Småföretagsbarometern

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Småföretagsbarometern"

Transkript

1 1

2 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län Sysselsättning Orderingång Omsättning... 8 Konjunkturindikatorn Lönsamhet Största konjunkturrisker procent ser goda expansionsutsikter...12 Hinder för expansion...14 Småföretagskonjunkturen län för län Prognos och utfall genom åren

3 Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern är i första hand en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar om den närmaste framtiden. Underlaget för Småföretagsbarometern utgörs av intervjuer med småföretag med minst en anställd och högst 49 anställda. Det är alltså företagarnas egen uppfattning om konjunkturläget som kommer till uttryck i redovisade index för konjunkturen. Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturindikator inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan Denna gång omfattar undersökningen 4431 företagare inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att svaren med fördel kan delas upp på länsnivå. Vi kan således mäta skillnader i konjunkturuppfattning hos rikets småföretag i samtliga län. De läsare som är intresserade av undersökningsmetodik och powerpoint-bilder kan hämta hem materialet från Swedbanks eller Företagarnas hemsida. Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Swedbank och Företagarna. Jörgen Kennemar (Swedbank), Lars Jagrén, John Eriksson, Rebecca Källström och Lotta Norberg (Företagarna) är författare till rapporterna. Vid genomförandet av intervjuerna har SIFO Research International medverkat. Det är vår förhoppning att Småföretagsbarometern på ett positivt sätt ska bidra till att öka kunskapen om och förståelsen för de små företagens stora betydelse för den svenska ekonomin. Swedbank och Sparbankerna Företagarna Så beräknas konjunkturindikatorn För att underlätta snabba svar ställs frågorna så att de kan besvaras utan hjälp av bokföring och statistik. a) Ja/nej b) Större, oförändrad eller mindre Småföretagsbarometerns konjunkturindikator består av nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar minus procentandelen negativa svar benämns nettotal. Ett värde över 0 innebär att det finns fler företag som har expanderat de senaste tolv månaderna än som har dragit ner. Ett värde under 0 innebär att det finns fler företag som dragit ner än som expanderat. Nettotalet visar alltså på hur snabbt tillväxten förändras, snarare än på en absolut nivå. Sedan adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar småföretagens konjunkturindikator. 3

4 Örebros näringslivsstruktur 98,9 procent av länets företag är små och de sysselsätter tillsammans 65 procent av länets totala antal privata sysselsatta (inkl. jordbruk). Örebro län Företag Arbetsställen Sysselsatta Privata företag varav småföretag (0-49 anst) Jordbruk Offentlig verksamhet Total Källa: SCB, Centrala företags- och arbetsställeregistret Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län Småföretagskonjunkturen i Örebro län ökar återigen efter några mätningar med fallande tillväxttakt. Nettotalet ökar från 36 till 73, vilket tillsammans med Västernorrland ger Örebro en delad tredjeplats i riket. Konjunkturen väntas stärkas något ytterligare under det kommande året. Örebroföretagens förväntningar ligger dock något under genomsnittet i landet. Sysselsättningstillväxten har stärkts sedan vårens mätning. Totalt sett är tillväxttakten något högre i Örebro än i riket som helhet. I industrisektorn är tillväxten fortfarande negativ, dvs fler företag drar ner på personalstyrkan än ökar den. Tjänsteföretagen redovisar en betydlig ökning. Industrin tror på ökad tillväxttakt under kommande år, medan tjänsteföretagen spår en liten avmattning. Tillväxten i orderingången fortsätter att utvecklas positivt i länet som uppvisar den fjärde högsta tillväxten i landet. Efter vårens nedgång är industrin nu på väg ikapp tjänstesektorns höga tillväxtnivå. Inför kommande år har Örebroföretagarna något lägre förväntningar än riket som helhet och båda sektorerna tror på en viss nedgång i tillväxttakten. Omsättningstillväxten i Örebro fortsätter för tredje mätningen i rad att mattas av. Nettotalet går från 18 till 14, vilket är strax under riksgenomsnittet på 15. Avmattningen sker främst i industrisektorn som går från nettotal 11 till 1. Inför det kommande året spås en återhämtning i tjänstesektorn, medan industriföretagen till följd av den svaga 4

5 orderingången räknar med fortsatt fallande omsättning följande år. Industrin är därvidlag mer pessimistisk än i något annat län i landet. Tillväxten av lönsamheten ökar igen efter nolltillväxt under våren. Nu ligger nettotalet på 21, vilket är över riksgenomsnittet för tjänstesektorn, 17. Inom industrin har andelen företag med ökande lönsamhet blivit fler, och andelen med vikande lönsamhet minskat, men Örebros industriföretag har fortfarande negativ lönsamhetstillväxt, nettotal procent av länets småföretag uppger att det finns goda expansionsutsikter på sikt, vilket är under riksgenomsnittet på 65 procent. Det främsta tillväxthindret hos småföretagen uppges vara en allmän ovilja att växa (22 procent) följt av brist på lämplig arbetskraft (19 procent). 5

6 Småföretagsbarometern Örebro län 1. Sysselsättning Sysselsättningstillväxten i länets småföretag ökar återigen i höstens mätning och ligger nu strax över riksgenomsnittet, på nettotal 10 jämfört med rikets procent av småföretagen uppger att arbetsstyrkan blivit större de senaste tolv månaderna, jämfört med 14 procent i våras. 12 procent uppger att man dragit ned på personal. Både tjänste- och industrisektorernas sysselsättningstillväxt har stärkts sedan vårens mätning. Industrin går från nettotal -11 till -1 och har därmed fortfarande negativ tillväxt, dvs fler företag drar ner på personalstyrkan än ökar den. Tjänstesektorn går från ett nettotal på 4 till 15. En fortsatt ökad tillväxttakt väntas inom industrin under den kommande tolvmånadersperioden, medan tjänstesektorn mattas av något. Industriföretagen tror att nettotalet går från -1 till 21, medan tjänsteföretagen spår att nettotalet för sysselsättningen minskar från 15 till 14. Industrisektorns utsikter ligger klart över rikets genomsnittliga, medan tjänsteföretagens förväntningar ligger lägre än riksgenomsnittet. 6

7 2. Orderingång Orderingången fortsätter utvecklas positivt i länet som uppvisar den fjärde högsta tillväxttakten i landet. Både industri- och tjänstesektorn har nu en ökad tillväxttakt, till skillnad från våren, då industrin uppvisade negativ orderingångstillväxt, dvs. att fler företag har minskande orderingång än ökande. Totalt sett är det 49 procent av företagen som uppger en ökande orderingång, vilket är den tredje högsta andelen i riket, medan 12 procent anger en vikande. Nettotalet ökar därmed från 22 till 37, betydligt starkare än riket i genomsnitt där nettotalet är 27. Länets sektorer utvecklas åt samma håll, även om tjänstesektorn har en högre tillväxttakt än industriföretagen. Industrin är därmed på väg ikapp tjänstesektorn efter vårens nedgång. Tjänstesektorn fortsätter öka tillväxttakten och noterar ett nettotal på 39, den tredje högsta noteringen i landet efter Västerbotten och Kronoberg. Under den kommande tolvmånadersperioden tror båda sektorerna på en dämpning av tillväxttakten där nettotalet väntas landa på 27, strax under rikets samlade förväntningar på 31. 7

8 3. Omsättning Omsättningstillväxten i Örebro ökar återigen efter en serie mätningar med minskande tillväxt. Nettotalet ökar från 14 till 26, vilket är över riksgenomsnittet på procent av företagen uppger att omsättningen ökat, vilket är i linje med riket som helhet, medan endast 15 procent anger att den har minskat, till skillnad från riksgenomsnittet på 22 procent. I likhet med för landet i stort räknar länets företagare med snabbare tillväxt i omsättningen kommande tolv månader. Uppdelat på delsektorer ser vi att både industrin och tjänstesektorn i Örebro ökar tillväxttakten under hösten. Industrins nettotal ökar från nettotal 4 till 15, vilket är i nivå med riksgenomsnittet för industrin, medan tjänstesektorn ökar från 16 till 29, vilket är över tjänstesektorns riksgenomsnitt, 21. Inför det kommande året spår båda sektorerna en förstärkt tillväxttakt i omsättningstillväxten. Sammantaget väntas nettotalet landa på 38 för länet, vilket är i linje med riket som helhet. 8

9 Konjunkturindikatorn Konjunkturen i Örebro har återigen ökat, efter några mätningar med fallande tillväxttakt. Nettotalet ökar från 36 till 73, vilket tillsammans med Västernorrland ger Örebro en delad tredjeplats i riket. Förväntningarna är att konjunkturen stärks ytterligare något under det kommande året. Örebroföretagens förväntningar ligger dock något under genomsnittet i landet. Efter vårens nedgång börjar nu industriföretagen komma ikapp tjänsteföretagen. Industriindikatorn ökar från -10 till 42, vilket är över industrin riksgenomsnitt på 38. Tjänstesektorn fortsätter sin klättring uppåt och landar på nettotal 88, vilket gör Örebros tjänsteföretag till de tredje snabbast växande efter Västernorrlands och Uppsalas. Det kommande året väntas tillväxten i tjänstesektorn minska något, från 88 till 82. Industrin tror på fortsatt uppgång och spår ett nettotal på 79, vilket är betydligt högre än genomsnittsförväntningarna i riket. 9

10 4. Lönsamhet Lönsamheten dikterar till stor del företagens möjligheter till att växa genom investeringar och/eller nyanställningar. Lönsamheten i Örebros tjänstesektor växer igen, efter nolltillväxt under våren. Nu ligger nettotalet på 21 vilket är över riksgenomsnittet för tjänstesektorn, 17. Inom industrin har andelen företag med ökande lönsamhet blivit fler, och andelen med vikande lönsamhet minskat, men Örebros industriföretag har fortfarande negativ lönsamhetstillväxt, nettotal -4. Lönsamheten förväntas öka i både industri- och tjänstesektorn under kommande år, till ett sammantaget nettotal på 35, vilket är över riksgenomsnittet. Industriföretagen tror att nettotalet landar på 17, vilket är under den förväntade nivån för industrin i riket som helhet. Tjänsteföretagen spår ett nettotal på 41, vilket är högre än förväntningarna hos tjänstesektorn i riket som helhet. Företagens prisförväntningar 43 procent av länets småföretag uppger att de kommer höja sina försäljningspriser under det kommande året, vilket är betydligt högre än vårens notering på 25 procent. Örebros småföretag har högre prisförväntningar än riket som helhet, sannolikt en följd av den stärkta konjunkturen under hösten. 10

11 Största konjunkturrisker Det är framför allt en risk som oroar Örebros företag vad gäller utsikterna för kommande år. Det är hur den svenska hemmamarknaden utvecklas, vilket anges av 38 procent av företagen. 18 procent anger nya konkurrenter på marknaden som största risk, medan utvecklingen av den internationella konjunkturen uppges vara den största konjunkturrisken av 9 procent av företagen. Hur den svenska hemmamarknaden utvecklas är den överlägset största konjunkturrisken för företagen i Örebro 11

12 61 procent ser goda expansionsutsikter 61 procent av Örebros företagare anser att det finns goda utsikter att expandera på sikt. Detta är en marginell nedgång jämfört med vårens 62 procent, och även lägre än riksgenomsnittet på 65 procent. 12

13 Trots att de båda delsektorerna nu utvecklas åt samma håll har en betydligt mindre andel av industriföretagen goda expansionsutsikter jämfört med tjänsteföretagen (43 respektive 67 procent). Industrin ligger också under riksgenomsnittet, medan tjänsteföretagen ligger strax över. 13

14 Hinder för expansion Det största tillväxthindret som Örebro läns småföretag upplever är att man inte vill växa. Det anges av 22 procent av företagen. Detta problem är betydligt större i länet än genomsnittligt i landet (14 procent). Knappt vart femte företag (19 procent) anger brist på lämplig arbetskraft som det största hindret, medan 17 procent uppger svag efterfrågan. Man kan också notera att drygt vart fjärde företag i länet tvingats tacka nej till order på grund av brist på lämplig arbetskraft. Problemet är störst inom industrin där andelen är 41 procent. 14

15 Småföretagskonjunkturen län för län Uppsala upplever den starkaste småföretagskonjunkturen i landet. Länet låg på andra plats i vårens mätning och uppvisar nu en ännu starkare tillväxt. Också i de tre senaste mätningarnas topplän Västerbotten fortsätter tillväxten om än i dämpad takt vilket är naturligt efter de senaste årens snabba expansion. Gotland hamnar även i höstens mätning sist bland Sveriges län, även om tillväxten i länet förbättrats avsevärt. Sammantaget kan vi notera att den konjunkturförbättring som företagen räknade med i våras har blivit verklighet under sommaren och hösten. Detta avspeglas i att 18 län redovisar en starkare konjunktur, och endast tre en försvagning. De största förbättringarna noteras i Blekinge som går från 8 till 66, och Gävleborg som ökar från 9 till 59. Den största dämpningen sker i Västerbotten som går 78 till 62. Totalt i riket stiger konjunkturindikatorn från 31 till 54. Uppdelat på sektorer stiger industriindex från 7 till 38, medan tjänsteindex ökar 41 till 62. Det högsta konjunkturindex för industrisektorn redovisas för Uppsala med mycket starka 118, det svagaste i Halland med -6. Västernorrland toppar tjänstesektorn med index 106, medan Gotland ligger sist med index 36. Förväntningarna inför det kommande året pekar på att tillväxten ytterligare ökar och det samlade konjunkturindex väntas stiga till 85. Mest optimistiska är företagen i Jönköping, Stockholm och Östergötland. Alla län utom Uppsala, Kalmar, Västernorrland och Jämtland spår en starkare konjunktur under kommande år. 15

16 16

17 Prognos och utfall genom åren Småföretagsbarometern är i första hand en undersökning som tar temperaturen på småföretagens konjunkturläge. Men vi ställer även frågor om hur småföretagen tror att konjunkturen ser ut ett år in i framtiden. Till skillnad från andra prognosmakare kan småföretagen inte revidera prognoserna allteftersom ny information dyker upp. Trots denna nackdel är småföretagarna relativt skickliga på att förutsäga konjunkturen på ett års sikt, även om de speciellt under de senaste åren haft en tendens att vara överoptimistiska (se diagrammet nedan). Vi kan konstatera att efter konjunkturutvecklingen under de senaste årens mätningar blivit svagare än förväntat. Vi kan dock också se att efter uppgången det senaste halvåret ligger konjunkturindikatorn ungefär på den nivå som företagen förväntade sig för ett år sedan. Nu räknar dock företagen med en fortsatt starkare konjunktur och snabbare tillväxt under det kommande året, både i industri- och i tjänstesektorn. På riksnivå spår småföretagen att konjunkturindikatorn uppmäts till 85 på ett års sikt, vilket historiskt sett är en nivå som indikerar god tillväxt och sysselsättningsökning. 17

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 212 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2001

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2001 Konjunkturbarometer Norrland Hösten 21 Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Trävaruindustri 5 Massa- och pappersindustri 6 Verkstadsindustri 7 Byggnadsindustri 8 Industriinvesteringar

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra VÅREN OCH HÖSTEN 2 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkning, totalt... 4 Transportmedelsindustri.....5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk industri...

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 STOCKHOLMS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 STOCKHOLMS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 STOCKOLMS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Julia Asplund och Erik uldt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa

Läs mer

Fortsatt stark bostadsmarknad

Fortsatt stark bostadsmarknad Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2013 Fortsatt stark bostadsmarknad Bankerna allt viktigare Fritidshus - Korta avstånd och bra läge lockar mest Mäklarsamfundet

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

VÄLFÄRDS- SKAPARNA. En analys av småföretagens betydelse för kommunernas skatteintäkter

VÄLFÄRDS- SKAPARNA. En analys av småföretagens betydelse för kommunernas skatteintäkter VÄLFÄRDS- SKAPARNA En analys av småföretagens betydelse för kommunernas skatteintäkter Rapport September 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Om undersökningen... 2 99 procent av alla företag

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

företag till salu vem tar över företagen när 40-talisterna går i pension?

företag till salu vem tar över företagen när 40-talisterna går i pension? företag till salu vem tar över företagen när 40-talisterna går i pension? april 2009 2 generationsskifte,, April 2009 Innehåll sid Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Även företagarna blir äldre 5 3. Hur

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Kronobergs län Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Ronnie Kihlman, Analysavdelningen Sida: 3 av 58 2013-12-12 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Text: Julia Asplund, Analysavdelningen Erik Huldt, Analysavdelningen Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Sidan 3 Småhusmarknaderna accelererar Sidan 6 Försiktiga förväntningar Sidan 7 Dämpad uppgång i Stockholm Sidan 9 Stabilt uppåt i Göteborg Sidan 11 Malmö i täten

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SVAGARE KRONA STÖDJER INDUSTRIN OCH GER HÖGRE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning SVAGARE KRONA STÖDJER INDUSTRIN OCH GER HÖGRE PRISER Riksbankens Företagsundersökning SVAGARE KRONA STÖDJER INDUSTRIN OCH GER HÖGRE PRISER Maj 2015 Riksbankens företagsundersökning i maj 2015 1 Riksbankens företagsundersökning i maj visar att konjunkturen

Läs mer

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 2 (22) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 UTMANINGAR I LÄNET... 4 SKILLNADER I LÄNET... 4 OMVÄRLDSBILD... 4 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer