Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagarnas Entreprenörsindex 2013"

Transkript

1 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men fortsatt tillväxtvärk... 5 Utveckling per delkomponent... 6 Utvecklingen på länsnivå... 7 Länsvisa resultat... 9 Blekinge... 9 Dalarna... 9 Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland VGL Örebro Östergötland Resultat per delkomponent Nettotillväxt i bolagsstock Tillväxt inom företag Attityd till företagande februari

3 Sammanfattning Företagarnas entreprenörsindex mäter hur entreprenörskapet i Sveriges olika län förändrats och ser ut i förhållandena till varandra. Indexet består av tre delkomponenter; nettotillväxt av antalet aktiebolag i förhållande till befolkningen, andelen företag som ökat sysselsättningen, samt befolkningens attityder till företagande. Resultatet av index redovisar som poäng per län. Företagarklimatet, mätt som entreprenörsindex, har förbättrats sedan Högst index finns i Stockholm, Gotland och Jämtland. Lägst i Kronoberg, Västernorrland och Kalmar. Index har stigit i samtliga län. Förbättringen beror framför allt på att antalet företag stigit. Däremot har andelen växande företag blivit något lägre, dvs fler företag men få som växer. Den viktigaste slutsatsen på nationell nivå kan därmed summeras som: Lätt att starta företag men svårt att växa. Skillnaderna mellan länen är betydande vad gäller de ingående delkomponenterna. Det finns t ex tre gånger som många företag per tusen invånare i Stockholm jämfört med Kalmar. Å andra sidan har Stockholm hälften så hög andel företag som ökat sysselsättningen jämfört med Gotland som ligger högst i den kategorin. Vad gäller attityder till företagande är skillnaderna mindre. Högst poäng på antal företag får Stockholm lägst Kalmar. Högst poäng på tillväxt får Gotland lägst Stockholm Högst poäng attityd får Stockholm lägst Kronoberg. Stockholm redovisar den största förbättringen sedan 2004, och Kalmar den lägsta. Även Halland, Uppsala och Västar Götaland uppvisar snabba ökningar, medan Blekinge och Östergötland har den svagaste förbättringen. Inledning Det är i de små företagen som tillväxten sker och har skett de senaste tjugo åren. Runt 1,6 miljoner människor i Sverige sysselsätts i små företag. Drygt 99 procent av landets företag är småföretag. Sedan 1991 har fyra av fem nya jobb tillkommit i företag med färre än 50 anställda. Sveriges ekonomi och välfärd är alltså beroende av att de små företagen går bra och kan fortsätta att anställa. Allt talar dessutom för att småföretagens betydelse kommer att öka ytterligare framöver. Med allt mer öppna marknader, snabb teknikutveckling och hård internationell konkurrens ställs nya krav på svenska företag. Det är omöjligt att styra eller förutsäga vart utvecklingen går. Det går inte att idag peka ut framtidens vinnande företag eller sektorer. Men en sak är säker vad gäller framtiden: nyföretagandet, småföretagen och företagarna blir allt viktigare. För att på ett enkelt sätt belysa hur förutsättningarna för entreprenörskap förändrats har Företagarna tagit fram ett Entreprenörsindex som avser att vara en lättfattlig mätning på hur entreprenörskapet i Sveriges olika län förändrats och ser ut i förhållandena till varandra. Det gör inte anspråk på att vara tungt vetenskapligt, utan avser att på ett enkelt sätt att lyfta några avgörande faktorer för ökat företagande och tillväxt. Vi vill därmed lyfta företagarfrågorna på ett enkelt sätt. Vi vill också lyfta dem på en nivå länsnivån som i ganska hög grad inte alls finns i debatten eller andra mätningar. Vi vill inspirera till diskussion och jämförelser mellan och inom länen. februari

4 Så gjordes Entreprenörsindex Rapporten bygger på tillgänglig offentlig statistik och undersökningar över antalet företag, företagstillväxt och attityder till företagande. Vi har analyserat data på länsnivå från De tre variabler som ingår i undersökningen är: Nettotillväxt i bolagsstocken: Här tittar vi på antalet nystartade AB minus antalet avslutade AB i förhållande till 1000 invånare i området. Tillväxt inom företag: Här tittar vi på andelen företag i bolagsstocken som har vuxit i personal. Attityd till företagande: Här tittar vi på andelen som är positivt inställda till att själva bli företagare i respektive region. Andelarna för de tre delkomponenterna är av naturliga skäl olika stora. Det går därmed inte direkt att summera dem till ett samlat index. För att kunna lägga samman dessa värden väljer vi därför att normera svaren så att de andelarna kan jämföras 1. Nästa fråga gäller hur de tre delkomponenterna ska viktas. Vi har därvidlag valt att ge störst vikt åt företagens tillväxt, medan attityden till företagande får en något lägre vikt. Att ha påvisad ökad personalstyrka torde betyda mer för tillväxt och även för det faktiska företagarklimatet än en ökad attityd bland befolkningen, som främst har betydelse på lite längre sikt. När vi ska väga samman de tre kategorierna till ett enda resultat har vi därför valt att ge Nettotillväxt i bolagsstock: 30 procents vikt Tillväxt inom företag: 50 procents vikt Attityd till företagande: 20 procents vikt 1 Detta gör vi genom att vi väljer Nettotillväxt i bolagsstocken som basnivå (där medeltalet för nationen ligger på 1,36 nya företag per tusen invånare). Talet 1,36 motsvarar 136 procent rent matematiskt. Vi vill därför att Tillväxt inom företag och Attityd till företagande ska få samma medeltal. Detta för att vi då får lika stora bitar att leka med. Värdena för Tillväxt inom företag (som har ett medel på 6,8 procent) multipliceras därför med 19,86. Och värdena för Attityd till att bli företagare (som har ett medel på 7,1 procent) multipliceras därför med 18,4. februari

5 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men fortsatt tillväxtvärk Från nivån 100 år 2004 har rikets totala Entreprenörsindex stigit till 167 år Bakom uppgången ligger framför allt en ökning av nettostocken av företag (Se höger). Man kan tydligt se de negativa effekterna av finanskrisen som påverkade index relativt kraftigt. Framför allt utvecklades tillväxten av antalet företag svagt, till följd av lägre nyföretagande och stigande antal konkurser. Uppdelat på länsnivå är skillnaderna betydande mellan de olika länen. För 2011 ligger Stockholm i topp följt av Gotland och Jämtland. Sist finner vi Kalmar, Västernorrland och Kronoberg. Entreprenörsindexår2011 Stockholms förstaplats beror framför allt på att länet har överlägset högst andel företag i förhållande till befolkningen. Även vad gäller attityderna till företagande ligger Stockholm i topp. Det stora antalet företag medför dock att andelen tillväxande företag i länet är relativt låg. Vad avser Kalmar på jumboplatsen är det framför allt antal företag som drar ned länet, men också attityderna till företagande är låga jämfört med landet i stort. februari

6 Utveckling per delkomponent Totalt sett har entreprenörsindex stigit sedan 2004, men utvecklingen uppvisar stora skillnader för de tre delkomponenterna. Antalet företag har totalt sett ökat snabbt, medan andelen företag som växer sysselsättningsmässigt tvärtom minskat. Attityderna till företagen är i stort sett oförändrade, eller något sjunkande. Vad gäller lättheten att starta företag har en rad viktiga reformer genomförts de senaste åren, t ex en halvering av kravet på aktiekapital från till kronor och borttagandet av revisionsplikten för de minsta företagen. Att andelen företag som växer sysselsättningsmässigt sjunkit något, är delvis en effekt av ökningen av antalet företag, och sannolikt delvis även en effekt av att den nya tekniken gör det möjligt att växa nätverksmässigt utan att växa sysselsättningsmässigt. Men det visar också på den tillväxtvärk och de tillväxthinder som möter många små företag. Enligt den senaste småföretagsbarometern uppger ca 60 procent av småföretagen att det finns goda expansionsmöjligheter. Samtidigt visar entreprenörsindex att endast en bråkdel av företagen verkligen växer sysselsättningmässigt. Att lindra tillväxtvärken är den stora uppgiften för näringspolitiken framöver. Attityden till företagande har totalt sett fallit något sedan Tvärt emot vad man kunde trott, förbättrades attityderna till företagande något under krisen , måhända en effekt av att de små företagen red ut krisen betydligt bättre än de större, för att därefter åter sjunka något. Med tanke på den allt större insikten om entreprenörskapets betydelse, införandet av entreprenörskap i utbildningen mm är det oroväckande att attityderna inte förbättrats. Slutsatsen av analysen på komponentnivå kan i korthet sammanfattas; lättare att starta företag, men fortfarande svårt att växa. februari

7 Utvecklingen på länsnivå Samtliga län redovisar en förbättring av Entreprenörsindex mellan Även i detta fall är det dock stor skillnad mellan de olika länen. Stockholm redovisar den största förbättringen, och Kalmar den lägsta. Även Halland, Uppsala och Västra Götaland uppvisar snabba ökningar, medan Blekinge och Östergötland har den svagaste förbättringen. Vid den första mätningen 2004 redovisade Gotland den högsta poängen, följt av Jämtland och Halland. På de tre sista platserna återfinns Jönköping, Kronoberg och Västra Götaland. Utvecklingen per län och år framgår av tabellen nedan. Entreprenörsindex Län Blekinge 131,9 121,6 127,8 139,3 144,0 120,2 127,2 149,8 Dalarna 124,2 123,0 128,8 128,4 136,9 123,8 144,6 157,3 Gotland 169,9 161,7 164,6 184,4 199,0 148,4 183,7 200,1 Gävleborg 115,6 119,8 125,0 132,0 137,6 125,3 145,5 142,5 Halland 135,3 135,6 135,2 158,1 151,7 132,3 162,3 193,1 Jämtland 159,2 145,2 164,1 160,9 146,1 142,7 170,6 198,4 Jönköping 112,0 114,8 121,5 121,5 130,0 111,1 135,1 151,9 Kalmar 125,4 125,4 139,5 136,8 141,5 124,4 140,7 132,4 Kronoberg 112,0 113,2 126,4 125,0 121,2 111,3 132,2 138,7 Norrbotten 122,7 114,7 131,7 146,6 136,6 120,5 150,2 157,4 Skåne 120,7 115,3 132,2 137,5 139,8 119,7 141,0 163,0 Stockholm 116,4 101,8 130,9 151,3 142,2 130,2 178,7 216,2 Södermanland 115,5 111,8 121,4 128,9 135,1 120,6 140,6 155,7 Uppsala 128,4 121,9 136,1 137,3 141,5 132,1 163,4 175,9 Värmland 130,1 122,8 130,2 148,2 147,1 125,2 134,6 165,1 Västerbotten 119,9 115,3 105,3 126,7 128,5 109,9 131,4 157,0 Västernorrland 121,1 120,8 125,6 142,1 137,4 122,7 131,8 138,0 Västmanland 119,9 124,1 116,9 143,8 131,4 112,9 144,9 157,7 VGL 110,1 100,2 110,6 120,6 124,4 107,5 137,1 156,5 Örebro 124,0 109,6 120,2 137,4 140,0 113,6 138,4 147,2 Östergötland 129,3 122,9 135,1 137,8 136,0 119,4 136,4 149,6 Riket 115,7 109,9 122,9 133,1 133,5 118,3 147,5 167,5 februari

8 Avslutning Småföretagen har varit den svenska ekonomins draglok i 20 år. Med allt mer öppna marknader, snabb teknikutveckling och hård internationell konkurrens ställs nya krav på svenska företag. Det är omöjligt att styra eller förutsäga vart utvecklingen går. Det går inte att idag peka ut framtidens vinnande företag eller sektorer. Men en sak är säker vad gäller framtiden: nyföretagandet, småföretagen och företagarna blir allt viktigare. I dagens läge är det extra viktigt att prioritera insatser som ger nya och växande företag som kan ta oss förbi ekonomisk oro och kris till tillväxt och välstånd. Det gäller för regeringen att skicka rätt signaler genom effektiva åtgärder som skapar tillväxt. Det har blivit lättare att starta företag under de senaste 8 åren, inte minst tack vare lägre krav på aktiekapital, men det finns fortfarande stora tillväxthinder. Enligt den senaste småföretagsbarometern uppger ca 60 procent av småföretagen att det finns goda expansionsmöjligheter. Samtidigt visar entreprenörsindex att endast en bråkdel av företagen verkligen växer sysselsättningmässigt. Att lindra tillväxtvärken är den stora uppgiften för näringspolitiken framöver. Det finns en rad åtgärder som skulle gör det lättare för de små företagen att växa. Företagarna vill här lyfta fram tre långsiktiga och strukturella åtgärder på nationell nivå som kan ge den tillväxt i sysselsättning i småföretag som Sverige behöver. 1. Gör det billigare att anställa och växa. För att Sverige ska vara konkurrenskraftigt behövs ett skattesystem som uppmuntrar nyföretagande, expansion och nyanställningar. Sverige behöver en genomgripande skattereform, men som steg på vägen mot detta vill Företagarna bland annat sänka arbetsgivaravgifterna genom att ta bort den allmänna löneavgiften för de små företagen. En sänkning av arbetsgivaravgifterna ger utrymme för fler växande företag och skapar många nya jobb. 2. Förbättra företagens finansieringsmöjligheter. Företagen pressas mellan svårigheter att få banklån, långa betaltider och en svagare konjunktur. Investeraravdraget är en viktig åtgärd, men mer behövs, Ett viktigt steg är att beskatta personaloptioner som kapital och inte som tjänst. Det skulle både öka tillgången på kapital och göra det lättare för företag att knyta till sig nyckelmedarbetare. Regeringens förslag att införa Europas hårdaste kapitaltäckningskrav för bankerna riskerar att ytterligare försvåra småföretagens möjligheter att få krediter och bör därför inte genomföras. 3. Öppna upp nya marknader. LOV, RUT- och ROT-avdrag är utmärkta exempel på åtgärder som skapar nya tillväxtmarknader. Ett vinstförbud för välfärdsföretag skulle slå orimligt hårt mot alla små företag i sektorn. Dessutom behövs närmare samverkan mellan universitet och högskolor och näringslivet. Där finns kunskap och resurser för att hjälpa företagen att utveckla sin verksamhet. Regeringens satsningar på forskning och innovation behöver därför anpassas bättre för de små företagens behov och förutsättningar. februari

9 Länsvisa resultat Nedan redovisas index per län och variabler. Blekinge Dalarna februari

10 Gotland Gävleborg Halland februari

11 Jämtland Jönköping Kalmar februari

12 Kronoberg Norrbotten Skåne februari

13 Stockholm Södermanland Uppsala februari

14 Värmland Västerbotten Västernorrland februari

15 Västmanland VGL Örebro februari

16 Östergötland februari

17 Resultat per delkomponent Nettotillväxt i bolagsstock februari

18 Tillväxt inom företag februari

19 Attityd till företagande februari

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Unga företagare Unga företagare med utländsk bakgrund känner av samma villkor som utrikes födda företagare generellt

Unga företagare Unga företagare med utländsk bakgrund känner av samma villkor som utrikes födda företagare generellt EGET FÖRETAGANDE BLAND UTRIKES FÖDDA Inledning Nyförtagandet i Sverige har aldrig varit så högt sedan mätningarna startade 1987, konstaterar Nutek i sin årsbok 2006. Var femte nyföretagare är en person

Läs mer

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Sammanfattning Antalet

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer