Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 2009"

Transkript

1 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 27 MAJ 29

2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning till detta. Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet och finansieras till största delen med statsanslag. I likhet med andra myndigheter har Konjunkturinstitutet en självständig ställning och svarar själv för de bedömningar som redovisas. Konjunkturbarometern är en rapport som sammanställer företagens och hushållens syn på ekonomin. Rapporten publiceras varje månad. I Konjunkturbarometern Företag intervjuar Konjunkturinstitutet 4-84 företag i näringslivet om utfall, nuläge och förväntningar om framtiden. Var tredje månad (januari, april, juli och oktober) genomförs en så kallad kvartalsundersökning. Skillnaden mellan dessa och övriga månader är att urvalen oftast är större och frågorna fler. I Konjunkturbarometern Hushåll intervjuas varje månad 15 svenska hushåll. Undersökningen ger snabba kvalitativa indikationer om hushållens planerade inköp av kapitalvaror, deras attityder till den ekonomiska situationen i Sverige och för det egna hushållet samt inflation och sparande. Alla EU-länder genomför liknande tendensundersökningar och frågorna i Konjunkturinstitutets barometrar är harmoniserade enligt EU:s riktlinjer. Resultaten för hela EU publiceras varje månad på EU-DG ECFIN:s hemsida; DG ECFIN delfinansierar medlemsländernas barometerundersökningar. Rapporten och siffermaterialet kan laddas ner från Konjunkturinstitutets hemsida, KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12-14, BOX 3116, SE STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: se HEMSIDA: ISSN

3 Innehåll Barometerindikatorn...5 FÖRETAG Sammanfattning...9 Tillverkningsindustri... 1 Byggindustri Detaljhandel Privata tjänstenäringar Kredit- och finansieringsvillkor inom näringslivet Konfidensindikatorer Diagram- och tabellbilaga HUSHÅLL Sammanfattning Diagrambilaga METOD Barometerindikatorn Företag Hushåll... 51

4

5 Barometerindikatorn. Maj 29 5 Barometerindikatorn Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget, visar på en något starkare utveckling i maj. Indikatorn steg med drygt 6 enheter mellan april och maj och både företag och hushåll bidrar till uppgången. Men trots förbättringen signalerar indikatorn fortfarande att läget i svensk ekonomi är mycket svagare än normalt. Barometerindikatorn Medel Max Min Mar 9 Apr 9 Maj 9 Läget 1 116,5 7,6 71,8 7,6 77, Läget inom tillverkningsindustrin och de privata tjänstenäringarna har förbättrats något mellan april och maj och konfidensindikatorerna har ökat med 4 enheter vardera. Läget inom detaljhandeln har successivt förbättrats sedan årsskiftet och konfidensindikatorn steg 12 enheter i maj. Läget inom dessa sektorer är dock fortfarande betydligt svagare än normalt. Konfidensindikatorn för byggindustrin ökade med 1 enheter mellan april och maj. Trots uppgången är läget inom byggsektorn fortfarande svagare än normalt >11 mycket starkare ekonomi än normalt (++) 1-11 starkare ekonomi än normalt (+) 9-1 svagare ekonomi än normalt (-) <9 mycket svagare ekonomi än normalt (--) 7 6 Hushållens syn på ekonomin har ljusnat jämfört med i april och konfidensindikatorn (CCI) har ökat med 1 enheter. Men trots uppgången indikerar nivån på CCI att hushållen fortfarande är mycket dystrare än normalt. Bidrag till barometerindikatorn från de olika sektorerna Vikt (%) Jämfört med förra månaden Tillverkningsindustri 4 positivt Byggindustri 5 positivt Detaljhandel 5 positivt Privata tjänstenäringar 3 positivt Hushåll 2 positivt Barometerindikatorn visar det aktuella stämningsläget i svensk ekonomi. Indikatorn som baseras på månadsurvalet är en sammanvägning av frågorna som ingår i konfidensindikatorerna för företag och hushåll. Konfidensindikatorn är en sammanvägning av flera frågor och sammanfattar läget i en bransch. Vilka frågor som ingår för olika branscher hittar du på sidan 5 (Företag) och sidan 53 (Hushåll). Läget används för att på ett enkelt sätt åskådliggöra hur stark eller svag den ekonomiska situationen är i olika branscher. Läs mer om Läget på sidan 5.

6

7 Konjunkturbarometern Företag Månad

8

9 Konjunkturbarometern Företag Månad. Maj 29 9 Sammanfattning För första gången på två år har konfidensindikatorn för näringslivet stigit två månader i rad. I maj steg indikatorn sex enheter och alla sektorer inom näringslivet bidrog i positiv riktning. Indikatorn visar dock fortfarande på att läget i näringslivet är mycket svagare än normalt och flertalet företag räknar med fortsatta personalnedskärningar. Näringslivets finansieringsmöjligheter förbättrades en aning i maj. Nu uppger 36 procent av företagen att det är svårare eller avsevärt svårare än normalt att finansiera verksamheten, jämfört med 39 procent i april. Totala näringslivet Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden Såväl orderingång som produktion har fallit ytterligare de senaste månaderna, men det är samtidigt färre industriföretag som redovisar minskningar jämfört med tidigare. Tillverkningsindustrins förväntningar är dessutom inte lika pessimistiska och produktionen väntas bli i det närmaste oförändrad de kommande månaderna. Sysselsättningsplanerna är dock fortsatt lika dystra och företagen räknar med omfattande nedskärningar. Konfidensindikatorn för industrin steg 4 enheter från april till maj. Även konfidensindikatorn för byggindustrin vände upp i maj. Uppgången beror främst på att andelen företag som förutser en försämring har minskat något. Läget i branschen är fortfarande svagare än normalt, men det är betydande skillnader mellan de olika verksamhetsområdena. Ljuspunkterna återfinns huvudsakligen bland företag som till största delen är verksamma inom väg- och anläggningsbyggande Konfidensindikatorn Genomsnitt Branscher på väg upp Sågverk Övrig trävaruindustri Massaindustri Pappers- och pappindustri Handel med motorfordon Sällanköpsvaruhandel Branscher på väg ner Fastighetsförvaltare Läget för detaljhandeln har successivt förbättrats sedan årsskiftet. Konfidensindikatorn steg 12 enheter i maj, men trots uppgången är läget i branschen fortfarande mycket svagare än normalt. Försäljningsvolymen inom detaljhandeln har varit ungefär oförändrad de senaste månaderna och företagens förväntningar indikerar en oförändrad försäljningsvolym även för de närmaste månaderna. Optimismen är liksom tidigare störst inom livsmedelshandeln som räknar med en ökad försäljning. Efterfrågan för de privata tjänstenäringarna har minskat påtagligt de senaste månaderna och även sysselsättningsutvecklingen har varit svag. Närmare 4 procent av företagen har genomfört personalnedskärningar. Företagens förväntningar på efterfrågan är dock inte lika dystra som tidigare och sammantaget räknar man med en stabilisering de närmaste månaderna. Sysselsättningen väntas dock fortsätta att minska i ungefär samma omfattning som tidigare. Finansieringsvillkoren för näringslivet förbättrades något i maj jämfört med månaden innan. 36 procent av företagen uppger nu att det är svårare eller avsevärt svårare än normalt att finansiera verksamheten, jämfört med 39 procent i april. Det främsta hindret för företagen att finansiera sin verksamhet är möjligheten att få banklån, men ett nästan lika stort problem är möjligheten att finansiera med eget kapital. Den tydligaste förbättringen har skett i byggindustrin, där andelen företag med finansieringsproblem har sjunkit från 5 till 39 procent sedan förra månaden. Läget är bra inom Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri Annan elektroindustri Livsmedelshandel Läget är svagt inom Textil-, beklädnads- och lädervaruindustri Kemisk industri Förlag, grafisk o annan reproindustri Jord- och stenvaruindustri Gummi - och plastvaruindustri Järn- och stålverk Metallvaruindustri Maskinindustri Motor- och släpfordonsindustri Annan transportmedelsindustri Byggindustri Hotell och restauranger Researrangörer och resebyråer Transport Post och telekommunikation Fastighetsmäklare Uthyrning Datakonsulter och dataservice Uppdragsverksamhet

10 1 Konjunkturbarometern Företag Månad. Maj 29 Tillverkningsindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden Tillverkningsindustri Tillverkningsindustrins genomsnitt för Tillverkningsindustri Orderingång, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Industriproduktionen på väg mot en stabilisering : Tillverkningsindustrin rapporterar en fortsatt minskning av orderingången för de senaste månaderna. Den här gången är det dock något färre företag som redovisar en minskning jämfört med tidigare. Enstaka branscher uppger att exportorderingången till och med har ökat. Detta gäller främst elektro- och kemisk industri samt sågverk. Bedömningen av orderläget totalt sett har inte ändrats nämnvärt de senaste månaderna och 6 procent av industriföretagen är missnöjda med orderstockens storlek. Även bedömningen av lagren är i stort sett oförändrad jämfört med tidigare. Närmare 4 procent av företagen uppger att färdigvarulagren är för stora. Produktionsvolymen har minskat ytterligare, men också här är det färre företag än tidigare som rapporterar en minskning. Flertalet industribranscher redovisar fortfarande lägre volymer, men i teleprodukt- och kemisk industri har produktionsvolymen ökat. Bilden är mer enhetlig om sysselsättningen och i stort sett samtliga branscher uppger att antalet anställda har minskat de senaste månaderna Hemmamarknaden, utfall Exportmarknaden, utfall : Industriföretagen är inte lika pessimistiska som tidigare och produktionsvolymen väntas bli i det närmaste oförändrad de närmaste månaderna. Betydligt färre branscher räknar med lägre volymer jämfört med tidigare, samtidigt som enstaka branscher nu planerar för en ökning av produktionsvolymen. Det är framför allt livsmedels-, trävaru- och massaindustrin som förutser en ökning. När det gäller sysselsättningsutvecklingen är dock bilden oförändrat dyster. I stort sett samtliga branscher räknar med fortsatta nedskärningar under perioden. Försäljningspriserna väntas totalt sett minska något på såväl hemma- som exportmarknaden. Tillverkningsindustri Antalet anställda, säsongrensade värden

11 Konjunkturbarometern Företag Månad. Maj Byggindustri Konfidensindikatorn vände uppåt : Efter att ha minskat mer än 7 enheter sedan hösten 28 vände konfidensindikatorn för byggindustrin upp i maj. Indikatorn steg 1 enheter, främst beroende på att andelen företag som förutser en försämring har minskat något. Men läget i branschen är fortfarande svagare än normalt. Såväl orderingång som byggande och sysselsättning har fortsatt att minska och två tredjedelar av företagen rapporterar ytterligare sänkningar av anbudspriserna. Men det är stora skillnader mellan de olika verksamhetsområdena inom byggindustrin. Bland företag med huvudsaklig inriktning mot husbyggande är läget fortfarande mycket dystert, medan ljuspunkterna återfinns bland företag som till största delen är verksamma inom väg- och anläggningsbyggande. Här har såväl byggande som sysselsättning upphört att falla och företagen är relativt nöjda med orderläget. Byggindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för : Byggindustrin räknar sammantaget med fortsatt minskat byggande de närmaste månaderna och sysselsättningen väntas falla ytterligare. Skillnaderna mellan de olika verksamhetsområdena kvarstår. Företag som till största delen är inriktade mot husbyggande räknar med en fortsatt försämring, medan företag inom väg- och anläggningsverksamhet bedömer att såväl byggande som sysselsättning blir ungefär oförändrat under perioden. Detaljhandel Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden Detaljhandel Läget successivt bättre : Försäljningsvolymen inom detaljhandeln har varit i stort sett oförändrad de senaste månaderna efter en påtaglig minskning under vintermånaderna. Konfidensindikatorn har stigit cirka 25 enheter sedan bottennoteringen i december och i maj var ökningen 12 enheter. Trots uppgången är dock läget fortfarande mycket svagare än normalt. Läget är liksom tidigare klart bäst i livsmedelshandeln, medan missnöjet är störst inom handel med motorfordon. Det är samtidigt inom handel med motorfordon som förbättringen är tydligast. Efter ett år med minskad försäljning tycks nu läget i branschen vara på väg mot en stabilisering. Sammantaget har sysselsättningen i detaljhandeln minskat ytterligare under perioden Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för 2-29 Butiksshandel med textilier, kläder och skor Försäljningsvolymen, säsongrensade värden : Försäljningen inom detaljhandeln väntas totalt sett bli ungefär oförändrad de närmaste månaderna. Optimismen är störst bland livsmedelshandlarna som förutser en ökad försäljning. Såväl sällanköpsvaruhandel som handel med motorfordon räknar med en i det närmaste oförändrad försäljningsvo

12 12 Konjunkturbarometern Företag Månad. Maj 29 Privata tjänstenäringar Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden Privata tjänstenäringar Antalet anställda, säsongsrensade värden Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för lym. Sysselsättningen bedöms dock fortsätta att minska, utom i livsmedelshandeln där man planerar att utöka personalstyrkan. Försäljningspriserna förutses stiga i relativt måttlig omfattning i samtliga branscher. Privata tjänstenäringar Tjänstesektorn förutser en stabilisering av efterfrågan de närmaste månaderna : Efterfrågan för de privata tjänstenäringarna har fortsatt att falla de senaste månaderna. Nästan samtliga branscher rapporterar en minskning, men det finns ett par undantag. Undantagen är finansiell verksamhet som redovisar en ökning och fastighetsmäklarna uppger att efterfrågan varit ungefär oförändrad. Bedömningen av uppdragsvolymen inom tjänstesektorn har inte ändrats nämnvärt sedan årsskiftet och drygt hälften av företagen är missnöjda med volymen på inneliggande uppdrag. Sysselsättningen har fortsatt att falla och närmare 4 procent av tjänsteföretagen redovisar nedskärningar. Endast fastighetsbranscherna har kunnat hålla en oförändrad personalstyrka de senaste månaderna. Försäljningspriserna har totalt sett minskat något under perioden. : Tjänsteföretagens förväntningar pekar mot en stabilisering av efterfrågeutvecklingen de närmaste månaderna. Sysselsättningen väntas dock fortsätta att minska i ungefär samma omfattning som tidigare. Närmare 4 procent av tjänsteföretagen förutser nedskärningar under perioden. Fastighetsbranscherna räknar dock med att antalet anställda även fortsättningsvis blir ungefär oförändrad. Observera att tidsserierna för de privata tjänstenäringarna startar 23. Det innebär att genomsnittet för konfidensindikatorn baseras på en kort period som samtidigt har präglats av god tillväxt. Exempelvis får begreppet svagare än normalt en annan innebörd för tjänstesektorn än för sektorer som har undersökts under en längre period med såväl hög- som lågkonjunkturer.

13 Konjunkturbarometern Företag Månad. Maj Kredit- och finansieringsvillkor inom näringslivet Bakgrund De senaste månadernas turbulens på de finansiella marknaderna medför problem för företagen att finansiera sin verksamhet, till exempel genom att bankernas kreditgivning stramas åt eller genom att marknaderna för företagsobligationer och -certifikat fungerar sämre. Finansieringsproblem gör det svårt att dels få fram nödvändig likviditet för den dagliga driften, dels hämmar det företagens investeringar. För att bidra till bilden av den finansiella turbulensens effekter på företagens finansieringsmöjligheter har KI sedan november 28 utvidgat konjunkturbarometern med ett antal frågor. Företagen har fått svara på en fråga om huruvida det just nu är svårare eller lättare än normalt att finansiera verksamheten. De företag som har angett att finansieringen för närvarande är svårare än normalt har också fått ange den främsta orsaken till detta genom att välja bland ett antal alternativ. Frågorna har av praktiska skäl endast ställts till de företag som tillfrågas via e-post. Totalt sett har 1 83 företag inom näringslivet tillfrågats 1. Svaren har ej viktats, vilket innebär att procenttalen i tabellen speglar antal företag för respektive alternativ. Resultat Andelen företag inom näringslivet som anger att det är svårare eller avsevärt svårare än normalt att finansiera sin verksamhet sjönk något i maj jämfört med månaden innan. 36 procent av företagen svarade att det är finansieringsproblem, jämfört med 39 procent i april. Av dessa anger 13 procent att det är avsevärt svårare än normalt, en minskning med 3 enheter jämfört med månaden innan. Finansieringsproblemen har minskat i samtliga sektorer utom för privata tjänstenäringar. Inom byggindustrin har minskningen dessutom varit betydande. Andelen företag som svarat att det är svårare/avsevärt svårare att finansiera verksamheten har sjunkit från 5 till 39 procent mellan april och maj. Flest företag anger möjligheten att få banklån som främsta hinder att finansiera verksamheten. Totalt sett uppger 42 procent av företagen detta alternativ. 32 procent av företagen som har finansieringsproblem anger möjligheten att finansiera verksamheten med eget kapital som främsta orsak. 1 Tillverkningsindustri 566, byggindustri 97, detaljhandel 393 och privata tjänstenäringar 747.

14 14 Konjunkturbarometern Företag Månad. Maj 29 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 apr-9 maj-9 TOTALA NÄRINGSLIVET Att finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%) Avsevärt svårare än normalt Svårare än normalt Ungefär som normalt Något lättare än normalt Avsevärt lättare än normalt Om svårare än normalt, beror det främst på: (%) Högre upplåningskostnader för banklån Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säke Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande Andra faktorer Svar saknas Svarsfrekvens (%) TILLVERKNINGSINDUSTRI Att finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%) Avsevärt svårare än normalt Svårare än normalt Ungefär som normalt Något lättare än normalt 1 Avsevärt lättare än normalt Om svårare än normalt, beror det främst på: (%) Högre upplåningskostnader för banklån Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säke Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande Andra faktorer Svar saknas Svarsfrekvens (%) BYGGINDUSTRI Att finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%) Avsevärt svårare än normalt Svårare än normalt Ungefär som normalt Något lättare än normalt Avsevärt lättare än normalt Om svårare än normalt, beror det främst på: (%) Högre upplåningskostnader för banklån Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säke Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande 3 Andra faktorer Svar saknas Svarsfrekvens (%) DETALJHANDEL Att finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%) Avsevärt svårare än normalt Svårare än normalt Ungefär som normalt Något lättare än normalt Avsevärt lättare än normalt 1 1 Om svårare än normalt, beror det främst på: (%) Högre upplåningskostnader för banklån Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säke Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande Andra faktorer Svar saknas Svarsfrekvens (%) PRIVATA TJÄNSTENÄRINGAR Att finansiera företagets verksamhet är för närvarande: (%) Avsevärt svårare än normalt Svårare än normalt Ungefär som normalt Något lättare än normalt Avsevärt lättare än normalt 1 Om svårare än normalt, beror det främst på: (%) Högre upplåningskostnader för banklån Sämre möjligheter att få banklån (t ex hårdare kreditprövning eller högre krav på säke Sämre möjligheter att finansiera med eget kapital Högre kostnader för finansiering genom företagsobligationer el. liknande Andra faktorer Svar saknas Svarsfrekvens (%)

15 Konfidensindikatorer Konjunkturbarometern Företag Månad. Maj Konfidensindikatorer 1 Konfidensindikatorn för totala näringslivet (säsongrensade värden) Bransch Medelvärde Maxvärde Minvärde Mar 29 Apr 29 Maj 29 Läget Totala näringslivet Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin (säsongrensade värden) Bransch Medelvärde Maxvärde Minvärde Mar 29 Apr 29 Maj 29 Läget Tillverkningsindustri Insatsvaruindustri Investeringsvaruindustri Konsumtionsvaruindustri Varaktiga konsumtionsvaror Icke varaktiga konsumtionsvaror /- Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri Textil-, beklädnads och lädervaruindustri Trävaruindustri Sågverk och träimpregneringsverk Övrig trävaruindustri Massa-, pappers och pappvaruindustri Massaindustri Pappers- och pappindustri Förlag; grafisk och annan reproindustri Petroleumproduktion och kärnbränsleindustri Kemisk industri Gummi- och plastvaruindustri Jord- och stenvaruindustri Stål- och metallverk, gjuterier Järn- och stålverk Metallvaruindustri Maskinindustri Industri för kontorsmaskiner och datorer Annan elektroindustri Industri för instrument och ur Motor- och släpfordonsindustri Annan transportmedelsindustri Övrig tillverkningsindustri Vilka frågor som ingår i konfidensindikatorn för respektive bransch hittar du på sidan 48

16 16 Konjunkturbarometern Företag Månad. Maj 29 Konfidensindikatorn för byggindustrin (säsongrensade värden) Bransch Medelvärde Maxvärde Minvärde Mar 29 Apr 29 Maj 29 Läget Byggindustri Konfidensindikatorn för detaljhandeln (säsongrensade värden) Bransch Medelvärde Maxvärde Minvärde Mar 29 Apr 29 Maj 29 Läget Detaljhandel Handel med motorfordon och reservdelar Livsmedelshandel Sällanköpsvaruhandel Butikshandel med textilier, kläder och skor Butikshandel med hemutrustning Butikshandel med datorer, kontorsmaskiner och telekommunikationsutrustning Övrig sällanköpsvaruhandel Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar (säsongrensade värden) Bransch Medelvärde Maxvärde Minvärde Mar 29 Apr 29 Maj 29 Läget Privata tjänstenäringar Hotell och restauranger Transport Åkerier Researrangörer och resebyråer Post- och telekommunikation Egna fastighetsförvaltare Fastighetsmäklare och fastighetsförvaltare Uthyrning (exkl bemanning) Datakonsulter och dataservice Uppdragsverksamhet

17 Diagram- och tabellbilaga

18 18 Diagrambilaga Företag Totala näringslivet Totala näringslivet Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Totala näringslivet Efterfrågeläget, säsongrensade värden Konfidensindikatorn Genomsnitt Nulägesomdöme Totala näringslivet Antalet anställda, säsongrensade värden

19 Diagrambilaga Företag 19 Tillverkningsindustri Tillverkningsindustri Orderingången, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, säsongrensade värden Hemmamarknaden, utfall Exportmarknaden, utfall Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme 8-8 Tillverkningsindustri Produktionsvolymen, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Försäljningspriserna Hemmamarknaden, förväntningar Exportmarknaden, förväntningar Tillverkningsindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Tillverkningsindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

20 2 Diagrambilaga Företag Insatsvaruindustri Insatsvaruindustri Orderingången, säsongrensade värden Insatsvaruindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, säsongrensade värden Hemmamarknaden, utfall Exportmarknaden, utfall Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme 8-8 Insatsvaruindustri Produktionsvolymen, säsongrensade värden Insatsvaruindustri Försäljningspriserna Hemmamarknaden, förväntningar Exportmarknaden, förväntningar Insatsvaruindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Insatsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Branschens konfidensindikator Tillverkningsindustrins konfidensindikator Branschens genomsnitt för

21 Diagrambilaga Företag 21 Investeringsvaruindustri Investeringsvaruindustri Orderingången, säsongrensade värden Investeringsvaruindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, säsongrensade värden Hemmamarknaden, utfall Exportmarknaden, utfall Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme 8-8 Investeringsvaruindustri Produktionsvolymen, säsongrensade värden Investeringsvaruindustri Försäljningspriserna Hemmamarknaden, förväntningar Exportmarknaden, förväntningar Investeringsvaruindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Investeringsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Branschens konfidensindikator Tillverkningsindustrins konfidensindikator Branschens genomsnitt för

22 22 Diagrambilaga Företag Konsumtionsvaruindustri Konsumtionsvaruindustri Orderingången, säsongrensade värden Konsumtionsvaruindustri Den totala orderstocken och färdigvarulagren, säsongrensade värden Hemmamarknaden, utfall Exportmarknaden, utfall Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme 8-6 Konsumtionsvaruindustri Produktionsvolymen, säsongrensade värden Konsumtionsvaruindustri Försäljningspriserna Hemmamarknaden, förväntningar Exportmarknaden, förväntningar Konsumtionsvaruindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Konsumtionsvaruindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Branschens konfidensindikator Tillverkningsindustrins konfidensindikator Branschens genomsnitt för

23 Diagrambilaga Företag 23 Byggindustri Byggindustri Byggandet, säsongrensade värden Byggindustri Orderstocken, säsongrensade värden Byggindustri Orderstocken, säsongrensade värden Byggindustri Anbudspriserna Nulägesomdöme Byggindustri Antalet anställda, säsongrensade värden Byggindustri Konfidensindikatorn, säsongrensade värden Konfidensindikatorn Branschens genomsnitt för

24 24 Diagrambilaga Företag Detaljhandel Detaljhandel Försäljningsvolymen, säsongrensade värden Detaljhandel Antalet anställda, säsongrensade värden Handel med motorfordon Försäljningsvolymen, säsongrensade värden Handel med motorfordon Antalet anställda, säsongrensade värden Livsmedelshandel Försäljningsvolymen, säsongrensade värden Livsmedelshandel Antalet anställda, säsongrensade värden

25 Diagrambilaga Företag 25 Detaljhandel Sällanköpsvaruhandel Försäljningsvolymen, säsongrensade värden Sällanköpsvaruhandel Antalet anställda, säsongrensade värden

26 26 Diagrambilaga Företag Privata tjänstenäringar Privata tjänstenäringar Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Privata tjänstenäringar Antalet anställda, säsongrensade värden Hotell och restauranger Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Hotell och restauranger Antalet anställda, säsongrensade värden Transport Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Transport Antalet anställda, säsongrensade värden

27 Diagrambilaga Företag 27 Privata tjänstenäringar Åkerier Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Åkerier Antalet anställda, säsongrensade värden Researrangörer och resebyråer Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Researrangörer och resebyråer Antalet anställda, säsongrensade värden Post och telekommunikation Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Post och telekommunikation Antalet anställda, säsongrensade värden

28 28 Diagrambilaga Företag Privata tjänstenäringar Finansiell verksamhet Efterfrågan på företagets tjänster Finansiell verksamhet Antalet anställda Egna fastighetsförvaltare Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Egna fastighetsförvaltare Antalet anställda, säsongrensade värden Fastighetsmäklare och -förvaltare Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Fastighetsmäklare och -förvaltare Antalet anställda, säsongrensade värden

29 Diagrambilaga Företag 29 Privata tjänstenäringar Uthyrning (exkl bemanning) Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Uthyrning (exkl bemanning) Antalet anställda, säsongrensade värden Datakonsulter och dataservice Efterfrågan på företagets tjänster, säsongrensade värden Datakonsulter och dataservice Antalet anställda, säsongrensade värden Uppdragsverksamhet Efterfrågan på företaget tjänster, säsongrensade värden Uppdragsverksamhet Antalet anställda, säsongrensade värden

30 3 Tabellbilaga Företag Konjunkturbarometern Företag Månad.Maj 29 Frågor Tillverkningsindustri Insatsvaruindustri Investeringsindustri Konsumtionsvaru- Varaktiga Icke varaktiga industri konsumtionsvaror konsumtionsvaror Sni Sni 1 Sni 1 Sni 1 Sni 1 Sni 1 11 företag 498 företag 36 företag 26 företag 64 företag 142 företag Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ och nuläge + = - + = - + = - + = - + = - + = - (de senaste tre månaderna) 11 Produktionsvolymen Orderingången på hemmamarknaden Orderingången på exportmarknaden Den totala orderstocken (nulägesomdöme) Exportorderstocken (nulägesomdöme) Färdigvarulagren (nulägesomdöme) Antalet anställda och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Produktionsvolymen Försäljningspriserna på hemmamarknaden Försäljningspriserna på exportmarknaden Antalet anställda Svarsfrekvens: Frågor Livsmedels-, dryckes- Textil-, beklädnads- Trävaruindustri Sågverk och Övrig trävaruindustri och tobaksindustri och lädervaruindustri träimpregneringsverk Sni Sni Sni 2 Sni 2.1 Sni företag 12 företag 53 företag 2 företag 33 företag Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ och nuläge + = - + = - + = - + = - + = - (de senaste tre månaderna) 11 Produktionsvolymen Orderingången på hemmamarknaden Orderingången på exportmarknaden Den totala orderstocken (nulägesomdöme) Exportorderstocken (nulägesomdöme) Färdigvarulagren (nulägesomdöme) Antalet anställda och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Produktionsvolymen Försäljningspriserna på hemmamarknaden Försäljningspriserna på exportmarknaden Antalet anställda Svarsfrekvens: En förteckning över de SNI-koder som ingår i respektive användningsgrupp ("Nyckel till användningsgrupperna i tillverkningsindustrin") finns på 1

31 Tabellbilaga Företag 31 Konjunkturbarometern Företag Månad.Maj 29 Frågor Massa-, pappers- Massaindustri Pappers- och Förlag; grafisk och Petroleumproduktion och pappersvaruindustri pappindustri annan reproindustri och kärnbränsleindustri Sni 21 Sni Sni Sni 22 Sni företag 1 företag 39 företag 61 företag 6 företag Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ och nuläge + = - + = - + = - + = - + = - (de senaste tre månaderna) 11 Produktionsvolymen Orderingången på hemmamarknaden Orderingången på exportmarknaden Den totala orderstocken (nulägesomdöme) Exportorderstocken (nulägesomdöme) Färdigvarulagren (nulägesomdöme) Antalet anställda och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Produktionsvolymen Försäljningspriserna på hemmamarknaden Försäljningspriserna på exportmarknaden Antalet anställda Svarsfrekvens: Frågor Kemisk industri Gummi- och Jord- och Stål- och metallverk, Järn- och stålverk plastvaruindustri stenvaruindustri gjuterier Sni 24 Sni 25 Sni 26 Sni 27 Sni företag 54 företag 41 företag 52 företag 33 företag Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ och nuläge + = - + = - + = - + = - + = - (de senaste tre månaderna) 11 Produktionsvolymen Orderingången på hemmamarknaden Orderingången på exportmarknaden Den totala orderstocken (nulägesomdöme) Exportorderstocken (nulägesomdöme) Färdigvarulagren (nulägesomdöme) Antalet anställda och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Produktionsvolymen Försäljningspriserna på hemmamarknaden Försäljningspriserna på exportmarknaden Antalet anställda Svarsfrekvens:

32 32 Tabellbilaga Företag Konjunkturbarometern Företag Månad.Maj 29 Frågor Metallvaruindustri Maskinindustri Industri för kontors- Annan elektroindustri Teleproduktindustri maskiner och datorer Sni 28 Sni 29 Sni 3 Sni 31 Sni företag 18 företag 11 företag 27 företag 2 företag Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ och nuläge + = - + = - + = - + = - + = - (de senaste tre månaderna) 11 Produktionsvolymen Orderingången på hemmamarknaden Orderingången på exportmarknaden Den totala orderstocken (nulägesomdöme) Exportorderstocken (nulägesomdöme) Färdigvarulagren (nulägesomdöme) Antalet anställda och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Produktionsvolymen Försäljningspriserna på hemmamarknaden Försäljningspriserna på exportmarknaden Antalet anställda Svarsfrekvens: Frågor Industri för instrument Motor- och Annan transport- Övrig och ur släpfordonsindustri medelsindustri tillverkningsindustri Sni 33 Sni 34 Sni 35 Sni företag 82 företag 22 företag 48 företag Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ och nuläge + = - + = - + = - + = - (de senaste tre månaderna) 11 Produktionsvolymen Orderingången på hemmamarknaden Orderingången på exportmarknaden Den totala orderstocken (nulägesomdöme) Exportorderstocken (nulägesomdöme) Färdigvarulagren (nulägesomdöme) Antalet anställda och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Produktionsvolymen Försäljningspriserna på hemmamarknaden Försäljningspriserna på exportmarknaden Antalet anställda Svarsfrekvens:

33 Tabellbilaga Företag 33 Konjunkturbarometern Företag Månad.Maj 29 Frågor Byggindustri Bostadsbyggande Övrigt husbyggande Väg- och anläggningsbyggande Sni företag Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ Svarsalternativ och nuläge + = - + = - + = - + = - (de senaste tre månaderna) 11 Byggandet Anbudspriserna Orderstocken Orderstocken (nulägesomdöme) Antalet anställda Främsta hindret för företagens byggande: 171 inget otillräcklig efterfrågan brist på maskinkapacitet och/eller byggnadsmaterial 174 brist på arbetskraft vädret 176 finansiella restriktioner andra faktorer och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Byggandet Anbudspriserna Orderstocken Antalet anställda Svarsfrekvens: 66

34 34 Tabellbilaga Företag Konjunkturbarometern Företag Månad.Maj 29 därav: Frågor Detaljhandel Handel med motor- därav: Handel med fordon och reservdelar motorfordon (ej motorcyklar) Sni se branscher Sni 5 exkl 5.2, 5.5 Sni företag 273 företag 169 företag Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- och nuläge + = - tal + = - tal + = - tal (de senaste tre månaderna) 11 Försäljningsvolymen Försäljningssituationen (nulägesomdöme) Varulagren (nulägesomdöme) Antalet anställda och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Försäljningsvolymen Försäljningspriserna Inköpen av varor Antalet anställda Försäljningssituationen på sex månaders sikt Svarsfrekvens: Frågor Livsmedels- Sällanköpsvaru- Butikshandel med Butikshandel med Butikshandel med Övrig sällanköpshandel handel textilier, kläder och hemutrustning datorer, kontorsmaskiner varuhandel skor o telekomutrustning Sni Sni 52.12, Sni Sni Sni företag 442 företag 15 företag 9 företag 57 företag 19 företag Sni 52.12, , , , Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- och nuläge + = - tal + = - tal + = - tal + = - tal + = - tal + = - tal (de senaste tre månaderna) 11 Försäljningsvolymen Försäljningssituationen (nulägesomdöme) Varulagren (nulägesomdöme) Antalet anställda och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Försäljningsvolymen Försäljningspriserna Inköpen av varor Antalet anställda Försäljningssituationen på sex månaders sikt Svarsfrekvens:

35 Tabellbilaga Företag 35 Konjunkturbarometern Företag Månad.Maj 29 Frågor Privata Hotell och Transport därav: Åkerier Researrangörer och Post och tjänstenäringar restauranger resebyråer telekommunikation Sni se branscher Sni 55 exkl 55.2, 55.4 Sni 6 exkl 6.3 Sni 6.24 Sni 63.3 exkl Sni företag 313 företag 344 företag 84 företag 59 företag 44 företag Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- och nuläge + = - tal + = - tal + = - tal + = - tal + = - tal + = - tal (de senaste tre månaderna) 11 Utvecklingen av företagets verksamhet Efterfrågan på företagets tjänster Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme) Försäljningspriserna Antalet anställda och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Efterfrågan på företagets tjänster Försäljningspriserna Antalet anställda Svarsfrekvens: * Frågor Finansiell verksamhet Egna fastighets- Fastighetsmäklare Uthyrning Datakonsulter och Uppdragsverksamhet förvaltare och -förvaltare (exkl bemanning) dataservice Sni Sni 7.2 Sni 7.3 Sni 71 Sni 72 Sni företag 15 företag 69 företag 16 företag 116 företag 246 företag Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- Svarsalternativ Netto- och nuläge + = - tal + = - tal + = - tal + = - tal + = - tal + = - tal (de senaste tre månaderna) 11 Utvecklingen av företagets verksamhet Efterfrågan på företagets tjänster Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme) Försäljningspriserna Antalet anställda och planer (de närmaste tre månaderna) 21 Efterfrågan på företagets tjänster Försäljningspriserna Antalet anställda Svarsfrekvens: * Svarsfrekvensen för Privata tjänstenäringar är beräknad exklusive SNI 7.2 (Egna fastighetsförvaltare)

36

37 Konjunkturbarometern Hushåll

38

39 Konjunkturbarometern Hushåll. Maj Sammanfattning Hushållens syn på ekonomin har ljusnat rejält jämfört med i april. Konfidensindikatorn (CCI) har ökat med hela 1 enheter, vilket är den största ökningen mellan två månader sedan februari Inställningen till både den egna och den svenska ekonomin har förbättrats. Men trots uppgången indikerar nivån på CCI att hushållen fortfarande är betydligt mer pessimistiska än normalt. Hushållens konfidensindikator (CCI) Egen ekonomi: Mikroindex har stigit med 5 enheter från förra månaden och hushållens syn på den egna ekonomin har gått från mycket svagare till något svagare än normalt. En större andel hushåll, 26 procent jämfört med 21 procent förra månaden, uppger att den ekonomiska situationen är bättre nu än för 12 månader sen. Hushållen ser även mer positivt på utvecklingen på 12 månaders sikt. Inställningen till om det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror just nu är också mer positiv än förra månaden. 31 procent av hushållen uppger att det är rätt tidpunkt, jämfört med 25 procent i april. Däremot anser en större andel hushåll att det är ofördelaktigt att spara just nu Hushållens konfidensindikator (CCI) Genomsnitt för åren Makro- och mikroindex Svensk ekonomi: Makroindex steg med 15 enheter mellan april och maj. Uppgången beror främst på en rejält ökad optimism om svensk ekonomi på tolv månaders sikt. 42 procent av hushållen tror nu på en förbättring framöver, jämfört med 27 procent i april. Det är nu en större andel hushåll som tror på en förbättring än som tror på en försämring av svensk ekonomi. Men trots uppgången indikerar makroindex att hushållens syn på svensk ekonomi fortfarande är mycket dystrare än normalt. Synen på arbetslöshetens utveckling har också blivit mer optimistisk jämfört med förra månaden. Sett i ett historiskt perspektiv är dock hushållens förväntningar på arbetslösheten mycket mer pessimistiska än normalt. Hushållens inflationsförväntningar på ett års sikt uppgår till 1,8 procent i maj jämfört med 1,7 procent i april. Uppfattad inflation har sjunkit till 2,5 procent från 3,2 procent förra månaden. Löneförväntningar: Sedan november 28 har hushållen tillfrågats om hur de tror att lönerna i Sverige kommer att utvecklas de närmaste 12 månaderna, jämfört med ett genomsnitt för de senaste 5 årens löneutveckling. De har även tillfrågats om hur många procent de tror att lönerna i allmänhet kommer att stiga. För en detaljerad beskrivning av frågorna, se sidan 54. I maj förväntar sig hushållen att lönerna kommer att öka med i genomsnitt 1,9 procent de närmaste 12 månaderna. Förra månaden var motsvarande siffra 1,8 procent. na på löneutvecklingen har sjunkit en del det senaste halvåret och i november förväntade sig hushållen att lönerna skulle öka med i genomsnitt 2,4 procent Makroindex Mikroindex 3 4 Hushållens konfidensindikator (CCI) används för att sammanfatta stämningsläget hos hushållen. CCI beräknas som genomsnittet av nettotalen för de fyra frågorna om den egna och den svenska ekonomin, i nuläget respektive 12 månader framåt, samt frågan om det är förmånligt att köpa kapitalvaror nu. Makroindex sammanfattar hushållens syn på läget i svensk ekonomi. Makroindex beräknas som genomsnittet av nettotalen för frågorna om den svenska ekonomin i nuläget respektive 12 månader framåt samt frågan om arbetslöshetens utveckling de närmaste 12 månaderna. Mikroindex sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin. Mikroindex beräknas som genomsnittet av nettotalen för de två frågorna om den egna ekonomin i nuläget respektive 12 månader framåt samt frågorna om det är förmånligt att köpa kapitalvaror nu och om man planerar att öka inköpen av sådana varor de närmaste 12 månaderna

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 3 JULI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 28 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JANUARI 28 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 JUNI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juni 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JUNI 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 21 DECEMBER 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005 Konjunkturbarometern Kvartal April 25 Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm 28 april 25 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 AUGUSTI 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013 Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 213 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 APRIL 213 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används

Läs mer

Konjunkturbarometern Augusti 2015

Konjunkturbarometern Augusti 2015 Konjunkturbarometern Augusti 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag för

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Totala näringslivet... 3

Totala näringslivet... 3 Innehåll Totala näringslivet... 3 Tillverkningsindustri... 4 Insatsvaruindustri... 5 Investeringsvaruindustri... 6 Konsumtionsvaruindustri... 7 Varaktiga konsumtionsvaror... 8 Icke varaktiga konsumtionsvaror...

Läs mer

Konjunkturbarometern December 2017

Konjunkturbarometern December 2017 Konjunkturbarometern December KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 13 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 165-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Konjunkturbarometern Februari 2015

Konjunkturbarometern Februari 2015 Konjunkturbarometern Februari 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 2 FEBRUARI 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag

Läs mer

Konjunkturbarometern April 2015

Konjunkturbarometern April 2015 Konjunkturbarometern April 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 APRIL 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används som beslutsunderlag för den ekonomiska

Läs mer

Konjunkturbarometern December 2016

Konjunkturbarometern December 2016 Konjunkturbarometern December KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2011

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2011 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 211 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 JULI 211 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2012

Konjunkturbarometern September 2012 Konjunkturbarometern September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver forskning

Läs mer

Konjunkturbarometern Juni 2016

Konjunkturbarometern Juni 2016 Konjunkturbarometern Juni 2 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 31, 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 5-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2016

Konjunkturbarometern September 2016 Konjunkturbarometern September KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 36, 3 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Konjunkturbarometern Januari 2017

Konjunkturbarometern Januari 2017 Konjunkturbarometern Januari KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Konjunkturbarometern September 2013

Konjunkturbarometern September 2013 Konjunkturbarometern September 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 25 SEPTEMBER 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används som beslutsunderlag för den

Läs mer

Konjunkturbarometern Augusti 2016

Konjunkturbarometern Augusti 2016 Konjunkturbarometern Augusti KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Konjunkturbarometern Juli 2016

Konjunkturbarometern Juli 2016 Konjunkturbarometern Juli 2 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 5-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN STOCKHOLMSBAROMETERN Första kvartalet 212 212-5-1 Sammanfattning Stockholmskonjunkturen stärks tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 3 till 17 under 212 års första kvartal. Konjunkturindikatorn

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2010 Tredje kvartalet 2010 (2010-11-03) Stockholmskonjunkturen fortsätter att utvecklas starkt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar något från 31 till 32 under årets tredje kvartal. Situationen för

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.

I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Konjunkturbarometern April 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Augusti 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Fortsatt lågkonjunktur

Fortsatt lågkonjunktur Teknikföretagens konjunkturbarometer 2:A kvartalet 12 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 485 företag. Försäljningen uppgår till 53 Mdr SEK, varav 79 % säljs

Läs mer

Föregående kvartal Om Nettotal

Föregående kvartal Om Nettotal Under andra kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 37 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 46

Läs mer

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 1 Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 De allra flesta företag som ingått i Riksbankens enkät uppger att de fått den finansiering de behöver, men samtidigt är företagens finansieringssituation ansträngd.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Januari 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 HE 2010-03-08 Innehåll Sammanfattning... 3 Konjunkturläget... 5 Åkeribarometern... 6 Nettotal för delbranscher... 6 Nettotal, efterfrågan... 6 Nettotal, investeringar...

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2017

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2017 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 217 Teknikföretagens konjunkturbarometer för 3:e kvartalet omfattar bedömningar från 534 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 615 Mdr SEK, varav 8 % säljs

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Konjunktur och bostadsmarknad 16 februari 12 Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Sidan 9 Trögt i byggsektorn Sidan

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 2015

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 2015 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 215 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 566 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 543 Mdr SEK, varav 77

Läs mer

Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085

Pressinformation från SCB 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085 Snabbindikator på konjunkturen i mars 2003: 1(5) 2003-03-20 kl. 13:00 Nr 2003:085 Fortsatt dämpat konjunkturläge men underliggande optimism inför framtiden Det aktuella konjunkturläget i Sverige är fortfarande

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2016, FEBRUARI 2017. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern stärks under fjärde kvartalet 2016 och konjunkturen är starkare

Läs mer

Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen

Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen HE 2009-06-08 Innehåll Innehåll...2 Bakgrund...3 Sammanfattning...4 Åkeribarometern...5 Dåtiden...6 Efterfrågan...6 Produktionen...7 Produktionskapacitet...8

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Våren En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Våren En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern mäter hur småföretagarna uppfattar det ekonomiska läget idag och inom den närmaste framtiden. Barometern omfattar företag med 1 49 anställda och baseras på telefonintervjuer

Läs mer

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR TJÄNSTEINDIKATORN 7 JUNI 2010 RAPPORT: TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR Tjänsteindikatorn från Almega visar att efter den överraskande starka ökningen under första kvartalet fortsätter tjänsteproduktionen

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN ANDRA KVARTALET, AUGUSTI 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern försvagas under andra kvartalet 2016. Från en period av stark tillväxt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Läget i handeln. November handels.se Handels Direkt

Läget i handeln. November handels.se Handels Direkt Läget i handeln November 2016 Ökad försäljning och fler nyanställningar Handelsföretagen kommer öka antalet anställda och ser positivt på framtida försäljning under kommande år. Lönsamheten mattas något

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN TREDJE KVARTALET, NOVEMBER 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern stärks under tredje kvartalet 2016 och återvänder till en nivå

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 norrbottens län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare. Sidan 5 Optimism om industrins export. Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster

Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare. Sidan 5 Optimism om industrins export. Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster Konjunktur och bostadsmarknad 1 november 211 Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare Sidan 5 Optimism om industrins export Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster Sidan 9 Inbromsning i byggsektorn Sidan

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN Fjärde kvartalet 211 212-2-7 För andra kvartalet i rad sedan mätningarna startade för drygt tio år sedan ligger konjunkturindikatorn för Stockholms näringsliv under sin genomsnittliga nivå. Stockholmsbarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:a KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:a KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:a KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 513 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 572 Mdr SEK, varav 77 %

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 556 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 589 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SKÅNE LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS. Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet Företagens tillit minskar och hushållens pessimism förvärras.

BAROMETERN STOCKHOLMS. Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet Företagens tillit minskar och hushållens pessimism förvärras. STOCKHOLMS BAROMETERN SVAGT NORMALT STARKT FÖRSTA KVARTALET, MAJ 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet 2016. Företagens tillit minskar och

Läs mer

HÖGRE EXPORTTEMPERATUR

HÖGRE EXPORTTEMPERATUR HÖGRE EXPORTTEMPERATUR EMI (EXPORTCHEFSINDEX) FJÄRDE KVARTALET 16 BUSINESS SWEDEN, 17 NOVEMBER 16 Exportchefsindex, EMI, ökade till 55,5 det fjärde kvartalet, från 53,9 det tredje kvartalet. Att EMI ligger

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning

Riksbankens Företagsundersökning Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2012 Riksbankens företagsundersökning i september 2012 Konjunkturen och priserna viker ned Riksbankens företagsundersökning i september 1 visar att konjunkturutsikterna

Läs mer

Upplysningar. E-post: branschnyckeltal@scb.se Tfn: 019-17 66 30, Fax 019-17 70 85 Postadress: Statistiska centralbyrån

Upplysningar. E-post: branschnyckeltal@scb.se Tfn: 019-17 66 30, Fax 019-17 70 85 Postadress: Statistiska centralbyrån Konsten att bedöma ett företag! SCB:s branschnyckeltal omfattar drygt 40 nyckeltal utvecklade i samarbete med BAS-kontogruppen Omfattar ca 600 branscher Visar median- och kvartilvärden för varje bransch

Läs mer

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015 Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland Oktober 2015 Konjunkturläge - konjunkturbarometer Konjunkturinstitutet mäter konjunkturen i ett antal branscher i Sverige på nationell och regional nivå

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Blekinges näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 3 Småföretagsbarometern Blekinge län... 5 1. Sysselsättning... 5 2. Orderingång...

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni 2012. En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj 2012.

Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni 2012. En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj 2012. Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni 2012 En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj 2012. SBAB BANK PRIVATEKONOMI 1 INLÅNING & SPARANDE NR 2 4 JUNI 2012 Svårt för

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Västmanlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Västmanlands län... 4 Småföretagsbarometern Västmanlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

Metodbok för Konjunkturbarometern

Metodbok för Konjunkturbarometern Metodbok för Konjunkturbarometern Metodbok för Konjunkturbarometern Förord Syftet med denna metodbok är att erbjuda detaljerad information om Konjunkturinstitutets undersökning Konjunkturbarometern. Den

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Statistikinfo 2014:11

Statistikinfo 2014:11 Statistikinfo 214:11 Ökat antal förvärvsarbetande 213 77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 213, en ökning med 1 437 personer jämfört med 212. För andra året i rad var transportmedelsindustrin

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 örebro län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 15 11 maj 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 15 11 maj 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 15 11 maj 2005 Så planerar småföretagen skära sina kostnader Nära vartannat småföretag planerar skära i sin kostnadsmassa under det närmaste året. Vart åttonde företag räknar

Läs mer

Läget i handeln. Januari handels.se Handels Direkt

Läget i handeln. Januari handels.se Handels Direkt Läget i handeln Januari 2017 Ljusa utsikter men ökad brist på personal När Handelsföretagen blickar framåt på det första halvåret 2017 ser de positivt på framtida försäljning. Man bedömer också att antalet

Läs mer

Löner i privat sektor, mars 2007

Löner i privat sektor, mars 2007 Löner i privat sektor, mars 2007 Krister B Andersson Maj 2007 Sammanfattning Innehåll 1 Innehåll Sidan SAMMANFATTNING GENOMSNITTLIG LÖN OCH LÖNEUTVECKLING SAMT ÖVERTID...2 ALLMÄN KOMMENTAR...2 GENOMSNITTSLÖNER

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Konjunkturbarometer för Västra Götaland

Konjunkturbarometer för Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra Götaland Våren 214 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkningsindustri, totalt... 4 Transportmedelsindustri... 5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk

Läs mer