Nu gävlar går det bra!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu gävlar går det bra!"

Transkript

1 Stockholms län Juni 27 Nu gävlar går det bra! Företagskonkurser i Riket (Källa: Upplysningscentralen, UC) 18,9 16,8 1,3 12,7 1-tal 6,9 8,2 1,1 9,8 9,1 7,6,4,6 6,3 6,9 7,1 6,6,9, I Gävleborgs län har konkurserna minskat med 4 procent under perioden januari till april jämfört med samma period i fjol! För Riket i sin helhet landade minskningen på procent. Bakom dessa positiva siffror ligger främst kraftiga konkursnedgångar för handeln med motorfordon samt delar av detaljhandeln. Det goda året 26 visar sig nu också i statistiken. Det var ett framgångsrikt år för de flesta svenska företag, som tack vare höjd omsättning och förbättrat resultat stärkte sin likvida ställning och därmed sin överlevnadsförmåga. Den enda större bransch där konkurserna fortfarande ökar tydligt i Sverige är fastighetssektorn. Det skall dock påpekas att det ännu så länge endast rör sig om ett fåtal fastighetsbolag som befinner sig på en överoptimistisk(?) och glödhet fastighetsmarknad. Inom byggverksamheten har antalet konkurser i förhållande till antalet aktiva företag däremot minskat med procent jämfört med samma period 26 (januari-april). Detta sammantaget betyder att konkurserna under 26 minskade med 1 procent jämfört med 2, och idag ligger på den lägsta nivån sedan slutet på 8-talet. Att det ekonomiska läget är ljust visade också de siffror som nyligen presenterades kring orderläge, fakturerade volymer och personalförändringar i de större byggföretagen. Orderläget börjar närma sig rekordnoteringen från 21 parallellt med att faktureringsnivåerna är fortsatt höga, även om ökningstakten är måttlig jämfört med den kraftiga förändringen som vi såg mellan 2 och 26. Det som alla undrar över idag är hur länge den så kallade superekonomin skall bestå, med goda vinster och välfyllda orderböcker. Prognosen för konkurser i Sverige för 27 pekar dock ännu så länge enbart i samma riktning - dvs nedåt! Låt oss så här inför sommarvilan uttala en from förhoppning att denna riktning fortsätter och att orderläget samtidigt fortsätter sin vandring uppåt så att vi utvilade kan komma tillbaka till en intensiv och spännande bygghöst! Stockholm, Södertälje och Gotlands Byggmästareföreningar Telefon Fax E-post

2 Påbörjandestatistik Diagrammet till höger visar att byggnadsarbeten för 1,8 miljarder har påbörjats under årets fyra första månader. En majoritet, 9,6 miljarder, går som vanligt till nybyggnad, men en ovanligt stor del, 6,2 miljarder kronor, tillskrivs i år ROT-sektorn. Väg och anläggning för totalt runt 4,2 miljarder, vilket är ett par miljarder högre än i fjol, kan också räknas in. Om utvecklingen fortsätter i samma riktning kan vi vid årets slut sätta en duktig prislapp på byggnation-erna i länet även i år. Och även om statistiken har en viss inbyggd osäkerhet skvallrar miljarderna om att det byggs mycket just nu, och detta är positivt för så väl invånarna som länets framtid. Antalet bostäder anmälda i påbörjade projekt under perioden januari till april är marginellt lägre än de två senaste åren; räknar vi in. Samma per-iod 2 kunde en rekordhög siffra på 3.27 bostäder rapporteras. Det var den högsta aprilsiffran i vårt arkiv, som sträcker sig tillbaka till Även i år kan vi notera en stark befolkningsökning, bara något lägre än i fjol. Under det första kvartalet i år har befolkningen i länet ökat med 7.8 personer. Vi borde alltså vid årets slut kunna presentera en siffra i närheten av den rekordhöga för 26, om inget dramatiskt inträffar. Totalt påbörjade byggnadsarbeten - uppdelat på nybyggnad och ROT - i miljarder kronor inom den reglerade sektorn i Stockholms län. 26 års priser, KPI (Källa: Länsarbetsnämnden) 16,7 Påbörjade bostäder och befolkningsökning i Stockholms län (Källa: Länsarbetsnämnden och SCB) Byggmarknadsundersökning, ,8 7, ,3 7,4,4, Medel 13,9 Medel Den undersökning som föreningen genomför bland medlemsföretagen två gånger årligen, i mars respektive september, besvarades vid årets marsundersökning av 396 företag med mellan 4 och ca 1 anställda yrkesarbetare. Företagen lämnar bland annat information om personal- och orderläge samt gör en bedömning av byggmarknaden i länet det kommande halvåret.,6 2 Nybyggnad ROT ,3 1, ,9 4,3 12, 7,1 22,1 1, 17,7 8,6 Miljarder kronor 1, 6,7 16,7 9,2 1,7 6,7 18, ,7 2, 19,4 3,6 Befolkningsökning i tusental Påbörjade bostäder i tusental 19,8 6, 17,1,6 11,6,7 1,4 7,1 12,, , 12,3 1,6 18, 9,6 1, ,2 11, 7,8 Till och med april 6,2 27 Till och med första kvartalet 2, Den senaste i raden av undersökningar visar tydligt att de senaste årens positiva trender håller i sig på Stockholms byggmarknad; god tillgång på förfrågningar och kontrakterade order har medfört höjd produktionsaktivitet totalt sett, med färre uppsägningar och fler nyanställningar som följd. Och glädjande nog märks inga tydliga avmattningstendenser. Som framgår av följande sidor gäller detta såväl för de små och medelstora byggföretagen som för de riktigt stora. De senare sysselsatte i mars 2 fler yrkesarbetare än i fjol, och 1 fler tjänstemän. Lägg därtill att såväl orderstockar som fakturerade volymer ligger på en fortsatt hög och stabil nivå. Till och med april

3 % % 14% 18% 23% 24% % 62% 3% 3% 22% 26% 7% 7 4% 29% 32% 67% 67% Planerad personalförändring När företagen tillfrågades om personalsituationen på kort sikt uppgav endast 1 procent att det fanns planer på att säga upp yrkesarbetare. En upprepning av fjolårets resultat. Som framgår av det nedre diagrammet tycks behovet av nedskärningar i personalstyrkan inte heller öka på lite längre sikt. Mellan åren 1999, då undersökningarna startade, och 22 (visas ej i diagrammet), var situationen densamma; uppsägningar planerades endast hos mellan och 2 procent av företagen. När det kommer till nyanställningar uppger 38 procent av företagen att de i nuläget befinner sig i ett expansivt skede. Något försiktigare är man i sin bedömning av anställningsbehovet under andra halvåret. 3 procent av företagen tror ändå på en expansion. De senaste årens positiva trend förstärks därmed ytterligare. Jämfört med perioden ligger årets resultat dock i lä; år 2 uppgav exempelvis närmre hälften av företagen att produktionsaktiviteten "tvingade" dem till nyanställningar. Förfrågningar Nio av tio företag uppger att tillgången på förfrågningar under första kvartalet i år har varit god eller mycket god. Andelen som väljer det senare alternativet har dessutom ökat med åtta procentenheter sedan samma period i fjol. Andelen företag som upplever tillgången som dålig har minskat med procentenheter. I år väljer dock ett företag på hundra att beskriva sin situation som mycket dålig. I fjol var det inget. Läget på förfrågningsfronten påminner även det om 2-talets början. Inte sedan undersökningarna startade 1999 har en så stor andel som 32 procent uppgivit att tillgången på förfrågningar är mycket god. Undersökning i mars 23 bland 338 företag 24 bland 36 företag 2 bland 361 företag Planerad personalförändring för yrkesarbetare under 2:a kvartalet 8% 6% Säga upp Anställa Oförändrat Planerad personalförändring för yrkesarbetare under 2:a halvåret 6% 3% 8% 1 Säga upp Anställa Oförändrat Mycket dålig % 23% 2 1 9% 26 bland 386 företag 27 bland 39 företag 38% 3% 62% 47% 69% 73% 83% 82% Tillgången på förfrågningar under 1:a kvartalet 8% 1 14% 6 69% Dålig God Mycket god 32%

4 % 2% 49% 48% 46% % 17% 2% 23% 24% 28% 33% 4% 7% 17% 1 3% 2% 6% Order Situationen ser ljus ut även vad gäller företagens tillgång på kontrakterade order; 84 procent av företagen upplever tillgången under första kvartalet som god eller mycket god. Det är ett resultat som ligger två procentenheter högre än i fjol. Undersökning i mars 23 bland 338 företag 24 bland 36 företag 2 bland 361 företag 26 bland 386 företag 27 bland 39 företag Tillgången på kontrakterade order under 1:a kvartalet 67% Andelen företag som menar att orderläget är dåligt är lägre än i fjol, även om det, i likhet med förfrågningarna, är något fler företag som upplever tillgången på kontrakterande order som mycket dålig. Produktionsaktivitet Nära hälften av företagen uppger att de har utnyttjat sin fulla kapacitet med hänsyn tagen till den anställda personalen. 77 procent anser att deras kapacitetsutnyttjande ligger över 9 procent. Glädjande nog har andelen företag som anser sig ligga under 8 procent sjunkit med 8 procentenheter sedan mars och 21 var andelen "1-procentare" respektive 49 procent, inte mycket högre än i år. Förväntningar När företagen ombeds sia om den fortsatta utvecklingen på Stockholms byggmarknad tror majoriteten på oförändrat läge under andra halvåret. 37 procent tror att vi går en än ljusare framtid till mötes, att jämföra med 48 procent i fjol. Andelen företag som befarar en sämre marknad har ökat med en procentenhet och hamnar i år på 3 procent. Det är förstås naturligt att anta att det finns ett samband mellan en svagare tro på framtiden och den höga 9% 12% 2% Mycket dålig 16% 2 Mindre än 8% 34% 14% 7% 4 37% 39% 14% 4% 39% 9% Dålig God Mycket god Produktionsaktivitet i procent av praktisk möjlig produktionsnivå under 1:a kvartalet Sämre 3% 2 2% 8-9% 16% 36% 16% Bättre 29% 27% 37% 9-29% % % 34% Oförändrat 27% 19% Bedömning av hur byggmarknaden under andra halvåret kommer att förhålla sig gentemot första halvåret 6% 48%

5 Byggmästareföreningen har, liksom tidigare år, skickat ut en särskild enkät till de större byggföretagen i regionen. I det följande redovisas sysselsättning, orderstockar och faktureringsvolymer för dessa företag. Personalförändring Arbetsmarknaden för yrkesarbetare och tjänstemän är fortsatt god. De större byggföretagen sysselsatte i mars 41 yrkesarbetare och 27 tjänstemän. Och prognosen pekar fortsatt uppåt; enligt de tillfrågade företagen kommer ytterligare 2 yrkesarbetare och 1 tjänstemän att behöva anställas innan året är slut. Antalet tjänstemän i storföretagen börjar därmed närma sig nivåerna från 2-talets början, medan antalet sysselsatta yrkesarbetare alltjämt är betydligt lägre än då. I mars låg företagens samlade orderstock på 21,8 miljarder kronor; vilket i princip är en tangering av fjolårets resultat. Orderingången tycks därmed vara på uppåtgående igen, efter att ha fallit ner till 2, miljarder i september 26. Det är även värt att notera att orderstocken ligger i nivå med år 21. Marsenkäten visar även på en fortsatt hög faktureringsvolym för de stora byggföretagen, även om ökningstakten är måttlig jämfört med den kraftiga uppgången mellan 2 och 26. Prognosen för innevarande år visar på en faktureringsvolym om 22, 9 miljarder. Det är dock ett par miljarderunder toppnoteringarna från 199 respek- Personalförändring hos ett antal större medlemsföretag 9,4 Yrkesarbetare i tusental Tjänstemän i tusental 7,2,9,,6,3 4,4 4, 4, 4, 3,9 4,1 4,4 4,1 3, 3,8 4,1 3,8 3,8 3,8 4,2 4,1 4,3 3,1 2, 2, 2, 2,6 2,4 2,7 2,9 3, 3, 2,8 2, 2, 2,4 2, 2,6 2,7 2,7 2, ,2 2, Marsundersökning Mars och september Orderstockar i miljarder kronor hos ett antal större medlemsföretag. 26 års priser, KPI 17, 12,9 9,7 8,1 9,7 9, ,4 19,2 1, 13,3 Marsundersökning 13,6 14,2 9,9 12,1 22,1 14,8 2,7 1,9 1,3 1,1 16,8 2,7 Prognos ,4 1,4 17,6 21,1 24,8 23, Mars och september Fakturerade volymer, i miljarder kronor, till Stockholmsmarknaden hos ett antal större medlemsföretag. 26 års priser, KPI 19,6 18,6 19,9 21,9 2, 21, Prognos 22,

6 Löneläge - Sysselsättning Föreningens granskning av löneläget i regionen görs två gånger per år och besvarades vid den senaste undersökningen av ca företag i Stockholm och Södertälje. De tre vidstående diagrammen visar företagens löneläge för tidlöner. Eftersom löneuppgift erna lämnas per - kronorsintervall går det inte att beräkna medellönen exakt. Den ungefärliga medellönen för respektive grupp an-ges dock i diagrammen. Förtjänst - TIDLÖN - i april 27 för samtliga yrkeskategorier jämfört med trä- och betongarbetare samt murare (TBM) % Företag med upp till anställda yrkesarbetare Alla yrkeskategorier (3.261) medellön 138:8 TBM-yrkesarbetare (1.281) medellön 146:2 I företag med färre än anställda yrkesarbetare är den ungefärliga medel-lönen för TBM-gruppen 146:. I de företag som har fler än anställda ligger motsvarande medellön på ca 12:. För specialföretagens del uppger 136 företag att deras yrkesarbetare inom grupperna golvläggare, plattsättare, stenmontörer, diamanthåltagare, ställningsmontörer, undertaksmontörer, tak- och papparbetare och asbestsanerare har en medellön på 137: kronor för tidlön och 144: för ackord. Antalet yrkesarbetare som omfattas är 87 för tidlön och 287 för ackord. Gotland På Gotland har 2 företag besvarat enkäten. För de 19 yrkesarbetare som redovisats för TBM-gruppen är den genomsnittliga förtjänsten 136: för tidlön. Vid undersökningen i april 26 var motsvarande förtjänster 131:, vilket innebär en ökning på 3,8 procent. En mer omfattande redovisning hittar Du på Tråkigt! Redovisningen av ackordslöner (premieoch objektsakord samt resultatlöner) från storföretagen har, förklarligt nog, till stor del uteblivit sedan årsskiftet. Därför känns det inte relevant att redovisa ackords-lönerna i storföretagen den här gången. Vi hoppas naturligtvis på en lösning så att vi i kommande Byggsiffran har möjlighet att redovisa även detta. 1 % Företag med fler än anställda yrkesarbetare Alla yrkeskategorier (1.122) medellön 147: TBM-yrkesarbetare (81) medellön 12:1 Genomsnittlig förtjänst - TIDLÖN - i april 26 och 27 för trä- och betongarbetare samt murare (TBM) i företag med upp till anställda yrkesarbetare % Under 11kr/tim Under 11kr/tim Under 11kr/tim (omfattar 1.29 TBM) 27 (omfattar TBM) Medellön :6 Medellön :2 Löneökning 1,8% Över 17kr/tim Över 17kr/tim Över 16kr/tim 6

7 Arbetade timmar Under 26 uppgick antalet arbetade timmar som redovisats till föreningen till drygt 2,6 miljoner; marginellt färre än föregående år. Det är dock betydligt färre (-32%) än 22, då nära 3,9 miljoner timmar registrerades. Resultatlönen utgjorde nästan 4 procent av det totala antalet arbetade timmar. Det är något mindre än föregående år, och en minskning med 7 procent mot 24, då 2 procent av timmarna tillskrevs resultatlön. Det kan resultatlönen hade sin topp 23; då 7 procent av det totala antalet arbetade timmar utgjordes av resultatlön. Arbetade timmar enligt föreningens ackordslönestatistik Miljoner timmar Övriga löneformer Rakt-, premie- och objektsackord Sysselsättning AMS statistik över kassamedlemmar visar att ca 43 av länets byggnadsarbetare var arbetslösa i slutet av maj. Det är 2,8 procent av de byggnadsarbetare som är anslutna till kassa 36. Motsvarande siffra i fjol var 3,8 procent. Och vad gäller den totala konjunkturen visar en rapport att det under första kvartalet 27 startats över 6 nya företag i länet; en ökning med över 16 procent jämfört med i fjol. Totalt finns det nu över 77 lediga jobb i länet; den högsta siffran på över tio år. Det ser alltså mycket positivt ut på arbetsfronten. Till sist Arbetslösa kassamedlemmar i Stockholms län och i riket totalt. (Källa: AMS) % Stockholm Riket Arbetslösa i maj i % Sthlm Riket ,7 17,9 16, 16,2 1,8,7 3,4 24,3 22,8 21,3 21,7 12,9 12,6 8, , 1,9,9 7, 23 3,8 7,4 24 6, 8,3 2, 6, 26 3,8 4,6 27 2,8 4,4 (april) Mycket positiva tongångar kan vi också notera från april månads detaljhandelsförsäljning. Nedan följer Handelns Utredningsinstituts kommentar till april månads detaljhandelsutfall. Om det är positivt att byggvaruhandeln "exploderade" kan ju diskuteras. - Detaljhandelns starka försäljningstillväxt fortsätter. I april anfördes den framför allt av byggvaruhandeln, som i det närmaste exploderade. Ökningen för branschen har legat på en hög nivå under en längre tid, men skrevs i april till hela 2 procent plus. Det är alltså tydligt att hushållen sysslat med renoverings- och byggprojekt under april. Blygsammare tillväxt redovisades av beklädnadshandeln som efter all time high i mars fick nöja sig med mer måttliga tillväxttal i april. Tillväxten för årets fyra första månader (jämfört med samma period år 26) summeras i och med aprils utfall till starka 6,9 procent, mätt i löpande priser. Även om försäljningstillväxten varierar mellan detaljhandelns olika branscher och månaderna ligger den samlade detaljhandelstillväxten stabilt kring 6-7 procent och det är tydligt att även 27 blir ett år av historiskt mycket stark tillväxt för detaljhandeln. 7

8 Makalöst! Stockholms befolkning ökade med över 28 personer under 26. Det är 11 fler än under fjolåret och nästan 18 fler än under år 23, en ökning med imponerande 17 procent. Det är inte konstigt att bostäderna går åt som smör och att prisbilden förändras uppåt hela tiden. Var skall detta sluta? Visst är det fantastiskt med en stad som är populär och växer, men kommer infrastrukturen att hänga med? 1- tal Befolkningsökning i Stockholms län och i Riket (Källa: SCB) Stockholms län Riket exklusive Stockholm Till och med första kvartalet Invandringen nådde all time high under 26. Den ökade med 47 procent till 9 7 personer jämfört med 2. Siffrorna gäller Riket. År 1994, då många kom från krigets Jugoslavien, var tidigare det år som hade flest invandrare. Hur siffrorna ser ut för Stockholms län ser ni i vidstående diagram. Flyttningsnettot ligger på plus 17 personer; nästan en tredubbling mot föregående år! Även utvandringen ökade kraftigt; 4 personer lämnade landet 26. För att hitta en antalsmässigt matchande utvandring får vi gå tillbaka till år 1892, då över 4 personer utvandrade. Skillnaden är att det utgjorde 1 procent av den totala befolkningen då, jämfört med en halv procent år 26. På årets Mors dag var det 47 nya mammor som (förhoppningsvis) blev firade för första gången. Totalt blev över 2,6 miljoner mammor mellan 14 och 17 år uppvaktade. I genomsnitt är de år gamla. Våra förstagångsfirande mammor är i snitt drygt 29 år, och av dem är 1 6 under 2 år och 8 över 4 år ,8 Befolkningsökning och flyttningsnetto till Stockholms län från övriga län och utlandet. (Källa: SCB) 17,1 11,6 1,4 12, 17, Folkökning ,2 13,8 1,3 3,6 1,4 1,8 Flyttningsnetto tal 6,9 17, 6,6 Flyttningsnetto mot Riket mot utlandet 1, , -,1 1,2-2,, 26 7,2 9,1 7,7 6, Födda och födelseöverskott i Stockholms län. (Källa: SCB),7 4,3 11,9 Som vi ser i diagrammet här bredvid så står invånarna i Stockholms län för en stor del av produktionen. 27 6: or såg dagens ljus här. 79 i övriga delar av landet. Kurvan har stigit brant de senaste sex åren, och visst kan vi väl prata om en "babyboom". Exempelvis föddes 24 procent fler barn under 26 än under 2. 21,8 22, 24,1 2, 2,8 2,8 27, Födda 1-tal 6,1 6,9 8, 9,1 1,3 1,3 11,3 Födelseöverskott De fl esta diagrammen i Byggsiffran samt uppdaterade månadsdiagram hittar Du på medlemsplatsen på vår hemsida Vid eventuella frågor kontakta gärna Lars Ihse eller Lennart Granlöf 8

På väg mot ljusare tider!

På väg mot ljusare tider! Stockholms län Juni 24 På väg mot ljusare tider! Bedömning av hur byggmarknaden under andra halvåret kommer att förhålla sig gentemot första halvåret Undersökning i mars 2 bland 241 företag 21 bland 282

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Många kranar är det!

Många kranar är det! Stockholms län Juni 28 Många kranar är det! Man skulle kunna tro att det är någon som tvingar in dem! Medlemmarna i Stockholms Byggmästareförening alltså. I år, till dags dato, har 92 företag sökt medlemskap

Läs mer

Stora projekt andas optimism i tufft läge

Stora projekt andas optimism i tufft läge Stockholms län Januari Stora projekt andas optimism i tufft läge Norra Djurgårdsstaden Swedbank Arena Karolinska Cityline Mall of Scandinavia Tunnel E4/ E Värtapiren Megacampus Förbifart Stockholm! Ja,

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till Branschfördjupning Kompetensforum Uppsala län [maj 2011] 1 Bakgrund, syfte och metod Detta är en studie av utveckling och behov av kompetens inom

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL JUNI 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

BEFOLKNING: S 2010:13 2010-10-23 Frida Saarinen 08-508 35 004

BEFOLKNING: S 2010:13 2010-10-23 Frida Saarinen 08-508 35 004 STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Barnafödande i Stockholms stad S 2010:13 2010-10-23 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 FÖRORD... 3 INLEDNING...

Läs mer

RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län

RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län 2008-07-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Hallands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län och för hela

Läs mer

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln 1 (9) 2010-01-28 Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på 2009. Under senare delen

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2012

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2012 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi september 2012 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007 Lönerapport år 2008 Lönerna ökade i genomsnitt med 3,8 procent för arbetare och 3,6 procent för tjänstemän år 2007. Det är första gången på tio år som lönerna ökat mer för arbetare än för tjänstemän. Löneskillnaden

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 1 Innehåll Sammanfattande beskrivning... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 2241 personer under 2015... 4 Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner...

Läs mer

2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna

2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna 2012-09-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna Enligt Tillväxtanalys,

Läs mer

Befolkningsprognos 2014-2017

Befolkningsprognos 2014-2017 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2014-03-19 Befolkningsprognos 2014-2017 Inledning Sveriges befolkning ökade med ca 88971 personer 2013. Folkökningen är den största sedan 1946. Invandringen från

Läs mer

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan.

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Börsbolag på bräcklig grund tillväxt men fortsatt svag lönsamhet Unionens Bolagsindikator september 2014 2 Börsbolagen som helhet har en rad svaga år i ryggen. Omsättningen har legat still 2012-2013 medan

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län Demografisk rapport 212:1 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län Befolkningsprognos 212-221/4 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län 212:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms

Läs mer

HÖSTEN 2006 VÅREN 2007

HÖSTEN 2006 VÅREN 2007 HÖSTEN 26 VÅREN 27 INNEHÅLL Sammanfattning 2 Branschkonjunkturen 4 Tillverkningsindustri 4 - Stål- och metallindustri (del av tillverkningsindustri) 6 - Underleverantörsindustri (del av tillverkningsindustri)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget Skaraborg

Arbetsmarknadsläget Skaraborg Mats Granér 213-1-24 Regionutvecklingssekretariatet Arbetsmarknadsläget I början av 212 präglades Västra Götalands arbetsmarknad till stor del av SAAB:s konkurs. Konkursen drabbade Fyrbodals arbetsmarknad

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1, februari 211 Arbetsmarknadsläget De av SCB nyligen redovisade sysselsättningssiffrorna

Läs mer

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15.

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15 Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2015-10-12 Betygsstatistik

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Berg kommun... 5 Östersunds kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-11-24 1 (10) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÄSTERBOTTEN är relativt opåverkad av den rådande ekonomiska världskrisen. Det har skett en återhämtning i flera branscher och även på arbetsmarknaden efter den

Läs mer

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker.

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker. Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 3 Länsutveckling... 5 Boxholms kommun... 6 Linköping kommun... 7 Övriga kommuner...8 Slutsatser och policyförslag... 9 Om Årets Företagarkommun...

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer November 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Osäkerhet och bolånetak bromsar bostadsbyggandet Återigen minskar bostadsbyggandet. Efter finanskrisen

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 8 november 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 175 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 121. Således en

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation april 2007

Arbetsmarknadsinformation april 2007 Nr 1/2007 il 1 (9) Arbetsmarknadsinformation april 2007 Fortsatt sjunkande arbetslöshet lägsta nivån på fem år Arbetsmarknadsläget för medlemmar i Sveriges Ingenjörer 1 har successivt förbättrats sedan

Läs mer

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen s mest företagsamma människa 2015 Foto: Anders Lövgren. s län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO

STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO Fastighetsägarnas Sverigebarometer December 1 STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO Fastighetsägarnas Sverigebarometer tar temperaturen på den svenska fastighetsbranschen och publiceras två gånger per

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Uppsala län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 214-238 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Karin Fägerlind 8-58 35 34 karin.fagerlind@usk.stockholm.se

Läs mer

Befolkningsförändringar per kvartal 2009

Befolkningsförändringar per kvartal 2009 2010:7 Befolkningsförändringar per kvartal 2009 Flyttningar och flyttarnas åldersstruktur Befolkningsprognos 2010 2019 Befolkningsförändringar per kvartal 2009 Flyttningar och flyttarnas åldersstruktur

Läs mer

Perspektiv på den låga inflationen

Perspektiv på den låga inflationen Perspektiv på den låga inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 7 Inflationen blev under fjolåret oväntat låg. Priserna i de flesta undergrupper i KPI ökade långsammare än normalt och inflationen blev

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län PROGNOS våren 211 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län 212 2 Arbetsmarknadsutsikter 211-212 för Västmanlands län Innehållsförteckning Sid SAMMANFATTNING...3 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING...4

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp -12-06 Boindex i riket stabiliserades tredje kvartalet i år - men i storstäderna fortsätter hushållen tappa husköpkraft Boindex för landet som

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Blekinge Län Oktober 2008

Blekinge Län Oktober 2008 Blekinge Län Oktober 2008 I nledning Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året.

Läs mer

Rapport Oktober 2013 VÄSTMANLAND

Rapport Oktober 2013 VÄSTMANLAND Rapport Oktober 2013 VÄSTMANLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-06-07 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

Befolkningsförändringar bland barn 2001

Befolkningsförändringar bland barn 2001 23 Befolkningsförändringar bland barn 21 Stor variation i antalet födda Antalet födda har ökat år från år sedan 1999 då antalet var som lägst sedan toppåret 199. År 21 föddes 91 466 barn, 44 238 flickor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. december 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. december 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi december 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2010 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Översikt: Fortsatt god arbetsmarknad men fler i program 3 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 5 Fallande siffror

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Eskilstuna kommun... 5 Trosa kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland Uppföljning Tillväxtstrategi Halland Del 4. Fler i arbete En rapport från regionkontoret 2015 Inledning Innehållsförteckning Region Halland har ansvar för att leda det regionala utvecklingsarbetet. För

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 Fått arbete Under april fick 1 116 personer arbete, vilket är ett 18 procent

Läs mer

SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA

SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA Peter Stein, Stein Brothers AB Januari 2016 Förord Ett områdes demografiska utveckling påverkar förutsättningarna

Läs mer

STUDENTRAPPORTEN 2013

STUDENTRAPPORTEN 2013 STUDENTRAPPORTEN 2013 Studentum Studentum är med sina cirka 500 000 besökare varje månad, Sveriges mest använda söktjänst för eftergymnasiala studier. Visionen är att samla alla eftergymnasiala utbildningar

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Växjö kommun... 5 Ljungby kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [11] Kvalitetsstöd

Läs mer

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011!

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1 2013 INNEHÅLL sida Inledning 3 Umeå och Luleå ökar mest i Norrland under 2011 3 Sysselsättningsutvecklingen

Läs mer

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR TJÄNSTEINDIKATORN 7 JUNI 2010 RAPPORT: TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR Tjänsteindikatorn från Almega visar att efter den överraskande starka ökningen under första kvartalet fortsätter tjänsteproduktionen

Läs mer

Skåne län. Företagsamheten 2015

Skåne län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Annette Andersson och Marie-Christine Martinsson, Solklart Vård. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2012

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2012 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi oktober 2012 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 UPPSALA LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 UPPSALA LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 UPPSALA LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Therese Landerholm Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad jan 2002 - april 2006 3000 2500 2000 1500 1553 1000 500 0 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen)

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) 1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Vid årsskiftet

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Jämförelser regional utveckling

Jämförelser regional utveckling Jämförelser regional utveckling Gävleborgs län i jämförelse med övriga län och riket en rapport från Samhällsmedicin vid Centrum för kunskapsstyrning, Region Gävleborg 1 Innehåll Inledning Läsanvisningar

Läs mer

Södermanlands län Rapport från Företagarna oktober 2013

Södermanlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Södermanlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

Befolkningsprognos 2015-2025

Befolkningsprognos 2015-2025 Befolkningsprognos 2015-2025 Fördjupningsbilaga till strategisk plan 2016-2019 Beslutad av kommunstyrelsen 2015-06-02 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Befolkningsprognos 2015-2025 Dokumenttyp Fördjupningsbilaga

Läs mer

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011.

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011. 2012-02-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under juli påbörjade 540 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län,

Läs mer

SIGNALEN INVESTERINGS INNEHÅLL

SIGNALEN INVESTERINGS INNEHÅLL 1 INVESTERINGS SIGNALEN INNEHÅLL Oktober Sammanfattning 2 Om Investeringssignalen 3 Inledning 4 Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen 9 Utvecklingen för industrikonsulterna 15 Sysselsättningsläget

Läs mer

December 2015. Sammanfattning av 2015 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41

December 2015. Sammanfattning av 2015 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT December 2015 Sammanfattning av 2015 Trenden för 2015 är en långsamt minskande arbetslöshet för de DIK-anslutna AEAmedlemmarna. Två

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 28 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JANUARI 28 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Torbjörn Johansson, Af-chef Norra Värmland Åsa Rosendal, Af-chef Västra Värmland Ann Mannerstedt,

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 214 214-5-22 1(14) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 214 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 1 (7) ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Integration 3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 3.1 Andel nyanlända kvinnor och män som inom två år efter mottagningsåret varit sysselsatta. Källa:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 Drygt 1 900 fick arbete Under april månad erhöll 1 906 personer någon form av

Läs mer

Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1. Rapport från Soliditet

Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1. Rapport från Soliditet Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1 Rapport från Soliditet 1 Sammanfattning För riket som helhet och samtliga län, med undantag för Jämtland, har andelen sena betalare minskat. Detta kan till stor del

Läs mer

Arbetslöshet bland unga

Arbetslöshet bland unga Fördjupning i Konjunkturläget juni 212(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 212 97 FÖRDJUPNING Arbetslöshet bland unga Diagram 167 Arbetslöshet 3 3 Fördjupningen beskriver situationen för unga på

Läs mer