BAROMETERN STOCKHOLMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BAROMETERN STOCKHOLMS"

Transkript

1 STOCKHOLMS BAROMETERN TREDJE KVARTALET, NOVEMBER En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern stärks under tredje kvartalet 2016 och återvänder till en nivå som är något starkare än normalt. Lyftet förklaras främst av ett ökat förtroende hos hushållen. Tjänstenäringarna ger viss skjuts åt näringslivet med databranschen som främsta draglok. Handeln backar dock på bred front och byggbranschen går sidledes trots hög efterfrågan. Arbetskraftsbristen blir allt värre och når de högsta nivåerna på åtta år. Flera branscher har svårt att hitta arbetskraft, vilket hämmar tillväxten.

2 N SVAGT NORMALT STARKT OM STOCKHOLMSBAROMETERN Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholm. Barometern tas fram av Stockholms Handelskammare fyra gånger per år i samarbete med Konjunkturinstitutet. Stockholms Handelskammare ansvarar för analys och kommentarer. Stockholmsbarometern publiceras i interaktiv form på

3 Stockholmsekonomin återhämtar sig Stockholm är Sveriges jobb- och tillväxtmotor. Utvecklingen i huvudstadsekonomin påverkar hela landet och har därför betydelse för Sveriges välstånd. Stockholm är det enda länet i riket med ett högre bidrag till landets bruttonationalprodukt (BNP) än dess befolkningsstorlek. Konjunkturen i Stockholm stärks under det tredje kvartalet 2016 och Stockholmsbarometern stiger med 1,7 enheter. Förstärkningen kommer efter två efterföljande kvartal med svaga siffror för konjunkturen i huvudstadsregionen. Inbromsningen under första halvåret 2016 innebar att konjunkturen i huvudstadsregionen föll ned till en nivå i linje med det historiska snittet, vilket motsvarade det svagaste läget för Stockholmsekonomin sedan mitten av år Det var främst ett dystrare stämningsläge i huvudstadsregionens näringsliv som bidrog till inbromsningen. Hushållen i Stockholmsregionen har sedan länge varit dystra, vilket hållit tillbaka konjunkturen. Förstärkningen under tredje kvartalet innebär att konjunkturen i huvudstadsregionen vänder upp till en nivå som är högre än det historiska genomsnittet. Det räcker dock inte för att Stockholmskonjunkturen ska återgå till den nivå som rådde mot slutet av år Det är främst mycket mer optimistiska hushåll som ger skjuts åt konjunkturen under tredje kvartalet. Efter att Stockholms hushåll under flera kvartal avgett negativa tongångar lyfter nu förtroendet rejält. Förstärkningen under tredje kvartalet sker ovanpå den ökning som noterades under föregående kvartal. Även om stämningsläget bland huvudstadsregionens hushåll under andra kvartalet 2016 stärktes med 3,8 enheter så räckte det inte för att vända det övergripande negativa läget utan hushållens konfidensnivå var så sent som förra kvartalet svagare än normalt. Tredje kvartalets förstärkning av hushållens konfidensindikator om 6,5 enheter innebär dock att hushållen för första gången på två år anser att konjunkturen är starkare än normalt. Förtroendet bland hushållen i huvudstadsregionen är nu det starkaste på omkring fem år. Inte sedan början på 2014 har hushållen haft en ljusare bild av konjunkturen än näringslivet. Det är sålunda inte ett påtagligt förbättrat läge för Stockholms näringsliv som ligger bakom Stockholmsbarometerns förstärkning under tredje kvartalet Konfidensindikatorn för näringslivet i Stockholm stärks visserligen något, men förbättringen är marginell. Förstärkningen av näringslivets konfidensindikator med 0,4 enheter under det tredje kvartalet är dock tillräcklig för att bryta den negativa trend som huvudstadsregionens näringsliv befunnit sig på under första halvåret kv kv Förändring Läget Stockholmsbarometern,8 102,5 1,7 + KONFIDENSINDIKATORER Hushåll 98,1 104,6 6,5 + Näringsliv 101,4 101,8 0,4 + Index, medelvärde =. Över 110 indikerar ett mycket starkare läge än normalt (++), 101,1 110 starkare än normalt (+), ungefär normalt (=), 90 98,9 svagare än normalt (-), under 90 mycket svagare än normalt (--). Indikatorerna bygger på ett urval av företag, varav svarande (47 %) inom en rad olika branscher. Antal svarande hushåll i Stockholm är 258. Tabell 1. Det ekonomiska läget ur Stockholmsperspektiv 3

4 ,0 105,7 Figur 1. Stockholmsbarometern jämfört med de senaste fyra kvartalen ,7,8 102,5 Barometerindikator baserad på både hushåll och företag i Stockholm. Index, medelvärde = kv kv kv kv kv 3 Det senaste årtiondet kännetecknas av stora konjunkturfall för Stockholmsekonomin. Det första skedde kring år 2008 som ett resultat av den internationella finanskrisen. Från den krisen hämtade sig Stockholm starkt. Nedgången var drastisk men återhämtningen imponerande Figur 2. Stockholmsbarometern i ett längre tidsperspektiv Barometerindikator baserad på både hushåll och företag i Stockholm. Index, medelvärde = Den andra nedgången kom år 2010 som ett resultat av den europeiska skuldkrisen. Återhämtningen från den krisen har inte varit lika övertygande. Stockholmsekonomin uppvisade tecken på att en återhämtning kunde ligga i korten början av år Uppgången blev dock kortvarig och konjunkturen föll snart snabbt tillbaka. Ett år senare tog ekonomin fart igen och tilltron till ekonomin förbättrades påtagligt. Däremot har utvecklingen i Stockholmsekonomin under de åren lämnat en hel del övrigt att önska. Den betydande försvagning som noteras under första halvåret 2016 innebar ett slag mot återhämtningen. Förstärkningen under det tredje kvartalet 2016 kompenserar inte heller för den sammantagna försvagning av Stockholmskonjunkturen som skett hittills i år. Det återstår en lång väg att gå innan Stockholmsekonomin når upp till den nivå som uppmättes innan de senaste årens kriser bröt ut. 4

5 Databranschen tar revansch Näringslivet i Stockholm stärks på marginalen under tredje kvartalet Det är främst de privata tjänstenäringarna, där en majoritet av stockholmarna har sin sysselsättning, som bidrar till förstärkningen. Inom tjänstenäringarna visar databranschen på en mycket stark utveckling under det tredje kvartalet Databranschens konfidensindikator stärks med hela 9,5 enheter och klättrar till en nivå som är mycket starkare än normalt. Läget för Stockholms databransch är den starkaste på sex år. Företag med uppdragsverksamhet upplever fortsatt att konjunkturen går bättre än normalt och delbranschens konfidensindikator stärks med 0,4 enheter. Finans- och försäkringsbranschens konfidensindikator kännetecknas av stor variation. Situationen förbättras under tredje kvartalet 2016 men läget är fortsatt svagare än normalt. Överlag befinner sig Stockholms näringsliv i ett läge som är något bättre än normalt. Däremot försvagas den så viktiga handeln påtagligt. Under de senaste kvartalen har det främst varit handeln som gett skjuts åt Stockholmsekonomin. Konfidensindikatorn för handeln försvagas under tredje kvartalet 2016 med 5,3 enheter, vilket innebär att konjunkturen för handeln i Stockholm nu endast är i linje med det historiska genomsnittet. Inom handeln sker en försvagning inom samtliga delsektorer utom för livsmedelshandeln, där konfidensindikatorn stärks med 0,7 enheter. För övriga delsektorer inom handeln är försvagningen påtaglig, närmare tre enheter för motorfordonshandeln och omkring 4,5 enheter för partihandeln och sällanvaruköpshandeln. I absoluta mått mätt går både partihandeln och livsmedelshandeln fortsatt förhållandevis bra. De Stockholmsföretag som har verksamhet inom sällanvaruköpshandeln upplever emellertid att läget är svagare än normalt och att de möter den svagaste konjunkturen på tre år. Det råder kris på huvudstadsregionens bostadsmarknad trots att byggandet ökat under senare år. Byggbranschen har trots den stora efterfrågan gått kräftgång under en tid och det tredje kvartalet 2016 visar inte på någon förändring. Konfidensindikatorn för Stockholms byggbransch står helt still under tredje kvartalet även om läget är något starkare än normalt. Efter att ha avslutat 2015 i dur backade tillverkningsindustrin under föregående kvartal till en nivå som var i linje med det historiska genomsnittet. Under tredje kvartalet förbättras konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin något och läget är nu inte lika dystert som tidigare. Däremot befinner sig konjunkturen för Stockholmsregionens industri under det historiska genomsnittet. Läget för Stockholms databransch är det starkaste på sex år. 5

6 kv kv Förändring Bygg 104,0 104,0 0 + Handel 107,1 101,8-5,3 + Läget Livsmedelshandel 108,6 109,3 0,7 + Handel med motorfordon 102,4 99,7-2,8 = Partihandel 113,9 109,4-4,4 + Sällanvaruköp 97,2 92,6-4,6 - Privata tjänstenäringar 99,9 101,6 1,7 + Data 103,4 112,5 9,1 ++ Finans och försäkring 88,3 96,8 8,5 - Uppdragsverksamhet 102,8 103,2 0,4 + Tillverkningsindustri 89,1 92,5 3,4 - Tabell 2. Utvecklingen för olika branscher i Stockholm Index, medelvärde =. Över 110 indikerar ett mycket starkare läge än normalt (++), 101,1 110 starkare än normalt (+), ungefär normalt (=), 90 98,9 svagare än normalt (-), under 90 mycket svagare än normalt (--). Data Finans och försäkring Figur 3. Så går det för utvalda Stockholmsbranscher Tillverkning Livsmedelshandel Uppdragsverksamhet Handel med motor Partihandel Sällanvaruköp Staplarnas nivå anger förändring under andra kvartalet jämfört med första kvartalet Staplarnas färg anger konjunkturläge för respektive bransch: rött indikerar ett läge som är sämre eller mycket sämre än normalt, gult indikerar ett läge som är ungefär normalt, grönt indikerar ett läge som är bättre eller mycket bättre än normalt. 6

7 Stockholms hushåll ser ljusare på tillvaron Hushållens långvariga pessimism har varit genomgående i stora delar av Stockholm under ett antal kvartal. Hushållen har tills nyligen tecknat en allt mörkare bild av ekonomin. Under andra kvartalet 2016 skedde en viss förändring i det att hushållen i länets centrala delar rapporterade om en ljusning. Konfidensindikatorn för dessa centralt belägna hushåll stärktes med hela sju enheter, vilket resulterade i att dessa hushåll för första gången på två år beskrev läget i Stockholmsekonomin som bättre än normalt. Däremot kunde inte motsvarande ljusning skönjas för hushåll utanför Stockholms läns mer centrala delar. Förtroendet bland hushållen stiger rejält under tredje kvartalet Konfidensindikatorn för de centralt belägna hushållen stärks med 1,3 enheter och dessa hushåll anser att konjunkturen i Stockholm är starkare än normalt. Det tredje kvartalet 2016 bjuder även på en tydlig förbättring vad gäller synen på Stockholmsekonomin utanför de mest centrala delarna av länet. Störst förändring sker bland hushållen i de halvcentrala delarna. Konfidensindikatorn för dessa hushåll stärks med närmare 15 enheter, vilket innebär att de nu har ett större förtroende för ekonomin än normalt. För hushåll i de minst centrala delarna av Stockholms län stärks konfidensindikatorn med nästan tre enheter. Men eftersom dessa hushåll varit väldigt dystra räcker det endast för att stämningsläget ska justeras upp till att vara i linje med det historiska genomsnittet. Konfidensindikatorn för centralt belägna hushåll stärktes med hela sju enheter Centrala Halvcentrala Ej centrala Solna Botkyrka Ekerö Stockholm Danderyd Norrtälje Sundbyberg Haninge Nykvarn Huddinge Nynäshamn Järfälla Sigtuna Lidingö Södertälje Nacka Upplands-Bro Salem Vallentuna Sollentuna Vaxholm Tyresö Värmdö Täby Österåker Upplands Väsby Tabell 3. Stockholms olika delar 7

8 Figur 4. Konfidensindikatorer för hushåll i olika delar av Stockholm Index, medelvärde = Centrala Halvcentrala Ej centrala Medan hushållen i Stockholm under en längre tid blivit alltmer pessimistiska över den ekonomiska tillvaron så har huvudstadsregionens näringsliv tvärtom levererat mer positiva stämningsuttryck. Det har lett till en ökande skillnad mellan konfidensindikatorn för Stockholms hushåll respektive näringsliv. Denna skillnad nådde sin kulmen under slutet av 2015 och har bibehållits under första halvåret Under det tredje kvartalet 2016 försvinner emellertid näringslivets försprång som ett resultat av att hushållens konfidensindikator går kraftigt framåt. Stämningsläget bland hushållen är för första gången på länge ljusare än hos företagen. En bidragande orsak till kräftgången i Stockholms näringsliv överlag är den påtagliga försvagningen för företag utanför de centrala delarna av länet. Till skillnad från tidigare, då företag i samtliga delar av Stockholm såg positivt på läget i huvudstadsekonomin, är nu konjunkturläget bättre än normalt endast i de centrala delarna av länet. Konfidensindikatorn för de centralt belägna företagen stärks med närmare 3,4 enheter till 105,3, vilket betyder att de centralt belägna företagen alltjämt möter en konjunktur som är starkare än normalt. Samtidigt försvagas konfidensindikatorn för företag utanför de centrala delarna av Stockholm. För företagen i de halvcentrala delarna av länet försvagas konfidensindikatorn med närmare fem enheter, vilket försätter dessa företag i en medioker position. Företagen i de minst centrala delarna av länet upplever att konjunkturen är svagare än normalt. 8

9 Figur 5. Konfidensindikatorer för näringslivet i olika delar av Stockholm Index, medelvärde = Centrala Halvcentrala Ej centrala 9

10 HUSHÅLL kv kv Förändring Läget Centrala 101,6 102,9 1,3 + Halvcentrala 92,7 107,4 14,7 + Ej centrala 96,8 99,8 2,9 = Tabell 4. Konfidensindikatorer i olika delar av Stockholm FÖRETAG kv kv Förändring Läget Centrala 101,9 105,3 3,4 + Halvcentrala 105,0,1-4,8 = Ej centrala 99,8 99,6-0,2 - Index, medelvärde =. Över 110 indikerar ett mycket starkare läge än normalt (++), 101,1 110 starkare än normalt (+), ungefär normalt (=), 90 98,9 svagare än normalt (-), under 90 mycket svagare än normalt (--). NORMALT SVAGT STARKT Hushållens läge ljusnar. NORMALT SVAGT STARKT Företagens situation förbättras något under tredje kvartalet

11 Stockholms näringsliv knappar in på resten av riket Näringslivet i huvudstadsregionen har presterat över eller i linje med övriga riket sedan ett par år tillbaka. Under första kvartalet 2015 var läget för huvudstadens näringsliv utifrån det egna historiska genomsnittet klart starkare än för övriga riket. Skillnaden i respektive konfidensindikator var då drygt 2,5 enheter till Stockholms fördel. Stockholms övertag gentemot näringslivet i resten av riket utraderades under slutet av Under början av 2016 vändes skillnaden till den motsatta: konfidensindikatorn för övriga rikets näringsliv var då ett par enheter starkare i förhållande till sitt historiska snitt än i Stockholm. Detta underläge förvärrades under andra kvartalet Situationen förbättras under tredje kvartalet 2016 då skillnaden i Stockholms konjunkturläge över tid jämfört med det för övriga landet minskar avsevärt Skillnad Sthlm Riket Stockholm Övriga riket 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0 Figur 6. Näringslivet i Stockholm jämfört med övriga riket Index, medelvärde =. Konfidensindikatorer på vänster axel, skillnad mellan Stockholm och övriga riket på höger axel. 11

12 Aningen mer tilltro till svensk ekonomi Stockholms hushåll fortsätter att ge uttryck för pessimism vad gäller svensk ekonomi, även om utblicken ljusnar något under tredje kvartalet Hushållen i Stockholm justerar upp både sin nulägesbild av svensk ekonomi och tilltron till svensk ekonomi framöver. Men det sker från låga nivåer och fortfarande är hushållens bild av svensk ekonomi mörkare än normalt Figur 7. Stockholmarnas syn på Sveriges ekonomi Säsongsrensade nettotal (bättre sämre) För närvarande Om tolv månader Mest pessimistiska är hushållen utanför länets centrala delar, både vad gäller nuläget för svensk ekonomi och förväntningarna på ett års sikt. Medan hushållen i de centrala och halvcentrala delarna av Stockholm har en något mer optimistisk syn på framtiden för svensk ekonomi biter sig pessimismen fast bland hushållen i de ej centrala delarna av länet. Faktum är att dessa hushåll trots sin dystra bild av nuläget tror att svensk ekonomi kommer att gå sämre på 12 månaders sikt. 12

13 Centrala Halvcentrala Ej centrala Figur 8. Synen på Sveriges ekonomi i olika delar av Stockholm Säsongsrensade nettotal (bättre sämre) tredje kvartalet För närvarande Om tolv månader Värsta arbetskraftsbristen på åtta år Färre företag i Stockholm nyanställer under tredje kvartalet Nettotalet för antalet anställda, det vill säga skillnaden mellan andelen företag som ökar antalet anställda och andelen som reducerar anställningar, faller med fem enheter till sju. Det innebär att sysselsättningstillväxten i Stockholmsekonomin ligger under genomsnittet för det senaste året. Nettotalet för antal anställda når nästan upp till de förväntningar om jobbtillväxt som företagen gav uttryck för under föregående kvartal. I kontrast till den högre jobbtillväxten skruvar Stockholmsföretagen upp sina förväntningar om antalet anställda framöver. Nettotalet om det förväntade antalet anställda stiger från åtta till 17, en påtaglig ökning. Stockholm har länge lidit av en generell arbetskraftsbrist. Dessutom har arbetskraftsbristen påtagligt förvärrats under senare år. Under tredje kvartalet 2016 ökar arbetskraftsbristen ytterligare och närmar sig en rekordhög nivå. Arbetskraftsbristen bland företagen i Stockholm är nu den högsta på åtta år. kv kv Förändring Antal anställda, utfall Antal anställda, förväntningar Brist på arbetskraft, nuläge Efterfrågeläge, nuläge Tabell 5. Anställningstryck och efterfrågan för företagen Nettotal är saldot mellan andelen företag som anger en ökning respektive en minskning. 13

14 Figur 9. Sysselsättningsläget i Stockholms näringsliv över tid Säsongsrensade nettotal, hela Stockholms näringsliv Antal anställda, utfall Brist på arbetskraft, nulägesomdöme De flesta stockholmare som jobbar i näringslivet har sin anställning inom de privata tjänstenäringarna. På andra plats kommer handeln, där omkring var femte anställd stockholmare jobbar. Var tionde stockholmare jobbar inom bygg och en lika hög andel är anställda inom tillverkningsindustrin. Sammansättningen utgör en stor skillnad jämfört med tidigare. För femton år sedan var betydligt fler, drygt en tredjedel, anställda inom tillverkningsindustrin. Ungefär lika många var sysselsatta inom handeln medan endast en femtedel var anställda inom de privata tjänstenäringarna. Sysselsättningen inom de privata tjänstenäringarna har sålunda växt betydligt, medan allt färre är anställda inom tillverkning och handel. Andelen stockholmare som har sin anställning inom tillverkning har fallit mest. Sysselsättningen inom bygg har ökat något under de senaste femton åren, från sju procent 2010 till tio procent i dag. Tillverkning 10 % Bygg 10 % Figur 10. Inom vilka branscher jobbar stockholmarna? Handel 19 % Privata tjänstenäringar 61 % 14

15 Figur 11. Läget och utsikter för jobben inom olika Stockholmsbranscher Säsongsrensade nettotal. Utvalda branscher ur Stockholms näringsliv. Utfall Förväntan Den starkaste jobbtillväxten i Stockholm finns under tredje kvartalet 2016 fortsatt inom handeln. Detta trots att handeln överlag rapporterar om en svagare konjunktur. Jobben inom handeln genereras särskilt av motorfordonsbranschen, trots att konfidensindikatorn för denna delbransch faller under det tredje kvartalet. Antalet anställda ökar även inom partihandeln och livsmedelshandeln. Däremot råder en svag jobbtillväxt inom sällanvaruköpshandeln. Under föregående kvartal stannade jobbtillväxten inom Stockholms byggbransch i princip av. Däremot var förväntningarna på nyanställningarna inom byggbranschen de kommande månaderna högt ställda. Dessa förväntningar infrias inte under det tredje kvartalet utan det råder stiltje vad gäller sysselsättning i byggbranschen. Inom de privata tjänstenäringarna har sysselsättningstillväxten varit svag under 2016, men den visar nu tecken på viss återhämtning. Särskilt inom Stockholms databransch ökar anställningarna påtagligt. Faktum är att databranschen är den delbransch i Stockholms näringsliv som har den starkaste sysselsättningstillväxten av samtliga delbranscher förutom motorfordonshandeln. Jobbtillväxten överträffar de förväntningar som ställdes upp under föregående kvartal. Utvecklingen ligger i linje med branschens underliggande konjunkturförstärkning. Företag med uppdragsverksamheter påvisar en ökning av antalet anställda medan det inte sker någon markant jobbtillväxt inom finans och försäkring under tredje kvartalet Anställningarna bland tillverkningsföretagen i Stockholm har varit svag, till och med vikande, under en längre period. Därutöver minskar antalet jobb i Stockholms tillverkningsindustri något under tredje kvartalet 2016 och företagen signalerar om att anställningarna dessutom kommer att minska framöver. 15

16 Branschfördjupning HANDEL Konjunkturläget för företag inom Stockholms handel försämras under tredje kvartalet Konfidensindikatorn försvagas med dryg fem enheter och läget närmar sig därmed det historiska genomsnittet. Samtliga delbranscher utom livsmedelshandeln backar men det är främst sällanvaruköpshandeln som agerar sänke. För sällanvaruköpshandeln är nu läget sämre än normalt Figur 12. Konfidensindikator för handeln Index, medelvärde = Stockholm Övriga riket Figur 13. Konfidensindikator för delbranscher inom handeln i Stockholm Index, medelvärde = Livsmedel Sällanvaruköp Motorfordon Partihandel 16

17 Bakom det positiva utfallet för livsmedelshandeln står en förbättrad lönsamhet. Inom handelns övriga delbranscher, det vill säga sällanvaruköpshandeln, motorfordonshandeln och partihandeln, minskar inte oväntat försäljningsvolymerna och lönsamheten. Företag inom partihandeln och motorfordonshandeln har dessutom negativa förväntningar på försäljningssituationen på sex månaders sikt. Inom livsmedels- och sällanvaruköpshandeln förväntar sig dock fler företag att försörjningssituationen på sikt kommer att stärkas. BYGG Trots ett skriande byggbehov i huvudstadsregionen har konfidensindikatorn för Stockholms byggbransch länge stått och stampat. Visserligen har branschen gått något bättre än normalt, dock utan att övertyga. Under första halvåret 2016 låg branschen precis på gränsen för vad som anses vara en normal konjunkturnivå. Detta efter att byggsektorns konfidensindikator försvagades under slutet av Stockholms byggbransch fortsätter att gå kräftgång under tredje kvartalet Konfidensindikatorn står still jämfört med föregående kvartal men indikerar att läget fortsatt är starkare än normalt. Byggandet ökar men samtidigt är arbetskraftsbristen inom Stockholms byggbransch mycket hög, vilket håller tillbaka byggandet Figur 14. Konfidensindikatorn för byggindustrin Index, medelvärde = Stockholm Övriga riket 17

18 TJÄNSTER Huvudstadsregionens tjänstenäringar har försvagats under det senaste året. Mot slutet av 2015 började de privata tjänsteföretagen falla tillbaka mot en normalnivå och försvagningen fortsatte under första halvåret Under det tredje kvartalet 2016 sker en viss återhämtning och branschens konfidensindikator stiger med 1,7 enheter. Därmed återgår tjänstenäringarna till en nivå som är starkare än normalt Figur 15. Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar Index, medelvärde = Stockholm Övriga riket Stockholms databransch agerar stöd för tjänstenäringarna i huvudstadsregionen tillsammans med företag med uppdragsverksamhet. Båda dessa delbranscher stärks under andra kvartalet. För databranschen ökar konfidensindikatorn och når sin högsta notering på sex år. Bakom förstärkningen finns förbättringar inom flera underliggande kategorier, såsom stigande efterfrågan och stärkt lönsamhet. Arbetskraftsbristen ser ut att förvärras ytterligare inom tjänstenäringarna under tredje kvartalet Särskilt många dataföretag i Stockholm uppger att det råder brist på arbetskraft. Inom databranschen råder stigande efterfrågan och stark lönsamhet. 18

19 Figur 16. Konfidensindikatorn för utvalda delbranscher inom privata tjänstenäringar i Stockholm Index, medelvärde = Databranschen Uppdragsverksamhet Finans och försäkring TILLVERKNING Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin kännetecknas av stor variation. Mot slutet av 2015 bidrog en stark orderingång på exportmarknaden till en kraftig uppgång för tillverkningsindustrin i Stockholm. Under första halvåret 2016 föll dock konfidensindikatorn ned till en nivå under det historiska genomsnittet. Trots en viss återhämtning för Stockholms tillverkningsindustri under tredje kvartalet 2016 är konjunkturläget alltjämt svagare än normalt. Bakom det svaga konjunkturläget finns en vikande orderingång, både på hemmaplan och på exportmarknaden, vilket tynger industrin Figur 17. Konfidensindikatorn för Stockholms tillverkningsindustri Index, medelvärde = Stockholm Övriga riket 19

20 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE Brunnsgatan 2 Box Stockholm Tel: ANSVARIG ANALYS: Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom Mobil: ANSVARIG KOMMUNIKATION: Andreas Åström

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2016, FEBRUARI 2017. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern stärks under fjärde kvartalet 2016 och konjunkturen är starkare

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN ANDRA KVARTALET, AUGUSTI 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern försvagas under andra kvartalet 2016. Från en period av stark tillväxt

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS. Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet Företagens tillit minskar och hushållens pessimism förvärras.

BAROMETERN STOCKHOLMS. Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet Företagens tillit minskar och hushållens pessimism förvärras. STOCKHOLMS BAROMETERN SVAGT NORMALT STARKT FÖRSTA KVARTALET, MAJ 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet 2016. Företagens tillit minskar och

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN STOCKHOLMSBAROMETERN Första kvartalet 212 212-5-1 Sammanfattning Stockholmskonjunkturen stärks tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 3 till 17 under 212 års första kvartal. Konjunkturindikatorn

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2010 Tredje kvartalet 2010 (2010-11-03) Stockholmskonjunkturen fortsätter att utvecklas starkt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar något från 31 till 32 under årets tredje kvartal. Situationen för

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Konjunkturbarometern December 2016

Konjunkturbarometern December 2016 Konjunkturbarometern December KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2015-05 REKRYTERING: BEMANNINGSFÖRETAGEN FÅR GÖRA JOBBET

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2015-05 REKRYTERING: BEMANNINGSFÖRETAGEN FÅR GÖRA JOBBET STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2015-05 REKRYTERING: BEMANNINGSFÖRETAGEN FÅR GÖRA JOBBET SAMMANFATTNING : Sociala medier spelar allt större roll vid rekrytering Det finns en optimism hos företagen.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Blekinges näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 3 Småföretagsbarometern Blekinge län... 5 1. Sysselsättning... 5 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: SOCIALA MEDIER SÅLLAR BORT FLER VID REKRYTERING

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: SOCIALA MEDIER SÅLLAR BORT FLER VID REKRYTERING STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2017-01 SOCIALA MEDIER SÅLLAR BORT FLER VID REKRYTERING SAMMANFATTNING: Online-ryktet viktigt vid rekrytering Företagen är optimistiska; nästan 90 procent av arbetsgivarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN Fjärde kvartalet 211 212-2-7 För andra kvartalet i rad sedan mätningarna startade för drygt tio år sedan ligger konjunkturindikatorn för Stockholms näringsliv under sin genomsnittliga nivå. Stockholmsbarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Konjunkturbarometern Januari 2017

Konjunkturbarometern Januari 2017 Konjunkturbarometern Januari KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Konjunkturbarometern December 2017

Konjunkturbarometern December 2017 Konjunkturbarometern December KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 13 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 165-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Västmanlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Västmanlands län... 4 Småföretagsbarometern Västmanlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Läget i handeln. November handels.se Handels Direkt

Läget i handeln. November handels.se Handels Direkt Läget i handeln November 2016 Ökad försäljning och fler nyanställningar Handelsföretagen kommer öka antalet anställda och ser positivt på framtida försäljning under kommande år. Lönsamheten mattas något

Läs mer

Läget i handeln. Januari handels.se Handels Direkt

Läget i handeln. Januari handels.se Handels Direkt Läget i handeln Januari 2017 Ljusa utsikter men ökad brist på personal När Handelsföretagen blickar framåt på det första halvåret 2017 ser de positivt på framtida försäljning. Man bedömer också att antalet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SKÅNE LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 västernorrlands län Swedbank och sparbankerna i samarbete med

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Företagarna och Swedbank presenterar Småföretagsbarometern för hösten 2012 Småföretagsbarometern Södermanland, höst 2012 2012-11-27 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Södermanlands näringslivsstruktur...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2017

Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region I rapporten

Läs mer

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Konjunktur och bostadsmarknad 16 februari 12 Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Sidan 9 Trögt i byggsektorn Sidan

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten VÄSTERBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Augusti 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Våren En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Våren En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern mäter hur småföretagarna uppfattar det ekonomiska läget idag och inom den närmaste framtiden. Barometern omfattar företag med 1 49 anställda och baseras på telefonintervjuer

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 Arbetsmarknadens läge Augusti månad uppvisade tendenser till en försvagning av Stockholms arbetsmarknad. Antalet

Läs mer

2013:2 ISSN Stockholms Handelskammares rapport. Har företagen koll på vilka de rekryterar?

2013:2 ISSN Stockholms Handelskammares rapport. Har företagen koll på vilka de rekryterar? 213:2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Har företagen koll på vilka de rekryterar? Sammanfattning Hur förändrar lågkonjunktur och intåget av ny teknik företagens rekrytering? För femte

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2012 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Näringslivets efterfrågan på arbetskraft minskar tydligt. Samtidigt förändras förutsättningarna att

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 norrbottens län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Januari 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 3 JULI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning

Riksbankens Företagsundersökning Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2012 Riksbankens företagsundersökning i september 2012 Konjunkturen och priserna viker ned Riksbankens företagsundersökning i september 1 visar att konjunkturutsikterna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Konjunkturbarometern Augusti 2015

Konjunkturbarometern Augusti 2015 Konjunkturbarometern Augusti 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag för

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Konjunkturbarometern April 2015

Konjunkturbarometern April 2015 Konjunkturbarometern April 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 APRIL 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används som beslutsunderlag för den ekonomiska

Läs mer

Föregående kvartal Om Nettotal

Föregående kvartal Om Nettotal Under andra kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 37 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 46

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 stockholms län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 tyder på att konjunkturläget

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005 Konjunkturbarometern Kvartal April 25 Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm 28 april 25 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013 Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 213 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 APRIL 213 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN VÄSTMANLANDS LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 GOTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Konjunkturbarometern Februari 2015

Konjunkturbarometern Februari 2015 Konjunkturbarometern Februari 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 2 FEBRUARI 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer