer Främsta hindret för företagets verksamhet (andel företag), säsongsrensade värden Otillräcklig efterfrågan (kvartalsfråga) Brist på arbetskraft (kvartalsfråga) Juridiska och ekonomiska konsultbyråer Lönsamhet (säsongsrensade nettotal) och försäljningspriser (nettotal) Juridiska och ekonomiska konsultbyråer Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index, medelvärde = Lönsamhet, nulägesomdöme (kvartalsfråga) Försäljningspriser, utfall

Konjunkturbarometern Augusti 2015

Konjunkturbarometern Augusti 2015 Konjunkturbarometern Augusti 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag för

Läs mer

Konjunkturbarometern Februari 2015

Konjunkturbarometern Februari 2015 Konjunkturbarometern Februari 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 2 FEBRUARI 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag

Läs mer

Totala näringslivet... 3

Totala näringslivet... 3 Innehåll Totala näringslivet... 3 Tillverkningsindustri... 4 Insatsvaruindustri... 5 Investeringsvaruindustri... 6 Konsumtionsvaruindustri... 7 Varaktiga konsumtionsvaror... 8 Icke varaktiga konsumtionsvaror...

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013 Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 213 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 APRIL 213 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används

Läs mer

Konjunkturbarometern Juli 2016

Konjunkturbarometern Juli 2016 Konjunkturbarometern Juli 2 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 5-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Konjunkturbarometern December 2017

Konjunkturbarometern December 2017 Konjunkturbarometern December KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 13 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 165-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Konjunkturbarometern December 2016

Konjunkturbarometern December 2016 Konjunkturbarometern December KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Konjunkturbarometern Januari 2017

Konjunkturbarometern Januari 2017 Konjunkturbarometern Januari KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JUNI 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Juni 2016

Konjunkturbarometern Juni 2016 Konjunkturbarometern Juni 2 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 31, 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 5-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 21 DECEMBER 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern Augusti 2016

Konjunkturbarometern Augusti 2016 Konjunkturbarometern Augusti KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2016

Konjunkturbarometern September 2016 Konjunkturbarometern September KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 36, 3 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 211 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 JULI 211 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 AUGUSTI 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 28 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JANUARI 28 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 3 JULI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 27 MAJ 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2013

Konjunkturbarometern September 2013 Konjunkturbarometern September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används som beslutsunderlag för den

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2012

Konjunkturbarometern September 2012 Konjunkturbarometern September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver forskning

Läs mer

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005 Konjunkturbarometern Kvartal April 25 Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm 28 april 25 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.

I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Konjunkturbarometern April 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 JUNI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN STOCKHOLMSBAROMETERN Första kvartalet 212 212-5-1 Sammanfattning Stockholmskonjunkturen stärks tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 3 till 17 under 212 års första kvartal. Konjunkturindikatorn

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2010 Tredje kvartalet 2010 (2010-11-03) Stockholmskonjunkturen fortsätter att utvecklas starkt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar något från 31 till 32 under årets tredje kvartal. Situationen för

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Januari 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Augusti 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Fortsatt lågkonjunktur

Fortsatt lågkonjunktur Teknikföretagens konjunkturbarometer 2:A kvartalet 12 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 485 företag. Försäljningen uppgår till 53 Mdr SEK, varav 79 % säljs

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2016, FEBRUARI 2017. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern stärks under fjärde kvartalet 2016 och konjunkturen är starkare

Läs mer

Föregående kvartal Om Nettotal

Föregående kvartal Om Nettotal Under andra kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 37 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 46

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN TREDJE KVARTALET, NOVEMBER 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern stärks under tredje kvartalet 2016 och återvänder till en nivå

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Blekinges näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 3 Småföretagsbarometern Blekinge län... 5 1. Sysselsättning... 5 2. Orderingång...

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN ANDRA KVARTALET, AUGUSTI 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern försvagas under andra kvartalet 2016. Från en period av stark tillväxt

Läs mer

Tillväxt i Lidköping 2015-06-11. Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet

Tillväxt i Lidköping 2015-06-11. Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet Tillväxt i Lidköping Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet Martin Ström Robin Svensén 2015-06-11 Innehåll Sammanfattning sid. 3 Inledning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Västmanlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Västmanlands län... 4 Småföretagsbarometern Västmanlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Konjunktur och bostadsmarknad 16 februari 12 Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Sidan 9 Trögt i byggsektorn Sidan

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS. Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet Företagens tillit minskar och hushållens pessimism förvärras.

BAROMETERN STOCKHOLMS. Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet Företagens tillit minskar och hushållens pessimism förvärras. STOCKHOLMS BAROMETERN SVAGT NORMALT STARKT FÖRSTA KVARTALET, MAJ 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet 2016. Företagens tillit minskar och

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, januari Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, februari Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Våren En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Våren En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern mäter hur småföretagarna uppfattar det ekonomiska läget idag och inom den närmaste framtiden. Barometern omfattar företag med 1 49 anställda och baseras på telefonintervjuer

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Läget i handeln. November handels.se Handels Direkt

Läget i handeln. November handels.se Handels Direkt Läget i handeln November 2016 Ökad försäljning och fler nyanställningar Handelsföretagen kommer öka antalet anställda och ser positivt på framtida försäljning under kommande år. Lönsamheten mattas något

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 norrbottens län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR TJÄNSTEINDIKATORN 7 JUNI 2010 RAPPORT: TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR Tjänsteindikatorn från Almega visar att efter den överraskande starka ökningen under första kvartalet fortsätter tjänsteproduktionen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Riksbankens företagsundersökning: viss avmattning under hösten och ökad konjunkturoro

Riksbankens företagsundersökning: viss avmattning under hösten och ökad konjunkturoro Riksbankens företagsundersökning: viss avmattning under hösten och ökad konjunkturoro 54 Företagen uppger att både produktionen och sysselsättningen har fortsatt att öka det senaste kvartalet jämfört med

Läs mer

Metodbok för Konjunkturbarometern

Metodbok för Konjunkturbarometern Metodbok för Konjunkturbarometern Metodbok för Konjunkturbarometern Förord Syftet med denna metodbok är att erbjuda detaljerad information om Konjunkturinstitutets undersökning Konjunkturbarometern. Den

Läs mer

Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare. Sidan 5 Optimism om industrins export. Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster

Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare. Sidan 5 Optimism om industrins export. Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster Konjunktur och bostadsmarknad 1 november 211 Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare Sidan 5 Optimism om industrins export Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster Sidan 9 Inbromsning i byggsektorn Sidan

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för 3:e kvartalet omfattar bedömningar från 537 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 566 Mdr SEK, varav 76 % säljs

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN Fjärde kvartalet 211 212-2-7 För andra kvartalet i rad sedan mätningarna startade för drygt tio år sedan ligger konjunkturindikatorn för Stockholms näringsliv under sin genomsnittliga nivå. Stockholmsbarometern

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 28 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Produktion och sysselsättning i tjänstebranscherna

Produktion och sysselsättning i tjänstebranscherna Konjunkturläget juni 216 63 FÖRDJUPNING Produktion och sysselsättning i Diagram 2 Produktion i näringslivet Index 25=, förädlingsvärde till baspris, fasta priser De senaste 1 åren har stått för en stor

Läs mer

Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober

Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober Inkomst och konsumtion 2014 Konsumentbarometern 2014, oktober Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober 0,4, då den i september var -0,7 och i augusti

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 örebro län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015 Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland Oktober 2015 Konjunkturläge - konjunkturbarometer Konjunkturinstitutet mäter konjunkturen i ett antal branscher i Sverige på nationell och regional nivå

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Konsumenterna hade en solig bild av ekonomin i juli

Konsumenterna hade en solig bild av ekonomin i juli Inkomst och konsumtion 2010 Konsumentbarometern 2010, juli Konsumenterna hade en solig bild av ekonomin i juli Konsumenternas förtroende för ekonomin var alltjämt starkt i juli. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,3

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten VÄSTERBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn 14 01 02 PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn PMI-totalt sjönk med 3,8 indexenheter till 52,2 i december. Samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas

Läs mer

Läget i handeln. Januari handels.se Handels Direkt

Läget i handeln. Januari handels.se Handels Direkt Läget i handeln Januari 2017 Ljusa utsikter men ökad brist på personal När Handelsföretagen blickar framåt på det första halvåret 2017 ser de positivt på framtida försäljning. Man bedömer också att antalet

Läs mer

Stor-Malmö Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 2011

Stor-Malmö Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 2011 Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 211 Sidan 2 Mycket stark konjunktur i Malmö Sidan 4 Försiktig optimism i industrin Sidan 5 Bilhandel och privata tjänster i topp Sidan 8 Optimistiska förväntningar

Läs mer

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 1,9 procent jämfört med föregående

Läs mer

Konsumenternas förväntningar på ekonomin mestadels svaga i augusti

Konsumenternas förväntningar på ekonomin mestadels svaga i augusti Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, augusti Konsumenternas förväntningar på ekonomin mestadels svaga i augusti Konsumenternas förtroendeindikator var i augusti 8,3, medan den i juli var

Läs mer

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, april Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger Konsumenternas förtroende för ekonomin var oförändrat i april. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 556 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 589 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SKÅNE LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer