TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR"

Transkript

1 TJÄNSTEINDIKATORN 7 JUNI 2010 RAPPORT: TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR Tjänsteindikatorn från Almega visar att efter den överraskande starka ökningen under första kvartalet fortsätter tjänsteproduktionen att öka under det andra. Därmed har den privata tjänstesektorn visat en stadig uppgång under ett helt år, och befinner sig nu i en mer normal konjunktur. Tjänstesektorn ser alltså ut att ha lämnat lågkonjunkturen bakom sig för denna gång. Almegas arbetsmarknadsindikator stödjer Almegas prognos att sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn fortsätter att öka i år. Nu räknar flertalet tjänstebranscher med att öka antalet anställda under andra kvartalet. Samtidigt stiger andelen företag som anger att de har brist på arbetskraft, främst inom datakonsulttjänster och andra typer av företagstjänster. Almegas prisindikator visar att försäljningspriserna inom de flesta tjänstebranscher väntas stiga under andra kvartalet, och i en ungefär lika stor andel av företagen som under första kvartalet i år. Det märks emellertid en viss besvikelse över prisutvecklingen under första kvartalet inom flera tjänstebranscher, där färre företag än väntat höjde priserna.

2 Almegas tjänsteindikator ger en tydlig signal om utvecklingen i tjänstesektorn och är väl lämpad för att på ett tidigt stadium pricka in vändpunkterna i konjunkturen. Tjänsteindikatorn är en kvartalsbaserad konjunkturindikator som belyser den sammantagna utvecklingen i den privata tjänstesektorn. Indikatorn består av ett antal delindikatorer som bland annat mäter efterfrågan, produktion, företagens anställningsbehov och priser i olika branscher. Tjänsteindikatorn har ett högt prognosvärde för den faktiska utvecklingen av såväl produktion som priser och arbetsmarknad och ligger ett till två kvartal före publiceringen av den faktiska statistiken. Den är en snabb och tillförlitlig signal på konjunkturförändringar i branscher som tillsammans väger tungt i Sveriges totala produktion, det vill säga BNP. Tjänsteproducenterna inom näringslivet svarar för 50 procent av BNP, och 45 procent av den totala sysselsättningen. Ytterligare upplysningar om Tjänsteindikatorn: Lena Hagman chefekonom Almega tel , Almega är de svenska tjänsteföretagarnas arbetsgivar- och intresseorganisation. Almega har cirka medlemsföretag i sju förbund, som tillsammans representerar ett 60-tal branscher inom tjänstesektorn. Medlemsföretagen har sammanlagt cirka anställda. Förbunden arbetar med de frågor som rör respektive bransch. Arbetsgivarförbunden bildar tillsammans Almega och ingår i Svenskt Näringsliv. Almega Samhallförbundet Almega Tjänsteförbunden Almega Tjänsteföretagen Bemanningsföretagen IT&Telekomföretagen inom Almega Medieföretagen Vårdföretagarna 2

3 Innehåll 1 Sammanfattning Produktionen fortsätter uppåt Utsikterna för några delbranscher i tjänstesektorn Sysselsättningen i tjänstesektorn fortsätter uppåt Priserna fortsätter att stiga i tjänstesektorn Fakta om tjänsteindikatorn Almegas tjänsteindikator togs fram 2001 och utvecklades av Owe Danemar, dåvarande chefekonom för Almega. Indikatorn bygger på Konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet, och täcker in cirka 80 procent av den privata tjänstesektorn. Tjänsteindikatorn är ett instrument för kortsiktiga konjunkturanalyser, och för att tidigt förutspå vändpunkter i konjunkturen för tjänstesektorn. Tjänsteindikatorn bygger på långa tidsserier för de flesta delbranscher inom den privata tjänstesektorn, som uppdateras varje kvartal. Utifrån dessa tidsserier över företagens barometersvar har Owe Danemar konstruerat en skattning av produktionen inom tjänstesektorn för det närmast kommande kvartalet. Motsvarande skattning har även gjorts för delbranscher. Skattningen utgår från sambandet mellan företagens förväntningar om det kommande kvartalets efterfråge- och produktionsutveckling och den faktiska utvecklingen av tjänsteproduktionen enligt de svenska nationalräkenskaperna. Tjänsteindikatorn kan anta värden mellan 0 och 100, där värden över 50 anger ökad produktion, och under 50 följaktligen minskad produktion. Även en arbetsmarknads- samt prisindikator har tagits fram av Owe Danemar, som bygger på historiska tidsserier från Konjunkturbarometern. Samtliga tre nämnda indikatorer har visat ett högt prognosvärde ett till tre kvartal framåt. Förutom att ange riktningen för produktion, sysselsättning och priser under det kommande kvartalet, analyseras barometerindikatorerna i relation till den faktiska utvecklingen i kvantitativa termer enligt annan statistik, exempelvis de svenska nationalräkenskaperna. 3

4 1 Sammanfattning Almegas tjänsteindikator visar att tjänsteproduktionen fortsätter att öka under andra kvartalet i år. Därmed har den privata tjänstesektorn visat en stadig uppgång under ett helt år, och befinner sig nu i en mer normal konjunktur. Tjänstesektorn ser alltså ut att ha lämnat lågkonjunkturen bakom sig för denna gång. Indikatorn ligger ännu en bit ifrån den tidigare toppnivån under det senaste högkonjunkturåret 2007, men överstiger nu för första gången sedan tredje kvartalet 2008 det historiska genomsnittet för indikatorn under perioden från början av 1990-talet. Almega räknar med att tjänstesektorn även i fortsättningen kommer att gynnas av en relativt god både inhemsk och utländsk efterfrågan, tack vare det finanspolitiska utrymmet i Sverige för fortsatta stimulanser samt en relativt gynnsam efterfrågeutveckling utomlands för kunskapsintensiva tjänster. Däremot befinner sig Sveriges industri ännu en bit ifrån normal konjunktur, men produktionen har börjat vända från den djupt nedpressade nivån den hamnade på under förra året. Nu tornar frågetecknen upp sig om den fortsatta utvecklingen på Sveriges största exportmarknader i EU-området, dit nästan 60 procent av Sveriges varuexport går. Almega förutspår en gradvis förbättring även för industrin, men den störs av utvecklingen på Sveriges största exportmarknader där de länder som brottas med de största budgetunderskotten nu ser ut att inleda besparingsåtgärder tidigare än förväntat. Tjänstesektorn väntas i år bidra mest till Sveriges BNP-tillväxt. Almegas senaste prognos, från april, visar en produktionsuppgång med 2,5 procent inom den privata tjänstesektorn. Eftersom den utgör hälften av Sveriges totala produktion får det stort genomslag på hela Sveriges tillväxt. Almegas arbetsmarknadsindikator fortsätter att peka uppåt. Sysselsättningen i den privata tjänstesektorn ökar alltså från den redan höga nivån på nära två miljoner sysselsatta förra året. Indikatorn stödjer Almegas senaste prognos, att sysselsättningen i tjänstesektorn i år fortsätter att öka. Prognosen visar en ökning med i år och ytterligare nästa år. Förra året steg sysselsättningen där med drygt , och det var främst inom branscherna vård, utbildning och företagstjänster. Nu räknar flertalet tjänstebranscher med att öka antalet anställda under andra kvartalet i år. Samtidigt stiger andelen företag som anger att de har brist på arbetskraft, främst inom datakonsulttjänster och andra typer av företagstjänster. Almegas prisindikator visar att försäljningspriserna inom de flesta tjänstebranscher väntas stiga under andra kvartalet, och i en ungefär lika stor andel av företagen som under första kvartalet i år, knappt en femtedel. Det märks emellertid en viss besvikelse över prisutvecklingen under första kvartalet inom flera tjänstebranscher, där färre företag än väntat höjde priserna. 4

5 2 Produktionen fortsätter uppåt Almegas tjänsteindikator 1 tyder på att produktionen inom den privata tjänstesektorn fortsätter att stiga under andra kvartalet i år. Därmed har den privata tjänstesektorn visat en stadig produktionsuppgång sedan andra kvartalet Inledningsvis var tillväxten måttlig från kvartal till kvartal, men tog mer fart under första kvartalet i år enligt de senaste nationalräkenskaperna. Almegas tjänsteindikator ligger ännu en bit ifrån den tidigare toppnivån under det senaste högkonjunkturåret 2007, men överstiger nu för första gången sedan tredje kvartalet 2008 det historiska genomsnittet för hela perioden från början av 1990-talet, se diagram 1. Tjänstesektorn har därmed rört sig ovanligt snabbt bort från svackan under förra året. Almegas senaste prognos, från april, är att tjänsteproduktionen inom näringslivet i år kommer att öka med 2,5 procent, efter förra årets minskning med drygt 3 procent. Diagram 1 Tjänsteindikatorn och den faktiska tillväxten i tjänstesektorn 1 Almegas tjänsteindikator bygger på en skattning mot nationalräkenskapernas utfall och ger en indikation om riktningen för den totala privata tjänsteproduktionen omkring två till tre månader innan utfallet enligt nationalräkenskaperna. Indexvärden över 50 tyder på att produktionen ökar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år. 5

6 Utfallet för tjänsteproduktionen första kvartalet i år publicerades av SCB/nationalräkenskaperna den 28 maj, och visade en uppgång med 2,6 procent jämfört med första kvartalet Ökningen var från den nivå som tjänsteproduktionen bottnade på under första kvartalet förra året, dit den fallit från och med tredje kvartalet Därefter inleddes alltså en gradvis ökning av produktionsnivån. Almegas tjänsteindikator tyder nu på en fortsatt ökning av tjänsteproduktionen under andra kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal förra året. (Utfallet för andra kvartalet kommer från SCB den 30 juli). Diagram 1 visar även tjänsteproduktionens utveckling enligt månadsstatistiken från SCB enligt tjänsteproduktionsindex. Den har visat en något svagare utveckling för tjänsteproduktionen än utfallet enligt nationalräkenskapernas kvartalssiffror 3, men kan ändå vara till hjälp som indikator för det kommande kvartalsutfallet. Månadsstatistiken för januari-mars visade en ökning av tjänsteproduktionen med 1,5 procent under första kvartalet jämfört med första kvartalet 2009, alltså fortfarande svagare än nationalräkenskapernas utfall, som visade 2,6 procents tillväxt. I april steg tjänsteproduktionen med 2,9 procent jämfört med april Tillväxttakten steg alltså jämfört med första kvartalets genomsnitt, vilket stödjer den riktning som tjänsteindikatorn visar för andra kvartalets tillväxt. I april var tillväxten fortsatt stark för särskilt parti- och motorhandeln. Detaljhandeln minskade däremot, med drygt 2 procent. Även industriproduktionen steg under första kvartalet, med 6,7 procent jämfört med första kvartalet 2009, enligt nationalräkenskaperna. Från den kraftigt lägre nivån den hamnade på under förra året, då den föll med 18 procent, är det alltså en lång väg kvar till den tidigare toppnivån i slutet av 2007, se diagram 2. 2 Korrigerat för kalendereffekter. Almegas tjänstindikator är en skattning mot den faktiska tjänsteproduktionen korrigerad för olika antal arbetsdagar mellan åren. 3 Månadsstatistiken täcker inte in hela den privata tjänstesektorn, utan drygt 80 procent av dess förädlingsvärde. De delbranscher som saknas är i huvudsak finansiella tjänster samt tjänster kopplade till bostäder. Därför brukar utvecklingstalen enligt detta index skilja sig något från nationalräkenskaperna som ska täcka in 100 procent av tjänstesektorn. 6

7 Diagram 2 Tjänste- samt industriproduktionsindex, index 2005=100, korrigerat för säsong- samt tillfälliga förändringar Diagram 3 Industriproduktionen 7

8 Almega har tidigare rapporterat att industrin och varuproducenter släpat efter tjänstesektorn i den innevarande återhämtningen. Det illustrerades tydligast då tjänsteproduktionen jämfördes med tillverkningsindustrins produktion, som enligt nationalräkenskaperna föll under hela förra året, se diagram 3. Den fortsatta nedgången för industrin kunde bland annat förklaras av att exporten fortsatte att falla, och att industrin drog ned på sina lager och anpassade dem till den låga efterfrågan. Nu har emellertid SCB ändrat bilden genom att göra en helt ny säsongrensning av statistiken, se diagram 3. Det är oklart vilken bild som stämmer bäst med verkligheten. Månadsstatistiken visar ytterligare en bild, se diagram 2. I det här läget, med så ovanligt stora fall i produktionen som under fjärde kvartalet 2008, har säsongrensningen visat sig ovanligt osäker. Förändringen över ett år visar hur som helst den stora skillnaden mellan i vilken grad tjänstesektorn och industrin drabbats av finanskrisen. Under förra året föll produktionen i den privata tjänstesektorn med 3,4 procent och i tillverkningsindustrin med 18 procent, enligt nationalräkenskaperna. En fortsatt uppgång för industriproduktionen kan hur som helst väntas under hela första halvåret i år, mot bakgrund av stigande orderingång och behov av en lageruppbyggnad efter de kraftiga lagerneddragningarna under förra året. Oron och osäkerheten om effekterna på återhämtningen av den budgetsanering som med Grekland i spetsen nu inletts i flera euroländer, talar emellertid för en ojämn utveckling längre fram. Utvecklingen på exportmarknaderna kan med andra ord bli svagare än väntat, dämpa efterfrågan på Sveriges exportprodukter och resultera i en svagare återhämtning för industriproduktionen än den vi ser för tillfället. Att konjunkturläget ännu är svagt visar företagens uppfattning om volymen av inneliggande order och uppdrag. I april var drygt 40 procent av företagen inom tillverkningsindustrin fortfarande missnöjda med orderstockens storlek. Motsvarande andel bland privata tjänsteföretag var ungefär lika stor. En viss förbättring av tjänsteföretagens uppfattning om storleken på inneliggande uppdrag märks ändå jämfört med svaren i januari. Då svarade 46 procent av företagen att uppdragsvolymen var för liten, se tabell 1 nedan. Nu anser 43 procent att den är för liten. En förbättring av uppdragsvolymen märks främst för arkitekter, reklamverksamhet, bemanningsföretag samt resebyråer och researrangörer. En försämring märks däremot för ett antal branscher, bland andra datakonsulter och juridisk uppdragsverksamhet, se vidare tabell 1. Andelen av företagen inom respektive bransch som anser att volymen av inneliggande uppdrag är för liten är ännu mycket stor jämfört med motsvarande andelar under det senaste högkonjunkturåret 2007, se tabell 1. 8

9 Tabell 1 Andel företag som anser att volymen av inneliggande uppdrag är för liten Genomsnitt 4:e kvartalet 1:a kvartalet andel i procent av företagen inom respektive bransch Privata tjänstenäringar Uppdragsverksamhet Post och telekommunikation Datakonsulter Juridisk uppdragsverksamhet Redovisning, skatterådgivning, bokföring Marknads och opinionsundersökningar Organisations och informationskonsulter Arkitekter Bygg och tekniska konsulter Reklamverksamhet Bemanningsföretag Hotell och restauranger Transporter Researrangörer, resebyråer Fastighetsmäklare och förvaltare Källa: Konjunkturbarometern, KI. 9

10 3 Utsikterna för några delbranscher i tjänstesektorn Tjänsteindikatorn visar att produktionen inom datakonsultbranschen hade en ovanligt kort nedgång under 2009, och svängde om från negativa till positiva tillväxttal redan under fjärde kvartalet, se diagram 4. Uppgången har fortsatt under första kvartalet i år, och tillväxten väntas bli ännu starkare under andra kvartalet 4. Som vi påpekat tidigare är emellertid osäkerheten stor om styrkan i uppgången, då barometerdata inte mäter utvecklingen i kvantitativa termer. Diagram 4 Aktiviteten i några delbranscher enligt tjänsteindikatorn IT-branschen drabbades under förra året av minskad efterfrågan från främst industrin, men andra sektorer har motverkat en djupare och mer långdragen nedgång för branschen. Behovet av löpande service och utveckling av IT-system ser ut att ha gjort IT-branschen mindre konjunkturkänslig. I vissa fall har efterfrågan också ökat då företag lagt ut uppdrag på externa IT-konsulter för att effektivisera och dra ned på interna kostnader. IT-branschen ligger för övrigt sent i konjunkturcykeln, eftersom avtalen med olika kunder normalt löper över längre perioder. 4 Indextal över 50 indikerar ökad produktion jämfört med motsvarande kvartal föregående år enligt Almegas indikatorer för de enskilda tjänstebranscherna. Index under 50 tyder alltså på fallande produktion. 10

11 Under första kvartalet i år ökade efterfrågan för ungefär hälften av företagen inom datakonsultbranschen, men en något större andel rapporterade minskad efterfrågan, 15 procent av företagen mot 7 procent under fjärde kvartalet i fjol. Det hänger också ihop med att en något större andel av företagen var missnöjda med uppdragsvolymen i april jämfört med i början av året, det vill säga 44 procent av företagen. Den allt starkare efterfrågan på IT-tjänster har lett till ett ökat behov av att bygga ut personalstyrkan inom datakonsultbranschen. En tredjedel av företagen inom branschen rapporterar att de ökat antalet anställda under första kvartalet i år. Samtidigt mer än fördubblades andelen företag som rapporterat att de har brist på personal till 44 procent. Nu väntar sig ändå 40 procent av företagen en ökning av antalet anställda under andra kvartalet i år, enligt KI-barometern. Frågan är om de ökade svårigheterna att hitta rätt kompetens på arbetsmarknaden kommer att hålla tillbaka ökningen av sysselsättningen i branschen, och därmed även branschens tillväxt i Sverige. Under förra året steg sysselsättningen inom branschen dataprogrammering och datakonsultverksamhet med drygt 3000, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU). Antalet sysselsatta i branschen uppgick till drygt Branschen motverkade fallet för sysselsättningen inom hela branschen Information och kommunikation, där den föll för telekommunikation och förlagsverksamhet, med drygt 2000 respektive drygt 5000 jobb. Information och kommunikation sysselsatte totalt cirka under förra året, enligt AKU. För arkitekterna anger Tjänsteindikatorn att produktionen fortsätter att öka under andra kvartalet i år, se diagram 4. Produktionen minskade under en ovanligt kort period under förra året även för denna bransch. Efterfrågan ökade i drygt hälften av företagen under första kvartalet, vilket var något bättre än väntat. Nu räknar emellertid en något mindre andel, 38 procent av arkitektföretagen, med ökad efterfrågan under andra kvartalet. Optimismen är starkare när företagen blickar ett halvår framåt, då drygt hälften av företagen räknar med ökad efterfrågan. Även försäljningspriserna bedöms öka, men i en mindre andel av företagen jämfört med vad som förväntades inför första kvartalet. Nu planerar knappt en fjärdedel av företagen att höja priserna. Under första kvartalet höjde nära en tredjedel av företagen priserna, vilket var en mindre andel än förväntat. En ungefär lika stor andel i april som i början av året räknar med att öka antalet anställda under det närmaste kvartalet, det vill säga en tredjedel av företagen. För tekniska konsulter fortsätter produktionen också att öka under andra kvartalet, se diagram 4. Svackan förra året blev ovanligt kort även för teknikkonsulterna, som gynnades av ökad efterfrågan inom offentlig verksamhet och infrastrukturinvesteringar, miljöprojekt samt inom energi- och kraftanläggningar. Efterfrågan väntas fortsätta öka under de närmaste sex månaderna i cirka 70 procent av företagen, vilket är en ännu större andel än vid förra mätningen. Denna andel har ökat stadigt från och med första kvartalet Fjärde kvartalet 2008 var andelen nere på knappt en femtedel av företagen. 11

12 Utsikterna för byggmarknaden ser också något ljusare ut nu än för ett kvartal sedan. Nu räknar drygt hälften av företagen inom byggindustrin med en förbättring på byggmarknaden under det närmaste året jämfört med nära 40 procent i förra mätningen i början av året. Den allt ljusare utvecklingen hör sannolikt också ihop med den ökade efterfrågan på bostäder och stigande bostadspriser. Almega räknar i sin senaste konjunkturbedömning med att bostadsinvesteringarna kommer att öka med omkring 7 procent, både i år och nästa år, efter det kraftiga fallet förra året med drygt 20 procent. För juridisk uppdragsverksamhet, organisations- och informationskonsulter samt reklamverksamhet väntas aktiviteten fortsätta att öka under andra kvartalet i år, se diagram 5. För redovisning och bokföring stiger också produktionen, men i långsammare takt jämfört med de övriga nämnda branscherna. Det är långt kvar till den aktivitetsnivå som företagen inom branschen visade under den senaste konjunkturtoppen Branschen drog ned antalet anställda under andra till tredje kvartalet förra året, men ser nu ut att hålla antalet anställda ungefär oförändrat under första halvåret i år. En mindre andel av företagen inom branschen räknar med att efterfrågan kommer att öka under det närmaste halvåret jämfört med de övriga nämnda branscherna, det vill säga 37 procent av företagen. Störst optimism finns nu inom reklamverksamhet, där nära 80 procent av företagen räknar med ökad efterfrågan under det närmaste halvåret. Diagram 5 Aktiviteten i några delbranscher enligt tjänsteindikatorn 12

13 För hotell och restaurang pekar tillväxten uppåt under andra kvartalet enligt Tjänsteindikatorn. Under första kvartalet i år visade branschen positiv tillväxt i årstakt för första gången sedan andra kvartalet 2008 enligt de nyligen publicerade nationalräkenskaperna. En gradvis förbättring av konjunkturläget för branschen har skett från mitten av förra året. Efterfrågan har ökat i ungefär en tredjedel av företagen från och med andra kvartalet 2009, då andelen med ökad efterfrågan började väga över andelen som svarat att efterfrågan minskat. Under andra kvartalet i år växer andelen som räknar med ökad efterfrågan, till 43 procent av företagen, och på sex månaders sikt räknar drygt hälften med ökad efterfrågan. För fastighetsmäklare fortsätter produktionstillväxten uppåt under andra kvartalet enligt Tjänsteindikatorn. De fortsatt rekordlåga bolåneräntorna och stigande bostadspriserna fortsätter att gynna branschen. De rörliga bolåneräntorna låg i slutet av maj ännu på låga nivåer, kring 1,8 procent, även om de stigit något från cirka 1,5 procent från början av året. Det hör samman med att Riksbanken signalerat att reporäntan bör höjas i sommar alternativt i september. Styrräntan påverkar i hög grad de rörliga bolåneräntorna. Almegas bedömning är att Riksbanken vid sitt penningpolitiska möte den 30 juni i år kommer att börja höja reporäntan, inledningsvis med 0,25 procentenheter, eftersom utvecklingen i svensk ekonomi är gynnsammare än i många andra länder, vilket gör att inflationen stiger snabbare här och behöver motverkas på två års sikt. Diagram 6 Aktiviteten i några delbranscher enligt tjänsteindikatorn 13

14 Livsmedelshandeln ligger kvar på en relativt hög tillväxttakt under andra kvartalet. Försäljningsvolymen ökade i cirka hälften av företagen under första kvartalet, och väntas nu öka i drygt 60 procent av företagen under andra kvartalet. Försäljningspriserna väntas också fortsätta att stiga, och i en större andel av företagen än tidigare, det vill säga i en fjärdedel av dem. Under andra kvartalet går sällanköpshandeln om livsmedelshandeln i tillväxt, enligt tjänsteindikatorn. Hela 81 procent av företagen räknar med ökad försäljningsvolym, och knappt några företag med minskad volym. Detta kan jämföras med bottenläget fjärde kvartalet 2008, då bara 15 procent av företagen räknade med ökad volym. Hushållen fortsätter att vara optimistiska om sin egen och Sveriges ekonomi under det närmaste året, trots turbulensen på börsen och ökad osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen på Sveriges exportmarknader i euroområdet. Hushållen är till och med mer optimistiska än de var på toppen av högkonjunkturen kring millennieskiftet. Den allt ljusare utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden och Sveriges betydligt bättre offentliga finanser jämfört med flertalet EMU-länder ser ut att vara vad som håller de svenska hushållens optimism uppe. För resebyråer och researrangörer väntas också tillväxten visa positiva tal under andra kvartalet i år. Aktiviteten ligger under första halvåret högre än motsvarande period förra året enligt Tjänsteindikatorn. Indikatorn föll under 50-strecket under fjärde kvartalet 2008, då finanskrisen drog ned produktionen kraftigt i hela ekonomin. Först i år visar branschen positiva tillväxttal, enligt indikatorn. Branschen påverkades negativt av att den svenska kronan försvagades kraftigt under andra halvåret 2008, vilket motverkade hushållens utlandsresande. Kronan har därefter stärkts gradvis, men ligger ännu på en lägre nivå jämfört med för två år sedan, mätt med TCW-index 5. Antalet anställda inom resebyråbranschen fortsatte att minska under första kvartalet i år i nära 40 procent av företagen, och väntas fortsätta att minska under andra kvartalet, men i mindre omfattning. För bemanningsföretagen håller optimismen i sig från förra kvartalet. Nu räknar hela 91 procent av företagen med ökad efterfrågan under andra kvartalet, och lika många vad gäller det närmaste halvåret. Dessa nettotal 6 är historiskt höga. Jämfört med det senaste högkonjunkturåret 2007 låg motsvarande nettotal kring 82 procent. Omsättningen inom branschen började öka under första kvartalet i år, och för första gången sedan tredje kvartalet 2008, enligt Bemanningsindikatorn. 7 Under finanskrisen har särskilt industrins minskade efterfrågan dragit ned omsättningen. 5 TCW-index mäter kronans värde i förhållande till en korg av Sveriges viktigaste konkurrentländers valutor. 6 Nettotalet motsvarar andelen företag som angivit ett positivt svar minus andelen som angivit ett negativt svar, i detta fall på frågan om efterfrågan ökat eller minskat. Då nettotalet är positivt innebär det alltså att en större andel av företagen svarat positivt på en fråga än den andel som svarat negativt. 77 Se Bemanningsindikatorn, 6 maj 2010, 14

15 4 Sysselsättningen i tjänstesektorn fortsätter uppåt Almegas arbetsmarknadsindikator tyder nu på att läget för sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn fortsätter att förbättras under andra kvartalet i år. Det innebär att sysselsättningen i den privata tjänstesektorn stiger från den redan höga nivån på nära två miljoner sysselsatta under förra året. Almega räknar i sin senaste konjunkturbedömning från den 19 april i år, med att sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn i år kommer att öka med , och nästa år med ytterligare Under hela perioden kommer därmed sysselsättningen inom sektorn att öka med drygt enligt prognosen. En fortsatt gynnsam utveckling av sysselsättningen inom främst företagstjänster samt utbildnings- och vårdföretag än i tjänstesektorn i övrigt förutspås bidra till den fortsatta förbättringen. Diagram 7 Almegas arbetsmarknadsindikator Att den faktiska utvecklingen av sysselsättningen varit ännu starkare än vad arbetsmarknadsindikatorn pekat på, se diagram 7, förklaras till stor del av att utbildnings- och vårdbranschen inte täcks in av Tjänsteindikatorn, eftersom dessa branscher inte ingår i den barometerundersökning från KI vi utgår ifrån då vi skattar tjänste- och arbetsmarknadsindikatorn. Om de varit med hade indikatorn sannolikt visat ännu starkare tal. 15

16 Utbildnings- och vårdbranchen ökade sammantaget antalet sysselsatta under förra året med jobb. Under första kvartalet i år var antalet sysselsatta i branschen hela fler än motsvarande kvartal 2009 enligt nationalräkenskaperna. Statistik över antalet anställda visar att det främst var inom vård, omsorg och socialtjänst som antalet anställda ökade under förra året och under första kvartalet i år med drygt jämfört med första kvartalet Även sysselsättningen inom hushållsnära tjänster har ökat, mycket till följd av både ROT- och RUT-avdragen. De som sysselsätts inom hushållsnära tjänster redovisas emellertid inte separat i den officiella statistiken, och ingår inte heller i KI-barometern. Det är därmed svårt att följa och fånga in den tillväxt som branschen haft, och som andra indikatorer talat för, som exempelvis en starkt ökad omsättning i branschen under förra året. Vi ser emellertid en kraftig ökning av antalet sysselsatta inom branschen samhälleliga och personliga tjänster. Där ökade antalet sysselsatta med hela under första kvartalet i år jämfört med första kvartalet 2009, men det saknas detaljerade uppgifter om inom vilka verksamheter som jobben ökade. Däremot finns uppgifter på att antalet företagare ökade relativt kraftigt inom denna bransch under första kvartalet i år jämfört med första kvartalet Ökning av antalet sysselsatta inom branschen uppgick till nästan 13 procent, och utklassar förra årets tillväxt på knappt två procent, och även de senaste årens tillväxttakter för samhälleliga och personliga tjänster. Antalet sysselsatta i tjänstesektorn totalt ökade under förra året med , enligt nationalräkenskaperna, och under första kvartalet i år steg sysselsättningen där med nära jämfört med motsvarande kvartal Uppgången hör naturligtvis samman med den fortsatta förstärkningen av efterfrågan inom flertalet tjänstebranscher. Detta innebär samtidigt en svag återhämtning för produktiviteten. Med andra ord väntas både produktionen och antalet sysselsatta att stiga, och produktionen endast något starkare än antalet arbetade timmar, vilket ger en långsam ökning för produktivitetstillväxten. Almega räknar i sin senaste konjunkturbedömning med att produktiviteten inom den privata tjänstesektorn i år kommer att öka med endast 0,5 procent, och nästa år med 2 procent. Det bidrar också till en svag återhämtning av produktivitetstillväxten inom hela näringslivet. Industrins produktivitet ökar åtminstone på två års sikt betydligt snabbare, till följd av de kraftiga personalneddragningarna där under 2009 och även 2010, i kombination med en ökning av produktionstillväxten i år och nästa år. Enligt KI:s barometer väntas antalet anställda inom de privata tjänstenäringarna att öka i drygt en tredjedel av företagen under andra kvartalet i år. Även inom tillverkningsindustrin är det nu en större andel av företagen som räknar med att öka antalet anställda under andra kvartalet, drygt en femtedel av företagen. 15 procent räknar emellertid med att dra ned antalet anställda, och totalt sett räknar Almega med att industrin även i år minskar antalet sysselsatta. Enligt den senaste månadsstatistiken från SCB:s AKU minskade antalet sysselsatta inom industrin under april med jämfört 8 Se SCB:s kortperiodiska sysselsättningsstatistik (KS). 16

17 med april Under första kvartalet minskade antalet sysselsatta inom industrin med lite över enligt nationalräkenskaperna. Inom tjänstesektorn väntas antalet anställda öka relativt starkt inom olika typer av företagstjänster, exempelvis inom bemanningsföretag, datakonsulter, arkitekter och tekniska konsulter. Störst andel av företagen som räknar med att öka antalet anställda under andra kvartalet har bemanningsbranschen, där 88 procent räknar med en ökning. De enda branscher som visar negativa nettotal för antalet anställda är finansiell verksamhet, resebyråer och researrangörer samt revisionsbyråer. Diagram 8 Antalet anställda, förväntningar inför det närmaste kvartalet Konjunkturbarometern visar att anställningsplanerna inom flertalet tjänstebranscher inför andra kvartalet i år är ännu mer positiva jämfört med hur planerna såg ut inför det föregående kvartalet, se tabell 2. Endast inom sällanköpshandeln, revisionsbyråer, marknadsundersökningar samt bland arkitekter minskar andelen företag som planerar att öka antalet anställda, om än i liten grad. De branscher som har störst andel företag som tänker öka antalet anställda är bemanningsföretag, fastighetsmäklare och fastighetsförvaltare, post- och telekommunikation, organisations- och informationskonsulter, tekniska, data- samt juridiska konsulter. 17

18 Att sysselsättningen inte fallit mer i tjänstesektorn trots fallande produktionsvärde per arbetad timme och stigande arbetskraftskostnader per producerad enhet under de senaste tre åren kan förklaras av flera faktorer. En av dem kan mycket väl vara att företagen nu är fullt medvetna om de stora pensionsavgångar som är på gång och en krympande tillgång på arbetskraft som matchar de yrkeskunskaper som krävs i verksamheten. Dessutom har efterfrågan upprätthållits relativt väl, och vändningen i efterfrågan kommit ovanligt snabbt inom flera tjänstebranscher, vilket också märks på den snabba vändningen av anställningsplanerna, se diagram 8. Tabell 2 Andel företag som planerar att öka antalet anställda, andel i procent av företagen inom respektive bransch Anställningsplanerna inför: 1:a kvartalet 2:a kvartalet Dagligvaruhandel Sällanköpshandel Hotell & restauranger 6 18 Transporter 6 21 Researrangörer och resebyråer Post- och telekommunikation 0 50 Fastighetsförvaltare och mäklare Uthyrningsföretag (exkl. bemanning) 8 15 Datakonsulter Juridisk uppdragsverksamhet Redovisning- och bokföring Marknadsundersökning Organisations- o informationskonsulter Arkitekter Bygg- och andra tekniska konsulter Reklamverksamhet Bemanningsföretag Privata tjänster exkl. handel Källa: Konjunkturbarometern, KI. Företagen har alltså sannolikt valt att behålla arbetskraften, trots den svaga tillväxten under förra året. Då företagen märkte att efterfrågan på deras tjänster vände ovanligt snabbt, om än svagt, valde de att behålla arbetskraften inför en fortsatt återhämtning. Vidare ser det ut som om företag med en ökad andel högkvalificerad arbetskraft nu har en större benägenhet att behålla arbetskraft under lågkonjunktur, eftersom det blivit allt svårare att få tag på den typen av arbetskraft. 18

19 I slutet av den senaste högkonjunkturen upplevde flera kunskapsintensiva branscher brist på arbetskraft, som exempelvis datakonsulter, arkitekter och tekniska konsulter. Redan nu märks en tendens till ökad brist på arbetskraft inom bland andra dessa branscher. Bristen på personal är emellertid fortfarande liten i flertalet delbranscher i tjänstesektorn. För tillverkningsindustrin är det fortfarande en rekordlåg andel av företagen som har personalbrist, se diagram 9. Diagram 9 Andel företag med brist på arbetskraft Svenska Teknik &Designföretagen rapporterar att många 1940-talister nu går i pension och att tillflödet av nyutbildade ingenjörer är lägre än behovet. Ett annat tecken på för liten tillgång på högkvalificerad arbetskraft är trenden bland IT-företag att lägga ut ITtjänster utomlands. Efter att IT-bubblan sprack och den efterföljande nedgången för branschen var det betydligt färre studenter än tidigare som valde ITutbildningar, vilket märks i dag då kullarna av nyutexaminerade är för små i förhållande till efterfrågan från företagen på kompetens och utbildad arbetskraft. 19

20 5 Priserna fortsätter att stiga i tjänstesektorn Almegas prisindikator 9 visar nu att tjänsteföretagens försäljningspriser väntas fortsätta stiga under andra kvartalet i år, se diagram 10. En något mindre andel av företagen inom sällanköpshandeln planerar att höja priserna, knappt en femtedel, medan en mindre andel av datakonsulterna räknar med att sänka sina priser jämfört med föregående kvartal, endast fem procent av företagen. Däremot räknar 84 procent av företagen med oförändrade priser. Därmed tolkar Almega utvecklingen för datakonsulterna som att de sedan tidigare nedpressade priserna i huvudsak ligger kvar på låga nivåer. Diagram 10 Almegas prisindikator, planerade prisförändringar Inom de flesta tjänstebranscher väntas försäljningspriserna stiga under andra kvartalet, och i en ungefär lika stor andel av företagen, knappt en femtedel. Det märks emellertid en viss besvikelse över prisutvecklingen under första kvartalet inom flera tjänstebranscher, där färre företag än väntat höjde priserna. Inom vissa branscher ökade andelen företag som räknade med prishöjningar under första kvartalet markant, men i 9 Almegas prisindikator mäter tjänsteföretagens planer att ändra sina försäljningspriser under det närmast kommande kvartalet. I likhet med tjänsteindikatorn kan prisindikatorn anta ett värde mellan 0 och 100. Ett värde på 100 betyder att samtliga företag planerar att höja priserna. Ett värde över 50 innebär alltså att en övervägande majoritet av företagen planerar att höja priserna, och tvärtom om värdet ligger under 50. Ett värde kring 50 kan grovt tolkas som att prisförändringarna totalt sett kommer att vara närmast oförändrade. (Prisindikatorn finns för perioden från mitten av 1995). 20

21 praktiken infriades inte dessa förväntningar fullt ut för post- och telekommunikation, bemanningsbranschen, arkitekter, redovisning och bokföring samt reklambranschen. Att försäljningspriserna utvecklades svagare än vad företagen förväntat kan möjligen höra samman med ett högt konkurrenstryck. Den ökade efterfrågan och förbättrade konjunkturen ser ändå ut att ge utrymme för prishöjningar i år, även om priserna inte höjdes lika mycket som förväntat under första kvartalet. Almega har i sina tidigare rapporter pekat på att de senaste årens fallande produktivitet inom tjänstesektorn lett till stigande produktionskostnader, eller med andra ord stigande arbetskraftskostnader per producerad enhet. Därmed har lönsamheten försämrats, eftersom företagen inte kunnat kompensera med prisökningar under lågkonjunkturen. Nu ser emellertid konjunkturförbättringen ut att ge utrymme för fler företag att höja priserna och inom fler branscher. En förbättring av företagens syn på sin lönsamhetsutveckling kan därmed väntas. Lönsamhetsomdömet skiljer sig emellertid kraftigt åt mellan branscher, inte minst mellan detaljhandeln och uppdragsverksamhet. Diagram 11 Lönsamhetsomdöme, index Almega har tagit fram ett index över lönsamhetsomdömet för ett antal branscher, där index över 50 indikerar att en större andel anser att lönsamheten är god än de som anser motsatsen, och tvärtom för index under 50, se diagram 11 och 12. Lönsamheten inom uppdragsverksamhet under första kvartalet uppfattades som dålig i en ungefär lika stor andel av företagen som under det föregående kvartalet. För uppdragsverksamhet totalt började fallet för lönsamheten ungefär ett år senare än för industrin. 21

22 För industrin började lönsamheten falla redan under andra halvåret Nu visar indikatorn att läget förbättras för fler industriföretag, men en övervägande andel anser ännu att lönsamheten är dålig. För sällanköpshandeln kom lönsamhetsförsämringen relativt tidigt, i början av För livsmedelshandeln däremot startade den först under andra halvåret 2008, och företagens lönsamhetsomdöme har försämrats i betydligt mindre grad där än inom sällanköpshandeln. Sedan tredje kvartalet förra året pekar lönsamhetsomdömet uppåt för både livsmedels- och sällanköpshandeln, se diagram 12. I jämförelse med den fortsatt vikande lönsamheten för uppdragsverksamhet pekar detta på den splittrade utvecklingen inom tjänstesektorn. Diagram 12 Lönsamhetsomdöme, index 22

TJÄNSTEINDIKATORN, 7 DECEMBER 2009, RAPPORT: SPLIT VISION

TJÄNSTEINDIKATORN, 7 DECEMBER 2009, RAPPORT: SPLIT VISION TJÄNSTEINDIKATORN, 7 DECEMBER 2009, RAPPORT: SPLIT VISION Produktionen i den privata tjänstesektorn väntas under fjärde kvartalet klättra över nivån för ett år sedan, men det är fortfarande en bra bit

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 28 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JANUARI 28 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 211 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Konjunktur och bostadsmarknad 16 februari 12 Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Sidan 9 Trögt i byggsektorn Sidan

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen JÖNKÖPINGS LÄN Juni Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen DALARNAS LÄN Juni 21 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005 Konjunkturbarometern Kvartal April 25 Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm 28 april 25 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID SAMMANFATTNING Vi bedömer att den korta boräntan (tre månader) bottnar på 2,75 procent i slutet av nästa år för att därefter successivt stiga

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län PROGNOS våren 211 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län 212 2 Arbetsmarknadsutsikter 211-212 för Västmanlands län Innehållsförteckning Sid SAMMANFATTNING...3 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING...4

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 21 DECEMBER 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 13 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 13 3 Utvecklingen på arbetsmarknaden är viktig för Riksbanken vid utformningen av penningpolitiken. För att få en så rättvisande

Läs mer

Småföretagsoptimism på bräcklig grund

Småföretagsoptimism på bräcklig grund Swedbank Analys Nr 13 9 december 2009 Småföretagsoptimism på bräcklig grund Den låga produktivitetstillväxten i svenskt näringsliv signalerar att anpassningen av företagens personalstyrka inte är avklarad.

Läs mer

TJÄNSTEINDIKATORN, AUGUSTI 2008, RAPPORT: "TILLVÄXTEN I TJÄNSTESEKTORN FORTSÄTTER ATT FALLA TREDJE KVARTALET"

TJÄNSTEINDIKATORN, AUGUSTI 2008, RAPPORT: TILLVÄXTEN I TJÄNSTESEKTORN FORTSÄTTER ATT FALLA TREDJE KVARTALET TJÄNSTEINDIKATORN, AUGUSTI 2008, RAPPORT: "TILLVÄXTEN I TJÄNSTESEKTORN FORTSÄTTER ATT FALLA TREDJE KVARTALET" Nu tyder tjänsteindikatorn på att tillväxten i tjänstesektorn kommer att falla ytterligare

Läs mer

Perspektiv på den låga inflationen

Perspektiv på den låga inflationen Perspektiv på den låga inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 7 Inflationen blev under fjolåret oväntat låg. Priserna i de flesta undergrupper i KPI ökade långsammare än normalt och inflationen blev

Läs mer

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln 1 (9) 2010-01-28 Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på 2009. Under senare delen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, mars 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län mars 2014 8 003 (10,9 %) 3 509 kvinnor (10,1 %) 4 494 män (11,6 %) 2

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 17 Hur ska momssänkningen fungera? 18 Två år med sänkt

Läs mer

SIGNALEN INVESTERINGS INNEHÅLL

SIGNALEN INVESTERINGS INNEHÅLL 1 INVESTERINGS SIGNALEN INNEHÅLL Oktober Sammanfattning 2 Om Investeringssignalen 3 Inledning 4 Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen 9 Utvecklingen för industrikonsulterna 15 Sysselsättningsläget

Läs mer

HÖSTEN 2006 VÅREN 2007

HÖSTEN 2006 VÅREN 2007 HÖSTEN 26 VÅREN 27 INNEHÅLL Sammanfattning 2 Branschkonjunkturen 4 Tillverkningsindustri 4 - Stål- och metallindustri (del av tillverkningsindustri) 6 - Underleverantörsindustri (del av tillverkningsindustri)

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA JANUARI 2015 Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 Enligt Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 är

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan.

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Börsbolag på bräcklig grund tillväxt men fortsatt svag lönsamhet Unionens Bolagsindikator september 2014 2 Börsbolagen som helhet har en rad svaga år i ryggen. Omsättningen har legat still 2012-2013 medan

Läs mer

Konjunkturindikatorer 2015

Konjunkturindikatorer 2015 Översikter och indikatorer 2013:1 Översikter och indikatorer 2016:2 Publicerad: 21-01-2016 Richard Palmer, utredare, tel. +358 (0)18 25 4 89 Konjunkturindikatorer 2015 I korthet - Förändringar i råoljepriset

Läs mer

Brist på arbetskraft i Stockholm

Brist på arbetskraft i Stockholm 2008 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Brist på arbetskraft i Stockholm Sammanfattning Konjunkturen i Stockholm nådde under år 2007 rekordnivåer inom flera branscher. Samtidigt som det

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 Antalet arbetslösa minskar igen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 25 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - IFO-index föll för andra

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, november månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län november 2013 8 315 (11,2 %) 3 776 kvinnor (10,8 %) 4 539 män

Läs mer

Arbetsmarknad Värmlands län

Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING LÄNETS UTMANINGAR YRKESKOMPASSEN DÄMPAD EFTERFRÅGAN PÅ VAROR OCH TJÄNSTER Konjunkturuppgången som började i slutet av 2009 pågick

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 8 november 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 175 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 121. Således en

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökad efterfrågan på varor och tjänster till lågt ställda förväntningar på

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Västra Götalands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra

Läs mer

Nu gävlar går det bra!

Nu gävlar går det bra! Stockholms län Juni 27 Nu gävlar går det bra! Företagskonkurser i Riket 1989-26 (Källa: Upplysningscentralen, UC) 18,9 16,8 1,3 12,7 1-tal 6,9 8,2 1,1 9,8 9,1 7,6,4,6 6,3 6,9 7,1 6,6,9,3 89 199 91 92 93

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad DÄMPADE FÖRVÄNTNINGAR På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökning av efterfrågan på varor

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer November 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Osäkerhet och bolånetak bromsar bostadsbyggandet Återigen minskar bostadsbyggandet. Efter finanskrisen

Läs mer

1.1 En låg jämviktsarbetslöshet är möjlig

1.1 En låg jämviktsarbetslöshet är möjlig 7 1 Sammanfattning Sveriges ekonomi har återhämtat det branta fallet i produktionen 8 9. Sysselsättningen ökade med ca 5 personer 1 och väntas öka med ytterligare 16 personer till och med 1. Trots detta

Läs mer

Fortsatt stora utmaningar för svenska företag

Fortsatt stora utmaningar för svenska företag Swedbank Analys Nr 9 29 september 2009 Fortsatt stora utmaningar för svenska företag En svag omvärldskonjunktur och ökad konkurrens höjer kraven på rationaliseringar både bland tillverkande och tjänsteproducerande

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012 PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Uppsala län Innehållsförteckning Sid ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER... 3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÄSTERBOTTEN är relativt opåverkad av den rådande ekonomiska världskrisen. Det har skett en återhämtning i flera branscher och även på arbetsmarknaden efter den

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015 Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland Oktober 2015 Konjunkturläge - konjunkturbarometer Konjunkturinstitutet mäter konjunkturen i ett antal branscher i Sverige på nationell och regional nivå

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 KALMAR LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2016 2017

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 KALMAR LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2016 2017 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 KALMAR LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2016 2017 Ansvarig utredare Annelie Almérus, Ronnie Kihlman, Jens Lotterberg Telefon: 010 487 68 40 Analysavdelningen Eftertryck

Läs mer

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL-rapport januari 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011!

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1 2013 INNEHÅLL sida Inledning 3 Umeå och Luleå ökar mest i Norrland under 2011 3 Sysselsättningsutvecklingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 Fått arbete Under april fick 1 116 personer arbete, vilket är ett 18 procent

Läs mer

Äldres deltagande på arbetsmarknaden

Äldres deltagande på arbetsmarknaden Fördjupning i Konjunkturläget augusti 3 (Konjunkturinstitutet) FÖRDJUPNING Äldres deltagande på arbetsmarknaden De senaste tio åren har andelen personer som är 55 år eller äldre och deltar på arbetsmarknaden

Läs mer

FÖRE TAGS TJÄNS TER. - allt viktigare för svensk ekonomi

FÖRE TAGS TJÄNS TER. - allt viktigare för svensk ekonomi FÖRE TAGS TJÄNS TER - allt viktigare för svensk ekonomi November 2014 Företagstjänster är kunskapsintensiva Under de senaste två decennierna har andelen högutbildad arbetskraft ökat i samtliga sektorer

Läs mer

Li:s konjunkturbrev Mars 2010

Li:s konjunkturbrev Mars 2010 Livsmedelsföretagens förväntningar på produktionen är höga. Nu hoppas vi att också lönsamheten kan följa med uppåt Agneta Dreber Li:s konjunkturbrev Mars 2010 Sveriges livsmedelsföretag, landets fjärde

Läs mer

SIGNALEN INVESTERINGS INNEHÅLL

SIGNALEN INVESTERINGS INNEHÅLL 1 INVESTERINGS SIGNALEN INNEHÅLL Mars 2 Sammanfattning 2 Om Investeringssignalen 3 Inledning 4 Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen 1 Utvecklingen för industrikonsulterna 16 Sysselsättningsläget

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL JUNI 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län,

Läs mer

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2002

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2002 Konjunkturbarometer Norrland Hösten 22 Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Massa- och pappersindustri 5 Verkstadsindustri 6 Trävaruindustri 7 Byggnadsindustri 8 Industriinvesteringar

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Hallands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län och för hela

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Konjunkturbarometer Norrland

Konjunkturbarometer Norrland Hösten 28 Konjunkturbarometer Norrland Låg Hög +5 Min Max Topplån för företag Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Massa- och pappersindustri 5 Verkstadsindustri 6

Läs mer

TILLVÄXTEN BROMSAS AV KOMPETENSBRIST

TILLVÄXTEN BROMSAS AV KOMPETENSBRIST TJÄNSTEINDIKATORN 7 MARS 2011 RAPPORT: TILLVÄXTEN BROMSAS AV KOMPETENSBRIST Tjänsteindikatorn från Almega pekar mot att tillväxten i den privata tjänstesektorn kommer att ligga kring 5 procent under årets

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 000-009 0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 000 001 00 003 004 005 00 00 00 009 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-00 September 00 0 000 0 000 50 000 40 000 30 000 0 000 000

Läs mer

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007 Lönerapport år 2008 Lönerna ökade i genomsnitt med 3,8 procent för arbetare och 3,6 procent för tjänstemän år 2007. Det är första gången på tio år som lönerna ökat mer för arbetare än för tjänstemän. Löneskillnaden

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1, februari 211 Arbetsmarknadsläget De av SCB nyligen redovisade sysselsättningssiffrorna

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN STOCKHOLMSBAROMETERN Första kvartalet 212 212-5-1 Sammanfattning Stockholmskonjunkturen stärks tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 3 till 17 under 212 års första kvartal. Konjunkturindikatorn

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

Konjunkturrapport Mars 2012

Konjunkturrapport Mars 2012 Konjunkturrapport Mars 2012 Konjunkturrapport publicerad 03/2012 3 (16) Konjunkturrapport mars 2012 Sveriges Ingenjörers konjunkturrapport sammanställs två gånger per år. Rapporten bygger dels på egeninsamlade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 Färre arbetslösa Arbetslösheten minskade under i stort sett hela 2014. En av

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Ljusning i alla regioner

Ljusning i alla regioner REGIONALA UTSIKTER F E B R U A R I 2 0 1 4 Ljusning i alla regioner Universitetsorterna lokala sning tillväxtmotorer Inflyttningen till storstadsregionerna fortsätter men det sker även en lokal urbanisering

Läs mer

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Medlemmarnas makroekonomiska förutsättningar, ekonomi och kompetensförsörjning en prognos för år 2014 Rapportserie 2014:1 Arbetsgivarverket Konjunkturbarometern

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (27) 2011-11-18 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 46, 2011-11-18 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Varslen om uppsägningar ökar nu från en tidigare låg nivå Under oktober

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under juli påbörjade 540 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon

Läs mer

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer,

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer, Umeå 11 oktober 2012 Under månaden anmäldes 1 125 lediga platser, och samma månad förra året anmäldes 1 233. Detta motsvarar en minskning med 108 platser eller knappt 9 procent. Av samtliga platser anmäldes

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

Arbetsmarknadsläget Skaraborg

Arbetsmarknadsläget Skaraborg Mats Granér 213-1-24 Regionutvecklingssekretariatet Arbetsmarknadsläget I början av 212 präglades Västra Götalands arbetsmarknad till stor del av SAAB:s konkurs. Konkursen drabbade Fyrbodals arbetsmarknad

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Sida: 1 av 7 Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Grundantagande för samtliga framskrivningar Basen i samtliga föreliggande framskrivningar har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Unionens branschbarometer

Unionens branschbarometer Unionens branschbarometer Juni 2009 2 Unionens branschbarometer Juni 2009 Den svaga arbetsmarknaden sprider sig, men det finns ljus i tunneln Som ett litet och mot omvärlden öppet land har Sverige drabbats

Läs mer